0

Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng ở việt nam trong tương lai

15 3,268 36

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:09

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ĐỀ TÀI: Đánh giá tiềm năng xã hội hoá dịch vụ công trong tương lai Học viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp Cao học Hành chính công 16M Huế, năm 2013 1 MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU 1 II. NỘI DUNG 2 CHƯƠNG 1: DỊCH VỤ CÔNG VÀ XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG- CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 2 1. Quan điểm về dịch vụ công 2 2. Quan điểm về xã hội hóa dịch vụ công 5 3. Quan điểm của Đảng về xã hội hóa dịch vụ công 6 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM 9 1. Những kết quả đã làm được 9 2. Những tồn tại, hạn chế 10 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI 11 III. KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU TAM KHẢO 2 I. MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới cung ứng dịch vụ công là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại. Để đạt được thành công trong công cuộc đổi mới này, nhà nước sẽ phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến tất cả các kích chiều cung ứng dịch vụ công, từ những cải cách nội tại trong chính cơ quan nhà nước chịu cung ứng dịch vụ đến cải cách về thể chế hoặc thayy đổi cả vai trò của nhà nước trong cung cấp dịch vụ bằng việc chuyển gia ở mức độ nhất định trách nhiệm cung ứng cho khu vực tư nhân thông qua quá trình hóa dịch vụ công. Ở Việt Nam, vấn đề xã hội hóa dịch vụ công đã được thể chế bẳng chủ trương, chính sách của Nhà nước. Với chủ trương này, Nhà nước khuyến khích người dân tham gia vào phát triển các dịch vụ công, đa dạng hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ. Trong nội dung bài tiểu luận này, tác giả tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận của dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ công, ting hiểu về tình hình thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, từ đó đưa ra những đánh giá về tiềm năng xã hội hóa dịch vụ công trong tương lai. 1 II. NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CÔNG VÀ XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG 1. Quan điểm về dịch vụ công 1.1. Khái niệm Khái niệm “ dịch vụ công” được sử dụng rộng rãi ở châu Âu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Theo quan niệm của nhiều nước, dịch vụ công luôn gắn với vai trò của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ này. Khái niệm và phạn vi dịch vụ công có sự biến đổi tùy thuộc vào vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá của mỗi quốc gia. Như ở Canada, có tới 34 loại hoạt động được coi là dịch vụ công (quốc phòng, an ninh, pháp chế, tạo việc làm, quy hoạch, bảo vệ môi trường và các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm xã hội ). Ở Pháp, khái niệm dịch vụ công được hiểu là, bao gồm các hoạt động công ích (điện, nước, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường ); các hoạt động sự nghiệp phục vụ nhu cầu tinh thần, sức khỏe của người dân (giáo dục, y tế, thể thao, thể dục ); các dịch vụ hành chính công (thuế vụ, an ninh, quốc phòng, cấp phép hộ khẩu, hộ tịch ). Còn ở Italia, dịch vụ công được giới hạn ở hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh tế công ích (điện, nước sạch, vệ sinh môi trường). Các hoạt động cấp phép hộ khẩu, hộ tịch lại do cơ quan hành chính thực hiện. Ở Việt Nam hiện nay đang có xu hướng tách hoạt động dịch vụ công ra khỏi hoạt động hành chính công quyền nhằm xóa bỏ cơ chế bao cấp, giảm tải cho bộ máy nhà nước, khai thác mọi tiềm tàng trong xã hội và nâng cao chất lượng của dịch vụ công phục vụ nhân dân. Có thể thấy rằng khái niệm và phạm vi các dịch vụ công cho dù được tiếp cận ở nhiều góc dộ khác nhau, chúng đều có tính chất chung là nhằm phục nhu cầu và lợi ích chung thiết yếu của xã hội, của cộng đồng dân cư và nhà nước có trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ này cho xã hội.Ngay cả khi nhà nước chuyển giao một phần việc cung ứng dịch vụ công cho khu vực tư nhân thì nhà nước 2 vẫn giữa vai trò điều tiết nhằm đảm bảo sự công bằng trong phân phối các dịch vụ này và khăc phục các bất cập của thị trường. Từ những tính chất trên đây, dịch vụ công có thể hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng , của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điêu kiện cho khu vực tư nhân thực hiện. 1.2. Đặc điểm dịch vụ công Các loại dịch vụ công và các hình thức cung ứng dịch vụ công tuy có đặc điểm, tính chất khác nhau, song chúng có đặc điểm chung cơ bản như sau: Thứ nhất, dịch vụ công có tính xã hội, với mục tiêu chính là phục vụ lợi ích cộng đồng đáp ứng nhu cầu của tất cả công dân, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội và đảm bảo công bằng và ổn định xã hội, mang tính quần chúng rộng rãi. Mọi người đều có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận các dịch vụ công với tư cách là đối tượng phục vụ của nhà nước. Từ đó có thể thấy tính kinh tế, lợi nhuận không phải là điều kiện tiên quyết chi phối hoạt động dịch vụ công. Thứ hai, dịch vụ cung ứng loại “hàng hóa “ không phải là bình thường mà là hàng hóa đặc biệt do nhà nước cung ứng hoặc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đáp ứng nhu cầu toàn xã hội, bất kể các sản phẩm được tạo ra có hình thái hiện vật hay phi hiện vật. Thứ ba, việc trao đổi dịch vụ công không thông qua quan hệ thị trường đầy đủ. Thông thường, người sử dụng dịch vụ công không trực tiếp trả tiền , hay đúng hơn là đã trả tiền dưới hình thức đóng thuế vào ngân sách nhà nước. Cũng có những dịch vụ công mà nười sử dụng vẫn phải trả một phần hoặc toàn bộ kinh phí; xong nhà nước vẫn có trách nhiệm đảm bảo cung ứng các dịch vụ này không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Thứ tư, từ góc độ kinh tế học, dịch vụ công là các hoạt động cung ứng cho xã hội một loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này mang lại lợi ích không chỉ lợi ích cho những người mua nó, mà cho cả những người không phải trả tiền cho hàng hóa này. 3 Với sự đa dạng của các loại dịch vụ công, của các hình thức cung ứng dịch vụ công và những đặc điểm của dịch vụ công, dịch vụ công có thể được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu tiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, lợi ích chung và công bằng xã hội. 1.3 . Các hình thức dịch vụ công Dựa vào tính chất và tác dụng của dịch vụ cung ứng, có thể chia dịch vụ công thành các loại sau:  Dịch vụ công hành chính công : Đây là loại dịch vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Do vậy, cho đến nay đối tượng cung ứng duy nhất của các dịch vụ công này là cơ quan công quyền hay các cơ quan nhà nước thành lập được ủy quyền thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công . Đây là một phần trong chức năng quản lý nhà nước . Để thực hiện chức năng này, nhà nước phải tiến hành những hoạt động phục vụ trực tiếp như cấp giấy phép, giấy chứng nhận , đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch,…Người dân được hưởng dịch vụ này không theo quan hệ cung cầu, ngang giá trên thị trường, mà thông qua hẹ thống lệ phí hoặc phí cho các cơ quan hành chính nhà nước . Phần lệ phí này mang tính chất hỗ trợ cho ngân sách nhà nước.  Dịch vụ công cộng: Đây là loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng , xã hội. Trong đó dịch vụ công cộng có thể chia làm hai loại chính:  Dịch vụ sự nghiệp công: Bao gồm các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như giáo dục , văn hóa, khoa học, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bảo hiểm, an sin xã hội. Xu hướng chung hiện nay trên thế giới là nhà nước chỉ thực hiện những dịch vụ công nào mà xã hội không thể làm được hoặc không muốn làm, nên nà nước đã chuyển giao một phần việc cung ứng dịch vụ công này cho khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội  Dịch vụ công ích : Là các hoạt động cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cơ bản thiết yếu cho người dân và cộng đồng như: vệ sinh môi trường, xử lý 4 rác thải, cấp nước sạch, vận tải côn cộng đô thị, phòng chống thiên tai…chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Có một số hoạt động ở địa bàn cơ sở do khu vực tư nhân đứng ra đàm nhiệm như vệ sinh môi trường , thu gom vận chuyển rác thải ở một số đo thị nhỏ, cung ứng nước sạch ở một số vùng nông thôn… 2. Quan điểm về xã hội hóa dịch vụ công 1.1. Khái niệm Dịch vụ công là những dịch vụ thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tàn xã hội nên nhà nước với tư cách bộ máy công quyền có nhiệm vụ đảm bảo duy trì trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển phải là nười chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ công đó cho xã hội.Ở Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ công là một trong những đòi hỏi quan trọng của quá trình CNH, HĐH hướng tới xây dựng pháp quyền XHCN, nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chương trình cải cách tỏng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ( Ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ) đã xác định ba mục tiêu chủ yếu ba gồm: (1) cải cách thể chế;(2) xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức viên chức ;( 3)Nâng cao chất lượng dịc vụ công . Tuy nhiên, trong bối cảnh , những đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội đối với các dịch vụ công và khả năng đáp ứng của nhà nước bị hạn chế do thiếu hụt ngân sách và tính kém hiệu quả trong hoạt động đầu tư của nhà nước, việc cho phép lôi cuốn khu vực tư tham gia cùng với nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công là tất yếu . Quá trình vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về dịch vụ của nhân dân được gọi là xã hội hóa dịch vụ công 1.2. Lợi ích của xã hội hóa dịch vụ công Sự phát triển dịch vụ công với những hiệu quả của nó có ý nghĩa là điều kiện và động cơ phát triển kinh tế, xã hội và chính trị. Một là,hiệu quả của dịch vụ công trong phát triển kinh tế - xã hội ngày nay tính ưu việt của một xã hội, một thể chế chính trị ngày càng thể hiện rõ ở chất 5 lượng cung ứng dịch vụ công. Qua đó, thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa nhà nước, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Nếu dịch vụ công làm không tốt, chất lượng thấp, hoặc dối trá lừa đảo thì tác động xấu và trực tiếp đến đời sống xã hội, đến uy tín chính trị của nhà nước và dân tộc. Hiệu quả của dịch vụ công đối với phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện ở hai nội dung: Hai là, hiệu quả của thể chế kinh tế thị trường (giao dịch kinh tế, cạnh tranh thị trường, bảo vệ tài nguyên, tài sản công cộng ) và sự ổn định xã hội, duy trì trật tự và an toàn cho cộng đồng, thành viên xã hội được bảo vệ sức khỏe, giáo dục, việc làm, thông tin, bảo vệ quyền công dân. Ba là, hiệu quả dịch vụ công trong nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Ngày nay, nhà nước phải bảo đảm tốt hai chức năng: chức năng quản lý và chức năng phục vụ. Cùng với hiệu quả của dịch vụ công, chức năng phục vụ ngày càng nổi lên và chức năng quản lý ngày càng gọn nhẹ và hiệu quả. Gắn kết nhuần nhuyễn hai chức năng quản lý và phục vụ là khoa học và nghệ thuật quản lý, là văn hóa và đạo đức của nhà nước. Đó là con đường để nhà nước trở thành một nhà nước tiết kiệm, trong sạch mà kết quả chung là đi đến "xã hội lớn, nhà nước nhỏ", xã hội ngày càng tự chủ hơn, nhà nước ngày càng hiệu quả hơn, gần dân hơn. Để nâng cao dần hiệu quả dịch vụ công, nhà nước phải xác định rõ từng thời kỳ: loại dịch vụ công nào nhà nước cần trực tiếp làm, loại nào ủy quyền cho tổ chức ngoài nhà nước và loại nào nhà nước cần phối hợp với các tổ chức ấy. Nhìn chung, nhà nước chỉ trực tiếp cung ứng dịch vụ công nào mà khu vực ngoài nhà nước không thể làm thay hay không muốn làm. 3. Quan điểm của Đàng về xã hội hóa dịch vụ công Tư tưởng về xã hội hoá dịch vụ công được hình thành từ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (Khoá VII) “đa dạng hoá các hình thức tổ chức chăm sóc sức khoẻ (nhà nước, tập thể, nhân dân) trong đó y tế nhà nước là chủ đạo” và được chính thức đưa vào trong văn kiện Đại hội Đảng VIII “Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, 6 các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định: “Các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hoá, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội”. Văn kiện Đại hội Đảng X tiếp tục cụ thể hóa: “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo” và “Xúc tiến xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, từng vùng”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã khẳng định “Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, đặc biệt là cho những vùng nghèo, người nghèo, bảo đảm những dịch vụ cơ bản cho nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, vận dụng hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị trường”. Thể chế hoá chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 21/8/1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế và văn hoá; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, vấn đề dịch vụ công được đề cập rất cụ thể: “Xây dựng quan niệm đúng đắn về dịch vụ công. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về dịch vụ công đều do cơ quan nhà nước trực tiếp đảm nhiệm. Trong từng lĩnh vực cần định rõ những công việc mà Nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiện, những công việc cần chuyển giao cho các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao khẳng định: xã hội hoá nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Các 7 nhiệm vụ đẩy mạnh xã hội hóa chủ yếu gồm :1) Nhà nước đổi mới cơ chế chính sách, đổi mới phương thức cơ cấu đầu tư; 2) Chuyển các cơ sở công lập đang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp mang nặng tính hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ; 3) Phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập với hai loại hình dân lập và tư nhân; 4) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. Như vậy theo tinh thần các văn kiện của Đảng và Nhà nước, xã hội hoá chính là huy động nguồn lực từ trong nhân dân và sự tham gia của người dân vào việc giải quyết các vấn đề thuộc chính sách xã hội của Nhà nước, nhưng không làm giảm vai trò, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo các dịch vụ công cơ bản cho người dân. 8 [...]... XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Thứ nhất, xã hội hóa dịch vụ công là xu hướng tất yếu không thể đảo ngược trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta Đây là tư tưởng cơ bản trong việc hoạch định các chính sách, biện pháp thực hiện xã hội hóa trong chương trình cải cách hành chính của Việt Nam Thứ hai, việc thực hiện xã hội. .. hội hóa trong một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao…được chú trọng thực hiện trước tiên, sau đó lan tỏa lan tỏa ra các dịch vụ công khác tạo nên một chương trình cải tạo sâu rộng Nếu theo cách phân loại dịch vụ công thành:(1) dịch vụ hành chính công; (2) dịch vụ sự nghiệp công; (3) dịch vụ công ích , thì có thể thực hiện xã hội hóa đối với phần lớn dịch vụ sự nghiệp công, ... vụ sự nghiệp công, nhiều dịch vụ công ích và một số dịch vụ hành chính công Lĩnh vực dịch vụ công ngày càng được mở rộng xã hội hóa, hướng đến việc “mở của cho sự tham gia của các cơ sở ngoài công lập phù hợp với bối cảnh kinh tế- xã hội trong từng thời điểm Điều này sẽ dẫn đến có sự thay đổi về cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập như: hực hiện chuyển đổi từ việc giao dự toán ngân sách...CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM 1 Những kết quả đã làm được Chính phủ đã nghiên cứu ban hành các chính sách và quy định làm cơ sở cho việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực tham gia vào hoạt động phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao Kết quả là hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ công ngoài công lập ngày càng phát triển,... và phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công Qua đó, tạo được sự chuyển biến trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện xã hội hóa ở các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội trong việc triển khai thực hiện xã hội hóa 2 Những tồn tại, hạn chế Trong thực tế công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao chưa đảm bảo... góp của nhân dân trong điều kiện Nhà nước khó khăn về tài chính, ngân sách; chưa thực sự quyết tâm đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động dịch vụ công Tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn khá nặng nề Trong khi đó, công tác quán triệt, tuyên truyền về mục tiêu, sự cần thiết của xã hội hóa chưa được chú ý đúng mức 10 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG XÃ... nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thứ ba, xã hội hóa dịch vụ công sẽ được thực hiện trong mối quan hệ gắn kết với các thành phần kinh tế - xã hội khác như: phát triển các thành phần kinh tế; phát triển thị trường; hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường dân chủ; đẩy mạnh sự tham gia của người dân hướng đến mục tiêu đẩy nhan sự phát triển toàn diện của đát nước Thứ tư,Tốc độ tăng trưởng nhan của Việt. .. tác công tư và được coi là giải pháp chủ yếu cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công ở nước ta trong tương lai III KẾT LUẬN Xã hội hóa dịch vụ công là một xu hướng tất yếu gắn liền với phát triển kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở từng giai đoạn phát triển Không thể kìm hãm hay tự do hóa nhu cầu đó Vì vậy, cần lư ý vấn đề sau: Thứ nhất,điều kiện bên trong về nhà nước và xã hội. .. triển các cơ sở công lập phục vụ những vùng nghèo, người nghèo và đảm bảo những dịch vụ cơ bản như: giáo dục phổ cập; các chương trình mục tiêu quốc gia; y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho các đối tượng chính sách, người nghèo Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành lập các cơ sở ngoài công lập, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở này; thúc đẩy việc hình thành... người, góp phần giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập Các cơ sở cung ứng dịch vụ văn hóa và thể dục thể thao ngoài công lập tăng nhanh, thu hút được nhiều nguồn lực, nhiều thành phần kinh tế trong xã hội tham gia Thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước đầu tư cho các lĩnh vực dịch vụ công, tạo điều kiện cho ngân sách . hiện xã hội hóa dịch vụ công, từ đó đưa ra những đánh giá về tiềm năng xã hội hóa dịch vụ công trong tương lai. 1 II. NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CÔNG VÀ XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG 1 1: DỊCH VỤ CÔNG VÀ XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG- CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 2 1. Quan điểm về dịch vụ công 2 2. Quan điểm về xã hội hóa dịch vụ công 5 3. Quan điểm của Đảng về xã hội hóa dịch vụ công. tiêu, sự cần thiết của xã hội hóa chưa được chú ý đúng mức. 10 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Thứ nhất, xã hội hóa dịch vụ công là xu hướng tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng ở việt nam trong tương lai, Đánh giá tiềm năng của việc xã hội hóa dịch vụ công cộng ở việt nam trong tương lai,

Từ khóa liên quan