Lập giá dự thầu cho gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới tứ hiệp

112 835 5
Lập giá dự thầu cho gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới tứ hiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG 1 1.1. Những vấn đề chung về đấu thầu. 1 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động đấu thầu. 1 1.1.2. Khái niệm đấu thầu 2 1.1.3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu. 3 1.1.4. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu đối với một gói thầu 4 1.1.5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 4 1.1.6. Đảm bảo kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư 5 1.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu và bảo đảm dự thầu. 5 1.2.1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu. 5 1.2.2. Các phương thức đấu thầu trong hoạt động xây dựng. 9 1.2.3. Bảo đảm dự thầu. 10 1.3. Kế hoạch đấu thầu. 11 1.3.1. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu. 11 1.3.2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 11 1.3.3. Nguyên tắc phân chia các gói thầu. 11 1.3.4. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu. 12 1.4. Trình tự thực hiện đấu thầu. 13 1.4.1. Chuẩn bị đấu thầu. 13 1.4.2. Tổ chức đấu thầu. 14 1.4.3. Làm rõ hồ sơ mời thầu. 15 1.4.4. Đánh giá hồ sơ dự thầu. 15 1.4.5. Làm rõ hồ sơ dự thầu. 16 1.4.6. Xét duyệt trúng thầu. 16 1.4.7. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu. 17 1.4.8. Phê duyệt kết quả đấu thầu. 17 1.4.9. Thông báo kết quả đấu thầu. 17 1.4.10. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 17 1.5. Hợp đồng trong xây dựng. 18 1.5.1. Khái niệm hợp đồng xây dựng. 18 1.5.2. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng. 18 1.5.3. Nội dung hợp đồng. 18 1.5.4. Hình thức hợp đồng. 19 1.5.5. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng. 23 1.5.6. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng. 24 1.5.7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng.24 1.5.8. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng. 25 1.6. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu. 27 1.6.1. Trách nhiệm của người có thẩm quyền. 27 1.6.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư. 28 1.6.3. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu. 28 1.6.4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chuyên gia đấu thầu. 29 1.6.5. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu. 29 1.6.6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thẩm định. 30 1.7. Đấu thầu quốc tế tại Việt Nam. 30 1.7.1.Khái niệm. 30 1.7.2. Các điều kiện đấu thầu quốc tế và các ưu đãi cho nhà thầu. 30 1.7.3. Đặc trưng của đấu thầu quốc tế. 32 1.7.4. Các hình thức đấu thầu quốc tế. 32 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO MỘT GÓI THẦU XÂY DỰNG 34 2.1. Khái niệm giá dự thầu. 34 2.2. Căn cứ lập giá dự thầu. 34 2.3. Phương pháp xác định giá dự thầu xây lắp đối với các công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trong nước. 35 2.3.1. Các thành phần chi phí có trong đơn giá dự thầu. 35 2.3.2.Phương pháp xác định từng khoản mục chi phí trong đơn giá dự thầu. 36 2.3. Phương pháp xác định giá dự thầu quốc tế đối với các dự án xây dựng dung vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam. 48 CHƯƠNG 3. LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU XÂY DỰNG 52 3.1. Giới thiệu về gói thầu. 52 3.1.1.Giới thiệu chung về gói thầu 52 3.1.2. Đặc điểm hiện trạng và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu. 52 3.1.3. Tổ chức thi công tổng thể. 53 3.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công chi tiết của nhà thầu. 54 3.2.1. Thi công san nền. 54 3.2.2. Thi công hệ thống thoát nước. 57 3.2.3. Biện pháp thi công nền, mặt đường. 60 3.2.4. Thi công móng cấp phối đá dăm (Theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm 20TCN- 2007 của Bộ GTVT). 63 3.2.5. Thi công lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn. 65 3.2.6. Thi công mặt đường bê tông asphalt. 66 3.2.7. Thi công lắp đặt bó vỉa dải phân cách. 70 3.2.8. Thi công lát hè và bó gáy hè. 71 3.2.9. Thi công hệ thống tổ chức giao thông. 71 3.3. Lập giá dự thầu cho gói thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới Tứ Hiệp. 72 3.3.1. Căn cứ lập giá dự thầu. 72 3.3.2. Lập giá dự thầu công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới Tứ Hiệp. 73 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG 1.1. Những vấn đề chung về đấu thầu. 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động đấu thầu. Quá trình xây dựng và đổi mới phát triển kinh tế, đất nước ta đã gặp không ít khó khăn. Suốt một thời gian dài, đất nước thực hiện việc quản lý kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chúng ta chủ yếu quản lý bằng phương pháp giao nhận thầu theo kế hoạch. Hình thức này có ưu điểm là tạo ra sự thống nhất trong quản lý từ Trung ương đến địa phương, Nhà nước sẽ lập kế hoạch các công trình thực hiện trong năm tới sau đó sẽ phân công công việc cho từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hình thức này bộc lộ khá nhiều nhược điểm như: giảm tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; chất lượng công trình không đảm bảo; các doanh nghiệp không nỗ lực phấn đấu phát huy để nâng cao năng lực của mình… Do đòi hỏi tất yếu của sự phát triển, nền kinh tế nước ta đã xóa bỏ cơ chế bao cấp quan liêu để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Lĩnh vực xây dựng cũng có những sự thay đổi nhất định để phù hợp với cơ chế thị trường. Ngoài các hình thức giao nhận thầu trực tiếp như trước đây (chỉ định thầu), còn áp dụng phương thức đấu thầu. Đấu thầu là một trong những phương pháp quản lý tối ưu của Nhà nước trong điều kiện vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản còn hạn chế mà đòi hỏi xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là điều rất cần thiết cho sự phát triển tổng thể của nền kinh tế quốc dân. Thực tế đã chứng minh, công tác đấu thầu nếu được thực hiện một cách nghiêm túc sẽ đem lại hiệu quả tích cực không chỉ với chủ thể tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện dự án , tham gia vào quá trình đầu tư như Chủ đầu tư, Nhà thầu, các cơ quan quản lý Nhà nước… mà còn ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác như: dân cư trong vùng xây dựng, những người trực tiếp sử dụng công trình… Và xét một cách sâu xa hơn nữa thì còn tác động đến niềm tin của nhân dân với Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản khi thực tế gần đây niềm tin đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công tác đấu thầu mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia: Đối với Chủ đầu tư : Lựa chọn Nhà thầu có năng lực đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thời gian, tiết kiệm vốn đầu tư và lựa chọn giá cả hợp lý nhất, chống lại tình trạng độc quyền về giá. Do đó trên thực tế quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn xây dựng kích thích cạnh tranh giữa các Nhà thầu. Vì vậy, xét theo phương diện nào đó, đấu thầu có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Đối với Nhà thầu: Đảm bảo tính công bằng giữa các Nhà thầu thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện dự thầu, không phân biệt đối xử giữa các Nhà thầu, đồng thời kích thích các nhà thầu cạnh tranh nhau để giành được các hợp đồng. Muốn vậy, các Nhà thầu phải không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, đưa ra các giải pháp thi công tốt nhất để thắng thầu, luôn có trách nhiệm cao đối với công việc, chất lượng sản phẩm, thời gian thi công do mình đảm nhận để nâng cao uy tín với các khách hàng. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Tạo cơ sở để đánh giá tiềm năng của các đơn vị kinh tế, từ đó, có các chính sách xã hội phù hợp. Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực diễn ra, tránh được sự thiên vị, đặc quyền, đặc lợi, móc ngoặc riêng với nhau làm thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước. Thông qua đấu thầu, tạo tiền đề cho quản lý tài chính của các dự án cũng như của các doanh nghiệp xây dựng một cách hiệu quả. 1.1.2. Khái niệm đấu thầu Theo luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đứng ở góc độ Chủ đầu tư: Đấu thầu là một phương thức cạnh tranh trong xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu (khảo sát, thiết kế, xây lắp, mua sắm máy móc thiết bị…) đáp ứng được các yêu cầu về kinh tế- kỹ thuật đặt ra cho việc xây dựng công trình. Đứng ở góc độ Nhà thầu: Đấu thầu là một hình thức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh mà thông qua đó, nhà thầu giành được cơ hội nhận thầu khảo sát, thiết kế, mua sắm máy móc thiết bị và xây lắp công trình. Đứng ở góc độ quản lý Nhà nước: Đấu thầu là một phương thức quản lý thực hiện dự án đầu tư mà thông qua đó, lựa chọn được các nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. 1.1.3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu. a. Phạm vi điều chỉnh. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn các dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau: 1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: + Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; + Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; + Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng nông thôn, đô thị; + Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; + Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển. 2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứ chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. b. Đối tượng áp dụng. + Tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại mục trên. + Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu thuộc các gói thầu thuộc các dự án quy định tại mục trên. + Tổ chức cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu nhưng chọn áp dụng Luật đấu thầu. 1.1.4. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu đối với một gói thầu Theo Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải có đủ các điều kiện sau: 1. Trường hợp nhà thầu có tư cách hợp lệ là tổ chức: + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước, có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; + Hạch toán kinh tế độc lập; + Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể. 2. Trường hợp nhà thầu có tư cách hợp lệ là cá nhân: + Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; + Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp; + Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 3. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu theo quy định của Luật đấu thầu. 4. Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời của bên mời thầu; 5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu. 1.1.5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu theo quy định của Luật đấu thầu phải đảm bảo các yêu cầu tính cạnh tranh sau: + Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC; + Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; + Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng; + Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư của dự án. 1.1.6. Đảm bảo kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư Theo điều 6 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Chủ đầu tư phải có kế hoạch đấu thầu được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án, trường hợp chưa đủ điều kiện và thật cần thiết thì được phép lập kế hoạch đấu thầu cho một số gói thầu để thực hiện trước. Trong kế hoạch đấu thầu phải nên rõ só lượng gói thầu và nội dung từng gói thầu, cụ thể: tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu; thời gian lựa chọn nhà thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng. 1.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu và bảo đảm dự thầu. 1.2.1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu. 1.2.1.1. Đấu thầu rộng rãi. Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu các thông tin: kế hoạch đấu thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển; thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; văn bản pháp luật về đấu thầu hiện hành; các thông tin liên quan khác. Ngoài ra các thông tin trên còn được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận các tổ chức và cá nhân có quan tâm. Hình thức đấu thầu này được khuyến khích áp dụng nhằm đạt tính cạnh tranh cao trên cơ sở tham gia của nhiều nhà thầu. Tuy nhiên, hình thức này được áp dụng cụ thể trong phạm vi một địa phương, một vùng, liên vùng, toàn quốc hoặc quốc tế. Đặc biệt lưu ý trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hay một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 1.2.1.2. Đấu thầu hạn chế. Là hình thức đấu thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau: + Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu; + Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác. 1.2.1.3. Chỉ định thầu Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, được áp dụng trong các trường hợp sau: + Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định thầu; + Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài; + Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh năng lượng do Thủ tướng chính phủ quyết định khi thấy cần thiết; + Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo đảm tính tương thích của thiết bị, công nghệ; + Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới năm trăm triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói thầu dưới một tỷ đồng thuộc dự án đầu tư phát triển; gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới một trăm triệu đồng thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên; trường hợp thấy cần thiết thì tổ chức đấu thầu. 1.2.1.4. Mua sắm trực tiếp. Được áp dụng cho trường hợp: + Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký kết trước đó không quá sáu tháng; + Khi thực hiện mau sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự; + Đợn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; + Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác. 1.2.1.5. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây: + Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng; + Nội dung mua sắm là những hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu, phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau. 1.2.1.6. Tự thực hiện [...]... Chấp nhận giá - Chấp nhận thực hiện hợp đồng theo hồ sơ kỹ thuật - Chấp nhận sự quản lý kiểm tra của Bên mời thầu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO MỘT GÓI THẦU XÂY DỰNG 2.1 Khái niệm giá dự thầu Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá 2.2 Căn cứ lập giá dự thầu Giá dự thầu được lập dựa trên... tương ứng hiệu lực bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu không được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu đã nộp bao gồm cả giá dự thầu và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu Bảo đảm dự thầu được trả lại cho các nhà thầu không trúng thầu trong thời gian không... kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì đánh giá tổng hợp để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu; riêng gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì xem xét đề xuất về mặt tài chính đối với nhà thầu xếp thứ nhất về mặt kỹ thuật 1.4.5 Làm rõ hồ sơ dự thầu Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. .. công khai căn cứ vào giá dự thầu, chuyên môn tài chính của nhà thầu Người dự thầu có giá thấp nhất là trúng thầu mặc dù giá này có thể cao hơn giá mà Bên mời thầu đã định ra trước đó 1.7.4.5 Gọi thầu hạn chế Loại hình này áp dụng rộng rãi cho các công trình khi vào thời hạn không cho phép, cần giữ bí mật, đòi hỏi người dự thầu có thể áp dụng về tài chính và chuyên môn Việc mời thầu và xét thầu không công... nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất kỹ thuật; đề xuất tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu 1.2.3 Bảo đảm dự thầu Khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu. .. trong đấu thầu quốc tế được quy định cụ thể như sau : + Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm 7,5% số điểm tổng hợp của nhà thầu đó ; trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì điểm kỹ thuật được cộng thêm 7,5% số điểm kỹ thuật của nhà thầu đó ; + Đối với gói thầu xây lắp: giá đánh giá của hồ sơ dự thầu của... thầu 1.4.4 Đánh giá hồ sơ dự thầu Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không bảo đảm yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định sau đây: + Đánh giá về mặt kỹ thuật để xác định các hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC thì xác định chi... Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao nhất; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì có điểm về mặt kỹ thuật cao nhất; + Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt 1.4.6.2 Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và EPC Nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp hoặc thực hiện gói thầu EPC sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ... trừ tương ứng với phần giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán theo thoả thuận của các bên 1.5.8 Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng 1.5.8.1 Nguyên tắc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều... 1.2.2 Các phương thức đấu thầu trong hoạt động xây dựng Tùy theo từng loại công trình mà chủ đầu tư có thể áp dụng một trong các phương thức sau đây: 1.2.2.1 Đấu thầu một túi hồ sơ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính . hè và bó gáy hè. 71 3.2.9. Thi công hệ thống tổ chức giao thông. 71 3.3. Lập giá dự thầu cho gói thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới Tứ Hiệp. 72 3.3.1. Căn cứ lập giá dự. cứ lập giá dự thầu. 72 3.3.2. Lập giá dự thầu công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu đô thị mới Tứ Hiệp. 73 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG 1.1. Những. Nam. 48 CHƯƠNG 3. LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU XÂY DỰNG 52 3.1. Giới thiệu về gói thầu. 52 3.1.1.Giới thiệu chung về gói thầu 52 3.1.2. Đặc điểm hiện trạng và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu. 52 3.1.3.

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan