0

tư tưởng nguyễn trãi dưới cái nhìn hội nhập văn hóa

50 437 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:30

Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa A. PHN M U I. Lớ do chn ti Nhng bc tin ỏng khớch l trờn hnh trỡnh hi nhp: Thỏng 11/2006, Vit Nam gia nhp WTO; ti New York, Vit Nam c cỏc nc chõu c duy nht vo thnh viờn khụng thng trc Hi ng bo an liờn hip quc nhim kỡ 2008-2009; Vit Nam t chc thnh cụng APEC 14 vi ch : Hng ti mt cng ng nng ng vỡ phỏt trin bn vng v thnh vng ú l s ghi nhn ca quc t v v th ca Vit Nam trong bi cnh mi ca th k XXI.Con thuyn Vit Nam ó chớnh thc ra i dng cựng bn bố nm chõu bn bin trong mt th gii phng. Chỳng ta n vi th gii bng chớnh cỏi li th ca mt nc vn xng nn vn hin ó lõu. Vn hin tc l vn hoỏ v hin ti, l nhõn t trc tiờn xỏc lp v th ca mt quc gia, sau ú mi n lónh th,phong tc v triu i. ú l s khng nh ca Nguyn Trói, anh hựng dõn tc v l danh nhõn vn hoỏ ca th gii. Núi n Nguyn Trói l núi n con ngi khng l ca th k XV (Phm Vn ng), núi n mt thiờn ti nhiu mt m bt c lnh vc no cú bc chõn ca ụng cng li nhng du son khụng h phai nht cựng nm thỏng, núi n mt trỏi tim yờu nc thng dõn ln lao, thõm trm, sõu sc; núi n t tng nhõn ngha vi tm cao v chiu sõu giỏ tr xuyờn sut my trm nm v cng l núi n ỏn oan L Chi Viờn ó git cht mt con ngi, mt ti nng, mt tu tng kt tinh t tinh hoa dõn tc. Hn sỏu th k qua, c dõn tc au xút i tỡm Nguyn Trói. Nhng thp niờn cui cựng ca th k XX, nhõn loi i tỡm Nguyn Trói, phong tng danh nhõn vn hoỏ th gii. Sỏch lch s t tng Vit Nam vit: Tờn tui ca ụng sỏng chúi trờn cun s vng ca dõn tc. Cú c v trớ ú, khụng nhng do cuc i, c v ý thc vỡ dõn, vỡ nc ca ụng, m quan trng hn l do t tng ca ụng ó t ti tm cao ca thi i, Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 11 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa ụng ó khỏi quỏt c nhng vn cú tớnh quy lut ca cụng cuc cu nc v dng nc, ch ra c tm quan trng ca nhn thc lý lun trong hot ng thc tin, t ú nõng t duy ca dõn tc lờn mt trỡnh mi (Nguyn Ti Th) Chớnh hon cnh lch s, hot ng thc tin, thiờn ti trớ tu v nhõn cỏch v i ca Nguyn Trói ó lm cho t tng ca ụng cú nhiu giỏ tr khụng ch ng thi m cũn cú ý ngha mói v sau. Nht l trong bi cnh ton cu hoỏ ngy hụm nay, khi mi vn u cú tớnh hai mt: c hi v thỏch thc, phỏt trin phi mang tớnh bn vng, ho nhp vi ngụi nh chung ca th gii ch khụng l ho tan. õu l cỏi cht Vit Nam? iu gỡ lm nờn ci ngun sc mnh v bn lnh Vit Nam? c li Nguyn Trói ca sỏu trm nm xa, kt tinh khớ phỏch v tinh hoa ca dõn tc nh li ỏnh giỏ ca th tng Phm Vn ng, s cho chỳng ta mt cỏi nhỡn thu ỏo xut phỏt t ci ngun bn th. Cuc i v s nghip ca Nguyn Trói ó li nhiu bi hc quý bỏu v tinh thn nhõn o, quan im mnh dn i mi, sỏng to. Vi mong mun tip cn nhng t tng tin b, tớch cc ca Nguyn Trói di mt cỏi nhỡn mi, chỳng tụi mnh dn a ra ti t tng Nguyn Trói di cỏi nhỡn hi nhp vn húa, lm sỏng rừ thờm nhng cng hin ca t tng Nguyn Trói vo s nghip phỏt trin ca lch s dõn tc. T cỏi nhỡn hi nhp vn húa, chỳng tụi s trỡnh by giỏ tr t tng ca Nguyn Trói i vi s phỏt trin ca thi i chỳng ta ngy nay. II. Lch s vn Vic nghiờn cu t tng Nguyn Trói din ra sụi ni, nghiờm tỳc k t ngy ụng mt i cho n ngy nay v c mai sau na. Cõy i th th k XV ta búng rp mỏt bn th k v trc m cũn trờn c nhng chng ng v sau, luụn cú sc hp dn nh nghiờn cu cỏc thi i khỏc nhau khi nhng ngun cha ai khi. Cú rt nhiu nhng ý kin, quan im Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 22 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa khỏc nhau, song nhỡn chung cỏc th h nh nghiờn cu u nht trớ rng, Nguyn Trói l ngi anh hựng dõn tc, ngi vn s song ton, ngụi sao Khuờ gia bu tri i Vitnh cao ca s ỏnh giỏ l vic UNESCO cụng nhn Nguyn Trói l Danh nhõn vn húa th gii, c t chc k nim trng th vo nm 1980 nhõn 600 nm ngy sinh ca ụng Vic nghiờn cu v ỏnh giỏ Nguyn Trói nc ta ó cú t th k XV. Lờ Thỏnh Tụng cú th núi l ngi u tiờn t chc su tp ti liu, ỏnh giỏ ỳng v Nguyn Lũng c Trai sỏng ta sao Khuờ. Tip ú vo thi Hu Lờ, thi nh Nguyn, t tng ln lao, nhõn cỏch cao p ca Nguyn Trói c Lờ Quý ụn, Ngụ Th Vinh, Phan Huy Chỳ, Nguyn Nng Tnh tip cn v khỏm phỏ. Cỏc trớ gi ny ó tp trung lm sỏng t ti vn chng ca Nguyn Trói, mt th vn chng ti o, vn chng mnh hn v bóo, sc hn gm dao, vn chng sa sang vic i. ú cng chớnh l t tng v tỏc dng ca t tng Nguyn Trói i vi s phỏt trin ca lch s dõn tc. Trong thi Phỏp thuc, vo thp k 20-40 ca th k XX trờn cỏc tp chớ Nam Phong, Tri Tõn cú nhng bi nghiờn cu v Nguyn Trói v mt s sỏch tỡm hiu cỏc khớa cnh hot ng yờu nc v th vn v ụng. Phi t sau cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n nay, vic nghiờn cu, gii thiu v Nguyn Trói mi t c nhng thnh tu cao v khoa hc, tp trung mt s cụng trỡnh cú giỏ tr nh: Nguyn Trói ca Trn Huy Liu (1966), Nguyn Trói ỏnh gic cu nc ca Nguyn Lng Bớch (1973), Nguyn Trói ca Bựi Vn Nguyờn (1980), Nguyn Trói khớ phỏch v tinh hoa dõn tc, Sỏu trm nm Nguyn Trói, K nim 600 nm sinh Nguyn Trói (1980) ca nhiu tỏc gi nhõn dp Nguyn Trói c cụng nhn danh nhõn vn húa th gii. Cú nhng cụng trỡnh chung nghiờn cu v t tng Nguyn Trói nh Nguyn Trói nh t tng li lc ca dõn tc (Nguyn Ti Th), V cn Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 33 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa bn t tng Nguyn Trói (Trn Vn Giu) ó i sõu v lm sỏng t nhiu vn v ngun gc t tng Nguyn Trói v khng nh giỏ tr t tng Nguyn Trói trờn nhiu lnh vc khỏc nhau. Nhiu cụng trỡnh khỏc i sõu vo tng mt ca t tng Nguyn Trói nh Nguyn Trói, ngi ng u mt vn phỏi yờu nc, thõn dõn, cú lý tng xó hi cao c (Trn Vn Giu), Nguyn Trói, nh vn chin u vỡ nn c lp v vn hin dõn tc (Nguyn Minh Tuõn) cỏc gúc khỏc nhau, cỏc nh nghiờn cu ó cho ta phn no thy c s phong phỳ, ton bớch trong s nghip v sỏng tỏc ca Nguyn Trói. Tip cn Nguyn Trói t phng din vn húa thỡ cú Nguyn Trói trờn tin trỡnh lch s vn húa nc nh ca Lờ Vn Lan, Nguyn Trói trong bi cnh vn húa Vit Nam ca Trn Quc Vng l nhng cụng trỡnh cú cỏi nhỡn t chiu sõu, xuyờn sut quỏ trỡnh din tin ca lch s nc nh. Ngoi ra cú mt s tỏc gi cng cp n vn vn húa trong phm vi tỏc phm nh bỏo cỏo khoa hc Tỡm hiu v ỏnh giỏ cỏo bỡnh Ngụ t phng din vn húa ca Trn Hu Hng. Núi chung, cha cú mt cụng trỡnh no cp n t tng Nguyn Trói t gúc vn húa mt cỏch cú h thng, c bit l t cỏi nhỡn hi nhp vn húa mt vn va mang tớnh thi s, va mang tớnh vnh hng trong vn chng Nguyn Trói III. i tng v phm vi nghiờn cu Vi gii hn ca mt bỏo cỏo, chỳng tụi khụng th i sõu vo ni hm vn hoỏ, khụng th xem xột, kho sỏt v ỏnh giỏ mt cỏch h thng ton b th vn Nguyn Trói m ch trờn cỏi nhỡn hi nhp vn hoỏ tip cn nhng phng din ch o trong t tng Nguyn Trói IV. Phng phỏp nghiờn cu thc hin bỏo cỏo ny, trờn c s vn dng phng phỏp duy vt bin chng, chỳng tụi cũn kt hp s dng cỏc phng phỏp: - Phng phỏp kho sỏt - Phng phỏp lch s Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 44 B¸o c¸o khoa häc Mai ThÞ Kh¸nh Hßa -Phương pháp phân tích, so sánh… Líp: K58A - Khoa Ng÷ v¨n Tr - êng §HSP Hµ Néi 55 B¸o c¸o khoa häc Mai ThÞ Kh¸nh Hßa B. PHẦN NỘI DUNG I. Khái quát chung 1. Giới thuyết khái niệm 1.1. Khái niệm “Văn hóa” Có thể nói trong thời đại ngày nay, văn hóa lên ngôi và được trao cho một thứ vương miện về tinh thần. Có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Người ta có khi quy chụp cho văn hóa những cái mũ rực rỡ màu sắc, kích cỡ dài ngắn khác nhau. Nói như A.A.Migolat’ev: “Văn hóa là cái mà khi nhắc đến, ai cũng có thể hình dung ra được nói như thế nào nhưng lại không nói được chính xác nó là cái gì”. Khó có một định nghĩa chuẩn xác về văn hóa có lẽ bởi văn hóa không chỉ là một lĩnh vực riêng biệt của đời sống xã hội mà luôn có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống. nó xuyên suốt cơ thể xã hội, thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống con người. Văn hóa ở đây là văn hóa theo nghĩa rộng, nghĩa gốc của từ, đó là “sự vun trồng” (Culture) Theo Tổng giám đốc UNESCO Federico: “Đối với một số người, văn hóa bao gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực tư duy và sáng tạo. Đối với những người khác, văn hóa bao gồm tất cả những cái làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất, cho đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động. Cách hiểu thứ hai này đã được Hội nghị liên chính phủ về các chính sách văn hóa họp và thông qua năm 1970 tại Venise” (“Người đưa tin UNESCO”, số 11- 1989, trang 5). Định nghĩa trên đã chỉ ra đặc trưng nội hàm của văn hóa là từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất, cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và lao động. Tuy nhiên, phải chăng văn hóa chỉ là những cái làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác? Theo chúng tôi, văn hóa còn bao gồm cả những yếu tố làm cho dân tộc này tương đồng với dân tộc khác, liên thông Líp: K58A - Khoa Ng÷ v¨n Tr - êng §HSP Hµ Néi 66 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa vi dõn tc khỏc, bỡnh ng vi dõn tc khỏc. Chớnh iu ú ó to nờn nhng hng s chung ca nhõn loi, ng thi cng núi lờn c tớnh ph quỏt, tớnh quc t ca vn húa. Ngi Vit Nam to nờn bn sc vn húa ca mỡnh khụng phi ch bng nhng gỡ h vn cú, sn cú, m bng tt c nhng gỡ m h thu nhn c, tỏi to v sỏng to c t cỏc nn vn húa khỏc (Nguyn Bỏ Thnh). Hay núi cỏch khỏc, chi t s ụ h ca nc ngoi, khụng chi t phn úng gúp rt cú th l quan trng v nhiu mt ca cỏc yu t vn húa ngoi sinh: ú l cỏi c im hng xuyờn ca t Vit, ngi Vit, vn hoa Vit. Nho giỏo s d khụng úng khung trong biờn gii Trung Hoa vỡ cỏc t tng tin b ca nú ó c nờu lờn thnh chun mc o c cho ton th cỏc thnh viờn. Mt xó hi m quan h vua tụi, thy trũ, cha con ó c chun húa, ó tr thnh nhng nguyờn tc cú tớnh quy phm v c cỏc thnh viờn tuõn theo thỡ ú l mt xó hi vn minh, cú t chc. Khng T l ngi Trung Quc nhng cỏi mu hỡnh v trt t xó hi m ụng v ra mang tớnh th gii, tớnh nhõn loi. Nm bờn cnh mt nn vn minh ln nh Trung Hoa, Vit Nam ó cú nhng ng x vn húa phự hp vi c im dõn tc mỡnh. V Nguyn Trói chớnh l ngi cú cụng dn nhp Nho giỏo, bin nú thnh mt mu hỡnh mang mu sc dõn tc vo u th k XV nc ta. ỏnh giỏ nhng cng hin ca Nguyn Trói vi lch s t tng Vit Nam v s phỏt trin nhõn vn nhõn loi, vo nm 1980, UNESCO ó ghi nhn ụng l danh nhõn vn húa v c k nim rng rói trờn ton th gii. 2.1. Khỏi nim T tng T tng (ting Hy Lp l Idộa cú ngha l hỡnh tng) l mt hỡnh thỏi ý thc ca con ngi phn ỏnh th gii hin thc. Bt c t tng no cng do iu kin sinh hot vt cht, do ch xó hi quy nh v l s phn ỏnh nhng iu kin sinh hot vt cht ca ch xó hi nht nh. Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 77 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa So vi mt s nc cú nn vn minh phỏt trin sm nh Trung Quc, n v mt s nc Tõy u thỡ Vit Nam khụng phi l ni sn sinh ra nhng hc thuyt t tng ln cú vai trũ chi phi s phỏt trin xó hi nh Nho gia, .o gia Tuy nhiờn, dõn tc Vit Nam cng cú nhng nh t tng tiờu biu ca mỡnh. T tng ca h tuy cha c trỡnh by nh nhng hc thuyt ln nhng li cha khụng ớt nhng giỏ tr sõu sc. nhng giỏ tr ú khụng nhng ó l c s cho t duy dõn tc trong mt thi gian di m cũn cú giỏ tr tớch cc nht nh trong thi i ngy nay. Trong ú, Nguyn Trói l b mt hon chnh u tiờn v t tng, n nh nn múng cho t tng Vit Nam tip tc phỏt trin v sau. Qua nghiờn cu t tng Nguyn Trói, ta khụng ch tỡm thy ct mc ỏnh du tinh thn v trớ tu tiờu biu ca th k XV m cũn l c phng hng ca con ng lch s t tng Vit Nam. 2. Hi nhp vn hoỏ xu th tt yu ca lch s Mt con ngi, mt dõn tc cng nh mi c th sng ch cú th tn ti v phỏt trin c trong quỏ trỡnh trao i gia bn thõn mỡnh vi th gii xung quanh. Cng nh th mt nn vn húa bao gi cng ra i v vn ng t trong lũng dõn tc, phn ỏnh iu kin kinh t xó hi chớnh tr ca t nc. Nhng nú cng ng thi phi tip nhn nhng thnh tu ca cỏc nn vn húa khỏc, nh iu kin tn ti v phỏt trin ca bn thõn nú cng nh c dõn tc. Hi nhp vn húa l mt hin tng ph bin ca xó hi loi ngi, mt quy lut vn ng v phỏt trin ca cỏc dõn tc v ca mi nn vn húa. Hi nhp vn húa mang mt ni dung cc kỡ ln. Nú phn ỏnh s hc hi v tip nhn ln nhau gia cỏc dõn tc, cỏc quc gia trong ú cú quan h trờn lnh vc vc vn húa. Xột v thc cht, hi nhp vn húa chớnh l s tỏc ng qua li bin chng gia cỏc yu t ni sinh v ngoi sinh trong quỏ trỡnh phỏt trin, trong ú cỏc yu t ni sinh gi vai trũ ch th, cú ý ngha Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 88 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa quyt nh trong vic nh hng mi quan h ca chỳng vi cỏc yu t ngoi sinh. Lch s nhõn loi ó ghi li nhng thnh qu ln lao ca nhng quỏ trỡnh hi nhp vn húa. ú l nh hng ca nhng nn vn minh ln nh Hy Lp, La Mó, n , Trung Quc i vi cỏc nc chung quanh, trong khu vc v trờn phm vi ton th gii. ú l s tin b vt ca nhiu nc chm tin sau khi tip thu mt cỏch sỏng to trớ tu v kinh nghim tiờn tin ca nc ngoi. ú cng cũn l trng hp ca khụng ớt nhng dõn tc ó tht bi v dit vong trong giao lu vn húa do mt trong hai nguyờn nhõn, hoc quỏ bo th t khộp kớn, hoc mự quỏng tip thu mt cỏch nụ l. Cú th khng nh rng mt nc nhiu khi cũn ginh li c. nhng nu nh mt i bn sc dõn tc s l mt ht v mói mói. Hi nhp quc t v vn húa bao gi cng i lin vi tip bin vn húa (Acculturation) l s gp g gia hai hay nhiu nn vn húa v kt qu ca s gp g i vi mi nn vn húa; mt nn vn húa cú th mt i mt s yu t v to ra c cỏi mi vi nhng yu t hi nhp. Nu hiu hi nhp quc t nh trờn thỡ v mt vn húa, Vit Nam ó cú ba cuc hi nhp trong quỏ trỡnh lch s: - Cuc hi nhp quc t ln th nht ca Vit Nam l vi khi ụng Nam , chu nh hng ca vn minhTrung Quc. Trong quỏ trỡnh hi nhp v tip bin vn húa ny, vn húa Vit, ụng Nam vn gi c v khng nh bn sc, trong khi tip th v ci bin nhng yu t ly ca nn vn húa Trung Quc. C Vit Nam, Nht Bn v Triu Tiờn ó cựng vn húa Trung Quc hũa nhi bt ng cú nhng nột chung m khụng ng húa (homogenization) do bn sc mi dõn tc vng chc. - Cuc hi nhp ln th hai ca dõn tc ca dõn tc ta gn vi quỏ trỡnh xõm lc ca thc dõn Phỏp, b bin thnh thuc a, nhng ng thi li gn vi mt ý ngha l chỳng ta hi nhp vi mt th gii ngoi Trung Hoa. Trc ú chỳng ta gn nh ch bit n mi Trung Hoa. Chớnh trong Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 99 Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa cuc hi nhp ny m chỳng ta tip cn vn minh ca mt th gii mi, ng thi vn gi c bn sc ca dõn tc v Vit Nam ó thnh cụng. Kt qu chớnh l thng li ca cỏch mng thỏng Tỏm 1945, trong sut th k va ginh c lp, va bo v c lp. - Cuc hi nhp ln th ba chớnh thc c ỏnh du bng s kin Vit Nam gia nhp WTO l s khng nh chỳng ta ó hi nhp ton din vi th gii trong thi i mi. Lm th no ng trc ln giú hi nhp ny, nhng giỏ tr vn húa truyn thng khụng nhng khụng b mt i m cũn c thng hoa, ta sỏng. Dõn tc ta ó tng vt lờn mi s hy dit ca ngoi xõm bo tn nht, trờn tinh thn y chỳng ta s ngy mt gi vng v phỏt trin nn vn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc. Nh vy Nguyn Trói vo giai on cuc hi nhp u tiờn ca dõn tc vi nhng t tng ca Trung Quc, c th l Nho gia. V ụng chớnh l ngi ó mang s mnh vinh danh ca lch s. Tỡm hiu t tng Nguyn Trói, chỳng ta s c chng kin mt quỏ trỡnh la chn, t trng thnh bn b trong lch s to nờn mt bn sc Vit Nam m ụng chớnh l mt tp i thnh v i ca dõn tc. 3. Bi cnh vn húa thi i Nguyn Trói 3.1. Th lng phõn lch s c trng ca thi i Xột phng din vn hoỏ, Nguyn Trói tng sng trong mt thi kỡ quỏ , thi kỡ bn l ca hai chng ng vn hoỏ Vit Nam (Trn Quc Vng). ú cng l mt trong nhng thi i v vang nht trong lch s dõn tc- thi i vn minh i Vit, lỳc ý thc dõn tc t ti mc hon chnh, vi khớ th qut khi, t lp, t cng. Xuyờn sut lch s h t tng thi phong kin ca Vit Nam cú th chia thnh ba giai on: -Giai on 1: Th k X, cú hai nh s ni ting l Phỏp Thun v Ngụ Chõn Lu. Cỏc ụng ny c hai nh inh Lờ mi tham d chớnh s. Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn Tr - ờng ĐHSP Hà Nội 11 [...]... giỏo Lý Trn sang Nho giỏo, ng thi t nn múng t tng cho thi i Nho giỏo thnh tr, c bit trong bui ban u cũn rc ỏnh ho quang ca tinh thn phc hng dõn tc v ý ngha nhõn vn, nhõn o cao c Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa 3.2 Con ng dn nhp Nho giỏo vo Vit Nam Nho giỏo, v thc cht, ú khụng phi l mt tụn giỏo, cng khụng phi mt hc thuyt trit hc m l hc thuyt chớnh... giỏo v o giỏo o giỏo ó hũa ln vi nhng tớn ngng c truyn ca nhõn dõn tr thnh ph bin Pht giỏo vi nhng khu hiu t bi, bỏc ỏi d tranh th c tỡnh cm ca nhng ngi ang sng trong au kh v ỏp bc Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa Na cui th k th X di triu i Ngụ, inh, Tin Lờ, Nho giỏo nc ta vn cha cú vai trũ gỡ ỏng k nhng sang th k XI khi vng triu Lý c thnh lp, vic cng... tõm vn minh khỏc, li l quc gia cú din tớch lónh th v dõn c nh hn nhiu ln, nm ỏn ng xung con ng ụng Nam , nc i Vit hoc tr thnh bn p cho cỏc ch phng Bc trn xung phng Nam, hoc tr thnh Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa chng ngi quan trng nht i vi cỏc tham vng nh vy Hon cnh dõn tc thi i ú cú th hỡnh dung nh mt in cc ang t mỡnh tr thnh trỏi du vi in cc phng... ta mi cú sc sng mónh lit v liờn tc phỏt trin V cng chớnh nh ch ngha yờu nc truyn thng y ó to cho Nguyn Trói sc mnh vt qua gii hn ca thi i, ca giai cp lm nờn lch s, sng mói vi mai Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa sau Ton b cỏc mt hp thnh t tng v i ca Nguyn Trói u khi sõu bỏm r t ch ngha yờu nc truyn thng Vit Nam, vỡ T tng yờu nc l t tng ch yu nht, thng... nhng sc thỏi v giỏ tr vnh cu vt qua gii hn ca thi i v giai cp Th ba l thiờn ti Nguyn Trói õy l nhõn t ch quan, gi vai trũ quyt nh trong vic hỡnh thnh t tng ca ụng Vỡ t tng bao gi cng Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa l sn phm ca t duy trớ tu con ngi, do con ngi sỏng to v khỏi quỏt trờn c s nhn thc nhõn t khỏch quan Thiờn ti ca Nguyn Trói c phỏt trin trong... ti ngang hng vi cỏc nc ln Trung Hoa Cựng vi vic i tờn nc l vic i niờn hiu ngi ng u t Vng sang : t Trng Vng, Triu Vit Vng sang Lý Nam , Mai Hc , inh Tiờn Hong iu ú th hin tinh thn Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa c lp t ch ca ngi Vit Sau ny, Chiu di ụ ca Lớ Cụng Un ó th hin rừ l mt quc gia c lp v chớnh th, cú quc hiu, niờn hiu, hiu v kinh ụ riờng Cựng... lp v quc gia cú ch quyn Khỏi nim v dõn tc cú quan h gn gi vi mt lot cỏc khỏi nim khỏc nh T quc, xó tc non song, lónh th, b cừi n mc trong nhng trng hp nht nh chỳng cú th thay th ln Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa nhau Chng hn Lờ Vn Hu, Trn Quc Tun, Trn Nhõn Tụng, Nguyn Trói u núi n xó tc Vy xó tc l gỡ? xó tc chớnh l thn t (Th thn tc xó) phi hp vi thn... ó tng bit n mt khỏi nim dõn tc mang tớnh ph quỏt, ln u tiờn c Stalin a ra vo nm 1913 trong tỏc phm Ch ngha Mỏc v vn dõn tc: Dõn tc l mt khi cng ng ngi n nh c thnh lp trong lch s, Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa da trờn cng ng v ting núi, lónh th, sinh hot kinh t v tõm lớ biu hin trong cng ng vn húa nh ngha dõn tc ca Stalin nờu lờn bn yu t: kinh t,... nhng th nghim, nhng mt mỏt ln lao, thm chớ phi i bng mỏu ca bit bao dõn en, con Sau Nguyn Trói, Nguyn Hu l ngi ó b sung thờm cho khỏi nim dõn tc: ỏnh cho di túc ỏnh cho rng en Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 1 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa ỏnh cho nú chớch luõn bt phn Theo nhn xột ca giỏo s Phan Ngc: cụng thc y (cụng thc v dõn tc ca Nguyn Trói) ra i nm 1428, bn trm nm trc cụng... t nc ta, mu toan hy dit ton b nn vn húa dõn tc ca ta, nh ó th hin trong cỏi gi l Tuyờn Minh giỏo húa, hay trong mnh lnh ca vua Minh cho Trng Ph, núi rng phi lp tc hy hoi ht, t mt Lớp: K58A - Khoa Ngữ văn ờng ĐHSP Hà Nội 2 Tr - Báo cáo khoa học Mai Thị Khánh Hòa mnh giy, mt na ch cựng nhng bia khc, thỡ nhng li anh thộp trờn kia ca Bỡnh Ngụ i cỏo cú giỏ tr nh mt tuyờn ngụn vn húa dõn tc Nn vn hin dõn . niệm Văn hóa Có thể nói trong thời đại ngày nay, văn hóa lên ngôi và được trao cho một thứ vương miện về tinh thần. Có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Người ta có khi quy chụp cho văn hóa. giáo và sử dụng Nho giáo như một vũ khí sắc bén trên lĩnh vực chính trị văn hóa và tư tưởng. Nhà Lý - Trần tiếp thu tư tư ng Nho giáo trên tinh thần dung hòa các tôn giáo Nho – Phật – Lão với triết. Federico: “Đối với một số người, văn hóa bao gồm những kiệt tác tuyệt vời trong các lĩnh vực tư duy và sáng tạo. Đối với những người khác, văn hóa bao gồm tất cả những cái làm cho dân tộc này khác
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng nguyễn trãi dưới cái nhìn hội nhập văn hóa, tư tưởng nguyễn trãi dưới cái nhìn hội nhập văn hóa,