0

đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư

69 356 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 06:34

Đề tài: Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư MỤC LỤC Mục lục Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Lý luận chung về đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư 1.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 1.1.1. Đầu tư 1.1.2. Đầu tư phát triển 1.1.2. Mối tương quan giữa đầu tư và đầu tư phát triển 1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển 1.2.1. Qui mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn 1.2.2. Thời kì đầu tư kéo dài 1.2.3. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài 1.2.4. Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển 1.2.5. Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao 1.3. Sự quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư 1.3.1.Đặc điểm thứ nhất 1.3.2. Đặc điểm thứ hai 1.3.3. Đặc điểm thứ ba 1.3.4. Đặc điểm thứ tư 1.3.5. Đặc điểm thứ năm Chương 2: Thực trạng về đầu tư phát triển và đánh giá sự quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010 2.1.Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam 2.2. Thực trạng chung về công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển ở Việt Nam 2.3Đánh giá thực trạng sự quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam 2.3.1. Đánh giá sự quán triệt đặc điểm thứ nhất 2.3.1.1. Thực trạng chuẩn bị và sử dụng tiền vốn đầu tư 2.3.1.1.1 Khả năng tạo lập huy động vốn đầu tư phát triển ngày càng tăng 2.3.1.1.2 Tình hình các nguồn vốn cho đầu tư phát triển 2.3.1.1.3 Một số bất cập trong việc huy động vốn hiện nay và giải pháp khắc phục 2.3.1.2. Thực trạng chuẩn bị và sử dụng nguồn nhân lực 2.3.1.3. Thực trạng chuẩn bị và sử dụng nguồn vật tư 2.3.2. Đánh giá sự quán triệt đặc điểm thứ hai 2.3.2.1. Thực trạng về lập kế hoạch vốn đầu tư cho thời kỳ đầu tư kéo dài 2.3.2.2. Tình trạng đầu tư dàn trải 2.3.2.3. Công tác quản lý giám sát còn thực hiện chưa tốt, dẫn đến tình trạng các công trình sai phạm, chất lượng thấp xảy ra ngày càng nghiêm trọng. 2.3.2.4. Nghiên cứu tình huống cụ thể trường hợp tập đoàn Vinashin 2.3.3. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ ba: 2.3.3.1 Thực trạng về hoạt động xây dựng cơ chế trong họat động đầu tư 2.3.3.1.1 Cơ chế vận hành chính sách đầu tư: 2.3.3.1.1.1.Cơ chế vận hành chính sách đầu tư còn nhiều hạn chế 2.3.3.1.2.Quá trình bảo hành bảo trì ở Việt Nam vẫn chưa được đề cao đúng mức. 2.3.3.2. Phương pháp dự báo khoa học: 2.3.3.2.1. Phân loại 2.3.3.2.2. Quy trình dự báo 2.3.3.2.3. Tình hình các phương pháp/mô hình dự báo ở Việt nam 2.3.4. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ tư 2.3.5. Đánh giá sự quán triệt đặc điểm thứ năm Chương 3: Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư 3.1. Dự báo xu hướng đầu tư phát triển trong giai đoạn 2011- 2015 3.2. . Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư. 3.2.1. Nhóm giải pháp quán triệt đặc điểm thứ nhất 3.2.1.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình huy động vốn 3.2.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình sử dụng vốn 3.2.2. Nhóm giải pháp quán triệt đặc điểm thứ hai 3.2.2.1. Giải pháp tiến hành phân kì đầu tư 3.2.2.2. Giải pháp Thực hiện tốt cơ chế giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động đầu tư 3.2.3. Nhóm giải pháp quán triệt đặc điểm thứ ba 3.2.3.1. Giải pháp xây dựng cơ chế và phương pháp dự báo khoa học 3.2.3.2. Giải pháp quản lý tốt quá trình vận hành, nhanh chóng đưa các kết quả đầu tư vào sử dụng và hoạt động tối đa công suất 3.2.3.3. Giải pháp quan tâm đúng mức đến độ rễ thời gian trong đầu tư 3.2.4. Nhóm giải pháp quán triệt đặc điểm thứ tư 3.2.4.1. Giải pháp hoàn thiện các chủ trương , quyết định đầu tư 3.2.4.2. Giải pháp lựa chọnn đia điểm dầu tư hợp lý 3.2.5. Nhóm giải pháp quán triệt đặc điểm thứ năm 3.2.5.1. Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hoạt động nhận diện và quá trình đánh giá mức độ rủi ro 3.2.5.2.Giải pháp xây dựng các biện pháp phòng và chống rủi ro 3.2.5.3. Giải pháp đối với Nhà nước Phần kết luận Tài liệu tham khảo I.Phần mở đầu Kinh tế thế giới năm 2008 qua đi đã để lại những hậu quả lớn cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khi khó khăn dần qua đi nền kinh tế thế giới đang tìm lại sự cần bằng và phát triển cần có. Là một thành viên trong cộng đồng thế giới, kinh tế Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể, bước lên từ trong khó khăn. Năm 2010 là một năm đáng nhớ đối với nền kinh tế Việt Nam, đan xen giữa những thành công trong điều kiện khó khăn là những vấn đề bộc lộ đòi hỏi phải giải quyết. Nhìn lại một năm đầy biến động của nền kinh tế có thể thấy rõ điều này. Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, dù nội lực nền kinh tế còn chưa mạnh, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 6,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra (6,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010, con số này ước tăng 14% so năm trước và cao hơn kế hoạch năm (12%). Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản cả năm 2010 ước tăng 4,69% so năm trước, trong đó nông nghiệp tăng 4,24%, lâm nghiệp tăng 4,6%, thủy sản tăng 6,05%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung cả năm 2010 ước đạt hơn 1.561,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2009. Thu ngân sách Nhà nước tính từ đầu năm đến ngày 15/12 ước đạt 504,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán năm. Bên cạnh những thành tựu chung thì nhìn lại năm 2010, nền kinh tế cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Kinh tế vĩ mô vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn không ít bất trắc, nếu không sớm khắc phục có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo. Ðánh giá chung, tình hình kinh tế-xã hội năm 2010 phát triển theo chiều hướng tích cực, nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; chính trị, xã hội tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Thiên tai, lũ lụt đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản; áp lực của nền kinh tế thế giới tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. Hy vọng bước sang năm 2011, năm đầu của thập niên mới, con thuyền kinh tế của Việt Nam sẽ không ngừng vươn lên, tiếp tục phát triển vững chắc nhằm đưa đời sống nhân dân ngày càng cải thiện hơn nữa. Có thể thấy, Việt Nam có đẩy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển một nền kinh tế toàn cầu cởi mở hơn trong vòng 20 năm vừa qua. Bằng việc mở rộng ngoại thương và đầu tư và hòa nhập nhanh chóng với các nền kinh tế phát triển, Bằng việc mở rộng ngoại thương và đầu tư và hòa nhập nhanh chóng với các nền kinh tế phát triển, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Kinh tế Việt Nam hiện nay đang đứng trước những thuận lợi cũng như những thách thức lớn, trong hoàn cảnh này, vai trò của công tác đầu tư phát triển trở nên hết sức quan trọng, là điểm mốc đánh dấu sự phát triển tương lai của đất nước. Bài viết “Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư” sẽ tập trung nghiên cứu đặc điểm của đầu tư phát triển tại Việt Nam cũng như định hướng cho công tác quản lí đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. II.Phần nội dung Chương 1: Lý luận chung về đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu tư 1.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 1.1.1. Đầu tư Hiện nay đầu tư là một hoạt động khá phổ biến trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân . Nhưng trong mỗi lĩnh vực thì hoạt động đầu tư được biểu hiện dưới những tính chất khác nhau . Do đó có khá nhiều khái niệm đầu tư ra đời . Sau đây chúng tôi xin đưa ra một vài khái niệm về đầu tư - Đầu tư là sự gia tăng của các tài sản hiện vật, là sự bỏ ra một cái gì đó ở hiện tại ( như tiền, sức lao động, của cải vật chất,trí tuệ) nhằm đạt được kết quả có lợi cho nhà đầu tư trong tương lai -Đầu tư là sự sử dụng vốn để tạo ra các nhân tố sản xuất, đặc biệt là các tư liệu sản xuất như nhà xưởng,máy móc và vật tư cũng như để mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc cho vay lấy lãi mà ở đó những chủ đầu tư này có thể sinh lợi dần hoặc thỏa mãn nhu cầu nào đó cho người bỏ vốn cũng như toàn xã hội tại thời gian nhất định trong tương lai -Đầu tư là sử dụng vốn nhằm tạo nên các dự trữ và tiềm năng về tài sản để sinh lợi dần về thời gian trong tương lai ( Dự trữ : Sử dụng dần , VD: Nhà máy xây dựng để sử dụng dần ) -Đầu tư là một chuỗi hành động chi cho một chủ trương kinh doanh nào đó và từ đó chủ đầu tư sẽ thu được một chuỗi các khoản thu để đảm bảo hoàn vốn và có lãi một cách thích đáng -Đầu tư là một quá trình quản lý, sử dụng tài snr một cách hợp lý(nhất là về mặt cơ cấu tài sản ) để sinh lời -Đầu tư là sử dụng các khoản tiền tích lũy của xã hội ,của các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tiết kiệm của dân vào tái sản xuất xã hội nhằm tạo ra tiềm lực lớn hơn về mọi mặt của đời sống xã hội Từ những khái niệm trên chúng ta thấy rằng hoạt động đầu tư có những đặc điểm chung như sau: + Nguồn lực sử dụng sẽ không mất đi mà lớn hơn nguồn lực sử dụng ban đầu khi thực hiện hoạt động đầu tư + Mục tiêu của hoạt động đầu tư ở đây là kì vọng còn thực hiện hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác của chủ đầu tư + Đều phải bỏ ra một chi phí nhất định ở hiện tại + Phạm trù thời gian thường là dài Từ đây ta có thể đưa ra khái niệm chung nhất về đầu tư : “ Đầu tư nói chung là quá trình sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó ” 1.2.2. Đầu tư phát triển: Nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển tương đối lớn do bản chất của hoạt động này mang tính phức tạp hơn các hoạt động đầu tư khác. Xét theo nghĩa hẹp,nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển là tiền vốn nhưng xét theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm cả tiền vốn, đất đai, lao động,máy móc, thiết bị, tài nguyên. Do đó ,khi xem xét lựa chọn dự án đầu tư hay đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển cần tính đúng ,tính đủ các nguồn lực tham gia để đưa ra những quyết định hợp lý nhất Đối tượng của đầu tư phát triển là tập hợp các yếu tố được chủ đầu tư bỏ vốn thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nhất định trong tương lai. Mỗi đối tượng đều mang những nét đặc trưng riêng , trên mỗi góc độ của nền kinh tế nó lại mang một tính chất khác nhau .Vì vậy mà có khá nhiều cách phân loại đối tượng của đầu tư phát triển + Xét trên quan điểm phân công lao động xã hội có 2 nhóm đối tượng đầu tư chính là : Đầu tư theo ngành và đầu tư theo lãnh thổ + Xét trên góc độ tính chất và mục đích đầu tư chia thành 2 nhóm chính : Công trình vì mục đích lợi nhuận và công trình vì mục đích phi lợi nhuận +Xét trên góc độ tầm quan trọng, đối tượng đầu tư chia thành: Loại được khuyến khích đầu tư, loại không được khuyến khích đầu tư, loại bị cấm đầu tư +Xét trên góc độ tài sản, đối tượng đầu tư chia thành: Tài sản vật chất và tài sản vô hình Kết quả của đầu phát triển là sự tăng thêm về tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và tài sản vô hình. Kết quả đạt được của đầu tư phát triển góp phần làm gia tăng năng lực sản xuất của xã hội. Hiệu quả của đầu tư phát triển phản ánh quan hệ giữa kết quả về cả mặt tài chính và mặt kinh tế xã hội , chi phí phải bỏ ra để đạt được kết quả đó trong một thời kì nhất định. Kết quả cũng như hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển cần được xem xét cả trên phương diện chủ đầu tư và xã hội ,nó phải đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của các bên , vừa phát huy vai trò chủ động sáng tạo của chủ đầu tư , vừa thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp . Trên thực tế có những khoản đầu tư không trực tiếp tạo ra tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng lại rất quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và vì mục tiêu phát triển ,cũng được xem là đầu tư phát triển như : đầu tư cho y tế, đầu tư cho giáo dục Mục đích của đầu tư phát triển là vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích của quốc gia, cộng đồng và nhà đầu tư. Mỗi chủ thể có liên quan tới hoạt động đầu tư phát triển đều vì một mục đích nhất định. Đối với các doanh nghiệp mục đích của họ là tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực. Còn đầu tư nhà nước với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập quốc dân , góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. Đối với đầu tư phát triển thường được thực hiện bởi một chủ đầu tư nhất định . Xác định rõ chủ đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình quản lý đầu tư nói chung và vốn đầu tư nói riêng. Chủ đầu tư là người sở hữu vốn, ra quyết định đầu tư , quản lý quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư và là người hưởng lợi từ thành quả đầu tư đó. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đầu tư, chịu trách nhiệm về những sai phạm và hậu quả do ảnh hưởng của đầu tư đến môi trường và môi sinh , vì vậy có ảnh hưởng quan trọng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư Hoạt động đầu tư phát triển là một quá trình tương đối dài và nảy sinh vấn đề về “độ trễ thời gian”. Độ trễ thời gian là sự không trùng hợp giữa thời gian đầu tư với thời gian vận hành các kết quả đầu tư. Đầu tư ở hiện tại nhưng kết quả thì thường thu được trong tương lai. Kiểm soát được độ trễ thời gian sẽ giúp cho chủ đầu tư đưa ra những quyết định hợp lý từ đó nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn đầu tư Xét trên phương diện nền kinh tế đầu tư phát triển là hình thức đầu tư trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ. nó đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tại mỗi quốc gia Do vậy chúng ta có thể khái quát như sau: “Đầu tư phát triển là một hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội” 1.2.3. Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển và các loại hình đầu tư khác: Trong nền kinh tế quốc dân hoạt động đầu tư được chia thành 3 nhóm chính : đầu tư tài chính, đầu tư thương mại và đầu tư phát triển . Mỗi hoạt động đầu tư này đều mang những đặc trưng của hoạt động đầu tư nói chung nhưng bên cạnh đó chúng lại khác nhau về mặt bản chất . Đầu tư tài chính là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá trị trên thị trường tiền tệ , thị trường vốn để hưởng lãi suất định trước hoặc lợi nhuận tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Trong hoạt động đầu tư tài chính chủ đầu tư thường có kì vọng thu được lợi nhuận cao khi đầu tư nhưng thực tế lợi nhuận thu được có thể tăng giảm không theo ý muốn và thường được thực hiện gián tiếp thông qua các trung gian tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán. Khác với hoạt động đầu tư phát triển , đầu tư tài chính không trực tiếp làm tăng tài sản thực cho nền kinh tế mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính cho chủ đầu tư. Còn đầu tư thương mại là hoạt động đầu tư trong lĩnh vực lưu thông và phân phối hàng hóa, người có tiền mua hàng hóa và bán với giá cao hơn để hưởng chênh lệch giá khi mua và khi bán . Khác với hoạt động đầu tư phát triển, nếu không xét đến quan hệ ngoại thương thì loại đầu tư này đầu tư thương mại cũng không trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế , những giá trị tăng thêm do hoạt động đầu tư thương mại mang lại chỉ là sự phân phối lại thu nhập giữa các ngành, các địa phương , các tầng lớp dân cư trong xã hội. Mặc dù như thế nhưng những hoạt động dầu tư này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đầu tư tài chính là kênh huy động vốn rất quan trọng cho hoạt động đầu tư phát triển và là một trong những loại hình đầu tư lựa chọn để tối đa hóa lợi ích, giảm thiểu rủi ro cho các chủ đầu tư . Với đầu tư thương mại lại chính là kênh phân phối cho đầu tư phát triển, nó quyết định tới khả năng thu hồi vốn và có lãi đối với hoạt động đầu tư này. 1.3. Đặc điểm của đầu tư phát triển 1.2.1. Qui mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn Bản chất của hoạt động đầu tư phát triển là nhằm duy trì và tạo ra năng lực sản xuất mới vì vậy hoạt động này thường gắn liền với quá trình hình thành một loại sản phẩm cho xã hội dưới dạng các công trình xây dựng, nhà xưởng ,máy móc trang thiết bị khoa học,hay thực hiện các chi phí phục vụ cho một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào đó. Các sản phẩm này thường có tính chất và kết cấu phức tạp vì vậy mà để tạo được một sản phẩm như thế thường đòi hỏi một lượng vốn lớn. Mặt khác hoạt động đầu tư phát triển mang tính chất liên hoàn, đồng bộ tức là khi một công đoạn thi công chưa hoàn thành thì không thể vận hành hoặc vận hành nhưng không đạt được năng suất cao , chất lượng như dự tính cho nên thường lượng vốn cho đầu tư phát triển sẽ tồn tại dưới dạng sản phẩm dở dang , nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Hoạt động đầu tư phát triển có tính chất phức tạp hơn các hình thức đầu tư khác bởi sản phẩm của nó thường là vật chất, quy mô lớn vì vậy nên nguồn nguyên liệu đầu vào cũng phải phong phú, đa dạng và tương đối lớn ,có thể phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với các dự án đầu tư phát triển thì phải thi công nhiều hạng mục công trình đòi hỏi kĩ thuật cao do đó cần một lượng lao động dồi dào, có tính chất công việc, trình độ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau mới có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra . 1.2.2.Thời kì đầu tư kéo dài Vì tính chất phức tạp của dự án đâù tư phát triển, đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao mới tạo ra được kết quả đầu tư như mong muốn. Cho nên trong quá trình đầu tư phải tỉ mỉ theo sát từng công đoạn thực hiện bởi với tính chất liên hoàn của công trình nếu một khâu làm không đúng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng kết quả cuối cùng gây nên tổn thất lớn cho chủ đầu tư Bên cạnh đó, các dự án đầu tư phát triển thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố khó có thể tránh khỏi trong quá trình thi công công trình như: thiên tai, bão lũ, thời tiết, khí hậu,chính trị bất ổn… làm cho công trình bị ngưng trệ và không thể thực hiện trong một thời gian dài. Hơn nữa với sự phá hủy công trình, cộng thêm một lượng vốn bỏ vào đó khá lớn, các hiện tượng tự nhiên lại diễn ra bất ngờ khó nằm trong dự đoán của chủ đầu tư vì vậy chủ đầu tư cần phải có thời gian huy động thêm vốn để có thể khắc phục hậu quả và tiếp tục thực hiện dự án. Trong quá trình đầu tư cũng chịu tác động của môi trường xã hội xung quanh, nếu dự án bị cản trở bởi sự không đồng tình của dân chúng trong khu vực xây dựng hay của nhân công, xảy ra các vụ biểu tình, phản đối, đình công đã làm cho dự án phải kéo dài thời gian để giải quyết hay là biến động nguồn nguyên vật liệu đầu vào cũng làm ngưng trệ quá trình sản xuất…Do tính chất đòi hỏi sự kì công cũng như chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài cho nên hoạt động đầu tư phát triển thường có thời kì đầu tư kéo dài hơn các hoạt động đầu tư khác. 1.2.3. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài Đối với hoạt động đầu tư phát triển thời gian vận hành các kết quả đầu tư tính từ khi đưa công trình vào hoạt động cho tới khi hết thời hạn sử dụng và đào thải công trình. Do hoạt động đầu tư phát triển phải bỏ ra một lượng vốn lớn, trong thời gian thực hiện đầu tư vốn nằm khê đọng dưới hình thái sản phẩm dở dang thì không thể vận hành hay vận hành được nhưng hiệu quả không cao do đó khó thu hồi được lượng vốn lớn bỏ ra trong một thời gian ngắn. Hơn nữa khi sản phẩm của quá trình vận hành ra đời không thể ngay lập tức tiếp cận với người tiêu dùng như một sản phẩm quen thuộc mà cũng cần một thời gian nhất định nào đó mới xâm nhập được vào thị trường. Cho nên sau khi hoạt động đầu tư kết thúc để thu lại được khoản vốn lớn và có lãi thì quá trình vận hành kết quả đầu tư phải diễn ra trong thời gian tương đối dài. Mặt khác do thời kì đầu tư phát triển diễn ra dài nên các kết quả của hoạt động này thường là các công trình kiên cố, phát huy tác dụng lâu dài từ 10 năm, 20 năm…và có thể có giá trị sử dụng vĩnh viễn về mặt tinh thần như các công trình : Kim Tự Tháp, Vạn Lý Trường Thành. Trong quá trình vận hành kết quả đầu tư chịu tác động cả hai mặt tích cực và tiêu cực của nhiều yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế xã hội tại nơi mà nó tồn tại. Để thích ứng, giải quyết các vấn đề này cần phải có thời gian đi tìm hiểu và khắc phục dần vì vậy sẽ kéo dài tiến độ vận hành kết quả đầu tư. 1.2.4. Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển sẽ hoạt động ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển thường là các công trình xây dựng kiên cố không thể di dời được do đó quá trình vận hành kết quả đầu tư thường diễn ra tại ngay nơi mà nó được tạo dựng nên và chịu sự chi phối bởi tình hình kinh tế,xã hội, điều kiện tự nhiên tại khu vực đó. Ví dụ như quy mô đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu phụ thuộc rất nhiều vào trữ lượng dầu của mỏ; nếu trữ lượng của mỏ ít thì nhà máy lọc dầu không nên quá lớn để đảm bảo cho nhà máy hoạt động hết công suất theo dự kiến trong dự án tránh tình trạng lãng phí vốn đầu tư. Do đó trước khi thực hiện hoạt động đầu tư cần có kế hoạch thăm dò, tìm hiểu, tính toán kĩ lưỡng toàn diện tất cả các khía cạnh thị trường, môi trường xã hội, kinh tế kĩ thuật, kinh tế tài chính, diều kiện tự nhiên, môi trường pháp lý….có liên quan tới quá trình thực hiện cũng như vận hành kết quả đầu tư để đảm bảo cho hoạt động đầu tư được tiến hành thuận lợi, đạt được mục tiêu như mong muốn và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Cần có các biện pháp hợp lý nhằm dự đoán trước các ảnh hưởng mà quá trình phát huy tác dụng của kết quả đầu tư đối với môi trường sống xung quanh để có thể khắc phục ngay trong quá trình thực hiện dự án tránh tình trạng khi vận hành mới thấy hậu quả của nó gây ra làm xáo trộn cuộc sống của dân cư trong khu vực đặt dự án thì rất khó có thể khắc phục được.Như vậy chủ đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận hành làm giảm hiệu quả phát huy tác dụng của dự án gây ra tổn thất không nhỏ tới lợi nhuận của dự án. 1.2.5. Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao Hoạt động đầu tư phát triển cần một lượng vốn lớn, vốn lại nằm khê đọng trong quá trình thực hiện đầu tư dưới hình thái là sản phẩm dở dang , thêm vào đó là thời gian đầu tư kéo dài cho nên không thể tránh khỏi tác động của các yếu tố tiêu cực gây ra rủi ro cho hoạt động đầu tư . Rủi ro đầu tư do nhiều nguyên nhân gây ra, có những nguyên nhân có thể khắc phục được đó là những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phiá các nhà đầu tư như quản lý kém, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, ….nhưng bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân khách quan khó có thể tránh được như giá nguyên vật liệu tăng , giá bán sản phẩm giảm, thiên tai, bão lũ, hay tình hình kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện dự án không ổn định….những rủi ro này tác động xấu tới quá trình vận hành kết quả đầu tư cũng như khả năng thu hồi vốn của chủ đầu tư . Do đó có thể dẫn tới hành động phá sản, đóng cửa sản xuất trong quá trình phát huy tác dụng của kết quả đầu tư.Việc nhận định rõ các nguyên nhân rủi ro và tìm ra biện pháp ứng phó kịp thời sẽ làm giảm mức độ thiệt hại cho chủ đầu tư 1.3.Sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư 1.3.1. Quy mô tiền vốn cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn. Do đó cần có giải pháp huy động vốn hợp lí, sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Vốn của hoạt động đầu tư phát triển rất lớn do đó để chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn cần thiết cần tiến hành huy động qua các kênh khác nhau với các biện pháp thích hợp. Thu hút vốn với phương châm dựa vào nguồn vốn trong nước là chính, vốn nước ngoài là yếu tố quan trọng và hướng tới giảm dần về tỉ trọng. -Với vốn trong nước, tạo điều kiện khuyến khích bằng cơ chế lãi suất, và các chính sách cổ phần hóa nhằm tăng nguồn vốn huy động cũng như tạo thuận lợi cho quá trình huy động. -Với nguồn huy động vốn nước ngoài, thực hiện các chủ trương mở cửa, tạo môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư đồng thời hoàn thiện các quy định của luật pháp một cách rõ ràng, chặt chẽ nhằm tránh những thiệt hại không đáng có. Với nguồn vốn lớn, trong thời gian thực hiện dễ xảy ra thất thoát do đó, cần có sự quản lí chặt chẽ để tránh những dòng đi không đúng hướng của vốn cũng như những thất thoát, thiếu hiệu quả. Vốn đầu tư lớn nằm khe đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư, vốn tồn tại dưới dạng công trình xây dựng dở dang, không có khả năng sinh lời. Nên để phát huy được hiệu quả của dự án, trước tiên công tác quản lý cần phải đánh giá và phân tích được tính khả thi và tính hiệu quả của dự án, mức độ chính xác của quyết định thực hiện đầu tư thông qua: Nghiên cứu điều kiện vĩ mô: phân tích khía cạnh kinh tế, chính trị, môi trường pháp lý, môi trường tự nhiên, tài nguyên, môi trường văn hóa xã hội. Nghiên cứu thị trường: Phân tích, đánh giá hiện trạng tổng thể cung cầu, đưa ra thị trường mục tiêu, sản phẩm, khách hàng mục tiêu, phân tích và dự báo cung cầu trong tương lai, tìm kiếm và phát triển lợi thế so sánh, đưa ra chiến lược cạnh tranh. Nghiên cứu kỹ thuật: nghiên cứu công suất, giải pháp công nghệ- máy móc thiết bị, nguồn nguyên liệu đầu vào, lịch trình thực hiện các hạng mục công trình. Nghiên cứu tổ chức và quản lý và nhân sự: đưa ra cơ cấu tổ chức hợp lí, phân công công việc, đảm bảo quá trình thực hiện. Phân tích tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế- xã hội. Sau đó đưa ra các giải pháp huy động vốn hợp lý. Bên cạnh đó, công tác quản lý còn phải thực hiện xây dựng các chính sách quy hoạch đầu tư đúng đắn, quản lý chặt chẽ, phân bổ vốn hợp lý, thực hiện đầu tư trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Dự án đầu tư phát triển đòi hỏi một lượng lớn lao động đặc biệt là sự góp mặt của lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Hiện nay, khả năng cung ứng lao động của nước ta ở loại cao tuy nhiên lượng lao động có tay nghề còn khá hạn chế, do đó khâu đầu tiên cần chú trọng công tác đào tạo nghề, hướng tới nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động kế cận. Sinh viên, nguồn tri thức đang được quan tâm hiện nay chủ yếu được đào tạo qua trường lớp về lí thuyết, tính thực tế chưa cao, cần được mài giũa. Việc tận dụng đội ngũ sinh viên đông đảo sẽ đem lạo hiệu quả rõ rệt. Đồng thời cần song song với việc có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, tránh hiện tượng chảy máu chất xám. 1.3.2. Thời kì đầu tư kéo dài: Thời kì đầu tư được tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hoạt động đầu tư phát triển là hoạt động khá phức tạp, đòi hỏi trải qua nhiều khâu do đó thời gian thường kéo dài. Tùy theo từng dự án đầu tư, thời gian này khác nhau, tuy nhiên, nhìn chung các dự án đều mang tính kéo dài, có dự án 2 năm, 5 năm, thậm chí có dự án lên tới hàng chục năm. 90-98% vốn được chia ra và huy động trong suốt thời gian thực hiện đầu tư. Đây là những năm vốn không sinh lời, thời gian thực hiện càng kéo dài vốn khê đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Trong suốt quá trình triển khai dự án, do thời gian dài nên dự án chịu sự tác động lớn từ sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài đến đầu vào cũng như đầu ra. a, Các yếu tố đầu vào: Đầu tiên phải kể đến nguồn nguyên vật liệu cho công trình. Giá nguyên vật liệu chính dùng cho thi công như sắt, thép, xi măng, đá, cát… thường xuyên thay đổi do tác động chung của thị trường. Giá sắt thép, gạch, sơn trong thời gian qua đã có nhiều đợt tăng chóng mặt. Chi phí cho quá trình sản xuất còn kể đến chi cho năng lượng như điện, than, xăng dầu, đây đều là những mặt hàng có biên độ tăng giá khá cao. Tiếp đến là giá thành nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Sự tăng giá của các nguyên liệu trong nước cũng như nước ngoài ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất. Mặt khác, thực tế khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu, do đó chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố chính trị - xã hội nước ngoài, chính sách tỉ giá, Đặc biệt phải kể đến các ngành như dược, sắt thép, xi măng, dệt may, chế biến thức ăn thủy sản. Lạm phát cao trong thời gian qua cùng với hiệu ứng dây chuyền đã tác động làm tăng giá đầu vào của các xí nghiệp sản xuất. Ngoài ra có thể kể tới sự thay đổi chính sách của nhà nước. Trong thời gian thi công, chính sách nhà nước mặc dù không thay đổi nhiều nhưng cũng có những tác động nhất định đến dự án. Chính sách quy hoạch, ưu đãi, chính sách tỉ giá ( tác động tới các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài) … b, Các yếu tố đầu ra: Nhu cầu thị trường hay nói khác đi là thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi khá nhanh, đặc biệt là với đối tượng trẻ tuổi, chiếm tỉ trọng cao trong dân số nước ta. Tỉ lệ dân trong độ tuổi lao động vào khoảng 66%. Sự thay đổi trong thị hiếu của bộ phận dân số này có tác động rất lớn đến đầu ra của sản phẩm. Với lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin có mức tăng trưởng chóng mặt, việc thời gian thi công kéo dài có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, sản phẩm làm ra không đáp ứng được nhu cầu thị trường, gây thất thu cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, do thời gian đưa sản phẩm ra thị trường kéo dài dẫn tới giảm khả năng cạnh tranh, yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Từ những tác động lớn của sự thay đổi các yếu tố liên quan tới quá trình thi công cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặt ra vấn đề cần thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng, chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra. Khâu chuẩn bị dự án bao gồm các giai đoạn nhỏ: + Nghiên cứu và phát hiện cơ hội đầu tư: Trong giai đoạn này đòi hỏi chủ đầu tư phải xem xét kĩ lưỡng, nhận định nhu cầu thị trường cũng như tiềm lực của mình, lựa chọn các loại hình đầu tư tiềm năng nằm trong khả năng của mình. + Nghiên cứu tiền khả thi: Đối với các dự án lớn, có quy mô quốc gia cần thực hiện nghiên cứu tiền khả thi chi tiết nhằm đưa ra những đánh giá sát với dự án. + Nghiên cứu khả thi: Để đánh giá lại một lần nữa hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án. + Thẩm định dự án: Do tính chất quan trọng của dự án đầu tư phát triển, nhằm hạn chế yếu tố chủ quan của chủ đầu tư, cần tiến hành công tác thẩm định dự án chặt chẽ, nghiêm minh, đảm bảo dự án thực hiện chắc chắn đem lại hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đối với các dự án sử dụng vốn tư nhân, đòi hỏi doanh nghiệp cần thuê đội ngũ chuyên môn đánh giá mọi mặt của dự án. [...]... Thực trạng về đầu tư phát triển và đánh giá sự quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010 2.1.Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam Về cơ bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong hơn mười lăm năm qua Trong đó hoạt động đầu tư phát triển đóng góp lớn vào sự tăng trưởng đó Đặc biệt yếu tố vốn đầu tư ngày càng... những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư ở Việt Nam 2.3.1 Đánh giá sự quán triệt đặc điểm thứ nhất “Quy mô tiền vốn, vật tư lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn” 2.3.1.1 Thực trạng chuẩn bị và sử dụng tiền vốn đầu tư 2.3.1.1.1 Khả năng tạo lập huy động vốn đầu tư phát triển ngày càng tăng Hiện nay khả năng thu hút và tạo lập vốn của nền kinh tế... Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương triển khai việc cắt giảm đầu tư công, rà soát và loại bỏ các dự án kém hiệu quả, tái cơ cấu hoạt động đầu tư năm 2011 Tái cơ cấu đầu tư bao gồm các nội dung: Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa bàn đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư Về phần đầu tư từ ngân sách và đầu tư từ trái... đôi với trách nhiệm • Hợp tác cùng thực hiện mục tiêu chung + Thứ ba, phải chú ý đúng mức đến độ trễ thời gian trong đầu tư Đầu tư trong năm nay nhưng thành quả đầu tư có thể phát huy tác dụng chỉ từ những năm sau và kéo dài trong nhiều năm Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý hoạt động đầu tư Điều chỉnh để giảm thiểu độ trễ của hoạt động đầu tư hoặc dự báo trước sự chậm trễ đó để đưa ra cách... 135, đầu tư cho các vùng sâu, vùng xa, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, y tế Đây chính là những lĩnh vực đang là ưu tiên của Chính phủ, vì vậy, chúng ta chỉ xem xét bố trí hợp lý hơn Như vậy, sẽ tập trung đầu tư vào các công trình có hiệu quả, những công trình có thể hoàn thành ngay trong năm 2011 hoặc đầu năm 2012 để sớm đưa vào sử dụng, đóng góp cho sự phát triển. .. định đầu tư đúng, công tác quản lý cần làm tốt công việc liên quan lựa chọn địa điểm thực hiện, cách thức tận dụng lợi thế của vùng Các thành quả hoạt động tại địa điểm nó được xây dựng do đó theo thời gian sẽ chịu tác động bởi các yếu tố môi trường, văn hóa, yếu tố địa chất, địa lý ở đó Do vậy để hoạt động đầu tư có hiệu quả lâu dài và tận dụng được lợi thế của địa điểm, công tác đầu tư quán triệt. .. quan trọng Đầu tư phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất, điều đó thể hiện rất rõ qua số liệu về tổng vốn đầu tư phát triển qua các năm Từ năm 2008, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng từ 616,7 nghìn tỷ đồng lên 708,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2009, đạt 800 nghìn tỷ đồng năm 2010.Khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn... nguồn vốn trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cho toàn xã hội năm 2010 Thực hiện năm 2010 tăng 1,1% so với kế hoạch, tăng 12,9% so với thực hiện 2009 Trong đó, vốn đầu tư của dân cư và tư nhân dẫn đầu chiếm tỷ trọng 31,2%; tiếp theo là vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước chiếm 22,5%; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài 21,5% So với kế hoạch, vốn đầu tư của khu vực dân cư và tư nhân cùng vốn trực tiếp... tư ng có rất nhiều nguyên nhân, trực tiếp và gián tiếp Chúng ta sẽ xem xét về các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư và sự thực hiện các quy định đó trong thực tế để có cái nhìn chính xác và khách quan về hiện trạng công tác quản lí hoạt động đầu tư giai đoạn hiện nay Hệ thống văn bản quy định về tổ chức quản lý dự án đầu tư còn thiếu tính thống nhất Các quy định về phân loại dự án đầu tư. .. vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong nhiều năm nay Nguyên nhân đầu tiên kể đến chính là năng lực quản lý yếu kém sự thoái hóa về đạo đức của một số không ít các chủ dự án và ban quản lý dự án Mặc dù cải cách công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã diễn ra trên mọi góc độ trong hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế từ phân cấp quản lý, đến phân bổ, quản lý giá và vấn đề cấp phát, thanh toán vốn đầu . phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư 1.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển 1.1.1. Đầu tư 1.1.2. Đầu tư phát triển 1.1.2. Mối tư ng quan giữa đầu. tài: Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư MỤC LỤC Mục lục Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Lý luận chung về đặc điểm của đầu tư phát. điểm mốc đánh dấu sự phát triển tư ng lai của đất nước. Bài viết Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư sẽ tập trung nghiên cứu đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư, đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lí đầu tư,

Từ khóa liên quan