PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN

52 423 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 10:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, 06/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Lương Thị Thanh Tuyền Lớp DH5KT – MSSV: DKT041730 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Tâm Tháng 06 - 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: ………………………….……… ………………………………………………………… Người chấm, nhận xét 1 …………….………………… ……………………………………………………………. Người chấm, nhận xét 2 : ………………………… ……………………………………………………… Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm thi Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh ngày 27/06/2008 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt tận tình của tất cả quý thầy cô Trường ĐHAG, nhất là các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản làm hành trang bước vào đời, không chỉ có thế các thầy cô đã đem lại cho em một môi trường học tập thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy hết khả năng của mình và hoàn thành tốt các chương trình học. Qua thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHN 0 )huyện Thoại Sơn, đây là dịp giúp em tiếp xúc với thực tế để so sánh với những lý thuyết mà mình đã được học ở trường và cũng là nơi để em hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình. Trong thời gian đó em đã thu được nhiều kiến thức rất bổ ích. Có được điều đó là nhờ vào sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của Ban giám đốc và các anh chị đang công tác tại ngân hàng. Đặc biệt em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn luận văn là thầy Nguyễn Trí Tâm đã tận tình hướng dẫn em, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn để em hoàn thành tốt luận văn này. Mặc dù bản thân đã cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài nhưng đây là lần đầu viết bài và do trình độ nhận thức của bản thân còn hạn chế chắc rằng sẽ có những sai sót về nội dung và hình thức; rất mong được sự đóng góp, giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh Doanh trường ĐHAG, các anh chị trong ngân hàng. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị tại NHN 0 huyện Thoại Sơn dồi dào sức khoẻ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng kính chào! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 o0o Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 o0o Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 2.1 KHÁI NIỆN VỀ TÍN DỤNG 3 2.1.1 Khái niệm 3 2.1.2 Chức năng và vai trò của tín dụng 3 2.1.2.1 Chức năng của tín dụng 3 2.1.2.2 Vai trò của tín dụng 3 2.1.3 Các hình thức tín dụng 4 2.1.3.1Căn cứ vào thời hạn 4 2.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 5 2.1.3.3 Căn cứ vào đối tượng 5 2.1.3.4 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 5 2.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể 5 2.2 NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN 6 2.2.1 Nguyên tắc cho vay 6 2.2.1.1 Nguyên tắc thứ nhất 6 2.2.1.2 Nguyên tắc thứ hai 6 2.2.2 Điều kiện cho vay 6 2.2.2.1 Đối với cá nhân và pháp nhân Việt Nam 6 2.2.2.2 Đối với cá nhân và pháp nhân nước ngoài 7 2.2.3 Hồ sơ cho vay 7 2.2.3.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp hợp doanh 7 2.2.3.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác 8 2.2.3.3 Khách hàng vay nhu cầu đời sống 8 2.2.4 Đối tượng cho vay 8 2.2.5 Thời hạn cho vay 9 2.2.6 Đảm bảo tiền vay 9 2.2.6.1 Mục đích của đảm bảo tiền vay 9 2.2.6.2 Nguyên tắc đảm bảo tiền vay 9 2.2.6.3 Điều kiện đối với tài sản bảo đảm 10 2.3 QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY 10 2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11 2.4.1 Dư nợ tín dụng trên vốn huy động 11 2.4.2 Hệ số thu nợ 11 2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu 11 2.4.4 Vòng quay vốn tín dụng 11 Chương 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 13 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN 0 HUYỆN THOẠI SƠN 13 3.1.1 Giai đoạn từ 8/1988 đến 1992 13 3.1.2 Giai đoạn từ năm 1993 đến nay 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 14 3.2.1 Ban Giám đốc 14 3.2.2 Phòng Tín dụng 14 3.2.3 Phòng Kế toán - ngân quỹ 15 3.2.4 Phòng Hành chính - nhân sự 15 3.2.5 Các chi nhánh cấp 3 ( Phú Hoà, Vọng Thê) 15 3.3 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHN 0 HUYỆN THOẠI SƠN 15 3.3.1 Chức năng 15 3.3.2 Vai trò 16 3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM ( 2005 – 2007) 16 3.4.1 Tình hình huy động vốn 16 3.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 18 3.5 ĐỊNH HƯỚNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 20 Chương 4:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN……… 21 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN 0 HUYỆN THOẠI SƠN 21 [...]... 20 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 4.1.1 Phân tích doanh số cho vay An Giang là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp và đứng đầu 12 tỉnh ĐBSCL về tổng mức bán lẻ hàng. .. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Trong hoạt động tín dụng, tín dụng ngắn hạn thường chi m tỷ trọng khá lớn Nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu được huy động ngắn hạn, hơn nữa tuy các ngành nghề ở An Giang phát triển đa dạng, nhưng phần lớn chu kỳ sử dụng vốn ngắn nên việc cho vay thường tập trung vào ngắn hạn Thời gian qua việc cấp tín dụng ngắn hạn của chi. .. VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN 0 HUYỆN THOẠI SƠN Chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn là 1 trong 12 chi nhánh thuộc NHN 0 tỉnh An Giang, là đơn vị kinh doanh trực thuộc được thành lập vào tháng 08/1988 ( trước là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện Thoại Sơn) có trụ sở chính tại đường Nguyễn Huệ - thị trấn Núi Sập, huyện. .. lập quy trình và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng 2.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn Tín dụng có 3 loại: SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 4 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn đến một năm, thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ sinh hoạt tiêu dùng... Kế toán - ngân quỹ (7) Bộ phận kế toán sẽ nhận hồ sơ và chuyển sang kho quỹ để giải ngân cho khách hàng SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 10 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn 2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2.4.1 Dư nợ tín dụng trên vốn huy động Dư nợ tín dụng Dư nợ tín dụng trên vốn huy động = x 100% Vốn huy động Chỉ tiêu này phản ánh số ngân hàng cho... ngân hàng nhanh hay chậm Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 11 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Dư nợ bình quân được tính theo công thức sau: Dư nợ đầu kỳ + dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình quân = SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 12 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn. .. phần cải tạo dần bộ mặt nông thôn, đưa nông thôn ngày càng giàu đẹp Trong các mặt hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì tín dụng ngắn hạn đóng vai trò chủ đạo, luôn chi m tỉ trọng cao, đây cũng là một trong những công cụ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Xuất phát từ đó em quyết định chọn đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN... lý danh mục khách hàng, phân loại doanh nghiệp và báo cáo chuyên đề SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 14 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tổ chức chỉ đạo thông tin phòng ngừa rủi ro 3.2.3 Phòng Kế toán - ngân quỹ - Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của chi nhánh - Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại chi nhánh, lập các thủ tục nhận và chi trả tiền gửi tiết... …), vốn vay được cấp phát bằng tiền hoặc hàng hóa Việc cấp bằng tiền thường do ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp 2.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể Tín dụng có 3 loại: SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 5 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tín dụng thương mại: là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa Nó đóng vai... Phương pháp so sánh sự biến động của các dãy số qua các năm 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thọai Sơn trong 3 năm 2005-2006-2007 SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm Tín dụng là sự chuyển nhượng . HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN……… 21 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN 0 HUYỆN THOẠI SƠN.  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh viên thực. THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • LƯƠNG THỊ THANH TUYỀN

  • Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan