0

79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

181 5,106 12
  • 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2015, 22:40

[...]... triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta - Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại Câu 5: Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận gì? Gợi ý trả lời: - Muốn nghiên cứu, học tập có kết quả, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh phải... Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng, cho cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý,... Mỗi phương pháp này khi vận dụng vào nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có những đặc điểm và đặt ra các yêu cầu khác nhau Việc vận dụng các phương pháp và kết hợp các phương pháp cụ thể phải căn cứ vào nội dung nghiên cứu Câu 7: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên? Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin... chúng ta cần vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Nắm vững quan điểm này giúp chúng ta nhận thức được bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Quan điểm toàn diện và hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam Một yêu cầu về khoa học khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện tổng thể hay từng bộ phận... lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ đổi mới và sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu, dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh Đối với sinh viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thông qua học tập... cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa, vận dụng mà còn phải biết phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế b Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, lý luận mà còn là nhà cách mạng thực tiễn Cho nên nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. .. Chí Minh đã thể hiện tư tưởng của mình như một hệ thống bao quát nhiều lĩnh vực, tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị tư tưởng quân sự trong mỗi lĩnh vực lại có thể tìm thấy hệ thống nhỏ.Trước một đối tư ng nghiên cứu đa dạng và phong phú nhiều mặt như vậy, không một lĩnh vực nào có đủ năng lực bao quát hết để đưa ra một bức tranh tổng thể về tư tưởng Hồ Chí Minh Vì thế, cần phải... sự vật và hiện tư ng theo quá trình phát sinh, tồn tại phát triển) và phương pháp logíc (nghiên cứu một cách tổng quát nhằm tìm ra được cái bản chất vốn có của sự vật, hiện tư ng và khái quát thành lý luận) là hết sức cần thiết trong nghiên cứu giảng dạy học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng phương pháp liên ngành trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Là một nhà khoa học, nhà tư tưởng, Hồ Chí Minh đã... tộc và thời đại, là cơ sở quan trọng để hình thành tư tưởng của Người Câu 12: Trình bày nhận thức, hoạt động của Nguyễn Sinh Cung Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) từ thời kỳ trước năm 1911 đã hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước của Người? Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam , không thể hình thành ngay một lúc mà đã trải... dựng và phát triển tư tưởng của mình Quan điểm thực tiễn là biện pháp nâng cao lý luận, nâng cao năng lực hoạt động Vì vậy khi nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải quán triệt quan điểm thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới để thấy giá trị thực tiễn hợp quy luật khách quan của tư tưởng Hồ Chí Minh Cùng với quan điểm thực tiễn thì Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý . Đại học và Cao đẳng. Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn. căn cứ vào nội dung nghiên cứu. Câu 7: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên? Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ________  ________ THẠC SĨ ĐỖ QUANG ÂN 79 CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010 LỜI NÓI ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh là
- Xem thêm -

Xem thêm: 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh, 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh, 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh, Câu 45: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Hãy làm sáng tỏ luận điểm trên?, Câu 52: Hiểu như thế nào về câu nói của Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”?, Câu 60: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của. Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm