báo cáo hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty đồ hỗ mỹ nghệ hưng long

66 501 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 21:13

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 3 1.1.Giới thiệu chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 3 1.2.Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 4 1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 7 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 9 2.1.Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tào tạo nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 9 2.1.1.Đặc điểm sản phẩm 9 2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 9 2.1.3.Đặc điểm vốn 9 2.1.4.Đặc điểm về lực lượng lao động 14 2.1.5.Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 18 2.2.Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 18 2.2.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác đào tạo 18 2.2.2 Tổ chức chương trình 20 2.2.3. Những căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo . 21 2.2.4. Các đối tượng đào tạo trong những năm qua. 24 2.2.5. Các phương pháp đào tạo được áp dụng. 25 2.2.5.1. Đào tạo trong công việc 26 2.2.5.2 Luân phiên công việc. 26 2.2.5.3. Đào tạo nâng bậc. 27 2.2.5.4. Đào tạo ngoài công việc. 28 2.2.6. Tính toán kinh phí đào tạo 30 2.3. Đánh giá thành tích công việc thông qua công tác đào tạo điều tra khảo sát 32 2.3.1. Mục tiêu của cuộc điều tra 32 2.3.2. Mẫu và phiếu điều tra 32 2.3.3. Kết quả điều tra 33 2.4. Đánh giá về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty . 41 2.4.1. Những kết quả đạt được 41 2.4.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đối với đội ngũ công nhân. 43 2.4.3. Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 44 2.4.4. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nhân lực tại Công ty . 44 2.4.5. Đánh giá chất lượng lao động 48 2.4.6. Một số hạn chế của công tác đào tạo . 49 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 51 3.1.Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 51 3.2. Quan điểm định hướng chiến lược về đào tạo. 53 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại Công ty . 56 3.3.1. Cần xác định chính xác nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 56 3.3.2. Cần xây dựng kế hoạch đào tạo của Công ty trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. 57 3.3.3. Cần lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo. 57 3.3.4. Quản lý tốt công tác đào tạo. 58 3.3.5. Tính toán chi phí cho công tác đào tạo. 59 3.3.6. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo . 60 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức quản lý của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. 4 Sơ đồ 1.2. Mô hình hoạt động liên kết giữa các phòng ban. 5 Sơ đồ 2: Tiến trình đào tạo và các bộ phận chịu trách nhiệm 20 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2008 – 2010): 7 Bảng 10: Phương pháp đào tạo nguồn nhân lực của Công ty 30 Bảng 11: Đặc điểm về nhân khẩu học. 34 Bảng 12: Nội dung đào tạo 39 Bảng 13: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ quản lý. 42 Bảng 14: tình hình đào tạo tại Công ty . 43 Bảng 15: Chất lượng học tập của các học viên. 44 Bảng 16. Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc. 45 Bảng 17. Khả năng làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng 46 Bảng 18: Phù hợp giữa thời gian khoá học với kiến thức cần học 46 Bảng 19: Ảnh hưởng của đào tạo đến kết quả kinh doanh 48 Bảng 20: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 – 2012 52 Bảng 21: Kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 2010 54 Biểu đồ 3: Mức độ hài lòng với công việc. 35 Biểu đồ 4: Mức độ phức tạp của công việc 35 Biểu đồ 5: Cơ hội thăng tiến . 35 Biểu đồ 6: Mức độ cần được đào tạo. 36 Biểu đồ 7: Mức độ tạo điều kiện nâng cao trình độ. 37 Biểu đồ 8: Tiêu chuẩn quyết định đề bạt bổ nhiệm. 37 Biểu đồ 9: Mức độ tiến hành công tác đào tạo. 38 Biểu đồ10: Việc xác định nhu cầu đào tạo 38 Biểu đồ 11: Lựa chọn phương pháp đào tạo. 39 Biểu đồ 12: Mức độ lĩnh hội từ chương trình đạo tạo. 40 LỜI MỞ ĐẦU Đào tạo là hoạt động quan trọng nhằm giúp người lao động có được các kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, từ đó mà phát huy được năng lực của người lao động, đáp ứng được với những thay đổi của công nghệ, giúp họ có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh đó Công ty có được nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho Công ty . Trong quá trình thực tập tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng Long tôi nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty bên cạnh mặt tích cực còn tồn tại một số hạn chế sau: Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn trong Công ty, nhiều cán bộ kỹ thuật có kỹ năng chuyên môn hạn chế. Nội dung của công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích được nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên trong Công ty . Mục tiêu trong những năm tới của Công ty là xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm của Công ty sang thị trường nước ngoài nhưng Công ty chưa chú trọng tới công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt trong Công ty . Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm đúng mức đến bộ phận chuyên trách làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xuất phát từ thực trạng trên và với mong muốn được tìm hiểu về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo Công ty , nờn tụi đó lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. * Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề: Phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty và mục tiêu của đề tài. Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Về số liệu, đề tài cũng chỉ giới hạn trong một vài năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2010. * Phƣơng pháp nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu chuyên đề có khoa học và hệ thống tụi đó sử dụng Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, bỏo, cỏc báo cáo, luận văn chuyên ngành, từ đó rút ra các hướng đề xuất cho chuyên đề. Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm để so sánh về số tương đối và tuyệt đối. Ngoài các phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu và phân tích tài liệu. Nội dung của chuyên đề gồm 3 Chƣơng: Chương 1: Khái quát chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Chương 2: Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 1.1.Giới thiệu chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng Long - Tên đơn vị: Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long - Địa chỉ: Khu công nghệp Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh - Giấy phộp đăng ký kinh doanh: số 050009.320 cấp ngày 26/3/2003 - Tài khoản mở tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội - Điện thoại: 84.0241.3834674 Fax: 84.0241.3743733 - Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh thương mại, chế biến lâm sản các sản phẩm về gỗ, sản xuất, tư vấn sản xuất công trình các mặt hàng về gỗ như bàn ghế phòng khách, sập gụ tủ chè, hoành phi câu đối, bàn ghế trường học, khuân cửa, cầu thang, tủ bếp gia đình… - Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long tiền thân là một cơ sở sản xuất chế biến gỗ tại địa phương do ông Vũ Quý làm chủ, chuyên sản xuất lắp đặt các công trình nhà ở, trường học. Buổi đầu cơ sở chỉ có 7 công nhân có tay nghề và 3 thợ phụ chuyờn đỏnh giấy giáp và pha chế gỗ. Từ sự cố gắng của mỗi người, cơ sở đã ngày càng nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng có quy mô lớn đòi hỏi cơ sở phải có một khối lượng công nhân lớn và nhà máy chế biến phục vụ việc sản xuất mới đảm bảo tiến độ về khối lượng và chất lượng với sự cố gắng và mạnh bạo của ông Vũ Quý cùng với sự khuyến khích và phát triển của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, hơn nữa sự gắn bó của toàn thể anh em thợ trong xưởng đã thúc đẩy ông Vũ Quý đã mạnh bạo tìm hiểu và quyết tâm đưa cơ sở của mình phát triển xa hơn. Chính từ những động lực đó Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long đã ra đời bước ban đầu còn rất sơ sài, máy móc và con người còn rất hạn chế. Nhưng khi đã đi vào hoạt động là một doanh nghiệp Công ty đã tuyển thêm 20 công nhân có tay nghề, giám đốc mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất bước đầu đã nhìn thấy khởi sắc, doanh nghiệp làm ăn thành đạt đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện. - Bộ máy quản lý đã thực sự ổn định Công ty trong đà khởi sắc với điều kiện kinh tế thị trưũng hiện nay doanh nghiệp luân cố gắng để đứng vững và giữ thương hiệu của mỡnh trờn thị trường. - Sự khởi sắc của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long đã được người tiêu dùng đánh giá qua hàng loạt các công trình, như công trình giảng đường nhà G của Đại học Thương Mại, công trình khu đô thị mới Mỹ Đình 1, khu đô thị Mỹ Đình 2, khu đô thị Nam Trung Yên, toà nhà Hội nghị Quốc gia, khu ký túc xá trường Đại học Kiến Trúc, và hiện nay Công ty đã và đang tiến hành thi công khu ký túc xá Đại học Quốc Gia, Đại học Công Nghiệp, Đại học Khoa học Tự Nhiên, trên khu công nghiệp Láng Hoà Lạc. 1.2.Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long - Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Longvốn điều lệ ban đầu là 4,5 tỷ. Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức quản lý của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. + Giám đốc: Là người có trình độ và năng lực quản lý hoạt động kinh doanh, thay mặt toàn thể các cổ đông ký kết các hợp đồng kinh doanh mang tính pháp lý. Tuy nhiên giám đốc không tự quyết định việc bãi nhiệm hay bổ nhiệm mà phải thông qua hội đồng quản trị quyết định. Giám đốc là người quản lý chung cỏc phũng ban và trực tiếp điều hành các phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán. Giám đốc Phó giám đốc phụ trách sản xuất kế toán trƣởng Phó giám đốc phụ trách Makesting + Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc hoàn thành tốt các công việc lãnh đạo của mình và là tham mưu chính trong mọi đường lối là cánh tay phải đắc lực của giám đốc, phó giám đốc chịu sự giám sát của giám của giám đốc và hội đồng quản trị, phó giám đốc quản lí trực tiếp các phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước giám đốc và hội đồng quản trị và pháp luật về những việc làm của mình. + Kế toán trưởng: là ngưũi đứng đầu bộ máy kế toán kiêm trưởng phòng tài chính - kế toán. - Kế toán trưởng, có nhiệm vụ tham mưu chính về công tác kế toán tài chính của Công ty . Kế toán trưởng là người có năng lực trình độ chuyên môn cao về kế toán – tài chính, nắm chắc các chế độ kế toàn hiện hành của nhà nước để chỉ đạo hướng dẫn các nhân viên kế toán trong phòng. Đồng thời kế toán trưởng phải luôn tổng hợp thông tin kịp thời, chính xác, cùng ban giám đốc phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác tài chính kế toán của Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định hoạt động của Công ty và pháp luật về tất cả các số liệu báo cáo kế toán tài chính của Công ty . Sơ đồ 1.2. Mô hình hoạt động liên kết giữa các phòng ban. Phòng kế Hoạch Phòng Bảo vệ Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Ban chức năng Phòng Nhân sự Phòng Tài chính kế toán Phòng kỹ thuật + Phòng tài chính kế toán: gồm trưởng phòng kiêm kế toán trưởng và 4 kế toán viên giúp việc. phòng tài chính kế toán cú cỏc nhiệm vụ sau: - Thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc Công ty trong việc xây dựng kế hoạch tài chính và quản lý kế hoạch tài chính của Công ty . - Quản lý giám sát chặt chẽ tình hình tài sản cũng như việc sử dụng vốn của Công ty . - Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nhập xuất kho vật tư, thành phẩm. - Thực hiện đầy đủ công tác ghi chép sổ sách các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh. + Phòng kỹ thuật: gồm trưởng phòng lãnh đạo, 2 phó phòng giúp việc và các nhân viên chuyên trách. Phòng kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ sau: - Thực hiện khai thác các đơn đặt hang, giác mẫu lên bảng định mức mẫu cho từng mặt hàng. - Tham mưu xây dựng quy trình công nghệ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho từng ngành hàng cụ thể. - Đồng thời tham gia với phân xưởng thiết kế, sắp xếp dây chuyền sản xuất phù hợp với từng ngành hàng. + Phòng kế hoạch: gồm 1 trưởng phòng lãnh đạo, 2 phó phòng giúp việc và các nhân viên chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất, điều hành sản xuất theo kế hoạch được giám đốc thông qua và hợp đồng sản xuất đó kớ. - Cung cấp vật tư tiếp nhận hoặc mua ngoài phục vụ cho sản xuất. - kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch và phụ trách kho. + Phòng nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên trong Công ty đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của từng người trong Công ty trước pháp luật. + Phòng bảo vệ: bao gồm có 3 người có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho toàn Công ty . 1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng Long Bảng 1.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2008 – 2010): (Đvt: người; triệu đồng) ( Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta có thể đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua như sau: Doanh thu thuần năm 2008 là 6.841 triệu đồng, năm 2010 là 6.088,4 triệu đồng giảm 752,6 triệu đồng ( tương đương với 11% so với năm 2008) là do: Năm 2010, ngành nông nghiệp nói chung và Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long nói riêng đã chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi. Đó là diễn biến thời tiết phức tạp có chiều hướng xấu gây ảnh hưởng đến mùa màng nông sản, giá xăng dầu tăng mạnh vào thời gian giữa năm, giá vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, giỏ cỏc mặt hàng nông sản trong nước và trên thị trường thế giới biến động thất thường do cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của Công ty , thị trường tiêu thụ và giá bán sản phẩm giảm đáng kể trong năm 2010. Công ty cũng tinh giảm một số nhân lực không cần thiết do thu hẹp sản xuất do đó thu nhập bình quân đầu người cũng giảm Stt Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2010 Năm 2010 1 Doanh thu thuần Tr.Đ 6.841 6.088,4 7.264,788 2 Giá vốn hàng bán Tr.Đ 3.008 2.689 3.084 3 Lãi gộp Tr.Đ 3.833 3.319,4 4.180,788 4 Lợi nhuận trước thuế Tr.Đ 2.898 2.474,4 3.245,778 5 Thuế thu nhập DN Tr.Đ 782,46 668,088 876,36276 6 Lợi nhuận Tr.Đ 2.115,54 1.806,312 2.369,41524 7 Tổng số lao động Người 82 70 90 8 Thu nhập bình quân Tr.Đ/ ng /năm 25,779268 25,804457 26,326386 [...]... Hòa Phát, Công ty TNHH Đồ gỗ Việt Long, Công ty Cổ phần Lâm Sản Thành Phỏt… Ngoài những nhân tố trờn cũn cú những nhân tố khác như: về chất lượng nguồn lao động, ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ, kết cấu hạ tầng cũng có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của Công ty 2.2.Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng Long 2.2.1 Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác đào tạo Đào. .. phải đào tạo ngoài nơi làm việc Từ đó mà Công ty có thể xác định được chi phí công tác đào tạo nguồn nhân lực 2.2.6 Tính toán kinh phí đào tạo Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty thì chủ yếu do Công ty trực tiếp trích ra từ các quỹ, chi cho các học viên tuỳ theo thời gian đi học, còn một phần nhỏ thì khinh phí Công ty cho phần lớn còn do học viên tự túc Công ty chỉ... B Công nhân 130 1 Công nhân kỹ 94 thuật 2 Công nhân cơ 36 48 giới (Nguồn : Phòng Tổ chức - Hành chính) Qua bảng trên ta thấy hàng năm Công ty bỏ ra một khối lượng kinh phí khá nhiều để đào tạo thờm cỏc cán bộ và công nhân để phục vụ cho Công ty ngày càng phát triển Đây là một Công ty xây dựng cho nên Công ty chú trọng đến việc đào tạo thêm công nhân nhiều hơn là đào tạo cán bộ bởi lẽ mỗi một năm Công. .. Nguyên nhân chính Công ty chưa được chú trọng công tác quản trị nhân lực Thực tế là các nhà lãnh đạo, quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức chương trình đào tạo, nếu có thì họ vẫn còn mang phong cách cũ Có thể nói để hoàn thiện công tác đào tạo đòi hỏi sự nỗ lực của cán bộ quản lý và của toàn Công ty cũng như cần có thời gian 2.2.2 Tổ chức chƣơng trình Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân. .. đó, khi được đào tạo họ sẽ có khả năng tiếp nhận những thông tin, kiến thức mới và sau đó áp dụng vào thực tiễn công việc của mình 2.2.5 Các phƣơng pháp đào tạo đƣợc áp dụng Hiện nay các Công ty vẫn duy trì các hình thức đào tạo: - Đào tạo trong công việc: là hình thức do Công ty thực hiện tại địa điểm trong Công ty Giáo viên là cán bộ công nhân viên Công ty hoặc Công ty mời hoặc do đối tác theo chương... động Đặc biệt năm 2010 Công ty đã có nhiều cố gắng vượt bậc trong việc tìm kiếm khách hàng, tạo uy tín và chỗ đứng trên thị trường Tuy nhiên Công ty cần phải chú trọng nhiều đến việc tìm nguồn thu mua ổn định, chất lượng, giá cả hợp lý để việc sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả hơn PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 2.1.Một số đặc điểm... thể làm quen với công nghệ mới Trong trường hợp đào tạo bên ngoài thì chương trình và giáo viên là do tổ chức đào tạo ký hợp đồng với Công ty tự chọn lựa Từ những phương pháp đào tạo đã nêu trên ta có bảng tổng hợp các phương pháp đào tạo của Công ty Bảng 10: Phƣơng pháp đào tạo nguồn nhân lực của Công ty (Tại thời điểm quý III năm 2010) Đối tƣợng áp dụng Phƣơng pháp Nơi thực hiện Tại Ngoài NLV NLV... cán bộ bởi lẽ mỗi một năm Công ty nhận rất nhiều công trình, chính vì vậy cần đòi hỏi một khối lượng công nhân khá nhiều Công ty dự định trong quý II năm nay sẽ bỏ ra 202.000.000 đồng để đào tạo 168 cán bộ và công nhân, trong đó số lượng công nhân được đào tạo là 150 người, chỉ có 18 cán bộ được đào tạo quý này 2.3 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG VIỆC THÔNG QUA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 2.3.1 Mục... chuyển giao công nghệ - Đào tạo ngoài công việc: là khoá đào tạo do các tổ chức không thuộc Công ty đảm nhận và Công ty cử người đến học 2.2.5.1 Đào tạo trong công việc * Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn Phần lớn lao động tuyển mới vào thường không đạt yêu cầu về chuyên môn cũng như tác phong làm việc của các bộ phận, vì vậy để họ tiếp cận với công việc là rất khó Trưởng đơn vị sẽ lựa chọn những công nhân có... phải chịu, Công ty chỉ hỗ trợ phần nhỏ và giờ học phải ngoài giờ hành chính Việc đào tạo cán bộ quản lý với mục đích chính là nâng cao nghiệp vụ * Đào tạo công nhân Trường hợp đào tạo bên ngoài đối với công nhân thường để đáp ứng với nhu cầu công việc Vì không có điều kiện để đưa số lượng công nhân lớn đi nên mỗi đơn vị thường cử 2-3 người đưa đi đào tạo sau đó họ truyền đạt lại cho công nhân trong . nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công. triển nguồn nhân lực ở Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. CHƢƠNG. TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƢNG LONG 2.1.Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hƣởng đến công tác tào tạo nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan