0

Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng trong tương lai

11 5,498 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:09

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA VIỆC XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TRONG TƯƠNG LAI Học viên: Trần Thị Xuân Hương Lớp Cao học Hành chính công 16M Huế, năm 2013 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 NỘI DUNG 2 1 Xã hội hóa là gì? 2 2. Xã hội hóa dịch vụ công là gì? 3 3. Tại sao phải xã hội hóa dịch vụ công? Sự cần thiết phải xã hội hóa dịch vụ công 3 4. Tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng và định hướng trong tương lai 4 5. Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công cộng nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong tương lai 6 KẾT LUẬN 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 ĐẶT VẤN ĐỀ Xã hội hóa dịch vụ công là một khái niệm được đề cập đến rất nhiều trong thời gian gần đây.Trước khi sâu vào khái niệm này như chúng ta đã biết việc cung cấp dịch vụ công được hiểu như một lĩnh vực hoạt động gắn liền với việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước trong việc đảm bảo các yêu cầu thiết yếu phục vụ cho việc duy trì trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của các công dân và toàn xã hội theo mong muốn của nhà nước.Nhìn chung, dịch vụ công phải đáp ứng những nhu cầu chung của xã hội về các lĩnh vực: duy trì trật tự công cộng và an toàn xã hội như an ninh,quốc phòng, ngoại giao; bảo vệ trật tự kinh tế, trật tự mua bán trên thị trường thông qua việc xây dựng và thực thi thể chế kinh tế thị trường; cung cấp các tiện ích công cộng cho toàn thể thành viên trong xã hội như bảo vệ sức khỏe, giáo dục đào tạo, giao thông công cộng, thông tin, thư viện công cộng ; quản lí tài nguyên và tài sản công cộng như quản lí tài sản nhà nước, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ quyền công dân và quyền con người.Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu và có phạm vi rộng như vậy thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ công có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân và là biểu hiện rõ nhất chất lượng của một bộ máy hành chính tốt.Chính việc xã hội hóa dịch vụ công như hiện nay sẽ mang lại nhiều thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ, năng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ và giảm gánh nặng của nhà nước.Trong phạm vi của bài tiểu luận: “Anh chị hãy đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng trong tương lai” em xin được phép đề cập nhiều đến những ưu điểm của việc xã hội hóa và và các giải pháp định hướng nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa dịch vụ công cộng trong tương lai. 1 NỘI DUNG 1 Xã hội hóa là gì? Có rất nhiều khái niệm về xã hội hóa như theo C.MÁC: xã hội hóa trước hết là quá trình chuyển biến từ một nền sản xuất có tính chất cá nhân, tư hữu sang một nền sang một nền sản xuất mang tính chất công cộng, công hữu. Trong những năm qua ở nước ta, có một thực tế là thuật ngữ “xã hội hoá” được đề cập trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng cho đến nay chưa có một khái niệm (định nghĩa) thống nhất về “xã hội hoá”, hoặc chí ít là chưa có sự giải nghĩa tương đối đầy đủ về nội hàm của thuật ngữ này. Thực tế, điều này đã trở thành một thách thức lớn trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương xã hội hoá cung ứng dịch vụ công ở nước ta do có những cách hiểu khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau về xã hội hoá. Cách hiểu thông thường nhất là dùng nghĩa của tìr “xã hội” cộng với nghĩa của hình vị “hoá”, như các cách giải thích dưới đây cho “xã hội hoá” là “chung”: (1) hoạt động sản xuất- kinh doanh là hoạt động không thể tự một người hay một gia đình làm được, mà là một hoạt động có tổ chức và có tính tập thể cao; (2) hoạt động do nhà nước quyết định, điều động và kiểm soát- huy động mọi người làm chung; (3) hoạt động chung có tính tự nguyện: như là tập thế người bỏ vốn vào công ty, quyền tuỳ thuộc số tiền bỏ vốn ra; hay là các hợp tác xã mà người lao động làm chung, quyết định chung mỗi người một phiếu giống nhau; hay (4) xã hội hoá là mỗi người tự đóng góp, tự lo, nhà nước có xu hướng giảm đi trách nhiệm của mình Nhìn chung, nhiều cách hiểu về “xã hội hoá” còn ít nhiều phiến diện, chưa làm rõ được bản chất của “xã hội hoá”. Để giảm thiếu thách thức nêu trên đây,việc làm rõ nội hàm của thuật ngữ “xã hội hoá”, tù' đó suy ra nội hàm của “xã hội hoá” cung ứng dịch vụ công (xem xét khái niệm của “xã hội hoá” trong bối cảnh cung úng dịch vụ công). 2 Đi tìm trong các từ điển tiếng Việt, không tìm thấy cuốn từ điển nào giải nghĩa đầy đủ cho thuật ngừ “xã hội hoá” trên tư cách là một thuật ngữ độc lập. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy nhũng sự giải nghĩa thuật ngũ' “xã hội hoá” khi nó được ghép với các thuật ngũ’ khác như: “xã hội hoá sản xuất”; “xã hội hoá cá nhân”; “xã hội hoá hình thức”; “xã hội hoá thực tế”; “xã hội hoá thặng dư” Qua nghiên cứu các thuật ngữ trên có thế suy ra một cách khái quát rằng: “Xã hội hoá” một hoạt động nào đó chính là sự gia tăng tính chất “xã hội” của hoạt động ấy thông qua sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội dựa trên những điều kiện và trong khuôn khổ cơ chế nhất định. Điều kiện và cơ chế cụ thể như thế nào là phụ thuộc vào bối cảnh của xã hội hoá. 2. Xã hội hóa dịch vụ công là gì? Xã hội hóa dịch vụ công là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong toàn xã hội vào hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về dịch vụ của nhân dân. Là việc xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện việc cung cấp dịch vụ công; đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ, mở rộng các cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tham gia chủ động và bình đẳng vào các hoạt động cung cấp dịch vụ công. Đó là hoạt động nhằm mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác trong việc cung ứng các dịch vụ công đáp ứng các đòi hỏi của xã hội. 3. Tại sao phải xã hội hóa dịch vụ công? Sự cần thiết phải xã hội hóa dịch vụ công Phải xã hội hóa dịch vụ công vì dịch vụ công là dịch vụ thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của toàn xã hội nên nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền có nhiệm vụ bảo đảm duy trì trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển phải là người chịu trách nhiệm bảo đảm cung cấp các dịch vụ đó cho xã hội. Ngoài ra những mâu thuẩn giữa chi phí bao cấp cho việc cung cấp dịch vụ công quá lớn trong khi đó ngân sách nhà nước thì còn eo hẹp và mâu thuẩn khối 3 lượng dịch vụ công quá lớn so với năng lực thực thi của nhà nước dẫn đến chất lượng cung ứng dịch vụ kém chất lượng. Vì vậy không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều thấy rõ cần thiết phải xã hội hóa dịch vụ công xuất phát bởi các lí do chung như : - Do yêu cầu phát triển chung của đời sống kinh tế xã hội : trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội diễn ra mạnh mẽ, khoa học và công nghệ đang có những bước tiến vượt bậc đã buộc các nhà nước một mặt phải năng cao trách nhiệm đối với các quá trình KT- XH mặc khác phải thu hút sự tham gia của người dân vào công việc của nhà nước.Việc xã hội hóa không chỉ là khuynh hướng riêng các nước đang trong chung đối với các quốc gia trên thế giới. - Do đặc điểm của nền kinh tế thị trường: Điểm quan trọng của thị trường là làm thỏa mản nhu cầu của khách hàng mà khu vực tư nhân là khu vực khá linh hoạt hơn trong việc cung ứng dịch vụ cũng như phương thức quản lý chính vì vậy việc mở rộng sự tham gia của các chủ thể xã hội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ khi đến với người dân. - Sự thay đổi tương quan giữa khu vực công với khu vực tư trong việc cung ứng dịch vụ công cộng cũng là một trong những yếu tố dẫn đến cần có sự thay đổi trong hình thức cung ứng dịch vụ công bởi trong nền kinh tế thị trường tương quan giữa khu vực công và khu vực tư với việc cung ứng dịch vụ công cộng có nhiều thay đổi do : sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng cao, sự thay đổi về mức sống của người dân, sự kém hiệu quả giữa khu vực công và khu vực tư. Và các lí do riêng từ chính bản thân từ phía nhà nước như : - Tiết kiệm ngân sách - Năng lực bộ máy cung cấp dịch vụ - Yêu cầu nâng cao tính cạnh tranh và chuyên nghiệp của khu vực công - Đảm bảo tính công khai và minh bạch 4. Tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng và định hướng trong tương lai Nếu dịch vụ hành chính công là những hoạt động của nhà nước để định hướng, điều tiết các hành vi của công dân và tổ chức trong xã hội theo một trật 4 tự do nhà nước quy định thì dịch vụ công cộng là nhóm dịch vụ bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Cùng với sự phát triển dịch vụ sự nghiệp công như : giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học thì dịch vụ kinh tế-kỹ thuật công với dịch vụ cấp điện, cấp nước sạch, thủy lợi, vệ sinh môi trường cũng không ngừng phát triển với các định hướng tốt với các tiến trình xã hội hóa dịch vụ công được thể hiện trong Chương trình CCHHNN giai đoạn 2011-2020 với các mục tiêu cụ thể như : cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong tương lai xã hội hóa dịch vụ công cộng sẽ được: - Triển khai mạnh mẽ nhất là trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế - Huy động được các nguồn lực của xã hội vào việc đảm bảo cung ứng dịch vụ công cộng. - Tạo nên sự cạnh tranh về cả số lượng và chất lượng cung cấp đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của công dân và xã hội. Bởi ưu điểm chủ yếu của xã hội hóa dịch vụ công cộng sẽ mang lại là : - Huy động các thành phần ngoài nhà nước trước hết là khu vực tư nhân, tham gia cùng với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ phát huy được tiềm năng của toàn xã hội vào quá trình phát triển tăng nguồn đầu tư cho việc cung ứng dịch vụ - Xã hội hóa giúp các đơn vị cung ứng dịch vụ của nhà nước trở nên năng động hơn, có cơ hội tiếp cận với trang thiết bị kỹ thuật mới. Chẳng hạn trong lĩnh vực y tế việc xã hội hóa liên doanh liên kết đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các bệnh viện trong việc huy động vốn để có trang thiết bị hoạt động chuyên môn, không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước. Các thiết bị xã hội hóa chủ yếu là thiết bị chẩn đoán điều trị, kỹ thuật cao nên góp phần thúc đẩy các kỹ thuật y tế phát triển - Thông qua quá trình xã hội hóa, hoạt động của nhà nước được giảm tải, bộ máy nhà nước được tinh gọn hơn, giảm chi ngân sách. Đây cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chính sách công bằng xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và nhà nước vì nhà nước có thể dùng nguồn ngân sách vốn hạn hẹp để đầu tư cho các vùng khó khăn, các đối tượng chính sách. 5 - Xã hội hóa nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ của người dân, xây dựng cộng đồng trách nhiệm và mở rộng sự tham gia của người dân góp phần vào xây dựng đất nước 5. Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công cộng nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong tương lai Bên cạnh những ưu điểm đã đề cập ở phần trên thì hoạt động xã hội hóa dịch vụ công cộng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: - Qúa trình triển khai xã hội hóa dịch vụ công cộng diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chậm phần lớn các dịch vụ công vẫn được các cơ quan nhà nước quản lí, việc tham gia cung cấp dịch vụ công của khu vực ngoài nhà nước vẫn còn khá hạn chế và phát sinh nhiều vấn đề phải giải quyết. - Mức độ xã hội hóa dịch vụ công cộng diễn ra không đồng đều ở các ngành, lĩnh vực khác nhau và giữa các vùng khác nhau.Nguyên nhân chính là nhà nước vẫn còn thiếu những chính sách khuyến khích rõ ràng và cụ thể, chưa có quy hoạch chung để định hướng và lên kế hoạch triển khai xã hội hóa cho các ngành, lĩnh vực khác nhau và giữa các vùng khác nhau. - Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ và sử lý vi phạm của các đơn vị cung cấp dịch vụ ngoài nhà nước chưa được thục hiện chặc chẽ và nghiêm túc.Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do thiếu các quy định cần thiết và ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCC làm nhiệm vụ kiểm soát chưa tốt.Các nhà đầu tư thường chú trọng nhiều đến lợi nhuận, luôn có xu hướng đẩy giá dịch vụ lên cao để tận thu, các loại phí dịch vụ bị điều chỉnh giá tùy tiện, chất lượng dịch vụ yếu, cơ chế tài chính không minh bạch.Ví dụ nhiều trường mầm non tư thục không đủ tiêu chuẩn về diện tích, sử dụng thực phẩm không an toàn, các điều kiện chăm sóc không đảm bảo; các cơ sở khám chữa bệnh không đáp ứng đủ các yêu cầu về chuyên môn, trang thiết bị; một số bệnh viện đầu tư kinh phí và nhân lực vào phát triển các khu dịch vụ điều trị theo yêu cầu để có thể thu thêm tiền mà bỏ ngỏ một số khoa phòng cần phải đầu tư cho đạt đủ yêu cầu, lạm dụng xét nghiệm kỹ thuật cao được mua máy móc nguồn vốn xã hội hóa Từ những thách thức đó để phát huy hết tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng thì vai trò quản lý và cung cấp dịch vụ của nhà nước cần có sự thay 6 đổi bên cạnh những việc giảm bớt tối đa việc trực tiếp cung cấp dịch vụ nhà nước cần tập trung nhiều vào hoạt động quản lý, điều tiết và định hướng cho việc cung cấp dịch vụ. Một số giải pháp cần phải chú trọng đến đẩy mạnh xã hội hóa -Tăng cường nhận thức về dịch vụ công. Cụ thể đối với loại hình dịch vụ công cộng nhà nước chỉ nên trực tiếp cung cấp khi tư nhân thực hiện không tốt đáp ứng đòi hổi của nhà nước và vì một lí do đặt biệt nào đó nhà nước không muốn giao cho các đơn vị ngoài nhà nước đảm nhận. -Hoàn thiện hoạt động quản lí nhà nước đối với công tác xã hội hóa: thiết lập các quy định pháp luật về xã hội hóa, xác định rõ ràng cơ chế hoạt động -Đơn giản hóa thủ thục thành lập nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của việc kiểm soát chặc chẽ -Tăng cường kiểm soát về giá cả, năng lực, chất lượng dịch vụ cung ứng, xử lý các vi phạm trong việc cung cấp dịch vụ của các cơ sơ một cách nghiêm túc -Hỗ trợ các cơ sở ngoài nhà nước về các vấn đề như đất đai, tài chính, cho vay vốn có lãi xuất thấp, đào tạo nhân sự, đãi ngộ chính sách… 7 KẾT LUẬN Tóm lại vấn đề xã hội hóa các dịch vụ công ví dụ như : cổ phần hóa một số bệnh viện, trường công lập nhằm nâng cao chất lượng chữa bệnh, chất lượng đào tạo nên được xem xét một cách nghiêm túc, nếu thật sự điều này dẫn đến một sự cải thiện về nguồn vốn đầu tư, về hiệu quả đầu tư, về hiện đại hóa công nghệ, cải thiện cung cách quản lý, tạo động lực làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ. Cộng đồng sẽ có những bệnh viện tốt hơn, những trường học tốt hơn để phục vụ bệnh nhân tốt hơn và đào tạo học sinh tốt hơn. Những nơi này không cung cấp dịch vụ miễn phí nhưng thật ra, điều này không làm thay đổi chính sách điều trị miễn phí bệnh nhân nghèo, cũng như không làm thay đổi chính sách giáo dục cưỡng bách quốc gia, nếu chúng ta thực sự muốn duy trì các chương trình xã hội cần thiết này. Hệ thống bảo hiểm y tế đang mở rộng cho mọi người dân trong cộng đồng và không có gì trở ngại về mặt chính sách và biện pháp thực hiện trong việc cung cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho những thành viên của các gia đình cần được giúp đỡ, và các trẻ em cơ nhỡ. Trên thực tế, các chương trình này đang được Nhà nước quan tâm. Với bảo hiểm y tế, các bệnh nhân này có thể đàng hoàng tiếp cận các bệnh viện được cổ phần hóa và được hưởng một cách công bằng hơn, với một sự đối xử tốt hơn và một chất lượng phục vụ cao hơn đối với các dịch vụ nghỉ dưỡng và điều trị tại đây, theo những quy định nghiêm ngặt được công bố về việc nghỉ dưỡng và điều trị thuộc hệ thống bảo hiểm y tế. Các học sinh nghèo sẽ được hưởng các khoản trợ cấp từ Quỹ giáo dục quốc gia để thanh toán các khoản học phí trong những năm học của mình theo chính sách cưỡng bách giáo dục của Nhà nước. Các em sẽ được hưởng một chất lượng đào tạo không kém hơn những em giàu có khác, không mặc cảm vì không có phân biệt đối xử. Phương thức này mang lại một sự công bằng không kém hơn phương thức cũ, nhưng với một chất lượng giáo dục chắc chắn cao hơn. Hy vọng những tiềm năng từ việc xã hội hóa dịch vụ công cộng sẽ đem lại nhiều thuận lợi trong việc thụ hưởng các dịch vụ cho người dân.Trong tương lai việc làm này phải được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện dịch vụ công ở Việt Nam. 8 [...]...TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bài giảng môn của thầy Đặng Khắc Ánh 2.Tạp chí giáo dục và lí luận số 190 (CĐ/2012) bài Nâng cao chất lượng xã hội hóa dịch vụ công của Ts Đặng Khắc Ánh 3.Ts Chu Văn Thành,2007, chủ biên, Dịch vụ công đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng ở Việt Nam hiện nay” 4.Ts Đinh Văn Ân- Hoàng Thu Hòa, chủ biên , “ Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam” 9 . Xã hội hóa là gì? 2 2. Xã hội hóa dịch vụ công là gì? 3 3. Tại sao phải xã hội hóa dịch vụ công? Sự cần thiết phải xã hội hóa dịch vụ công 3 4. Tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng. các dịch vụ công đáp ứng các đòi hỏi của xã hội. 3. Tại sao phải xã hội hóa dịch vụ công? Sự cần thiết phải xã hội hóa dịch vụ công Phải xã hội hóa dịch vụ công vì dịch vụ công là dịch vụ thiết. cảnh của xã hội hoá. 2. Xã hội hóa dịch vụ công là gì? Xã hội hóa dịch vụ công là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong toàn xã hội vào hoạt động cung cấp dịch vụ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng trong tương lai, Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng trong tương lai,

Từ khóa liên quan