0

Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên

33 1,720 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:08

. 11 3. Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dưỡng ở trường THPT Số 12 III Bảo Yên CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO 11 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Ở TRƯỜNG. tài Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT Số III Bảo Yên . 2. Mục đích nghiên cứu . Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý. lý bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên . CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên, Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT số 3 Bảo Yên, , PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I, Một số khái niệm cơ bản, Đội ngũ giáo viên và biên chế đội ngũ :, Kết luận chương 2 :, Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông., Bảng 5. Ý kiến nhận xét về tính cấp thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm