0

Bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

23 2,012 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2015, 15:07

VINAMATH.COM BỘ ĐỀ KHẢO SÁT HSG TOÁN LỚP 5 KHẢO SÁT ĐỀ 3 (VT) BÀI SỐ 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 20113 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. ĐS: BÀI SỐ 2: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? ĐS: BÀI SỐ 3: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. ĐS: .số lớn: Số bé: BÀI SỐ 4: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) ĐS: BÀI SỐ 5:Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 4, số thứ hai chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau. ĐS:Số thứ nhất là: Số thứ hai là: BÀI SỐ 6: Để số 57a35 chia hết cho 9 thì phải thay a = BÀI SỐ 7: Rút gọn phân số 464646 232323 thành phân số tối giản ta được phân số: ĐS: BÀI SỐ 8: Diện tích 1 hình chữ nhật sẽ giảm …… lần nếu giảm chiều dài đi 5 lần và chiều rộng 2 lần BÀI SỐ 9: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng thì chiều dài gấp mấy lần chiều rộng ? ĐS: lần BÀI SỐ 10 : Hai vòi nước cùng chảy vào bể (không có nước) sau 6 giờ thì đầy bể. Nếu vòi 1 chảy một mình thì sau 10 giờ mới đầy bể. Hỏi nếu vòi 2 chảy riêng một mình thì sau bao lâu mới đầy bể ? ĐS: Bài 1.(2đ) a)Tìm x: 0,4 : x = 1,6 – 0,5 : x b) Một trường có 12 học sinh tham dự kì thi HSG thành phố bằng 1,5% số học sinh toàn trường. Hỏi số học sinh toàn trường là bao nhiêu? Bài 2. (1 đ) Một cửa hàng bán sách, trong dịp khai trương đã bán được 1 260 cuốn sách giáo khoa. Trong đó 9 4 là sách toán; 3 1 là sách Tiếng Việt còn lại là sách Khoa học, Lịch sử và Địa lí. Hỏi số sách Khoa học,Lịch sử và Địa lí là bao nhiêu? Bài 3 (2đ) Một miếng đất HCN có chiều dài 220m, chiều rộng bằng 4 3 chiều dài. Người ta muốn trồng hai dãy cây xung quanh: Dãy thứ nhất trồng xung quanh miếng đất, dãy thứ hai trồng lùi vào trong bờ đất 5m. Biết cây nọ cách cây kia 5m, hỏi cần tất cả bao nhiêu cây? VINAMATH.COM VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ 4 (VP) BÀI 1Kết quả của dãy tính sau là bao nhiêu: 21 1 × + 32 1 × + 43 1 × + + 9998 1 × 10099 1 × ( ) Bài 2: Tìm số tự nhiên x để biểu thức: A = 4010 - 2011 : (2012 - x) có giá trị nhỏ nhất ? Đáp số: Bài 3: Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ; ; 2 số cần viết tiếp vào dãy số trên là những số nào? Đáp số: Bài 4: Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu? (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + + 2013 + 2015) x ( 88 x 6 -22 x 24) Đáp số: Bài 5: Một giải bóng đá có 6 đội tham gia. Hai đội nào cũng phải đấu với nhau hai trận (trận lượt đi và trận lượt về), Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu? Đáp số: Bài 6 Tìm số ab, biết: ab x 1,01 = 3b,a5 Đáp số: ……………………………. Bài 7: Tìm tất cả các số có hai chữ số sao cho khi chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 và dư 3. Đáp số: …………………………………………………… Bài 8:Tìm một phân số bằng phân số 18 7 sao cho tổng của tử số và mẫu số của phân số cần tìm bằng 1000 . Đáp số: ……………………………………. Bài 9: Tìm y, biết: ( 21 2 2 5 :) 2119 2 119 2 97 2 75 2 =−++++ y xxxx Đáp số:………… Bài 10: Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Toán, người đến sau lần lượt bắt tay tất cả các người đến trước. Người ta đếm được tất cả 78 lượt bắt tay. Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ? Đáp số: …………………………………………… Bài 1(1đ) Tính nhanh: 2014201320141015 200410201520142013 xx xx − ++ Bài 2( 2 đ): Một cửa hàng tuần lễ thứ nhất bán được một nửa số tấm vải cộng thêm 2 1 tấm; tuần lễ thứ hai bán được 3 1 số tấm vải còn lại cộng thêm 3 1 tấm; tuần lễ thứ ba bán được 4 1 số tấm vải còn lại sau tuần lễ thứ hai cộng thêm 4 3 tấm; tuần lễ thứ tư bán được 5 1 số vải còn lại cộng thêm 5 1 tấm ; tuần lễ thứ năm bán hết 19 tấm vải còn lại. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tấm vải? Bài 3( 2đ): Cho hình chữ nhật MNPQ có độ dài cạnh MN = 15cm, NP = 12 cm. Hai điểm E, F thuộc cạnh MN sao cho ME = NF = 6cm. Hai đường QF và PE cắt nhau tại K. Tính tỉ số KQ KF và diện tích MEKQ? VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ 5 (VP) VINAMATH.COM Bài1. Tìm x: xxx + xx + x + x = 1612 Đáp số:…………………………… Bài2.Tính: 6 1979 4 3 3 1 7 5 5 2 4 1 9 9 6 8 5 3 7 7 2 ++++++++ Đáp số:…………………………… Bài 3:Tìm các số có 3 chữ số, biết rằng mỗi chữ số được tạo bởi 3 chữ số khác nhau và khác 0, đồng thời mỗi số đó bằng tổng các số có hai chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số của mỗi số đó. Đáp số: ………………………………………………………………………… Bài 4:Thay chữ bằng số vào phép tính sau: x,y x 9,9 = xx,yy Đáp số: ………… Bài 5: 3766157 951 6,0233486323,024,01350 −+++++ ++ xxxxx Đáp số: ………… Bài 6. Tuổi em hiện nay bằng 4 3 tuổi chị . Mười năm trước đây tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? Đáp số:………………………………………………. Bài 7. Khi nhân một số tự nhiên với 2008, một bạn HS đã quên viết một chữ số 0 ở số 2008 nên tích đúng bị giảm đi 221 400 đơn vị. Tìm thừa số chưa biết. Đáp số:………………… Bài 8. Mua 16 thếp giấy phải trả số tiền bằng mua 12 bút bi. Nếu mua 25 thếp giấy phải trả nhiều hơn mua 6 bút bi cùng loại là 25 500 đồng. Tính giá tiền mỗi thếp giấy và mỗi bút bi. Đáp số: …………………………………………………………………………………… Bài 9: Tìm số thập phân A, có 2 chữ số thập phân. Biết rằng nếu viết dấu phẩy sang phải một hàng ta được số B. Nếu viết dấu phẩy sang trái một hàng ta được số C. Cộng 3 số A, B, C ta được 136,974. Đáp số: ………………………………………………………………… Bài 10:Hai số tự nhiên có tổng là 98,2 và hiệu của chúng là 72,2. Tìm hai số đó.Đáp số: Bài 1. a) Tính: 25 6 x 7,6 + 5,7 8,16 : (1,24 +3,56) – 0,234 Tìm x : (1 + 1 4 3 4 4 3 1 2 1 1 4 1 ++++ ) : x = 23 Bài 2: Bạn Hùng có một số bài kiểm tra, bạn đó tính rằng: Nếu có thêm 4 bài mỗi bài được 10 điểm và thêm 2 bài mỗi bài được 9 điểm nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8,5 điểm; nếu được thêm 2 bài, mỗi bài được 9 điểm và thêm 1 bài được 10 điểm nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8,0 điểm. Hỏi ban đầu bạn Hùng có mấy bài kiểm tra? Bài 3:Trên một mảnh đất hình vuông, người ta xây một cái bể hình vuông. Diện tích còn lại là 216m 2 . Tính độ dài cạnh mảnh đất. Biết chu vi mảnh đất gấp 5 lần chi vi cái bể. VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ 6 (VP) Bài 1: Tìm x biết: 15 56 15 67 5 38 19 15 +<< xx Đáp số:…………………………………………… VINAMATH.COM Bài 2: Tính : 2 1 : 0,5 – 4 1 : 0,25 – 8 1 : 0,125 – 10 1 : 0,1 Đáp số:…………………………… Bài 3: Cho dãy số: 37; 74; 111; 148; …số thứ 12 của dãy đó là:……………………………. Bài 4: Cho hai số 30,24 và 11,72. Hãy tìm số B sao cho đem số lớn cộng với số B và đem số bé trừ đi số B thì được hai số mới có tỉ số là 3. Đáp số: ………………………………… Bài 5. Cuối kì I năm học 2012-2013, lớp 5A có số HS đạt danh hiệu HSG kém 4 1 tổng số HS của lớp là 2 em. Số HS còn lại đạt khá nhiều hơn 2 1 tổng số HS của lớp là 11 em. Tổng số HS của lớp 5A là:………………………… Số học sinh giỏi của lớp 5A là:……………… Bài 6: 4,105,116,126,124,133,122,11 8,76,48,48,72,167,57,32,16 −−−−++ −−+ xxxx = ………………………… Bài 7:Ba bạn Xuân, Hạ, Đông gấp được tất cả 72 bông hoa. Nếu Xuân gấp được thêm 4 bông hoa thì Xuân kém Hạ 4 bông hoa. Nếu Hạ gấp thêm 4 bông thì Hạ kém Đông 4 bông hoa. Hỏi mỗi bạn gấp được bao nhiêu bông hoa? Đáp số: …………………………………… Bài 8: Có 48 chuồng bò được đánh số từ 1 đến 48 và mỗi chuồng được đánh số bao nhiêu thì số con bò trong mỗi chuồng sẽ có bấy nhiêu. Hỏi có thể tìm ra 34 chuồng bò sao cho số con bò trong các chuồng đúng bằng một nửa tổng số con bò? Bài 9: Cho dãy số tự nhiên: 1845, 1946, 1947, ……, 1994, 1995, 1996. Tổng của dãy số trên là:………………. Tổng các số chẵn trong dãy là: ………………… Bài 10: Tổng của 2 số là 1,38. Nếu lấy số nhỏ chia cho số lớn ta được thương là 0,2. Tìm 2 số đã cho. Đáp số:…………………………………………………………………………… Bài 1. Một cửa hàng có một số mứt không bán hết trong tết, sau tết cửa hàng bán hạ giá 15%, vẫn không bán hết cửa hàng lại hạ giá 15% của giá đã hạ lần đầu và đã bán hết số mứt đó, tuy vậy cửa hàng vẫn còn được lãi 15,6%. Hỏi nếu bán hết số mứt đó trong tết thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm? Bài 2. Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng ở 2 thùng. Nếu chuyển 23 lít ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít. Hãy tính xem lúc ban đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm? Bài 3:Người ta mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng gấp đôi nên phải mở thêm cả chiều dài, khi đó mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng. Biết chu vi mảnh đất lúc đầu là 42m. VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ 7 Bài 1: Một hình chữ nhật nếu giảm chiều dài 1/5 số đo của nó thì phải tăng chiều rộng bao nhiêu lần số đo của nó để diện tích của hình chữ nhật đó không thay đổi? Đáp số:……… Bài 2:Tổng của hai số là 390. Nếu thêm số 3 vào trước số thứ hai sẽ được số thứ nhất. Tìm hai số đó. Đáp số: …………………………………………………………………………… Bài3 : Tính: (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 – 4,08 Đáp số: …………………… VINAMATH.COM Bài 4: Tìm số có hai chữ số biết rắng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị của nó. Đáp số:…. Bài 5: Tìm X biết: X – 15,7 – 2,18 = 36,5 Đáp số: ……………………………………… Bài 6:Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bằng tuổi anh Tính tuổi hiện nay của mỗi người. Đáp số:…………………………………………. Bài 7: Tính: 8 ngày 7 giờ - 3ngày 14 giờ Đáp số: ………………………………… Bài 8: Cho m = 27,63 ; n = 9,8 ; p = 3,67. Tính giá trị của p x n – m . Đáp số:…………… Bài 9: Trung bình cộng của hai số bằng 15,5. Số bé bằng 13,5 tìm số lớn.Đáp số:………… Bài 10: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Đáp số: ……………………………………………… Bài 1: Dọc theo chiều rộng của sân 60m, người ta đào lỗ trồng cây, mỗi lỗ cách nhau 3m. Sau vì trồng cây loại khác nên mỗi lỗ phải cách nhau 5m. Hỏi: Tiền công đào lỗ và lấp lỗ? Biết rằng công đào mỗi lỗ là 4000 đồng, lấp mỗi lỗ là 1000 đồng và cây được trồng ở cả 2 đầu. Bài 2 : Một cửa hàng mua 60000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra giá bao nhiêu để được lãi 25 % giá bán ? Bài 3: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 20cm. Biết điểm E thuộc cạnh AB và điểm F thuộc cạnh BC sao cho EA = EB = FB = FC. CE cắt DF tại I. Tính diện tích AEID VINAMATH.COM KHẢO SÁT ĐỀ 8 Bài 1: Tính giá trị của A, biết a = 53,63: A = 4,1 x (a + 46,47) – 217 Đáp số:………. Bài 2: Đoàn khách du lịch có 50 người, muốn thuê xe loại 4 chỗ ngồi. Hỏi cần thuê ít nhất bao nhiêu xe để chở hết số khách đó ? Đáp số: …………………………………………… Bài 3: Tìm hai số biết hiệu của hai số đó và tỉ số của hai số đó đều bằng 0,6.Đáp số: ……… Bài 4: Diện tích hình chữ nhật tăng (hay giảm) bao nhiêu phần trăm nếu chiều dài tăng 30% và chiều rộng giảm 30% ? Đáp số: ………………………………………………………… Bài 5: Trong buổi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 của một trường Tiểu học có 30 câu hỏi. ở 10 câu hỏi đầu có 3 1 số bạn phải dừng cuộc chơi. ở 10 câu hỏi tiếp theo có 2 1 số bạn còn lại phải dừng cuộc chơi. Chỉ còn lại 10 bạn tham gia trả lời 10 câu hỏi cuối. Hỏi có bao nhiêu [...]... ki-lô-gam? Bài 5: Ba xe ô tô chở 147 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi kì I năm học 2011-2012 đi tham quan, biết rằng 2/3 số học sinh ở xe thứ nhất bằng 3/4 số học sinh ở xe thứ hai và bằng 4 /5 số học sinh ở xe thứ ba Tìm số học sinh ở mỗi xe Bài 6: Một lớp có 35 học sinh trong đó có 10 bạn học nhóm đàn oóc gan, 14 bạn học nhóm mĩ thuật, 6 bạn học cả hai nhóm đó, số còn lại học cờ vua Hỏi... 28,04 3a,81 + 4,b5 + 13,9c du cn in vo ch chm l: Bi 3 0,18 x 1230 + 0,9 x 456 7 x 2 + 3 x 53 10 x 0,6 1 + 4 + 7 + 10 + + 52 + 55 - 51 4 = Bài 4: Bạn Huy dự thi giải Toán Tuổi thơ theo thể lệ sau: Làm đúng mỗi bài đợc 5 điểm, làm sai một bài hoặc không làm thì bị trừ đi 2 điểm, kết quả bạn Huy đợc 36 điểm và tất cả có 10 bài toán Hỏi bạn Huy làm đúng mấy bài, làm sai mấy bài?ỏp s : Bài 5 : Một cửa hàng... thng ly n hai ch s phn thp phõn thỡ c kt qu l: Bi 4 Sau khi gim 25% thỡ giỏ mt chic xe p l 757 50 0 ng Ban u giỏ chic xe p l Bi 5 i 10 325m2 = .ha.m2 S cn in l: v Bi 6 Mt lp hc cú 15 hc sinh n Bit s hc sinh n chim 60% s hc sinh c lp S hc sinh c lp l: Bi 7.Để cày xong một cánh đồng, máy cày thứ nhất cần 9 giờ, máy cày thứ hai cần 15 giờ Ngời ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để... Bài 2: Một khu đất hình chữ nhật ABCD có chiều dài hơn chiều rộng 5 m Ngời ta mở rộng khu đất bằng cách kéo dài mỗi cạnh thêm 3 m về cả hai phía thì diện tích khu đất tăng thêm 306 m2 Tính diện tích khu đất ABCD Bài 3: Có 50 học sinh giải toán, đề thi gồm 4 câu Trong đó chỉ có 5 bạn làm sai câu 1; 10 bạn làm sai câu 2; 35 bạn làm đúng câu 3 và 30 bạn làm đúng câu 4 Điều đặc biệt là không... Bài 8: Trong bữa tiệc sinh nhật, tất cả trẻ em đều đợc nhận các cây nến Nếu mỗi đứa trẻ nhận 5 cây nến thì còn thừa 10 cây nến Nếu mỗi đứa trẻ nhận 6 cây nến thì lại thi u 2 cây nến Hỏi có tất cả bao nhiêu cây nến? VINAMATH.COM Bài 9: Hiện nay, tổng số tuổi của 4 ngời là 62 tuổi Tuổi của Thơ bằng 2/3 tuổi của Toán, tuổi của Thi bằng 3/4 tuổi của Thơ, tuổi của Tài bằng 5/ 6 tuổi của Thi Hỏi hiện nay mỗi... nhà trờng lúc đầu số học sinh nữ = 1/3 số học sinh nam Sau đó nhà trờng đã thay 3 vận động viên nam = 3 vận động viên nữ nên số nữ = 2/3 số nam Hỏi đội thể thao có bao nhiêu ngời ? Bài 1: Một cửa hàng bán vải trong ba ngày, ngày thứ nhất bán dợc thứ hai bán đợc 1 tấm vải và 15 m; ngày 4 1 1 số vải còn lại và 10 m, ngày thứ ba bán đợc số vải còn lại và 5 m Cuối 3 2 cùng còn lại là 5 m vải Tính chiều dài... 24 nghỡn gim 12 ,5% Sau ú ụng ta 1 3 bỏn li mún hng vi tin li bng 33 % giỏ vn sau khi ó gim bt 20% trờn giỏ niờm yt Hi giỏ ụng ta phi niờm yt l bao nhiờu nghỡn ng ? Bi 8: Tớnh tng: 1,1 + 2,2 + 3,3 + + 22 Bài 9: Trong cuộc thi Olympic cấp học, số bạn nam bằng 1 tổng số bạn dự thi Biết rằng nếu 8 thay 3 bạn nữ bằng 3 bạn nam thì số bạn nam bằng 20% tổng số bạn trong cuộc thi Hỏi cuộc thi có bao nhiêu... v 17/49 b,49/ 15 v 65/ 21 Cõu 2: Mt i dõn cụng d nh p mt oan mng tong 10 ngy.Nu 42 cụng nhõn lm trong 7 ngy thỡ xong ẵ cụng vic Vy hon thnh cụng vic ỳng thi gian d kin thỡ phi ly thờm bao nhiờu nhõn cụng na ? Bit rng nng sut lao ng ca cỏc cụng nhõn l nh nhau Cõu 3: Thỏng trc 2 phõn xng sn xut c 50 0 sn phm Thỏng ny s sn phm ca phõn xng I tng thờm 25% , s sn phm ca phõn xng II tng thờm 12 ,5% , do ú s sn... bao nhiêu bạn học nhóm cờ vua ? Bài 7: Nhà toán học có khu vờn hình thớc thợ ông chia thành 12 ô vuông nhỏ bằng nhau, trên mỗi ô vuông trồng số cây hoa nh đã ghi trên hình ông đố mọi ngời hãy chia mảnh đất ấy thành 4 hình bằng nhau, mỗi hình có tổng số cây hoa bằng nhau Bạn có giải đợc câu đố đó không? Bài 8: Hai kho chứa hơn 2 /5 số thóc kho thứ 6 7 12 6 3 10 9 12 9 5 13 8 một số thóc,... chữ nhật che khuất A E B VINAMATH.COM KHO ST 9 Bi 1Mt n v quõn i chun b go cho 750 ngi n trong 50 ngy, nhng sau 10 ngy n v ú c b sung mt s ngi, do ú anh qun lý tớnh ra s go cũn li ch n trong 25 ngy Hi s ngi n thờm l bao nhiờu? Bi 2 Cú bao nhiờu s t nhiờn nh hn 2010 ng thi khụng chia ht cho 2 v khụng chia ht cho 5 Bi 3: Tỡm tt c cỏc s t nhiờn bit s ú gim i 1993 ln khi gch b i mt s ch s tn cựng ca . Bài 5: Ba xe ô tô chở 147 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi kì I năm học 2011-2012 đi tham quan, biết rằng 2/3 số học sinh ở xe thứ nhất bằng 3/4 số học sinh ở xe thứ hai và bằng 4 /5 số học. số học sinh ở xe thứ ba. Tìm số học sinh ở mỗi xe Bài 6: Một lớp có 35 học sinh trong đó có 10 bạn học nhóm đàn oóc gan, 14 bạn học nhóm mĩ thuật, 6 bạn học cả hai nhóm đó, số còn lại học cờ. gim 25% thỡ giỏ mt chic xe p l 757 50 0 ng. Ban u giỏ chic xe p l Bi 5. i 10 325m 2 = .ha.m 2 . S cn in l: v Bi 6. Mt lp hc cú 15 hc sinh n. Bit s hc sinh n chim 60% s hc sinh c lp. S hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, Bộ đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5,

Từ khóa liên quan