Bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

24 2K 2
Bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

VINAMATH.COM BỘ ĐỀ KHẢO SÁT HSG TOÁN LỚP KHẢO SÁT ĐỀ (VT) BÀI SỐ 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 20113 biết chúng có tất số chẵn ĐS: BÀI SỐ 2: Số tự nhiên bé có chữ số khác mà tổng chữ số 20 số nào? ĐS: BÀI SỐ 3: Biết trung bình cộng hai số 185 biết số lớn số bé 24 đơn vị Tìm hai số ĐS: số lớn: Số bé: BÀI SỐ 4: Một công nhân làm 26 ngày trả 3900000 đồng Hỏi người làm 10 ngày trả tiền? ( số tiền trả ngày nhau.) ĐS: BÀI SỐ 5:Tìm số biết hiệu chúng 95 biết đem số thứ chia cho 4, số thứ hai chia cho hai kết ĐS:Số thứ là: Số thứ hai là: BÀI SỐ 6: Để số 57a35 chia hết cho phải thay a = BÀI SỐ 7: Rút gọn phân số 232323 thành phân số tối giản ta phân số: 464646 ĐS: BÀI SỐ 8: Diện tích hình chữ nhật giảm …… lần giảm chiều dài lần chiều rộng lần BÀI SỐ 9: Chu vi hình chữ nhật gấp lần chiều rộng chiều dài gấp lần chiều rộng ? ĐS: lần BÀI SỐ 10 : Hai vòi nước chảy vào bể (khơng có nước) sau đầy bể Nếu vịi chảy sau 10 đầy bể Hỏi vòi chảy riêng sau đầy bể ? ĐS: Bài 1.(2đ) a)Tìm x: 0,4 : x = 1,6 – 0,5 : x b) Một trường có 12 học sinh tham dự kì thi HSG thành phố 1,5% số học sinh toàn trường Hỏi số học sinh toàn trường bao nhiêu? Bài (1 đ) Một cửa hàng bán sách, dịp khai trương bán 260 sách giáo khoa Trong sách tốn; sách Tiếng Việt lại sách Khoa học, Lịch sử Địa lí Hỏi số sách Khoa học,Lịch sử Địa lí bao nhiêu? Bài (2đ) Một miếng đất HCN có chiều dài 220m, chiều rộng chiều dài Người ta muốn trồng hai dãy xung quanh: Dãy thứ trồng xung quanh miếng đất, dãy thứ hai trồng lùi vào bờ đất 5m Biết cách 5m, hỏi cần tất cây? VINAMATH.COM VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ (VP) BÀI 1Kết dãy tính sau bao nhiêu: 1 1 + + + + 1× 2×3 3× 98 × 99 ( .) 99 × 100 Bài 2: Tìm số tự nhiên x để biểu thức: A = 4010 - 2011 : (2012 - x) có giá trị nhỏ ? Đáp số: Bài 3: Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ; ; số cần viết tiếp vào dãy số số nào? Đáp số: Bài 4: Kết dãy tính sau bao nhiêu? (1 + + + + + + 2013 + 2015) x ( 88 x -22 x 24) Đáp số: Bài 5: Một giải bóng đá có đội tham gia Hai đội phải đấu với hai trận (trận lượt trận lượt về), Hỏi có tất trận đấu? Đáp số: Bài Tìm số ab, biết: ab x 1,01 = 3b,a5 Đáp số: …………………………… Bài 7: Tìm tất số có hai chữ số cho chia số cho tổng chữ số thương dư Đáp số: …………………………………………………… Bài 8:Tìm phân số phân số cho tổng tử số mẫu số phân số cần 18 tìm 1000 Đáp số: …………………………………… Bài 9: Tìm y, biết: ( 2 2 + + + + )− y: = Đáp số:………… x7 x9 x11 19 x 21 21 Bài 10: Trong buổi sinh hoạt câu lạc Toán, người đến sau bắt tay tất người đến trước Người ta đếm tất 78 lượt bắt tay Hỏi có người câu lạc bộ? Đáp số: …………………………………………… Bài 1(1đ) Tính nhanh: 2013 x2014 + 2015 x10 + 2004 1015 x2014 − 2013x 2014 tấm; 1 tuần lễ thứ hai bán số vải lại cộng thêm tấm; tuần lễ thứ ba bán 3 số vải lại sau tuần lễ thứ hai cộng thêm tấm; tuần lễ thứ tư bán số vải lại cộng thêm ; tuần lễ thứ năm bán hết 19 vải lại Hỏi lúc đầu cửa hàng Bài 2( đ): Một cửa hàng tuần lễ thứ bán nửa số vải cộng thêm có vải? Bài 3( 2đ): Cho hình chữ nhật MNPQ có độ dài cạnh MN = 15cm, NP = 12 cm Hai điểm E, F thuộc cạnh MN cho ME = NF = 6cm Hai đường QF PE cắt K Tính tỉ số KF diện tích MEKQ? KQ VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ (VP) VINAMATH.COM Bài1 Tìm x: Bài2.Tính: xxx + xx + x + x = 1612 Đáp số:…………………………… + + + + + + + + 1979 Đáp số:…………………………… Bài 3:Tìm số có chữ số, biết chữ số tạo chữ số khác khác 0, đồng thời số tổng số có hai chữ số khác lập từ ba chữ số số Đáp số: ………………………………………………………………………… Bài 4:Thay chữ số vào phép tính sau: x,y x 9,9 Bài 5: 1350 x0,24 + 0,3x632 x8 + x 233x0,6 + + + + 57 + 61 − 376 Bài Tuổi em = xx,yy Đáp số: ………… Đáp số: ………… tuổi chị Mười năm trước tuổi chị gấp lần tuổi em Tính tuổi người? Đáp số:……………………………………………… Bài Khi nhân số tự nhiên với 2008, bạn HS quên viết chữ số số 2008 nên tích bị giảm 221 400 đơn vị Tìm thừa số chưa biết Đáp số:………………… Bài Mua 16 thếp giấy phải trả số tiền mua 12 bút bi Nếu mua 25 thếp giấy phải trả nhiều mua bút bi loại 25 500 đồng Tính giá tiền thếp giấy bút bi Đáp số: …………………………………………………………………………………… Bài 9: Tìm số thập phân A, có chữ số thập phân Biết viết dấu phẩy sang phải hàng ta số B Nếu viết dấu phẩy sang trái hàng ta số C Cộng số A, B, C ta 136,974 Đáp số: ………………………………………………………………… Bài 10:Hai số tự nhiên có tổng 98,2 hiệu chúng 72,2 Tìm hai số đó.Đáp số: x 7,6 + 5,7 25 1 3 (1 + + + + + ) : x = 23 4 Bài a) Tính: Tìm x : 8,16 : (1,24 +3,56) – 0,234 Bài 2: Bạn Hùng có số kiểm tra, bạn tính rằng: Nếu có thêm 10 điểm thêm điểm điểm trung bình tất 8,5 điểm; thêm bài, điểm thêm 10 điểm điểm trung bình tất 8,0 điểm Hỏi ban đầu bạn Hùng có kiểm tra? Bài 3:Trên mảnh đất hình vng, người ta xây bể hình vng Diện tích cịn lại 216m2 Tính độ dài cạnh mảnh đất Biết chu vi mảnh đất gấp lần chi vi bể VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ (VP) Bài 1: Tìm x biết: 15 38 67 56 x

Ngày đăng: 22/02/2015, 15:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan