Quản lý hành chính tư pháp cấp xã

18 12.6K 62
Quản lý hành chính tư pháp cấp xã

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tư pháp là hệ thống các cơ quan Nhà nước có chức năng bảo vệ Pháp luật được hiến pháp và pháp luật qui định,với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Ban tư pháp xã là cơ quan chuyên môn của UBND xã, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tư pháp huyện. Ban tư pháp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Giúp UBND xã soạn thảo, ban hành các quyết định, chỉ thị để thi hành các quyết định, chỉ thị của UBND huyện . Thực hiện việc phổ biến pháp luật trong nhân dân. Thực hiện việc đăng ký quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp và thống kê tư pháp. Hướng dẫn quản lý hoạt động của các tổ hòa giải. Tổ chức thi hành án ở địa phương theo sự chỉ đạo của đội thi hành án huyện.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã PHẦN I - MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ CHỌN ĐỀ TÀI: 1.Chức năng, nhiệm vụ của công tác Tư pháp: Cách mạng tháng 8-1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và bảo vệ nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất. Chính quyền của dân, do dân và vì dân. Quản lý nhà nước bằng pháp luật. Để đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng nhiệm vụ của công tác tư pháp vô cùng quan trọng. Tư pháp là hệ thống các cơ quan Nhà nước có chức năng bảo vệ Pháp luật được hiến pháp và pháp luật qui định,với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp luật hiện nay ở nhà nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng vì pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng ta, là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sự lãnh đạo của Đảng cần có phương pháp khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế, làm cho chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, biến ý chí nguyện vọng của nhân dân thành hiện thực. Đảng trở thành lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì việc thể hiện cũng như tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng phải biến thành những quyết định mang tính quản lí nhà nước, trở thành các quyền và nghĩa vụ pháp lí cụ thể của cá nhân, tổ chức, nhằm thực hiện một cách trực tiếp, chính xác thống nhất trong cả nước, trong từng ngành, địa phương. Đồng thời, pháp luật bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân phải tham gia xây dựng đất nước và trực tiếp kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mặt khác, khi nhân dân tham gia tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình, không được làm tổn hại đến lợi ích chung của xã hội, lợi ích và các quyền tự do dân chủ của người khác. Vì vậy, quyền tự do dân chủ phải có pháp luật quy định và bảo vệ pháp luật, ghi rõ các quyền và nghĩa vụ của công dân, đòi hỏi mỗi công dân phải chăm lo đến lợi ích chung của tập thể, của xã hội, làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, với tổ quốc. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã Đối với những người không tự giác tuân theo pháp luật thì phải áp dụng những biện pháp cưỡng chế, bất cứ ai vi phạm cũng phải xử lí nghiêm minh theo pháp luật. Pháp luật do nhà nước đặt ra và bảo vệ nhà nước sử dụng pháp luật không chỉ nhằm trừng trị, trấn áp cưỡng chế, mà còn giữ cho xã hội bình đẳng, công minh. Pháp luật còn là công cụ quan trọng để cải tạo những mối quan hệ xã hội và tổ chức xây dựng, điều hành mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục công nghệ, Mở đường cho các quan hệ phát triển phù hợp với quy luật khách quan. Ngày nay pháp luật nhà nước ta không bó hẹp ở chức năng cưỡng chế, trừng trị mà hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy đẩy điều chỉnh sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự phát triển của kinh tế đất nước. Nói cách khác là pháp luật còn tạo môi trường cho các quan hệ phát triển. Một vai trò quan trọng khác của pháp luật trong quản lý nhà nước là nó xác lập, củng cố và hoàn thiện những cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước. Vì thế, pháp luật hiện nay của nhà nước Việt Nam là cơ sở pháp lý để hoàn thiện bộ máy nhà nước, phù hợp với cơ chế quản lý từ hoạt động lập pháp đến hoạt động hành pháp và tư pháp. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Tư pháp, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra các cấp. Cần tập trung thực hiện tốt công tác Thi hành án, nhất là Thi hành án dân sự, khắc phục cơ bản những tồn đọng kéo dài. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm cao để ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm. Ban tư pháp xã là cơ quan chuyên môn của UBND xã, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tư pháp huyện. Ban tư pháp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: - Giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác tư pháp. - Giúp UBND xã soạn thảo, ban hành các quyết định, chỉ thị để thi hành các quyết định, chỉ thị của UBND huyện . - Thực hiện việc phổ biến pháp luật trong nhân dân. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã - Thực hiện việc đăng ký quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp và thống kê tư pháp. - Hướng dẫn quản lý hoạt động của các tổ hòa giải. - Tổ chức thi hành án ở địa phương theo sự chỉ đạo của đội thi hành án huyện. 2. Phạm vi nghiên cứu: Xã Hoàng Hoa Thám bao gồm: Ban tư pháp xã, Ban công an xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban và tổ hòa giải. 3. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra khảo sát thực tế thu thập thông tin, phân tích số liệu tổng hợp so sánh, gặp gỡ, trao đổi, dự các buổi họp ở cơ sở,…để thực hiện chuyên đề. * * * Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã PHẦN II - NỘI DUNG I/ LÝ LUẬN CHUNG: 1. Khái quát về công tác tư pháp: Công tác Tư pháp là công tác bảo vệ pháp luật, có phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và Pháp luật quy định, có quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Tư pháp gồm có hai cơ quan, đó là Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, là công cụ chủ yếu trong việc bảo vệ pháp luật của nhà nước và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, của cá nhân. Tòa án nhân dân là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, tòa án nhân dân có hệ thống cơ cấu tổ chức theo ngành dọc. Hệ thống tòa án ở nước ta bao gồm : Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện và Tòa án quân sự. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan kiểm sát các hoạt động tư pháp. Hệ thống viện kiểm sát bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện và Viện kiểm sát quân sự. 2.Vai trò của công tác tư pháp: Vai trò của công tác tư pháp là tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn và ngắn hạn ở địa phương, để đảm bảo tuyên truyền cho người dân ý thức được pháp luật là một yếu tố tác động quyết định đến hiệu quả của việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật chỉ đi vào cuộc sống của nhân dân khi đã được tiếp thu một cách đúng đắn, khách quan và khoa học. Vai trò của công tác Quản lý hộ tịch: Sổ hộ tịch là một sự kiện cơ bản xác định tình trạng của một người từ khi sinh ra đến khi chết đi. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận các sự kiện như khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ, nhận cha mẹ, con, …. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo trình tự thủ tục được pháp luật qui định. 3.Vai trò công tác hòa giải: Hòa giải là giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình do khác nhau về lối sống, quan điểm, tính tình không hợp nhau, tranh chấp về quan hệ tài sản, quan hệ hợp đồng dân sự,….chưa đến mức độ xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, hòa giải là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên đạt được thỏa thuận tự nguyện giải quyết với nhau nhằm giữ uy tín, đoàn kết trong nhân dân và gia đình, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật. 4. Vai trò của công tác công chứng, chứng thực: Công chứng là chứng nhận tính xác thực các hợp đồng và giấy tờ theo qui định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội. Chứng thực là xác nhận sao y giấy tờ, hoạt động giao dịch và chữ kí của cá nhân phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch theo qui định của pháp luật. II/ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP Ở XÃ HOÀNG HOA THÁM: 1. Đặc điểm tình hình: Hoàng hoa Thám là một trong 21 xã ,thị trấn thuộc huyện Ân Thi, nằm ở phía đông bắc của huyện, cách thị trấn của huyện 3 km. Diện tích đất tự nhiên 600 ha, tổng số dân 6414 người . Phía đông giáp xã Văn Nhuệ. Phía tây giáp thị trấn Ân Thi. Phía nam giáp xã Nguyễn Trãi. Phía bắc giáp xã Quang Vinh và Tân Phúc. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 59%, Tiểu thủ công nghiệp 17%, dịch vụ 24%. Xã có 6 thôn gồm thôn An Đạm, Đỗ Xuyên, An Bá, Tam Đô, Đanh Xá và Minh Lý. Nhân dân chủ yếu là nghề thuần nông, ít nghề phụ, xã có một trạm xá ở trung tâm xã, có 3 nhà trường kiên cố, đó là trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học , trường Mầm non. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã Xã có hội trường UBND xã ở trung tâm xã, có một đảng bộ gồm 299 đảng viên thuộc 13 chi bộ, có 6 đội sản xuất ở 6 thôn. Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn đầy đủ, đội ngũ cán bộ xã có 19 chức danh chuyên trách và công chức. Các ngành đoàn thể phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Hệ thống giao thông nông thôn các thôn đã kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm có hiệu quả ,100% đường làng ngõ xóm bê tông hóa. Mỗi thôn có 1 nhà văn hóa được trang bị tủ sách cộng đồng trong đó có trang bị sách pháp luật để nhân dân đọc và tìm hiểu pháp luật. 2. Một số thành tựu cơ bản trên các lĩnh vực địa phương: a. Kinh tế: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 11%. - Giá trị 1 ha canh tác 60 triệu đồng. - Giá trị thu nhập bình quân đầu người là 9,5 triệu đồng/ người/ năm. - Năng suất đạt12 tấn /1 ha canh tác. - Thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với kế hoạch . - Kinh tế hộ gia đình phát triển, đã tạo nhiều việc làm cho nông dân những lúc nông nhàn, các mô hình chuyển đổi kinh tế bước đầu có hiệu quả. Toàn xã đã chuyển đổi 35 ha làm kinh tế trang trại, các trang trại đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. - Bên cạnh phát triển trồng trọt thì chăn nuôi cũng là ngành đem lại thu nhập khá cao cho nông dân. Đàn gia súc, gia cầm cũng được chú trọng phát triển, tận dụng số mặt nước, ao hồ có sẵn và diện tích được chuyển đổi, các gia đình đã tập trung thâm canh nuôi cá thịt và cá giống. - Trong những năm gần đây, cơ chế thị trường ngày càng phát triển. Do vậy một số ngành nghề địa phương cũng được phát triển hơn. Những hộ có điều kiện thuận lợi tổ chức buôn bán vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng hóa tiêu dùng,…Một số gia đình có điều kiện đầu tư mua phương tiện vận tải đắt tiền như ô tô chở khách, chở hàng hóa phục vụ nhân dân. Toàn xã hiện có 15 ô tô, 21 máy xay sát, 19 máy tuốt lúa, 16 Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã máy làm đất. Cơ giới hóa nông nghiệp trong lĩnh vực vận tải, làm đất từng bước phát triển. - Trong những năm qua, xã có nhiều tiến bộ trong việc điều hành thu, chi ngân sách xã. UBND xã đã thực hiện tốt việc thu chi ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ và đúng Luật ngân sách, tiết kiệm chi, chi đúng mục đích đảm bảo chi trả lương, phụ cấp hàng tháng cho cán bộ cong chức, chuyên trách, bán chuyên trách, cán bộ thôn và cán bộ già yếu nghỉ việc. Chi hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. - Xây dựng cơ sở hạ tầng: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tận dụng mọi nguồn thu của thôn, nhân dân tự nguyện đóng góp và một phần từ nguồn do ngân sách, các đường gạch của các thôn, xóm đã cơ bản thay 100% đường làm bằng bê tông. Xã đã đầu tư xây dựng thêm trường cho cả ba khối Tiểu học, Trung học và Mầm non, xây dựng và tu sửa khu nghĩa trang trở nên khang trang…. b. Đời sống Văn hóa - xã hội và Y tế - giáo dục: - Với sự nỗ lực của nhân dân trong xã, toàn cảnh bức tranh kinh tế của xã có nhiều nét đổi mới. Số hộ giàu là 32%, số hộ khá và trung bình là 54,5%, số hộ nghèo còn 12,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản được đáp ứng, chất lượng cuộc sống được nâng lên. - Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm tròng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà luôn tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục. Hiện nay, ngành giáo dục đang thực hiện Cuộc vận động Hai không với 4 nội dung; Cuộc vận động: Mỗi giáo viên là một tấm gương về đạo đức, tự học, tự sáng tạo; Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,…Với sự cố gắng của thầy trò, kết quả đạt được cụ thể như sau: + 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường. + Các bậc học đều hoàn thành chương trình phổ cập đúng độ tuổi. + Số học sinh lên lớp hàng năm đạt trên 99%. + Số học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện hằng năm đạt trên 8,5%. + Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 96%. + Hoàn thành chương trình Tiểu học hàng năm đạt 100%. +Năm 2010 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã - Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Hàng năm, trạm y tế xã khám và chữa bệnh trung bình cho 5.125 lượt người, đảm bảo không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn xã. Năm 2006 xã nhà đạt xã chuẩn quốc gia về y tế. - Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao: Có nhiều chuyển biến tích cực góp phần gìn giữ thuần phong mĩ tục, nét sống văn minh. Các lễ hội được tổ chức trang trong, lành mạnh, khôi phục nét đẹp văn hóa làng. Số gia đình được công nhận là gia đình văn hóa trung bình năm đạt 88%. - Đài truyền thanh xã đảm bảo thông tin thông suốt trong toàn xã, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền thanh huyện theo quy định, đưa tin kịp thời, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. - Chính sách xã hội: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách. Toàn xã có 123 gia đình liệt sĩ, 15 thương binh. Trong dịp 27/ 7 và tết Nguyên Đán, xã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách. Xây mới và tu sửa khu trượng đài và các bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang, tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân với các anh hùng liệt sĩ,… 3. Những thuận lợi và khó khăn: a. Thuận lợi: Từ điều kiện tự nhiên và đặc điểm của xã, là địa phương có truyền thống lịch sử, Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân Nhân dân luôn giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết xây dựng quê hương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể của xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn có sự đồng thuận cao. Các tầng lớp nhân dân trong xã luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương một cách tự giác. Kinh tế - xã hội của xã từng bước phát triển. Công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm triển khai và thực hiện Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã nghiêm túc, có trách nhiệm, tạo lòng tin trong đông đảo quần chúng nhân dân. Quy chế tập chung dân chủ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã tạo thành động lực trong xây dựng nông thôn. b. Khó khăn: Điểm xuất phát kinh tế địa phương không cao, thu nhập chính của đa số nhân dân dựa chủ yếu vào nông nghiệp, trong khi đó sản xuất phụ thuộc và thiên nhiên nên còn gặp nhiều khó khăn. Công tác chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tận dụng và phát huy được lợi thế các nguồn lực tại địa phương phục vụ cho phát triển kinh tế. Sản xuất còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. Đội ngũ cán bộ cơ sở năng lực lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt với yêu cầu của công cuộc đổi mới mạnh mẽ hiện nay. 4. Thực trạng công tác tư pháp tại xã Hoàng Hoa Thám: Ban tư pháp xã Hoàng Hoa Thám được thành lập gồm 5 đồng chí, do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên bao gồm: cán bộ Tư pháp chuyên trách, Trưởng công an xã, Xã đội trưởng, Văn phòng UBND xã. - Công tác tham mưu cho chính quyền: Ban tư pháp đã đề xuất tham mưu cho chính quyền soạn thảo các văn bản khi được phân cong theo đúng quy định trình tự của Pháp luật. Ban tư pháp xã cùng với UBMTTQ xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập Ban thanh tra nhân dân nhằm bảo đảm quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân như: + Kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo, điều hành thu chi ngân sách, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở địa phương. + Tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ được giao nhiệm vụ. + Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND tổ chức thực hiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , quy định của địa phương. Thực hiện nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã + Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã giải quyết ngay khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp. - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật: Hàng năm, theo kế hoach của HĐND, ban Tư pháp phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của ngành tư pháp huyện và theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã. Tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức cho tất cả cán bộ đảng viên, nhân dân và học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trên địa bàn xã. Cụ thể như: Tuyên truyền các Bộ luật: Luật hôn nhân gia đình; Phòng chống ma túy; Luật dân sự; Luật hình sự; Luật khiếu nại, tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng,… Tổ chức học tập hai Bộ luật: Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống Ma túy. Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cử cán bộ xuống các thôn, trường học tuyên truyền, vận động theo cụm dân cư, trường học. Ban tư pháp xã kết hợp với cán bộ văn hóa xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, kẻ vẽ, dán Pa- nô, áp- phích khẩu hiệu ở những nơi công cộng, trụ sở làm việc, nhà văn hóa các thôn. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được tiếp thu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng nhau tự giác chấp hành và thực hiện. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 5 buổi với 357 lượt người tham gia. Kết quả số người vi phạm pháp luật năm sau ít hơn năm trước. cụ thể vụ việc vi phạm pháp luật năm 2010 là 14 vụ, năm 2011 là 12 vụ , Không có vụ trọng án. Điều đó khẳng định được sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật , niềm tin của nhân dân vào vào chính quyền. - Công tác hòa giải ở cơ sở: Ban tư pháp xã tham mưu cho UBND xã thành lập Ban hòa giải của xã gồm các thành viên trong Ban tư pháp, các trưởng ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của xã. Mỗi thôn có một tổ hòa giải, tổ trưởng hòa giải là trưởng thôn các thành viên là một số ông bà trưởng ngành đoàn thể của thôn, một số ông bà có uy tín, có am hiểu pháp luật, có năng lực vận động thuyết phục quần chúng tham gia. Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 10 [...]... cô giáo và chính quyền địa phương để chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hưng Yên, tháng 1 năm 2012 NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO: Hoa Anh Chiêm 16 Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi Báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ: Hoa Anh Chiêm 17 Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi Báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp MỤC... nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp Trong những năm qua Ban tư pháp xã và các tổ hòa giải của các thôn đã tiếp nhận 5 vụ việc phát huy vai trò chức năng hòa giải của mình đã hòa giải thành 4 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định an ninh nông thôn - Công tác đăng kí quản lí hộ tịch: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định, Ban tư pháp xã đã tổ chức đăng kí, quản lý hộ tịch... chất lượng công tác tư pháp, xã Hoàng Hoa Thám trong những năm tới, tôi xin đề xuất và kiến nghị như sau: + Củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ tư pháp xã có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cán bộ tư pháp chuyên trách + Nhà nước cần có kế hoạch bồi dưỡng , tập huấn cho cán bộ tư pháp xã nói chung và cán bộ tư pháp chuyên trách nói riêng + Cơ quan tư pháp cấp trên cung cấp tài liệu, sổ sách,... cho Ban tư pháp xã Xây dựng kế hoạch hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban tư pháp xã, tham gia lựa chọn, tuyển dụng cán bộ tư pháp xã chuyên trách (không kiêm nhiệm) có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ được giao Hàng năm tổ chức các hội thi cho cán bộ tư pháp giỏi để nâng cao nghiệp vụ - Đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã: Hàng năm có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Ban tư pháp xã hoàn thành tốt... NHỮNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 1 Giải pháp: Xuất phát từ tình hình thực tế của xã đã làm ảnh hưởng đến công tác tư pháp, do đó cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phòng Tư pháp huyện, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, nhân dân trong xã đồng tình nhất trí, để Ban tư pháp xã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao Cụ thể: - Đối với Phòng Tư pháp huyện:... kỳ, báo cáo việc tuân thủ pháp luật và sự tiến bộ của các đối tư ng để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền gia quyết định công nhận chấp hành xong hình phạt Do vậy, các đối tư ng sau khi chấp hành xong thời hạn thử thách đều được ra quyết định công nhận Hoa Anh Chiêm 11 Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi Báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp Công tác thi hành án dân sự đã phối hợp... Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi Báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp - Đối với Hội đồng nhân dân- Ban thanh tra nhân dân: Tăng cường công tác giám sát việc thực thi chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo điều hành của chính quyền, việc thực thi của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng,... bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” - Đối với nhân dân trong xã: Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã cần tập trung trong việc hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỉ trọng nông Hoa Anh Chiêm 14 Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi Báo cáo thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp nghiệp, phát triển... nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu mà Đảng đã đề ra: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Đối với địa phương xã Hoàng Hoa Thám, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã nói chung, cán bộ Tư pháp xã nói riêng có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ là vô cùng quan trọng và cấp bách Đẩy mạnh công tác của Ban tư pháp xã góp phần quản. .. thực tập tốt nghiệp cấp xã Quản lý Hành chính Tư pháp PHẦN III - KẾT LUẬN Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh là nền tảng và là kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam Chính vì vậy Việt Nam đã và đang có một mô hình xã hội tốt đẹp bằng chứng là những thành tựu trong công cuộc mới toàn diện đất nước hiện nay,chúng ta có thể nhận thấy mối liên hệ mật thiết giữa thành tựu của hơn 20 năm, . Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã - Thực hiện việc đăng ký quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp và thống kê tư pháp. - Hướng. nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ: Hoa Anh Chiêm Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã MỤC LỤC: . Lớp trung cấp Luật khóa 2 – Ân Thi 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản lý Hành chính Tư pháp cấp xã PHẦN II - NỘI DUNG I/ LÝ LUẬN CHUNG: 1. Khái quát về công tác tư pháp: Công tác Tư pháp là

Ngày đăng: 02/07/2014, 20:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan