0

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

10 742 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:11

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TIỂU LUẬN Môn học: GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tên đề tài: “MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỘNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH” Giảng viên giảng dạy: TS.LƯƠNG THANH CƯỜNG Học viên thực hiện: LÊ CHÍ QUỐC MINH Lớp: Cao học HCC-Khóa 16M tại Huế Thành phố Huế, tháng 3 năm 2013 Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 NỘI DUNG 5 I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND CẤP TỈNH 5 1.1. Khái niệm hoạt động và hiệu quả hoạt động của HĐND 5 1.2. Các nội dung trong hoạt động giám sát của HĐND 6 II. CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐND 7 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 9 Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 2 LỜI MỞ ĐẦU Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay, vấn đề tiếp tục cải cách, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và hệ thống chính quyền địa phương nói riêng trong đó có Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là yêu cầu khách quan và tất yếu. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do đó, xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có thực quyền để đảm đương đầy đủ vai trò, trách nhiệm là một yêu cầu bức xúc hiện nay. Với hai chức năng cơ bản: chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thì chức năng giám sát có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong đó, hoạt động giám sát đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đưa lại nhiều kết quả khả quan, bước đầu góp phần khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Hội đồng nhân dân nói chung và hoạt động giám sát nói riêng. Tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như cách thức tổ chức giám sát chưa khoa học, năng lực giám sát vẫn chưa thực sự hiệu quả, phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện, khả năng phát hiện các vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu HĐND tỉnh còn yếu, việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 3 HĐND tỉnh còn thiếu tính quyết liệt, chưa có chế tài cho hoạt động giám sát dẫn đến làm giảm hiệu quả giám sát. Để khắc phục tình trạng nêu trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới là phải nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của HĐND, để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn việc nghiên cứu nội dung “Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” là thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 4 NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND CẤP TỈNH: 1.1. Khái niệm hoạt động và hiệu quả hoạt động giám của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003 tuy không định nghĩa cụm từ giám sát nhưng các nội dung trong chương III của luật này quy định cụ thể nội dung mà Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát bao gồm: giám sát tổ chức hoạt động của các cơ quan do HĐND bầu ra và giám sát việc thi hành pháp luật và nghị quyết của các đối tượng chịu sự giám sát của HĐND thông qua các hình thức: xem xét báo cáo công tác của những đối tượng theo quy định pháp luật; xem xét trả lời chất vấn của những đối tượng này; tổ chức các đoàn giám sát; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, thông qua việc tiếp dân và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND Như vậy, giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND, thông qua hoạt động giám sát chúng ta có thể kiểm chứng lại tính đúng đắn, sự phù hợp về các quy định của pháp luật đã, đang được áp dụng trong cuộc sống và những chủ trương biên pháp mà HĐND đã quyết nghị; giúp chúng ta phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc và kịp thời có những giải pháp thảo gỡ để thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động. Hoạt động giám sát còn là cơ sở để thực hiện công tác thẩm tra và đi đến quyết định vấn đề một cách chính xác, bảo đảm các nghị quyết ban hành có chiều sâu, sát thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trong tình hình thực tế hiện nay, xác định hiệu quả giám sát là một nhiệm vụ phức tạp và đầy khó khăn cả về mặt lý luận và thực tiễn. Theo các nhà ngôn ngữ học, khái niệm hiệu quả được hiểu là kết quả đạt được trong việc thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Trong khi đó các nhà quản lý hành chính lại cho rằng: hiệu quả là sự so sánh giữa các chi phí đầu tư với các giá trị của đầu ra, sự tăng tối đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí, là mối tương quan giữa sử dụng nguồn lực và tỷ lệ đầu ra, đầu vào. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu về hiệu quả giám sát của HĐND, cần phải đặt hiệu quả trong mối quan hệ với hiệu lực giám sát của HĐND. Hiệu Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 5 quả cao hay thấp phụ thuộc vào việc HĐND thực hiện chức năng giám sát của mình theo quy định của pháp luật đến đâu cũng như những kết luận kiến nghị từ hoạt động giám sát có được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh hay không. Để đảm bảo hiệu lực, hoạt động giám sát có chất lượng, nghĩa là phải đưa ra những kết luận đề xuất đúng đắn. Trong mối quan hệ giữa chất lượng và hiệu lực giám sát thì chất lượng giám sát là tiền đề bảo đảm thực hiện hiệu lực nhưng để đảm bảo hiệu lực giám sát cần có sự tự giác chấp hành nghiêm chỉnh của các chủ thể bị giám sát đối với các kết luận, đề xuất đúng đắn rút ra từ hoạt động giám sát. Đồng thời cần có các biện pháp xử lý đối với các chủ thể không chấp hành nghiêm các kết luận đề xuất đó. Một khi chất lượng và hiệu lực giám sát được đảm bảo thì đương nhiên hiệu quả giám sát sẽ tốt hơn. Như vậy giữa hiệu lực và hiệu quả giám sát có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, vì tính hiệu quả của hoạt động giám sát, bên cạnh việc đảm bảo về mặt hiệu lực phải tính toán những chi phí đầu tư cần phải ở mức tối ưu. Do vậy, muốn đạt được hiệu quả giám sát thì trước hết, HĐND phải thực hiện đúng chức năng giám sát như luật định và đảm bảo cho các kiến nghị, kết luận của mình được thực hiện nghiêm chỉnh. Tuy nhiên tính hiệu quả của hoạt động giám sát, bên cạnh việc đảm bảo về mặt hiệu lực, phải tính toán đến những đầu tư, chi phí (thời gian, vật chất, nguồn lực lao động ) cho hoạt động giám sát. Từ những phân tích trên, hiệu quả giám sát của HĐND được hiểu là hiệu lực thi hành các kiến nghị của hoạt động giám sát, đem lại kết quả phù hợp với mục đích giám sát, với những chi phí hợp lý về thời gian, trí lực, vật lực….cho hoạt động giám sát. 1.2. Các nội dung trong hoạt động giám sát của HĐND Chủ thể giám sát của HĐND bao gồm: giám sát của HĐND tại kỳ họp, giám sát của Thường trực HĐND, giám sát của các Ban của HĐND và giám sát của đại biểu HĐND. Đối tượng giám sát của HĐND bao gồm hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, HĐND cấp dưới trực tiếp và các cơ quan nhà nước Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 6 khác, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương trong việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND. Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động công tác của các cơ quan do HĐND bầu ra hoặc theo quy định của pháp luật là đối tượng phải báo cáo công tác trước HĐND, giám sát việc thi hành pháp luật và nghị quyết của HĐND đối với đối tượng thuộc quyền giám sát của HĐND. Để hoạt động giám sát có hiểu quả, Hội đồng nhân dân thực hiện thông qua các hình thức như: xem xét báo cáo công tác của những đối tượng theo quy định của pháp luật; xem xét trả lời chất vấn của các đối tượng này; tổ chức các đoàn giám sát; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, thông qua việc tiếp dân và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND…… II. CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐND: 2.1. Các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND Đây là yếu tố đầu tiên tác động rất lớn đến hiệu quả giám sát của HĐND, bởi các quy định của pháp luật về giám sát là cơ sở pháp lý cho HĐND thực hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình. Nếu luật không quy định cụ thể về thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn….của các đối tượng liên quan đến hoạt động giám sát thì việc ghi nhận chức năng giám sát của HĐND trong Hiến pháp cũng chỉ là hình thức. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn phát triển của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã cụ thể, chi tiết hóa chức năng giám sát của HĐND nên trong những năm vừa qua đã mang lại nhiều kết quả đáng kể. Như vậy, để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND thì đòi hỏi quan trọng nhất là phải ban hành đủ các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giám sát của HĐND nói riêng và toàn bộ hoạt động của HĐND nói chung. 2.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của HĐND Để thực hiện tốt chức năng của mình, đặc biệt là chức năng giám sát đòi hỏi HĐND phải có tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, linh hoạt, năng động và hiệu quả. Bởi thực tế cho thấy, bất kỳ một cơ quan nào, nếu có tổ chức bộ máy hợp lý và đồng bộ sẽ tạo nên guồng máy làm việc nhịp nhàng và mang lại hiệu quả cao. Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 7 2.3. Năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND Suy cho cùng, đại biểu HĐND là nguồn gốc của mọi vấn đề liên quan đến chất lượng và hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Con người là yếu tố quyết định hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo về mặt số lượng, trình độ am hiểu pháp luật, người đại biểu cần phải có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm khi tiến hành các hoạt động giám sát. Các đại biểu phải có đủ tâm, đủ tài và đủ tầm. Ngoài việc công nhận cái đúng còn phải chỉ rõ và đề ra các kiến nghị, các biện pháp hữu ích để loại bỏ những cái tiêu cực, trái pháp luật, phát hiện cái sai của người khác, của các ngành chức năng. Như vậy, người đại biểu nhân dân phải có trình độ, bản lĩnh vững vàng, có cái nhìn sáng suốt và phương pháp làm việc khoa học, hợp lý. Dám nói thẳng, nói thật, không nể nang, né tránh, phải vì lợi ích của nhân dân, của nhà nước. 2.4. Kế hoạch và chương trình giám sát của HĐND Hiệu quả công việc phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị. Trong quá trình giám sát, xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức giám sát phù hợp là điều kiện để đảm bảo thế chủ động cho HĐND khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hơn thế, giám sát là công việc khó khăn và phức tạp bao gồm nhiều khâu, nhiều công đoạn, đồng thời đòi hỏi sự tinh tế và nhạy bén, nếu không có kế hoạch nghiên cứu trước các đối tượng được giám sát thì rất dễ rơi vào hình thức. Mặt khác, phạm vi giám sát của HĐND rất rộng, lại đặt trong điều kiện chúng ta đang thực hiện chương trình hoạt động giám sát nên việc xây dựng chương trình, lên kế hoạch, lựa chọn hình thức giám sát phù hợp là những việc làm hết sức cần thiết. Chương trình giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, nội dung giám sát cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, bức xúc được đa số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành và được đông đảo cử tri ở địa phương quan tâm. 2.5. Điều kiện vật chất, chi phí hoạt động giám sát của HĐND Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, cần đầu tư chi phí và điều kiện vật chất cho hoạt động giám sát như kinh phí, phương tiện và con người phục vụ cho hoạt động giám sát. Bởi lẽ, nếu có đầu tư thỏa đáng sẽ góp phần tích cực nâng Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 8 cao hiệu quả giám sát của HĐND. Chẳng hạn, ở những địa phương thuộc vùng sâu, vùng sa, vùng cao công việc giám sát lại chủ yếu diễn ra ở cơ sở nên cần có chế độ kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp xuống giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn giám sát trong thời gian làm việc tại cơ sở. Đồng thời, đầu tư chi phí cho hoạt động giám sát phải tối ưu, nghĩa là chỉ đủ mức cần thiết và triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Không phải bao giờ và ở đâu, cứ tăng đầu tư chi phí thì khi đó và ở đó công tác giám sát có hiệu quả. Ngược lại, nhiều khi chỉ ở mức kinh phí hạn hẹp nhưng nếu tổ chức thực hiện tốt, tìm ra những hình thức, phương pháp thích hợp thì cũng có thể mang lại hiệu quả cao. Như vậy, khi nói tới hiệu quả của bất kỳ hoạt động nào nói chung và giám sát nói riêng đều đòi hỏi phải tính đến mức đầu tư chi phí hợp lý, tối ưu. III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: Nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, trong thời gian tới cần tập trung giải quyết các nội dung sau: Một là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND. Đây là yếu tố đầu tiên tác động rất lớn đến hiệu quả giám sát của HĐND, bởi các quy định của pháp luật về giám sát là cơ sở pháp lý cho HĐND thực hiện quyền năng của mình. Nếu luật không quy định cụ thể về thủ tục, trình tự, nhiệm vụ, quyền hạn của các đối tượng liên quan đến hoạt động giám sát thì việc ghi nhận chức năng giám sát của HĐND trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác cũng chỉ là hình thức. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn phát triển của luật tổ chức HĐND và UBND (từ năm năm 2003, Luật Tổ chức HĐND và UBND đã cụ thể, chi tiết hoá chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân nên trong thời gian vừa qua đã đem lại nhiều kết quả đáng kể). Hai là: Kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của HĐND. HĐND là cơ quan hoạt động không thường xuyên, cùng với đặc điểm đại biểu HĐND hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của HĐND. Hơn nữa HĐND là cơ quan mang tính chất đại diện ở địa phương, về mặt tổ chức lâu nay vẫn chưa được chú ý cả về mặt lý luận và thực tiễn. Để thực hiện tốt chức năng của mình, đặc biệt là chức năng giám sát, đòi hỏi HĐND phải có một bộ máy làm Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 9 việc đủ mạnh và năng động. Thực tế cho thấy bất kỳ một cơ quan nào, nếu có tổ chức hợp lý và đồng bộ sẽ tạo nên guồng máy làm việc nhịp nhàng, hiệu quả. Ba là: Nâng cao năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát của Đại biểu HĐND. Đại biểu HĐND là nguồn gốc của mọi vấn đề liên quan đến chất lượng và hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo về mặt số lượng, trình độ am hiểu pháp luật, người đại biểu cần phải có năng lực bản lĩnh và trách nhiệm khi tiến hành các hoạt động giám sát. Nghĩa là các đại biểu dân cử phải có đủ tâm và đủ tài. Bởi người làm công tác giám sát, ngoài công nhận cái đúng còn phải chỉ rõ và đề ra các kiến nghị, những biện pháp hữu hiệu để loại bỏ cho được cái tiêu cực, trái pháp luật; để phát hiện cái sai của người khác, của các cơ quan nhà nước và các tổ chức. Như vây, người đại biểu nhân dân phải có quan điểm, trình độ, bản lĩnh vững vàng, có cách nhìn sáng suốt và phương pháp làm việc khoa học, hợp lý. Phải có bản lĩnh dám nói thẳng sự thật, không nể nang né tránh, phải vì lợi ích của dân, của nhà nước. Bốn là: Điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động giám sát của HĐND phải được đảm bảo.Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, cần phải đầu tư kinh phí và điều kiện vật chất cho hoạt động giám sát./. Lê Chí Quốc Minh-Lớp Cao học 16M tại Huế 10 . CHÍNH TIỂU LUẬN Môn học: GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tên đề tài: “MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỘNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH” Giảng viên giảng. hoạt động giám sát. 1.2. Các nội dung trong hoạt động giám sát của HĐND Chủ thể giám sát của HĐND bao gồm: giám sát của HĐND tại kỳ họp, giám sát của Thường trực HĐND, giám sát của các Ban của HĐND. HĐND CẤP TỈNH: 1.1. Khái niệm hoạt động và hiệu quả hoạt động giám của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003 tuy không định nghĩa cụm từ giám sát nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh,

Từ khóa liên quan