0

quản lý điều hành tổ chức công

14 2,477 48

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:00

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH & TIỂU LUẬN HỌC PHẦN MÔN HỌC: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: TS NGUYỄN THỊ HÀ HỌC VIÊN: BÙI NGỌC CHÁNH LỚP HCC : 16M 1 PHẦN MỞ ĐẦU Đất nước Việt nam ta đang trên con đường đổi mới và ngày càng phát triển, nền tảng để nền kinh tế xã hội phát triển vững mạnh là hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước phải được ổn định và không ngừng phát triển. Để thúc đẩy hoàn thiện nền hành chính đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta đã và đang triển khai thực hiện những chủ trương và giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời tăng cường nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển, các tổ chức kinh tế quốc tế, nhất là những nước có điều kiện và hoàn cảnh tương đồng với chúng ta. Đảng ta đã nhấn mạnh tại các kỳ Đại hội đại biểu và đặc biệt tại Đại hội Đại biểu lần thứ IX “ Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, ytrong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa. Điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ theo hướng thống nhất quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong cả nước bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, cung cấp dịch vụ công”. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trên mọi mặt của xã hội; nhất là đổi mới phương thức điều hành tổ chức công, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh “cải cách hành chính”. Đặc biệt là từ khi đất nước ta chính thức nha nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Thì công tác cải cách nền hành chính cũng sẽ giúp giải quyết một cách hiệu quả hơn những thách thức và cơ hội nảy sinh từ sự cởi mở hơn của Việt Nam đối với ngoại thương và đầu tư nhằm duy trì sự hấp dẫn 2 đối với các nhà đầu tư bằng việc giảm chi phí giao dịch, đồng thời cải tiến cung cấp dịch vụ công cho người nghèo qua việc giảm bớt tệ quan liêu giấy tờ và sự kém hiệu quả. Việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính là một quá trình phức tạp và đòi hỏi cao nhưng lại cực kỳ quan trọng. Công tác cải cách nền hành chính nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng pháp quyền của dân, do dân và vì dân. PHẦN NỘI DUNG 3 1. Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay. Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước và khi phương thức điều hành tổ chức công được đổi mới sẽ tạo ra một động lực quan trọng để tiếp tục thực hiện cải cách hành chính. mối quan hệ này được thể hiện như sau: - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là điều kiện quan trọng góp phần làm giảm nhiều chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành công việc hằng ngày của cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian giải quyết công việc. - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là cơ sở thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, khắc phục tình tạng cồng kềnh của bộ máy hành chính, tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. - Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công góp phần tạo ra mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân do làm việc thiết thực hơn, từ đó sẽ làm tăng thêm lòng tin của người dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. - Xét trong nội bộ bộ máy quản lý, đổi mới phương thức điều hành tổ chức công làm cho các cơ quan có thể quản lý được các công việc được tốt hơn, thuận lợi cho việc kiểm tra thực hiện các quyết định quản lý hành chính nhà nước. - Giúp cho tổ chức công làm việc một cách khoa học, logic, chặt chẽ, tạo ra thói quen, nề nếp làm việc khoa học. - Kỹ thuật điều hành tổ chức hiệu quả góp phần làm giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà. 4 - Góp phần tổ chức quản lý các dịch vụ công và cung cấp các dịch vụ hành chính cần thiết, góp phần có chất lượng cao cho hoạt động của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nhìn chung phương thức điều hành tổ chức công hiện nay đang đứng trước yêu cầu cần đổi mới. Quá trình này gắn chặt với cải cách hành chính và là một trong những động lực quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. `Cùng với xu hướng phát triển kinh tế, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa tất cả các mặt của đời sống xã hội thì xu hướng cải cách hành chính ngày càng được chú trọng. Quá trình cải cách hành chính càng sát với nhu cầu của người dân thì tốc độ tăng trưởng, phát triển của xã hội ngày càng cao. Trước những yêu cầu phát triển đó, quá trình cải cách hành chính hiện nay đã và đang gắn chặt với việc đổi mới phương thức điều hành tổ chức công. Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là một quá trình cấp thiết đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, xuất phát từ những yêu cầu sau: - Xuất phát từ thói quen, truyền thống đã được hình thành trong nền hành chính tập trung quan liêu bao cấp, các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc đổi mới phương thức điều hành, quy chế công vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, các quy định trước đây đã lạc hậu, không còn phù hợp… đã gây nên tình trạng lãng phí nguồn lực. - Quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế buộc các tổ chức phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Những tổ chức không hoặc chậm 5 đổi mới sẽ tự kéo mình tụt lùi so với sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. - Khoa học công nghệ phát triển như vũ bão và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nhiều tổ chức phát triển nhanh chóng thông qua việc tận dụng nhanh những ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào quá trình điều hành sản xuất. Xuất phát từ những yêu cầu đó thì nội dung đổi mới phương thức điều hành tổ chức công được cụ thể như sau: Thứ nhất, xây dựng các mô hình mẫu và quy trình chuẩn cho quá trình điều hành lãnh đạo của các tổ chức công. Đổi mới kỹ thuật điều hành để làm việc khoa học, hiệu quả trong các tổ chức công thì cần phải xây dựng các mô hình mẫu và các quy trình chuẩn cho từng loại hình có cùng đặc điểm, cơ cấu, hoạt động giống nhau. Bên cạnh đó, quy trình chuẩn là việc cần thiết cho nhiệm vụ điều hành hoạt động của các cơ quan, xây dựng các thiết chế cần thiết để các cơ quan có thể vận hành thống nhất. Cơ chế vận hành hoạt động có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nề nếp làm việc khoa học tại các cơ quan các cấp. Thiết lập một chế độ trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động công vụ và phải bám sát từng bước đi của quá trình giải quyết công việc trong thực tế. Thứ hai, tăng cường việc sử dụng các thiết bị hiện đại để hỗ trợ xử lý công việc cần thiết trong hoạt động của cơ quan công sở, đặc biệt là việc thu thập xử lý thông tin và truyền đạt các quyết định quản lý. Trang thiết bị hiện đại cho văn phòng gồm có: máy vi tính, máy fax, máy in, bàn ghế, tủ hồ sơ, văn phòng phẩm, các thiết bị truyền tin,…. Các thiết bị này sẽ nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả công việc, giúp cho việc thu thập xử lý thông tin một cách chính xác và nhanh chóng. 6 Chúng liên kết với nhau tạo thành cơ sở dữ liệu phong phú giúp cho các nhà quản lý có các thông tin cần thiết để giải quyết công việc hàng ngày và đưa ra hoạch định chiến lược. Đó là mô hình các chính phủ điện tử trên thế giới đã rất thành công và mang hiệu quả rất lớn. Ngoài chức năng là tăng hiệu quả công việc thì các thiết bị này giúp công sở trở nên văn minh thân thiện với môi trường hơn (giảm tiếng ồn, giảm khói bụi, thoáng mát) nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của công sở, tránh sự lãng phí. Thứ ba, xây dựng các định mức cần thiết và tiêu chuẩn hoá công việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Quản lý hành chính là công việc phức tạp và có nhiều công đoạn liên quan với nhau nên đòi hỏi tính tự giác cao và định mức cần thiết mới giúp cho công việc trôi chảy và hoàn thành đúng yêu cầu công việc. Trên thế giới thì các tiêu chuẩn hoá được xây dựng một cách có hệ thống như mẫu các văn bản, mẫu hồ sơ thống nhất. Thứ tư, đổi mới quy trình kiểm tra hoạt động của các cơ quan công sở. Xây dựng và áp dụng những quy trình kiểm tra thực tế và hiện hữu phù hợp với mỗi cơ quan công sở. Xây dựng quy trình đơn giản mà đối tượng bị kiểm tra cũng có thể tham gia vào quá trình kiểm tra. Tránh kiểm tra hời hợt chiếu lệ nhưng không làm phức tạp hoá vấn đề trong khi làm việc. Thứ năm, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ công chức. Để hoàn thành tốt công việc của mình thì yêu cầu cán bộ công chức phải có những kỹ năng nhất định nên họ cần được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên. Trên thực tế còn có một phần gây khó khăn cho công cuộc cải cách hành chính của nước ta là do năng lực cán bộ yếu kém. 7 2. Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công và vai trò của văn hóa trong tổ chức công Văn hóa là toàn bộ sáng tạo của con người được hun đúc trong quá trình lao động xã hội và kết thành giá trị và chuẩn mực xã hội. Hệ thống các giá trị ấy mang đặc tính riêng của mỗi dân tộc. Văn hóa biểu hiện qua vốn di sản văn hóa và ứng xử văn hóa của cộng đồng người. Văn hóa mang tính tổng thể, nó là nhân hóa, là sáng tạo và truyền thụ. Văn hóa là toàn bộ những hoạt động sáng tạo và giá trị của nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Văn hóa là tất cả những gì làm cho dân tộc này khác dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động. Quan niệm về tổ chức công - Là nơi tổ chức hoạt động công vụ - Là bộ phận cấu thành nên khu vực công hoạt động theo luật định** - Có trụ sở công, công sản để hoạt động - Có quyền lực công, là một pháp nhân, - Được thiết lập để kiểm soát các công việc QLHC của các mặt đời sống xã hội. Tổ chức công đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Nhà nước để tiến hành một công việc chuyên ngành của Nhà nước. Là một tổ chức thực hiện cơ chế điều hành, kiểm soát công việc hành chính, là nơi soạn thảo văn bản để thực hiện công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực hiện một nhiệm vụ được nhà nước giao. Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại của công dân. Do đó, tổ chức 8 công là một bộ phận hợp thành tất yếu của thiết chế bộ máy quản lý nhà nước. Văn hóa tổ chức công là hệ thống những giá trị niềm tin, sự monh đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại với các cơ cấu chính thức và tạo nên những chuẩn mực hành động như những giả thiết không bị chất vấn về truyền thống và cách thức là việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc. Văn hóa tổ chức công là một hệ thống được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ của các nhân viên làm việc trong công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc trong công sở và hiệu quả hoạt động của tổ chức trong thực tiễn. Văn hóa của tổ chức công được xem là một nhận thức chỉ tồn tại trong một tổ chức chứ không phải trong một cá nhân. Vì vậy, các cá nhân có những nền tảng văn hóa, lối sống, nhận thức khác nhau, ở những vị trí làm việc khác nhau trong một tổ chức, có khuynh hướng hiển thị văn hóa tổ chức đó theo cùng một cách hoặc ít nhất có một mẫu số chung. Văn hóa của tổ chức công có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó. Đồng thời, văn hóa của tổ chức công chính là sự hiện diện sinh động và cụ thể nhất của tổ chức đó mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Hình ảnh đó có thể do nhiều yếu tố cấu thành nên. Vì thế, chỉ cần một yếu tố có sự thay đổi, thì về lý thuyết, hình ảnh về tổ chức đó sẽ bị khác đi. Do đó, trên phương diện lý thuyết, sẽ không có tổ chức này có văn hóa giống tổ chức kia, dù họ có thể giống nhau nhiều điểm. 9 Các đặc tính cơ bản của văn hóa tổ chức công, đó là: - Sự tự quản của các cá nhân trong tổ chức(trách nhiệm, tính độc lập, ứng xử, phong cách làm việc ). - Các cơ chế của tổ chức đó (các qui tắc, quy chế, điều lệ… riêng) - Sự hỗ trợ của các nhà quản lý với nhân viên. - Tinh thần đoàn kết và thể hiện tinh thần đồng đội trong tổ chức. - Sự xem xét, khen thưởng, cách khen thưởng và những căn cứ, cơ sở của nó. - Xung đột, sức chịu đựng và cách giải quyết những xung đột. - Các rủi ro có thể có và sự chịu đựng những rủi ro có thể có. * Các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức công là: + Các yếu tố bên trong - Con người. - Thể chế. - Tài chính. - Thông tin. - Mục tiêu tổ chức. - Cơ cấu tổ chức. + Các yếu tố bên ngoài - Môi trường chính trị. - Hệ thống cơ sở pháp luật của nhà nước. - Xu thế hoạt động của thế giới. - Các yếu tố của môi trường tự nhiên. - Các mối quan hệ của tổ chức. 10 [...]... Một trong những công tác quan trọng trong quá trình hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước ta là công tác cải cách nền hành chính trong đó phải đổi mới phương thức quản lý và điều hành tổ chức công và tiếp tục hoàn thiện văn hóa tổ chức công, xây dựng phương pháp luận khoa học về phân tích thiết kế tổ chức công, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thiết kế, phân tích tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước,... giúp tổ chức công phát huy hết năng lực của cán bộ công chức, khuyến khích họ hăng say với công việc từ đó nhanh chóng đạt mục tiêu của tổ chức công Xây dựng, đổi mới, chấn chỉnh… không ngừng hoàn thiện tổ chức công giúp tổ chức công phát triển bền vững, nhanh chóng đạt hiệu quả cao Thắng lợi của tổ chức công không chỉ là mục tiêu kinh tế, chính trị hay xã hội mà trước hết và hơn hết đó là văn hóa tổ chức. .. chuẩn cải cách hành chính, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành mới vào tổ chức Văn hóa tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức Văn hoá tổ chức tác động toàn diện lên các hoạt động của tổ chức, tạo nên đặc trưng, nhận dạng riêng của tổ chức, xây dựng nên tên tuổi của mình Sự khác biệt đó thể hiện ở những tài sản vô hình như sự trung thành của nhân viên, sự cam kết, tinh thần đồng đội,... văn hóa công sở tốt đẹp sẻ tạo được niềm tin của cán bộ công chức với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị Văn hóa giúp tổ chức vận động theo định hướng và phát triển, giúp kiểm soát và điều chỉnh các hành vi của các thành viên trong tổ chức theo các khung chuẩn nhất định Để các thành viên trong cơ quan nhà nước nhận thức và hành động theo chuẩn mực của công sở,... loài người, văn hóa tổ chức công có những tác động nhất định và thể hiện vai trò quan trọng của mình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước Văn hóa bảo đảm tính nghiêm trang và hiệu quả hoạt động cho các tổ chức công Để tổ chức hoạt động theo những quy định, quy tắc thì văn hóa là một yếu tố quan trọng Văn hóa đảm bảo cho tổ chức vận hành theo đúng kỷ luật, giúp tổ chức hoạt động hiệu... thể của các thành viên Hướng các cán bộ công chức đến một giá trị chung, tôn trọng những nguyên tắc, quy tắc và chuẩn mực văn hóa của công sở Đó chính là làm cho cán bộ công chức hoàn thiện mình Văn hóa công sở góp phần xây dựng phong cách giao tiếp chuẩn mực cho cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất...- Các công dân tại nơi tổ chức hoạt động - Văn hóa hành chính của hệ thống công vụ - Tiến độ phát triển của khoa học kỹ thuật - Đời sống kinh tế văn hóa của đất nước * Vai trò của văn hóa trong tổ chức công Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ của xã hội Những giá trị văn hóa tổ chức công tác dụng điều chỉnh hành vi của con người... tạo nên sự cam kết về mục tiêu chung và giá trị của tổ chức, nó lớn hơn lợi ích cá nhân, giúp tổ chức giải quyết những mâu thuẫn trong hành ngày Văn hoá tạo nên sự ổn định trong tổ chức, giúp mọi người định hướng làm gì và không làm gì Mỗi kiểu văn hóa có vai trò khác nhau đối với tiến trình phát triển tổ chức công - Kiểu văn hóa quyền lực giúp tổ chức công có khả năng vận động nhanh, tạo nên tính bền... cách hành chính, xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước; đồng thời, luôn nâng cao hiệu quả của việc thiết kế và tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước; theo đó, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, khoa học và hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày... bỏ Mặc dù tác động của văn hoá đối với tổ chức có cả hai hướng tích cực và cản trở nhưng rất nhiều chức năng của nó là giá trị đối với tổ chức cũng như cá nhân hoạt động trong tổ chức Văn hóa công sở cũng có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài công sở, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong chừng mực nào đó sẻ giúp công sở tạo nên những chuẩn mực, phá tính . thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay. Đổi mới phương thức điều hành tổ chức công là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước và khi phương thức điều hành tổ chức. thức điều hành tổ chức công làm cho các cơ quan có thể quản lý được các công việc được tốt hơn, thuận lợi cho việc kiểm tra thực hiện các quyết định quản lý hành chính nhà nước. - Giúp cho tổ chức. phương thức điều hành tổ chức công được cụ thể như sau: Thứ nhất, xây dựng các mô hình mẫu và quy trình chuẩn cho quá trình điều hành lãnh đạo của các tổ chức công. Đổi mới kỹ thuật điều hành để
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý điều hành tổ chức công, quản lý điều hành tổ chức công,

Từ khóa liên quan