0

Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

20 600 2
  • Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu  Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 08:54

Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận về đấu thầu trong doanh nghiệp xây dựng, phương pháp lập giá dự thầu, lập giá dự thầu cho gói thầu cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo. L I NÓI Đ UỜ Ầ Ngày nay, đ u th u đ c áp d ng trên nhi u lĩnh v c nh ng nhi u nh t v n làấ ầ ượ ụ ề ự ư ề ấ ẫ trong lĩnh v c xây d ng công trình. Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, ph ngự ự ề ế ị ườ ệ ươ th c đ u th u trong lĩnh v c xây d ng c b n có vai trò to l n đ i v i ch đ u t ,ứ ấ ầ ự ự ơ ả ớ ố ớ ủ ầ ư nhà th u và nhà n c.ầ ướ Đ i v i doanh nghi p, vì m c tiêu khi tham gia đ u th u là ph i giành đ cố ớ ệ ụ ấ ầ ả ượ chi n th ng nên vi c xây d ng năng l c c nh tranh trong đ u th u có ý nghĩa r tế ắ ệ ự ự ạ ấ ầ ấ quan tr ng. Chínhọ m c tiêu này s là đ ng l c đ doanh nghi p phát huy đ c tínhụ ẽ ộ ự ể ệ ượ năng đ ng, sáng t o trong đ u th u, tích c c tìm ki m thông tin, xây d ng các m iộ ạ ấ ầ ự ế ự ố quan h , tìm m i cách nâng cao uy tín, th ng hi u trên th tr ng. Và trong quá trìnhệ ọ ươ ệ ị ườ th c hi n d án, v i yêu c u ph i đ m b o đúng ti n đ , đúng k ho ch và hoànự ệ ự ớ ầ ả ả ả ế ộ ế ạ thành càng s m càng t t đã thúc đ y doanh nghi p tìm m i cách nâng cao năng l c vớ ố ẩ ệ ọ ự ề k thu t công ngh tiên ti n đ rút ng n th i h n thi công. M t khác, vi c th ng th uỹ ậ ệ ế ể ắ ờ ạ ặ ệ ắ ầ s giúp doanh nghi p t o đ c công ăn vi c làm và thu nh p cho ng i lao đ ng,ẽ ệ ạ ượ ệ ậ ườ ộ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ng c l i n u doanhệ ả ả ấ ủ ệ ượ ạ ế nghi p tr t th u thì s không có vi c làm, không t o đ c thu nh p cho ng i laoệ ượ ầ ẽ ệ ạ ượ ậ ườ đ ng, hi u qu kinh doanh gi m sút, n u kéo dài thì s d n đ n thua l , phá s n.ộ ệ ả ả ế ẽ ẫ ế ỗ ả SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ Trong b i c nh n n kinh t Vi t Nam hi n nay đang t ng b c kh ng đ nh uố ả ề ế ệ ệ ừ ướ ẳ ị ư th c a mình, môi tr ng c nh tranh ngày càng hoàn ch nh h n. Doanh nghi p xâyế ủ ườ ạ ỉ ơ ệ d ng mu n trúng th u c n có nh ng năng l c, kinh nghi m đáp ng đ yêu c u chự ố ầ ầ ữ ự ệ ứ ủ ầ ủ đ u t đ c bi t là v n đ giá c . ầ ư ặ ệ ấ ề ả Vì v y, em xin trình bày đ tài t t nghi p: “ L p giá d th u gói th u: C i t o,ậ ề ố ệ ậ ự ầ ầ ả ạ nâng c p tuy n đ ng S n Đ ng- Song Ph ng, huy n Hoài Đ c, thành ph Hàấ ế ườ ơ ồ ươ ệ ứ ố N i”. Ngoài m đ u và k t lu n, đ án g m 3 ch ng:ộ ở ầ ế ậ ồ ồ ươ Ch ng 1: C s lý lu n v đ u th u trong doanh nghi p xây d ng.ươ ơ ở ậ ề ấ ầ ệ ự Ch ng 2: Ph ng pháp l p giá d th u.ươ ươ ậ ự ầ Ch ng 3: L p giá d th u cho gói th u c th .ươ ậ ự ầ ầ ụ ể CH NG 1: C S LÝ LU N CHUNG V Đ U TH U TRONG XÂY D NGƯƠ Ở Ở Ậ Ề Ấ Ầ Ự 1.1.Nh ng v n đ chung v đ u th u ữ ấ ề ề ấ ầ 1.1.1. Khái ni m ệ Đ u th u là quá trình l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a bên m i th uấ ầ ự ọ ầ ứ ầ ủ ờ ầ đ th c hi n thu c các d án trên c s b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minhể ự ệ ộ ự ơ ở ả ả ạ ằ b ch và hi u qu kinh t .ạ ệ ả ế 1.1.2. Tác d ng c a đ u th u ụ ủ ấ ầ Đ u th u có tác d ng đ n các ch th sau:ấ ầ ụ ế ủ ể - Đ i v i ch đ u t : Thông qua đ u th u có th l a ch n đ c nhà th u cóố ớ ủ ầ ư ấ ầ ể ự ọ ượ ầ năng l c đáp ng các yêu c u v k thu t, tài chính, ti n đ thi công…đ mự ứ ầ ề ỹ ậ ế ộ ả b o ch t l ng công trình, đ m b o th i gian xây d ng, ti t ki m th i gianả ấ ượ ả ả ờ ự ế ệ ờ và s d ng có hi u qu v n đ u t , ch ng l i tình tr ng đ c quy n v giá.ử ụ ệ ả ố ầ ư ố ạ ạ ộ ề ề SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ - Đ i v i nhà th u: Đ u th u cũng mang l i l i ích quan tr ng đó là đ mố ớ ầ ấ ầ ạ ợ ọ ả b o tính công b ng đ i v i các thành ph n kinh t , không phân bi t đ i xả ằ ố ớ ầ ế ệ ố ử gi a các nhà th u. Do ph i c nh tranh nên m i nhà th u đ u ph i c g ngữ ầ ả ạ ỗ ầ ề ả ố ắ tìm tòi k thu t, công ngh , bi n pháp và gi i pháp t t nh t đ th ng th u,ỹ ậ ệ ệ ả ố ấ ể ắ ầ ph i có trách nhi m cao đ i v i công vi c, ch t l ng s n ph m, th i gianả ệ ố ớ ệ ấ ượ ả ẩ ờ thi công…nh m gi uy tín đ i v i khách hàng, do v y ch t l ng côngằ ữ ố ớ ậ ấ ượ trình đ c nâng cao, giá thành s n ph m đ c trú tr ng.ượ ả ẩ ượ ọ - Đ i v i nhà n c: Đ u th u t o c s đ đánh giá ti m năng c a các đ nố ớ ướ ấ ầ ạ ơ ở ể ề ủ ơ v kinh t t đó có các chính sách xã h i thích h p. Ngăn ch n bi u hi nị ế ừ ộ ợ ặ ể ệ tiêu c c di n ra, tránh đ c s thiên v đ c quy n đ c l i. Thông qua đ uự ễ ượ ự ị ặ ề ặ ợ ấ th u t o ti n đ qu n lý tài chính c a các d án cũng nh các doanh nghi pầ ạ ề ề ả ủ ự ư ệ xây d ng m t cách có hi u qu .ự ộ ệ ả 1.1.3. Vai trò c a đ u th u ủ ấ ầ Đ u th u có vai trò to l n trong quá trình t n t i và phát tri n c a ngành xâyầ ầ ớ ồ ạ ể ủ d ng nói riêng và toàn b các ngành kinh t nói chung.ự ộ ế Mang l i hi u qu cao trong quá trình đ i m i c ch qu n lý xây d ng c b n.ạ ệ ả ổ ớ ơ ế ả ự ơ ả Thúc đ y ti n trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa ngành xây d ng, t o đi uẩ ế ệ ệ ạ ự ạ ề ki n ng d ng ti n b khoa h c k thu t, đ i m i công ngh xây d ng.ệ ứ ụ ế ộ ọ ỹ ậ ổ ớ ệ ự Thông qua đ u th u, các doanh nghi p xây d ng tích lũy đ c nhi u kinhấ ầ ệ ự ượ ề nghi m trong s n xu t kinh doanh nhanh chóng tr ng thành l n m nh…ệ ả ấ ưở ớ ạ M t khác, đ u th u giúp chúng ta hòa nh p vào các khu v c th gi i t o ti n đặ ấ ầ ậ ự ế ớ ạ ề ề cho quá trình phát tri n v i n c ta.ể ớ ướ Nh v y chúng ta c n đ y m nh vi c t hoàn thi n mình đ th c hi n các yêuư ậ ầ ẩ ạ ệ ự ệ ể ự ệ c u cũng nh thông l c a đ u th u qu c t . Đó chính là đi m quan tr ng cho ngànhầ ư ệ ủ ấ ầ ố ế ể ọ xây d ng đ có th c nh tranh v i các n c khác trên th gi i.ự ể ể ạ ớ ướ ế ớ Tóm l i, đ u th u trong xây d ng là m t ph ng ti n qu n lý tiên ti n đem l iạ ấ ầ ự ộ ươ ệ ả ế ạ hi u qu cao, góp ph n thúc đ y s ti n b c a ngành xây d ng, đem l i hi u quệ ả ầ ẩ ự ế ộ ủ ự ạ ệ ả cao cho n n kinh t đ t n c.ề ế ấ ướ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ 1.1.4. Hình th c l a ch n nhà th u trong xây d ngứ ự ọ ầ ự 1.1.4.1. Đ u th u r ng rãi ấ ầ ộ Đ u th u r ng rãi là hình th c đ u th u không h n ch s l ng nhà th u thamấ ầ ộ ứ ấ ầ ạ ế ố ượ ầ d . Bên nhà th u thông báo công khai trên ph ng ti n thông tin đ i chúng và ghi rõự ầ ươ ệ ạ các đi u ki n, th i gian d th u. Bên m i th u ph i cung c p h s m i th u cho cácề ệ ờ ự ầ ờ ầ ả ấ ồ ơ ờ ầ nhà th u có nhu c u tham gia đ u th u. Trong h s m i th u không đ c nêu b t cầ ầ ấ ầ ồ ơ ờ ầ ượ ấ ứ đi u ki n nào nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c t o l i th cho m t ho cề ệ ằ ạ ế ự ủ ầ ặ ạ ợ ế ộ ặ m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng.ộ ố ầ ự ạ ẳ 1.1.4.2. Đ u th u h n ch ấ ầ ạ ế a. Đ u th u h n ch áp d ng trong các tr ng h p sau:ấ ầ ạ ế ụ ườ ợ - Theo yêu c u c a nhà tài tr n c ngoài đ i v i ngu n v n s d ng choầ ủ ợ ướ ố ớ ồ ố ử ụ gói th u.ầ - Gói th u có yêu c u cao v k thu t ho c k thu t có tính đ c thù; góiầ ầ ề ỹ ậ ặ ỹ ậ ặ th u có tính ch t nghiên c u, th nghi m mà ch có m t s nhà th u có khầ ấ ứ ử ệ ỉ ộ ố ầ ả năng đáp ng yêu c u c a gói th u.ứ ầ ủ ầ b. Đi u ki n áp d ng đ u th u h n ch :ề ệ ụ ấ ầ ạ ế Khi th c hi n đ u th u h n ch ph i m i t i thi u năm nhà th u đ c xác đ nhự ệ ấ ầ ạ ế ả ớ ố ể ầ ượ ị là có đ kh năng và kinh nghi m tham gia đ u th u; tr ng h p th c t có ít h nủ ả ệ ấ ầ ườ ợ ự ế ơ năm nhà nhà th u, ch đ u t ph i là ng i có th m quy n xem xét, quy t đ nh choầ ủ ầ ư ả ườ ẩ ề ế ị phép ti p t c đ u th u h n ch ho c áp d ng hình th c l a ch n hình th c khác.ế ụ ấ ầ ạ ế ặ ụ ứ ự ọ ứ 1.1.4.3. Ch đ nh th u ỉ ị ầ a. Ch đ nh th u đ c áp d ng trong các tr ng h p sau:ỉ ị ầ ượ ụ ườ ợ - Gói th u mang tính ch t bí m t qu c gia c n ch đ nh th u đ đ m b oầ ấ ậ ố ầ ỉ ị ầ ể ả ả yêu c u v b o m t thông tin theo quy đ nh c a pháp lu t v b o m t;ầ ề ả ậ ị ủ ậ ề ả ậ - Gói th u c n ki m tra ngay đ tránh gây nguy h i tr c ti p đ n s c kh e,ầ ầ ể ể ạ ự ế ế ứ ỏ tài s n và tính m ng c a c ng đ ng dân c trên đ a bàn ho c đ khôngả ạ ủ ộ ồ ư ị ặ ể nh h ng nghiêm tr ng đ n công trình li n k , bao g m:ả ưở ọ ế ề ề ồ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ + Gói th u mua thu c, hóa ch t, v t t , thi t b y t đ tri n khai công tácầ ố ấ ậ ư ế ị ế ể ể phòng ch ng d ch b nh trong tr ng h p c p bách;ố ị ệ ườ ợ ấ + Gói th u x lý s c ô nhi m môi tr ng nghiêm tr ng c n ph i làmầ ử ự ố ễ ườ ọ ầ ả ngay; + Gói th u ph c v vi c di dân vùng s t l ho c phòng, ch ng bão, l tầ ụ ụ ệ ạ ở ặ ố ụ trong tr ng h p kh n c p đ đ m b o an toàn tính m ng con ng i vàườ ợ ẩ ấ ể ả ả ạ ườ tài s n;ả + Gói th u x lý s c công trình trong tr ng h p kh n c p đ đ m b oầ ử ự ố ườ ợ ẩ ấ ể ả ả an toàn tính m ng con ng i và tài s n.ạ ườ ả + Gói th u d ch v t v n l p, đánh giá báo cáo chi n l c, quy ho ch, góiầ ị ụ ư ấ ậ ế ượ ạ th u d ch v t v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiênầ ị ụ ư ấ ậ ứ ề ả c u kh thi trong tr ng h p ch có m t nhà th u có đ năng l c và kinhứ ả ườ ợ ỉ ộ ầ ủ ự nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u;ệ ứ ầ ủ ầ + Tác gi c a thi t k ki n trúc công trình trúng tuy n ho c đ c tuy nả ủ ế ế ế ể ặ ượ ể ch n đ c b o h quy n tác gi , đ c ch đ nh đ th c hi n gói th uọ ượ ả ộ ề ả ượ ỉ ị ể ự ệ ầ d ch v t v n l p báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k xây d ng khi cóị ụ ư ấ ậ ứ ả ế ế ự đ đi u ki n năng l c theo quy đ nh;ủ ề ệ ự ị + Gói th u d ch v t v n v công ngh thông tin đ nâng c p, m r ngầ ị ụ ư ấ ề ệ ể ấ ở ộ ph n m m mà tr c đó đã đ c cung c p t m t nhà th u và nhà th uầ ề ướ ượ ấ ừ ộ ầ ầ khác không th cung c p do c n đ m b o tính t ng thích v m t côngể ấ ầ ả ả ươ ề ặ ngh v i ph n m m tr c;ệ ớ ầ ề ướ + Gói th u thi công xây d ng t ng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tácầ ự ượ ph m ngh thu t g n v i quy n tác gi t khâu sáng tác đ n thi côngẩ ệ ậ ắ ớ ề ả ừ ế công trình; + Gói th u di d i các công trình công c ng ph c v công tác gi i phóng m tầ ờ ộ ụ ụ ả ặ b ng mà ch có m t đ n v đ c th c hi n do yêu c u đ c bi t chuyênằ ỉ ộ ơ ị ượ ự ệ ầ ặ ệ ngành; SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ + Gói th u rà phá bom, mìn, v t n đ chu n b m t b ng thi công xây d ngầ ậ ổ ể ẩ ị ặ ằ ự công trình; Đ i v i gói th u thu c ch ng trình m c tiêu qu c gia, các ch ng trình h trố ớ ầ ộ ươ ụ ố ươ ỗ ợ gi m nghèo cho các huy n, xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn:ả ệ ề ặ ệ tr ng h p c ng đ ng dân c đ a ph ng có th đ m nhi m thì giao cho ng i dân ườ ợ ộ ồ ư ị ươ ể ả ệ ườ ở đ a ph ng đó th c hi n; tr ng h p có nhi u t ch c đoàn th t i đ a ph ng cóị ươ ự ệ ườ ợ ề ổ ứ ể ạ ị ươ nhu c u tham gia thì l a ch n t ch c đoàn th đ xu t ph ng án th c hi n hi uầ ự ọ ổ ứ ể ề ấ ươ ự ệ ệ qu nh t;ả ấ Các tr ng h p đ c bi t khác do Th t ng Chính ph xem xét, quy t đ nhườ ợ ặ ệ ủ ướ ủ ế ị như sau: + Gói th u c p bách đ th c hi n s ki n quan tr ng qu c gia mà s ki nầ ấ ể ự ệ ự ệ ọ ố ự ệ đó đ c Th t ng Chính ph quy t đ nh.ượ ủ ướ ủ ế ị + Gói th u c p bách tri n khai công vi c nh m m c đích b o v ch quy nầ ấ ể ệ ằ ụ ả ệ ủ ề qu c gia, biên gi i lãnh th , h i đ o.ố ớ ổ ả ả + Gói th u chu n b d án thu c tr ng h p c p bách c n tri n khai th cầ ẩ ị ự ộ ườ ợ ấ ầ ể ự hi n ngay đ đ m b o thu hút, huy đ ng đ c v n c a nhà tài tr n cệ ể ả ả ộ ượ ố ủ ợ ướ ngoài. + Gói th u c p bách tr c ti p ph c v công tác chu n b d án, xây d ng cầ ấ ự ế ụ ụ ẩ ị ự ự ơ s h t ng ban đ u đ đ m b o yêu c u v ti n đ đã xác đ nh đ i v iở ạ ầ ầ ể ả ả ầ ề ế ộ ị ố ớ các d án phát tri n năng l ng qu c gia.ự ể ượ ố + Gói th u c p bách cung c p s n ph m c khí do doanh nghi p trong n cầ ấ ấ ả ẩ ơ ệ ướ s n xu t, ch t o ph c v tr c ti p cho các d án phát tri n năng l ngả ấ ế ạ ụ ụ ự ế ự ể ượ qu c gia.ố + Gói th u c p bách ch ng ùn t c giao thông đ đ m b o an toàn giao thôngầ ấ ố ắ ể ả ả các thành ph tr c thu c trung ng.ở ố ự ộ ươ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ + Gói th u mà ng i có th m quy n xét th y c p bách không th t ch cầ ườ ẩ ề ấ ấ ể ổ ứ đ u th u, c n ph i ch đ nh th u đ mang hi u qu cao h n so v i vi cấ ầ ầ ả ỉ ị ầ ể ệ ả ơ ớ ệ t ch c đ u th u.ổ ứ ấ ầ b. Đi u ki n áp d ng ch đ nh th u:ề ệ ụ ỉ ị ầ Tr s c b t kh kháng do thiên tai, đ ch h a, s c c n kh c ph c ngay thì khiừ ự ố ấ ả ị ọ ự ố ầ ắ ụ th c hi n ch đ nh th u ph i đáp ng đ y đ các đi u ki n sau:ự ệ ỉ ị ầ ả ứ ầ ủ ề ệ • Có quy t đ nh đ u t .ế ị ầ ư • Có k ho ch đ u th u đ c duy t.ế ạ ấ ầ ượ ệ • Đã đ c b trí v n theo yêu c u ti n đ th c hi n gói th u.ượ ố ố ầ ế ộ ự ệ ầ Không quy đ nh nhà th u ng v n đ th c hi n gói th u là đi u ki n đ ch đ nh th uị ầ ứ ố ể ự ệ ầ ề ệ ể ỉ ị ầ . • Có d toán đ c duy t theo quy đ nh.ự ượ ệ ị • Có th i gian th c hi n ch đ nh th u k t ngày phê duy t h s yêu c uờ ự ệ ỉ ị ầ ể ừ ệ ồ ơ ầ đ n ngày ký k t h p đ ng đ m b o không quá 45 ngày, tr ng h p góiế ế ợ ồ ả ả ườ ợ th u có quy mô l n, ph c t p không quá 90 ngày.ầ ớ ứ ạ • Có th i gian th c hi n h p đ ng không quá 18 tháng.ờ ự ệ ợ ồ • Đ i v i gói th u di d i công trình công c ng ph c v công tác gi i phóngố ớ ầ ờ ộ ụ ụ ả m t b ng đ góp ph n đ y nhanh ti n đ cho m t s d án đ c bi t quanặ ằ ể ầ ẩ ế ộ ộ ố ự ặ ệ tr ng và c p bách, ch đ u t có th xem xét phát hành h s yêu c u trênọ ấ ủ ầ ư ể ồ ơ ầ c s ph ng án, bi n pháp thi công và d toán đ c duy t.ơ ở ươ ệ ự ượ ệ 1.1.4.4. T th c hi n ự ự ệ a. T th c hi n đ c áp d ng trong tr ng h p sau:ự ự ệ ượ ụ ườ ợ Ch đ u t ph i b o đ m có đ năng l c, kinh nghi m đ th c hi n toàn bủ ầ ư ả ả ả ủ ự ệ ể ự ệ ộ công vi c thu c gói th u và ph i b o đ m vi c t th c hi n c a ch đ u t mangệ ộ ầ ả ả ả ệ ự ự ệ ủ ủ ầ ư l i hi u qu cao h n so v i vi c l a ch n nhà th u khác đ th c hi n gói th u cũngạ ệ ả ơ ớ ệ ự ọ ầ ể ự ệ ầ nh ph i đáp ng các đi u ki n sau đây:ư ả ứ ề ệ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ • Ch c năng, nhi m v , lĩnh v c ho t đ ng và ngành ngh kinh doanh (theoứ ệ ụ ự ạ ộ ề Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p) phù h pấ ứ ậ ặ ế ị ậ ợ v i yêu c u c a gói th u;ớ ầ ủ ầ • Đ nhân l c ch ch t, cán b , công nhân k thu t s d ng cho gói th uủ ự ủ ố ộ ỹ ậ ử ụ ầ thu c ch đ u t (tr lao đ ng ph thông); đ máy móc, thi t b dùng độ ủ ầ ư ừ ộ ổ ủ ế ị ể thi công gói th u và ph i thu c s h u c a ch đ u t ho c ch đ u tầ ả ộ ở ữ ủ ủ ầ ư ặ ủ ầ ư ph i ch ng minh đ c kh năng huy đ ng đ c máy móc, thi t b dùngả ứ ượ ả ộ ượ ế ị cho gói th u đáp ng yêu c u v ti n đ th c hi n gói th u.ầ ứ ầ ề ế ộ ự ệ ầ b. Đi u ki n áp d ng t th c hi n:ề ệ ụ ự ự ệ Khi áp d ng hình th c t th c hi n, d toán cho gói th u ph i đ c phê duy tụ ứ ự ự ệ ự ầ ả ượ ệ theo quy đ nh.ị • Đ n v giám sát vi c th c hi n gói th u ph i đ c l p v i ch đ u t v tơ ị ệ ự ệ ầ ả ộ ậ ớ ủ ầ ư ề ổ ch c và tài chính.ứ • Trong quá trình th c hi n, n u ch đ u t b phát hi n chuy n nh ngự ệ ế ủ ầ ư ị ệ ể ượ kh i l ng công vi c v i t ng s ti n cao h n 10% giá tr t th c hi n thìố ượ ệ ớ ổ ố ề ơ ị ự ự ệ ch đ u t b đánh giá không đ năng l c t th c hi n gói th u và vi ph mủ ầ ư ị ủ ự ự ự ệ ầ ạ lu t đ u th u.ậ ấ ầ 1.1.4.5. L a ch n nhà th u trong tr ng h p đ c bi t ự ọ ầ ườ ợ ặ ệ Tr ng h p gói th u có đ c thù riêng bi t mà không th áp d ng các hình th cườ ợ ầ ặ ệ ể ụ ứ l a ch n nhà th u nh trên thì ch đ u t ph i l p ph ng án l a ch n nhà th uự ọ ầ ư ủ ầ ư ả ậ ươ ự ọ ầ đ m b o m c tiêu c nh tranh và hi u qu kinh t trình Th t ng Chính ph xemả ả ụ ạ ệ ả ế ủ ướ ủ xét,quy t đ nh.ế ị Ngoài ra, theo Lu t đ u th u c a Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch nghĩaậ ấ ầ ủ ố ộ ướ ộ ộ ủ Vi t Nam s 61/205/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 còn quy đ nh thêm hai hình th cệ ố ị ứ : Mua s m tr c ti p và chào hàng c nh tranh.ắ ự ế ạ 1.1.5. Ph ng th c đ u th u ươ ứ ấ ầ 1.1.5.1. Ph ng th c đ u th u m t túi h sươ ứ ấ ầ ộ ồ ơ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ Áp d ng đ i v i gói th u r ng rãi và đ u th u h n ch cho gói th u mua s mụ ố ớ ầ ộ ấ ầ ạ ế ầ ắ hàng hóa, xây l p, gói th u EPC.ắ ầ Nhà th u n p h s d th u g m đ xu t v k thu t và đ xu t v tài chínhầ ộ ồ ơ ự ầ ồ ề ấ ề ỹ ậ ề ấ ề theo yêu c u c a h s m i th u;ầ ủ ồ ơ ờ ầ Vi c m th u đ c ti n hành m t l n.ệ ở ầ ượ ế ộ ầ 1.1.5.2. Ph ng th c đ u th u hai túi h s :ươ ứ ấ ầ ồ ơ Đ c áp d ng đ i v i đ u th u r ng rãi và đ u th u h n ch trong đ u th uượ ụ ố ớ ấ ầ ộ ấ ầ ạ ế ấ ầ cung c p d ch v t v n. ấ ị ụ ư ấ Nhà th u n p đ xu t v k thu t và đ xu t v tài chính riêng bi t theo yêuầ ộ ề ấ ề ỹ ậ ề ấ ề ệ c u c a h s m i th u. ầ ủ ồ ơ ờ ầ Vi c m th u đ c ti n hành hai l n; trong đó, đ xu t v k thu t s đ cệ ở ầ ượ ế ầ ề ấ ề ỹ ậ ẽ ượ m tr c đ đánh giá, đ xu t v tài chính c a t t c các nhà th u có đ xu t kở ướ ể ề ấ ề ủ ấ ả ầ ề ấ ỹ thu t đ c đánh giá là đáp ng yêu c u đ c m sau đ đánh giá t ng h p. Tr ngậ ượ ứ ầ ượ ở ể ổ ợ ườ h p gói th u có yêu c u k thu t cao thì đ xu t v tài chính c a nhà th u đ t sợ ầ ầ ỹ ậ ề ấ ề ủ ầ ạ ố đi m k thu t cao nh t s đ c m đ xem xét, th ng th o.ể ỹ ậ ấ ẽ ượ ở ể ươ ả 1.1.5.3. Ph ng th c đ u th u hai giai đo nươ ứ ấ ầ ạ Đ c áp d ng đ i v i hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch cho góiượ ụ ố ớ ứ ấ ầ ộ ấ ầ ạ ế th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u EPC có k thu t, công ngh m i, ph c t p,ầ ắ ắ ầ ỹ ậ ệ ớ ứ ạ đa d ng và đ c th c hi n theo trình t sau đây:ạ ượ ự ệ ự Trong giai đo n m t, theo h s m i th u giai đo n m t, các nhà th u n p đạ ộ ồ ơ ờ ầ ạ ộ ầ ộ ề xu t v k thu t, ph ng án tài chính nh ng ch a có giá d th u; trên c s trao đ iấ ề ỹ ậ ươ ư ư ự ầ ơ ở ổ v i t ng nhà th u tham gia giai đo n này s xác đ nh h s m i th u giai đo n hai;ớ ừ ầ ạ ẽ ị ồ ơ ờ ầ ạ Trong giai đo n hai, theo h s m i th u giai đo n hai, các nhà th u đã tham giaạ ồ ơ ờ ầ ạ ầ giai đo n m t đ c m i n p h s d th u giai đo n hai bao g m: đ xu t v kạ ộ ượ ờ ộ ồ ơ ự ầ ạ ồ ề ấ ề ỹ thu t; đ xu t v tài chính, trong đó có giá d th u; bi n pháp b o đ m d th u.ậ ề ấ ề ự ầ ệ ả ả ự ầ 1.1.6. Trình t th c hi n đ u th uự ự ệ ấ ầ SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ 1.1.6.1. Chu n b đ u th uẩ ị ấ ầ 1.1.6.1.1. S tuy n nhà th uơ ể ầ Vi c s tuy n nhà th u đ c th c hi n theo các quy đ nh sau:ệ ơ ể ầ ượ ự ệ ị a. Vi c s tuy n nhà th u đ c th c hi n tr c khi t ch c đ u th uệ ơ ể ầ ượ ự ệ ướ ổ ứ ấ ầ nh m ch n đ c nhà th u đ năng l c và kinh nghi m theo yêu c u c aằ ọ ượ ầ ủ ự ệ ầ ủ gói th u đ m i tham gia đ u th u; đ i v i các gói th u mua s m hàngầ ể ờ ấ ầ ố ớ ầ ắ hóa, gói th u EPC có giá gói th u t ba trăm t đ ng tr lên, gói th uầ ầ ừ ỷ ồ ở ầ xây l p có giá gói th u t hai trăm t tr lên ph i đ c ti n hành sắ ầ ừ ỷ ở ả ượ ế ơ tuy n.ể b. Trình t th c hi n s tuy n bao g m: L p h s s tuy n; thông báoự ự ệ ơ ể ồ ậ ồ ơ ơ ể m i s tuy n; Ti p nh n và qu n lý h s d th u s tuy n; đán giá hờ ơ ể ế ậ ả ồ ơ ự ầ ơ ể ồ s d s tuy n, trình duy t và phê duy t k t qu s tuy n.ơ ự ơ ể ệ ệ ế ả ơ ể SVTH: Nguy n Th Thu Đ án t tễ ị ồ ố nghi pệ L p : KTXDCTGT-A-K51 ớ [...]... đấu thầu để trao đ ổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu 1.1.6.4 Đánh giá hồ sơ dự thầu - Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp l ệ, không đảm bảo yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu - Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu. .. sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có) + Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu - Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng 1.2 Hợp đồng xây dựng 1.2.1 Khái niệm Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, ... hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư h) Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng công trình 1.2.4.2 Theo giá hợp đồng: a) Hợp đồng trọn gói; ... tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu - Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiên giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ 1.1.6.6 Xét duyệt trúng thầu Nhà thầu xây lắp hoặc thực hiện gói thầu EPC... thầu 1.1.6.8 Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký hợp đồng - Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây: + Kết quả đấu thầu được duyệt; SVTH: Nguyễn Thị Thu nghiệp Lớp : KTXDCTGT-A-K51 Đ ồ án t ốt + Mẫu hợp đồng đã điền đủ các thông tin cụ thể của gói thầu; + Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; + Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu. .. ồ án t ốt b) Hợp đồng theo đơn giá cố định; c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; d) Hợp đồng theo thời gian; đ) Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.2.5 Ký kết hợp đồng 1 Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây: a) Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu. .. thầu để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất l ượng, tiến độ, điều kiện thanh toán và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng Giá hợp đồng phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có); giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng 1.2.6.2 Phân loại a) Giá hợp đồng. .. của nhà thầu được lựa chọn; d) Hồ sơ mời thầu 2 Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực; b) Thông tin về năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được cập nhật tại thời điểm ký hợp đồng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu 1.2.6 Giá hợp đồng 1.2.6.1 Khái niệm Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu. .. là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư SVTH: Nguyễn Thị Thu nghiệp Lớp : KTXDCTGT-A-K51 Đ ồ án t ốt c) Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây d ựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết... tư vấn xây dựng (gọi tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động xây dựng b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình . kinh doanh c a doanh nghi p, ng c l i n u doanhệ ả ả ấ ủ ệ ượ ạ ế nghi p tr t th u thì s không có vi c làm, không t o đ c thu nh p cho ng i laoệ ượ ầ ẽ ệ ạ ượ ậ ườ đ ng, hi u qu kinh doanh gi. ng.ệ ứ ụ ế ộ ọ ỹ ậ ổ ớ ệ ự Thông qua đ u th u, các doanh nghi p xây d ng tích lũy đ c nhi u kinhấ ầ ệ ự ượ ề nghi m trong s n xu t kinh doanh nhanh chóng tr ng thành l n m nh…ệ ả ấ ưở ớ ạ M t khác,. v i doanh nghi p, vì m c tiêu khi tham gia đ u th u là ph i giành đ cố ớ ệ ụ ấ ầ ả ượ chi n th ng nên vi c xây d ng năng l c c nh tranh trong đ u th u có ý nghĩa r tế ắ ệ ự ự ạ ấ ầ ấ quan tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Đồ án tốt nghiệp: Lập giá dự thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sơn Đồng Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan