0

thiết kế hệ thống máy ly tâm đường

102 441 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:44

ọử aùn tọỳt nghióỷp Hóỷ thọỳng maùy ly tỏm õổồỡng MUC LUC Lồỡi noùi õỏửu PhỏửnI: Quaù trỗnh cọng nghóỷ vaỡ thióỳt bở saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ mờa- Cọng nghóỷ ly tỏm õổồỡng . Chổồng 1: giồùi thióỷu sồ lổồỹc vóử sổỷ phaùt trióứn cuaớ cọng nghóỷ õổồỡng mờa 1.1. Sổỷ phaùt trióứn cọng nghióỷp õổồỡng trón thóỳ giồùi 1.2. Sổỷ phaùt trióứn cuớa cọng nghóỷ õổồỡng mờa ồớ Vióỷt Nam Chổồng 2: Quaù trỗnh cọng nghóỷ saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ mờa 2.1. Giồùi thióỷu vóử cọng nghóỷ saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ mờa. 2.2. Khaùi quaùt vóử thióỳt bở vaỡ cọng nghóỷ saớn xuỏỳt õổồỡng: Chổồng 3: Cọng nghóỷ ly tỏm õổồỡng 3.1. Toùm lổồỹc cồ lyù hoaù tờnh cuớa vỏỷt lióỷu õổồỡng. 3.2. ởnh nghộa ly tỏm õổồỡng 3.3. Tờnh chỏỳt cuớa õổồỡng non trổồùc khi õổa vaỡo ly tỏm: 3.4. Quaù trỗnh phỏn mỏỷt: 3.5. Caùc tờnh chỏỳt cuớa saớn phỏứm õổồỡng ra sau khi ly tỏm. Phỏửn II: Caùc phổồng aùn maùy ly tỏm õổồỡng vaỡ lổỷa choỹn phổồng aùn hồỹp lyù Chổồng 1 : Muỷc õờch vaỡ yóu cỏửu thióỳt kóỳ 1.1. Nhổợng yóu cỏửu cồ baớn õọỳi vồùi maùy saớn xuỏỳt thổỷc phỏứm. 1.2. Muỷc õờch thióỳt kóỳ: 1.3. Yóu cỏửu maùy thióỳt kóỳ: 1.4. Yóu cỏửu vóử nng suỏỳt maùy thióỳt kóỳ: Chổồng 2: Phỏn tờch caùc phổồng aùn maùy ly tỏm õổồỡng - Choỹn phổồng aùn cho maùy thióỳt kóỳ 2.1. Giồùi thióỷu sồ lổồỹc vóử maùy ly tỏm: 2.2. Phỏn loaỷi maùy ly tỏm: 2.3. Lổỷc ly tỏm vaỡ yóỳu tọỳ phỏn ly: 2.4. Maùy ly tỏm õổồỡng: Phỏửn III : Tờnh toaùn lổỷa choỹn caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt cồ baớn cuớa maùy ly tỏm vaỡ bng taới rung chuyóứn õổồỡng Trỏửn Minh Tuỏỳn Lồùp 98C 1 B - 1 - Khoa Cồ Khờ ọử aùn tọỳt nghióỷp Hóỷ thọỳng maùy ly tỏm õổồỡng Chổồng 1: Tờnh toaùn lổỷa choỹn caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt cồ baớn cuớa maùy ly tỏm 1.1.Choỹn goùc nghióng cuớa thuỡng 1.2. Tờnh sọỳ voỡng quay cỏửn thióỳt cho rọứ quay coù thóứ ly tỏm õổồỹc õổồỡng. 1.3. Xaùc õởnh bóử daỡy lồùp mỏỷt trong thuỡng quay: 1.4. Tờnh toaùn cọng suỏỳt tióu hao cuớa maùy ly tỏm: 1.5. Caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt cồ baớn cuớa maùy ly tỏm thióỳt kóỳ: Chổồng 2: Tờnh toaùn lổỷa choỹn caùc thọng sọỳ kyợ thuỏỷt cồ baớn cuớa bng taới rung chuyóứn õổồỡng. 2.1 Yóu cỏửu vaỡ muỷc õờch thióỳt kóỳ bng taới rung. 2.2. Xaùc õởnh caùc thọng sọỳ cn baớn cuớa bng taới rung. 2.3. Tờnh cọng suỏỳt õọỹng cồ õióỷn. 2.4. Caùc thọng sọỳ cn baớn cuớa bng taới rung. Phỏửn IV: Tờnh toaùn sổùc bóửn vaỡ kóỳt cỏỳu maùy thióỳt kóỳ CHặNG 1: Tờnh toaùn sổùc bóửn vaỡ kóỳt cỏỳu maùy ly tỏm 1.1.Xaùc õởnh chióửu daỡy rọto. 1.2. Tờnh toaùn truỷc chờnh maùy ly tỏm . 1.3. Tờnh then cho truỷc. 1.4. Choỹn ọứ cho truỷc: 1.5. Tờnh khồùp nọỳi truỷc. 1.6. Cồ cỏỳu chuỷp õaùy rọứ quay. 1.7. Cồ cỏỳu phanh haợm cỏỳp cổùu. 1.8. Hóỷ thọỳng rổớa nổồùc, rổớa hồi 1.9. Thỏn maùy ly tỏm. Chổồng 2 Tờnh toaùn sổùc bóửn bng taới rung 2.1. Tờnh toaùn thióỳt kóỳ truỷc gỏy rung ( truỷc lóỷch tỏm). 2.2. Tờnh vaỡ choỹn then cho mọỳi gheùp giổợa baùnh õai vaỡ truỷc lóỷch tỏm. 2.3. Thióỳt kóỳ bọỹ phỏỷn gọỳi õồợ truỷc. Phỏửn V: Hổồùng dỏựn sổớ duỷng, baớo quaớn sổớa chổợa, an toaỡn lao õọỹng 5.1. Tờnh nng kyợ thuỏỷt cuớa maùy thióỳt kóỳ. Trỏửn Minh Tuỏỳn Lồùp 98C 1 B - 2 - Khoa Cồ Khờ Âäư ạn täút nghiãûp Hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng 5.2. Hỉåïng dáùn sỉí dủng. 5.3.Bo dỉåỵng mạy. 5.4. Kiãøm tra sỉía chỉỵa mạy ly tám. 5.5. An ton lao âäüng. LÅÌI NỌI ÂÁƯU Nỉåïc ta l nỉåïc sn xút näng nghiãûp ch úu, do váûy cạc sn pháøm tỉì näng nghiãûp ráút däưi do. Cäng nghãû chãú biãún cạc sn pháøm tỉì näng sn thnh sn pháøm cọ giạ trë cao l váún âãư kinh tãú x häüi quan trng trong viãûc tàng låüi nhûn ca quạ trçnh sn xút. Trong thåìi k xáy dỉûng v phạt triãøn näng thän hiãûn nay, váún âãư thåìi sỉû näøi báût l chỉång trçnh khuún näng vãư chàn ni v träưng trt. Âàûc biãût l chỉång trçnh khuún näng cáy mêa âỉåüc Nh nỉåïc hãút sỉïc chụ trng. Âãø âạp ỉïng u cáưu chãú biãún cáy mêa, hng loảt cạc nh mạy âỉåìng âỉåüc xáy dỉûng trãn háưu hãút cạc tènh åí nỉåïc ta. Do Tráưn Minh Tún Låïp 98C 1 B - 3 - Khoa Cå Khê ọử aùn tọỳt nghióỷp Hóỷ thọỳng maùy ly tỏm õổồỡng nhổợng yóu cỏửu cỏửn thióỳt cuớa xaợ họỹi hióỷn nay, cọng vióỷc thióỳt kóỳ thióỳt bở cọng nghóỷ, tọỳi ổu hoaù dỏy chuyóửn saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ cỏy mờa laỡ nhióỷm vuỷ cuớa nghaỡnh cồ khờ chóỳ taỷo. Vỗ vỏỷy maỡ cọng taùc nghión cổùu thióỳt kóỳ õỷt ra cho mọựi sinh vión cồ khờ ngaỡy caỡng thióỳt thổỷc. óứ thổỷc hióỷn kóỳt quaớ hoỹc tỏỷp sau 5 nm hoỹc ồớ trổồỡng vaỡ phuỷc vuỷ cho yóu cỏửu thổỷc tóỳ xaợ họỹi. óử taỡi tọỳt nghióỷp cuớa em õổồỹc giao laỡ nghión cổùu cọng nghóỷ saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ cỏy mờa vaỡ caùc thióỳt bở phuỷc vuỷ cho cọng õoaỷn ly tỏm ra õổồỡng RS thaỡnh phỏứm. Nhióỷm vuỷ thióỳt kóỳ chờnh cuớa em laỡ thióỳt kóỳ maùy ly tỏm õóứ duỡng ly tỏm õổồỡng. ọử aùn tọỳt nghióỷp cuớa em õổồỹc hoaỡn thaỡnh vồùi nhổợng kióỳn thổùc maỡ baớn thỏn õổồỹc trang bở trong suọỳt 5 nm hoỹc tỏỷp cọỹng vồùi sổỷ hổồùng dỏựn chố baớo cuớa quờ thỏửy cọ trong khoa Cồ Khờ chóỳ taỷo trổồỡng HKT aỡ Nụng vaỡ sổỷ hoỹc hoới kinh nghióỷm cuớa baỷn beỡ. ỷc bióỷt trong thồỡi gian laỡm õọử aùn, em õổồỹc thỏửy giaùo Ló Cung õaợ tỏỷỷn tỗnh hổồùng dỏựn, giuùp em hoaỡn thaỡnh õóử taỡi tọỳt nghióỷp naỡy. Trong õọử aùn naỡy em cọỳ gừng õổa ra phổồng aùn kyợ thuỏỷt, tờnh toaùn õóứ giaới quyóỳt mọỹt caùch tọỳt nhỏỳt vỏỳn õóử õổồỹc õỷt ra. Tuy vỏỷy coù haỷn chóỳ vóử thồỡi gian cuợng nhổ kióỳn thổùc nón quaù trỗnh tờnh toaùn thióỳt kóỳ chừc chừn khọng thóứ traùnh khoới nhổợng thióỳu soùt. Mong õổồỹc sổỷ goùp yù, giuùp õồợ cuớa caùc thỏửy cọ giaùo cuỡng caùc baỷn beỡ õóứ õọử aùn õổồỹc hoaỡn thióỷn hồn. Em xin chỏn thaỡnh caớm ồn quờ thỏửy cọ cuỡng caùc baỷn. aỡ Nụng, ngaỡy 25 thaùng 5 nm 2002 Sinh vión thióỳt kóỳ Nguyóựn Trung Nguyón Trỏửn Minh Tuỏỳn Lồùp 98C 1 B - 4 - Khoa Cồ Khờ ọử aùn tọỳt nghióỷp Hóỷ thọỳng maùy ly tỏm õổồỡng PHệN I QUAẽ TRầNH CNG NGH VAè THIT Bậ SAN XUT ặèNG Tặè MấA - CNG NGH LY TM ặèNG. CHặNG 1 : GIẽI THIU S LặĩC Vệ Sặ PHAẽT TRIỉN CNG NGH ặèNG MấA 1.1. Sổỷ phaùt trióứn cọng nghióỷp õổồỡng trón thóỳ giồùi: n ọỹ laỡ nổồùc õỏửu tión trón thóỳ giồùi saớn xuỏỳt õổồỡng tổỡ mờa. Do õoù coù danh tổỡ õổồỡng coù nguọửn gọỳc tổỡ chổợ n ọỹ laỡ Sankara. Vaỡo khoaớng nm 398 ngổồỡi n ọỹ vaỡ Trung Quọỳc õaợ chóỳ bióỳn mỏỷt õổồỡng thaỡnh tinh thóứ . Tổỡ õoù kyợ thuỏỷt õổồỡng phaùt trióứn sang BaTổ, Italia, Bọử aỡo Nha, õọửng thồỡi õaợ õổa vióỷc luyóỷn õổồỡng thaỡnh mọỹt ngaỡnh cọng nghióỷp mồùi. óỳn thóỳ kyớ thổù 16, nhióửu nhaỡ Trỏửn Minh Tuỏỳn Lồùp 98C 1 B - 5 - Khoa Cồ Khờ Âäư ạn täút nghiãûp Hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng mạy luûn âỉåìng mc lãn åí Âỉïc, Anh, Phạp. Nh mạy luûn âỉåìng hiãûn âải âáưu tiãn â âỉåüc xáy dỉûng åí Anh vo thãú k 19. Lục âáưu, cäng nghiãûp âỉåìng cn ráút thä så. Ngỉåìi ta ẹp mêa bàòng hai trủc gäù âỉïng, kẹo bàòng sỉïc tráu b, làõng bàòng väi, cä âàûc åí cho v kãút tinh âỉåìng tỉû nhiãn Khong nàm 1867, loải mạy ẹp bàòng gang 3 trủc nàòm ngang kẹo bàòng håi nỉåïc âỉåüc dng âáưu tiãn åí âo Rãuniäng thüc Phạp. Sau âọ ngỉåìi ta ci tiãún ghẹp nhiãưu trủc ẹp âãø náng cao hiãûu sút ẹp cọ dng nỉåïc tháøm tháúu. Phỉång phạp väi âỉåüc sỉí dủng láu âåìi åí ÁÚn Âäü. Âãún nàm 1812, äng Barrnel ngỉåìi Phạp tháúy lỉåüng dỉ trong nỉåïc mêa lm tàng sỉû phán gii âỉåìng, khọ kãút tinh v tàng täøn tháút âỉåìng. Äng ta l ngỉåìi âáưu tiãn dng khê CO 2 âãø bo ho väi v dng phỉång phạp lc âãø loải kãút ta CaCO 3 . Cng vo thãú k thỉï 19, k sỉ Tratani ngỉåìi Italia, dn khê SO 2 âãø trung ho lỉåüng väi dỉ v táøy mu nỉåïc mêa. Nhåì âọ k thût sn xút âỉåìng â tiãún mäüt bỉåïc di v âỉa phỉång phạp CO 2 âảt âãún âäü hon chènh. Cäng nghiãûp âỉåìng tuy cọ láu âåìi nhỉng 100 nàm gáưn âáy måïi âỉåüc cå khê hoạ. Nhiãưu thiãút bë quan trng âỉåüc phạt minh vo thãú k 19. Nàm 1813 Howard phạt minh näưi bäúc håi chán khäng, nhỉng chè bäúc bäúc håi mäüt näưi, hiãûu qu cn tháúp. Mi âãún nàm 1843 Rillieux phạt minh hãû bäúc håi nhiãưu näưi, tiãút kiãûm lỉåüng håi dng. Nàm 1837 Pouzoiat phạt minh mạy ly tám truưn âäüng åí âạy, láúy âỉåìng åí trãn, thao tạc khäng thûn tiãûn. Sau âọ, Bessener phạt minh mạy ly tám kiãøu thng quay v nàm 1867 Weston â ci tiãún truưn âäüng åí trãn, láúy âỉåìng åí dỉåïi, hiãûn âang sỉí dủng räüng ri trong cạc nh mạy âỉåìng. Nàm1892, mạy ẹp 3 trủc hiãûn âải âỉåüc dng M. Nàm 1820 mạy ẹp khung bn ra âåìi, nàm 1884 dng thiãút bë kãút tinh lm lảnh v nàm 1878 mạy sáúy thng quay xút hiãûn. Nhỉỵng thiãút bë âọ dáưn dáưn âỉåüc dng trong cäng nghiãûp thỉûc pháøm v hoạ hc. Tráưn Minh Tún Låïp 98C 1 B - 6 - Khoa Cå Khê Âäư ạn täút nghiãûp Hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng Trong máúy chủc nàm gáưn âáy, k thût ngnh âỉåìng â phạt triãøn våïi täúc âäü nhanh. Váún âãư cå khê hoạ ton bäü dáy chuưn sn xút, liãn tc hoạ, tỉû âäüng hoạ â âỉåüc dng räüng ri trong cạc nh mạy âỉåìng :Cå khê hoạ kháu âäún chàût mêa, dng thiãút bë khúch tạn liãn tủc, náúu âỉåìng liãn tủc, náúu âỉåìng liãn tủc v tỉû âäüng, tỉû âäüng hon ton mạy ly tám , phỉång phạp trao âäøi ion. Cạc thiãút bë phán têch nhanh v tỉû âäüng,mạy tênh âiãûn tỉí â âỉåüc dng åí nhiãưu nỉåïc trãn thãú giåïi. Viãûc phạt triãøn mảnh m khoa hc k thût trong nghnh âỉåìng â thục âáøy viãûc tàng sn lỉåüng âỉåìng trãn thãú giåïi mäüt cạch nhanh chọng. ÅÍ trãn thãú giåïi cọ khong 105 nỉåïc sn xút âỉåìng, trong säú âọ cọ 64 nỉåïc sn xút âỉåìng tỉì mêa, 32 nỉåïc sn xút âỉåìng tỉì c ci, v 9 nỉåïc sn xút âỉåìng tỉì c ci v mêa. Nh mạy âỉåìng mêa låïn nháút thãú giåïi cọ cäng sút 2 vản táún mêa /ngy (Mãhicä), tiãúp âãún 1,2 vản táún mêa /ngy(Cuba, Mãhicä).Nh mạy âỉåìng c ci låïn nháút thãú giåïi l Dinteloard (H Lan) cäng sút 10 ngn táún c ci/ngy. Trng lỉåüng thiãút bë ca nh mạy âỉåìng mêa khong 2600 táún, ca nh mạy âỉåìng c ci 3600 táún våïi cäng sút ca nh mạy 1200 táún mêa hồûc c ci/ngy. Sn lỉåüng âỉåìng ca thãú giåïi. Nàm 1936- 1937 1945- 1946 1952- 1953 1965- 1966 1977- 1978 1978- 1979 1979- 1980 1980- 1981 1981 - 1982 Sn lỉåü ng âỉåì ng 1000 táún 3081 8 1993 4 3548 6 6309 7 9228 0 9185 8 8892 0 9100 0 9790 0 1.2. Tçnh hçnh cäng nghiãûp âỉåìng ca nỉåïc ta: Tráưn Minh Tún Låïp 98C 1 B - 7 - Khoa Cå Khê Âäư ạn täút nghiãûp Hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng Nỉåïc ta l mäüt nỉåïc cọ truưn thäúng sn xút âỉåìng mêa láu âåìi. Theo mäüt säú ti liãûu, cáy mêa âỉåüc träưng trãn bạn âo Âäng Dỉång tỉì thãú k thỉï 14. Cng våïi sỉû phạt triãøn ngnh âỉåìng trãn thãú giåïi, nghãư lm âỉåìng åí nỉåïc ta cng phạt triãøn mảnh.Tỉì láu, nhán dán ta â biãút dng nhỉỵng mạy ẹp gin âån nhỉ mạy ẹp bàòng âạ, mạy ẹp bàòng gäù dng sỉïc tráu b kẹo. Nỉåïc mêa ẹp â âỉåüc náúu ra nhiãưu dảng sn pháøm khạc nhau: máût tráưm, âỉåìng phãn, âỉåìng thä, âỉåìng cạt náu, cạt vng. ÅÍ Qung Ngi, Phụ n nhán dán ta â biãút dng lng tràõng trỉïng, âáút bn, väi âãø lm sảch nỉåïc mêa, sn xút ra cạc loải âỉåìng tràõng nhỉ âỉåìng phäøi, âỉåìng miãúng, cạc loải âỉåìng bạt dng trong nỉåïc v xút kháøu. Trong thåìi k thỉûc dán Phạp chiãúm âọng, cäng nghiãûp âỉåìng hiãûn âải ca nỉåïc ta háưu nhỉ khäng cọ gç.Nỉåïc ta chè cọ 2 nh mạy âỉåìng hiãûn âải: Hiãûp Ho (miãưn Nam) v Tuy Ho (miãưn Trung) . Do âọ, cäng nghiãûp âỉåìng mêa nỉåïc ta trong 100 nàm váùn trong tçnh trảng sn xút th cäng l ch úu. Theo thäúng kã, nàm 1939, ton bäü lỉåüng âỉåìng máût tiãu thủ l 100000 táún, trong âọ nháûp 1300 táún, âỉåìng do cạc nh mạy âỉåìng cung cáúp l 18000 táún, cn lải hån 80000 táún l do cạc l âỉåìng sn xút . Sau ngy ho bçnh láûp lải, dỉåïi sỉû lnh âảo ca Âng ta, våïi nhiãût tçnh lao âäüng ca nhán dán ta cäüng thãm sỉû giụp âåỵ ca cạc nỉåïc x häüi ch nghéa, cäng nghiãûp âỉåìng hiãûn âải ca nỉåïc ta â bàõt âáưu phạt triãøn.Trong nhỉỵng nàm 1958- 1960, chụng ta â xáy dỉûng hai nh mạy âỉåìng hiãûn âải Viãût Trç v Säng Lam (350 táún mêa /ngy) v nh mạy âỉåìng Vản Âiãøm (1000 táún mêa/ngy), chụng ta â ci tiãún tçnh trảng sn xút lảc háûu ca nãưn sn xút thä så trỉåïc âáy, âáưu tỉ thiãút bë, ci tiãún qui trçnh cäng nghãû, qun l k thût, âäưng thåìi tiãúp tủc xáy dỉûng nhiãưu nh mạy âỉåìng th cäng måïi, nhàòm phạt huy tạc dủng têch cỉûc ca cạc nh mạy âỉåìng th cäng trong cäng nghiãûp âỉåìng nọi chung. Nhåì Tráưn Minh Tún Låïp 98C 1 B - 8 - Khoa Cå Khê ọử aùn tọỳt nghióỷp Hóỷ thọỳng maùy ly tỏm õổồỡng õoù, saớn lổồỹng õổồỡng mỏỷt thuớ cọng õaợ chióỳm tố lóỷ khaù cao trong tọứng saớn lổồỹng õổồỡng cuớa nổồùc ta. Sau ngaỡy thọỳn nhỏỳt õỏỳt nổồùc, chuùng ta tióỳp thu thóm mọỹt sọỳ nhaỡ maùy õổồỡng hióỷn õaỷi ồớ mióửn Nam nhổ: Nhaỡ maùy õổồỡng Quaợng Ngaợi (1500 tỏỳn mờa /ngaỡy), Hióỷp Hoaỡ (1500 tỏỳn mờa /ngaỡy), Bỗnh Dổồng (1500 tỏỳn mờa /ngaỡy), nhaỡ maùy õổồỡng Phan Rang (350 tỏỳn mờa /ngaỡy) vaỡ hai nhaỡ maùy luyóỷn õổồỡng: Khaùnh Họỹi (150 tỏỳn õổồỡng thọ/ngaỡy) vaỡ Bión Hoaỡ (200 tỏỳn õổồỡng thọ/ ngaỡy).Ngoaỡi ra, hióỷn nay chuùng ta õang xỏy dổỷng thóm mọỹt sọỳ nhaỡ maùy mồùi: La Ngaỡ (2000 tỏỳn mờa /ngaỡy), Lam Sồn (1500 tỏỳn mờa /ngaỡy) v.v Vồùi sọỳ lổồỹng nhaỡ maùy õổồỡng hióỷn õaỷi vaỡ thuớ cọng õaợ coù, vồùi tọỳc õọỹ xỏy dổỷng thóm caùc nhaỡ maùy õổồỡng mồùi, cọỹng vồùi vióỷc phaùt trióứn nhanh choùng kyợ thuỏỷt õổồỡng trón thóỳ giồùi, chừc chừn trong thồỡi gian tồùi, nổồùc ta seợ coù nóửn cọng nghióỷp õổồỡng hoaỡn chốnh, nhũm õaùp ổùng nhu cỏửu cỏỳp thióỳt vóử õổồỡng cuớa nhỏn dỏn, goùp phỏửn vaỡo xỏy dổỷng nóửn kinh tóỳ cuớa nổồùc ta. Trỏửn Minh Tuỏỳn Lồùp 98C 1 B - 9 - Khoa Cồ Khờ Âäư ạn täút nghiãûp Hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng CHỈÅNG 2 : QUẠ TRÇNH CÄNG NGHÃÛ SN XÚT ÂỈÅÌNG TỈÌ MÊA 2.1. Giåïi thiãûu vãư cäng nghãû sn xút âỉåìng tỉì mêa. 2.1.1. Så âäư. Cáy mêa → Xạc âënh chỉí âỉåìng → Bn cán → Cáøu mêa → Bn la → Bàng ti → Dao bàm 1 → Dao bàm 2 → Bụa âáûp → Bàng chuưn → Che ẹp → Nỉåïc mêa häøn håüp → Cán nỉåïc mêa häøn håüp → Gia nhiãût láưn 1 → Gia väi v sunfit hoạ → Gia nhiãût láưn 2 → Tn khê → Làõng trong → Bäúc håi cä âàûc → Làõng näøi → Sunfit hoạ láưn 2 → Náúu âỉåìng → Tråü tinh → Ly tám → Sáúy âỉåìng → Lm ngüi → Sng träün hảt → Phãøu chỉïa → Cán → May bao → Thnh pháøm. 2.1.2. Thuút minh så âäư sn xút. Mêa âỉåüc khai thạc tỉì nåi träưng v váûn chuøn vo nh mạy bàòng xe ä tä sau âọ âỉåüc xạc âënh chỉỵ âỉåìng räưi cán âãø âạnh giạ cháút lỉåüng. Dng cáưn cáøu trủc v cáưu trủc cäú âënh âãø cáøu mêa xúng bn la, mêa âỉåüc la xúng bàng ti bàòng tän dáùn mêa âãún bàng ti 1 v 2. Khi di qua hai dao bàm mêa âỉåüc bàm thnh tỉìng mnh nh, phạ våỵ cáúu trục âáưu v hçnh thnh tỉìng låïp dy trãn bàng ti. Qua bụa âáûp âãø phạ våỵ mäüt pháưn cáúu trục tãú bo v xẹ nạt mêa räưi dng bàng ti nghiãng váûn chuøn lãn bäü pháûn che ẹp. Mêa sau khi âỉåüc xẹ tåi s âi qua hãû thäúng che ẹp gäưm 5 mạy ẹp lãn tủc, mäùi mạy cọ 3 trủc ẹp v 1 trủc dáùn liãûu phêa dỉåïi. Tải âáy mêa âỉåüc ẹp dáûp tåi, tỉì âọ dëch mêa chy ra. Âãø náng cao hiãûu qu ẹp ngỉåìi ta ngỉåìi ta dng phỉång phạp ẹp tháøm tháúu bàòng nỉåïc nọng v nỉåïc mêa long. Nỉåïc mêa âi ra tỉì mạy ẹp 1 v 2 âỉåüc båm âãún thiãút bë lc vủn cạm mêa sau âọ âỉåüc âỉa vo thng chỉïa nỉåïc mêa häùn håüp v båm âãún cán cán. Cn cạm vủn âỉåüc âỉa tråí lải mạy ẹp 1 âãø ẹp lải. Tráưn Minh Tún Låïp 98C 1 B - 10 - Khoa Cå Khê [...]... kãút huưn ph åí dảng kãút håüp Tu theo cáúu tảo bãư màût roto (thng quay) m quạ trçnh ly tám tiãún hnh theo ngun tàõc lc ly tám hay làõng ly tám do âọ cng cọ hai loải mạy ly tám: + Mạy ly tám làõng + Mạy ly tám lc 2.1.1 Làõng ly tám : - Thnh ca roto mạy ly tám làõng khäng âủc läø, khi roto quay dỉåïi tạc dủng ca lủc ly tám, huưn ph hay nh tỉång phán thnh cạc låïp riãng biãût tu theo khäúi lỉåüng riãng... tỉí) ra khi låïp âỉåìng - Ly tám âỉåìng l giai âoản tạch tinh thãø ra khi máût bàòng lỉûc ly tám trong cạc thng quay cọ täúc âäü cao Sau khi ly tám âỉåìng âỉåüc máût náu v máût tràõng Quạ trçnh phán ly dỉûa vo trỉåìng lỉûc ly tám âãø phán riãng hai pha lng ràõn thnh cạc cáúu tỉí riãng biãût gi l quạ trçnh ly tám Mạy thỉûc hiãûn quạ trçnh âọ gi l mạy ly tám Trong quạ trçnh ly tám âỉåìng ngun liãûu l... såüi gai hồûc len - Quạ trçnh ly tám lc ráút phỉïc tảp gäưm 3 quạ trçnh nh l: + Quạ trçnh tảo b + Quạ trçnh nẹn b + Quạ trçnh tạch nỉåïc v sáúy b 2.2 Phán loải mạy ly tám: - Cọ thãø phán loải mạy ly tám theo nhỉỵng dáúu hiãûu khạc nhau 2.2.1 Theo quạ trçnh phán ly: + Mạy ly tám làõng + Mạy ly tám lc 2.2.2 Theo phỉång thỉïc lm viãûc: + Mạy ly tám lm viãûc giạn âoản + Mạy ly tám lm viãûc liãn tủc Tráưn... mạy ly tám 2.2.6 Mạy ly tám âỉåìng : Theo quan sạt åí nh mạy âỉåìng Qung Ngi thç cọ 2 loải mạy ly tám âỉåìng âỉåüc dng phäø biãún l: + Mạy ly tám âỉåìng C: ly tám ra âỉåìng loải C + Mạy ly tám âỉåìng A : ly tám ra âỉåìng loải A thnh pháøm Tráưn Minh Tún Låïp 98C1B - 18 - Khoa Cå Khê Âäư ạn täút nghiãûp mạy ly tám âỉåìng Hãû thäúng Hai loải mạy ny s âỉåüc trçnh by r åí pháưn sau 2.2.7 Mạy sáúy thng quay... kãú mäüt hãû thäúng mạy ly tám âỉåìng cạt tràõng cọ nàng sút Q = 13,6 Táún/ giåì Kêch cåỵ hảt âỉåìngA d = 0,8 ÷ 1,2 (mm) Tráưn Minh Tún Låïp 98C1B - 34 - Khoa Cå Khê Âäư ạn täút nghiãûp mạy ly tám âỉåìng Hãû thäúng CHỈÅNG 2: PHÁN TÊCH CẠC PHỈÅNG ẠN MẠY LY TÁM ÂỈÅÌNG CHN PHỈÅNG ẠN CHO MẠY THIÃÚT KÃÚ 2.1 Giåïi thiãûu så lỉåüc vãư mạy ly tám: Quạ trçnh phán ly dỉûa vo trỉåìng lỉûc ly tám âãø phán riãng... nghiãûp mạy ly tám âỉåìng Hãû thäúng riãng låïn hån åí sạt thnh thng, låïp cọ khäúi lỉåüng riãng nh åí phêa trong - Làõng ly tám bao gäưm hai quạ trçnh + Quạ trçnh làõng pha tiãún hnh theo nhỉỵng qui lût thu âäüng lỉûc hc + Quạ trçnh nẹn b âỉåüc tiãún hnh theo nhỉỵng qui lût cå hc 2.1.2 Lc ly tám: - Mạy ly tám lc dng âãø phán riãng huưn ph cọ kêch thỉåïc pha ràõn låïn Trãn thnh roto ca mạy ly tám lc... v lng thnh cạc cáúu tỉí riãng biãût gi l quạ trçnh ly tám Mạy thỉûc hiãûn quạ trçnh âọ gi l mạy ly tám Trong quạ trçnh ly tám ngun liãûu chuøn âäüng quay cng våïi roto ca mạy Quạ trçnh ly tám chè phán biãût âỉåüc hãû lng khäng âäưng nháút m khäng phán biãût âỉåüc hãû khê khäng âäưng nháút Tênh cháút ca ngun liãûu nh hỉåíng ráút låïn âãún quạ trçnh ly tám Âàûc biãût l âäü låïn ca pha ràõn v dảng liãn... nghiãûp mạy ly tám âỉåìng Hãû thäúng g: Gia täúc trng trỉåìng (m/s2) Nãúu âỉåìng kênh thng quay l D, täúc âäü n (v/ph) ta cọ: r= D , 2 ⇒F= v= ΠD.n , 60 g ≅ Π2 1,22.(960) 2 = 614 (N) 180 Nhỉ váûy lỉûc ly tám låïn hån trng lỉûc 614 láưn, âiãưu âọ gii thêch vç sao thåìi gian ly tám nhanh 3.4.2 Quạ trçnh tạch máût: Quạ trçnh tạch máût ra khi âỉåìng non âãø nháûn âỉåüc âỉåìng tỉì trong mạy ly tám thỉûc... phán ly dãù dng Ngoi ra, mäüt pháưn nỉåïc ngỉng tủ tỉì håi cọ tạc dủng rỉía âỉåìng mäüt láưn nỉỵa Tráưn Minh Tún Låïp 98C1B - 26 - Khoa Cå Khê Âäư ạn täút nghiãûp mạy ly tám âỉåìng Hãû thäúng Rỉía håi cn lm cho âỉåìng khä hån, sáúy nhanh v gim kh nàng tảo củc âỉåìng + Hm mạy, x âỉåìng: Sau khi rỉía håi xong âng van håi lải, hm mạy v x âỉåìng Ton bäü thåìi gian hon thnh quạ trçnh ly tám gi l chu k ly. .. khọ khàn thỉåìng gàûp trong khi ly tám Ngoi nhỉỵng trỉåìng håüp mạy bë âo do âỉåìng non xúng khäng âãưu, hồûc cạc bäü pháûn tỉûa, gim xọc hỉ hng, lỉåïi ly tám bë thng , cn gàûp nhỉỵng trỉåìng håüp ly tám khọ do thnh pháưn cạc cháút khäng âỉåìng trong âỉåìng non nh hỉåíng âãún sỉû tạch máût khi âỉåìng, hồûc do máût cọ âäü nhåït låïn, âỉåìng non náúu khäng âảt thỉåìng phi ly tám láu, hồûc dng lỉåüng nỉåïc . aùn maùy ly tỏm õổồỡng - Choỹn phổồng aùn cho maùy thióỳt kóỳ 2.1. Giồùi thióỷu sồ lổồỹc vóử maùy ly tỏm: 2.2. Phỏn loaỷi maùy ly tỏm: 2.3. Lổỷc ly tỏm vaỡ yóỳu tọỳ phỏn ly: 2.4. Maùy ly tỏm. õóỳn maùy ly tỏm. 2.2.6. Maùy ly tỏm õổồỡng : Theo quan saùt ồớ nhaỡ maùy õổồỡng Quaớng Ngaợi thỗ coù 2 loaỷi maùy ly tỏm õổồỡng õổồỹc duỡng phọứ bióỳn laỡ: + Maùy ly tỏm õổồỡng C: ly tỏm ra. õổồỡng: Chổồng 3: Cọng nghóỷ ly tỏm õổồỡng 3.1. Toùm lổồỹc cồ ly hoaù tờnh cuớa vỏỷt lióỷu õổồỡng. 3.2. ởnh nghộa ly tỏm õổồỡng 3.3. Tờnh chỏỳt cuớa õổồỡng non trổồùc khi õổa vaỡo ly tỏm: 3.4. Quaù trỗnh
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống máy ly tâm đường, thiết kế hệ thống máy ly tâm đường,

Từ khóa liên quan