0

Những thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước hiện nay. đề xuất giải pháp đối với những thách thức này

11 1,490 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:27

Bài tập nhóm chuyên đề 4 Đảng cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, theo chủ nghĩa Mác- Lênin, đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc. Thực tế lịch sử đã chỉ rõ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là hạt nhân của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng những hình thức và phương pháp hoạt động của mình, Đảng cộng sản giữ vai trò trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước mang tính toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, khoa học- kĩ thuật và văn hóa xã hội. Nhìn vào thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành công đạt được trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lí Nhà nước. Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng được ghi nhận là một nguyên tắc cơ bản và được đặt lên hàng đầu trong quản lí hành chính nhà nước. 1. Những thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính ở nước ta được thể hiện ở hình thức và phương pháp hoạt động của tổ chức Đảng. Cụ thể: 1-Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước bằng việc đưa ra những đường lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong quản lý hành chính nhà nước; 2- vai trò của Đảng được thể hiện trong công tác tổ chức cán bộ. Đây là công việc có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước; 3- Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước bằng hình thức kiểm tra. Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo là một nguyên tắc nền tảng đã được ghi nhận tại điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và bản Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 1 Bài tập nhóm chuyên đề 4 sửa đổi, bổ sung năm 2001. Đồng thời, được bản luận sôi nổi trong nội dung dự thảo Hiến pháp đang được sửa đổi hiện nay. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi không những đã tiếp tục khẳng định mà còn bổ sung, phát triển Điều 4 Chương I về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.” Với điều luật này, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được khẳng định và hiến định trong Hiến pháp. Cùng với Lời nói đầu, điều 4 Hiến pháp đã thể hiển rõ tính chất của chính thể Việt Nam là chính thể xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lý tưởng, mục tiêu của cách mạng Việt Nam, đang tiếp tục được thực hiện trong sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội chính là thực hiện trọng trách lịch sử đó trước nhân dân và dân tộc. Điều 4 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, làm rõ bản chất, tính chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Sự hiến định vai trò của Đảng không chỉ ở địa vị pháp lý mà còn là trách nhiệm pháp lý của Đảng đối với nhân dân, với Nhà nước và xã hội (chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, chịu sự giám sát của nhân dân, lấy khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật làm giới hạn hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên). Những chế định đó đảm bảo cho Đảng tồn tại và hoạt động của Đảng là hợp hiến, hợp pháp. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 2 Bài tập nhóm chuyên đề 4 Bên cạnh việc được ghi nhân trong Hiến pháp, những năm gần đây Đảng đã ngày càng coi trọng và quan tâm đến việc đổi phương thức lãnh đạo để phù hợp với tình hình đất nước. Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng không ngừng mở rộng dân chủ và công khai; Đảng đã bố trí cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt trong bộ máy các cấp để giữ vững được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hệ thống chính trị… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hành chính Nhà nước vẫn còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc. Những hạn chế, vướng mắc này cũng chính là thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước. Nói đến thách thức trong việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trước tiên cần phải nói đến việc Đảng can thiệp quá sâu vào nội bộ cơ quan Nhà nước. Chẳng hạn như Đảng can thiệp quá sâu trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc can thiệp vào việc xét xử của Tòa án. Hay thay vì chủ động đưa ra các chính sách thì trong quá trình thực hiện công việc của mình chính quyền địa phương luôn chờ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,… Thực tiễn cho thấy Đảng làm thay, bao biện, lấn sang công việc của Chính quyền. Trong khi đó Điều 4 Hiến pháp chỉ quy định rất chung chung về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động quản lý Nhà nước. Điều này dẫn đến nguy cơ Đảng can thiệp quá sâu vào hoạt động của cơ quan Nhà nước vì không có sự chuẩn mực nào để phân biệt rõ quyền hạn của Đảng và chính quyền trong việc thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước. Để làm rõ sự can thiệp quá sâu của Đảng vào quản lý hành chính Nhà nước chúng ta có thể phân tích trong hoạt động tuyển dụng cán bộ, công chức. Hiện nay Luật cán bộ, công chức không có quy định rõ ràng về việc quy định quyền hạn và trách nhiệm của Đảng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước. Cơ quan nhà nước không “biết” phải thực hiện những việc gì, thủ tục cụ thể như thế nào đối với các tổ chức Đảng có liên quan. Bởi vậy cơ quan Nhà nước luôn chờ vào sự chỉ đạo của Đảng và vô hình chung Đảng đã can thiệp sâu vào hoạt động quản lý nhà nước. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 3 Bài tập nhóm chuyên đề 4 Hay trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì phải thực hiện những công việc gì trong phạm vi thẩm quyền của mình và thực hiện những công việc gì đối với các cấp ủy Đảng có liên quan,… ? Điều này chưa được làm rõ trong quy định của pháp luật. Thiết nghĩ nếu quy định cụ thể chủ thể có thẩm quyền cần phải thực hiện như thế nào đối với cấp Ủy Đảng cũng sẽ tránh được sự can thiệp sâu rộng của Đảng trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật của chính quyền địa phương. Một trong những hạn chế, thách thức đó là phương thức lãnh đạo của Đảng còn yếu, kém. Phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước là một vấn đề đã được đề cập suốt nhiều thập kỷ. Kỳ đại hội nào của Đảng cũng nêu phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Nhà nước, nhưng sau Đại hội XI, nhất là khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ban hành cho thấy đổi mãi mà vẫn chưa mới. Phương thức lãnh đạo của hiệu quả dẫn tới tình trạng còn có quá nhiều yếu kém “… thậm chí yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Phương thức lãnh đạo dựa trên nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” rơi vào hình thức…dựa dẫm tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, Nhà nước quản lý thì để công việc “ách tắc trì trệ”, cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành, kể cả ở cấp cao “lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân…kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm”; chính sách dùng người thì không có “cơ chế trọng dụng nhân tài”; “vai trò giám sát của nhân dân qua tổ chức Mặt trận chưa có hiệu quả”. Chẳng hạn, trong việc chống tham nhũng, Đảng lãnh đạo Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tham nhũng, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham những các cấp do người đứng đầu hệ thống hành pháp các cấp làm trưởng ban. Thực tế đã không có hiệu quả nên nay phải chuyển về cơ quan Đảng do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo và tái thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương. Đây chỉ là giải Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 4 Bài tập nhóm chuyên đề 4 pháp tình thế - dù trước mắt là cần thiết nhưng chưa phải giải pháp có tính chiến lược trong việc đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước. Bên cạnh phương thức lãnh đạo còn những hạn chế nhất định thì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, tham nhũng, lãng phí… Mặt khác, hiện nay vai trò của người Đảng viên Đảng cộng sản và vai trò người đại diện của nhân dân đang tồn tại song song. Điều này phần nào có những hạn chế nhất định khi cán bộ Nhà nước với vai trò là tiếng nói đại diện cho nhân dân. Thực tế cho thấy các chủ trương, chính sách của Nhà nước được đưa ra dựa trên Nghị quyết của Đảng cộng sản. Thế nhưng một số chủ trương của Nhà nước chưa được sự ủng hộ của đại đa số nhân dân nhưng vẫn được thi hành trên thực tế. Thực trạng đó cho thấy, nếu như tồn tại song song hai vai trò trong cùng một người thì người Đảng viên đương nhiên phải tuân theo Nghị quyết của Đảng đưa ra. Nếu vậy, trong một số vấn đề liệu người cán bộ có thể khách quan để đứng trên lập trường của nhân dân để đóng góp ý kiến hay không. Đây cũng là một thách thức của Đảng và Nhà nước ta trong việc quản lý hành chính Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, không thể phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Nhưng thực tế cũng cho thấy những khó khăn nhất định trong việc ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Bởi vậy cần có các quy định cụ thể rõ ràng. Nhưng những quy định này một mặt sẽ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc thì mặt khác sẽ phải chịu sự chỉ trích, phê bình của các lực lượng xã hội như không dân chủ trong tư tưởng chính trị, độc tài,… Giải quyết được vấn đề này cũng không phải là vấn đề trong một sớm, một chiều mà Đảng và Nhà nước cần phải có thời gian để nghiên cứu và giải quyết một cách triệt để nhất. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 5 Bài tập nhóm chuyên đề 4 2. Một số giải pháp đối với những thách thức trong việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Hiện nay Đảng đã rất nỗ lực để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình tuy nhiên trên thực tế vẫn còn gặp phải những hạn chế, thách thức. Vì vậy để hiện thực hóa nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nâng cao vai trò và vị thế của Đảng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay cần có một số giải pháp như sau: Thứ nhất, Để khắc phục những hạn chế của cán bộ, Đảng viên hiện nay đòi hỏi phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên; không ngừng nâng cao tính tự giác, tự phê bình và tự kiểm tra của tổ chức đảng và Đảng viên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải được lãm kỹ, trung thực, cầu thị, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm…Ngoài ra, trong việc xử lý kỷ luật Đảng cần được thực hiện nghiêm minh với phương châm “công mình, chính xác, kịp thời”, bảo đảm bình đảng đối với mọi Đảng viên, tránh tình trạng xử lý “nhẹ trên, nặng dưới”, gây bất bình trong nội bộ đảng, làm giảm niềm tin vào hiệu lực và sự quản lý minh bạch của Đảng. Thứ hai, hiện nay mặc dù Bộ Nội vụ được giao chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, chính quyền và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức… nhưng mọi hoạt động và tư duy để thực hiện các chức năng trên đều phải theo đường lối và chủ trương của Đảng. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là hệ thống xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản theo chế độ một đảng cầm quyền; việc xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự được thực hiện theo đường lối của Đảng và theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất đội ngũ cán bộ. Trong một số trường hợp Đảng can thiệp quá sâu, thậm chí đóng vai trò quyết định trong việc bổ nhiệm chức danh hay một số vị trí lãnh đạo nào đó. Vì vậy trong các đạo luật chuyên ngành như Luật Cán bộ công chức, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật tổ chức HĐND, UBND cần có các quy định cụ Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 6 Bài tập nhóm chuyên đề 4 thể, chi tiết điều chỉnh dần từng khía cạnh cụ thể mối quan hệ lãnh đạo của Đảng với các tổ chức có liên quan; xác định rõ ranh giới, giới hạn quyền của Đảng đối với các công việc hằng ngày của các cơ quan nhà nước, tránh sự can thiệp quá sâu của Đảng. Trong các văn bản luật có liên quan đến cán bộ công chức cần làm rõ ranh giới giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý nhân sự với các tổ chức Đảng trong việc bổ nhiệm cán bộ, cần có văn bản hướng dẫn đảm bảo cho hệ thống công vụ tránh được những can thiệp chính trị, phân định được thẩm quyền của Đảng và thẩm quyền của cơ quan quản lý nhân sự công vụ ở các cấp trung ương và địa phương. Thứ ba, về vấn đề có nên xây dựng một đạo luật riêng về Đảng hay không? Hiện nay, tổ chức của Đảng được thiết lập từ các tổ dân phố, bản làng, cơ quan, đoàn thể, đơn vị ở cơ sở đến tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương. Trong nội bộ Đảng, hoạt động của các tổ chức Đảng và Đảng viên được điều chỉnh bởi các quy định trong Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong hoạt động quản lý nhà nước, mỗi đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, tri thức, người lao đông, nông dân, công dân đều chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của Hiến pháp và pháp luật. Như vậy mỗi Đảng viên phải chịu sự điều chỉnh đương nhiên bởi các quy định của Đảng và bởi các quy định của pháp luật. Chính họ là nhân tố cơ bản trong việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng và cụ thể hóa thành các quy định của pháp luật, đóng vai trò quan tọng trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật. Là Đảng viên đòi hỏi họ phải tôn trọng và thực hiện quyền và nghĩa vụ của Đảng viên cũng như quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động, nông dân, công dân…Nếu Đảng viên vi phạm, họ sẽ bị xử lý cả về Đảng và về chính quyền, đoàn thể. Những năm qua, cơ chế Đảng là lực lượng lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, gắn với việc Nhà nước quản lý, điều hành. Sự vận hành trong công tác lãnh đạo và điều hành vẫn được thực hiện tốt, chưa đến mức phát sinh mâu thuẫn mà khong điều chỉnh, không giải quyết được. Do đó việc xây dựng một đạo luật riêng về Đảng thiết nghĩ là không cần thiết, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, tốn kém chi phí. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 7 Bài tập nhóm chuyên đề 4 Thứ tư, Tiếp tục phân định rõ hơn vai trò và mối quan hệ của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng với Quốc hội và Chính phủ trong việc quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách lớn, cơ bản về phát triển đất nước. Đây thực chất là mối quan hệ giữa quyền lực chính trị (của Đảng) với quyền lập pháp (của Quốc hội) và quyền hành pháp (của Chính phủ). Hiện nay, thực tế cho thấy, việc hoạch định, cũng như việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển của đất nước đều có liên quan đến vai trò của ba loại thiết chế là: Các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Theo Hiến pháp hiện hành thì đã có sự phân định rành mạch giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc quyết định và thực thi chính sách cơ bản phát triển của đất nước, theo đó, “Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quốc phòng, an ninh của đất nước” (Điều 83 Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi), Chính phủ là người điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước có trách nhiệm chấp hành và tổ chức thực thi các chính sách đã được quyết định. Và trong thẩm quyền của mình, Chính phủ được quyền đề ra các chính sách cụ thể phù hợp với các chính sách cơ bản do Quốc hội quyết định và được thể hiện trong các đạo luật mà cơ quan này thông qua. Tuy nhiên, trên thực tế, Quốc hội mới chỉ là cơ quan quyết định chính sách chứ không phải là cơ quan nghiên cứu, xây dựng chính sách. Chính phủ là cơ quan không chỉ có chấp hành các nghị quyết của Đảng, các quyết định của cơ quan lập pháp, mà còn chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, xây dựng chính sách để cơ quan của lãnh đạo của Đảng và Quốc hội xem xét, quyết định. Như vậy, trên thực tế có hai loại cơ quan cùng có quyền quyết định các chính sách cơ bản về phát triển đất nước: các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Quốc hội. Về mặt bản chất là không có cơ sở để định hình được một đường gianh giới về thẩm quyền giữa cơ quan lãnh đạo của Đảng với Quốc hội trong việc quyết định các chính sách phát triển của đất nước. Như vậy, trong điều kiện từng bước khẳng định mạnh mẽ vai trò và quyền lực quản lý của nhà nước, với tư cách là đảng cầm quyền, đòi hỏi Đảng cần tăng cường và hoàn thiện các cơ chế thực thi quyền chi phối hợp pháp của đảng cầm quyền đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 8 Bài tập nhóm chuyên đề 4 nhà nước. Đồng thời, bộ máy nhà nước, trước hết ở trung ương, phải được đẩy mạnh cải cách, đổi mới theo yêu cầu của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nội dung hoàn thiện phải bảo đảm yêu cầu trước hết bộ máy đó phải có đầy đủ các thiết chế cơ bản bảo đảm cho việc vận hành quyền lực một cách dân chủ, tự kiểm soát được quyền lực, tự bảo đảm được sự thống nhất của quyền lực; từng bước hình thành và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, giải quyết tranh chấp giữa các nhánh quyền lực, khắc phục xung đột quyền lực. Hệ thống pháp luật, nhất các thể về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phải được hoàn thiện theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn của nhà nước pháp quyền có đủ khả năng kiểm soát có hiệu quả đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Ngoài ra trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, cần tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ, trước hết là dân chủ trong nội bộ Đảng cho đến dân chủ ngoài xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ trong bầu cử và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng ở tất cả các cấp từ trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn và tinh nhuệ; nâng cao vai trò của các cơ quan chức năng thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, tổ chức thực hiện pháp luật; nâng cao chất lượng của các cơ quan, cá nhân có chức năng tư vấn trong việc chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước. Tóm lại, việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý hành chính nhà nước là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức được điều đó, trong những năm vừa qua Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của mình từ nguyên tắc lãnh đạo đến quan điểm, đường lối, chính sách, tạo tiền đề cho việc kiện toàn, phát huy vai trò và hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước để xứng đáng với vai trò tiên phong, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tuy vậy, sự lãnh đạo của Đảng trong hoat động quản lý hành chính nhà nước không đồng nghĩa với việc can thiệp quá sâu vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đảng chỉ định hướng về mặt tư tưởng, xác định đường lối, quan Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 9 Bài tập nhóm chuyên đề 4 điểm giai cấp, phương châm chính sách, công tác tổ chức trong lĩnh vực chuyên môn. Trong điều kiện hiện nay, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dụng và chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Có như vậy, sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý nói chung và quản lý hành chính nói riêng mới thực sự đạt được hiệu quả trên thực tiễn. Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 10 [...]...Bài tập nhóm chuyên đề 4 DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Hà Nội, 2009 2 Lê Hữu Nghĩa, Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền, Tạp chí cộng sản số 1, năm 2007 3 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Xay-dung-nha-nuoc-phapquyen/2007/1782/Doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-doi-voinha.aspx... http://sgtt.vn/Goc-nhin/131293/Bon-thach-thuc-cua-nen-cong-vu-VietNam.html 5 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/xay-dungdang/2013/20881/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luatcua.aspx Nhóm 11CH20 – Chuyên ngành Luật Hành chính & Hiến pháp 11 . một nguyên tắc cơ bản và được đặt lên hàng đầu trong quản lí hành chính nhà nước. 1. Những thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước Nguyên tắc. Luật Hành chính & Hiến pháp 5 Bài tập nhóm chuyên đề 4 2. Một số giải pháp đối với những thách thức trong việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Hiện. sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý hành chính Nhà nước vẫn còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc. Những hạn chế, vướng mắc này cũng chính là thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước hiện nay. đề xuất giải pháp đối với những thách thức này, Những thách thức đối với việc thực hiện nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước hiện nay. đề xuất giải pháp đối với những thách thức này,

Từ khóa liên quan