0

Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên

33 1,617 5
  • Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:08

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do ch ọ n đề tài 2 2. Mục đích, Đối tượng và khách thể , Giới hạn phạm vi nghiên cứu , Giả 3 thuyết khoa học , nhiệm vụ nghiên cứu . 3. Phương pháp nghiên cứu . 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG 4 CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT 1. M ộ t s ố khái ni ệ m c ơ b ả n 4 2. C ơ s ở lý lu ậ n 6 3. C ơ s ở th ự c ti ễ n 9 4.C ơ s ở pháp lý 10 Chương 2 : Thực trạng giáo dục và chất lượng đội ngũ giáo viên của 10 trường THPT Số III Bảo Yên 1. Đặ c đ i ể m tình hình 10 2. Độ i ng ũ giáo viên và biên ch ế độ i ng ũ 11 3. Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dưỡng ở trường THPT Số 12 III Bảo Yên CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO 11 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở TRƯỜNG THPT SỐ III BẢO YÊN 1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp 13 2. Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nâng cao năng lực sư 14 phạm cho giáo viên phổ thông 3. Đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng 15 cao năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT Số III Bảo yên PHẦN KẾT LUẬN 29 1. Một số kết luận 29 2. Một số kiến nghị 29 SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên 1. Lý do chọn đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHẦN MỞ ĐẦU Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Trường THPT số III Bảo Yên là một trường mới thành lập đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn , trình độ dân trí còn hạn chế , cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn . Đội ngũ giáo viên còn trẻ và còn bất cập so với yêu cầu đổi mới. Trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên một số bộ môn chưa đạt chuẩn. Một số ít, nhận thức về vai trò của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế, trong giảng dạy còn thiếu nhiều kinh nghiệm . Xuất phát từ những lý do khách quan, lý do chủ quan như đã nêu trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT Số III Bảo Yên”. 2. Mục đích nghiên cứu . Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường phổ thông và thực trạng hoạt động này của trường trung học phổ thông Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai . Trên cơ sở đó đưa ra biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trường THPT Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai . 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 3.1.Đối tượng nghiên cứu . Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên trường THPT Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai . 3.2.Khách thể nghiên cứu. Bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Số III Bảo Yên , huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai . 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài . 4.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu : Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên của trường THPT Số III Bảo Yên,huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai . 4.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu : Trường THPT Số III huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai . 4.3. Giới hạn khách thể khảo sát : -Giáo viên bộ môn toàn trường : 5. Giả thuyết khoa học . Việc áp dụng các biện pháp quản lý trong nhà trường nếu theo hướng thực hiện đồng bộ các chức năng quản lý trong việc : Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên một cách khoa học và đồng bộ phù hợp với điều kiện nhà trường sẽ nâng cao năng lực cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên . 6. Nhiệm vụ nghiên cứu . 6.1.Một số cơ sở lý luận về bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường . 6.2.Tìm hiểu thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của trường THPT Số III Bảo Yên . 6.3.Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của Trường THPT Số III huyện Bảo Yên . 7. Phương pháp nghiên cứu . 7.1.Phương pháp nghiên cứu lý luận . -Nghiên cứu các văn kiện , nghiên cứu lý thuyết về quản lý và quản lý bồi dưỡng chuyên môn -Tìm hiểu các khái niệm , thuật ngữ liên quan . 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 7.2.1.Phương pháp trưng cầu ý kiến . -Xin ý kiến của 34 cán bộ nhà giáo của trường . 7.2.2.Phương pháp phân tích : - Phân tích sản phẩm hoạt động quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên của nhà trường . 7.3.Phương pháp toán thống kê . - Sử dụng công thức toán thống kê để xử lý số liệu đã thu được từ những phương pháp khác nhau để đảm bảo độ tin cậy của các nhận xét , rút ra từ các số liệu nghiên cứu . PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT . 1. Một số khái niệm cơ bản 1.1. Khái niệm về quản lý SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên Khi xã hội loài người xuất hiện, một loạt các quan hệ như quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã hội và cả quan hệ giữa con người với chính bản thân mình xuất hiện theo. Điều này đã làm nảy sinh nhu cầu về quản lý. Ngày nay quản lý đã trở thành một nhân tố của sự phát triển xã hội. Yếu tố quản lý tham gia vào mọi lĩnh vực trên nhiều cấp độ và liên quan đến mọi người. Với ý nghĩa đó, ta có thể hiểu quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất định tiềm năng các cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đạt ra trong điều kiện biến động của môi trường. 1.2. Chức năng quản lý Theo nhà quản lý người Pháp Henry Fayol thì quản lý bao gồm các chức năng cơ bản đó là: * Chức năng kế hoạch hóa: Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý, bao gồm soạn thảo, thông qua được những chủ trương quản lý quan trọng. * Chức năng tổ chức thực hiện: Đây chính là giai đoạn hiện thực các quyết định, chủ trương bằng cách xây dựng cấu trúc tổ chức của đối tượng quản lý, tạo dựng mạng lưới quan hệ tổ chức, lựa chọn sắp xếp cán bộ. * Chức năng chỉ đạo: Chỉ dẫn động viên điều chỉnh và phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường, tích cực hăng hái chủ động theo sự phân công đã định. * Chức năng kiểm tra, đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống. Nó thực hiện xem xét tình hình thực hiện công viêc so với yêu cầu, từ đó đánh giá đúng đắn. 1.3 Khái niệm quản lý giáo dục Theo tác giả Nguyễn Minh Đường: Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quan “ Là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội”. Ngày nay với sứ mệnh phát triển giáo dục thường xuyên, công tác giáo dục không chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ mà cho mọi người, tuy nhiên trọng tâm vẫn là giáo dục thế hệ trẻ cho nên quản lý giáo dục SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên được hiểu là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân. Ta có thể hiểu: Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối giáo dục và nguyên lý của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất. 1.4. Khái niệm về quản lý trường học Trường học là một tổ chức giáo dục cơ sở mang tính nhà nước – xã hội, là nơi trực tiếp làm công tác giáo dục thế hệ trẻ . Theo Phạm Minh Hạc: Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục đào tạo, đối với thế hệ trẻ và học sinh. 1.5. Khái niệm năng lực và năng lực sư phạm 1.5.1. Khái niệm năng lực Nói đến năng lực con người trước hết chúng ta cần phải hiểu được; năng lực của con người là có đủ khả năng làm một cái gì đó. Nói một cách khoa học, năng lực là tổng thể những thuộc tính độc đáo của một cá nhân phù hợp với một hoạt động nhất định và làm cho hoạt động đó đạt hiệu quả. Trong tâm lí học, khái niệm năng lực được hiểu như là một tổ hợp các phẩm chất sinh lí – tâm lí phù hợp với yêu cầu của một hoạt động hoặc một lĩnh vực hoạt động nào đó, nó là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của con người đạt hiệu quả cao. 1.5.2. Khái niệm năng lực sư phạm * Năng lực sư phạm nói chung: Năng lực sư phạm là tổ hợp những đặc điểm tâm lý cá nhân của nhân cách đáp ứng yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự thành công trong việc nắm vững và thực hiện hoạt động ấy”. * Năng lực sư phạm: là khả năng của người giáo viên có thể thực hiện những hoạt động sư phạm. Giáo viên có năng lực sư phạm là người đã tích lũy được vốn tri thức, hiểu biết và kĩ năng nhất định để làm tốt hoạt động giảng dạy và giáo dục . SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên * Mối quan hệ giữa năng lực và kĩ năng: Năng lực và kĩ năng có mối quan hệ chặt chẽ, năng lực sư phạm là thuộc tính là đặc điểm của nhân cách, còn kĩ năng sư phạm là những thao tác riêng của hoạt động sư phạm trong các dạng hoạt động cụ thể. -Năng lực giảng dạy là một thành tố cấu thành năng lực sư phạm, nó giúp cho giáo viên thực hiện hoạt động giảng dạy có hiệu quả và có chất lượng. Năng lực này bao gồm số kĩ năng tương ứng như; kĩ năng lựa chọn và vận dụng nội dung dạy học, các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thuộc môn học; kĩ năng soạn bài, tổ chức các hoạt động học tập cũng như hoạt động độc lập của trẻ; kĩ năng kèm cặp và giúp đỡ học sinh kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; kĩ năng sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học; kĩ năng phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh nắm được thông qua các hoạt động dạy học- giáo dục. -Cùng với năng lực giảng dạy, người giáo viên ở bất kì cấp học nào cũng cần có năng lực giáo dục (theo nghĩa hẹp). Năng lực giáo dục cũng là một thành tố quan trọng của năng lực sư phạm, bao gồm trong nó những kĩ năng chuyên biệt về giáo dục như; kĩ năng sử dụng các phương pháp, hình thức giáo dục trẻ; kĩ năng tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục; kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục nội khóa; v.v - Có nhiều nghiên cứu phân chia các năng lực sư phạm thành 3 nhóm đó là: + Năng lực thuộc về nhân cách : Lòng yêu trẻ là phẩm chất cơ bản trong cấu trúc nhân cách sư phạm. Năng lực tự kiềm chế và tự chủ là một phẩm chất quan trọng đối với giáo viên, đòi hỏi giáo viên trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh đều làm chủ được bản thân mình, điều khiển được tình cảm tâm trạng của mình; năng lực điều khiển được các trạng thái tâm lí, tâm trạng của mình để sao cho giáo viên luôn tỉnh táo giải quyết mọi chuyện xảy ra trên lớp. + Năng lực dạy học: Bao gồm năng lực chuẩn bị, năng lực thực hiện, năng lực sử dụng ngôn ngữ của giáo viên, năng lực sử dụng các thiết bị và phương tiện dạy học, năng lực hoạt động trong và ngoài trường, năng lực kiểm tra đánh giá. SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên + Năng lực tổ chức, giao tiếp: Năng lực tổ chức thể hiện ở hai mặt. Tổ chức tập thể học sinh và tổ chức công việc của chính mình. Năng lực này được thể hiện qua tính cẩn thận và chính xác khi lập kế hoạch hoạt động và kiểm tra hoạt động; năng lực giao tiếp là năng lực thiết lập các mối quan hệ qua lại đúng đắn giữa con người với con người, giữa cá nhân với tập thể, có tính đến đặc điểm cá nhân và lứa tuổi của trẻ. 1.6. Hiệu trưởng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục, vì thế họ phải thường xuyên được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của đất nước và của ngành học. Công tác bồi dưỡng giáo viên bao gồm những mặt sau: -Về bồi dưỡng chính trị tư tưởng: Giúp cho giáo viên luôn nắm được những quan điểm, chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng, nhà nước, của ngành, trường và địa phương. -Về bồi dưỡngtrình độ chuyên môn: Nhằm hoàn thiện và nâng cao hệ thống tri thức khoa học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đáp ứng công việc được giao đạt được một trình độ chuẩn theo quy định ngành học. -Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục về kỹ năng nghề nghiệp. Về hình thức tổ chức, tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm các trường tiên tiến điển hình trong tỉnh hoặc các trường ngoài địa phương, tổ chức trao đổi tọa đàm, nghe các ý kiến tư vấn của chuyên gia. Hiệu trưởng cũng cần quan tâm tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để động viên giáo viên, luôn phát huy phong trào nâng cao tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. -Về bồi dưỡng thực hiện chuyên đề: Chuyên đề được hiểu là vấn đề chuyên môn được đi sâu chỉ đạo trong một thời gian nhất định, nhằm tạo ra sự chuyển biến chất lượng về vấn đề đó, góp phần nâng cao chất lượng . Chính vì vậy, hàng năm hiệu trưởng cần có kế hoạch chỉ đạo chuyên sâu từng vấn đề và tập trung vào những SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên vấn đề khó, vấn đề còn hạn chế của nhiều giáo viên hoặc vấn đề mới theo chỉ đạo của ngành, giúp cho giáo viên nắm vững những vấn đề lý luận và có kỹ năng thực hành chuyên đề tốt. 2. Cơ sở lý luận . Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền văn minh tri thức – Tin học. Trong đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh chưa từng thấy. Thế giới đang bước vào thời kỳ hội nhập và xu thế toàn cầu hóa mà không một nước nào cưỡng lại được. Đất nước ta đang ở thời kỳ có nhiều thuận lợi cũng không ít khó khăn, thách thức. Mặt khác nước ta đang bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ CNH-HĐH. Muốn vậy phải phát triển mạnh nền giáo dục đào tạo nhằm tạo ra nguồn lực mới, nguồn vốn người có hàm lượng chất xám cao để phát triển kinh tế – xã hội tạo đà cho CNH-HĐH đất nước. Vì vậy trong các văn kiện của Đại hội Đảng đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” phát triển giáo dục là nhằm “nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bác Hồ đã từng nói “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có những con người xã hội chủ nghĩa”. Đó là những con người có nhân cách, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp cao, tự chủ sáng tạo, có kỷ luật, yêu CNXH. Nghị quyết TW 2 khóa 8 của Đảng đã khẳng định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông cha ta từ xưa tới nay cũng đã nói: “Không có thầy đố mày làm nên”. Bởi vì người thầy đã đào tạo nên những con người có nhân cách, có tri thức, có lý tưởng cao đẹp, những con người có đủ “đức, trí, mĩ, thể” để xây dựng đất nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Người thầy giáo là người tổ chức, hướng dẫn gợi mở để người học tiếp thu một cách chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 3. Cơ sở thực tiễn. Hội nghị TW 2 khóa 8 của Đảng đã chỉ ra những yếu kém của giáo dục nước ta hiện nay trong đó có sự yếu kém của đội ngũ giáo viên “Giáo dục và đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về qui mô, cơ cấu và nhất là về chất lượng SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên [...]... theo chúng tôi đây là một cơ sở thực tiễn quan trọng dẫn đến việc đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở TRƯỜNG THPT SỐ III BẢO YÊN 1 Nguyên tắc xây dựng các biện pháp Nguyên tắc quản lý giáo dục là những luận điểm... viên thì chắc chắn rằng các biện pháp trên sẽ góp phần phần nâng cao trình độ năng lực sư phạm cho giáo viên đảm bảo thúc đẩy được chất lượng giáo dục trong nhà trường PHẦN KẾT LUẬN 1 Một số kết luận Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý, phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên trường THPT số III Bảo Yên chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội. .. trường THPT Số III Bảo Yên 3. 3.1 Biện pháp 1 Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông 3. 3.1.1 Cơ sở đề xuất biện pháp SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên Xuất phát từ chức năng quản lý hành chính nhà nước của hiệu trưởng, để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên là rất cần thiết được xem là một biện pháp cơ... của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường Như vậy xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường THPT thuộc về cán bộ quản lý nhà trường đứng đầu là Hiệu trưởng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, nâng cao chất lượng giáo dục lên một bước CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIÁO... giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên Để làm rõ tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, chúng tôi tiến hành thăm dò ý kiến về tính khả thi của các biện pháp trên với 29 giáo viên nhà trường, kết quả được thể hiện : Bảng 5 Ý kiến nhận xét về tính cấp thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản. .. đề nâng cao chất lượng đội ngũ là rất quan trọng đối với trường THPT Số III Bảo Yên Từ thực trạng của giáo viên trung học phổ thông trong cả nước nói chung và những số liệu ở Trường THPT số III Bảo Yên nói riêng đặt ra cho ngưòi cán bộ quản lý phải quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng mới hoàn thành được các mục tiêu giáo dục và sự nghiệp... Trường số III Bảo Yên 9.Quyết định số 09/2005/QĐ – TTg ngày 11/01/2005 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 -2010” 10 Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 15/08/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” 11 .Giáo trình khoa học quản lý ( 2004... mỗi giáo viên khi tham gia vào công tác giáo dục Đảm bảo tính thống nhất, kế thừa và phát triển Trong mỗi biện pháp đều có thế mạnh riêng cho nên cần được phối hợp, vận dụng một cách linh hoạt, trong quá trình quản lý nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông để đạt được hiệu quả 3. 3 Đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT. .. của địa phương đối với chất lượng giáo dục mầm non, từ đó SKKN 2010 - 2011 Phạm Thanh Hải - Phó HT trường THPT số 1 Bảo Yên nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý chuyên môn của giáo viên nhằm đạt tới chất lượng và hiệu quả Phải nhận thức được sứ mệnh chính trị của nhà trường, uy tín của nhà trường đối với xã hội là do đội ngũ giáo viên quyết định Vì thế xây dựng tập thể giáo viên vững mạnh về trình... hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên 3. 3.2.1 Cơ sở đề xuất biện pháp - Dựa vào văn bản pháp quy của Bộ về định biên cho các trường , kế hoạch chuẩn hóa giáo viên , căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên, đủ về số lượng, cân đối đồng bộ về cơ cấu để đủ sức thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục trong nhà trường - Để phát huy giáo viên là lực lượng . 11 3. Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dưỡng ở trường THPT Số 12 III Bảo Yên CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO 11 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở TRƯỜNG. tài Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT Số III Bảo Yên . 2. Mục đích nghiên cứu . Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý. lý bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên . CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên, Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên, Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên, PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I, Một số khái niệm cơ bản, Đội ngũ giáo viên và biên chế đội ngũ :, Kết luận chương 2 :, Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông., Bảng 5. Ý kiến nhận xét về tính cấp thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm