0

thiết kế hệ thống sử lý nước thải cho một khu vực dân cư có số dân n 75.000 (thuyết minh)

44 398 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:19

du MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG ĐỒ ÁN: PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN: I. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI: II. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BẨN CỦA NƯỚC THẢI: III. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI: IV. TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ: IV.1. LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA TRẠM XỬ LÝ: IV.2.TÍNH NGĂN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI: IV.3. SONG CHẮN RÁC: IV.4.BỂ LẮNG CÁT CÓ THỔI KHÍ: IV.5.TÍNH TOÁN BỂ LÀM THOÁNG SƠ BỘ: IV.6. BỂ AEROTEN: IV.7.TÍNH TOÁN BỂ LY TÂM ĐỢT II: IV.8.TÍNH TOÁN BỂ NÉN BÙN: IV.9. TÍNH TOÁN BỂ MÊTAN: IV.10.TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH LÀM RÁO NƯỚC TRONG CẶN: IV.11. TÍNH TOÁN KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI – TÍNH TOÁN BỂ TIẾP XÚC: 1 du PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG ĐỒ ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ: Con người và môi trường có quan hệ mật thiết đối với nhau. Trong lịch sử phát triển của con người, để giải quyết các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cũng như sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây đã và đang gây ra nhiều tác động đến sự cân bằng sinh học trong hệ sinh thái. Thiên nhiên bị tàn phá môi trường ngày càng xấu đi đã ảnh hưởng trực tiếp lên sức khoẻ con người, mỹ quan đô thị cũng như các loài động thực vật. Khi khai thác thì ít ai quan tâm đến việc vận chuyển lưu trữ và sử dụng chúng một cách hợp lý. Việc xây dựng hệ thống thoát nước cũng như trạm xử lý nứơc thải cho các khu dân cư trở thành yêu cầu hết sức cần thiết , đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn đô thị hoá và phát triển mạnh mẽ như hiện nay. MỤC ĐÍCH Thiết kế hệ thống sử lý nước thải cho một khu vực dân cư có số dân N = 75.000 với: Tiêu chuẩn thoát nước trung bình: q tb = 150L/người ngày đêm Tiêu chuẩn thoát nước lớn nhất: q max = 170SL/người ngày đêm Hệ số không điều hòa ngày: K ng = 1,5 Các số liệu thủy văn và chất lượng nước (nguồn loại A) Lưu lượng trung bình nhỏ nhất của nước sông là: Qs = 40m 3 /s Vận tốc dòng chảy trung bình: V tb = 0.5m/s Chiều sâu trung bình: H tb = 32 m Hàm lượng chất lơ lửng trong nước sông: ss = 12mg/L Hàm lựơng oxi hòa tan: DO = 4,8mg/L Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5: Ls = 4,3 mg/L Nhiệt độ không quá: T=33 0 C Nhiệt độ không bé hơn: T=21 0 C Nhiệt độ trung bình: T=25 0 C Mực nước ngầm cao nhất tại khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải là 9m Yêu cầu về chất lượng nước sau khi xử lý xả vào nguồn loại A: PH: 6 – 9 Chất lơ lửng: Không vượt qúa 22mg/L BOD5: Không vượt qúa 15–20mg/L Các chất nguy hại không vượt qúa giới hạn cho phép 1 du PHẦN HAI: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN I. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI • Lưu lượng trung bình ngày đêm của nước thải sinh hoạt được tính theo công thức: Q tb.ngđ = qtb∗N 1000 = 150∗75000 1000 =11250 (m 3 /ngđ ) • Lưu lượng nước trung bình giờ (Q tb.h ) : Q tb.h = q tb∗N 1000∗24 = 150∗75000 1000×∗24 =468.75 (m 3 /h ) • Lưu lượng nước trung bình giây (Q tb.s ) : Q tb.s = qtb∗N 24∗3600 = 150∗75000 24∗3600 = 130.2 (l/s ) • Lưu lượng lớn nhất giờ (Q max.h ): Q max.h = Q tb.h * K 0 max = 468.75*1.585 = 742.97 (m 3 /h ) Với K 0 max là hệ số không điều hoà chung • Lưu lượng lớn nhất giây (Q max.s ): Q max.s = Q tb.s * K 0 max = 130.2*1.585 = 206.4 (l/s ) • Lưu lượng nhỏ nhất giây (Q min.s ): Q min.s = 2*Q tb.s - Q max.s = 2*130.2 – 206.4 =54 (l/s) II. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BẨN CỦA NƯỚC THẢI:  Hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải sinh hoạt tính theo công thức: 1 du tb tl q n 1000* = sh C 400 150 1000*60 == mg/l Trong đó: n tl = 60_Tải lượng chất rắn lơ lửng của nước thải SH Hàm lượng BOD 20 trong nước thải sinh hoạt tính theo công thức: tb NOS q n 1000* = sh L 5.274 150 1000*18.41 == mg/l NOS = tải lượng chất bẩn theo NOS 20 của nước thải sinh hoạt III. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI:  Hàm lượng chất lơ lửng không vượt quá: 22mg/l  NOS 20 không vượt quá: 15 – 20 mg/l • Hàm lượng chất lơ lửng (ss): để phục vụ tính toán công nghệ xử lý cơ học • Hàm lượng BOD: phục vụ cho quá trình tính toán và công nghệ cơ học.  Mức độ cần thiết xử lý nước thải theo chất lơ lửng tính theo công thức: %100 sh sh C C m D − = %5.94%100* 400 22400 = − = Trong đó: • m_ hàm lượng chất lơ lửng của nước thải sau xử lý cho phép xả vào nguồn nước, m =22 mg/l. 1 du • C sh _ hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải sinh hoạt, C sh = 400 mg/l.  Mức độ cần thiết xử lý nước thải theo BOD 20 : %100. sh sh L LL D t − = %7.92%100. 53.274 2053.274 = − = Trong đó: • L t _ hàm lượng BOD 20 của nước thải sau xử lý cho phép xả vào nguồn nước, L t = 20 mg/l. • L sh _ hàm lượng BOD 20 trong nước thải sinh hoạt, L sh =274.53 mg/l. IV. TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ: IV.1. LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA TRẠM XỬ LÝ Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ của trạm xử lý dựa vào các yếu tố cơ bản sau:  Công suất của trạm xử lý.  Thành phần và đặc tính của nước thải. 1 du  Mức độ cần thiết xử lý nước thải.  Tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận tương ứng.  Phương pháp xử dụng cặn.  Điều kiện mặt bằng và các đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực xây dựng trạm XLNT.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác. Từ những điều kiện đã phân tích ta có thể lựa chọn hai phương án sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sau: PHƯƠNG ÁN I: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải bao gồm các giai đoạn xử lý và các công trình xử lý đơn vị như sau:  Xử lý cơ học: • Ngăn tiếp nhận • Song chắn rác 1 du • Bể lắng cát có thổi khí • Máng đo lưu lượng • Bể làm thoáng sơ bộ • Bể lắng ly tâm đợt I  Xử lý sinh học: • Bể aeroten • Bể lắng ly tâm đợt II  Xử lý cặn: • Bể metan • Làm ráo nước ở sân phơi bùn  Khử trùng và xả nước thải sau xử lý ra sông: • Khử trùng nước thải • Máng trộn • Bể tiếp xúc • Công trình xả nước thải sau xử lý ra sông ( chọn cách xả ngay bờ). 1 du Phương án II:  Xử lý cơ học: • Ngăn tiếp nhận • Song chắn rác + máy nghiền rác. • Bể lắng cát thổi khí + sân phơi cát. • Bể lắng ngang ( đợt I )  Xử lý sinh học: • Biophin cao tải. • Bể lắng ngang ( đợt II )  Xử lý cặn: • Bể nén bùn • Bể Metan • Làm ráo nước ở sân phơi bùn  Khử trùng và xả nước thải sau xử lý ra song: • Khử trùng nước thải • Bể trộn vách ngăn có lỗ • Bể tiếp xúc • Công trình xả nước thải sau xử lý ra song 1 du Nhận xét: Hai phương án trên đều đạt kết quả xử lý. Tuy nhiên, phương án I sẽ kinh tế hơn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả xử lý nước thải. Còn phương án II tuy có hiệu quả xử lý tốt hơn nhưng không hiệu quả về kinh tế. Do đó, ta chọn phương án I làm phương án tính toán. Chọn sơ đồ công nghệ cho phương án I như sau: 1 Máy nghiền rác Ngăn tiếp nhận Sân phơi cát Song chắn rác Bể lắng cát có thổi khí Bể làm thoáng sơ bộ Bể lắng ly tâm đợt I Bể nén bùnBể Mêtan Bể Aeroten Sân phơi bùn Bể lắng ly tâm đợt II Clo Máng trộn Bể tiếp xúc du IV.2. TÍNH NGĂN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI Trạm bơm chính của thành phố sẽ bơm nước thải theo 2 đường ống áp lực, với đường kính mỗi ống là ∅ 250 đến ngăn tiếp nhận của trạm xử lý. Ngăn tiếp nhận được đặt ở vị trí cao để nước thải từ đó có thể tự chảy qua từng công trình đơn vị của trạm xử lý. Ứng với lưu lượng tính toán Q tb.h =468.75 ta được kích thước của ngăn tiếp nhận như sau: A = 1500mm; B = 1000mm; H = 1300mm; H 1 = 1000mm; h = 400mm; h 1 = 650mm; b = 500mm. IV.3. SONG CHẮN RÁC: Nước thải sau khi qua ngăn tiếp nhận được dẫn đến song chắn rác theo dạng tiết diện hình chữ nhật. Song chắn rác được dùng để giữ rác và các tạp chất có kích thước lớn trong nước thải. Nội dung tính toán song chắn rác gồm các phần sau: Tính toán muơng dẫn từ sau ngăn tiếp nhận đến song chắn rác và mương dẫn ở mỗi song chắn rác. Tính toán song chắn rác. 1 [...]... lượng riêng của không khí Khi ch n tấm xốp D’ = 80-120 L/phút, ch n D’ = 100 L/phút  Số lượng tấm xốp n1 = n1 trong một hành lang: Nx 498 = = 62 n* N 2*4 tấm Các tấm xốp được bố trí thành một hang từ một phía của hành lang Trong các Aeroten có thiết kế các ống xả c n bể và có bộ ph n xả n ớc thải khỏi thiết bị khuyếch t n không khí  Tính to n lượng b n hoạt tính tu n ho n:  Ở các trạm xử lý n ớc thải. .. có dạng bể chứa kéo dài hình chữ nhật, trong đó có quá trình xử lý n ớc thải bằng b n hoạt tính Quá trình xử lý sinh học ở Aeroten c n gọi là quá trình sinh học lơ lửng Lưu lượng không khí cấp cho bể Aeroten   Lưu lượng không khí đi qua 1m3 n ớc thải c n xử lý được tính to n theo công thức: D= 2 × La 2 × 178.5 = = 6.375 m 3 / m 3 K×H 14 × 4 ( ) n ớc thải Trong đó: La - : NOS 20 của n ớc thải d n vào... )∗1000∗1000 n = 400∗468.75∗65∗8 ( 100−95 )∗1000∗1000∗1 = 19.5 m3 Trong đó: C’sh_ hàm lượng chất lơ lửng trong h n hợp n ớc thải sau bể lắng cát Qsh_ lưu lượng trung bình giờ E_ thời gian tích luỹ c n, E =65% t_ thời gian tích luỹ c n, t = 95% n_ số bể lắng công tác, n =1 IV.7.BỂ AEROTEN 1 du NHIỆM VỤ: Aeroten dùng để xử lý n ớc thải bằng phương pháp sinh hoc ho n to n Nó là công trình xử lý sinh học nh n tạo có. .. lượng trung bình giờ của n ớc thải, ( Qtb− h = 468.7 m 3 / h ) Việc xả b n hoạt tính khỏi bể lắng đợt II được thực hi n bằng áp lực thủy tĩnh 1m và đường kính ống d n b n d=200mm IV.9.TÍNH TO N BỂ N N B N LY TÂM B n hoạt tính từ bể lắng II có độ ẩm cao: 99.4% - 99.7% Một ph n l n loại b n này được d n trở lại bể Aeroten (loại b n này được gọi là b n hoạt tính tu n ho n ) ph n b n c n lại gọi là b n. .. k = Hệ số tính đ n mức độ c n trở của dòng chảy do hệ thống cào rác K= 1.05  Chiều rộng song ch n rác được tính theo công thức: Bs = s (n- 1) + (l * n) = 0.008(12-1)+(0.016*12) = 0.28 m Trong đó s_bề dày hay đường kính của thanh song ch n rác thường lấy=0,008m  Kiểm tra v n tốc dòng chảy ở ph n mở rộng của mương trước song ch n rác ứng với Qmin để khắc phục khả n ng lắng đọng khi v n tốc nhỏ h n 0.4... Trong đó: h1 - h2 - h3 - : Khoảng cách từ mực n ớc đ n thành bể, h1 = 0.4m : Chiều cao lớp b n và lắp đặt thiết bị gạt b n ở đáy, : Chiều cao tính từ đáy đ n mức b n,  h2 = 0.3m h3 = 1m Độ nghi n ở đáy bể n n b n tính từ thành bể đ n hố thu b n i= 0.01 B n n n được xác định kỳ dưới áp lực thủy tĩnh 0.8m IV.10.TÍNH TO N BỂ METAN Xác định lượng c n d n đ n bể metan  WC = Lượng c n tươi từ bể lắng đợt... lửng  Trọng lượng rác ngày đêm được tính theo công thức: 1 P = W *G = 1.64*750 = 1230 (kg/ngđ) =1.23 ( T/ngđ) G:khối lượng riêng của rác=750kg ( TCVN 7957:2008) Trọng lượng rác trong từng giờ trong ngày đêm p= p 1.23 *k = * 2 = 0.103 24 24 T/h Lượng n ớc c n cung cấp cho máy nghi n rác lấy theo (TCVN7957:2008) :40m 3 cho một t n rác Qn =40*P = 40 * 1.23 =49.2 m3/ngđ Hàm lượng chất lơ lửng của n ớc thải. .. trong một đ n nguy n, n= 4 N – số đ n nguy n, N= 4  Chiều cao xây dựng bể Aeroten: H xd = H + H bv = 4 + 0.5 = 4.5m  Tính to n thiết bị khuyếch t n không khí:  Ch n loại thiết bị khu ch t n với tấm xốp có kích thước mỗi tấm 300*300*25mm được đặt tr n rãnh dưới đáy của Aeroten Vậy số lượng tấm xốp khu ch t n không khí c n thiết là: 1 du Nx = V * 1000 2988.3 * 1000 = = 498 D'*60 100 * 60 tấm Trong đó:... giống bể lắng cát, chỉ có thêm đường ống có khoan lỗ để thổi khí B n dưới ống đó ở đáy bể có rãnh thu cát Hiệu suất làm việc của bể lắng cát có thổi khí khá cao  F= Di n tích tiết di n ướt của bể ❑ V n = 0.2064 0.08∗1 =2.58 m2 Trong đó: F_Di n tính tiết di n ướt của một bể (một đ n nguy n) Qmax.s_Lưu lượng l n nhất giây Qmax.s = 0.264 m3/s V_ Tốc độ của n ớc thải trong bể ứng với lưu lượng l n nhất... lắng cát có thổi khí được thực hi n có hệ thống ống d n khí có đục các lỗ nhỏ đường kính 3.5m, đặt ở độ sâu 0.7-0.75H  Lượng cát lắng ở bể lắng cát thổi khí trong một ngày đêm được tính theo công thức: Qng đ∗45 11250∗45 Wc = 1000∗1000 = 1000∗1000 = 0.506 m3/ngđ  Lượng n ớc công tác c n cho thiết bị n ng thuỷ lực được tính theo công thức: Q= Wc∗1.5∗(20−1) 0.5 n = 0.506∗1.5∗( 20−1) 0.5∗2 = 14.42 m3/ngđ . đang trong giai đo n đô thị hoá và phát tri n mạnh mẽ như hi n nay. MỤC ĐÍCH Thiết kế hệ thống sử lý n ớc thải cho một khu vực d n cư có số d n N = 75. 000 với: Tiêu chu n thoát n ớc trung bình:. có kích thước l n trong n ớc thải. N i dung tính to n song ch n rác gồm các ph n sau: Tính to n muơng d n từ sau ng n tiếp nh n đ n song ch n rác và mương d n ở mỗi song ch n rác. Tính to n. phương n sơ đồ công nghệ xử lý n ớc thải sau: PHƯƠNG N I: Sơ đồ công nghệ xử lý n ớc thải bao gồm các giai đo n xử lý và các công trình xử lý đ n vị như sau:  Xử lý cơ học: • Ng n tiếp nh n •
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống sử lý nước thải cho một khu vực dân cư có số dân n 75.000 (thuyết minh), thiết kế hệ thống sử lý nước thải cho một khu vực dân cư có số dân n 75.000 (thuyết minh),

Từ khóa liên quan