0

13 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên có đáp án chi tiết

102 1,033 0
  • 13 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên có đáp án chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 14:16

Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 2 Phn th nht 13 Đ THI TH ĐI HC  CA CÁC TRNG CHUYÊN WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 66 S GD & T HÀ TNH TRNG THPT CHUYÊN o0o  THI TH I HC LN III - NM HC 2012 MÔN: VT LÝ Thi gian làm bài: 90 phút Mã đ : 146 Câu 1. Các đon mch xoay chiu AM, MN, NB ln lt cha các phn t: bin tr R; cun dây thun cm có h s t cm L; t đin có đin dng C. t vào hai đu AB mt đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng U không đi, còn s góc  thay đi đc.  s ch ca vôn k lý tng đt gia hai đim A, N không ph thuc vào giá tr ca R thì  phi có giá tr A. 1 LC   B. 1 2LC   C. 2 LC   D. 1 3LC Câu 2. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S phát ra đng thi hai bc x đn sc có bc sóng là  1 = 4410,0Å và  2 . Trên màn, trong khong gia hai vân sáng liên tip có màu ging màu ca vân trung tâm còn có chín vân sáng khác. Giá tr ca  2 bng A. 5512,5Å. B. 3675,0Å. C. 7717,5Å. D. 5292,0Å. Câu 3. Ngi ta da vào tính cht ca quang ph nào sau đây ca vt phát sáng đ xác đnh nhit đ ca vt ? A. Quang ph vch hp th. B. Quang ph hp th đám. C. Quang ph vch phát x. D. Quang ph liên tc. Câu 4. Mt v cu bng kim loi đang  trng thái cô lp và trung hoà v đin. Chiu chùm tia X vào v cu này trong mt thi gian ri ngng chiu, sau đó v cu sinh ra A. đin trng bên trong nó. B. t trng bên trong nó. C. đin t trng bên ngoài nó. D. đin trng bên ngoài nó. Câu 5. Trong khong thi gian t t = 0 đn t 1 = s 48  , đng nng ca mt vt dao đng điu hoà tng t 0,096J đn giá tr cc đi ri sau đó gim v 0,064J. Bit rng,  thi đim t 1 th nng dao đng ca vt cng bng 0,064J. Cho khi lng ca vt là 100g. Biên đ dao đng ca vt bng A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm. Câu 6. Mt đc đim quan trng ca s phát quang là nó còn kéo dài mt thi gian ∆t sau khi tt ánh sáng kích thích. i vi s hunh quang và s lân quang thi gian đó ln lt là ∆t hq và ∆t lq . Chn phát biu đúng. A. ∆t hq > ∆t lq , ∆t hq có th ln hn vài phn mi giây. B. ∆t hq < ∆t lq , ∆t lq có th ln hn vài phn mi giây. C. ∆t hq ≈ ∆t lq và có th ln hn vài phn mi giây. D. ∆t hq ≈ ∆t lq và không vt quá vài phn mi giây. Câu 7. Mch đin AB gm đin tr thun R = 50Ω; cun dây có đ t cm L = 0,4/ H và đin tr r = 60Ω; t đin có đin dung C thay đi đc mc ni tip theo đúng th t trên vào đin áp   AB u 220 2 cos 200 t V   (t tính bng giây). Ngi ta thy rng khi C = C m thì đin áp hiu dng  hai đu đon mch cha cun dây và t đin đt cc tiu U min . Giá tr ca C m và U min ln lt là A. 3 10 F;100V 4   B. 3 10 F;100V 3   C. 3 10 F;120V 4   D. 3 10 F;120V 4   Câu 8. Dao đng ca mt cht đim là tng hp ca hai dao đng điu hoà cùng phng, có phng trình là 1 5 x 6cos 10t 6          cm và 2 x 6cos 10t 2           cm (t tính bng s). Gia tc cc đi ca vt bng A. 2 m 4 3 s B. 2 m 6 3 s C. 2 m 6 s D. 2 m 12 s Câu 9. Mch dao đng gm: t đin 50µF; cun dây có đ t cm 5,0mH và đin tr 0,10Ω. Mun duy trì dao đng đin t trong mch vi hiu đin th cc đi trên t bng 6,0V, ngi ta b sung nng lng cho mch nh mt cái pin. 15,5kJ đin nng d tr trong pin s ht sau thi gian. A. 10 phút. B. 10 gi. C. 10 ngày. D. 10 tun. Câu 10. Trên si dây đàn dài 65cm sóng ngang truyn vi tc đ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu ho âm (k c âm c bn) trong vùng âm nghe đc ? A. 45. B. 22. C. 30. D. 37. Câu 11. Ti O có mt ngun phát âm thanh đng hng vi công sut không đi. Mt ngi đi b t A  Đ S 1 WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 67 đn C theo mt đng thng và lng nghe âm thanh t ngun O thì nghe thy cng đ âm tng t I đn 4.I ri li gim xung I. Khong cách AO bng A. 2 AC 2 B. 3 AC 3 C. 1 AC 3 D. 1 AC 2 Câu 12. ng v là A. nhng ht nhân có cùng s khi nhng khác nguyên t s. B. nhng nguyên t mà ht nhân có cùng nguyên t s nhng khác s khi. C. nhng ht nhân có cùng nguyên t s nhng khác s khi. D. nhng nguyên t mà ht nhân có cùng s khi nhng khác nguyên t s. Câu 13.  mt cht lng có hai ngun sóng kt hp A, B cách nhau 19cm, dao đng cùng pha theo phng thng đng vi tn s 25Hz. Tc đ truyn sóng  mt cht lng là 50cm/s. Trên đon AB (k c A,B) có A. 18 cc tiu giao thoa. B. 20 cc tiu giao thoa. C. 21 cc đi giao thoa. D. 23 cc đi giao thoa. Câu 14. c đim nào sau đây là mt trong các đc đim khác nhau gia s phân hch và s phóng x ? A. S phân hch là phn ng ht nhân có điu khin còn s phóng x có tính t phát và không điu khin đc. B. S phân hch là phn ng ht nhân ta nng lng còn s phóng x là phn ng ht nhân thu nng lng. C. Sn phm ca phn ng phân hch có tính ngu nhiên còn sn phm ca s phóng x đã bit trc. D. Trong quá trình phân hch đng lng đc bo toàn còn trong quá trình phóng x thì đng lng thay đi. Câu 15. iu nào sau đây sai khi nói v đng c không đng b ba pha ? A. ng c hot đng da trên hin tng cm ng đin t. B. Tc đ quay ca khung dây luôn nh hn tc đ góc ca t trng quay. C. ng c không đng b ba pha bin đi đin nng thành c nng. D. Chu kì quay ca khung dây luôn nh hn chu kì quay ca t trng quay. Câu 16. Mt cht đim khi lng m chuyn đng trên trc Ox vi phng trình x = A.cos 2 (.t + ). Vt này dao đng điu hoà vi A. vn tc cc đi A.. B. gia tc cc đi A. 2 . C. biên đ A. D. chu k T = 2/. Câu 17. Mt con lc lò xo gm lò xo k = 100N/m và vt nng m =160g đt trên mt phng nm ngang. Kéo vt đn v trí lò xo dãn 24,0mm ri th nh. Bit h s ma sát gia vt và mt phng ngang là µ = 5/16. Ly g = 10m/s 2 . T lúc th đn lúc dng li, vt đi đc quãng đng bng A. 43,6mm. B. 60,0mm. C. 57,6mm. D. 56,0mm. Câu 18. Mt vt dao đng trên trc x vi phng trình x = 5,0.cos(5t + /3)cm, t tính bng s. Trong giây đu tiên k t t = 0, vt ba ln đi qua v trí x = x 1 . Giá tr x 1 bng A. + 5,0cm. B. – 2,5cm. C. + 2,5cm. D. – 5,0cm. Câu 19. on mch gm bin tr R, cun dây thun cm L, t đin C mc ni tip, đc mc vào đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đi. Khi điu chnh bin tr đn các giá tr 16Ω và 64Ω thì công sut ca mch bng nhau và bng 80W. in áp hiu dng hai đu đon mch bng A. U = 64V. B. U = 80V. C. U = 16V. D. U = 32V. Câu 20. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khe hp S phát ra bc x đn sc có bc sóng là  = 0,50µm. Hai khe S 1 , S 2 cách nhau 0,50mm, mt phng cha hai khe cách màn 1,5m. Trên màn, khong cách gia hai vân sáng bc ba tính t vân trung tâm bng A. 9,0mm. B. 7,5mm. C. 4,5mm. D. 6,0mm. Câu 21. Thit b điu khin t xa đc ch to da trên tính cht và công dng ca tia nào di đây ? A. Tia hng ngoi. B. Tia t ngoi. C. Tia Rn-ghen. D. Tia gamma. Câu 22. Mt lò xo có đ cng k = 40N/m, đu trên đc gi c đnh còn phía di gn vt nng m. Nâng m lên đn v trí lò xo không bin dng ri th nh, vt dao đng điu hoà theo phng thng đng vi biên đ 2,5cm. Ly g = 10m/s 2 . Trong quá trình dao đng, trng lc ca m có công sut tc thi cc đi bng A. 0,41W. B. 0,64W. C. 0,50W. D. 0,32W Câu 23. Gii hn quang đin ca canxi là 450nm. Công thoát êlectron khi canxi và công thoát êlectron WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 68 khi đng khác nhau 1,38eV. Gii hn quang đin ca đng bng A. 300nm. B. 902nm. C. 360nm. D. 660nm. Câu 24. Êlectron s bt ra khi mt kim loi nu A. cng đ ca ánh sáng kích thích nh hn mt cng đ gii hn nào đi vi kim loi. B. phôtôn ca ánh sáng kích thích có tn s nh hn mt tn s gii hn nào đó đi vi kim loi. C. phôtôn ca ánh sáng kích thích có nng lng ln hn công thoát ca êlectron khi kim loi. D. cng đ ca ánh sáng kích thích ln hn mt cng đ gii hn nào đó đi vi kim loi. Câu 25. Trong quá trình truyn ti đin nng đi xa, đ gim đin áp trên đng dây ti đin mt pha bng n ln đin áp còn li  cui đng dây này. Coi cng đ dòng đin trong mch luôn cùng pha vi đin áp.  công sut hao phí trên đng dây gim a ln nhng vn đm bo công sut truyn đn ni tiêu th không đi, cn phi tng đin áp ca ngun lên bao nhiêu ln ? A.   n a a n 1   B. n a n 1   C.   n a n 1  D.   n a a n 1   Câu 26. Mch đin gm đin tr thun R, cun cm thun L có đ t cm thay đi đc và t đin C mc ni tip vào đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đi. Ban đu, đin áp hiu dng trên các phn t R, L, C ln lt là U R = 60V; U L = 120V ; U C = 40V. Thay đi L đ đin áp hiu dng trên nó là 100V, khi đó đin áp hiu dng hai đu đin tr R bng A. 61,5V. B. 80,0V. C. 92,3V. D. 55,7V. Câu 27.  cùng mt v trí, con lc đn chiu dài l 1 dao đng nh vi chu k x, con lc đn chiu dài l 2 dao đng nh vi tn s y. Con lc đn có chiu dài l = l 1 + l 2 dao đng nh vi chu k z là A. 2 2 z x y   B. 2 2 1 z x y    C. 2 2 1 z x y     D. 2 2 z x y    Câu 28. Các mc nng lng ca nguyên t hiđrô đc xác đnh theo công thc   n 2 13,6 E eV n   ( n = 1, 2, 3 )Nguyên t hiđrô đang  trng thái c bn s hp th phôtôn có nng lng bng A. 12,75eV. B. 10,37eV. C. 13,26eV. D. 11,63eV. Câu 29. Chn phát biu sai v quá trình truyn sóng c ? A. Biên đ sóng là biên đ dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. B. Bc sóng là qung đng mà sóng truyn đc trong mt chu k. C. Tc đ truyn sóng là tc đ dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. D. Chu k sóng là chu k dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. Câu 30. Mng đin xoay chiu  khu dân c Vit Nam có đin áp hiu dng là 220V, tn s 50Hz. Phát biu nào sau đây đúng vi mng đin này ? A. in áp dây hiu dng bng 220 2 B. Biên đ ca đin áp dây là 220 6 C. in áp pha hiu dng bng 220 3 D. Biên đ ca đin áp pha là 220 3 . Câu 31. Mch đin mc ni tip gm đin tr thun R 100 3  Ω, cun cm thun có đ t cm 1 L H   và có t C có đin dung có th thay đi đc. t đin áp   0 u U cos 100 t   V vào hai đu đon mch và thay đi đin dung C. Khi 4 10 C F 6    và C = C 1 thì đin áp hiu dng hai đu t có cùng đ ln. Giá tr C 1 bng A. 4 10 F 4   B. 4 10 F 3   C. 4 10 F 2   D. 4 10 F   Câu 32. Thit b hay linh kin nào sau đây hot đng da vào hin tng quang đin trong ? A. Quang đin tr. B. Bóng đèn ng. C. iôt phát quang. D. èn laze. Câu 33. Mch dao đng gm cun dây thun cm có đ t cm L = 20mH và t đin phng có đin dung C = 2,0µF, đang có dao đng đin t t do vi cng đ dòng đin cc đi qua cun dây là I o = 5,0mA. Bit khong cách gia hai bn t đin là 0,10mm. Cng đ đin trng gia hai bn t có giá tr cc đi bng A. 0,10MV/m. B. 1,0µV/m. C. 5,0kV/m. D. 0,50V/m. Câu 34. Chit sut ca nc đi vi ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đ có các giá tr: 1,343, 1,358, 1,328. Chiu mt chùm sáng trng song WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 69 song t nc ra không khí, ngi ta thy tia ló màu vàng có phng là là mt nc. Góc gia tia ló màu đ và tia phn x màu tím bng A. 58,84 o . B. 54,64 o . C. 46,25 o . D. 50,45 o . Câu 35. Mch dao đng gm t đin có đin dung 25pF và cun dây có đ t cm 27µH. Sóng đin t do mch này phát ra thuc vùng nào trong thang sóng vô tuyn ? A. Sóng cc ngn. B. Sóng ngn. C. Sóng trung. D. Sóng dài. Câu 36. Ngi ta dùng prôtôn có đng nng 2,0MeV bn vào ht nhân 7 3 Li yên thì thu đc hai ht nhân X có cùng đng nng. Bit nng lng liên kt ca ht nhân X là 28,3MeV và đ ht khi ca ht 7 3 Li là 0,0421u. Cho 1u = 931,5MeV/c ; khi lng ht nhân tính theo u xp x bng s khi. Tc đ ca ht nhân X bng A. 1,96m/s. B. 2,20m/s. C. 2,16.10 7 m/s. D. 1,93.10 7 m/s. Câu 37. Ht nhân phóng x 234 92 U phát ra ht  và bin đi thành ht nhân 230 90 Th . Cho bit khi lng ca các ht nhân m U = 233,9904u; m = 4,0015u; m Th = 229,9837u. Ly 1u = 931,5MeV/c 2 . Nng lng ca phn ng phân rã này là A. 4,84MeV. B. 4,84keV. C. 4,76MeV. D. 4,76keV Câu 38. Có 0,10mol pôlôni 210 84 Po đc đt trong mt bình kín cha mt lng ln khí nit. Chùm ht , phóng ra t ngun phóng x pôlôni, bn phá ht nhân nit gây ra phn ng   4 14 17 1 2 7 8 1 1 : N O H     . Gi s c hai ht  phóng ra thì có mt ht gây ra phn ng (1). Sau khong thi gian bng mt chu k bán rã ca pôlôni (138,4 ngày), th tích (đktc) ca lng khí hiđrô đc to ra nh phn ng (1) bng A. 0,28 l. B. 0,56 l. C. 1,12 l. D. 0,14 l. Câu 39. Cho bit khi lng ngh ca prôtôn, ntron và êlectron ln lt là m p = 938,3MeV/c 2 , m n = 939,6MeV/c 2 , m e = 0,511MeV/c 2 . Ly 1u = 931,5MeV/c 2 . Nng lng liên kt riêng ca ht nhân C bng A. 7,45MeV/nuclôn. B. 7,19MeV/nuclôn. C. 7,71MeV/nuclôn. D. 7,96MeV/nuclôn. Câu 40. Mt khung dây hình ch nht có kích thc 20cm×10cm, gm 100 vòng dây đc đt trong t trng đu có cm ng t B = 0,318T. Cho khung quay quanh trc đi xng ca nó vi tc đ góc n = 120 vòng/phút. Chn gc thi gian t = 0 khi vect pháp tuyn ca khung cùng hng vi vect cm ng t. Khi t = 5/24 s, sut đin đng cm ng xut hin trong khung bng A. – 4,0V. B. + 6,9V. C. – 6,9V. D. + 4,0V. Câu 41. Ti hai đim A, B trên mt cht lng cách nhau 8,0cm, có hai ngun sóng dao đng theo phng thng đng vi các phng trình: u A = u B = a.cos(2ft). C, D là hai đim trên mt cht lng sao cho ABCD là hình vuông. Bit tc đ truyn sóng trên mt cht lng là v 2 1   m/s/.  trên đon CD có đúng ba đim, ti đó các phn t dao đng vi biên đ cc đi thì tn s dao đng ca ngun phi tho mãn A. f ≤ 12,5Hz. B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz. C. f ≥ 25Hz D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz. Câu 42. on mch AM gm t đin mc ni tip vi đin tr thun; đon mch MB ch có cun dây. Khi đt vào A, B mt đin áp có giá tr hiu hiu dng là 100V thì đin áp hiu dng gia A, M là 60V và đin áp gia M, B có biu thc MB u 80 2 cos 100 t 4           V. Biu thc ca đin áp gia A, M là: A. AM u 60 2 cos 100 t V 4           B. AM u 60 2 cos 100 t V 2           . C. AM 3 u 60 2 cos 100 t V 4           . D. AM u 60 2 cos 100 t V 2           . Câu 43. t đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng U vào hai đu đon mch gm cun dây thun cm L, đin tr thun R, t đin C mc ni tip. Gi U L , U R , U C ln lt là đin áp hiu dng trên các phn t L, R, C. H thc nào sau đây không th xy ra ? A. 2 2 2 2 C R L U U U U    B. R U U  WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 70 C. 2 2 2 2 L R C U U U U    D. 2 2 2 2 R C L U U U U    Câu 44. Con lc đn có dây dài l =1,0 m, qu nng có khi lng m = 100g mang đin tích q = 2.10 -6 C đc đt trong đin trng đu có phng nm ngang, cng đ E = 10 4 V/m. Ly g =10m/s 2 . Khi con lc đang đng yên  v trí cân bng, ngi ta đt ngt đi chiu đin trng và gi nguyên cng đ. Sau đó, con lc dao đng điu hòa vi biên đ góc bng A.  = 0,040rad. B. 0,020rad. C. 0,010rad. D. 0,030rad. Câu 45. Mt con lc lò xo thng đng gm vt nng khi lng m = 1,0kg và lò xo có đ cng k = 100N/m. Vt nng đc đt trên giá đ nm ngang sao cho lò xo không bin dng. Cho giá đ đi xung không vn tc đu vi gia tc a = g/5 = 2,0m/s 2 . Sau khi ri khi giá đ con lc dao đng điu hòa vi biên đ A. 5,0cm. B. 6,0cm. C. 10cm. D. 2,0cm. Câu 46. Trong ng Cu-lít-gi, êlectron đp vào anôt có tc đ cc đi bng 0,85c. Bit khi lng ngh ca êlectron là 0,511MeV/c 2 . Chùm tia X do ng Cu-lít-gi này phát ra có bc sóng ngn nht bng A. 6,7pm. B. 2,7pm. C. 1,3pm. D. 3,4pm. Câu 47. Sóng nào sau đây không là sóng đin t ? A. Sóng phát ra t lò vi sóng. B. Sóng phát ra t anten ca đài phát thanh. C. Sóng phát ra t loa phóng thanh. D. Sóng phát ra t anten ca đài truyn hình. Câu 48. Mt t đin có din dung C tích đin đn hiu đin th U o đc ni vi cun dây cm thun có đ t cm L qua khóa k. Ban đu khóa k ngt. K t thi đim đóng khoá k (t = 0), đ ln cng đ dòng đin trong mch đt giá tr cc đi ln th 2012 vào thi đim A. 4025 t LC 2   B. t 1006 LC   C. 4023 t LC 2   D. 8047 t LC 2   Câu 49. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe là 0,50mm, khong cách t hai khe đn màn là 2,0m. Ngun phát ra ba ánh sáng đn sc có bc sóng  1 = 0,40µm;  2 = 0,50µm;  3 = 0,60µm. Khong cách ngn nht gia hai vân sáng cùng màu vi vân sáng trung tâm bng A. 36mm. B. 24mm. C. 48mm. D. 16mm. Câu 50. Mt mu cht đang cha N nguyên t cht phóng x phát ra n ht trong 1 phút. Bit chu k bán rã T ca cht phóng x rt ln so vi 1 phút. Giá tr ca T bng A. 41,6n s N B. 0,693n s N C. 41,6N s n D. 0,693N s n Ht WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 71 S GD & T HÀ TNH TRNG THPT CHUYÊN o0o  THI TH I HC LN I - NM HC 2012 MÔN: VT LÝ Thi gian làm bài: 90 phút Mã đ : 129 Câu 1. t mt đin áp xoay chiu vào hai đu đon mch L, R, C mc ni tip theo th t đó. in áp hai đu các đon mch cha L, R và R, C ln lt có biu thc   LR u 150cos 100 t V 3           và   RC u 50 6 cos 100 t V 12           . Cho R = 25Ω. Cng đ dòng đin trong mch có giá tr hiu dng bng: A. 3,0A B. 3 2 A C. 3 2 2 A D. 3,3A Câu 2. t mt đin áp xoay chiu vào hai đu đon mch gm R, cun cm thun L, t đin C có đin dung thay đi. Khi C = C 1 , đin áp hiu dng trên các phn t ln lt là U R = 40V, U L = 40V, U C = 70V. Khi C = C 2 đin áp hiu dng hai đu t là   50 2 V , đin áp hiu dng hai đu đin tr là: A. 25 2V B. 25V C. 25 3V V D. 50V Câu 3. t vào hai đu đon mch RLC mc ni tip mt đin áp   u U 2 cos 2 ft   ; vi U không đi còn f thay đi đc. Trong mch xy ra cng hng nu A. Thay đi đin dung C đ đin áp hiu dng gia hai bn t đt cc đi. B. Thay đi tn s f đ đin áp hiu dng hai đu đin tr đt cc đi. C. Thay đi R đ công sut tiêu th trên đon mch cc đi. D. Thay đi L đ đin áp hiu dng hai đu cun cm đt cc đi. Câu 4. Cho mch đin xoay chiu gm ba phn t mc ni tip : in tr R, cun cm 1 L H 4   và t đin C. Cho bit đin áp tc thi  hai đu đon mch là   u 90cos t V 6           . Khi  =  1 thì cng đ dòng đin trong mch là   i 2 cos 240 t A 12           , t tính bng giây. Cho tn s góc  thay đi đn giá tr mà trong mch có cng hng dòng đin, biu thc đin áp gia hai bn t đin đn lúc đó là: A.   C u 45 2 cos 100 t V 3           B.   C u 45 2 cos 120 t V 3           C.   C u 60cos 100 t V 3           D.   C u 60cos 120 t V 3           Câu 5. Khi xy ra hin tng cng hng c thì vt tip tc dao đng A. Vi tn s ln hn tn s dao đng riêng. B. Mà không chu ngoi lc tác dng. C. Vi tn s nh hn tn s dao đng riêng. D. Vi tn s bng tn s dao đng riêng. Câu 6. Mt chùm sáng song song đc chiu đn mt thu kính mng. Chùm tia ló màu đ hi t ti mt đim nm trên trc chính ca thu kính và cách thu kính 20cm. Bit chit sut ca thu kính đi vi tia sáng màu tím và màu đ ln lt là 1,685 và 1,643.  t ca thu kính vi tia sáng màu tím bng: A. 4,69.10 -2 dp. B. 5,33.10 -2 dp. C. 4,69dp. D. 5,33dp. Câu 7. Phát biu nào sau đây không đúng khi nói v ánh sáng trng? A. Chit sut thy tinh có giá tr nh nht đi vi ánh sáng đ và ln nht đi vi ánh sáng tím. B. Ánh sáng đn sc có mt màu nht đnh và không b tán sc khi đi qua lng kính. C. Ánh sáng trng là hn hp ca nhiu ánh sáng đn sc có màu bin thiên liên tc t đ đn tím. D. Chùm ánh sáng ti màu đ song song, khi đi qua lng kính cho chùm ló màu đ song song. Câu 8. Mt sóng âm truyn trong thép vi tc đ 5832 m/s. Nu đ lch pha ca sóng âm đó  hai đim gn nhau nht cách nhau 1m trên cùng mt phng truyn sóng là /4 thì tn s ca sóng là A. 729 Hz. B. 970 Hz. C. 5832Hz. D. 1458Hz. Câu 9. Cho đon mch gm đin tr R, cun dây D và t đin C mc ni tip. in áp hai đu đon mch có biu thc u 64 2 cos t   V. Các đin áp hiu dng hai đu các phn t ln lt là U R = 16V; U D = 16V; U C = 64V. T s gia h s công sut ca cun dây và h s công sut ca mch bng  Đ S 2 WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 72 A. 15/17. B. 8/32. C. 8/17. D. 15/8. Câu 10. Xét mt vt dao đng điu hoà. Ti v trí đng nng bng hai ln th nng, gia tc ca vt có đ ln nh hn gia tc cc đi A. 3 3 ln . B. 3 ln. C. 2 2 ln. D. 2 ln. Câu 11. Trong thí nghim giao thoa I–âng, hai khe cách nhau 0,25mm và cách màn 1,0m đc chiu sáng bi bc x có bc sóng 0,60µm. Trên b rng 3,61cm ca màn giao thoa tính t vân trung tâm, ngi ta quan sát đc ti đa bao nhiêu vân ti ? A. 14. B. 15. C. 16. D. 13. Câu 12. Mt đng h đm giây s dng con lc đn chy đúng  nhit đ 24 0 C và đ cao 200m. Bit bán kính Trái t R = 6400km và thanh con lc có h s n dài  = 2.10 -5 K -1 . Khi đa đng h lên đ cao 600m và nhit đ ti đó là 20 0 C thì mi ngày đêm đng h chy: A. nhanh 8,86s. B. chm 8,86s. C. chm 1,94s. D. nhanh 1,94s. Câu 13. Mt vt dao đng điu hòa có phng trình x = Acos(t + ). Gi V m , v và a ln lt là vn tc cc đi, vn tc và gia tc ca vt. H thc đúng là A. 2 2 2 m 2 a v V    . B. 2 2 2 2 2 v a A     . C. 2 2 2 m 2 2 v a V     . D. 2 2 2 4 2 v a A     . Câu 14. Xét con lc lò xo treo thng đng. Khi vt  v trí cân bng lò xo dãn ra đon ∆ l = 10cm. Chn trc Ox thng đng hng xung, gc O ti v trí cân bng ca vt. Nâng vt lên trên thng đng đn v trí cách O mt đon 2 3 cm ri truyn cho nó mt vn tc có đ ln 20cm/s theo phng thng đng hng lên trên. Ly gc thi gian lúc truyn vn tc cho qu cu. Ly g = 10m/s 2 . Phng trình dao đng ca qu cu là A. 5 x 2 3 cos 10t 6          cm. B. x 2 3 cos 10t 6          cm. C. 5 x 4cos 10t 6          cm. D. 5 x cos 10t 6 4          cm. Câu 15. Trong mch dao đng LC có đin tr thun bng không thì A. nng lng đin trng tp trung  t đin và bin thiên vi chu kì bng na chu kì dao đng riêng ca mch. B. nng lng đin trng tp trung  cun cm và bin thiên vi chu kì bng chu kì dao đng riêng ca mch. C. nng lng t trng tp trung  cun cm và bin thiên vi chu kì bng chu kì dao đng riêng ca mch. D. nng lng t trng tp trung  t đin và bin thiên vi chu kì bng na chu kì dao đng riêng ca mch. Câu 16. Máy phát đin xoay chiu to nên sut đin đng   e 220 2 cos 100 t   t tính bng giây. Tc đ quay ca rôto là 600 vòng/phút. Bit rng ng vi mi cp cc có mt cp cun dây; mi cun dây có 5000 vòng dây; các cun dây đc mc ni tip vi nhau. T thông cc đi gi qua mt vòng dây bng A. 99,0µWb. B. 19,8µWb. C. 39,6µWb. D. 198µWb. Câu 17. Trong thí nghim giao thoa I–âng, hai khe cách nhau 0,50mm và cách màn 1,0m đc chiu sáng bi ánh sáng trng có bc sóng 0,40µm đn 0,75 µm. B rng quang ph bc 2 quan sát đc trên màn giao thoa bng A. 0,20mm. B. 3,0mm. C. 1,6mm. D. 1,4mm. Câu 18. Trên mt cht lng, ti O có mt ngun sóng c dao đng vi tn s f = 50Hz. Tc đ truyn sóng có giá tr t 2,4m/s đn 4,0m/s. Ti đim M trên mt cht lng cách O mt đon 15cm, các phn t dao đng ngc pha vi dao đng ca các phn t ti O. Tc đ truyn ca sóng đó là A. 2,4 m/s. B. 3,5 m/s. C. 4 m/s. D. 3,0 m/s. Câu 19. Cho mch đin RLC ni tip, t đin C có đin dung thay đi. t vào hai đu đon mch mt đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đi. Thay đi đin dung ca t đin đ đin áp hiu dng gia các bn t đt cc đi thì h s công sut ca mch bng 0,50. Khi đó, ta có h thc nào sau đây ? A. 2 L C R Z Z  . B. L R 3Z  . C. Z C = 3Z L D. C Z 3R  . Câu 20. Cho mch đin RLC ni tip, t đin C có đin dung thay đi. t vào hai đu đon mch mt đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đi. Thay đi đin dung ca t đin đ đin áp hiu WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 73 dng gia các bn t đt cc đi thì h s công sut ca mch bng 0,50. Khi đó, ta có h thc nào sau đây ? A. i 20 2 cos 7200 t 6           A. B. i 20 2 cos 7200 t 3           A. C. i 1,2 2 cos 7200 t 6           A. D. i 1,2 2 cos 7200 t 3           A. Câu 21. Mch đin xoay chiu cha hai trong ba phn t: đin tr thun R, cun dây thun cm L, t đin thun dung C, mc ni tip. t vào hai đu đon mch đin áp có biu thc 0 u U cos t- 4          V thì cng đ dòng đin qua mch 0 3 i I cos t + 2          A. Hai phn t có trong mch đin trên là A. 1 R và C; R = C  . B. 1 L và C; 2 L = C   C. 2 L và C; L = C   . D. R và L; R = L  . Câu 22. Cho đon mch RLC ni tip: R = 60Ω, 8 L H 5   , 4 10 C F    . in áp đt vào hai du đon mch có biu thc u 120cos100 t   (V). Thi đim t = 30ms, cng đ dòng đin chy trong mch có đ ln bng: A. 0,58A. B. 0,71A. C. 1,0A. D. 0,43A. Câu 23. Con lc lò xo dao đng điu hoà theo phng nm ngang, trong hai ln liên tip con lc qua v trí cân bng thì A. đng nng bng nhau, vn tc bng nhau. B. gia tc bng nhau, đng nng bng nhau. C. gia tc khác nhau, đng nng bng nhau. D. gia tc bng nhau, vn tc bng nhau. Câu 24. Dòng đin trong mch dao đng t do LC có biu thc: i = 0,50.cos(10 4 .t – 0,5)A, (t có đn v là s). T đin trong mch có đin dung C = 500nF.  t cm ca cun dây là A. 2,0mH. B. 5,0mH. C. 0,020H. D. 0,20H Câu 25. Trong mch LC, thay cun cm L bng mt cun cm khác có kích thc và lõi st nh cun L nhng s vòng dây tng 3 ln thì tn s dao đng đin t trong mch s A. tng 3 ln. B. gim 3 ln. C. tng 3 ln. D. gim 3 ln. Câu 26. Chn câu sai ? Dao đng đin t trong mch dao đng LC là dao đng tt dn, bi vì A. có dòng Fu-cô trong lõi thép ca cun dây. B. có to nhit do đin tr thun ca dây dn. C. có s chuyn hoá nng lng t t đin sang cun cm. D. có bc x sóng đin t. Câu 27. Bin pháp nào sau đây không góp phn làm tng hiu sut ca máy bin áp ? A. Dùng lõi thép gm nhiu lá thép mng ghép cách đin. B. Ghép các lá thép song song vi mt phng cha các đng sc. C. Dùng dây có đin tr sut nh đ cun máy bin áp. D. Dùng lõi st có đin tr sut nh. Câu 28. Mch chn sóng ca máy thu vô tuyn gm cun dây cm thun L và t xoay gm nhiu lá kim loi ghép cách đin vi nhau, có góc quay bin thiên t 0 o (ng vi đin dung nh nht) đn 180 o (ng vi đin dung ln nht) khi đó bt đc sóng có bc sóng t 10,0m đn 80,0m. Hi khi t xoay quay góc 120 o k t 0 o thì bt đc sóng có bc sóng bng bao nhiêu ? Cho rng đ bin thiên đin dung ca t t l vi góc quay. A. 64,8m. B. 55,7m . C. 65,1m. D. 65,6m. Câu 29. Mt đng c đin xoay chiu hot đng liên tc trong mt ngày đêm tiêu th lng đin nng là 12kWh . Bit h s công sut ca đng c là 0,83. ng c tiêu th đin nng vi công sut tc thi cc đi bng A. 0,71kW. B. 1,0kW. C. 1,1kW. D. 0,60kW. Câu 30. in nng đc truyn t trm phát đn ti tiêu th bng đng dây mt pha.  gim hao phí trên đng dây t 25% xung còn 1% thì cn tng đin áp truyn ti  trm phát lên bao nhiêu ln? Bit rng, công sut truyn đn ti tiêu tiêu th không đi; h s công sut bng 1. A. 4,35. B. 4,15. C. 5,00. D. 5,15. Câu 31. Phát biu nào sau đây là sai khi nói v sóng c ? WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM Nguyn Bá Linh – THPT Trn Hng Đo – Thanh Xuân. 74 A. Sóng dc truyn đc trong mi môi trng khí, lng, rn. B. Tn s sóng càng ln sóng truyn đi càng nhanh. C. Dao đng ca các phn t vt cht môi trng khi có sóng truyn qua là dao đng cng bc. D. Sóng ngang truyn đc trong môi trng nh lc liên kt gia các phn t vt cht ca môi trng. Câu 32. iu nào sau đây là sai khi nói v máy phát đin xoay chiu ba pha ? A. Rôto là phn cm, thng đc làm bng nam châm đin. B. Rôto có ba cp cc, mi cp cc ng vi mt pha trong h thng ba pha. C. Stato là phn ng gm ba cun dây ging nhau đt lch nhau 120 o trên mt vành tròn. D. Mi cun dây trên stato to ra mt sut đin đng xoay chiu mt pha. Câu 33. Trong thí nghim giao thoa ca sóng nc, khong cách gia hai mi nhn gn vi cn rung là S 1 S 2 = 12,5cm. Tc đ truyn sóng là 150cm/s. Tn s dao đng ca cn rung 75Hz. Trên mt nc ly đng tròn tâm O là trung đim ca S 1 S 2 có bán kính R = 4,0cm. S đim dao đng vi biên đ cc đi trên đng tròn là A. 24. B. 20 C. 18. D. 16. Câu 34. Chiu mt tia ánh sáng trng lên b mt mt bn mt song song di góc ti i = 45 o . Bit rng bn này dày 20cm và có chit sut đi vi tia sáng màu tím và màu đ ln lt là 1,685 và 1,643. B rng ca chùm tia ló bng A. 2,63mm. B. 3,66mm. C. 2,05mm. D. 3,14mm. Câu 35. Mt vt dao đng điu hòa theo phng trình x = 3,0.cos(5t – /2)cm, t tính bng giây. Thi đim đu tiên k t t = 0 gia tc ca vt đt cc đi là A. 0,10s. B. 0,30s. C. 0,40s D. 0,20s. Câu 36. Mt si dây đàn hi OM = 180cm có hai đu c đnh. Khi đc kích thích trên dây hình thành 5 bng sóng, biên đ dao đng ca phn t ti bng sóng là 3,0cm. Ti đim N gn đu O nht, các phn tcó biên đ dao đng là 1,5 2 cm. Khong cách ON bng A. 18 cm. B. 36 cm. C. 9,0 cm. D. 24 cm. Câu 37. Chiu xiên góc mt tia sáng gm hai ánh sáng màu vàng và màu chàm t không khí xung mt nc trong chu, khi đó A. góc khúc x ca tia màu chàm nh hn góc khúc x ca tia màu vàng. B. góc khúc x ca tia màu chàm ln hn góc khúc x ca tia màu vàng. C. góc khúc x ca tia màu chàm ln hn góc ti. D. góc khúc x ca tia màu vàng ln hn góc ti. Câu 38. Mt con lc lò xo treo thng đng dao đng điu hoà gm vt nng m = 0,20kg và lò xo có chiu dài t nhiên l o = 40cm. Khi lò xo có chiu dài l = 37cm thì vn tc ca vt bng không và lc đàn hi ca lò xo có đ ln F = 3,0N. Cho g =10m/s 2 . Nng lng dao đng ca vt là A. 0,125J. B. 0,090J. C. 0,250J. D. 0,045J. Câu 39. Hin tng giao thoa ca hai sóng c hc xy ra khi có s gp nhau ca A. hai sóng xut phát t hai ngun dao đng cùng biên đ và cùng tn s. B. hai sóng xut phát t hai ngun dao đng cùng tn s và cùng phng. C. hai sóng xut phát t hai ngun dao đng cùng biên đ và có đ lch pha không đi theo thi gian. D. hai sóng xut phát t hai ngun dao đng cùng tn s, cùng phng và có đ lch pha không đi theo thi gian. Câu 40. Mt vt dao đng điu hoà vi chu k T và biên đ A, tc đ trung bình bé nht ca vt thc hin đc trong khong thi gian T/6 là A.   6A 2 3 T  B. 3 3A T . C.   12A 2 3 T  . D. 6A T . Câu 41. t vào hai đu mch đin RLC ni tip mt đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng và tn s không đi thì đin áp hiu dng trên các phn t R, L và C đu bng 20V. Thay t đin C bi t đin khác có đin dung C' = 2.C thì đin áp hiu dng hai đu đin tr bng: A. 20V. B. 8 5 V. C. 10 2 V D. 4 5 V. Câu 42. Mt con lc lò xo treo thng đng khi cân bng lò xo giãn 3,0cm. Kích thích cho vt dao đng t do điu hoà theo phng thng đng thì thy: trong WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM [...]... nghi òa d ùng khe Iâng, kho à 1mm, các khe cách màn 1m B v ên ìv màn là L=1cm Chi gian ng màu v v=0,6µm v sóng t=0,4µm K à t thì v v không chính xác: A t A Có 8 vân sáng màu vàng phân b thoa ào th B t t t 2 C t t & 2 4 D t + t/2 Câu 16 Hãy tìm phát bi A àng và B màu tím sai trong các phát bi ên theo th ì nó s làm xu C Có 16 vân sáng màu tím phân b thoa B Ch D Có t các h ên, còn à B là 2 s C ngu à nh... 1,024cm D 0,024cm Câu 17 òa có d ên cùng m Câu 12 truy th A C Câu 18 Trong m à uM = 3mm, uN = -4mm, m ên theo chi con l và chi ì không ên m Câu 11 ên B D ên có treo m ò xo Con l à lò à: A A = 5mm t C A = 7mm t l B A = 5mm t D A = 7mm t Câu 13 Ch ên Nh sai trong các câu sau: A Sóng ánh sáng có t àng l ? A N ì t ì biên àng nh B N B T C C N àt ên ên trên thì biên t ì biên ên D Chi D N 82 Nguy ì – THPT Tr... T ì hi s B Vì sau khi tán s à ùm tia ch t th à ánh ên không b 3U , gi à 2U Hai ph à: A T à cu B T à cu C Cu D T Câu 36 Hai ch àu C Ánh sáng tr sáng k à ên nhau, ên ta quan sát th tr àm tán s D T à B có chu k rã là T1, T2 (T2 > T1 làm tán s ch Câu 31 àBb A t B t 2T1T2 T1 T2 C t à cu dây 2T1 T2 T2 T1 D t 4T1T2 T2 T1 òng/phút, thì t òng 1 à 3 A Khi Rôto quay 3n vòng/phút thì có òng 21 Z C2 2 òng/phút... -12 2 I0 = 10 W/m M à L= -8 2 -4 -4 2 -12 2 2 0,6 µm Tr D.10 W/m ì chúng có cùng: Câu 44 A C D t Câu 45 M t ên màn cách vân sáng trung tâm m A vân sáng b òa t m/s2 Chi ình 5,4 mm có : B ài c B vân sáng b C vân sáng b Câu 50 D vân t ào không ph à 25cm thì à: A MeV/s 0,1Hz A àn quan sát là B 10 W/m C 4.10 W/m 2 hai khe h cách t à: A 10 W/m B B kgm/s C MeV/c H 100Hz C 10Hz D 1Hz Câu 46... là thi n th v A Tia h D Trong H òn có các ti ành tinh, các sao ch thi n th B Tia h àu h òa b Câu 8 C 5cm Quãng D Tia h trong th chu k à: s A 5cm Câu 3 Câu 9 B 40cm C 80cm D 20cm ì A Ít b ? B Ban ngày b êm b A T t ên và v B T C B trong không khí D Không b C T Câu 4 Trong thí nghi Iâng, kho t ai khe a = 1mm, kho D T àn quan sát D = 2m Chi 1= 2 ào hai 0,6µm và ùng nhau c Tính sáng trùng nhau n 2 A Có. .. 2,39eV B bên ngoài, vì tráng bên ngoài d ào có thành ph trong thi n theo quy lu ài, C gây nguy hi A E E0 cos 9 1014 t cos 2 1014 t B E E0 cos 10 1014 t ào àt ùm sáng tr à , tính tan Câu 11 ên l à 0 góc 30 Bi à 343 1,329 Góc h èn d D E E0 cos 9 1014 t m ên c ngu C E E0 cos 5 1014 t cos 8 1014 t Câu 5 Chi àm gi D Câu 10 M A T và à bán d B Gi à tia khúc x êlectron ra kh à bán d C Có gi à D Làm cho v A 41'23,53"... µm D thi Câu 32 M m µm ên Câu 36 ti àt ào m ch ày m ã có 80% s x ã Sau kho h à 100 3 W thì khi m ã ch A 200 s giá tr Câu 37 Chi Câu 33 M D 250W (t=0) là N0, s ên t phóng x là Nt v t 0 2, v n n ì chùm sáng ló ra kh kính s àu t kh B 0 t C Khi khúc x X O A ào sau 3 ùm khúc x A Khi góc t Y O àm kính? vào th Y D 400 s quang 75 Chi sai khi mô t ào th ào bi ph C 100 s ên c kính có góc chi ên t à: ùm sáng... Câu 32 à: Câu 37 Trên b à 9A và dung kháng Zc2 N ngang truy òn l 4T1 T2 T2 T1 ào hai c hi ày là N01= 4N02, th c ti 1O2 b ra có f = 10Hz, v M thu ài có sóng góc v 1O 2 t O1 sai trong các phát 1M có giá tr à M bi A 20cm A Kho B 40cm C 30cm D 50cm Câu 38 Xét m ì gian ng truy à: B ì th C ì có c A D LC 4 B LC C 2 LC LC 2 D Câu 39 Gi kì b nguyên ch Câu 33 h ì hi ên các ph àb A 4k+3 Câu 40 B 10V C 30 2V... 200 ò xo có ò xo có chi D 1,73.10 m/s không ph A 50 N/m, hình 1 Nâng v v 8 C 2,75.10 m/s Câu 34 5 V 12 = èn khi ô tô ch C ò àn D 30 cm thì buông nh àn h Tính chi A 26 cm ài ng B 24 cm Câu 35 ò xo eV, b C 30 cm òng - -pho dùng h ào h 14 N 7 D 22 cm Câu 29 f = 1242kHz là m ênh h 16,9947u Ph WWW.VINAMATH.COM 1 H 1 + X Bi à: 4,0015u, 13, 9992u, 1,0073u, WWW.VINAMATH.COM A Có x B Không x Câu 43 M C Có th à... kính có tiêu c 1 1 = 50cm V 2 B 12V Câu 25 Phát bi thì th không v thì tiêu c A Trong máy quang ph th d A 0,53cm B 0,53m C 0,50m ìl ùm ánh sáng ph D 0,35m B Trong máy quang ph ào m ì bu C Trong máy quang ph Câu 20 Trong thí nghi lo C 12 3 V D 14 6 V ì quang ph v m qu m ùm sáng kích thích A B C gi D gi Câu 21 Cho m à àu c D Trong máy quang ph có tác d ì ùm tia sáng song song Câu 26 Trong m ùm sáng kích . khi nói v ánh sáng trng? A. Chi t sut thy tinh có giá tr nh nht đi vi ánh sáng đ và ln nht đi vi ánh sáng tím. B. Ánh sáng đn sc có mt màu nht đnh và không b tán sc khi. gia hai bn t có giá tr cc đi bng A. 0,10MV/m. B. 1,0µV/m. C. 5,0kV/m. D. 0,50V/m. Câu 34. Chi t sut ca nc đi vi ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đ có các giá tr: 1,343,. tia sáng đn sc màu vàng khi truyn trong chân không có bc sóng 550nm Nu tia sáng này truyn trong nc có chi t sut n = 4/3 thì A. Có bc sóng 413nm và có màu tím. B. Có bc sóng 413nm
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên có đáp án chi tiết, 13 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên có đáp án chi tiết, 13 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan