79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

181 5.3K 12
79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG  THẠC SĨ ĐỖ QUANG ÂN 79 CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ MƠN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2010 LỜI NÓI ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh “vị anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hoá kiệt xuất Việt Nam”, đời, nghiệp di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng dân tộc Việt Nam, mà thuộc nhân dân tiến tồn giới Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Vì Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam định tổ chức việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cách có hệ thống, thường xuyên, sâu sắc cán bộ, đảng viên, sinh viên trường Đại học Cao đẳng Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tơi biên soạn 79 câu hỏi gợi ý trả lời môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên Trường Đại học Cao đẳng học tập nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Nội dung sách trình bày cách có hệ thống dạng câu hỏi gợi ý trả lời vấn đề quan trọng trình hình thành, phát triển thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả xếp hệ thống câu hỏi theo chương trình mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh phần gợi ý trả lời, nêu lên vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng đào tạo Tác giả hi vọng sách giúp ích cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Cao đẳng Trong trình biên soạn, Tác giả cố gắng vận dụng kết trình giảng dạy nghiên cứu, song không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp để lần tái hoàn thiện Tác giả MỤC LỤC Câu 1: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh? Gợi ý trả lời: Tư tưởng phản ánh thực ý thức, biểu quan hệ người với giới xung quanh Bất tư tưởng chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất người định Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng mang tính giai cấp Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng” Theo Lênin, “Một người xứng đáng nhà tư tưởng, người biết giải trước người khác tất vấn đề trị - sách lược, vấn đề tổ chức, yếu tố vật chất phong trào cách tự phát” Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa tầm khái quát triết học Khái niệm tư tưởng dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng cá nhân, cộng đồng, mà với nghĩa hệ thống quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng tảng triết học (thế giới quan phương pháp luận) quán, đại biểu cho ý chí nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định trở lại đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo thực Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó với tồn tiến trình cách mạng nước ta lãnh đạo Đảng Đảng ta nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh trình từ thấp đến cao, từ vấn đề cụ thể đến hệ thống hoàn chỉnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng - 1951) Đảng, Đảng ta thức khẳng định: Đường lối trị, nếp làm việc đạo đức cách mạng Đảng ta đường lối, tác phong đạo đức Hồ Chủ tịch Toàn Đảng sức học tập đường lối trị, tác phong đạo đức cách mạng Hồ Chủ tịch, Sự học tập điều kiện tiên làm cho Đảng mạnh làm cho cách mạng mau đến thắng lợi hoàn toàn Nhất từ đổi tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (tháng 12 - 1986) Đảng đến nay, Đảng ta liên tục khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng đường lối trị, tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991) Đảng, đánh dấu cột mốc quan trọng nhận thức Đảng ta tư tưởng Hồ Chí Minh Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội”, Đảng ta ghi rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim n cho hành động”.Văn kiện Đại hội nêu “tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin điều kiện cụ thể nước ta thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh trở tài sản tinh thần quý báu Đảng dân tộc” - Kể từ sau Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII Đảng, cơng tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành nghiêm túc đạt kết quan trọng Những kết nghiên cứu cung cấp luận khoa học có sức thuyết phục để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng -2001) Đảng xác định khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” Định nghĩa làm rõ chất cách mạng, khoa học, nguồn gốc tư tưởng lý luận, nội dung ý nghĩa giá trị cuả tư tưởng Hồ Chí Minh Dựa định hướng cuả văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng -2001) Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà khoa học đưa định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người” Dù định nghĩa theo cách nào, tư tưởng Hồ Chí Minh nhìn nhận với tư cách hệ thống lý luận, có cấu trúc, logíc, chặt chẽ có hạt nhân cốt lõi, tư tưởng độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Câu 2: Trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam? Gợi ý trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm bao gồm nhiều lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu nhiều môn khoa học khác Đại hội IX (tháng - 2001) Đảng nêu hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam: “Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phòng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; quốc phịng tồn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế văn hố, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” Câu 3: Trình bày nội dung bản, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh? Gợi ý trả lời: - Suốt đời Hồ Chí Minh kiên trì quán theo đường cách mạng lựa chọn Dưới cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên giành thắng lợi lịch sử có tầm thời đại Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4-2001) Đảng lần nhấn mạnh “Trong trình đổi phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh”1 Thế giới thay đổi nhiều, song đấu tranh cho độc lập dân tộc chủ nghía xã hội diễn phức tạp, đổi mới, mở cửa, hội nhập xu tất yếu, đối tác hợp tác, vừa cạnh tranh với cách gay gắt Trong điều kiện để mở cửa, hợp tác, liên doanh phát triển kinh tế mà giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc, không chệch mục tiêu, chất chủ nghĩa xã hội Muốn thế, phải tạo lực nội sinh làm tảng vững bền cho phát triển đất nước Một lực nội sinh đó, mặt định hướng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh “Khơng có q độc lập, tự do”, “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân” phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội Vì vậy, nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hộ đại biểu tồn quốc IX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.83 - 84 Câu 4: Hãy nêu đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh? Gợi ý trả lời: Để xác định đối tượng nghiên cứu môn học với tư cách hệ thống tri thức mang tính quy luật đối tượng, cần vào vai trị, chức mơn học dẫn trực tiếp Hồ Chí Minh Người xác định nội dung viết, nói, tác phẩm, quan điểm có tính định hướng Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh Đối tượng nghiên cứu mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận cách mạng Việt Nam dòng chảy thời đại mà cốt lõi tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Các quan điểm hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh khơng phản ánh nói, viết mà cịn thể qua q trình đạo thực tiễn cách mạng phong phú Người, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng phát triển sáng tạo qua giai đoạn cách mạng Như đối tượng mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh là: Hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh; vận động tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam Trên sở đối tượng nghiên cứu, mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ sâu nghiên cứu làm rõ nội dung sau: - Cơ sở (khách quan chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm khẳng định đời tư tưởng Hồ Chí Minh tất yếu khách quan nhằm giải đáp vấn đề lịch sử dân tộc đặt - Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - Nội dung, chất cách mạng khoa học đặc điểm quan điểm toàn hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh - Vai trị tảng tư tưởng, kim nam hành động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Vì “thắng lợi chủ nghĩa xã hội tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Câu 75: Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức: Thương yêu người, sống có tình nghĩa người Việt Nam thời đại mới? Gợi ý trả lời: Kế thừa truyền thống nhân nghĩa dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn nhân loại qua nhiều kỷ, với việc thể nghiệm thân qua hoạt động cách mạng thực tiễn Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp Người nói người cách mạng người giàu tình cảm cách mạng làm cách mạng Vì yêu thương nhân dân yêu thương người mà chấp nhận gian khổ hy sinh đem lại độc lập, tự do, cơm no, áo ấm hạnh phúc cho người Thương yêu người tình cảm rộng lớn, khơng phải tình thương trìu tượng, chung chung, phi giai cấp Trước hết tình u thương người khổ, người lao động bị áp bóc lột Theo Hồ Chí Minh, người bị áp bóc lột, người theo điều thiện dù mầu da, tiếng nói có khác coi anh em, khơng có tình u thương khơng thể nói đến cách mạng khơng thể nói đến chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Thương yêu người, thương yêu nhân dân thể tới đối tượng cụ thể: Bộ đội, niên xung phong, người già trẻ em phụ nữ người có hồn cảnh đặc biệt người tiền tuyến người hậu phương Thương yêu người phải xây dựng lập trường giai cấp công nhân, thể mối quan hệ bạn bè, đồng chí, với người bình thường quan hệ hàng ngày Tình cảm địi hỏi thái độ tơn trọng quyền người, nâng người lên Đối với phải ln nghiêm khắc, người phải rộng rãi độ lượng Người dạy: Hiểu chủ nghĩa Mác Lênin phải sống với có tình có nghĩa Nếu thuộc sách mà sống khơng có tình có nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin Trong Di chúc, Người dặn: Phải có tình đồng chí thương u lẫn nhau” Tình thương u dựa ngun tắc tự phê bình phê bình cách chân thành, nghiêm túc người lý tưởng Tình thương u người cịn thể người có sai lầm, khuyết điểm nhận rõ khuyết điểm sai lầm cố gắng sửa chữa, “phải giúp họ tiến bộ” phải làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân, để đẩy lùi phần xấu Hồ Chí Minh đề cao tình thương u người, sống có tình, có nghĩa đồng thời Người truyền cho người sức mạnh, tạo điều kiện cho người phát huy trí tuệ, tài để hồn thành nhiệm vụ Câu 76: Hãy nêu quan điểm Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức tinh thần quốc tế sáng người Việt Nam thời đại mới? Gợi ý trả lời: Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Người nêu cao gương sáng ngời kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế Chủ nghĩa quốc tế phẩm chất quan trọng đạo đức cộng sản chủ nghĩa Nó bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn, vượt qua khỏi quốc gia dân tộc Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) Đảng, Hồ Chí Minh nói: “Quan sơn mn dặm nhà Bốn phương vô sản anh em” Đó tinh thần đồn kết quốc tế giai cấp cơng nhân, lẽ sống mà Hồ Chí Minh khơng ngừng giáo dục nhân dân đấu tranh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Nội dung chủ nghĩa quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tơn trọng hiểu biết, thương u đồn kết với giai cấp vơ sản tồn giới, với tất dân tộc nhân dân nước, với người tiến toàn cầu, chống lại chia rẽ, hận thù bất bình đẳng phân biệt chủng tộc, chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hịi, vơ danh, biệt lập chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Hồ Chí Minh chủ trương giúp bạn tự giúp - Đồn kết quốc tế nhằm thực mục tiêu lớn thời đại hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội, hợp tác hữu nghị theo tinh thần: bốn phương vô sản anh em Trong suốt đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh dày cơng xây đắp tình đoàn kết hữu nghị nhân dân Việt Nam nhân dân giới Đã tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo văn hố hồ bình cho nhân loại Tinh thần quốc tế sáng phẩm chất đạo đức, yêu cầu đạo đức nhằm vào mối quan hệ rộng lớn, vượt qua khuôn khổ quốc gia dân tộc, “Trái tim khối óc Người dành cho dân tộc Việt Nam ta hướng giai cấp cấp vô sản dân tộc bị áp tồn giới” Khơng phải ai, vào lúc thấy tinh thần quốc tế có hay khơng, sáng hay không sáng, việc giáo dục Đảng việc rèn luyện cá nhân người tinh thần quốc tế lại coi nhẹ” Câu 77: Nêu nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Gợi ý trả lời: Nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phải ý tới đường phương pháp hình thành đạo đức mới, đạo đức cách mạng Đặc điểm quy luật hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy số nguyên tắc xây dựng đạo đức sau đây: - Nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng tuyệt vời nói đơi với làm Người quan tâm đặc biệt, hàng đầu tới vấn đề đạo đức để lại viết, nói đạo đức mà quan trọng Người thực trước hết, nhiều tư tưởng Hồ Chí Minh coi “nói đơi với làm” ngun tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức Điều Hồ Chí Minh khẳng định từ năm 20 kỷ XX tác phẩm Đường kách mệnh xuất năm 1927 Bàn Tư cách người cách mệnh, Hồ Chí Minh rõ; “nói phải làm” Nói đơi với làm đặc trưng chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức cách mạng đạo đức nhận thức giải lập trường giai cấp cơng nhân, phục vụ lợi ích cách mạng Điều phân biệt cách rạch rịi, đối lập hồn tồn với thói đạo đức giả giai cấp bóc lột với đặc trưng chất nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm, nói đằng làm nẻo, đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân lao động, mà cho thiểu số kẻ bóc lột - Nói đơi với làm cịn nhằm chống thói đạo đức giả Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Hồ Chí Minh biểu thói đạo đức giả số cán “vác mặt làm quan cách mạng”, nói mà khơng làm Người nhiều lần bàn đến việc tẩy bệnh quan liêu, coi thường quần chúng số cán bộ, đảng viên “miệng nói dân chủ, làm việc họ làm theo lối “quan” chủ Miệng nói “phụng quần chúng” họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược với phương châm sách Đảng Chính phủ, làm tổn hại đến uy tín Đảng Chính phủ trước nhân dân - Nói đơi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống văn hố phương Đơng Hồ Chí Minh rõ: “Nói chung dân tộc phương Đơng giàu tình cảm họ gương sống cịn có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Với ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh đào tạo hệ cán cách mạng Việt Nam không lý luận cách mạng tiên phong, mà cịn gương đạo đức cao Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng “đạo làm gương” Người nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng xây dựng người mới, sống mới” Tấm gương hệ trước với hệ sau đặc biệt quan trọng Đối với cán đảng viên Người nêu luận điểm quan trọng: “Trước mặt quần chúng ta viết lên trán chữ” “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách, đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” - Xây đôi với chống Để xây dựng đạo đức mới, cần phải kết hợp chặt chẽ xây chống Bởi Đảng người lý khác nên “người người tốt, việc việc hay”, “mỗi người có thiện ác lòng Ta phải biết làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu bị dần đi, thái độ người cách mạng” Chính vậy, việc xây chống lĩnh vực đạo đức rõ ràng không đơn giản Xây phải đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây Xây dựng đạo đức mới, trước hết phải tiến hành việc giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức Với giáo dục đạo đức phải tiến hành phù hợp với giai đoạn cách mạng, phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, giai cấp, tầng lớp môi trường khác nhau, phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh người Xây phải đôi với chống, với việc loại bỏ sai, xấu, vô đạo đức sống hàng ngày Hồ Chí Minh cho đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đấu tranh lâu dài, gian khổ, chiến đấu khổng lồ Trong chiến đấu đó, có nhiều kẻ địch thường có ba loại: Chủ nghĩa tư bọn đế quốc kẻ địch nguy hiểm; thói quen truyền thống lạc hậu kẻ địch to, ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ; loại địch thứ ba chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản ẩn nấp người chúng ta; chờ dịp - dịp thất bại dịp thắng lợi để ngóc đầu dậy bạn đồng minh hai kẻ địch Nhận thức vậy, để thấy đạo đức cách mạng hoàn cảnh phải tâm đấu tranh, chống kẻ địch, ln cảnh giác, có thắng địch thực nhiệm vụ cách mạng Để giành thắng lợi chiến đấu này, điều quan trọng phải phát sớm, phải tuyên truyền vận động hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho lành mạnh đạo đức Đối với người, Hồ Chí Minh yêu cầu “trước hết phải đánh thắng lòng tà kẻ thù mình”, “Khơng hiếu danh, khơng kiêu ngạo, lịng ham muốn vật chất, vị cơng vong tư” - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Hồ Chí Minh nhiều lần rõ người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức việc rửa mặt hàng ngày, công việc phải làm kiên trì bền bỉ suốt đời, khơng người chủ quan tự mãn Người nhắc lại luận điểm “chính tâm tu thân” Khổng Tử rõ Chính tâm tu thân tức cải tạo Cải tạo phải trường kỳ gian khổ, cách mạng thân người Bồi dưỡng tư tưởng để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với người cũ để trở thành người công việc dễ dàng Dù khó khăn gian khổ muốn cải tạo định thành cơng” Đạo đức cách mạng đạo đức dấn thân, đạo đức hành động độc lập tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân Chỉ có hành động, đạo đức cách mạng bộc lộ rõ giá trị Do vậy, đạo đức cách mạng địi hỏi người phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn cơng việc, phải nhìn thẳng vào thấy rõ hay tốt để phát huy, thấy rõ dở, xấu để khắc phục, phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời cơng việc rửa mặt hàng ngày Hồ Chí Minh đưa lời khuyên dễ hiểu: “Đạo đức cách mạng khơng phải trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài cáng sáng, vàng luyện trong” Cái ác ẩn nấp người, khơng nhãng việc tu dưỡng, mà phải rèn luyện suốt đời Đặc biệt thời kỳ hồ bình người có quyền hạn, khơng ý thức sâu sắc điều này, dễ bị tha hố biến chất Hồ Chí Minh so sánh: “tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví lúa với cỏ dại Lúa phải chăm bón khó nhọc tốt Cịn cỏ dại khơng cần chăm sóc mọc lu bù Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ có Cịn tư tưởng cá nhân cỏ dại, sinh sôi, nảy nở dễ” Nếu không ý đến điều này, sa vào chủ nghĩa cá nhân ngày hơm qua có cơng với cách mạng ngày hơm lại có tội với nhân dân Từ Người đến kết luận khái quát: “một dân tộc, đảng người, ngày hơm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi, lịng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân Câu 78: Vì sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh? Gợi ý trả lời: Đạo đức, hiểu cách tổng quát toàn chuẩn mực, quy tắc, quan niệm giá trị thiện ác, lương tâm, trách nhiệm, danh dự, hạnh phúc, công v.v xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ người với nghiệp, người với người với xã hội Đạo đức yếu tố nhân cách tạo nên giá trị người Vì vậy, người ln có khát vọng hướng đến chân, thiện mỹ, nhằm hoàn thiện thân, trước hết người phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, người quan trọng hệ trẻ quan trọng, họ “chủ tương lai nước nhà”, “người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai” Vì Hồ Chí Minh quan tâm đến việc giáo dục đạo đức chăm lo cho việc rèn luyện đạo đức cho sinh viên Người nói: “Thanh niên phải có đức, có tài Có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế tài giỏi lại đến thụt két khơng làm có ích lợi cho xã hội mà cịn có hại cho xã hội Nếu có đạo đức mà khơng có tài ví ơng Bụt khơng làm hại khơng lợi cho lồi người” - Hồ Chí Minh cho việc rèn luyện đạo đức tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp người ta vượt qua thử thách hiểm nghèo, theo Người: “Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại khơng sợ sệt, rụt rè, lùi bước gặp thuận lợi thành công giữ tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, “lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt không kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thần, khơng quan liêu, khơng kiêu ngạo khơng hủ hố” Ai giữ đạo đức người cao thượng, làm việc to, hay việc nhỏ Đối với niên, sinh viên trí thức, Hồ Chí Minh sớm xác định phẩm chất đạo đức tốt cần thiết để họ có phương hướng phấn đấu Đó phẩm chất; Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội yêu lao động, yêu khoa học kỷ luật Để có phẩm chất vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh niên, sinh viên phải rèn luyện cho đức tính trung thành, tận tuỵ, thật trực Phải xác định rõ nhiệm vụ mình, “Khơng phải hỏi nước nhà cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà” Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào? Trong học tập, rèn luyện, phải kết hợp lý luận với thực hành, học tập với lao động, phải chống biểu chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng háo danh, hám lợi “Chống tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc; Chống thói xem khinh lao động, lao động chân tay; Chống lười biếng xa xỉ; Chống cách sinh hoạt ủy mị; Chống kiêu ngạo, giả dối khoe khoang” Phải trả lời câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Phải xác định rõ, tốt, xấu? Ai bạn thù” Người rõ: Đối với người, làm lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc ta tức kẻ thù Đối với mình, tư tưởng hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào bạn Những tư tưởng hành động có hại cho Tổ quốc đồng bào kẻ thù Điều phải, phải cố làm cho kỳ được, dù việc nhỏ, Điều trái, tránh dù điều trái nhỏ” - Nội dung học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, đạo đức dấn thân, đạo đức hành động, nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ Trong thời kỳ ngày nay, tiến hành công đổi cần nhiều động lực để hồn thành, đạo đức động lực quan trọng công phát triển đất nước Việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh ngày thiết, nhiều sinh viên phát huy truyền thống ông cha, rèn luyện đạo đức, để đóng góp vào nghiệp đổi đất nước Bên cạnh đó, ảnh hưởng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, bùng phát lối sống thực dụng chạy theo danh lợi, bất chấp đạo lý dẫn đến tiêu cực đời sống xã hội ngày phổ biến Đó “Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận cán cơng chức diễn nghiêm trọng”, tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm tư tình cảm ý chí phấn đấu sinh viên, niên tri thức Hậu có phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng phương hướng phấn đấu Đây biểu khơng thể coi thường Hồ Chí Minh khơng nhà đạo đức học lỗi lạc mà cịn gương đạo đức vơ song Chính điều đem lại cho tư tưởng gương đạo đức Người có sức sống mãnh liệt cổ vũ lớn lao không với nhân dân Việt Nam mà với nhân dân giới đấu tranh dân chủ tiến xã hội Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai nước nhà Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung sinh viên, niên trí thức nói riêng, cần phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Một số nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân hết lịng, hết sức, phục vụ nhân dân, ln nhân vị tha, khoan dung nhân hậu với người Bốn là, học gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt mục đích sống Câu 79: Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh vai trị người chiến lược “trồng người”? Gợi ý trả lời: Theo tư tương Hồ Chí Minh, người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng Nhân dân người sáng tạo giá trị vật chất tinh thần, “vơ luận điều người làm từ nhỏ đến to, từ gần đến xa cả! Hồ Chí Minh nhấn mạnh “trong bầu trời khơng có q nhân dân, giới khơng mạnh lực lượng đoàn kết nhân dân”, Người nhấn mạnh “việc dễ khơng có nhân dân chịu, việc khó có dân liệu xong” Người phân tích phẩm chất tốt đẹp dân từ lòng trung thành tin tưởng vào cách mạng, vào Đảng không sợ gian khổ, tù đầy hy sinh đến việc dân nhường cơm, xẻ áo, chở che đùm bọc, bảo vệ nuôi nấng đội cán cách mạng Hồ Chí Minh tổng kết ngắn gọn: Dân ta tốt Dân ta tài năng, trí tuệ sáng tạo, họ biết “giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đoàn thể to lớn, nghĩ khơng ra” Đặc biệt họ có lòng sốt sắng, hăng hái để thực đường cách mạng, Hồ Chí Minh có niềm tin vững với tinh thần quật cường lực lượng vô tận dân tộc ta, với lòng yêu nước chí kiên nhân dân quân đội ta, thắng lợi, mà định thắng lợi “Lòng yêu nước đồn kết nhân dân lực lượng vơ to lớn, khơng thắng nổi”, nhân dân nhân tố định thành công cách mạng Theo Hồ Chí Minh người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng, phải coi trọng, chăm sóc phát huy nhân tố người Vì sống gần dân, với dân, lịng dân, hiểu rõ dân tình, dân tâm, dân ý, Hồ Chí Minh thấy rõ yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng người, giải phóng lao động xã hội Người xác định người vừa mục tiêu vừa động lực cách mạng a Con người mục giải phóng nghiệp cách mạng Mục tiêu cách mạng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người, thực độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện cụ thể giai đoạn cách mạng Người xác định mục tiêu người: đất nước cịn nơ lệ, lầm than mục tiêu trước hết giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc Sau quyền tay nhân dân mục tiêu ăn, ở, mặc, lại học hành chữa bệnh lại ưu tiên hơn, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “nếu nước độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì” Vì phải thực ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành, Di chúc Người viết: “đầu tiên công việc người - Hồ Chí Minh có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại lực sáng tạo quần chúng - Trong nghiệp xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh nhận rõ “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa”, “có dân có tất cả” - Niềm tin vào sức mạnh dân nhận thức từ mối quan hệ nhân dân với Đảng Chính phủ Hồ Chí Minh rõ: Nếu khơng có nhân dân Chính phủ khơng đủ lực lượng, khơng có Chính phủ nhân dân khơng có dẫn đường - Hồ Chí Minh tin dân cịn xuất phát từ niềm tin vào tình người Đã người cộng sản phải tin nhân dân niềm tin quần chúng tạo nên sức mạnh cho người cộng sản Người nói dân tộc ta dân tộc anh hùng - Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào dân phải chống bệnh xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không yêu thương nhân dân Không yêu thương tin tưởng nhân dân nguyên nhân bệnh nguy hiểm: bệnh quan liêu, mệnh lệnh bệnh dẫn đến kết “hỏng việc” - Con người động lực cách mạng Con người động lực cách mạng nhìn nhận phạm vi nước, tồn thể đồng bào, song trước hết giai cấp cơng nhân nơng dân Điều có ý nghĩa to lớn nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Không phải người trở thành động lực, mà phải người thức tỉnh, giác ngộ, giáo dục, định hướng tổ chức Họ phải có trí tuệ lĩnh, văn hố, đạo đức, ni dưỡng truyền thống lịch sử văn hoá hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam Con người động lực thực hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo.Vì vậy, vai trị Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm tảng tư tưởng vô quan trọng Qua phong trào cách mạng quần chúng Đảng nhân sức mạnh người lên gấp bội Trong nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò động lực người phải thấy mối quan hệ biện chứng người - mục tiêu người động lực Càng chăm lo cho người - mục tiêu tốt phát huy người động lực tốt nhiêu Ngược lại tăng cường sức mạnh người động lực nhanh chóng đạt mục tiêu cách mạng Phải kiên khắc phục kịp thời phản động lực người tổ chức Đó chủ nghĩa cá nhân Thứ vi trùng độc đẻ hàng trăm thứ bệnh thói quen, truyền thống lạc hậu, tàn tích xã hội cũ để lại, bảo thù, rụt rè, khơng dám nói, khơng dám làm, khơng dám đề ý kiến, tóm lại khơng dám đổi sáng tạo b Quan điểm Hồ Chí Minh chiến lược “trồng người” “Trồng người” yêu cầu khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài cách mạng Trên sở khẳng định người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Hồ Chí Minh quan tâm tới nghiệp giáo dục, đào tạo rèn luyện người Người nói đến “lợi ích trăm năm” mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội quan điểm mang tầm vóc chiến lược lâu dài, cấp bách, Người khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa” muốn có người xã hội chủ nghĩa phải có chiến lược trồng người “vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Cho nên người phải đặt vị trí trung tâm phát triển Nó vừa nằm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước với nghĩa rộng, vừa nằm chiến lược giáo dục - đào tạo theo nghĩa hẹp Con người xã hội chủ nghĩa đương nhiên phải chủ nghĩa xã hội tạo Nhưng đường tiến lên chủ nghĩa xã hội “trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa” Điều cần hiểu từ đầu phải đặt nhiệm vụ xây dựng người có phẩm chất bản, tiêu biểu cho người xã hội chủ nghĩa, làm gương, lôi xã hội Công việc q trình lâu dài khơng ngừng hoàn thiện, nâng cao thuộc trách nhiệm Đảng Nhà nước, gia đình, cá nhân người Mỗi bước xây dựng người nấc thang xây dựng chủ nghĩa xã hội Đây mối quan hệ biện chứng “xây dựng chủ xã hội” “con người xã hội chủ nghĩa” Con người xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh có hai mặt gắn bó chặt chẽ với Một là, kế thừa giá trị tốt đẹp người truyền thống (Việt Nam phương Đông) Hai là, hình thành phẩm chất có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trí tuệ lĩnh để làm chủ (bản thân, gia đình, xã hội, thiên nhiên) có tác phong xã hội chủ nghĩa, có lịng nhân vị tha độ lượng - Chiến lược “trồng người” trọng tâm, phận hợp thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Để thực chiến lược “trồng người” cần có nhiều biện pháp, giáo dục - đào tạo biện pháp quan trọng bậc Bởi giáo dục tốt tạo tính thiện, đem lại tương lai tươi sáng cho niên Ngược lại giáo dục tồi ảnh hưởng xấu đến niên - Nội dung phương pháp giáo dục phải tồn diện đức, trí, thể, mỹ, phải đặt đạo đức, lý tưởng tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu “Trồng người” cơng việc trăm năm khơng thể nóng vội “một sớm chiều” mà phải bền bỉ suốt đời người, suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội.Vì vậy, khơng coi nhẹ, nhãng nghiệp giáo dục, theo tinh thần V.I.Lênin: “Học, học nữa, học mãi” Khổng Tử “Học chán, dạy mỏi” Hồ Chí Minh cho “Việc học khơng cùng, sống phải học” ... tịch Hồ Chí Minh, chúng tơi biên soạn 79 câu hỏi gợi ý trả lời môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên Trường Đại học Cao đẳng học tập nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí. .. tư? ??ng Hồ Chí Minh Vận dụng phương pháp liên ngành nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Là nhà khoa học, nhà tư tưởng, Hồ Chí Minh thể tư tưởng hệ thống bao quát nhiều lĩnh vực, tư tưởng triết học, tư tưởng. .. đối tư? ??ng mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh là: Hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh; vận động tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam Trên sở đối tư? ??ng nghiên cứu, mơn học Tư tưởng Hồ Chí

Ngày đăng: 08/03/2015, 22:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Câu 1: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?

  • Gợi ý trả lời:

  • Câu 2: Trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam?

   • Gợi ý trả lời:

   • Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh?

    • Gợi ý trả lời:

    • Câu 4: Hãy nêu đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?

     • Gợi ý trả lời:

     • Câu 5: Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận gì?

      • Gợi ý trả lời:

      • Câu 6: Học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải vận dụng tuân theo những phương pháp cụ thể gì?

       • Gợi ý trả lời:

       • Câu 7: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên?

        • Gợi ý trả lời:

        • Câu 8: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã ảnh hưởng, tác động đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

         • Gợi ý trả lời:

         • Câu 9: Thời đại Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động đã ảnh hưởng tác động đến sự hình thành tư tưởng của Người như thế nào?

          • Gợi ý trả lời:

          • Câu 10: Hãy nêu những tiền đề tư tưởng lý luận là cơ sở khách quan có ảnh hưởng tác động đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

           • Gợi ý trả lời:

           • Câu 11: Hãy nêu nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc là cơ sở quan trọng đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

            • Gợi ý trả lời:

            • Câu 12: Trình bày nhận thức, hoạt động của Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) từ thời kỳ trước năm 1911 đã hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước của Người?

             • Gợi ý trả lời:

             • Câu 13: Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) từ 1911 đến 1920, đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc?

              • Gợi ý trả lời:

              • Câu 14: Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến 1930 đã tác động đến sự hình thành cơ bản tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam?

               • Gợi ý trả lời:

               • Câu 15: Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1930 đến 1945, thể hiện sự vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng?

                • Gợi ý trả lời:

                • Gợi ý trả lời:

                • Câu 17: Trình bày những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc?

                 • Gợi ý trả lời:

                 • Câu 18: Trình bày những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới?

                  • Gợi ý trả lời:

                  • Câu 19: Tổ chức UNESCO đánh giá về Hồ Chí Minh như thế nào?

                   • Gợi ý trả lời:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan