Khai thác phương pháp tọa độ trong không gian từ một bài tập đại số trong sách hình học_SKKN toán THPT

16 1.7K 2
Khai thác phương pháp tọa độ trong không gian từ một bài tập đại số trong sách hình học_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. các bài toán Đại số trong chương trình trung học phổ thông. Đó cũng chính là nhận thức và ý tưởng của tôi khi chọn đề tài: KHAI THÁC PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN TỪ MỘT BÀI TẬP ĐẠI SỐ TRONG. nhiều phương pháp khác, phương pháp toạ độ là một trong những phương pháp hữu hiệu để giải nhiều bài toán sơ cấp. Phương pháp toạ độ dùng để giải quyết các bài toán chứa trong nó “Cái hồn hình học . PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẠI SỐ Khi giải bằng phương pháp toạ độ, học sinh cần biết cách phiên dịch yêu cầu và đề bài của bài toán sang ngôn ngữ toạ độ, sau đó dùng

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan