0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

89 3,359 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:53

Bài 3:Có hai thúng trứng hơn kém nhau 15 quả. Tìm số trứng ở mỗi thúng, biết rằng số trứng ở thúng thứ nhất bằng số trứng ở thúng thứ hai.Bài 4:Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Nếu tăng chiều rộng lên 5cm và giảm chiều dài đi 15cm ta được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Tuần 2 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI KIỂM TRA ĐẦU NĂM I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Kiểm tra các kiến thức đầu năm của các em. - Giúp các em ôn luyện kiến thức cũ. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: 1, ĐỀ BÀI: Bài 1: Từ các chữ số 4; 2; 0; 5. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số đó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5. Bài 2: Tính giá trị các biểu thức sau: a) 1875 + 125 : 5 – 400 : 5 b)       ××−×       + 8 9 3 4 15 2 15 3 5 4 : 10 1 10 9 Bài 3: Có hai thúng trứng hơn kém nhau 15 quả. Tìm số trứng ở mỗi thúng, biết rằng 3 2 số trứng ở thúng thứ nhất bằng 7 3 số trứng ở thúng thứ hai. Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Nếu tăng chiều rộng lên 5cm và giảm chiều dài đi 15cm ta được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. 2. BÀI GIẢI: Bài 1: Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là các số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 và có tổng các chữ số chia hết cho 3. Vậy các số cần tìm là: 420; 240; 405; 450; 540. Bài 2: a) 1875 + 125 : 5 – 400 : 5 = 1875 + 25 – 80 = 1820. b)       ××−×       + 8 9 3 4 15 2 15 3 5 4 : 10 1 10 9 Ta xét thừa số thứ hai: 0 5 1 15 3 8 9 3 4 15 2 15 3 =−=       ××− Vậy       ××−×       + 8 9 3 4 15 2 15 3 5 4 : 10 1 10 9 = 0 5 4 : 10 1 10 9 ×       + = 0 1 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 3: Ta có: 14 6 7 3 ; 9 6 3 2 == Ta có sơ đồ: Thúng 1: Thúng 2: Theo sơ đồ ta có: Giá trị của một phần là: 15 : (14 – 9) = 3 (quả) Số trứng có ở thúng thứ nhất là: 3 x 9 = 27 (quả) Số trứng có ở thúng thứ hai là: 3 x 15 = 45 (quả) ĐS: 27 và 45 quả Bài 4: Nếu tăng chiều rộng lên 5cm và giảm chiều dài đi 15cm ta được một hình vuông. Vậy chiều dài hơn chiều rộng là: 5 + 15 = 20 (cm) Nửa chu vi HCN là: 120 : 2 = 60(cm) Chiều dài HCN là: (60 + 20) : 2 = 40 (cm) Chiều rộng HCN là: 40 – 20 = 20 (cm) Diện tích của HCN là: 40 x 20 = 800(cm 2 ) ĐS: 800 cm 2 Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được các kiến thức liên quan đến phân số. - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác. - Giáo dục tinh thần ham mê học toán. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: 1 Ôn tập về kiến thức: – Khái niệm phân số – Câc tính chất cơ bản của phân số. – Câc phép tính với phân số. – Câc cách so sánh phân số. 2 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) 2. Bài tập Bài 1: So sánh các phân số sau: a) 7 3 và 77 33 ; 1414 1313 và 141414 131313 ; 151515 111111 và 15030 11022 . b) 13 2 và 14 3 ; 14 5 và 11 2 ; 15 13 và 153 133 Giải: a) Ta thấy: *) 77 33 117 113 7 3 = × × = Do đó: 7 3 = 77 33 *) 14 13 101:1414 101:1313 1414 1313 == Và 14 13 10101:141414 10101:131313 141414 131313 == Vậy: 1414 1313 = 141414 131313 *) 15 11 10101:151515 10101:111111 151515 111111 == 15 11 1002:15030 1002:11022 15030 11022 == Vậy: 151515 111111 = 15030 11022 b) Ta thấy: *) 14 3 13 2 14 11 13 11 . 14 11 14 3 1 13 11 13 2 1 <>=−=− nenViva *) 11 2 14 5 11 9 14 9 11 9 11 2 1; 14 9 14 5 1 ><=−=− nenVi *) Ta có: 150 130 15 13 = 153 133 15 13 153 133 150 130 153 20 150 20 153 20 153 133 1; 150 20 150 130 1 <<>=−=− HaynenVi Bài 2: 3 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Cho phân số 35 17 . Tìm một số sao cho khi cộng số đó với tử số và giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng phân số 7 5 . Giải: Gọi số cần tìm là a. Theo bài ra, ta có: 7 5 35 17 = + a ; 7 5 3535 17 =+ a ; 35 17 7 5 35 −= a ; 35 8 35 = a Vậy a = 8. Bài 3: Viết phân số 8 7 thành tổng các phân số khác nhau nhưng có tử số bằng 1. Giải: Ta có: 8 1 4 1 2 1 8 1 8 2 8 4 8 7 ++=++= Bài 4: Viết phân số 10 9 thành tổng 5 phân số khác nhau nhưng có tử số bằng 1. Giải: 30 1 15 1 10 1 5 1 2 1 30 1 30 2 30 3 30 6 30 15 30 27 10 9 ++++= ++++== Tuần 3 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: Toán : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được cách giải toán về PS. - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: Bài 1: Tính tổng bằng cách nhanh nhất: a) 8 1 4 1 2 1 ++ b) 64 1 32 1 16 1 8 1 4 1 2 1 +++++ c) 32 31 16 15 8 7 4 3 2 1 ++++ 4 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Giải: 8 1 4 1 2 1 ) ++ a 4 1 2 1 12) 8 1 4 1 2 1 ( ++=×++ 8 7 8 1 1) 8 1 4 1 2 1 ( 4 1 2 1 1 =−=++−++= b)tương tự câu a) c) 32 129 32 3130282416 32 31 16 15 8 7 4 3 2 1 = ++++ =++++ Bài 2:Hiện nay anh 11 tuổi, em 5 tuổi.Tính tuổi của mỗi người khi anh gấp 3 lần tuổi em. Gợi ý: HS xác định được: Hiệu của hai số không thay đổi khi cùng thêm hoặc cùng bớt ở hai số cùng một giá trị. Bài giải: Hiệu số tuổi của hai anh em là: 11 – 5 = 6 (tuổi) Ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai anh em khi anh gấp 3 lần tuổi em: Tuổi anh Tuổi em: 6 tuổi Tuổi của em lúc đó là: 6 : 2 = 3 (tuổi) Tuổi của anh lúc đó là: 3 x 3 = 9 (tuổi) Đáp số: anh 9 tuổi, em 3 tuổi. Bài 3: Cho 3 số có trung bình cộng bằng 21.Tìm 3 số đó, biết rằng số thứ 3 gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai gấp hai lần số thứ nhất. HS xác định yêu cầu, nêu cách giải. Bài giải: Tổng của ba số đó là: 21 x 3 = 63 Theo bài ra ta có sơ đồ: Số thứ nhất: Số thứ hai: 63 Số thứ ba: Nhìn lên sơ đồ, ta thấy: Số thứ nhất là: 63 : ( 6 + 2 + 1) = 7 Số thứ hai là: 7 x 2 = 14 5 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Số thứ ba là : 7 x 6 = 42. Đáp số: 7; 14; 42 BTVN: Làm lại các bài đã học vào vở tự học. Ngày soạn: Ngày dạy: Toán : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được cách giải các bài toán về vận dụng PP dùng sơ đồ đoạn thẳng - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: Bài 1: Tổng số HS của ba lớp 5A, 5B và 5C là 147 em. Tính số HS của mỗi lớp, biết rằng: 7 1 số HS của lớp 5A bằng 8 1 số HS của lớp 5B và 4 1 số HS của lớp 5B bằng 3 1 số HS của lớp 5C. HS xác định yêu cầu, nêu cách giải. Bài giải: Theo bài ra ta có sơ đồ: Lớp 5A: Lớp 5B: 147 HS Lớp 5C: Tổng số phần bằng nhau: 7 + 8 + 6 = 21 (phần) Số HS lớp 5A là: 147 : 21 x 7 = 49 (học sinh) Số HS lớp 5B là: 147 : 21 x 8 = 56 (học sinh) Số HS lớp 5C là: 147 : 21 x 6 = 42 (học sinh) Đáp số: 5A 49 HS, 5B 56 HS, 5C 42HS. Bài 2: Trung bình cộng của hai số bằng 14. Tìm hai số đó, biết rằng 3 1 số này bằng 4 1 số kia. 6 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài giải: Tổng của hai số đó là: 14 x 2 = 28 Ta có sơ đồ: Số thứ nhất: Số thứ hai: 28 Số thứ nhất là: 28 : ( 3+ 4) x 3 = 12 Số thứ hai là: 28 – 12 = 16. Đáp số: 12 và 16. Bài 3:Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 150. Hiệu bằng 2 1 số trừ. Hãy tìm phép trừ đó. Bài giải: Theo bài ra ta có: SBT + ST + Hiệu = 150 Mặt khác, ta có: SBT = Hiệu + ST Vậy số bị trừ là: 150 : 2 = 75 Số trừ là: 75 : 3 x 2 = 50 Hiệu là: 75 – 50 = 25 Phép trừ đó là: 75 – 50 = 25. Về nhà làm lại các bài đã học vào vở tự học. Tuần 4 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: ÔN TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT. I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được cách giải các bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết. - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các - Giáo dục tinh thần ham mê học toán. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: HS nhắc lại: - Các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 - Các dấu hiệu chia hết cho : 10, 6, 4, 11 7 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 1:Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 5 dư 3, chia cho 2 dư 1, chia hết cho 3 và có chứ số hàng trăm là 8. Giải: Gọi số cần tìm là 8ab. Số chia cho5 dư 3 có tận cùng bằng 3 hoặc 8 Số chia cho 2 dư 1 , số đó là số lẻ. Vậy b = 3. Để số đó chia hết cho 3 thì 8 + 3 + a = 11 + a chia hết cho3. Vậy a = 4; 7; 1 Vậy các số phải tìm là: 813; 843; 873. Bài 2: Tìm tất cả các giá trị của x, y để số 59x5y chia hết cho 15. Giải: Số chia hết cho 15 tức là chia hết cho 3 x 5. Số chia hết cho 5 có tận cùng bằng 0 hoặc 5. Vậy y = 0 hoặc y = 5. * Nếu y = 0, số đã cho có dạng: 59x50. Để số 59x50 chia hết cho 3 thì 5 + 9 + 5 + 0 + x = 19 + x chia hết cho 3. x = 2; 4; 5; 8. * Nếu y = 5, Số đã cho có dạng 59 x 55 . Để số đã cho chia hết cho 3 thì 5 + 9 + 5 + 5 + x = 24 + x chia hết cho 3 . x = 0; 3; 6; 9. Bài 3: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia A cho 2, 5 và 9 đều dư 1. Gợi ý: Nếu thêm 1 đơn vị vào số A thì như thế nào? Giải: Ta có B = A - 1. Khi đó B có dạng x459a (a = y + 1) chia hết cho 2; 5 và 9 . Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng bằng 0, vậy a = 0. Để B chia hết cho 9 thì 4 + 5 + 9 + 0 + x = 18 + x chia hết cho 9. Vậy x = 9. Khi đó B = 94590 A = 94591. Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ XÉT CÁC CHỮ SỐ TẬN CÙNG. I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được cách giải toán về chữ số tận cùng. - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: * Các kiến thức cần lưu ý: - Chữ số tận cùng của một tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị trong tổng ấy. - Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy. 8 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) - Tổng các số từ 1 đến 9 có tận cùng bằng 5. - Tích của số l lẻ với thừa số 5 có tận cùng là 5 - Tích của số chẵn với thừa số 5 có tận cùng là 0. - Tích của a x a không thể có tận cùng bằng 2; 3; 7; 8. Bài 1: Không làm tính, hãy cho biết kết quả sau có tận cùng là bao nhiêu? a) ( 1991 +1992 +…. + 1999) - (11 +12 +… + 19) b) (2001 + 2002 +… + 2009) x (1991 + 1992 + … + 1999) c) 21 x 23 x 25 x 27 – 11 x 13 x 15 x 17. Giải: a) Nhận xét: ở hai tổng đều có chữ số hàng đơn vị giống nhau nên hiệu của hai tổng đó sẽ có tận cùng bằng 0. b) Cách làm tương tự. c) Ta thấy 21 x 23 x 25 x 27 đều có các thừa số là số lẻ và có một thừa số tận cùng là 5 nên tích sẽ có tận cùng là 5. Tích thứ hai cũng tương tự, có tận cùng bằng 5. Vậy hiệu của hai tích bằng 0. Bài 2: Không làm tính, hãy cho biết kết quả sau đây đúng hay sai? Vì sao? a) 136 x 136 – 42 = 1960 b) ab x ab – 8557 = 0 Giải: a)Ta thấy 6 x 6 = 36; 6 – 2 = 4. Vậy hiệu có tận cùng bằng 0 là sai. b) Ta thấy ab x ab sẽ có tận cùng khác 7, số trừ có tận cùng là 7, nên hiệu có tận cùng phải khác 0. Do đó, hiệu trên sai. Bài 3: Tích sau có tận cùng bao nhiêu chữ số 0? I. 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x… x 22. II. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x … x 50. Giải: a) Thừa số 5 nhân với số chẵn sẽ có tận cùng là chữ số 0. Trong tích trên có: 15 x 20 = 3 x 5 x 4 x 5 Vậy có hai thừa số 5. Do đó tích trên có hai chữ số 0 tận cùng. b) Ta có: 5 x 10 x 15 x 20 x25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 = 5 x 5 x 2 x 5 x 3 x 5 x 4 x 5 x 5 x 5 x 6 x 5 x 7 x 5 x 5 x 8 x 5 x 5 x 9 x 5 x 5 x 2 Tích trên có 12 thừa số 5 và có nhiều hơn 12 thừa số chẳn. Vậy tích trên 12 chữ số 0 tận cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ. 9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nắm được cách giải các bài toán về số và chữ số. - HS vận dụng kiến thức để làm đúng các bài tâp. - HS ghi nhớ và khắc sâu các cách giải và biết vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác. - Giáo dục tinh thần ham mê học toán. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: Bài 1: Cho 4 chữ số: 0; 3; 8 ; 9 a) Viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. b) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho. Giải: a) Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn. Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm Có 2 cách chọn chữ số hàng chục. Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị. Vậy có 3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số) b) Số lớn nhất được viết từ 4 chữ số đã cho là: Chữ số hàng nghìn là số lớn nhất trong 4 số đã cho: chữ số 9. Chữ số hàng trăm là số lớn nhất trong 3 số còn lại: chữ số 8 Chữ số hàng chục là 3 Chữ số hàng đơn vị là 0 Số đó là 9830. Tìm số bé nhất ; tương tự. Bài 2: Tìm số ó hai chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu của các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1. Giải: Gọi số cần tìm là ab; c là hiệu của a và b. Theo bài ra, ta có : ab = c x 28 + 1 c = 1; 2; 3 ( Vì nếu c = 4 thì ab có hai chữ số) * Nếu c = 1 ; ab = 29 Thử lại: 9- 2 = 7 (loại) * Nếu c = 2; ab = 57. Thử lại: 7 – 5 = 2 * Nếu c = 3; ab = 85 Thử lại: 8 – 5 = 3 Vậy số phải tìm là 85 và 57. Bài 3: Tìm số có 3 chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó thì được số lớn gấp 26 lần số phải tìm. Giải: Gọi số phải tìm là abc. Theo bài ra ta có: 9abc = abc x 26 abc + 9000 = abc x 26 9000 = abc x 25 abc = 360 HS tự giải thêm cách khác. Làm bài đã học vào vở tự học. 10 [...]... 126 HS Trong đó lớp 5A ít hơn lớp 5B 4 HS , lớp 5 B ít hơn lớp 5C 10 HS Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu HS? Gợi ý: Lớp 5A: 4hs Lớp 5B: 10hs 126 HS Lớp 5C: Lưu ý: (Cùng bớt hoặc cùng thêm một lượng nào đó để số HS ở mỗi lớp bằng nhau.) Giải: 17 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Lớp 5A có nhiều hơn lớp 5B là: 4 + 10 = 14 (HS) Giả sử ta bớt ở lớp 5B 4 HS và ở lớp 5C 14 HS thì số... 2 2 × 5 = × − 10 3 3 59 2 2 = × − 5 10 3 3 2  59  = ×  − 5 3  10  2 9 = × 3 10 3 = 5 3 7 7:9 + 1999 d) : × 5 9 3 :5 3 7 7 3 = : × : + 1999 5 9 9 5 3 9 7 5 = × × × + 1999 5 7 9 3 3× 9× 7 × 5 + 1999 = 5 7 ×9×3 b) 5 = 1 +1999 = 2000 Bài 3: Tìm x: a) 4 10 ×x= ; 5 11 13 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) 2 5 1 2 6 5 10 10 5 c) : x = : 7 7 6 5  2  3 d) 2 −  5 + x... 37 = = : = = 53 53 53 53 : 101 53 53 5 353 53 5 353 : 10101 53 a, 3737 373737 = 53 53 53 5 353 Vậy: b, Ta có: 13 = 15 2 Vì > 15 1- 2 ; 1 15 2 nên 25 23 2 = 25 15 13 23 < 15 25 c, HS làm tương tự 1× 3 × 5 + 2 × 6 ×10 + 4 ×12 × 20 d, Ta có: 1× 5 × 7 + 2 ×10 ×14 + 4 × 20 × 28 1× 3 × 5 + 1× 3 × 5 × 2 × 2 × 2 + 1× 3 × 5 × 4 × 4 × 4 = 1× 5 × 7 + 1× 5 × 7 × 2 × 2 × 2 + 1× 5 × 7 × 4 × 4 × 4 (1 × 3 × 5) × (1 + 2 × 2 ×... - Giáo dục tinh thần ham mê học toán II CÁC BÀI LUYỆN TẬP: Bài 1: So sánh các phân số sau mà không cần quy đồng mẫu số: 3737 373737 va a, 53 53 53 5 353 b, c, 22 23 13 và 15 25 12 25 và 25 49 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) 1× 3 × 5 + 2 × 6 × 10 + 4 × 12 × 20 3 và 8 1× 5 × 7 + 2 × 10 × 14 + 4 × 20 × 28 d, Giải: 3737 3737 : 101 37 373737 373737 : 10101 37 = = : = = 53 53... của lớp 5A b)Số HS giỏi của lớp 5A Giải: HD học sinh vẽ sơ đồ: Giỏi 12em 2em Khá Theo sơ đồ ta thấy 1 số HS của lớp 5A là: 4 12 – 2 = 10 (em) a) Vậy số HS lớp 5A là: 10 : 1 = 40 (em) 4 b) Số HS giỏi lớp 5A là: 40 : 4 – 2 = 8 (em) Đáp số: a) 40 em b) 8 em 19 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 2: Một người bán trứng, lần thứ nhất bán 1 số trứng, lần thứ hai bán 5 3 số... TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) 3 7 y × ( + + 1) = 252 2 2 y × 6 = 252 y = 252 : 6 y = 42 Bài 3:Trong kì thi HS giỏi lần này, trường nọ có 81 HS dự thi Số HS dự thi của lớp 5A bằng một nửa số HS dự thi của lớp 5B và 5C Lớp 5 B có số HS dự thi gấp đôi số HS dự thi của lớp 5C Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu HS dự thi? Giải: Theo bài ra ta có sơ đồ: Lớp 5A: 5B và 5C: 81 HS Số HS lớp 5A là:... Giải: a/ Ta có: 3 3 × 6 18 2 2 × 6 12 = = ; = = 5 5 × 6 30 5 5 × 6 30 2 12 13 14 15 16 17 18 3 = < < < < < < = 5 30 30 30 30 30 30 30 5 b/Ta có: 19 95 19 95 × 6 11970 19 95 19 95 × 6 11970 = = ; = = 1997 1997 × 6 11982 1996 1996 × 6 11976 32 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) 19 95 11970 11970 11970 11970 11970 11970 11970 19 95 = < < < < < < = 1997 11982 11981 11980 11979... Giáo dục tinh thần ham mê học toán 34 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) II CÁC BÀI LUYỆN TẬP: Bài 1: Tính nhanh: 2 1 8 15 : 3 + 12 : 3 − a/ 3 3 3 2 1 8 = ( 15 : 3 + 12 ) : 3 − 3 3 3 2 1 8 = ( 15 + 12 + + ) : 3 − 3 3 3 = (27 + 1) : 3 − 8 3 28 8 − 3 3 20 2 = =6 3 3 3 7 7:9 : × + 1999 5 9 3 :5 3 7 7 3 = : × : + 1999 5 9 9 5 3 9 7 5 = × × × + 1999 = 2000 5 7 9 3 1998 × 19991999... lớn: a) 26 2 15 18 26 162 ; ; ; ; 15 253 18 11 253 7 2 5 3 6 4 b) ; ; ; ; ; 8 3 6 4 7 5 Gợi ý: a) So sánh phân số với 1, sau đó so sánh hai phân số bé hơn (lớn hơn) 1 b) Câu b) HS làm tương tự Bài 3:Tìm số tự nhiên x biết: a) 10 15 = x 6 b)1 < 6 . cùng. b) Ta có: 5 x 10 x 15 x 20 x 25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 = 5 x 5 x 2 x 5 x 3 x 5 x 4 x 5 x 5 x 5 x 6 x 5 x 7 x 5 x 5 x 8 x 5 x 5 x 9 x 5 x 5 x 2 Tích trên có 12 thừa số 5 và có nhiều hơn. cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ. 9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) I. MỤC TIÊU: - Giúp. mê học toán. II. CÁC BÀI LUYỆN TẬP: HS nhắc lại: - Các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 - Các dấu hiệu chia hết cho : 10, 6, 4, 11 7 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay,

Từ khóa liên quan