ứng dụng cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay ở việt nam

16 2.1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 17:01

I- M đ u ở ầ L ch s hình th nh v phát tri n c a th gi i ã cho chúng ta th yị ử à à ể ủ ế ớ đ ấ r ng : Th gi i mu n t n t i v phát tri n thì ph i có s phát tri nằ ế ớ ố ồ ạ à ể ả ự ể ng th i c v v t ch t v ý th c. Nh ng cu c Cách M ng Khoa H cđồ ờ ả ề ậ ấ à ứ ữ ộ ạ ọ K Thu t n ra liên ti p t th k 18 n nay ã l m thay i ho n to nĩ ậ ổ ế ừ ế ỉ đế đ à đổ à à b m t c a th gi i v i công ngh hi n i, c s v t ch t, khoa h c kộ ặ ủ ế ớ ớ ệ ệ đạ ơ ở ậ ấ ọ ĩ thu t l m vi c ti n b , trình ng i lao ng c nâng cao t o raậ à ệ ế ộ độ ườ độ đượ ạ cho xã h i kh i l ng c a c i v t ch t s . Có th nói cu c Cáchộ ố ượ ủ ả ậ ấ đồ ộ ể ộ M ng Khoa H c K Thu t l m c s , ti n v ng ch c giúp lo iạ ọ ĩ ậ à ơ ở ề đề ữ ắ à ng i nhanh chóng ti n lên xã h i m i , Xã H i Xã H i Ch Ngh a óườ ế ộ ớ ộ ộ ủ ĩ ở đ ng i lao ng s c m i quy n l i, quy n c s ng, l m vi c vườ độ ẽ đượ ọ ề ợ ề đượ ố à ệ à vui ch i ơ Cách M ng Khoa H c K Thu t t khi phát sinh cho t i nay ã tr iạ ọ ĩ ậ ừ ớ đ ả qua nhi u giai o n song có th nói tóm g n l i qua hai giai o n sau :ề đ ạ ể ọ ạ đ ạ Cách M ng Khoa H c K Thu t l n m t ( Tr c chi n tranh Th gi iạ ọ ĩ ậ ầ ộ ướ ế ế ớ th hai ) v Cách M ng Khoa H c K Thu t l n hai ( sau chi n tranhứ à ạ ọ ĩ ậ ầ ế Th gi i th hai cho n nay ) Cách M ng Khoa H c K Thu t ã t o raế ớ ứ đế ạ ọ ĩ ậ đ ạ cho lo i ng i nh ng th nh t u kh ng l m tr c ó lo i ng i khôngà ườ ữ à ự ổ ồ à ướ đ à ườ có c, song nó c ng l m cho nhân lo i lo l ng không kém v i nh ngđượ ũ à ạ ắ ớ ữ tác h i m nó mang n cho xã h i lo i ng i. Trong b i viét n y taạ à đế ộ à ườ à à c p n các v n sau:đề ậ đế ấ đề Ph n m t : L ch s phát tri n cu Cách M ng Khoa H c K Thu t.ầ ộ ị ử ể ả ạ ọ ĩ ậ Ph n hai : S tác ng c a Cách M ng Khoa H c K Thu t v iầ ự độ ủ ạ ọ ĩ ậ ớ s phát tri n c a Th Gi i.ự ể ủ ế ớ Ph n ba : ng d ng Cách M ng Khoa H c K Thu t hi n nay ầ ứ ụ ạ ọ ĩ ậ ệ ở Vi t Nam.ệ 1 II- N i Dung ộ *V n m tấ đề ộ : L ch s phát tri n c a Cách M ng Khoa H c Kị ử ể ủ ạ ọ ĩ Thu tậ Cách M ng Khoa H c l m t trong nh ng th nh t u phát tri n c aạ ọ à ộ ữ à ự ể ủ con ng i. Vì v y l ch s hình th nh v phát tri n c a nó có vai trò toườ ậ ị ử à à ể ủ l n i v i n n kinh t th gi i, Cách M ng Khoa H c K Thu t cớ đố ớ ề ế ế ớ ạ ọ ĩ ậ đượ phát tri n ng y c ng nhanh chóng v hi n i theoth i gian v cể à à à ệ đạ ờ à đượ ánh d u qua ba giai o n sau :đ ấ đ ạ -Giai o n m t : T cu c Cách M ng Công Nghi p Anh n uđ ạ ộ ừ ộ ạ ệ đế đầ th k 20.ế ỉ -Giai o n hai : T u th k 20 n sau chi n tranh th gi iđ ạ ừ đầ ế ỉ đế ế ế ớ th hai.ứ -Giai o n ba : T sau chi n tranh th gi i th hai n nay.đ ạ ừ ế ế ớ ứ đế 1. Cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t l n m t ( tr c chi nộ ạ ọ ĩ ậ ầ ộ ướ ế tranh th gi i l n hai) :ế ớ ầ Cu c Cách M ng côngNghi p Anh l s kh i u cho qua trìnhộ ạ ệ à ự ở đầ s n xu t, s d ng máy móc k thu t hay kh i u cho cu c Cách M ngả ấ ử ụ ĩ ậ ở đầ ộ ạ Khoa H c K Thu t sau n y.ọ ĩ ậ à V o gi a th k 18 khi n c Anh chuy n sang u t v o s n xu tà ữ ế ỉ ướ ể đầ ư à ả ấ công nghi p ch y u l ngh nh d t, các máy d t utiên ã c xu tệ ủ ế à à ệ ệ đầ đ đượ ấ hi n v c c i thi n nhanh chóng, c th l v o n m 1733 Giôncâyệ à đượ ả ệ ụ ể à à ă (th d t ) ch t o ra thoi bay ch y b ng dây v s c y c a b m pợ ệ ế ạ ạ ằ à ứ đẩ ủ à đạ l m cho vi c d t s i tr nên nhanh h n. áp ng s i cho vi c d tà ệ ệ ợ ở ơ Để đ ứ ợ ệ ệ n m 1768 Giên Hacgrive ã óng c máy kéo s i có công su t cao.ă đ đ đượ ợ ấ Ti p sau ó chi c máy d t c c i ti n v ho n thi n d n, n n mế đ ế ệ đượ ả ế à à ệ ầ đế ă 1785 nh tu h nh Etmon Acr ran ch t o ra c máy d t, ho n thi nà à ơ ơ ế ạ đượ ệ à ệ nh hi n nay.ư ệ Cùng v i nh ng c i ti n v k thu t máy móc trong ng nh d t thìớ ữ ả ế ề ĩ ậ à ệ nh ng ng nh khác c ng có nh ng b c phát tri n áng k . Các ng nhữ à ũ ữ ướ ể đ ể à luy n kim c phát tri n nhanh chóng , i n hình l vi c HenXicocệ đượ ể đ ể à ệ 2 phát minh ra ph ng pháp n u gang th nh s t b ng vi c dùng than áươ ấ à ắ ằ ệ đ (1768 ) . ây chính l m c ánh d u cho cu c cách m ng luy n kimĐ à ố đ ấ ộ ạ ệ .Công c lao ng c c i ti n v phát tri n òi h i ph i có s phátụ độ đượ ả ế à ể đ ỏ ả ự tri n k thu t trong l nh v c Giao Thông V n T i, cu c cánh m ng vể ĩ ậ ĩ ự ậ ả ộ ạ ề giao thông v n t i m u b ng vi c óng t u thu , ti p theo ó l sậ ả ở đầ ằ ệ đ à ỷ ế đ à ự phát tri n c a ng nh ng s t , c ánh d u b ng s kh i h nhể ủ à đườ ắ đượ đ ấ ằ ự ở à u tiên c a chuy n t u t ManChesTer t i LiVerPool .Cu c cáchđầ ủ ế à ừ ớ ộ m ng trong l nh v c n ng l ng c ng c phát tri n, n m 1784ạ ĩ ự ă ượ ũ đượ ể ă GiemOat sáng ch ra máy h i n c. Sau ó l h ng lo t các máy mócế ơ ướ đ à à ạ c ch t o ng y c ng nhi u, c ng hi n i v chính xác h n. âyđượ ế ạ à à ề à ệ đạ à ơ Đ l nh ng th nh t u khoa h c k thu t u tiên song nó có ý ngh a vôà ữ à ự ọ ĩ ậ đầ ĩ cùng quan tr ng , b i ây chính l ti n , l i u ki n m u cho kọ ở đ à ề đề à đ ề ệ ở đầ ỉ nguyên dùng máy ch t o máy. để ế ạ Cu c cánh m ng công nghiêp n c Anh t o ti n cho khoa h cộ ạ ở ướ ạ ề đề ọ k thu t phát tri n m nh m v c lan truy n nhanh chóng t i cácỹ ậ ể ạ ẽ à đượ ề ớ n c khác trong khu v c v trên to n th g i .Do vai trò to l n m khoaướ ự à à ế ớ ớ à h c k thu t mang l i cho n n kinh t nên con ng i ng y c ng quanọ ỹ ậ ạ ề ế ườ à à tâm n l nh v c n y ,th gi i ng y c ng có nhi u nh ng phát minhđế ĩ ự à ế ớ à à ề ữ sáng ch m i trên m i l nh v c , s phát hi n ra d u l a 1870 l m cho raế ớ ọ ĩ ự ự ệ ầ ử à i ô tô ( 1883 – 1885 ) , u máy iêden ( 1891 ) , i v i l nh v cđờ đầ đ đố ớ ĩ ự hoá h c , con ng i ã khám phá ra nh ng ph ng pháp phân tích vọ ườ đ ữ ươ à t ng h p các ch t t ó t o ra các lo i thu c : thu c ch a b nh , thu cổ ợ ấ ừ đ ạ ạ ố ố ữ ệ ố nhu m n c hoa Các ng nh ch t o máy thì t o ra nh ng máy tộ ướ à ế ạ ạ ữ ự không c n s tham gia c a con ng i m con ch c n i u khi n nó.ầ ự ủ ườ à ỉ ầ đ ề ể Khoa h c k thu t phát tri n òi h i các ng nh s n xu t, d ch vọ ĩ ậ ể đ ỏ à ả ấ ị ụ c ng phát tri n theo v i yêu c u cao h n, tinh vi h n va hi u qu h n.ũ ể ớ ầ ơ ơ ẻ ả ơ Các ng nh khai thác v ch bi n d u l a, hoá ch t, ch t o ô tô ià à ế ế ầ ử ấ ế ạ đờ m i, i n n ng ng y c ng phát tri n v ph c v nhi u h n cho s nớ đ ệ ă à à ể à ụ ụ ề ơ ả xu t t o ra kh i l ng h ng hoá l n, kéo theo các ng nh t i chính ti nấ ạ ố ượ à ớ à à ề t phát tri n cao h n, nhanh chóng h n ph c v k p th i cho quáệ ể ơ ơ để ụ ụ ị ờ trình s n xu t v giao d ch.ả ấ à ị Tóm l i, trong giai o n n y khoa h c k thu t m i ch c coi lạ đ ạ à ọ ĩ ậ ớ ỉ đượ à th i k m u cho m t k nguyên m i, k nguyên c a công ng thôngờ ỳ ở đầ ộ ỷ ớ ỷ ủ ệ 3 tin, song chúng ta c ng ã nh n th y c s phát tri n nhanh chóngũ đ ậ ấ đượ ư ể c ng vai trò to l n c a khoa h c k thu t i v i nhân lo iũ ớ ủ ọ ĩ ậ đố ớ ạ 2. Cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t l n hai ( sau chi nộ ạ ọ ĩ ậ ầ ế tranh th gi i l n hai n nay ): ế ớ ầ đế Sau chi n tranh th gi i l n hai, do vi c òi h i khôi ph c nhanhế ế ơ ầ ệ đ ỏ ụ chóng nh ng thi t h i m chi n chanh gây ra, các n c b thi t h i l nữ ệ ạ à ế ướ ị ệ ạ ớ nh Nh t B n, c ã có nh ng b c t phá th n kì v kinh t như ậ ả Đứ đ ữ ướ độ ầ ề ế ờ sáng t o v i m i khoa h c k thu t trong s n xu t . Các ng nh côngạ à đổ ớ ọ ĩ ậ ả ấ à nghi p v công ngh thông tin , vi tính , v tr ra i v phát tri nệ ề ệ ũ ụ đờ à ể nhanh chóng. Có th nói th i i hi n nay c a chúng ta l th i i bùngể ờ đạ ệ ủ à ờ đạ n thông tin t ó l m thay i nh n th c c a con ng i, t o ra conổ ừ đ à đổ ậ ứ ủ ườ ạ ng i m i con ng i c a trí tu , c a khoa h c v c a n n v n minhườ ớ ườ ủ ệ ủ ọ à ủ ề ă nhân lo i. Nh ng phát minh khoa h c n y u c sáng t o v oạ ữ ọ à đề đượ ạ à nh ng th p k 60-70 c a th k 20 v hi n nay ang c c i ti n hi nữ ậ ỉ ủ ế ỉ à ệ đ đượ ả ế ệ i h n tinh vi h n v a n ng h n.đạ ơ ơ à đ ă ơ Bên c nh s phát tri n c a công ngh thông tin, v t , h ng khôngạ ự ể ủ ệ ủ ụ à thì khoa h c v hoá h c , sinh h c c ng phát tri n manh m không kém.ọ ề ọ ọ ũ ể ẽ Con ng i t o ra c nh ng cây , con gi ng m i cho n ng su t vườ ạ đượ ữ ố ớ ă ấ à ch t l ng cao thông qua vi c c y ghép , nhân b n ấ ượ ệ ấ ả Nói tóm l i: cách m ng khoa h c k thu t ã em n cho conạ ạ ọ ĩ ậ đ đ đế ng i m t s phát tri n m i , m t n n công nghi p hi n i v aườ ộ ự ể ớ ộ ề ệ ệ đạ à đ n ng , m t th h con ng i m i: con ng i tri th c khoa h c . Cu că ộ ế ệ ườ ớ ườ ứ ọ ộ cách m ng khoa h c k thu t t o ra kh i l ng c a c i kh ng l cho xãạ ọ ĩ ậ ạ ố ượ ủ ả ổ ồ h i , t o ra ti n v v t ch t giúp lo i ti n g n h n m t xã h i – xãộ ạ ề đề ề ậ ấ à ế ầ ơ ộ ộ h i Xã H i Ch Ngh a, sau ó l xã h i c ng s n.Song ó m i ch lộ ộ ủ ĩ đ à ộ ổ ả đ ớ ỉ à nh ng ti n , b i cách m ng khoa h c k thu t c ng còn nh ng h nữ ề đề ở ạ ọ ĩ ậ ũ ữ ạ ch áng k ó l nh ng tiêu c c trong xã h i v nh ng lo s c a conế đ ể đ à ữ ự ộ à ữ ợ ủ ng i v v khí h t nhân, ô nhi m môi tr ng l m sáng t v nườ ề ũ ạ ễ ườ Để à ỏ ấ n y chúng ta ph i xem xét k h n nh ng k t qu v nh ng h n chđề à ả ĩ ơ ữ ế ả à ữ ạ ế c a cu c cánh m ng khoa h c k thu t i v i ng y nay.ủ ộ ạ ọ ĩ ậ đố ớ à * V n hai:ấ đề S tác ng c a Cách M ng Khoa H c K Thu tự độ ủ ạ ọ ĩ ậ v o th gi i ng y nay.à ế ớ à 4 1. Nh ng k t qu to l n v m i m t i s ng kinh t xã h iữ ế ả ớ ề ọ ặ đờ ố ế ộ m khoa h c k thu t em l i cho nhân lo i :à ọ ĩ ậ đ ạ ạ 1.1. Cách m ng khoa h c k thu t c bi t l cu c cách m ng khoaạ ọ ĩ ậ đặ ệ à ộ ạ h c k thu t hi n i ã d n t i nh ng thay i l n lao trongọ ĩ ậ ệ đạ đ ẫ ớ ữ đổ ớ n n kinh t th gi i :ề ế ế ớ Con ng i ng y nay ai c ng hi u r ng cánh m ng khoa h c kườ à ũ ể ằ ạ ọ ĩ thu t l quá trình thay i c n b n c a h th ng ki n th c v khoa h cậ à đổ ă ả ủ ệ ố ế ứ ề ọ k thu t di n ra trong m i quan h m t thi t v i quá trình phát tri n c aĩ ậ ễ ố ệ ậ ế ớ ể ủ l ch s xã h i lo i ng i. Cu c cách m ng khoa h c k thu t n ra tị ử ộ à ườ ộ ạ ọ ĩ ậ ổ ừ gi a th k 19 d a trên nh ng c s khoa h c ã t c trong th kữ ế ỉ ự ữ ơ ở ọ đ đạ đượ ế ỉ 17- 18, n nay ã tr i qua nhi u th i kì va k t qu c a nó i v i sđế đ ả ề ờ ế ả ủ đố ớ ự phát tri n c a xã h i lo i ng i thì không ai có th ph nh n c ,ể ủ ộ à ườ ể ủ ậ đượ m dõ nét v n i b t nh t l cu c cách m ngkhoa h c k thu t hi n ià à ổ ậ ấ à ộ ạ ọ ĩ ậ ệ đạ t nh ng n m 40 n nay .ừ ữ ă đế Trong th i kì u 1940 – 1970 các cu c cách m ng khoa h c kờ đầ ộ ạ ọ ĩ thu t di n ra sôi n i phù h p v i s khôi ph c v phát tri n n n kinh tậ ễ ổ ợ ớ ự ụ à ể ề ế m tr c ó b t n phá n ng n b i chi n tranh . Sau chi n tranh cácà ướ đ ị à ặ ề ở ế ế n c b t tay v o khôi ph c n n kinh t nên h có i u ki n s d ngướ ắ à ụ ề ế ọ đ ề ệ ử ụ các th nh t u , nh ng k t qu nghiên c u khoa h c trong chi n tranh à ự ữ ế ả ứ ọ ế để s n xu t ra nhi u c a c i v t ch t bù p nhanh chóng nh ng thi t h iả ấ ề ủ ả ậ ấ đắ ữ ệ ạ m chi n tranh gây ra. K t qu c a vi c s d ng nh ng th nh t u khoaà ế ế ả ủ ệ ử ụ ữ à ự h c k thu t v o s n xu t l m n n kinh t th gi i phát tri n m nh theoọ ĩ ậ à ả ấ à ề ế ế ớ ể ạ chi u r ng , t p trung v o khai thác các ngu n n ng l ng , m r ngề ộ ậ à ồ ặ ượ ở ộ các c s ngu n v t li u , nâng cao n ng su t lao ng v y m nhơ ở ồ ậ ệ ă ấ độ à đẩ ạ ph m vi nghiên c u ra i d ng v kho ng không v tr . Vì r ng m cạ ứ đạ ươ à ả ũ ụ ằ ứ t ng tr ng trung bình khá cao h ng n m v o kho ng 5,6% , c ngđộ ă ưở à ă à ả ộ thêm ngu n c a c i v t ch t phong phú l m i s ng c a nhân dânồ ủ ả ậ ấ à đờ ố ủ c c i thi n . Nh ng qu c gia i n hình có t c phát tri n th n kìđượ ả ệ ữ ố đ ể ố độ ể ầ trong giai o n n y nh : Nh t B n, M , Liên Xô v các n c Tây Âu.đ ạ à ư ậ ả ĩ à ướ Giai o n ti p sau ( 1970 n nay ) do s khan hi m t i nguyênđ ạ ế đế ự ế à thiên nhiên nên vi c s d ng khoa h c k thu t phát tri n kinh tệ ử ụ ọ ĩ ậ để ể ế theo chi u r ng không còn có hi u qu n a , ng th i do i s ng conề ộ ệ ả ữ đồ ờ đờ ố ng i ng y c ng cao nên yêu c u v d ng s n ph m c ng nh m u mườ à à ầ ề ạ ả ẩ ũ ư ẫ ẵ 5 s n ph m ph i cao h n tr c. i u ó ã bu c các n c phát tri nả ẩ ả ơ ướ Đ ề đ đ ộ ướ ể ph i chuy n h ng s phát tri n kinh t theo chi u sâu, chuy n iả ể ướ ự ể ế ề ể đổ khoa h c k thu t sang b c m i v i n ng su t cao v cho ra nhi u s nọ ĩ ậ ướ ớ ớ ă ấ à ề ả ph m có ch t l ng t t h n. Khoa h c k thu t th i kì n y c nghiênẩ ấ ượ ố ơ ọ ĩ ậ ờ à đượ c u , sáng t o ph c v v o 4 h ng chính c a s phát tri n kinh tứ ạ để ụ ụ à ướ ủ ự ể ế nh sau :ư - H ng 1ướ : Khoa h c k htu t nh m thay th v gi m b t vi c sọ ĩ ậ ằ ế à ả ớ ệ ử d ng các ngu n n ng l ng , nguyên v t li u truy n th ng . Nh chúngụ ồ ă ượ ậ ệ ề ố ư ta dã bi t, kông có ngu n t i nguyên n o l vô t n c , vi c s d ng vế ồ à à à ậ ả ệ ử ụ à khai thác các ngu n n ng l ng truy n th ng m t cách o t c a th iồ ă ượ ề ố ộ ồ ạ ủ ờ kì tr c ã d n n khan hi m ngu n t i nguyên n y. Thay th choướ đ ẫ đế ế ồ à à ế ngu n t i nguyên truy n th ng n y , ng y nay các n c trên th gi iồ à ề ố à à ướ ế ớ m c bi t l các n c phát tri n ang s d ng ngu n i n ch yà đặ ệ à ướ ể đ ử ụ ồ đ ệ ạ b ng n ng l ng nguyên t . Song song v i vi c phát tri n i n nguyênằ ă ượ ử ớ ệ ể đ ệ t , ng i ta c ng ang t ng c ng nghiên c u vi c s d ng các ngu nử ườ ũ đ ă ườ ứ ệ ử ụ ồ n ng l ng c a thu chi u, c a gió , c a nhi t trong lòng t ( nh ă ượ ủ ỷ ề ủ ủ ệ đấ ư ở H Lan vi c s d ng ngu n n ng l ng c a gói rát ph bi n). Vi cà ệ ử ụ ồ ă ượ ủ ổ ế ệ gi m b t m c tiêu th các lo i n ng l ng v nguyên v t li u c ng cóả ớ ứ ụ ạ ă ượ à ậ ệ ũ nh ng th nh công áng k : các lo i ô tô ng y nay ã ti t ki m cữ à đ ể ạ à đ ế ệ đượ t i 40% m c tiêu th nhiên li u , l ng kim lo i dùng trong các ng nhớ ứ ụ ệ ượ ạ à công nghi p c ng gi m áng k . thay v o ó ng i ta s d ng nhi uệ ũ ả đ ể à đ ườ ử ụ ề ngu n nguyên v t li u nhân t o m i , có nh ng tính n ng t t h n nh :ồ ậ ệ ạ ớ ữ ă ố ơ ư h p kim, ch t d o , s i thu tinh , các ch t g m s ch u áp l c cao ợ ấ ẻ ợ ỷ ấ ố ứ ị ự Nhi u v t li u m i nh các ch t bán d n , siêu d n c ng ang m raề ậ ệ ớ ư ấ ẫ ẫ ũ đ ở nh ng tri n v ng h t s c t t p , cho phép con ng i gi i quy t cữ ể ọ ế ư ố đẹ ườ ả ế đượ nh ng v n ph c t p trong công ngh .ữ ấ đề ứ ạ ệ - H ng 2:ướ Vi c t ng c ng trình t ng hoá trong côngệ ă ườ độ ự độ nghi p . Vi c t ng c ng t ng hoá trong nh ng n m g n ây cệ ệ ă ườ ự độ ữ ă ầ đ đượ th c hi n ch y u thông qua các thi t b hi n i nh máy t ng ,ự ệ ủ ế ế ị ệ đạ ư ự độ máy i u khi n b ng s v ng i máy công nghi p (rô b t).đ ề ể ằ ố à ườ ệ ố Trên c s các máy tính i n t v các thi t b trên ng i ta ti nơ ở đ ệ ử à ế ị ườ ế h nh xây d ng các “x ng máy linh ho t” , nh ó m ng i ta có thà ự ưở ạ ờ đ à ườ ể s n xu t ra nhi u lo i s n ph m có tính n ng v công d ng khác nhauả ấ ề ạ ả ẩ ă à ụ trên cùng m t công ngh s n xu t.ộ ệ ả ấ 6 Nh ng k t qu n y s góp ph n gi m b t cho con ng i nh ngữ ế ả à ẽ ầ ả ớ ườ ũ công vi c lao ng n i u trong s n xu t t ng c ng các lo i laoệ độ đơ đ ệ ả ấ để ă ườ ạ ng có h m l ng k thu t công ngh cao.độ à ượ ĩ ậ ệ -H ng 3ướ : Phát tri n các ng nh công ngh sinh h c có cể à ệ ọ để đượ nh ng s n ph m m i cho n ng su t cao , ph m ch t t t. Dây l ng nhữ ả ẩ ớ ă ấ ẩ ấ ố à à công ngh d a trên c s nh ng khám phá hi n i trong l nh v c sinhệ ự ơ ở ữ ệ đạ ĩ ự v t h c v di truy n h c nh các ng nh công ngh vi sinh, k thu t gen ,ậ ọ à ề ọ ư à ệ ĩ ậ k thu t nuôi c y t b o Các ng nh công ngh n y s l m o l nĩ ậ ấ ế à à ệ à ẽ à đả ộ nh ng ch c n ng truy n th ng c a t nhiên i v i gi i sinh v t . L nhữ ứ ă ề ố ủ ự đố ớ ớ ậ ĩ v c n y t o ra nhi u tri n v ng m i i v i các ng nh công nghi p chự à ạ ề ể ọ ớ đố ớ à ệ ế bi n c ng nh i v i con ng i .ế ũ ư đố ớ ườ -H ng 4ướ : Cu i cùng c a nh h ng phát tri n n y chính l phátố ủ đị ướ ể à à tri n nhanh v không ng ng ho n thi n k thu t công ngh i n t vể à ừ à ệ ĩ ậ ệ đ ệ ử à tin h c. ây l ng nh m i m , nó chi ph i to n b nh ng ph ng t inọ Đ à à ớ ẻ ố à ộ ữ ươ ệ k thu t hi n i. Nh ó có th phát huy t t nh t s c m nh v trí tuĩ ậ ệ đạ ờ đ ể ố ấ ứ ạ à ệ c a con ng i, ruý ng n c nh ng h n ch v th i gian v khôngủ ườ ắ đượ ữ ạ ế ề ờ à gian trong vi c x lí thông tin liên l c ệ ử ạ 1.2. Cách M ng Khoa H c K Thu t hi n i không nh ng ch l mạ ọ ĩ ậ ệ đạ ữ ỉ à thay i c c u kinh t th gi i m còn l m thay i c c uđổ ơ ấ ế ế ớ à à đổ ơ ấ kinh t trong các n c phát tri n v t ng c ng các quan hế ướ ể à ă ườ ệ kinh t to n c u.ế à ầ Cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t hi n i ã có tác ng kháộ ạ ọ ĩ ậ ệ đạ đ độ rõ n t trong nhi u m t c a n n kinh t , xã h i th gi i m c bi t lứ ề ặ ủ ề ế ộ ế ớ à đặ ệ à các n c phát tri n, b i ch có các qu c gia phát tri n m i có cở ướ ể ở ỉ ố ể ớ đượ ngu n t i chính kh ng l cho s nghi p nghiên c u khoa h c kic thuồ à ổ ồ ự ệ ứ ọ ậ v s m o nó v o th c ti n s n xu t. Cách M ng Khoa H c K Thu tà ớ đư à ự ễ ả ấ ạ ọ ĩ ậ không nh ng t o ra c công ngh máy móc hi n m nó còn l m thayữ ạ đượ ệ ệ à à i c c u c a n n kinh t .đổ ơ ấ ủ ề ế u tiên cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t hi n i ã l m choĐầ ộ ạ ọ ĩ ậ ệ đạ đ à c c u kinh t c a các n c phát tri n thay i. Hi n nay trong c c uơ ấ ế ủ ướ ể đổ ệ ơ ấ lao ng c ng nh c c u các ng nh công nghi p, các ng nh nông, côngđộ ũ ư ơ ấ à ệ à nghi p gi m t tr ng t ng i so v i ng nh d ch v . Ngay c trong n iệ ả ỷ ọ ươ đố ớ à ị ụ ả ộ b ng nh c ng có s thay i quan tr ng. Các ng nh công nghi p cóộ à ũ ự đổ ọ à ệ 7 h m l ng k thu t cao nh các ng nh i n t , tin h c, t ng hoá,à ượ ĩ ậ ư à đ ệ ử ọ ự độ công ngh sinh h c c u tiên phát tri n. Trong khi ó các ng nhệ ọ đượ ư ể đ à công nghi p truy n th ng nh luy n kim, khai thác không còn giệ ề ố ư ệ ữ c v trí ch o n a.đượ ị ủ đạ ữ S thay i c c u ngh nh công nghi p kéo theo l s thay iự đổ ơ ấ à ệ à ự đổ h ng u t . Tr c ây khi phát tri nkinh t theo chi u r ng h ngướ đầ ư ướ đ ể ế ề ộ ướ u t c m r ng ra n c ngo i ( ch yêú l các n c ang phátđầ ư đượ ở ộ ướ à ủ à ướ đ tri n ), thì ng c l i ng y nay u t ra n c ngo i b thu h p thay v oể ượ ạ à đầ ư ướ à ị ẹ à ó l h ng v o u t trong n c t n d ng tay ngh v trình đ à ướ à đầ ư ướ để ậ ụ ề à độ công nhân k thu t cao ph c v c òi h i c a n n kinh t v iĩ ậ ụ ụ đượ đ ỏ ủ ề ế ớ khoa h c k thu t hi n i.ọ ĩ ậ ệ đạ Sau ó cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t còn l ng l c đ ộ ạ ọ ĩ ậ à độ ự để t nt v ng qu c t hoá n n kinh t th gi i. Khoa H c K Thu t ng yă ườ ố ế ề ế ế ớ ọ ĩ ậ à c ng phát tri n ã l m cho n ng l c s n xu t c a th gi i phát tri n,à ể đ à ă ự ả ấ ủ ế ớ ể t o ra kh i l ng h ng hóa v t ch t kh ng l a d ng v phong phú.ạ ố ượ à ậ ấ ổ ồ đ ạ à i u ó d n n nhu c u ph i có nh ng m i quan h kinh t qu c tĐ ề đ ẫ đế ầ ả ữ ố ệ ế ố ế có s tham gia c a nhi u qu c gia v o i s ng kinh t th gi i, khôngự ủ ề ố à đờ ố ế ế ớ phân bi t th nh ph n tôn giáo, ch xã h i.ệ à ầ ế độ ộ Các m i quan h kinh t qu c t cth hi n tr c h t l số ệ ế ố ế đượ ể ệ ướ ế à ở ự phân công lao ng qu c t ng y c ng sâu r ng h n. ó l quá trìnhđộ ố ế à à ộ ơ Đ à công nghi p hoá v h p tác hoá, ví d nh ng y nay m t s n ph m tuyệ à ợ ụ ư à ộ ả ẩ mang nhãn hi u c a m t qu c gia nh ng th c ch t l c a nhi u qu cệ ủ ộ ố ư ự ấ à ủ ề ố gia h p tác s n xu t ra ( m t máy bay Bôing mang nhãn hi u Hoa Kìợ ả ấ ộ ệ nh ng c s n xu t h n 30 qu c gia khác nhau, hay m t Radio mangư đượ ả ấ ở ơ ố ộ nhãn hi u Nh t B n nh ng c s n xu t Thái, Singapo, i Loan ).ệ ậ ả ư đượ ả ấ ở Đà Các m i li n h qu c t còn bi u hi n tõ tình tr ng ph thu cố ệ ệ ố ế ể ệ ở ạ ụ ộ l n nhau gi a các qu c gia. Trong i u ki n công ngh k thu t cao, n nẫ ữ ố đ ề ệ ệ ĩ ậ ề s n xu t tr nên a d ng nh hi n nay thì không có m t qu c gia n oả ấ ở đ ạ ư ệ ộ ố à ( k c các qu c gia gi u có nh t hay các qu c gia còn trong tìnhể ả ố à ấ ố ở tr ng nghèo n n l c h u ) t mình p ng c y các i uạ à ạ ậ ự đấ ứ đượ đầ đủ đ ề ki n c n thi t cho s n xu t. Chính m i quan h n y t o nên m t thệ ầ ế ả ấ ố ệ à ạ ộ ế gi i chung. Khoa H c K Thu t c áp d ng t t c các n c, khôngớ ọ ĩ ậ đượ ụ ở ấ ả ướ lo i tr c các n c kém phát tri n.ạ ừ ả ướ ể 8 Ngo i ra các m i quan h còn c bi u hi n thông qua vai tròà ố ệ đượ ể ệ óng góp to l n c a các công ty xuyên qu c gia, v ng y c ng v t quađ ớ ủ ố à à à ượ ranh gi i gi a các qu c gia có ch kinh t , xã h i khác nhau.ớ ữ ố ế độ ế ộ .Tóm l i : Cu c Cách M ng Khoa H c K Thu t l ti n , ngạ ộ ạ ọ ĩ ậ à ề đề độ th i l ng l c m nh m nh t giúp cho th gi i phát tri n nhanh chóngờ à độ ự ạ ẽ ấ ế ớ ể v c a c i v t ch t c ng nh tri th c c a con ng i. Khoa H c Kề ủ ả ậ ấ ũ ư ứ ủ ườ ọ ĩ Thu t ã c ibi n xã k i, t o c s h t ng v ng ch c giúp con ng iậ đ ả ế ộ ạ ơ ở ạ ầ ữ ắ ườ mau chóng ti n g n h n v i xã h i m i xã h i Xã H i Ch Ngh a, sauế ầ ơ ớ ộ ớ ộ ộ ủ ĩ ó l Xã H i C ng S n nh ch ngh a Mác - Lênin ã v ch ra. Trên líđ à ộ ộ ả ư ủ ĩ đ ạ thuy t thì nh v y nh ng th c t ti n lên Ch Ngh a Xã H i l m tế ư ậ ư ự ế để ế ủ ĩ ộ à ộ i u r t khó kh n v g p nhi u tr ng i. Có th nói tr ng i l n nh tđ ề ấ ă à ặ ề ở ạ ể ở ạ ớ ấ hi n nay m con ng i ch a kh c ph c c ó chính l vi c ngệ à ườ ư ắ ụ đượ đ à ệ ứ d ng khoa h c k thu t v o i s ng. Cách M ng Khoa H c K Thu tụ ọ ĩ ậ à đờ ố ạ ọ ĩ ậ mang l i cho con ng i nh ng th nh công to l n tront cu c s ng, songạ ườ ữ à ớ ộ ố nó c ng gây ra cho con ng i nh ng lo ng i v th m ho chi n tranhũ ườ ữ ạ ề ả ạ ế b ng v khí h t nhân, v ô nhi m môi tr ng, v dân s t ng nhanh, vằ ũ ạ ề ễ ườ ề ố ă ề các lo i hoá ch t, s nhân b n vô tính ạ ấ ự ả 2. Nh ng m t trái tiêu c c c a khoa h c k thu t i v i–ữ ặ ự ủ ọ ĩ ậ đố ớ cu c s ng con ng i :ộ ố ườ 2.1/ Khoa H c K Thu t phát tri n m nh m l m cho h ng hoá t ngọ ĩ ậ ể ạ ẽ à à ă nhanh, m nh t ó l m n y sinh mâu thu n gi a các t ch c c quy nạ ừ đ à ả ẫ ữ ổ ứ độ ề c a các n c t b n trony vi c tiêu th h ng hóa d n n cu c kh ngủ ướ ư ả ệ ụ à ẫ đế ộ ủ ho ng th a v chi n tranh th gi i n ra.ả ừ à ế ế ớ ổ u tiên do mâu thu n gi a các t p o n t b n trong tranh gi nhĐầ ẫ ữ ậ đ à ư ả à th tr ng d n n cu c chi n tranh th th nh t. Cu c chi n tranh sị ườ ẫ đế ộ ế ế ứ ấ ộ ế ử d ng v khí – k t qu c a cu c cách m ng khoa h c k thu t l m thi tụ ũ ế ả ủ ộ ạ ọ ĩ ậ à ệ h i l n c ng i v c a c i xã h i: 70 tri u ng i ng ng s n xu t, 30ạ ớ ả ườ à ủ ả ộ ệ ườ ừ ả ấ tri u ng i ch t v b th ng, 1 ph n 6 giá tr c a c i v t ch t c a lo iệ ườ ế à ị ươ ầ ị ủ ả ậ ấ ủ à ng i b hu ho i.ườ ị ỷ ạ Theo sau cu c chi n tranh th gi i n n kinh t các t b n lâm v oộ ế ế ớ ề ế ư ả à tình tr ng kh ng ho ng v phát tri n b p bênh vì nh ng mâu thu n v nạ ủ ả à ể ấ ữ ẫ ố có c a nó : mâu thu n giai c p, mâu thu n gi a l c l ng s n xu t vủ ẫ ấ ẫ ữ ự ượ ả ấ à quan h s n xu t Cu c kh ng ho ng l n v kéo d i qua các th i kìệ ả ấ ộ ủ ả ớ à à ờ 9 t o ra c n suy thoái nghiên tr ng v kinh t m i n hình c a nó lạ ơ ọ ề ế à đ ể ủ à cu c kh ng ho ng 1929 – 1933 l m gi m i 37% c a c i n n kinh tộ ủ ả à ả đ ủ ả ề ế so v i n m 1929. Trong th i kì n y th gi i không nh ng ch có kh ngớ ă ờ à ế ớ ữ ỉ ủ ho ng v kinh t m kéo theo ó l cu c kh ng ho ng v chính tr , caoả ề ế à đ à ộ ủ ả ề ị tr o u tranh c a các n c thu c a l m cho mâu thu n trong cácà đấ ủ ướ ộ đị à ẫ n c qu c ng y c ng m nh. Cu c chi n tranh th gi i th hai n raướ đế ố à à ạ ộ ế ế ớ ứ ổ l bi u hi n cao nh t c a nh ng cu c mâu thu n sâu s c gi a các à ể ệ ấ ủ ữ ộ ẫ ắ ữ đế qu c. Chi n tranh th gi i th hai ã l m thi t h i c a c i to n th gi iố ế ế ớ ứ đ à ệ ạ ủ ả à ế ớ lên n h n 900 t ôla v 50 tri u ng i ch t. Nh ng i u lo l ngđế ơ ỉ đ à ệ ườ ế ư đ ề ắ nh t i v i nhân lo i l ciwcj s d ng v khí h t nhân v các ch t cấ đố ớ ạ à ẻ ụ ũ ạ à ấ độ hoá h c v o trong chi n tranh, ây l k t qu c a ti n b khoa h c kọ à ế đ à ế ả ủ ế ộ ọ ĩ thu t song nó l i mang t i cho con ng i m i lo ng i th ng tr c, b iậ ạ ớ ườ ố ạ ườ ự ở các lo i v khí hi n i n y không nh ng l m ch t ng i h ng lo tạ ũ ệ đạ à ữ à ế ườ à ạ m nó l i di t t cho con ng i v sau, m i n hình l M ã némà để ạ ậ ườ ề à đ ể à ỹ đ xu ng Nh t B n 2 qu bom nguyên t ( n m 1945 ) cho t i nay ng i taố ậ ả ả ử ă ớ ườ v n còn nh c l i v i n i s hãi, kinh ho ng, hay t i Vi t Nam, trongẫ ắ ạ ớ ỗ ợ à ạ ệ cu c chi n tranh n y M ã d i ch t c m u da cam l i nh ngộ ế à ỹ đ ả ấ độ à để ạ ữ th ng t t, di ch ngcho t i t n ng y nay.ươ ậ ứ ớ ậ à Khoa h c k thu t c ng hi n i bao nhiêu thì l i c ng l m cho conọ ĩ ậ à ệ đạ ạ à à ng i lo ng i v di n bi n ho bình “Th Gi i” b y nhiêu. Lý do l sauườ ạ ề ễ ế à ế ớ ấ à m t th i gian khôi ph c v phát tri n kinh t m nh m (th i kì 50 –ộ ờ ụ à ể ế ạ ẽ ờ 70) thì m t lo t các cu c kh ng ho ng l i x y ra , ng y c ng to n di nộ ạ ộ ủ ả ạ ả à à à ệ v tr m tr ng h n. ó l nh ng kh ng ho ng theo chu kì i li n v ià ầ ọ ơ Đ à ữ ủ ả đ ề ớ kh ng ho ng c c u (Kh ng ho ng v n ng l ng, nguyên li u, l ngủ ả ơ ấ ủ ả ề ă ượ ệ ươ th c, t i chính, tiên t ). Các cu c kh ng ho ng n y x y ra cácự à ệ ộ ủ ả à ả ở n c không trùng pha v i nhau. Song, t n m 70 n nay nó c ng lanướ ớ ừ ă đế à r ng v mang tính to n c u : Kh ng ho ng d u l a (1973 – 1975),ộ à à ầ ủ ả ầ ử kh ng ho ng ti n t ủ ả ề ệ Ng y nay m c dù chi n tranh ã l ng xu ng, song khong ai trong sà ặ ế đ ắ ố ố chúng ta lai không ngh m t cu c chi n tranh Th Gi i th III s n ra.ĩ ộ ộ ế ế ớ ứ ẽ ổ V n lo l ng n y c a chúng ta có c s rõ r ng, ó l Khoa H c Kấ đề ắ à ủ ơ ở à đ à ọ ĩ Thu t hi n i t o ra c ng nhi u lo i v khí nh : Máy bay t ng hình,ậ ệ đạ ạ à ề ạ ũ ư à n h t nhân, các ch t phóng x , gây ch t ng i h ng lo t. Trong óđạ ạ ấ ạ ế ườ à ạ đ v khí h t nhân l lo i nguy hi m nh t, nó có th h y di t c th gi iũ ạ à ạ ể ấ ể ủ ệ ả ế ớ 10 [...]... hưởng của tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất như máy móc kĩ thuật hiện đại, các laọi cây con gi ống m ới được thay đổi thường xuyên &đưa vào sản xuất 15 Kết luận Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là một phát minh lớn nhất của nhân loại, nó đã làm chyển đổi cả bộ mặt thế giới, tạo ra m ột thế gi ới mới có máy móc hiện đại, cơ sở vật chất giàu có và con người phát triển ở trình độ cao Khoa học kĩ thuật. .. đời Trong trường hợp này chúng ta thấy r ằng : Ch ủ Nghĩa Tư Bản có một cơ sở sản xuất vững chắc, cơ sở hạ tầng hoàn thiện dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng Khoa Học Kĩ Thuật phát triển ở trình độ cao Song trong đó vẫn còn tồn tại mẫu thuẫn không thể giải quyết được, đó chính là quan hệ sản xuất của Chủ Nghĩa Tư Bản tương xứng với lược lượng sản xuất phát triển Thực tế xã hội Chủ Nghĩa Tư Bản cho... doanh 3.2./ ứng dụng KHKT vào quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay Đại hội 6 của Đảng dã nhận ra rằng: Việt Nam không thể tiến lên CNXH với một cơ sở vật chất còn quá nghèo nàn lạ hậu ,trình độ KHKT càng thấp ,con người chưa phát triển tri thức ,t ừ đó đưa ra định hướng moéi là phát triển kinh tế nhiều thành phần, ứng dụng KHKT vào quá trình phát triển kinh tế ,hội nhập và hợp... ngay cả tính mạng con người cũng khó được bảo toàn Cuộc sống con người ngày càng bị đe doạ nhiều hơn bởi thiên tai và thảm hoạ chiến tranh Để khắc phục được trở ngại này đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra chi phí lớn về cả của cải lẫn sức lao động của con ng ười để c ải tạo môi trường 11 Đây là hạn chế lớn mà thời đại Khoa Học Kĩ Thuật gây ra cho nhân loại Một hạn chế lớn cuối cùng mà Khoa Học Kĩ Thuật gây ra... con người phát triển ở trình độ cao Khoa học kĩ thuật được bắt nguồn từ cách mạng công nhân tư sản Anh và ngày nay nó đã đạt tới đỉnh cao của sự phát triển Khoa học kĩ thuật tạo ra cho nhân loại khối lượng của cải v ật chất đồ sộ,tạo ra sự tiến bộ vê tri thức của loài người Song bên cạnh những kết quả đạt được đó thì khoa học kĩ thuật cũng đã gây ra cho con người sự lo lắng không kém: Đó chính là lo... bộ của của Khoa Học Kĩ Thuật trong công ngh ệ sinh học, tạo ra sự nhân bản, sự cáy ghép Gen, s ự thụ tinh trong ống nghiệm Các bác sĩ cho rằng trong tương lai con người được t ạo ra không thông qua việc sinh nở Đây là sự phát triển đi ng ược v ới quy luật xã hội, ngược với đạo đức con người Điều này không thể được ủng hộ mà cần phải nghiêm cấm sớm của luật pháp Quốc Tế 2.2 / Khoa Học Kĩ Thuật phát... chúng ta nếu như những mâu thuẫn trong xã hội không được giải quyết Bên cạnh những nhược điểm trên của Khoa Học Kĩ Thuật thì s ự phát triển và tiến bộ của Khoa Học Kĩ Thuật đã làm các mối quan hệ trong xã hội thay đổi, các tiêu cực trong xã hội phát sinh nhi ều h ơn, tệ nạn xã hội như : Buôn bán thuốc phiện, Mafia, đã tạo ra các căn bệnh thế kỷ mà chính con người chưa tìm ra phương pháp chữa trị : Đó... nếu như không thay đổi mối quan hệ sản xuất mới Đó chính là những mâu thuẫn về chính trị trong xã hội hiện nay 2.3 / Khoa Học Kĩ Thuật hiện đại là thành quả của Chủ Nghĩa Tư Bản, kết quả mà nó mang lại cho xã hội loài người không ai có th ể ph ủ nhận được Song đó chỉ là sự biến dạng mà không biến chất Bởi những mâu thuẫn nội tại của nó, Chủ Nghĩa Tư Bản vẫn không thể nào khắc phục được Đó chính là mâu... hưởng tới hoà bình và tới nền kinh tế mà còn gây ra sự ô nhiễm môi tr ường nặng nề : Nạn ô nhiễm môi trường do nền kinh tế phát triển nhanh đang là mối qquan tâm hàng đầu của cả thế giới Các nhà quản lý đang đau đầu trong việc giải quyết nạn ô nhiễm nặng nề hiện nay Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ sự tiến bộ Khoa Học K ĩ Thu ật, các nước tư bản phát triển thời kì trước 1990 đã áp dụng Khoa. .. kịp thời của đảng và nước ta Những ứng dụng KHKT hịn đại của đảng vào sản xuất và dịch vụ của nước ta thông qua những con đường sau : -Thông qua việc mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước tư bản phát triển đó là điều đầu tiên & quan trọng nhất để có được KHKT hiện đại cho sản xuất -Thứ 2 là việc chuyển giao công nghệ giúp nước ta có được hệ thống máy móc kĩ thuật hiện đại phục vụ cho xản xuất -Tiếp . ng Khoa H c K Thu t hi n nay ầ ứ ụ ạ ọ ĩ ậ ệ ở Vi t Nam. ệ 1 II- N i Dung ộ *V n m tấ đề ộ : L ch s phát tri n c a Cách M ng Khoa H c Kị ử ể ủ ạ ọ ĩ Thu tậ Cách M ng Khoa H c l m t trong nh. cu Cách M ng Khoa H c K Thu t.ầ ộ ị ử ể ả ạ ọ ĩ ậ Ph n hai : S tác ng c a Cách M ng Khoa H c K Thu t v iầ ự độ ủ ạ ọ ĩ ậ ớ s phát tri n c a Th Gi i.ự ể ủ ế ớ Ph n ba : ng d ng Cách M ng Khoa. ng i l n nh tđ ề ấ ă à ặ ề ở ạ ể ở ạ ớ ấ hi n nay m con ng i ch a kh c ph c c ó chính l vi c ngệ à ườ ư ắ ụ đượ đ à ệ ứ d ng khoa h c k thu t v o i s ng. Cách M ng Khoa H c K Thu tụ ọ ĩ ậ à

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I- Mở đầu

 • II- Nội Dung

  • 1. Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kĩ Thuật lần một ( trước chiến tranh thế giới lần hai) :

  • 2. Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kĩ Thuật lần hai ( sau chiến tranh thế giới lần hai đến nay ):

  • 1. Những kết quả to lớn về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội mà khoa học kĩ thuật đem lại cho nhân loại :

   • 1.1. Cách mạng khoa học kĩ thuật đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại đã dẫn tới những thay đổi lớn lao trong nền kinh tế thế giới :

   • 1.2. Cách Mạng Khoa Học Kĩ Thuật hiện đại không những chỉ làm thay đổi cơ cấu kinh tế thế giới mà còn làm thay đổi cơ cấu kinh tế trong các nước phát triển và tăng cường các quan hệ kinh tế toàn cầu.

  • 2. Những mặt trái – tiêu cực của khoa học kĩ thuật đối với cuộc sống con người :

 • Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan