0

công tác vận động thanh niên huyện đăk song, tỉnh đăk nông, thực trạng và giải pháp

24 1,017 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:29

Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tính cấp thiết của đề tài Thanh niên được nhìn nhận là người chủ tương lai của đất nước; là lực lượng tiên phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng; là tầng lớp năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội để rèn luyện và tự khẳng định mình; là lớp người có nhiều ước mơ, hoài bão, có trí tuệ, tải năng, giàu nghị lực, giàu lòng nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh chống lại cái lạc hậu, lỗi thời để xây dựng cái mới, cái tiến bộ như Lênin từng nói: "Đảng chúng ta là một đảng luôn đấu tranh chống lại những lỗi thời, mà thanh niên thì bao giờ cũng đi đầu trong cuộc đấu tranh đó" (1) . Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà", "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội "; "Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời !à người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai " (2) . Đảng ta từ khi mới ra đời (đến tháng 10/1930) đã có "án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động ". Xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ luôn coi nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, xác định Đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng, là đội hậu bị tin cậy và trung thành của sự nghiệp cách mạng. Vị trí và vai trò quan trọng của thanh niên đã được khẳng định trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, đặc biệt là qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhiều lớp thanh niên yêu nước đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, sẵn sàng xả thân vì nền độc lập tự do dân tộc. Với sức trẻ của mình, họ đã lập nhiều chiến công hiểm hách, thể hiện rõ tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên " (3) . Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thanh niên lại luôn xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước sánh vai hội nhập cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Đăk Song là một huyện vùng sâu, vùng xa vùng biên giới của tỉnh Đăk Nông, (24,5 Km đường biên giới, giáp với huyện pichamda - tỉnh Mundukiri - Vương quốc campudia) Lực lượng thanh niên chiếm gần 25% dân số của huyện, gồm 16 dân tộc anh em cùng sinh sống và tồn tại 03 tôn giáo trong nhân dân (thiên chúa, tin lành, hoà hảo). diện tích tự nhiên là 80.776 ha; toàn huyện có 9 đơn vị hành chính (08 xã và 01 thị trấn); trong đó có 02 xã biên giới, 03 xã có người đồng 1 Lênin toàn tập – NXB sự thật – 1980 – trang 214 2 Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh niên – NXB Thanh niên – 1980, trang 258 - 260 3 Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh niên – NXB Thanh niên – 1980, trang 258 - 260 Học viên: Nguyễn Xuân Trường 1 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Chính quyền và các cơ quan, ban, ngành của huyện, đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên được cải thiện; nhiều chủ trương, chính sách mới đã tạo điều kiện thuận lợi đối với thanh niên; vai trò của thanh niên cũng như của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên ngày càng được thể hiện rõ; đoàn viên thanh niên tích cực chủ động tham gia các hoạt động thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị, tham gia phát triển kinh tế xã hội, với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được nhân rộng trong đoàn viên thanh niên; hàng năm, thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Đăk Song học tập và làn theo lời Bác”, trong đó, lồng ghép tổ chức và tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các Cơ sở Đoàn đã thành lập 09 đội thanh niên xung kích, tình nguyện thường xuyên tổ chức trực 24/24 giờ các ngày lễ, kỷ niệm và thứ 7, chủ nhật hàng tuần; tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao nhận quân hành năm đạt và vượt chỉ tiêu của huyện đề ra; kết quả trên đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện nhà như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện nhà có bước phát triển khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cơ bản ổn định, đoàn viên thanh niên được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội được phát huy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn thử thách như: trình độ của thanh niên thấp và không đều; phong tục tập quán khác nhau; địa hình và giao thông không thuận lợi cho công tác vận động thanh niên; cơ sở hạ tầng và các phương tiện phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn thiếu; mặt trái của nền kinh tế thị trường và công nghệ thông tin đã làm cho nhiều thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi, đua đòi, vi phạm pháp luật; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp; bọn phản động Fulro lưu vong và các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhân quyền… nhằm gây mất đoàn kết dân tộc. Những khó khăn trên tác động trực tiếp đến tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên chưa thực hiện tốt, các hoạt động phong trào chưa thường xuyên và liên tục, lực lượng thanh niên tập trung vào phát triển kinh tế gia đình, một bộ phận đi làm ăn ở các đô thị, thành thị, khu công nghiệp, thanh niên chưa thực sự có tâm huyết với tổ chức đoàn Từ đó đặt ra cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của huyện những nhiệm vụ bức thiết. Với trách nhiệm là một người cán bộ Đoàn và với các lý do nêu trên. Xuất phát từ yêu của công tác vận động thanh niên trong giai đoạn hiện nay nên tôi chọn đề tài: "Công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song - thực trạng và giải pháp" làm tiểu luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài Học viên: Nguyễn Xuân Trường 2 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song a. Mục tiêu Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song năm 2009 - 2011, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động thanh niên của huyện Đăk Song trong những năm tiếp theo. b. Nhiệm vụ: - Tổng kết, đánh giá từng mặt hoạt động của công tác vận động thanh niên năm 2009 - 2011. - Xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song năm 2012 - 2014 . - Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song trong những năm tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: a. Đối tượng nghiên cứu: Công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song năm 2009 - 2011. b. Phạm vi nghiên cứu: - Địa bàn nghiên cứu: huyện Đăk Song. - Thời gian nghiên cứu: từ 02/4/2012 đến 27/4/2012. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chung: Dựa trên lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác thanh niên và vận động thanh niên. - Phương pháp cụ thể: Phương pháp Lôgíc và lịch sử, phương pháp thống kê, phân tích, điều tra xã hội học, khảo sát thực tế. 5. Kết cấu của tiểu luận Gồm ba phần lớn: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận, kiến nghị. Trong phần nội dung gồm hai phần lớn là: I và II. B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN ĐĂK SONG NĂM 2010 - 2011. 1. Những Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác thanh niên. a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thanh niên và công tác thanh niên: Học viên: Nguyễn Xuân Trường 3 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song Về mặt xã hội - nhân khẩu học, Chủ nghĩa Mác - Lênin xem thanh niên như tầng lớp xã hội đang trong quá trình hình thành về các mặt chính trị, đạo đức và thể chất. Thế giới quan của thanh niên thường chưa có phương hướng rõ rệt mà còn đang ở trong giai đoạn hình thành. Lịch sử còn lưu lại nhiều tấm gương tuyệt vời của thanh niên phục vụ cách mạng, đồng thời cũng chứng kiến không ít những ví dụ về thanh niên có xu hướng chống lại phong trào cộng sản. Vì lẽ đó, các nhà mác xít phấn đấu giúp thanh niên không mắc phải những giao động về mặt tư tưởng, tình trạng mơ hồ trong quan điểm hoạt động, hướng nghị lực, tinh thần chủ động và sáng tạo của thanh niên vào quỹ đạo của cuộc đấu tranh vì lợi ích chung của giai cấp công nhân. Luận điểm nổi tiếng của C.Mác được quốc tế thông qua và coi đó là Chỉ thị của tất cả các chi bộ, có nói rằng: “… những công nhân tiên tiến ý thức được một cách đầy đủ rằng tương lai của giai cấp họ và do đó, tương lai của cả loài người, hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệm vụ giáo dục thế hệ công nhân trẻ” (4) . Đó là thái độ của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Cộng sản khoa học đối với thanh niên vô sản. Những người thừa kế những tư tưởng cách mạng của thế hệ lớn tuổi của giai cấp công nhân, thế hệ có sứ mệnh cải tạo thế giới theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đồng thời, chỉ thị này của Mác cũng nêu rõ nghĩa vụ của các đảng Cộng sản là sự lãnh đạo, sự phát triển của thanh niên, hướng dẫn sự hình thành thế giới quan và những giá trị đạo đức của thanh niên. Ngay trong thời kỳ xây dựng kế hoạch thành lập Đảng cộng sản Nga, Lênin đã chăm chú theo dõi sự thức tỉnh về tính chủ động xã hội của những người vô sản trẻ tuổi, của sinh viên, học sinh và đã xác nhận một cách lạc quan rằng: "Nguyện vọng thiết tha và mạnh mẽ, hướng tới những lý tưởng dân chủ và CNXH được bộc lộ rõ trong thanh niên công nhân " (5) . Trước sự lớn mạnh của phong trào thanh niên nước Nga lúc bấy giờ. Lê nin đã tìm thấy được tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong cuộc đấu tranh với Chủ nghĩa tư bản Nga, với những tư tưởng phản động đi ngược lại với lợi ích của giai cấp công nhân Nga. Thanh niên chính là lực lượng đi đầu trong việc chống lại ách áp bức, bóc lột. Người nói: "Chúng ta là Đảng của tương lai và tương lai lại thuộc về thanh niên. Chúng ta !à Đảng của những người đổi mới, vì sự nghiệp đổi mới mà thanh niên luôn luôn ham thích hơn. Chúng ta là Đảng của cuộc đấu tranh hy sinh xả thân chống lại những gì mục nát cũ, mà thanh niên bao giờ cũng đi đầu trong cuộc đấu tranh hy sinh xả thân " (6) Sau thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga, Lê nin và Đảng cộng sản Nga đã nhận thấy rõ hơn bao giờ hết chức năng, tầm quan trọng của thanh niên và tổ chức thanh niên trong việc bảo vệ chính quyền Xô Viết và xây dựng xã hội mới. Thanh niên là lực lượng chủ đạo của mọi phong trào, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cộng sản công tác thanh niên ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Từ 4 Các Mác và Ăng Ghen về Thanh niên – Bản tiếng Nga Mat Xcơ Va 1972, trang 116 5 Lênin toàn tập – Tập 4 NXB sự thật– 1980, trang 163 6 Sđd, tr 163 Học viên: Nguyễn Xuân Trường 4 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song nhận thức đó, Lênin và Đảng cộng sản Nga đã khẳng định điều cần thiết là phải xây dựng một tổ chức thanh niên cách mạng toàn Nga thống nhất; tổ chức này sẽ hợp nhất trong nội bộ của mình thanh niên lao động thành thị và nông thôn, đoàn kết thanh niên xung quanh Đảng cộng sản Nga, đảm bảo việc giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Trong hệ thống chính trị của nền chuyên chính vô sản, một tổ chức thanh niên thống nhất như vậy sẽ đóng vai trò là người trợ thủ đắc lực và đội hậu bị của Đảng. Đại hội lần thứ VIII Đảng cộng sản Nga tháng 3 năm 1919 khẳng định: “Với việc thành lập Đoàn thanh niên cộng sản, sinh hoạt Đảng đã được phong phú thêm nhờ những hình thức mới trong hệ tương hỗ của Đảng cộng sản Nga với tổ chức thanh niên quần chúng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng thành lập một tổ chức sẽ thực hiện chức năng là nguồn dự trữ của Đảng cộng sản Nga”. Mặc dù hiện nay Liên bang Xô Viết không còn nữa nhưng những gì mà Lênin, Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn thanh niên Cộng sản Liên Xô đạt được trong 70 năm chiến đấu, xây dựng là thành tựu quý báu của nhân loại, mãi mãi được nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới ghi nhận. Những luận điểm mang tính khoa học của Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Liên Xô về thế hệ trẻ, về tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản luôn luôn bất diệt. Nhờ có sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, sự lãnh đạo của Lênin, của Đảng Cộng sản Liên Xô, mà tuổi trẻ Liên Xô đã được vinh dự là lực lượng đứng hàng đầu trong đội ngũ của các chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, độc lập vì thắng lợi của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác thanh niên Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến thanh niên, người thấu hiểu một cách rất sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên trong xã hội, đặc biệt là trong đấu tranh cách mạng để giành độc lập dân tộc, tự do cho tổ quốc. Người nói: "Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vậy thanh niên phải hăng hái tham gia công cuộc đấu tranh của dân tộc, phải phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh tức là để làm tròn nhiệm vụ của người chủ nước nhà " (7) . Theo Hồ Chí Minh, tương lai của đất nước, của dân tộc nằm trong tay các thế hệ thanh niên. Bác chỉ rõ: "Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em " (8) . Bằng sự đánh giá khách quan, khoa học khả năng cách mạng to lớn của thanh niên, Bác đi tới một dự báo đúng đắn: “với một thế hệ thanh niên 7 Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh niên – NXB Thanh niên – 1980, trang 258 - 260 8 Sđd Học viên: Nguyễn Xuân Trường 5 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song hăng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc” (9) . Trên cơ sở nhìn nhận vai trò quyết định của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định công tác thanh niên mà cơ bản là đào tạo, giáo dục, phát huy thanh niên là sự tác động đồng bộ của các chủ thể từ gia đình, đoàn thể, xã hội cho đến các cấp uỷ Đảng và Nhà nước. Người quan niệm rằng công tác thanh niên là sự nghiệp trồng người: "Vì lơi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lơi ích trăm năm thì phải trồng người " (10) ; Người xác định mục tiêu của học tập là: "Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh " và chỉ rõ: "Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt. “ đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, lao động và sản xuất” (11) . Công tác thanh niên theo quan điểm của Bác còn là quá trình "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” , là "hình thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên " (12) . Công tác thanh niên phải gắn với việc xây dựng và phát triển tổ chức thanh niên. Đây là quá trình đào tạo và xây dựng đội hậu bị của Đảng. Theo Bác, xây dựng tổ chức thanh niên Cộng sản là quá trình hình thành cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản. Không có tổ chức thanh niên, Đảng thiếu lực lượng hậu bị tin cậy để tồn tại và phát triển. Người nói: "Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản " (13) . Xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn với đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn. Bác dạy : "Đoàn kết là lực lượng", "… muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn viên phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm . . . phải xung phong trong mọi công tác chứ không xa rời quần chúng . . . " (14) . Bác còn dạy : "Muốn củng cố và phát triển, Đoàn phải liên hệ chặt chẽ và rộng rãi với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác, học tập của thanh niên…và tất cả đoàn viên phải gương mẫu ". Trong công tác xây dựng Đoàn, Bác dạy: "Tổ chức Đoàn phải rộng hơn Đảng cố nhiên khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những thanh niên tốt "; "Cần phát triển đoàn viên hơn nữa nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng" (15) . Bác Hồ luôn chú trọng sự khuyến khích, biểu dương thanh niên, nhưng Người cũng chỉ ra những nhược điểm của thanh niên, đó là thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống; một số chưa chịu khó học tập, mắc bệnh thành tích, bệnh cá nhân, tự cao tự đại. . . Người yêu cầu mọi thanh niên phải chống tâm 9 Sđd 10 Sđd 11 Sđd 12 Sđd 13 14 Hồ Chí Minh: Vì độc lập tự do, vì Chủ nghĩa xã hội – NXB sự thật 1970, trang 18, 19 15 Sđd Học viên: Nguyễn Xuân Trường 6 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song lý tư lợi, ham sung sướng, tránh khó nhọc; chống thói quen khinh lao động, nhất là lao động chân tay; chống lười biếng, xa xỉ; chống kiêu ngạo, giả dối, hình thức, khoe khoang. . . khắc phục điểm yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là hệ thống quan điểm lý luận của Người về vị trí, vai trò của thanh niên trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; về công tác giáo dục thanh niên và về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chức năng là đội hậu bị của Đảng; là sự tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, tiếp tục định hướng con đường tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng quanh Đảng và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Khi đất nước ta đang trong đêm trường nô lệ, dưới sự hướng dẫn, dìu dắt, giáo dục của Bác Hồ, nhiều thanh niên yêu nước đã tìm đến Chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua hoạt động thực tiễn của tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chi Hội, tổ chức Đảng cộng sản ở ba miền Bắc - Trung – Nam được thành lập và hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930; đến tháng 10/1930 thì Đảng có "án Nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động ", Nghị quyết nêu rõ: ". . .Đảng phải thi hành ngay án Nghị quyết của Quốc tế thanh niên cộng sản, phải ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính chất độc lập… ". Đây là văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác vận động thanh niên và sự nghiệp xây dựng Đoàn thanh niên. Án nghị quyết ra đời đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên nước ta đã trưởng thành trong đấu tranh cách mạng và lập nên những kỳ tích vẻ vang, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, là đội tiên pho 16 ng chiến đấu của thanh niên Việt Nam. Bước vào thời kỳ mới, thực hiện sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò, vị trí của thanh niên, tầm quan trọng của thanh niên được Đảng ta luôn xác định là công tác hàng đầu của Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên đã nhấn mạnh: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là công tác sống còn của dân tộc, là một trong nhữmg nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng " (17) . Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 16 17 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) Học viên: Nguyễn Xuân Trường 7 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song Đảng xác định: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở mọi cấp mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, sáng tạo, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và giải trí cho thanh niên. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hóa đồi bại, chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nghiên cứu ban hành luật thanh niên " (18) . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định: "Đối với thế hệ trẻ chăm lo giáo dục, bồi dưng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc " (19) . Trong phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đề cập về Đoàn thanh niên như sau: "Chăm !o xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, phát huy vai trò của Đoàn là đội quân xung kích, là lực lương dự bị kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng ". Báo cáo chiến lược kinh tế xã hội 10 năm. (2001 -2010) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và được Đại hội nhất trí thông qua, nêu rõ: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn dân tộc ý tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn, nhằm đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước " (20) . Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá " nêu rõ: "Thanh niên là lực tượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lương chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khoẻ và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội ", (Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước và lực lương xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập Quốc tế và xây dựng Chủ nghĩa xã hội " (21) . Trong mục tiêu cụ thể, trọng tâm đến năm 2010, Nghị quyết cũng nêu rõ: "Nâng cao nhận thức chính 18 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, trang 124,125 19 Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 20 Sđd 21 Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa X, trang 35; 41 Học viên: Nguyễn Xuân Trường 8 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên. Tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ thanh niên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên ". "Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội; phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên nhằm tăng tỷ lệ thanh niên được tập hợp thu hẹp cơ sở yếu kém, tăng tỷ lệ thanh niên vào Đoàn, Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định, ít nhất 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên " (22) . 2. Thực trạng thanh niên và công tác thanh niên huyên Đăk Song năm 2009 – 2011 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đăk Song hiện có 31 đơn vị Đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc (trong đó có 9 tổ chức Đoàn cơ sở xã, thị trấn, 4 tổ chức Đoàn trường học, 1 tổ chức đoàn doanh nghiệp và 17 tổ chức Đoàn khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc). Tổng số thanh niên rộng rãi trong toàn huyện là 11 .774 người (chiếm tỷ lệ gần 25% dân số và hơn 34% lực lượng lao động xã hội tại địa phương), trong đó có 4.673 đoàn viên, 7.101 hội viên; trên toàn huyện có 7.760 thanh niên nông thôn, 4.014 thanh niên khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp, 865 thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số, 148 thanh niên tôn giáo, 4.639 nữ thanh niên. Về tổ chức của thanh niên, huyện có 2 tổ chức, đó là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện. Bước vào thời kỳ mới, xác định Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền nhân dân, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đăk Song không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên. Vừa là tổ chức thành viên, vừa là nòng cốt chính trị định hướng cho hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện. Về tổ chức Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, xác định đúng nội dung trọng tâm công tác Hội là tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, vận động, cổ vũ tuổi trẻ ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức của các cấp ủy Đảng và toàn xã hội về tổ chức Hội và công tác Hội ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện hiện nay có 11 tổ chức Hội cơ sở, với 6132 hội viên. Công tác thanh niên ở huyện luôn được duy trì và phát triển qua các năm. Các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên, các hình thức sinh hoạt, hoạt động từng bước cụ thể và đa dạng hóa. Tuổi trẻ huyện Đăk Song đang thực hiện nhiều chương trình hoạt động của mình trên các lĩnh vực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành các 22 Sđd, trang 44, 45 Học viên: Nguyễn Xuân Trường 9 Tiểu luận Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 16 – Đăk Song chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Số Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng tăng dần hàng năm, đã và đang xuất hiện một lớp cán bộ, Đoàn viên năng động, nhiệt tình sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đại bộ phận thanh niên đều có tư tưởng nhận thức chính trị vững vàng, có niềm tin lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Xác định được lý tưởng sống, có lòng yêu nước, yêu CNXH, không hoang mang giao động trước những khó khăn của quê hương đất nước, tu chí làm ăn, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để nâng cao trình độ, tích cực trong hoạt động xã hội, công tác nhân đạo, từ thiện. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao. Trong hoạt động thực tiễn xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc thực hiện hai phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước ", trong xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. Tuy nhiên vẫn còn một số thanh niên do nhận thức hạn chế, sống thiếu lý tưởng và hoài bão, tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp do tác động của giá cả, dịch bệnh. . . , các tệ nạn xã hội và những thủ đoạn kích động, lôi kéo tinh vi của các thế lực thù địch làm cho một bộ phận thanh niên đặc biệt là bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá thấp, hoang mang giao động, tham gia vượt biên trái phép, thậm chí còn tiếp tay cho bọn phản động, làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động, đặc biệt, trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhưng với vai trò tiên phong gương mẫu của mình, Đoàn đã phát huy được truyền thống đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt trận, tuổi trẻ các dân tộc huyện nhà đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương, thể hiện qua các mặt hoạt động sau đây: Thanh niên nông thôn: với tổng số 7.760 người, chiếm 71, 4% thanh niên toàn huyện, nhưng chỉ có 2.032 Đoàn viên nông thôn, chiếm 55% tổng số Đoàn viên trong toàn huyện. Đây là lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ nông thôn mới. Hầu hết thanh niên thích ổn định, có chí hướng làm giàu nhưng nhìn chung trình độ văn hóa thấp, không nghề phụ lúc nông nhàn; lập gia đình sớm, đời sống tinh thần đơn điệu, giác ngộ chính trị hạn chế. Do tác động của cơ chế thị trường nên nhiều thanh niên không muốn tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội. Các tổ chức Đoàn - Hội ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn mờ nhạt chỉ trên danh nghĩa và hình thức, chưa có chiều sâu. Thanh niên công nhân: với tổng số 340 người, chiếm 2,89% trong tổng số thanh niên và hầu hết là Đoàn viên, chiếm 7,28 % tổng số Đoàn viên trong toàn huyện. Đây là bộ phận thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định, nhận thức chính Học viên: Nguyễn Xuân Trường 10 [...]... nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác thanh niên 2 Thực trang thanh niên và công tác thanh niên huyên Đăk Song năm 2010 - 2011 3 Tồn tại hạn chế và Nguyên nhân II Phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản đê nâng cao hiệu quả công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song trong thời gian tới 1 Phương hướng, nhiệm vụ 2 Những giải pháp cơ bản 03 C KẾT LUẬN... PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK SONG TRONG THỜI GIAN TỚI 1 Phương hướng, nhiệm vụ Công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song trong những năm tới cần tập trung vào một số phương hướng, nhiệm vụ cơ bản sau: * Phương hướng: - Một là: Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu... nguyện vọng chính đáng của thanh niên và có chủ trương, biện pháp xử lý, uốn nắn kịp thời những thanh niên cá biệt và tổ chức thanh niên yếu kém Mỗi đảng viên phải làm công tác thanh niên, phải là người lãnh đạo, người bạn, là tấm gương cho thanh niên trong công tác tại cơ quan và nơi cư trú Các chi bộ định kỳ lấy ý kiến của tổ chức thanh niên nhận xét, phê bình Đảng viên và tổ chức Đảng, quan tâm đến... làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất: Tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có tinh thần trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự “Nói đi đôi với làm” Nâng cao chất lượng, nội dung, chương trình đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn + Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, từng bước tin học hóa trong công tác thông tin, đảm bảo nhanh, chính xác và thống... truyền thống văn hoá dân tộc; bên cạnh đó, những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến thanh niên và công tác vận động thanh niên Các thiết chế văn hoá, các tụ điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí của thanh niên hầu như không có, công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều hạn chế Công tác chỉ đạo của một số cấp bộ Đoàn đôi khi mang... tạo mọi điều kiện để thanh niên phấn đấu trưởng thành Đoàn thanh. niên phải chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tạo sức mạnh từ nhiều phía nhằm hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Tăng cường công tác chỉ đạo của Đoàn với phương... tập hợp thanh niên, tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên tôn giáo, dân tộc, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn… - Năm là: Tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân + Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật... lệnh trong hoạt động thực tiễn Khảo sát tình hình thanh niên và công tác thanh niên, chú ý các hoạt của thanh niên, củng cố những chi đoàn - chi hội yếu kém, phấn đấu tất cả các thôn, buôn, bản, tổ dân phố đều có chi đoàn chi hội * Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của thanh niên Bao gồm những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ và khả năng của từng đối tượng thanh niên, nâng cao... – Đăk Song Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đã đưa tỉnh ta nói chung và huyện nhà nói riêng bước vào thời kỳ phát triển mới, tạo ra điều kiện và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành Nhưng những mặt trái của kinh tế thị trường và các tệ nạn xã hội vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến thanh niên Công tác vận động thanh niên huyện. .. 16 – Đăk Song họ nâng cao trình độ mọi mặt, bồi dưỡng nhân tài, chăm lo sức khoẻ cho thanh niên, rèn luyện thể lực và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng đối với thanh niên; Đầu tư xây dựng các tụ điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho thanh niên Cần có chiến lược quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công đoàn, công tác thanh niên, . vụ công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song năm 2012 - 2014 . - Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác vận động thanh niên huyện Đăk Song trong những năm tới. 3. Đối tượng và. đạo công tác thanh niên. Tập trung vận động đoàn viên, thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tham mưu xây dựng chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. +. trên tác động trực tiếp đến tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên chưa thực hiện tốt, các hoạt động phong trào chưa thường xuyên và
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác vận động thanh niên huyện đăk song, tỉnh đăk nông, thực trạng và giải pháp, công tác vận động thanh niên huyện đăk song, tỉnh đăk nông, thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan