0

Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

84 431 2
  • Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 14:12

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CẠNH TRANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 5 1.1.1 Các khái niệm về cạnh tranh 5 1.1.2 Lợi thế cạnh tranh 5 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 6 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại 6 1.1.4.1 Các yếu tố của môi trường bên trong 6 1.1.4.2 Các yếu tố của môi trường bên ngoài 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Khái niệm về Ngân hàng Thương mại 14 1.2.2 Các chức năng của Ngân hàng Thương mại 14 1.2.2.1 Chức năng trung gian tín dụng 14 1.2.2.2 Chức năng trung gian thanh toán và cung ứng phương tiện thanh toán 14 1.2.2.3 Cung ứng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan 15 1.2.3 Vai trò của Ngân hàng Thương mại trong sự phát triển kinh tế xã hội 15 1.3 CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP. 16 1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) 16 1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 17 1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 18 1.3.4 Ma trận điểm yếu - điểm mạnh, cơ hội - nguy cơ (SWOT) 18 1.3.5 Ma trận hoạch định giải pháp có thể định lượng (QSPM) 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. 22 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 22 2.1.2 Nhiệm vụ của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai 25 2.1.3 Định hướng kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai 26 2.1.4 Các sản phẩm của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã triển khai 27 2.1.5 Cơ cấu và tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. 28 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI TRONG THỜI GIAN QUA. 29 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong ba năm 2009, 2010, 2011. 29 2.2.1.1 Công tác huy động vốn 29 2.2.1.2 Hoạt động tín dụng 31 2.2.1.3 Công tác kinh doanh ngoại tệ 33 2.2.1.4 Công tác phát triển sản phẩm mới 34 2.2.1.5 Lợi nhuận qua các năm 34 2.2.1.6 Tỷ lệ nợ xấu 35 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. 35 2.2.2.1 Hoạt động marketing 35 2.2.2.2 Năng lực tài chính 38 2.2.2.3 Hệ thống thiết bị CNTT- Công tác quản lý hệ thống thiết bị 38 2.2.2.4 Nguồn nhân lực 40 2.2.2.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển 41 2.2.2.6 Ma trận các yếu tố bên trong của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. 43 2.3 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. 44 2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 44 2.3.1.1 Môi trường chính trị 44 2.3.1.2 Môi trường kinh tế 44 2.3.1.3 Môi trường văn hóa xã hội 46 2.3.1.4 Môi trường tự nhiên 46 2.3.1.5 Môi trường kỹ thuật công nghệ 47 2.3.1.6 Các ngành phụ trợ liên quan đến ngân hàng 48 2.3.2 Các yếu tố của môi trường vi mô 50 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 50 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 54 2.3.2.3 Nhà cung cấp 54 2.3.2.4 Khách hàng 55 2.3.2.5 Sản phẩm, dịch vụ thay thế 55 2.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020. 58 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020. 58 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. 58 3.2.1 Hình thành các giải pháp từ ma trận SWOT 58 3.2.2 Lựa chọn giải pháp qua các ma trận định lượng QSPM 60 3.2.3 Triển khai các giải pháp đã lựa chọn để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2020. 66 3.2.3.1 Giải pháp giữ vững và gia tăng thị phần 66 3.2.3.2 Giải pháp khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ 70 3.2.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 72 3.2.3.4 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro 74 3.2.3.5 Các giải pháp hỗ trợ 76 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 78 3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Đầu năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), Nhà nước đã thực hiện chính sách mở cửa trong nhiều lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, công nghệ thông tin Đặc biệt nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, rất nhiều ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài đã được thành lập và đi vào hoạt động ở Việt Nam. Riêng tỉnh Đồng Nai ngoài các ngân hàng như: Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Đồng Nai, NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai thì có đến 56 chi nhánh cấp 1 của các ngân hàng khác đã có mặt ở tỉnh Đồng Nai, ví dụ như: Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn… Đồng Nai là một tỉnh trong vùng miền Đông nam bộ và là tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông nam bộ- vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Đồng Nai là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển và là một vùng đất rất có nhiều thuận lợi và tạo điều kiện cho các ngân hàng trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhưng áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng rất lớn và khốc liệt ở đây. Trong giai đoạn nền kinh tế chưa thật sự thóat khỏi sự suy thóai kinh tế như hiện nay thì vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt hơn, nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp làm cho rủi ro tín dụng của ngân hàng cũng cao hơn… Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, nhằm để tồn tại và phát triển, góp phần giữ vững thị phần, giữ gìn và phát triển thương hiệu, tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận cho NHNo & PTNT Việt Nam thì NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai cần phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của mình, xem xét những điểm mạnh, những điểm yếu, những cơ hội, những nguy cơ, những đối thủ cạnh tranh… Để từ đó có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 2 Để làm được điều đó, NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai phải xây dựng cho mình những giải pháp kinh doanh đúng đắn là điều hết sức cần thiết và cấp bách. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên tác giả đã chọn đề tài “Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM. - Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu _ Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh, năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. _ Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Các lý luận về cạnh tranh, hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích các thông tin và số liệu thứ cấp thu thập được qua các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp từ nội bộ NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, cũng như khách hàng của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng để nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp, các câu hỏi thảo luận với các chuyên gia để xây dựng thang đo đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ thực hiện, tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là 3 mức độ chuẩn xác thường không cao so với việc khảo sát thực tế vì nó xuất phát từ ý chí chủ quan của các chuyên gia. Mặc dù vậy, phương pháp này cũng đủ góp phần để đưa ra những giải pháp đúng đắn giúp cho NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp thống kê để phân tích số liệu thu thập được thông qua khảo sát ý kiến chuyên gia, nhân viên của ngân hàng và khách hàng của ngân hàng để đánh giá một số hoạt động của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. 5. Công cụ sử dụng gồm: - Bảng câu hỏi khảo sát ý kiến của chuyên gia và của người lao động trong - NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Ma trận đánh giá nội bộ IFE. - Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE. - Ma trận hình ảnh cạnh tranh. - Ma trận kết hợp SWOT. - Ma trận QSPM. - Phần mềm SPSS phiên bản 20 để thống kê các số liệu thu thập được. 6. Nguồn dữ liệu nghiên cứu - Các bảng báo cáo kết quả kinh doanh trong ba năm 2009, 2010, 2011 của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Báo cáo thường niên của NHNo & PTNT Việt Nam và chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Đồng Nai qua các năm 2009, 2010, 2011. - Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. - Dữ liệu thu thập thông qua các nguồn như sách báo và internet 4 7. Bố cục luận văn gồm 3 chương chính Chương 1. Cạnh tranh trong ngân hàng thương mại và tổng quan về ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Chương 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 5 CHƯƠNG 1: CẠNH TRANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Các khái niệm về cạnh tranh Trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ một ngành nghề nào cũng có cạnh tranh. Xét riêng trong lĩnh vực kinh tế, thì khái niệm cạnh tranh đã xuất hiện từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện thì đã có cạnh tranh và cạnh tranh đã đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa theo thời gian. Qua thực tiễn cho thấy, ở đâu có cạnh tranh lành mạnh thì ở đó có sự phát triển, mức độ cạnh tranh càng cao thì sự phát triển càng mạnh. Rất nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu về cạnh tranh và cũng có rất nhiều khái niệm về cạnh tranh. Sau đây là vài khái niệm về cạnh tranh: Theo tự điển Bách khoa Việt Nam, “Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung-cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất”. Theo Michael Porter thì cạnh tranh là giành lấy thị phần. Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có. Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi (1980). 1.1.2 Lợi thế cạnh tranh Theo quan điểm của Adam Smith “ Lợi thế cạnh tranh dựa trên lợi thế tuyệt đối về năng suất lao động. Năng suất lao động cao có nghĩa là chi phí sản xuất giảm”. Theo Micheal Porter “Lợi thế cạnh tranh trước hết dựa vào khả năng duy trì một chi phí sản xuất thấp và sau đó là dựa vào sự khác biệt hóa sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh”. Như vậy, ta có thể định nghĩa: Lợi thế cạnh tranh là lợi thế mà một doanh nghiệp có được trong khi các doanh nghiệp khác không có được, lợi thế cạnh tranh này có thể 6 nằm ngay bên trong doanh nghiệp hoặc bên ngoài doanh nghiệp. 1.1.3 Năng lực cạnh tranh Trong những thập niên gần đây, khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đến rất nhiều. Năng lực cạnh tranh được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau như: năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia, năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh giữa các sản phẩm dịch vụ Khái niệm năng lực cạnh tranh cần phải phù hợp với những điều kiện cụ thể, bối cảnh phát triển của đất nước, của thế giới trong từng giai đoạn nhất định. Ở đây, tác giả tập trung chủ yếu vào khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh (trong nước và ngoài nước). Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp có được. Theo tác giả: Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận, phát triển và giữ vững thương hiệu của NH. 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Các yếu tố của môi trường bên trong Năng lực tài chính Năng lực tài chính của một NHTM thể hiện chủ yếu ở nguồn vốn tự có, tỷ lệ nợ xấu, khả năng thanh khoản, mức trích lập dự phòng, khả năng sinh lời Năng lực tài chính của NH là một trong những cơ sở rất quan trọng để khách hàng đặt niềm tin vào NH, lựa chọn NH để giao dịch. - Nguồn vốn tự có Vốn tự có còn được gọi là vốn chủ sở hữu, là vốn riêng có của một NHTM. Đây là số vốn ban đầu và được gia tăng không ngừng cùng với quá trình phát triển của NHTM, là cơ sở để thu hút vốn tiền gửi, điều chỉnh hoạt động đầu tư và điều chỉnh hoạt 7 động tín dụng, nó thể hiện sức mạnh của của NHTM. - Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu so với tổng dư nợ ở thời điểm so sánh. Tỷ lệ nợ xấu cho thấy mức độ nguy hiểm mà NHTM phải đối mặt. Tỷ lệ nợ xấu càng cao càng ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động kinh doanh của NH. Tỷ lệ nợ xấu = tổng nợ xấu/tổng dư nợ - Khả năng thanh khoản Khả năng thanh khoản của NHTM được thể hiện ở chỗ khả năng tức thì đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết của NHTM. - Khả năng sinh lời Nhằm để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của NHTM thì các chuyên gia phân tích tài chính thường dùng các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/tài sản có (ROA), tỷ lệ lợi nhuận/vốn Nguồn nhân lực Song song với hệ thống công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt hàng đầu quyết định sự thành công của tổ chức. Đặc biệt trong lĩnh vực NHTM, nguồn nhân lực quyết định sự thành công của NH được thể hiện rất rõ. Cán bộ, nhân viên của NH là những người trực tiếp tạo ra giá trị cho NH, tạo ra chất lượng dịch vụ của NH, mang đến sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng. Nguồn nhân lực của NHTM mạnh hay yếu thể hiện ở số lượng, chất lượng, kinh nghiệm và lòng trung thành của nhân viên đối với NH. Năng lực quản trị và cơ cấu tổ chức - Năng lực quản trị Công tác quản trị của NHTM đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của NH. Có thể nói, đây là một trong những yếu tố hàng đầu góp phần nên thành công của NHTM trong quá trình hoạt động kinh doanh. Năng lực quản trị được thể hiện ở: năng lực quản trị tổng quát, năng lực quản trị tài chính và kết quả kinh doanh, năng lực quản trị nhân sự, năng lực quản trị tài sản có và tài sản nợ, năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NH Nếu NHTM nào có khả [...]... NHTM xây dựng và lựa chọn các giải pháp để triển khai cho NH của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh, và đích đến cuối cùng là làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng giá trị của NH, giúp cho NH tồn tại và phát triển mạnh mẽ 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 2.1.1... PTNT chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa (chi nhánh cấp 2 trực thuộc NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai) ra khỏi NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai và trở thành chi nhánh cấp 1 hoạt động trên địa bàn Khu Công nghiệp Biên Hòa Từ năm 2004 đến nay, NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai có các chi nhánh loại 3, các phòng và phòng giao dịch trực thuộc như sau: 24 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên NH Nông nghiệp Việt Nam thành NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Từ đây, NH Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai đổi tên thành NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai là chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNo & PTNT Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của NHNo & PTNT Việt Nam Đến tháng 9 năm 2004, NHNo... Lịch sử hình thành và phát triển Tên tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai Tên gọi tắt: NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai Tên tiếng Anh: Dong Nai Bank for Agriculture and Rural Deveolopment Trụ sở: số 121-123, đường 30/04, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Số điện thoại: (061) 3822593, Fax: (061) 3822585 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh trong lĩnh... cho phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Logo: Khẩu hiệu: “ Mang phồn thịnh đến khách hàng Sự ra đời và phát triển của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai gắn liền với sự ra đời và phát triển của NHNo & PTNT Việt Nam Năm 1988, NHNo & PTNT Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập các NH chuyên doanh Lúc này NH Nông nghiệp. .. quy định của NH Nông nghiệp - Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của nhà nước, NHNN và NH Nông nghiệp liên quan đến các hoạt động của chi nhánh - Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh của NH Nông nghiệp và kế 26 hoạch phát triển kinh tế xã... doanh ngoại tệ của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai Đơn vị tính: Triệu USD Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế Doanh số hàng xuất 172 187 192 Doanh số hàng nhập 131 117 132 Doanh số mua ngoại tệ 159 195 211 Doanh số bán ngoại tệ 159 195 211 18 12 23 2 Kinh doanh ngoại tệ 3 Chi trả kiều hối Doanh số chi trả (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2011) Ta... KQHĐKD của NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2009-2011) (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2009-2011) Hình 2.3: Công tác huy động vốn của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong các năm 2009; 2010; 2011 30 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai năm 2009-2011) Hình 2.4: Nguồn vốn huy động của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong các năm 2009, 2010, 2011 Các số liệu... thuộc Chi nhánh loại 3 Phòng Giao dịch Quyết Thắng 1 CN Tân Biên 2 CN Tân Hiệp 3 CN Tam Phước (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai năm 2011) Hình 2.1: Các chi nhánh, các phòng và các phòng giao dịch trực thuộc NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai 25 2.1.2 Nhiệm vụ của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai Theo điều 14 trong “Quy chế về tổ chức và hoạt động của chi nhánh. .. XVIII phát hành năm 2008 thì nhiệm vụ của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai có các nhiệm vụ sau đây: Huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác Ngoài ra còn có: - Cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định của NH Nông nghiệp - Thực hiện dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật và của NH Nông nghiệp . trạng năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. . & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020. 58 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI. 58 3.2.1 Hình thành các giải pháp từ. lập và đi vào hoạt động ở Việt Nam. Riêng tỉnh Đồng Nai ngoài các ngân hàng như: Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh đồng nai đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan