đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã si ma cai, huyện si ma cai

45 832 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:00

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai Mục lục I. PH N M UẦ ỞĐẦ 2 I.1. S c n thi t xây d ng án quy ho chự ầ ế ự đồ ạ 2 I.2. C n c pháp lý l p án quy ho chă ứ để ậ đồ ạ 3 a) Văn bản pháp lý 3 b) Tiêu chuẩn quy phạm sử dụng trong quy hoạch 5 II. TH C TR NG KINH T X H I–Ự Ạ Ế Ã Ộ 5 II.1. V trí v c i m i u ki n t nhiênị à đặ đ ể đ ề ệ ự 5 II.1.1) V trí gi i h n khu tị ớ ạ đấ 5 II.1.2) a hình, a m oĐị đị ạ 5 II.1.3) Khí h uậ 5 II.1.4) Th y v nủ ă 6 II.1.5) ánh giá chungĐ 6 II.2. Th c tr ng v i u ki n t nhiên v kinh t - xã h i c a xãự ạ ề đ ề ệ ự à ế ộ ủ 7 II.2.1) C c u kinh tơ ấ ế 7 II.2.2) H t ng kinh t - xã h iạ ầ ế ộ 7 II.2.3) Trình qu n lý, n ng l c lãnh o c a xã.độ ả ă ự đạ ủ 9 II.2.4) Trình v n hóa v s n xu t c a lao ng nông thônđộ ă à ả ấ ủ độ 9 III. TH C TR NG PH T TRI N C C NG NH, C C L NH V C KT - XH Ự Ạ Á Ể Á À Á Ĩ Ự C A X THEO 19 TIÊU CH NÔNG THÔN M IỦ Ã Í Ớ 10 III.1. ánh giá chungĐ 14 III.1.1) Thu n l iậ ợ 14 III.1.2) Khó kh nă 15 III.1.3) B i h c kinh nghi mà ọ ệ 15 III.2. D báo v phát tri n nông thôn m iự ề ể ớ 16 III.2.1) nh h ngĐị ướ 16 III.2.2) D báo lao ng, t aiự độ đấ đ 16 III.2.3) D báo v th tr ngự ề ị ườ 16 IV. QUY HO CH NÔNG THÔN M I GIAI O N 2011 - 2015 V NH Ạ Ớ Đ Ạ À ĐỊ H NG N 2020ƯỚ ĐẾ 16 IV.1. QUAN i m - m c tiêu XâY d ng nông thôn m iđ ể ụ ự ớ 16 a) Quan điểm 16 b) Mục tiêu 17 IV.2. quy ho ch xây d ng nông thôn m i 2011 - 2015 v nh h ng n ạ ự ớ à đị ướ đế 2020 17 IV.2.1) M c tiêu u tiênụ ư 17 IV.2.2) nh h ng quy ho ch xây d ng nông thôn m iĐị ướ ạ ự ớ 17 a) Quy hoạch định hướng phát triển không gian 17 b) Cơ cấu sử dụng đất toàn xã 18 IV.2.3) Quy ho ch theo ng nh, l nh v cạ à ĩ ự 19 IV.2.4) Quy ho ch s d ng t, phát tri n SXNN h ng hoá, công nghi p, ti u th công ạ ử ụ đấ ể à ệ ể ủ nghi p v d ch v :ệ à ị ụ 20 a) Hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất: 20 b) Quy hoạch Sử dụng đất năm 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 21 c) Quy hoạch sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội: 22 d) Quy hoạch sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 22 e) Quy hoạch sử dụng đất phát triển nông nghiệp: 22 IV.2.5) Quy ho ch phát tri n h t ng k thu t - xã h i theo 19 tiêu chí nông thôn m i:ạ ể ạ ầ ỹ ậ ộ ớ 22 VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 1 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai a) Hạ tầng kỹ thuật 22 b) Hạ tầng xã hội 23 c) Phát triển văn hoá, xã hội và môi trường 25 d) Quy hoạch lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 25 e) Quy hoạch đời sống văn hóa, truyền thống: 25 f) Bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn 26 g) Nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội 26 IV.2.6) Quy ho ch i m dân c v ch nh trang khu dân c hi n có theo h ng v n minh,ạ đ ể ư à ỉ ư ệ ướ ă b o t n c b n s c dân t c.ả ồ đượ ả ắ ộ 27 a) Quy hoạch các khu dân cư mới (Chủ yếu di dân khỏi các vùng sạt lở, thiên tai, nguy hiểm) 27 b) Chỉnh trang các khu dân cư hiện có 27 c) Khi quy hoạch khu dân cư cần lưu ý: 27 IV.3. xu t c ch , chính sách, cách l m c thùĐề ấ ơ ế à đặ 27 V. KH I TO N V N U TÁ Á Ố ĐẦ Ư 28 V.1.1) Các ch ng trinh d án u tiên u t giai o n 2010-2020̀ươ ự ư đầ ư đ ạ 29 V.1.2) Phân ngu n v n u tồ ố đầ ư 36 VI. NH GI T NH KH THI HI U QU N.ĐÁ Á Í Ả Ệ ẢĐỒÁ 43 VI.1. Tính kh thiả 43 VI.2. Hi u qu kinh t - xã h i, Môi tr ng v An ninh qu c phòngệ ả ế ộ ườ à ố 43 VII. C CH V C C GI I PH P CH Y U TH C HI N QUY HO CHƠ Ế À Á Ả Á Ủ Ế Ự Ệ Ạ 43 VII.1. C ch , chính sách ơ ế 43 VII.2. Gi i pháp ch y uả ủ ế 43 VII.3. T ch c th c hi nổ ứ ự ệ 44 VIII. K T LU N V KI N NGHẾ Ậ À Ế Ị 44 VIII.1. K t lu n chungế ậ 44 VIII.2. Ki n nghế ị 45 I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Sự cần thiết xây dựng đồ án quy hoạch Si Ma Cai là xã biên giới có đường biên giáp với Trung Quốc dài 4,5 km. Trên địa bàn xã có 1 tuyến giao thông huyết mạch là đường tỉnh lộ 4D đi Bắc Hà và TP Lào Cai, xã Si Ma Cai là trung tâm huyện lỵ của huyện Si Ma Cai, yếu tố này đã tạo cho xã tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Xã Si Ma Cai là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Là trung tâm huyện lỵ của huyện Si Ma Cai có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của toàn huyện. VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 2 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của xã Si Ma Cai đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên cho đến nay xã vẫn chưa có quy hoạch tổng thể xây dựng làm định hướng chung cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như định hướng cho đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Để chủ động hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, tạo lập hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo lập các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá quy mô lớn, đưa máy móc công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai là cấp thiết làm kim chỉ nam cho các công tác đầu tư xây dựng trong các giai đoạn tiếp theo. I.2. Căn cứ pháp lý để lập đồ án quy hoạch a) Văn bản pháp lý - Nghị quyêt số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành TW khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Nghị quyết số 24/2008 NQ-CP ngày 28/10/2008 nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 491/2009 QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu trí Quốc gia nông thôn mới; - Quyết định số 2614/QĐ-BNN-HTX ngày 8/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn phê duyệt đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới; - Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới; - Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/ 6/2010 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020; - Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ vê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2010 - 2020; - Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 8/2/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn quy hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã theo bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới; - Thông tư số 54/2009 TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu trí Quốc gia về Nông thôn mới; - Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QHXD nông thôn mới; VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 3 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai - Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 05/8/2010 của Bộ xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ đề án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu trí Quốc gia về Nông thôn mới; - Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD - BNNPTNT - BTN&MT ngày 28/10/2011 về việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; - Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt kế hoạch triển khai quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; - Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; - Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 7/4/2010 của Sở Xây dựng Lào Cai về quy hoạch nông thôn mới; - Quyết định 3563/QĐ/UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai; - Thông báo số 142/TBVPUB-NLN ngày 03/8/2011 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai. - Công văn số 2543/BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010 - 2010 định hướng đến năm 2020; - Văn bản số 752/BCĐ - SNN ngày 29/6/2010 của BCĐ nông thôn mới tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn đề cương và xây dựng đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới; - Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng quy hoạch các xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2010 tỉnh Lào Cai; - Kế hoạch số 43/KH - UBND ngày 22/4/2010 của UBND huyện Si Ma Cai về việc triển khai Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Si Ma Cai; - Thông báo số 142/TBVPUB-NLN ngày 03/8/2011 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai. VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 4 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai b) Tiêu chuẩn quy phạm sử dụng trong quy hoạch - QCXDVN 01/2008/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; - Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn (QCVN 14/2009/BXD); - Thông tư số 31/2009 TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ xây dựng ban hành tiêu chuẩn quy hoạch Nông thôn mới; - Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày31/6/2008 của Bộ xây dựng ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đói với nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; - Quyết định 315 QĐ/BGTVT ngày 23/02/2011 của BGTVT về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020; II. THỰC TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI II.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên II.1.1) Vị trí giới hạn khu đất Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Si Ma Cai bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Si Ma Cai, có vị trí giáp ranh như sau: - Phía Bắc giáp Trung Quốc - Phía Đông và Đông Nam giáp xã Sán Chải - Phía Tây Nam giáp xã Mản Thẩn - Phía Tây giáp xã Nàn Sán. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 1.475 ha II.1.2) Địa hình, địa mạo Si Ma Cai là xã miền núi có địa hình phức tạp, được kiến tạo bởi nhiều dãy núi chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam thấp dần về hướng Bắc và những dãy núi này thuộc trung tâm huyện, có độ cao trung bình trên 900 m, đỉnh cao nhất là 1.552 m. Diện tích đất có độ dốc trên 25 0 chiếm tỷ lệ lớn. Do địa hình có độ dốc lớn chia cắt bởi những dãy núi cao xen lẫn cánh đồng và hệ thống sông, suối cộng với độ che phủ rừng thấp nên trong mùa mưa quá trình xói mòn, rửa trôi diễn ra mạnh, làm giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây trồng. II.1.3) Khí hậu Theo số liệu quan trắc của trạm khí tượng thuỷ văn Lào Cai thì xã Si Ma Cai mang chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa. Song do nằm sâu trong lục địa lại bị chi VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 5 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai phối bởi nhiều yếu tố địa hình phức tạp nên diễn biến thời tiết có sự thay đổi, khác biệt theo thời gian và không gian. Các yếu tố khí hậu, thời tiết như sau: - Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 17 - 20 0 C, nhiệt độ thấp diễn ra vào các tháng 11, 12 của năm trước đến tháng 1, 2 năm sau. Nhiệt độ cao diễn ra vào các tháng 6, 7, 8 trong năm. - Tổng số giờ nắng trung bình năm thấp khoảng 1.300 giờ/năm. - Tổng lượng mưa trung bình năm khá lớn, từ 1.300 - 2.000 mm. Tuy nhiên lượng mưa phân bố không đồng đều trong năm. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 chiếm 80% lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa ít, có tháng hầu như không mưa. Mưa đá thường xảy ra vào tháng 2, 3 và 4. Tổng số ngày mưa trung bình trong cả năm là 150 ngày. - Độ ẩm không khí trung bình từ 80 – 85%. - Gió, lốc: Si Ma Cai chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính là gió Đông Bắc có từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, gió Tây và Tây Bắc từ tháng 4 đến tháng 11. Trong các tháng 5, 6 và 7 thường xuất hiện các đợt gió khô nóng, có đợt kéo dài 5 đến 6 ngày. - Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân năm khoảng 60% tổng lượng mưa trong năm. Trong các tháng mùa khô lượng bốc hơi nhiều hơn so với lượng mưa. - Sương: Vào mùa đông rét đậm, ở những vùng núi cao và các thung lũng kín gió ít xuất hiện sương muối nhưng hay xuất hiện sương mù II.1.4) Thủy văn Trên địa bàn có Sông Chảy bắt nguồn từ Vân Nam - Trung Quốc và chạy dọc theo khu vực phía Bắc của xã dài 3 km. Khả năng bồi đắp phù sa thấp chỉ tạo thành ở một số thung lũng kiểu hẻm vực, thích hợp cho việc cấy lúa, trồng đậu đỗ, rau màu Tuy nhiên, lòng sông sâu hẹp, dốc lớn, nhiều thác ghềnh, do đó việc vận chuyển theo đường sông gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, do lượng phù sa ít, lưu lượng nước thấp nên năng suất và sản lượng cây trồng thấp. Mùa lũ 1670m 3 /s, mùa khô 17,6 m 3 /s. Trên địa bàn còn có nhiều suối, khe có lòng hẹp, độ dốc lớn. Vào mùa mưa, lượng mưa tập trung dẫn đến tình trạng ngập úng, ngược lại vào các tháng mùa khô lượng mưa và trữ lượng nước thấp gây nhiều khó khăn cho sản xuất. II.1.5) Đánh giá chung Điều kiện tự nhiên của xã Si Ma Cai cơ bản thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá, thuận lợi cho việc hình thành các vùng sản xuất lớn đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây ngô, đậu , kết hợp gắn sản xuất với bảo quản, chế biến nâng cao chất lượng hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm. VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 6 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai Vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú là điều kiện cho phát triển giao lưu thương mại, trao đổi hàng hoá, văn hoá trong và ngoài vùng, đây cũng là động lực cho việc phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng các ngành sản xuất phi nông nghiệp và thương mại, dịch vụ. II.2. Thực trạng về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của xã II.2.1) Cơ cấu kinh tế * Nông nghiệp Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2009 là 12,8 tỷ đồng, trong đó ngành trồng trọt ước đạt 8,6 tỷ đồng, chăn nuôi ước đạt 4,06 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2009 đạt 984 tấn, bình quân lương thực/người/năm đạt 228,3 kg. Chăn nuôi, thú y: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định trong năm năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra; công tác tiêm phòng định kỳ, phòng chống rét cho gia súc được quan tâm chỉ đạo nên tuy có bị ảnh hưởng do đợt rét đậm, rét hại vụ xuân năm 2008 nhưng số lượng đàn gia súc đã được khắc phục nhanh, các chỉ tiêu giảm nhẹ so năm 2005 và mục tiêu năm 2010. Đặc biệt đàn lợn tăng trưởng bình quân 10%/năm. - Lâm nghiệp: Thường xuyên chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm trồng mới từ 2-3 nghìn cây lâm nghiệp xã hội (khoảng 130ha ). Trong những năm qua không có vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác cắm mốc 03 loại rừng. Đến nay độ che phủ đạt 19,8%. * Công nghiệp Hiện nay trên địa bàn xã có một vài hộ gia đình kinh doanh dịch vụ xay xát, rèn đúc công cụ lao động, nấu rượu, thêu dệt thổ cẩm, sửa chữa, sản xuất chế biến và một số hàng hoá thủ công khác, tuy nhiên các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp chủ yếu cung cấp cho nhu cầu sử dụng của người dân địa phương, chưa hình thành thị trường tiêu thụ. * Dịch vụ Thương mại - dịch vụ, tuy đã hình thành nhưng còn ở quy mô nhỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu đời sống dân cư II.2.2) Hạ tầng kinh tế - xã hội * Hạ tầng kinh tế - Giao thông: Tổng số đường giao thông trên địa bàn xã là 39 km, trong đó: Quốc lộ 2 km; các tuyến đường trục xã, liên xã là 26,7 km; các tuyến đường trục thôn là 10,3 km. Đường liên xã (02 tuyến) được rải cấp phối theo cấp A nông thôn; đường giao thông liên thôn xe ô tô tải nhỏ có thể VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 7 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai đến trung tâm thôn về mùa khô. Tính đến nay có 9 thôn, bản có hệ thống đường giao thông để ô tô và xe máy đến được thôn vào mùa khô. - Thủy lợi: Tổng số có 4 tuyến kênh mương thủy lợi, năng lực tưới tiêu đảm bảo cho trên 90% diện tích đất lúa nước, hiên trạng hệ thống thủy lợi như sau: Tổng chiều dài các tuyến thủy lợi là 5,941 km, cơ bản đáp ứng công tác tưới về mùa gieo trồng. - Điện sinh hoạt: Hiện toàn xã có 6 trạm biến áp với tổng dung lượng 175 KVA, cơ bản điện sinh hoạt đã cung cấp cho 91,7 % số hộ gia đình, tuy nhiên hiện trạng hệ thống lưới và trạm biến áp có công suất nhỏ chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. - Cấp nước sinh hoạt: Tỷ lệ số hộ được dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%, hiện trạng có 01 công ty cung cấp nước sinh hoạt đóng trên địa bàn và 3 công trình cấp nước sinh hoạt cung cấp cho 709 hộ gia đình, số hộ còn lại chủ yếu sử dụng sử dụng chung, tự xây dựng hệ thống dẫn nước, tuy nhiên các công trình cấp nước sinh hoạt hiện đã xuống cấp cần sửa chữa và yêu cầu. - Hệ thống thoát nước sinh hoạt cho khu dân cư: Trên địa bàn xã hiện có 14,7 km hệ thống thoát nước tại trung tâm huyện đạt chuẩn, các tuyến đường tại các thôn bản khác hầu như chưa có hệ thống thoát nước kiên cố; nước sinh hoạt chủ yếu chảy xuống các hố Castơ. Đối với các thôn bản không nằm tại trung tâm huyện, hệ thống thoát nước sinh hoạt, nước sinh hoạt phần lớn chủ yếu được thải trực tiếp một cách tùy tiện, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh môi trường trong khu dân cư. * Hạ tầng xã hội - Dân số, lao động và thành phần dân tộc: Tính đến tháng 4/2010, tổng số hộ trên địa bàn xã là 789 hộ và 4.312 nhân khẩu, trong đó chia ra các thành phần dân tộc: Dân tộc kinh 1.458 nhân khẩu; Dân tộc Mông 2.241 nhân khẩu; Dân tộc Nùng 447 nhân khẩu; Dân tộc khác 166 nhân khẩu. Tổng số lao động là 2.206 người, chiếm 51,2% tổng số nhân khẩu. + Cơ cấu lao động (%) theo các ngành nông nghiệp: 58,33%; công nghiệp- TTCN: 1,64%; dịch vụ: 40,03% + Lao động phân theo kiến thức phổ thông: Tiểu học:13,23%, THCS:19,58%, THPT: 9,43%. + Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn: Sơ cấp (3 tháng trở lên): 1,68 %; Trung cấp: 13,08%, Đại học: 9,95 %. VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 8 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai - Giáo dục đào tạo: Mạng lưới trường lớp không ngừng được củng cố và phát triển, nâng cao khả năng thu hút trẻ em trong độ tuổi đến trường, tính đến năm học 2009-2010, trên địa bàn xã có 7 trường, gồm 2 trường mầm non và 3 phân hiệu; 2 trường tiểu học, 3 phân hiệu; 2 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông, diện tích đất sử dụng là 5,6 ha. - Y tế: Trên địa bàn xã có một Bệnh viện đa khoa, diện tích đất 20.798 m2, diện tích xây dựng 2.000 m2; số cán bộ nhân viên 66 nguời, trong đó: bác sỹ 7, y sỹ 14, số giường bệnh 60 giường, bệnh viện đạt hạng 3- tiêu chẩn Trung ương. Xã chưa có Trạm y tế, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng mới trong các năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. - Văn hóa, thể thao: Hiện trạng 4/9 thôn bản đã có nhà văn hóa, tổng diện tích đất mỗi nhà văn hoá là 87 m2, cơ bản nhà văn hóa thôn bản được trình bằng tường đất và lịa ván, cửa gỗ, lợp ngói Fibrôximăng. Tuy nhiên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bà con nhân dân còn thiếu như ti vi, bàn ghế, giá sách - Thông tin liên lạc: Xã có Trạm thu phát viễn thông; chưa có bưu điện văn hóa xã. Số hộ dùng điện thoại cố định không dây là 253 hộ đạt 32,4%, số máy điện thoại trên 100 người là 6 máy, số người dùng điện thoại di động toàn xã 1.354 máy chiếm 31,3%, 3/9 thôn bản có đường truyền internet. Xã có 01 trạm truyền hình đặt tại thôn Phố Cũ để chuyển tiếp sóng tới 9/9 thôn trong xã. II.2.3) Trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo của xã. - Tổng số cán bộ cơ sở cấp xã có 19 người, tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn 84,2% Trong đó có trình độ ĐH 01 người và 15 người có trình độ trung cấp. Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đầy đủ theo quy định. - Tình hình hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị xã có 01 đảng bộ, chi bộ xã có 9 chi bộ với tổng số đảng viên 84 đảng viên. Năm 2009, tỷ lệ Đảng bộ, chi bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh 100 %. Số đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%. II.2.4) Trình độ văn hóa và sản xuất của lao động nông thôn Nhìn chung trình độ văn hoá của lao động nông thôn còn tương đối thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh và cả nước. Lao động trong xã phần lớn chưa được đào tạo. Sản xuất trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với tập quán lạc hậu, việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế. VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 9 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, CÁC LĨNH VỰC KT - XH CỦA XÃ THEO 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TT Hạng mục Nội dung chi tiết ĐVT Mô tả hiện trạng 1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch - Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đạt Hiện đang tiến hành thực hiện quy hoạch mới giai đoạn 2010- 2020 - Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường Đạt Hiện đang tiến hành thực hiện quy hoạch mới giai đoạn 2010- 2020 - Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có Đạt Hiện đang tiến hành thực hiện quy hoạch mới giai đoạn 2010- 2020 - Quốc lộ Km Đường quốc lộ 2 km, mặt đường được kiên cố hóa bê tông; đạt theo tiêu chí nông thôn mới 2 Giao thông - Các tuyến đường trục xã, liên xã (tổng chiều dài là 26,7 km; đạt tiêu chí nông thôn là 14,7/26,7 km, ) Km 26,7 km - Các tuyến đường trục thôn, xóm (Chiều dài là 10,3 km; số km được giải cấp phối là 8,3/10,3 km ). Chưa đạt theo tiêu chí nông thôn mới. Km 10,3 km - Số km đường ngõ, xóm (chiều dài, số km được kiên cố hoá) 6 km - Đường trục chính nội đồng (chiều dài, số km được kiên cố hoá) 7 km -Các nội dung khác có liên quan (Cầu). 3 Thủy lợi - Các công trình thuỷ lợi (trạm bơm, hồ chứa, đập dâng.) Công trình 4 công trình, diện tích tưới 92 ha VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 10 Lao Cai architecture planning and construction institute [...]... học bộ môn, thí nghiệm 6 phòng Xây mới phòng hành chính quản trị 6 phòng Cải tạo, nâng cấp Cải tạo, nâng cấp phòng học 8 phòng - 1,000 2,500 2,442 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,542 1,542 742 800 - - - - - 120 600 2,090 1,371 - - - - - 1,148 1,028 - - - - - - 1,028 120 - - - - - - 1,371 1,371 1,371 - - - - - - - - - - 748 - - - - - - - - - - - - 120 900 - 942 - 1,500 900 942 2,742 900 900 942... - - - 300 600 3,091 2,470 1,482 988 622 22 1,864 300 600 - - 722 700 700 - - 22 22 VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute Trang 31 1,770 1,770 782 988 - 600 - - - - - - - 600 - - - - - - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai + 2 Mua sắm đồ chơi, trang thiết bị Trường Tiểu học 600 9,402 * + + - Trường TH số I Xây mới. .. 648 800 900 648 800 3,096 - - - - 1,500 - - - 600 168 - - - 1,548 1,548 168 748 800 - - 168 VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute 168 168 Trang 32 900 - 648 - 748 - - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai 4 Trường PTDT Nội trú - Xây mới Xây mới phòng học bộ môn, thí nghiệm 6 phòng Xây mới phòng hành chính quản trị... TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute Trang 28 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai V.1.1) Các chương trình dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 201 0-2 020 TT Hạng mục đầu tư Tổng vốn (Tr.đồng) A Rà soát, xây dựng điều chỉnh các quy hoạch 600 1 2 3 4 Quy hoạch đất đai Quy hoạch trung tâm xã Quy hoạch nông thôn mới Quy hoạch phát triển... tầng xã hội Để xây dựng xã nông thôn mới theo 19 tiêu chí Quốc gia thì xã Si Ma Cai cần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội còn thiếu và nâng cấp, cải tạo các công trình hiện có để đạt xã Nông thôn mới Cụ thể: * Đối với khu trung tâm xã: VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute Trang 23 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si. .. nông lâm nghiệp nông thôn VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute Trang 17 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai Phát triển cho việc ưu tiên xã hội hóa đầu tư, tạo quỹ đất phát triển xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, không tách rời khỏi quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Si Ma Cai và đặc biệt bám sát quy hoạch. .. 0 - - - - 54 3 - - - 180 180 36 18 60 120 1,200 2,200 1,800 1,600 600 600 400 1,600 2,400 2,240 600 600 1,000 1,240 4,359 667 108 641 - - - 1,000 - - 543 900 1,200 VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Lao Cai architecture planning and construction institute 1,667 667 908 1,241 400 1,000 - 400 - 108 641 543 700 Trang 30 200 600 600 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai. .. construction institute - - Trang 29 - 180 - 2,320 1,400 2,32 0 396 420 500 600 350 450 966 420 500 600 350 450 1,36 - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai 8 - Nội thôn Phố Cũ Nội thôn Phố Thầu Nội thôn Phố Mới Nội thôn Na Cáng Nội thôn Sín Chải Nội thôn Nàng Cảng - Nội thôn Chúng Chải 4 5 II 1 2 3 4 5 6 Nội thôn Gia Khâu 1 Nội thôn Gia Khâu 2 Làm mới Đường trục chính nội đồng Đường... sắm đồ chơi, trang thiết bị * + + + Trường mầm non số II Xây mới Xây mới phòng học 6 phòng Xây mới phòng chức năng 4 phòng Cải tạo, nâng cấp Mở rộng diện tích sân chơi bãi tập 300 4,071 350 857 - - - 300 1,350 350 - 857 - - - - - 857 1,000 - 1,482 900 - 1,000 - - 1,86 4 5,979 1,710 7,807 2,370 4,206 1,300 3,253 1,082 748 - - - - - 988 988 988 600 - 700 700 1,082 782 - - - - - 600 700 - 782 300 - - - -. .. xã Xây dựng mới nhà văn hoá xã Cải tạo khu thể thao xã Xây dựng khu thể thao xã Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn Xây dựng mới nhà văn hoá thôn + + + + V 1 2 3 4 5 6 VI VII 1 Bưu điện Chợ nông thôn Cải tạo chợ nông thôn VIII Nhà ở dân cư 1 Xoá nhà tạm 2 + + Chỉnh trang nhà ở dân cư Hộ chính sách Hộ còn lại 3,864 3,096 - - - - 1,601 2,095 1,601 1,495 1,548 800 801 - 747 600 - - - - - - - - - - - - - . xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai - Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 05/8/2010 của Bộ xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ đề án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông. QUY HOẠCH XÂY DỰNG LÀO CAI Trang 13 Lao Cai architecture planning and construction institute Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai chưa được xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai Mục lục I. PH N M UẦ ỞĐẦ 2 I.1. S c n thi t xây d ng án quy ho chự ầ ế ự đồ ạ 2 I.2. C n c pháp lý l p án quy ho chă ứ để ậ đồ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. PHẦN MỞ ĐẦU

  • I.1. Sự cần thiết xây dựng đồ án quy hoạch

  • I.2. Căn cứ pháp lý để lập đồ án quy hoạch

   • a) Văn bản pháp lý

   • b) Tiêu chuẩn quy phạm sử dụng trong quy hoạch

 • II. THỰC TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI

  • II.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

   • II.1.1) Vị trí giới hạn khu đất

   • II.1.2) Địa hình, địa mạo

   • II.1.3) Khí hậu

   • II.1.4) Thủy văn

   • II.1.5) Đánh giá chung

  • II.2. Thực trạng về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của xã

   • II.2.1) Cơ cấu kinh tế

   • II.2.2) Hạ tầng kinh tế - xã hội

   • II.2.3) Trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo của xã.

   • II.2.4) Trình độ văn hóa và sản xuất của lao động nông thôn

 • III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, CÁC LĨNH VỰC KT - XH CỦA XÃ THEO 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

  • III.1. Đánh giá chung

   • III.1.1) Thuận lợi

   • III.1.2) Khó khăn

   • III.1.3) Bài học kinh nghiệm

  • III.2. Dự báo về phát triển nông thôn mới

   • III.2.1) Định hướng

   • III.2.2) Dự báo lao động, đất đai

   • III.2.3) Dự báo về thị trường

 • IV. QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

  • IV.1. QUAN điểm - mục tiêu XâY dựng nông thôn mới

   • a) Quan điểm

   • b) Mục tiêu

  • IV.2. quy hoạch xây dựng nông thôn mới 2011 - 2015 và định hướng đến 2020

   • IV.2.1) Mục tiêu ưu tiên

   • IV.2.2) Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn mới

    • a) Quy hoạch định hướng phát triển không gian

    • b) Cơ cấu sử dụng đất toàn xã

   • IV.2.3) Quy hoạch theo ngành, lĩnh vực

   • IV.2.4) Quy hoạch sử dụng đất, phát triển SXNN hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

    • a) Hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất:

    • b) Quy hoạch Sử dụng đất năm 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

    • c) Quy hoạch sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội:

    • d) Quy hoạch sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

    • e) Quy hoạch sử dụng đất phát triển nông nghiệp:

   • IV.2.5) Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội theo 19 tiêu chí nông thôn mới:

    • a) Hạ tầng kỹ thuật

    • b) Hạ tầng xã hội

    • c) Phát triển văn hoá, xã hội và môi trường

    • d) Quy hoạch lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

    • e) Quy hoạch đời sống văn hóa, truyền thống:

    • f) Bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn

    • g) Nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội

   • IV.2.6) Quy hoạch điểm dân cư và chỉnh trang khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc dân tộc.

    • a) Quy hoạch các khu dân cư mới (Chủ yếu di dân khỏi các vùng sạt lở, thiên tai, nguy hiểm)

    • b) Chỉnh trang các khu dân cư hiện có

    • c) Khi quy hoạch khu dân cư cần lưu ý:

  • IV.3. Đề xuất cơ chế, chính sách, cách làm đặc thù

 • V. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

  • V.1.1) Các chương trình dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2010-2020

  • V.1.2) Phân nguồn vốn đầu tư

 • VI. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI HIỆU QUẢ ĐỒ ÁN.

  • VI.1. Tính khả thi

  • VI.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội, Môi trường và An ninh quốc phòng

 • VII. CƠ CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH

  • VII.1. Cơ chế, chính sách

  • VII.2. Giải pháp chủ yếu

  • VII.3. Tổ chức thực hiện

 • VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  • VIII.1. Kết luận chung

  • VIII.2. Kiến nghị

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan