Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Trường Sinh

81 219 0
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Trường Sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lêi më ®Çu Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hoá, hình thành một ngành kinh kế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng hoá đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng do vậy góp phần gắn sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng góp phần gắn sản xuất với thị trường, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển. Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế, lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Muốn quản lý kinh tế tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho Ngân sách Nhà nước, là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu… Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu là yếu tố khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng. Cụng ty TNHH Minh Trng Sinh l doanh nghip thng mi hot ng trong lnh vc kinh doanh ụtụ chu s cnh tranh gay gt ca cỏc doanh nghip trong ngnh v chu s tỏc ụng ca th trng; do vy hot ng kinh doanh cú hiu qu Cụng ty rt chỳ trng trong vic t chc b mỏy qun lý kinh doanh, b mỏy k toỏn trong Cụng ty tip cn vi thc t v cú th vn dng nhng kin thc ó hc vo thc tin, tụi ó quyt nh thc tp ti Cụng ty TNHH Minh Trng Sinh v ó la chn ti: Hon thin k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti Cụng ty TNHH Minh Trng Sinh lm ti chuyờn tt nghip cui khoỏ. Kt cu chuyờn gm ba phn chớnh: Phần I: Lý lun chung v k toỏn bỏn hang v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip thng mi Chng II- Thc trng cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti Cụng ty TNHH Minh Trng Sinh Chng III- Mt s ý kin xut nhm gúp phn hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti Cụng ty TNHH Minh Trng Sinh. phần một lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại I. sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 1.1ý nghĩa, vai trò của kế toán bán hàng Chuyển sang nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp ngày càng có sự chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Họ tiến hành sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của thị trờng thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu lợi nhuận. Bán hàng là việc quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời đợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, thông qua bán hàng thì giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thực hiện, hàng hoá chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ (T - H - T), doanh nghiệp thu hồi đợc vốn bỏ ra, vòng luân chuyển vốn đợc hoàn thành, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vố nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Tình hình bán hàng hàng phản ánh năng lực kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp. Để thực hiện quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí. Đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu, đồng thời doanh nghiệp cũng thu đợc các khoản doanh thu và thu nhập khác, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu đợc trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Nh vậy, hạch toán bán hàng đồng thời là quá trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thực hiện hạch toán kết quả bán hàng. Hoạt động kinh doanh th- ơng mại đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức bán hàng và do đó, nghiệp vụ bán hàng cùng với việc hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp. Đối với công tác quản lý doanh nghiệp, việc hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với công tác kế toán trong các doanh nghiệp thơng mại, việc hạch toán nghiệp vụ bán hàng có ý nghĩa quan trọng, nó tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm cung cấp thông tin đảm bảo cho hiệu quả, quyền chủ động kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức hợp lý quá trình hạch toán nghiệp vụ này còn sẽ giúp tiết kiệm chi phí hạch toán mà vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu của công tác kế toán và hơn nữa có thể tránh đợc những sai sót có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.1 Yêu cầu và nhiệm vụ của việc hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng Nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ bán hàng nói riêng và kết quả kinh doanh nói chung, các doanh nghiệp phải thực hiện tốt các nghiệp vụ bán hàng đảm bảo những yêu cầu đặt ra là: - Tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu và trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý. các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học, tránh bỏ sót, ghi chép trùng lắp, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Doanh nghiệp lựa chọn hình thức sổ kế toán để phát huy đợc u điểm của chúng và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý đơn giản và tiết kiệm. - Xác định đúng thời điểm hàng hoá đợc coi bán để kịp thời ghi nhận doanh thu và lập báo cáo bán hàng. Báo cáo thờng xuyên, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng chi tiết theo từng loại hàng, từng hợp đồng kinh tế. - Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình bán hàng cũng nh chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí còn lại cuối kỳ và kết chuyển chi phí cho hàng bán trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Để tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, chình xác cho nhà quản lý có những quyết định hữu hiệu và đánh giá dợc chất lợng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện những yêu cầu trên, hạch toán bán hàng có những nhiệm vụ sau: - Ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời và chi tiết sự biến động hàng bán ở trạng thái: hàng đi đờng, hàng trong kho, trong quầy, hàng gửi bán - Phản ánh chính xác, kịp thời khối lợng hàng bán và ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác của khối lợng hàng bán (giá vốn, doanh thu thuần ). - Phân bổ chi phí mua hàng hợp lý cho số lợng hàng đã bán và tồn cuối kỳ. - Lựa chọn phơng pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo độ chính xác của chỉ tiêu lãi gộp. - Xác định kết quả bán hàng, thực hiện chế độ báo cáo hàng hoá và báo cáo bán hàng, cung cấp kịp thời tình hình hàng bán để phục vụ cho doanh nghiệp điều hành hoạt động kinh doanh. - Theo dõi và phán ánh kịp thời công nợ với khách hàng. - Báo cáo kịp thời, thờng xuyên tình hình bán hàng, tình hình thanh toán đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và giám sát chặt chẽ hàng bán . - Tổ chức vận dụng tốt hệ thống tại khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho ngời sử dụng thông tin kế toán nắm đợc toàn diệm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý chỉ đạo kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình biến động thực tế của thị trờng và việc lập kế hoạch kinh doanh trong t- ơng lai của doanh nghiệp. 1.1.2Các phuơng thức bán hàng 1.1.2.1 Bỏn buụn Phơng thức bán hàng có ảnh hởng trực tiếp đối với việc sử dụng tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hoá đồng thời có tính quyết định đối với việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bấn hàng và tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận. Các doanh nghiệp có thể bán hàng theo nhiều phơng thức khác nhau nh bán buôn, bán lẻ, gửi bán Trong đó, mỗi phơng thức bán hàng lại có thể đ- ợc thực hiên dới nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp, chuyển hàng chờ chấp nhận ). + Bỏn buụn qua kho theo hỡnh thc giao hng trc tip ti kho: Theo hỡnh thc ny, khỏch hng n kho ca doanh nghip trc tip nhn hng v ỏp ti hng v. Sau khi giao nhn hng hoỏ, i din bờn khỏch hng ký nhn ó hng vo chng t bỏn hng ca cụng ty ng thi tr tin ngay hoc ký giy nhn n. + Bỏn buụn hng hoỏ vn chuyn thng: theo hỡnh thc giao hng trc tip: Theo hỡnh thc ny, hng hoỏ bỏn ra khi mua v t nh cung cp khụng em v nhp kho ca doanh nghip m giao bỏn ngay hoc chuyn bỏn ngay cho khỏch hng ca mỡnh ti a im do hai bờn tho thun. Sau khi giao hng hoỏ cho khỏch hng thỡ i din khỏch hng s phi ký nhn vo chng t bỏn hng v quyn s hu hng hoỏ ó c chuyn giao cho khỏch hng, hng hoỏ c xỏc nh l tiờu th. 1.1.2.2 Phng thc bỏn l hng hoỏ: + Bỏn l thu tin trc tip: Theo hỡnh thc ny, trc khi nhn bn giao hng hoỏ, khỏch hng phi thanh toỏn tin theo giỏ tr hp ng. + Bỏn hng tr gúp: khỏch hng c tr tin mua hng thnh nhiu ln trong mt thi gian nht nh v khỏch hng phi tr cho cụng ty mt s tin ln hn giỏ bỏn tr tin ngay mt ln. 1.1.2.3 Phơng thức gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hoá Đây là phơng thức bán hàng trong đó doanh nghiệp thơng mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý , ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và đợc hởng hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển giao cho các cơ sở đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thơng mại cho đến khi cơ sở đại lý, ký gửi thanh toán tiền, chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số hàng đã bán đợc. Trong điều kiện kinh tế thị trờng ngày càng phát triển, một doanh nghiệp muốn tồn tại và lớn mạnh thì phải không ngừng vơn ra chiếm lĩnh thị trờng. Vì vậy, việc đa dạng hoá phơng thức và hình thức bán hàng là điều vô cùng cần thiết. 1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.2.1 Kế toán bán hàng Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đợc hoặc sẽ thu đợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm tất cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán cha tính thuế GTGT bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà doanh nghiệp đợc hởng. Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tợng không thuộc diện chịu thuế hoặc chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán bao gồm thuế và các khoản phụ thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà doanh nghiệp đợc hởng. Điều kiện ghi nhận doanh thu : - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngời mua. - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nh ngời sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. - Doanh thu đợc xác định tơng đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ thu đợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định đợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Tài khoản sử dụng. * TK 511 :Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tài khoản này phản ánh doanh thu của số lợng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp đ- ợc xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu đợc hay cha thu đợc tiền. * TK 3387 :Doanh thu cha thực hiện: Là doanh thu của nhiều kỳ nhng đã đợc khách hàng thanh toán trớc . * TK 531:Hng bỏn b tr li: : Dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ nhng bị khách hàng trả lại. Đây là tài khoản điều chỉnh của tài khoản 511 để tính doanh thu thuần. * TK 532 Giảm giá hàng bán: Đợc sử dụng để theo dõi toàn bộ các khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận. Các khoản bớt giá, hồi khấu và khoản giảm giá đặc biệt do những nguyên nhân thuộc về ngời bán sẽ đợc hạch toán vào tài khoản này * TK 632 Giá vốn hàng bán : Phản ánh trị giá vốn của hàng xuất bán, hàng ký gửi đã bán * TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp . TK này sử dụng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách này nớc. Ngoài ra, trong quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác nh TK 157, 521, 111, 112, 131, 1.2.2 Phơng pháp hạch toán. K toỏn doanh thu bỏn hng theo phng thc bỏn buụn Trong phng thc bỏn buụn cụng ty thng ỏp dng hỡnh thc giao hng trc tip ti kho: Theo hỡnh thc ny, khỏch hng n kho ca doanh nghip trc tip nhn hng v ỏp ti hng v. Sau khi giao nhn hng hoỏ, i din bờn khỏch hng ký nhn ó hng vo chng t bỏn hng ca cụng ty ng thi tr tin ngay hoc ký giy nhn n. * Trng hp xut bỏn trc tip ti kho: Cn c vo hoỏ n GTGT, k toỏn ghi: - Phn ỏnh giỏ vn hng bỏn: N TK 632 : tr giỏ vn hng xut kho Cú TK 156 : - Phn ỏnh doanh thu hng bỏn: N TK 111,112 : tng giỏ thanh toỏn (thanh toỏn ngay) N TK 131 : tng giỏ thanh toỏn Cú TK 511 : Doanh thu bỏn hng cha cú thu GTGT Cú TK 33311: Thu GTGT u ra Hạch toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán Về thực chất doanh nghiệp thơng mại đứng ra làm trung gian, môi giới giữa bên mua và bên bán để hởng hoa hồng. Bên bán chịu trách nhiệm nhận hàng và thanh toán cho bên bán. Khi nhận đợc hoa hồng môi giới, kế toán ghi các bút toán: + Phản ánh doanh thu, thuế GTGT phải nộp Nợ TK lq (111,112,131) Tổng giá thanh toán. Có TK 511: Doanh thu bán hàng không có thuế GTGT. Có TK 3331 (33311): Thuế GTGT đầu ra. [...]... Sau đó, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911: Nợ TK 511, 512: Doanh thu bán hàng, doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 911 Bớc 2: Xác định giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ Trị giá vốn của hàng xuất bán Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất bán = Trị gía mua của hàng xuất bán Chi phí mua hàng đầu kỳ Chi phí mua hàng phân + bổ cho hàng xuất bán Chi phí mua hàng trong... - thu hàng thu giá thụ đặc thực tế bán bị trả thuần hàng biệt, thuế lại về tiêu bán xuất khẩu thụ Để hạch toán kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh: dùng để xác định kết quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp Tài khoản này mở chi tiết cho từng hoạt động TK 421- Lợi nhuận cha phân phối: TK này dùng để kết chuyển... = x Trị giá mua của hàng bán ra trong kỳ + Trị giá mua của hàng còn lại cuối kỳ Kế toán phân bổ chi phí thu mua cho số hàng bán ra trong kỳ: Nợ TK 632 Có TK 1562 Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ Trị giá mua của hàng bán ra trong kỳ Nợ TK 911 Có TK 632: Giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ Bớc 3: Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK... hàng bán Hạch toán hàng bán bị trả lại Nếu số hàng đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại hoặc từ chối thanh toán do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết nh hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại, mẫu mã, kế toán dùng tài khoản 531 để phản ánh Khi chấp nhân cho khách hàng trả lại hàng mà họ đã mua trớc đây, kế toán căn cứ vào chứng từ đợc lập khi khách hàng trả hàng để ghi doanh thu và gia vốn hàng bán. .. thanh toán Có TK 511: Doanh thu bán hàng cha có thuế GTGT Có TK 3331(33311): Thuế GTGT đầu ra Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa - Khi xuất kho giao hàng bán lẻ cho cửa hàng, quầy hàng kế toán chi tiết kho hàng theo địa điểm luân chuyển nội bộ cửa hàng Nợ TK 156 - Chi tiết kho, quầy, cửa hàng nhận bán Có TK 156 - Kho hàng hoá (kho chính) - Cuối ngày khi nhận đợc báo cáo bán hàng và giấy nộp tiền kế toán. .. kinh tế đã ký đợc hạch toán trên TK 532 Khi có nghiệp vụ giảm giá hàng bán phát sinh, kế tóan ghi: Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán Nợ TK 3331: Thuế GTGT trả lại cho khách tơng ứng với số giảm giá họ đợc hởng Có TK 111, 112, 131: Số tiền trả ngay hoặc chấp nhận trả 1.3 hạch toán kết quả BáN hàng trong DOANH NGHệP thơng mại 1.3.1 Khái niệm và tài khoản sử dụng Hạch toán kết quả bán hàng là một trong những... hàng và chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán thì phản ánh bút toán giá vốn của hàng chuyển bán thẳng: Nợ TK 632: Trị giá mua thực tế cảu hàng bán thẳng Có TK 157:Trị giá hàng gửi bán + Nếu hàng mua bán thẳng giao nhận trực tiếp tay ba với nhà cung cấp và khách hàng: Nợ TK 632: Trị giá mua cha thuế Nợ TK 1331: Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK 111, 112, 331Tổng giá thanh toán Bút toán 2: Phản ánh doanh thu bán. .. doanh thu hàng bán bị trả lại, kế toán ghi: Nợ TK 531: Doanh thu hàng bán bị trả lại Nợ TK 33311: Thuế GTGT của hàng bán bị trả lại Có TK 111, 112, 131: Số tiền trả lại cho khách hàng hoặc chấp nhân trừ vào nợ + Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại: Nợ TK 156: Ghi tăng hàng hóa Có TK 632: Ghi giảm giá vốn Hạch toán giảm giá hàng bán Các khoản tiền giảm trừ cho khách hàng tính trên giá bán đã thoả... Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641, 642: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý Bớc 4: Xác định (kết quả hoạt động kinh doanh - Nếu doanh thu thuần lớn hơn giá vốn + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán tiến hành kết chuyển lãi : Nợ TK 911 Có TK 421 (4212): Lãi từ hoạt động kinh doanh - Ngợc lại, nếu lỗ kế toán ghi: Nợ TK 421 (4212): Lỗ từ hoạt động kinh doanh Có TK 911... khâu quản lý Nó cung cấp những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao Trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh nh hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh, cũng cố và mở rộng thêm thị phần của mình trên thị trờng Do vậy, kế toán cần phải cung cấp đợc toàn bộ thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng Kết quả bán hàng . phơng thức và hình thức bán hàng là điều vô cùng cần thiết. 1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.2.1 Kế toán bán hàng Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. đó, nghiệp vụ bán hàng cùng với việc hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp. Đối với công tác quản. hạch toán bán hàng đồng thời là quá trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thực hiện hạch toán kết quả bán hàng. Hoạt động kinh doanh th- ơng mại đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức bán hàng

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HOÁ ĐƠN

  • HOÁ ĐƠN

  • HOÁ ĐƠN

  • Đơn vị: Cty Minh Trường Sinh

    • PhiÕu thu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan