0

79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

181 5,252 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2015, 22:40

. Đại học và Cao đẳng. Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn. căn cứ vào nội dung nghiên cứu. Câu 7: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên? Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ________  ________ THẠC SĨ ĐỖ QUANG ÂN 79 CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010 LỜI NÓI ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh là
- Xem thêm -

Xem thêm: 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh, 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh, , Câu 45: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Hãy làm sáng tỏ luận điểm trên?, Câu 52: Hiểu như thế nào về câu nói của Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”?, Câu 60: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của. Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm