0

Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mớI ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015

21 3,231 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:38

Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 1 A.MỞ ĐẦU Sau Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 19 tiêu chí với 51 chỉ tiêu, ngày 19/10/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ - UB về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gồm 20 tiêu chí, 59 chỉ tiêu (An Giang bổ sung thêm 01 chỉ tiêu số 4 với 8 tiêu chí) đến năm 2015 Qua 03 năm (2010 – 2012) xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ -TTg của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số 1958/QĐ - UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã với 20 tiêu chí, gồm 59 chỉ tiêu của quyết định này; kết quả điều tra cho thấy, đến năm 2012 có một số tiêu chí, chỉ tiêu xã Mỹ Khánh đã thực hiện đạt và vượt so quy định. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, nhìn tổng thể còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, do có những tiêu chí, chỉ tiêu, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu về ứng dụng khoa học và công nghệ, chỉ tiêu, tiêu chí về thu nhập, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo Mỹ Khánh chỉ đạt khoảng từ 30% - dưới 50%. Trong khi đó, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, xã Mỹ Khánh phải đạt các tiêu chí, các chỉ tiêu vừa nêu từ 90% - 100%. Trước thực trạng nêu trên, em chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính lớp B64, niên khóa 2012 – 2013. Do thời gian và nhận thức, cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế, nên đề tài của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong quý thầy, cô góp ý giúp đỡ em hoàn chỉnh tốt đề tài nghiên cứu này, với hy vọng đề tài nghiên cứu của em sẽ được ứng dụng tốt ở xã Mỹ Khánh thời gian tới. Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 2 B.NỘI DUNG CHƢƠNG 1 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MỸ KHÁNH, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỪ NĂM 2010 - 2012 1.1.Quan niệm về nông thôn mới và những đặc trƣng của mô hình nông thôn mới ở nƣớc ta. a.Quan niệm về nông thôn mới Trước hết, nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã. Nông thôn mới là nông thôn văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống Việt Nam (Theo PGS.TS Vũ Trọng Hải trong cuốn phát triển nông thôn Việt Nam) Trước đây, theo quan niệm cũ, khi nói đến nông thôn người ta thường đồng nghĩa với làng, xóm, thôn…Trong tâm thức người Việt, đó là một môi trường kinh tế sản xuất với nghề trồng lúa nước cổ truyền, không gian sinh tồn, không gian xã hội và cảnh quan văn hóa xây đắp nên nền tảng tinh thần, tạo thành lối sống, cốt cách và bản lĩnh của người Việt. Làng, xã là một cộng đồng địa vực, cộng đồng cư trú có ranh giới lãnh thổ tự nhiên và hành chính xác định. Làng là một đơn vị tự cấp, tự túc về kinh tế, có ruộng, có nghề, có chợ…tạo thành một không gian khép kín thống nhất. Làng, xã là một cộng đồng tương đối độc lập về phong tục tập quán, văn hoá, là một đơn vị tự trị về chính trị. Trong lịch sử Việt Nam, làng, xã còn là đơn vị hành chính cơ sở và làng Việt là đơn vị cơ bản của nông thôn Việt Nam. Làng, xã đã từng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, nuôi dưỡng nguyên khí của dân tộc trước các nguy cơ đồng hóa, nô dịch. Những giá trị nói trên của làng, xã luôn luôn cần thiết cho phát triển đất nước, cần và sẽ được tiếp tục trong xây dựng nông thôn mới. Nhưng, tính khép kín, tính tự cung tự cấp Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 3 của mô hình nông thôn “cũ” rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước hiện nay, đòi hỏi phải xây dựng mô hình nông thôn mới. b.Những đặc trƣng mô hình nông thôn mới Mô hình nông thôn mới là tổng thể những đặc điểm, cấu trúc tạo thành một kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho nông thôn trong điều kiện hiện nay, là kiểu nông thôn được xây dựng so với mô hình nông thôn cũ (truyền thống, đã có) ở tính tiên tiến về mọi mặt. Khác hơn mô hình nông thôn “cũ”, mô hình nông thôn mới là những kiểu mẫu cộng đồng theo tiêu chí mới, tiếp thu những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại. Song, nó vẫn giữ được những nét đặc trưng, tính cách Việt Nam trong cuộc sống văn hoá tinh thần. Mô hình nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển; có sự đổi mới về tổ chức, vận hành và cảnh quan môi trường; đạt hiệu quả cao nhất trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; tiến bộ hơn so với mô hình cũ, và thể hiện ở những đặc trưng chủ yếu dưới đây: Đơn vị cơ bản của mô hình nông thôn mới là làng, xã. Làng, xã thực sự là một cộng đồng, trong đó quản lý của Nhà nước không can thiệp sâu vào đời sống nông thôn trên tinh thần tôn trọng tính tự quản của người dân thông qua hương ước, lệ làng (không trái với pháp luật của Nhà nước). Quản lý của Nhà nước và tự quản của nông dân được kết hợp hài hoà; các giá trị truyền thống làng xã được phát huy tối đa, tạo ra bầu không khí tâm lý xã hội tích cực, bảo đảm trạng thái cân bằng trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, giữ vững an ninh trật tự xã hội,…nhằm hình thành môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông thôn. 1.2.Những tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang đến năm 2015 Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa X) số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 “ về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ” và mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 19 tiêu chí, Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 4 với 51 chỉ tiêu và Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 “về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới” gồm 20 tiêu chí với 59 chỉ tiêu và được chia thành 5 nhóm cụ thể như sau: Nhóm 1: Nhóm tiêu chí (quy hoạch và thực hiện quy hoạch), có 01 tiêu chí, gồm 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 1.1.Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, CN - TTCN và dịch vụ và chỉ tiêu 1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã, đến năm 2015 giữ vững, nâng chất. Nhóm 2: Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội có 09 tiêu chí: Tiêu chí 2 (giao thông), gồm 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ km đường giao thông chính về đến trung tâm xã đạt tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 210-92. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ km đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã về đến các ấp, khóm; đường liên ấp, liên khóm và đường ra cánh đồng đạt tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 210-92. Đến năm 2015 đạt 40%. Tiêu chí 3 (Thủy lợi), gồm 03 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh. Đến năm 2015 100%; Chỉ tiêu 3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa. Đến năm 2015 đạt 35%; Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp có hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh. Đến năm 2015 đạt 30%. Tiêu chí 4 (Ứng dụng tiến bộ KHCN, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp), gồm 08 chỉ tiêu, Chỉ tiêu 4.1. Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu bằng hệ thống trạm bơm điện. Đến năm 2015 đạt 50%; chỉ tiêu 4.2. Tỷ lệ diện tích sản xuất lúa thu họach lúa bằng cơ giới. Đến năm 2015 đạt 40%; chỉ tiêu 4.3. Sản xuất lúa, rau màu, nuôi thủy sản theo hướng an toàn, chất lượng; chỉ tiêu 4.3.1. Tỷ lệ diện tích sản xuất lúa ứng dụng chương trình "3 giảm - 3 tăng" so tổng diện tích trồng lúa. Đến năm 2015 đạt 95%; chỉ tiêu 4.3.2. Tỷ lệ diện tích ứng dụng chương trình "1 phải - 5 giảm". Đến năm 2015 đạt 30%; chỉ tiêu 4.3.3. Tỷ lệ diện tích sản xuất giống lúa so tổng diện tích trồng lúa. Đến năm 2015 đạt 30%; chỉ tiêu 4.3.4. Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 5 Tỷ lệ diện tích sản xuất rau màu theo hướng an toàn chất lượng so tổng diện tích trồng rau màu. Đến năm 2015 đạt 10% và chỉ tiêu 4.3.5. Tỷ lệ diện tích nuôi thủy sản theo các tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế. Đến năm 2015 đạt 30%. Tiêu chí 5 (Điện), gồm có 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 5.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Đến năm 2015 đạt 100% và chỉ tiêu 5.2. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên. Đến năm 2015 đạt 98%. Tiêu chí 6 (Trường học), gồm có 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 6.1.Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia. Đến năm 2015 đạt 50%; chỉ tiêu 6.2. Tỷ lệ trường học các cấp có văn phòng và các phòng trang thiết bị bộ môn thiết yếu. Đến năm 2015 đạt 100%. Tiêu chí 7 (Cơ sở vật chất văn hóa), gồm có 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 7.1. Có Trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL. Đến năm 2015 đảm bảo có nhà văn hóa thể thao hoặc điểm văn hóa thể thao xã và chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ ấp (khóm) có điểm hoạt động văn hóa, thể thao. Đến năm 2015 có 50% số ấp, khóm, có đểm văn hóa thể thao, xã hội hóa. Tiêu chí 8 (Chợ nông thôn). Quy định đến năm 2015 đạt 100% chợ nông thôn đạt tiêu chuẩn chợ loại III. Tiêu chí 9 (Bưu điện), gồm có 03 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 9.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Đến năm 2015 đạt yêu cầu; chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ số ấp (khóm) có internet. Đến năm 2015 đạt 70% và chỉ tiêu 9.3. Tỷ lệ tối thiểu số hộ dân biết sử dụng tin học và truy cập internet. Đến năm 2015 đạt 30%. Tiêu chí 10 (Nhà ở dân cư), gồm có 04 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 10.1. Nhà tạm, dột nát. Đến năm 2015 không còn nhà tạm, dột nát; chỉ tiêu 10.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn nhà cấp IV. Đến năm 2015 đạt 40%; chỉ tiêu 10.3. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở trên sông, rạch, vi phạm lộ giới, nhà ở trong vùng sạt lở, lũ quét phải di dời. Đến năm 2015 đạt 25% và chỉ tiêu 10.4. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở trên sông, kênh, rạch và nhà ở trong vùng sạt lở phải di dời. Đến năm 2015 đạt 2%. Nhóm 3: Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất có 04 tiêu chí: Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 6 Tiêu chí 11 (Thu nhập). Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn toàn tỉnh. Đến năm 2015 đạt 1.1 lần. Tiêu chí 12 (Hộ nghèo). Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tại thời điểm). Đến năm 2015 đạt dưới 7%. Tiêu chí 13 (Cơ cấu lao động). Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp quy định đến năm 2015 đạt dưới 50%. Tiêu chí 14 (Hình thức tổ chức sản xuất). Tỷ lệ diện tích sản xuất của hộ nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế hợp tác quy định đến năm 2015 đạt trên 30%. Nhóm 4: Nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường có 04 tiêu chí: Tiêu chí 15 (Giáo dục), gòm 04 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 15.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu 15.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). Đến năm 2015 đạt 85%; chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đến năm 2015 đạt trên 35% và chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề. Đến năm 2015 đạt trên 25%. Tiêu chí 16 (Y tế), gồm 02 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 16.1.Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Đến năm 2015 đạt trên hoặc bằng 40% và chỉ tiêu 16.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015 đạt 100%. Tiêu chí 17 (Văn hóa). Tỷ lệ số ấp (khóm) đạt tiêu chuẩn ấp (khóm) văn hóa theo quy định của Bộ VH- TT-DL, quy định đến năm 2015 đạt 80%. Tiêu chí 18 (Môi trường), gồm 13 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Đến năm 2015 đạt 60%; chỉ tiêu 18.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn. Đến năm 2015 đạt 70%; chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh. Đến năm 2015 đạt 60%; chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, có nhà tiêu hợp vệ sinh. chỉ tiêu 18.4.1 Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu 18.4.2 Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu, chỉ tiêu 18.4.3 Tỷ lệ chợ có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu 18.4.4. Tỷ lệ trụ sở UBND xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 7 18.5. Tỷ lệ số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. Đến năm 2015 đạt 100%; chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ các điểm, khu dân cư và các đoạn sông, kênh rạch không gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến năm 2015 đạt yêu cầu; chỉ tiêu 18.7. Có khu xử lý rác thải của xã hoặc cụm xã hoặc có khu xử lý trong huyện, liên huyện và người dân có chi trả phí thu gom và xử lý. Đến năm 2015 đạt yêu cầu; chỉ tiêu 18.8. Chất thải, nước thải trong khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định và người dân có chi trả phí xử lý. Đến năm 2015 đạt yêu cầu và chỉ tiêu 18.9. Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch. Đến năm 2015 đạt yêu cầu. Nhóm 5: Nhóm tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị có 02 tiêu chí: Tiêu chí 19 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), gồm 08 chỉ tiêu. Chỉ tiêu 19.1. Cán bộ xã đạt chuẩn; chỉ tiêu 19.1.1 Cán bộ, công chức cấp xã (7 chức danh chuyên môn); chỉ tiêu 19.1.2 Cán bộ chuyên trách cấp xã (12 chức danh chuyên môn); chỉ tiêu 19.1.3 Cán bộ không chuyên trách cấp xã và trưởng khóm, ấp; chỉ tiêu 19.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; chỉ tiêu 19.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; chỉ tiêu 19.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên và chỉ tiêu 19.5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Các chỉ tiêu này quy định đến năm 2015 đảm bảo đạt yêu cầu. Tiêu chí 20. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, quy định đến năm 2015 đảm bảo đạt yêu cầu. 1.3.Thực trạng hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên từ năm 2010 - 2012 1.3.1.Một số đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, kinh tế, xã hội ở xã Mỹ Khánh a.Đặc điểm về tự nhiên Mỹ Khánh là xã ven đô của thành phố Long Xuyên, nằm cách Trung tâm thành phố Long xuyên khoảng 10 km, xã Mỹ Khánh phía Nam và phía Đông giáp Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 8 phường Mỹ Hòa; phía Tây giáp xã Vĩnh Thành và xã Hòa Bình Thạnh ( huyện Châu Thành); phía Bắc giáp phường Bình Đức và phường Bình Khánh( thành phố Long Xuyên); có tổng diện tích tự nhiên 951,36 ha; trong đó, đất sản xuất 798,89 ha và 152,47 ha đất thổ cư, đất vườn cây ăn trái và đất khác. Nằm dọc theo rạch Long Xuyên dài 7 km, rộng trung bình 4km ( chỗ rộng nhất 5 km, hẹp nhất 2 km), Mỹ Khánh có nguồn nước ngọt quanh năm, thời tiết khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển cây trồng như lúa, màu, rau xanh; chăn nuôi các loại gia súc gia cầm và cá nước ngọt và cũng là một trong những nơi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa truyền thống và là làng nghề thủ công của thành phố Long Xuyên. b.Đặc điểm về kinh tế Kinh tế ở xã Mỹ Khánh bao gồm các ngành, nghề sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, thương mại – dịch vụ. Năm 2012, Nông nghiệp chiếm 72,4%, lâm nghiệp 0,08%, thuỷ sản 3,59%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 3,29%, xây dựng 3,26%, thương nghiệp 8,26%, vận tải 2,22%, hoạt động dịch vụ 3,89%. Nhìn chung, Mỹ Khánh vẫn là một xã thuần nông, chủ yếu là trồng trọt, đặc biệt là cây lúa còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu cây trồng, con nuôi. Năm 2012, diện tích lúa gieo trồng cả năm 1.234 ha, năng suất bình quân 67,87 tạ/ha, sản lượng lúa 8.375 tấn; diện tích rau màu các loại 15 ha, năng suất bình quân 257,31 tạ/ha, sản lượng 398 tấn; dàn heo 1.307 con; giá trị sản xuất nông, thuỷ sản của Mỹ Khánh bình quân trên 1 ha đất canh tác năm 2011 đạt 80 triệu đồng/ha/năm, tăng 25 triệu đồng so năm 2005; năm 2011 đạt 82,80 triệu đồng/người/năm. Mỹ Khánh có 118 cơ sở công nghiệp, TTCN(do thành phố Long Xuyên quản lý) với 298 lao động làm việc thường xuyên và 361 cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ(do thành phố Long Xuyên quản lý); xã có 01 chợ Trung tâm đạt danh hiệu “chợ trật tự vệ sinh” và 57 phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách Mỹ Khánh có 17 km đường giao thông do xã quản lý, trong đó đường nhựa 6 km, đường đá 4 km, đường đất 7 km, 3 cây cầu bêtông, 2 cầu sắt, 1 cầu treo và hệ thống thủy lợi khá hoàn thiện bảo đảm trồng lúa 2, 3 vụ/năm và trồng rau màu. c.Đặc điểm về xã hội Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 9 Mỹ Khánh có 4 ấp trực thuộc: ấp Bình Khánh, ấp Bình Hòa, ấp Bình Hòa I, ấp Bình Hòa II. Năm 2012, toàn xã Mỹ Khánh 2.530 hộ, với 11.276 người, trong đó 5.609 nam và 5.667 nữ; số người trong độ tuổi lao động chiếm 69,56 %, tức là 8.373 người; lao động ở Mỹ Khánh tập trung 100% sống ở khu vực nông thôn, thu nhập của hộ chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê tại chỗ và buôn bán nhỏ hoặc đi lao động ở các khu, cụm công nghiệp, thương mại – dịch vụ ở các địa phương khác ngoài xã. Dân cư xã Mỹ Khánh chủ yếu là dân tộc Kinh và theo nhiều tôn giáo, trong đó Hòa hảo chiếm 67% và 33% theo các đạo khác. Thu nhập bình quân đầu người ở xã Mỹ Khánh năm 2010 đạt 16,50 triệu đồng, tăng 7,14 triệu đồng so năm 2005; năm 2011 đạt 19 triệu đồng. Mỹ Khánh có 01 Trạm y tế, 02 Trường tiểu học, với 27 lớp học, 841 học sinh và 29 giáo viên, 01 trường THCS và 01 trường mẫu giáo có 02 điểm đều kiên cố, khang trang, phục vụ tốt cho dạy và học; tỷ lệ sinh học tốt nghiệp ở các lớp cuối cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ hộ sử dụng điện chiếm 98%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 62,38%, tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 71,53%, tỷ lệ hộ có điện thoại 73,89%. 1.3.2.Thực trạng hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên từ năm 2010 - 2012. 1.3.2.1.Những kết quả đạt đƣợc và nguyên nhân a.Những kết quả đạt đƣợc Trong 03 năm (2010 – 2012), bằng việc huy động tập trung các nguồn lực dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý của Ủy ban nhân dân cho việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên so với 20 tiêu chí và 59 chỉ tiêu theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đến năm 2012, Mỹ Khánh đạt được những kết quả sau: (1) Kết quả thực hiện các công trình đầu tư xây dựng nông thôn mới: Trong 03(2010 – 2012) là 45,23 tỷ đồng; trong đó, riêng năm 2012 đầu tư 23,963 tỷ đồng, bao gồm: Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Đề tài:“Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 10 - Vốn NS tỉnh 462 triệu đồng, gồm đầu tư các công trình: Đê bao khép kín đoạn Mương Ngươn – Kênh 3 xã; Lập quy hoạch xử dụng đất; Lập quy hoạch xây dựng; Lập đế án xây dựng nông thôn mới; Chi phí hoạt động Ban quản lý dự án. - Vốn NGTPLX 22,487 tỷ đồng, gồm đầu tư các công trình: Nạo vét rạch Bổn Sầm; Nạo vét mương Chà Dà; Xây dựng 06 phòng học Trường THCS Phan Văn Trị; Xây dựng 14 phòng học Trường TH Lê Văn Tám; Xây dựng đường – cầu Câu Quảng; Xây dựng cầu Thầy Giáo; Nâng cấp, cải tạo conb6 viên Lê Văn Tám. - Các công trình có sự đống góp của nhân dân: Nâng cấp, cải tạo chợ Cái Chiên, các hộ tiểu thương đóng góp 600 triệu đồng; Xây dựng đê bao kép kín đoạn Mương Ngươn – Kênh 3 xã giai đoạn 1. - Ngoài ra, xã Mỹ Khánh tiếp nhận từ Sở khoa học công nghệ, Sở Thông tin truyền thông 02 bộ máy vi tính và các trang thiết bị, xây dựng trang Web, nối mạng thông tin trị giá 50 triệu đồng. (2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thông mới: - Có 36/59 chỉ tiêu (nằm trong 15 tiêu chí) đạt và vượt 100% như : Xây dựng 02 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Đường giao thông chính đến trung tâm xã; Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; Nhà ở đạt chuẩn cấp IV; Tỷ lệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Y tế xã đạt chuẩn; Ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; Không có điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững;… - Có 09/59 chỉ tiêu (nằm trong 07 tiêu chí) đạt từ 70% đến dưới 100% như: Tỷ lệ diện tích sản xuất ứng dụng chương trình "3 giảm - 3 tăng", "1 phải - 5 giảm", sản xuất lúa giống; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên; Nhà tạm, nhà dột nát; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; Cán bộ chuyên trách cấp xã. - Có 02/59 chỉ tiêu (nằm trong 02 tiêu chí) đạt từ 50% đến dưới 70% như : Các trường học có văn phòng và các phòng tranh thiết bị bộ môn thiết yếu; Thu nhập bình quân trên đầu người; Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông [...]... thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Khánh đến 2015 Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 15 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ 2.2.Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 2.2.1 .Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MỸ KHÁNH, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2015 2.1.Mục tiêu, yêu cầu Mục tiêu định hướng của việc nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 là nhằm đảm bảo cho nông nghiệp, nông thôn và văn hóa, xã hội ở xã phát triển toàn diện, bền vững, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... tín; đồng thời thành lập tổ giúp việc để tham mưu giúp việc cho Ban quản lý xã Sau khi được thành lập, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã nhanh chóng triển khai xây dựng đề án và lập 2 quy hoạch xây dựng nông thôn mới Đồng thời Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 11 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ... chí, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh từ năm 2013 - 2015 và tạo điều kiện cho việc nâng chất các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2015 – 2020 2.2.3.Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đầu xây dựng nông thôn mới Theo dự báo của các cơ quan chức năng, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh đến năm 2015 là 83,585 tỷ đồng; trong đó: Xây dựng quy hoạch... dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… C.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 20 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Mỹ Khánh là một trong hai xã còn lại duy nhất của thành phố Long Xuyên, được tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên chọn làm điểm hoàn thành các tiêu chí nông thôn. .. “Tam nông của Đảng và Nhà nước chưa cao - Nguồn vốn đầu tư hàng năm cho xã, còn rất hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây nông thôn mới cho xã Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 14 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ CHƢƠNG 2 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO. .. bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm trồng trọt Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện dịch bệnh và có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 18 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS Đặng Phong Vũ Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn, bao gồm: việc đổi mới và xây dựng. .. chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra - Đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp, nông thôn vừa thiếu, vừa yếu, chưa được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý nông thôn; hiện xã vẫn chưa có biên chế chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp nong thôn Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 13 Người thực hiện:Nguyễn Trường Vũ GVHD:TS... suốt việc xây dựng đề án nông thôn mới Đồng thời họp dân ở từng tổ, ấp để triển khai từng tiêu chí trong đề án thực hiện hàng năm, kinh phí mỗi năm là bao nhiêu, địa điểm thực hiện quy hoạch công trình, phần vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh An Giang, của thành phố Long Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 16 Người thực hiện:Nguyễn... - Nhìn chung Mỹ Khánh vẫn còn nhiều lĩnh vực xây dựng nông thôn mới chưa đạt, cần phải phấn đấu thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ - Nhiều lĩnh vực, nhiều hạn mục công trình, công việc cần thực hiện, làm ngay, nhưng xã Mỹ Khánh không có điều kiện thực hiện, nhất là về điều kinh phí, Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 12 Người . thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 16 2.2.Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 2.2.1 .Nâng. mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 15 CHƢƠNG 2 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MỸ KHÁNH, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2015 . tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015” 8 phường Mỹ Hòa; phía Tây giáp xã Vĩnh Thành và xã Hòa Bình Thạnh ( huyện Châu Thành) ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mớI ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015, Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mớI ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015,