0

du lịch sông lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân

63 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:23

Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Mở ĐầU 1. Tớnh cp thit ca ti X Ngh (bao gm hai tnh Ngh An v H Tnh) cú ti nguyờn, tim nng du lch phong phỳ v c ỏo, l im du lch cú tm quan trng, mang ý ngha quc gia. X Ngh v mi mt ang ngy mt phỏt trin, i mi v i lờn, c bit cú ti nguyờn du lch nhõn vn phong phỳ. Hin nay ti x Ngh cũn lu gi rt nhiu cỏc di tớch liờn quan n cuc i s nghip ca nhng bc v nhõn m nhõn dõn c nc bit n v ngng m, ú l c mt kho tng lch s - vn hoỏ quý giỏ, m cha c khai thỏc mt cỏch trit vo vic phỏt trin du lch. Vỡ vy, cn phi cú bin phỏp phỏt trin chỳng trong du lch va nhỡn li c nhng giỏ tr ho hựng ca lch s, va nhm giỏo dc cho th h tr v sc mnh tim tng ca cha ụng, phỏt huy c th mnh ca mt vựng, v ngn nỳi, con sụng cng c t ho v quỏ kh. Tiờu biu nht l sụng Lam, con sụng vn chy mit cựng vi lch s quờ hng x Ngh, con sụng ó sng cựng dõn Ngh qua nhng ngy lao kh, lm than. Trong sut chiu di lch s ca dõn tc, t ngn sụng Lam ó hai ln c chn úng ụ ca c nc. Ln th nht, nm 722, Mai Hc xõy thnh Vn An La Nam thuc huyn Nam n. Ln th hai, nm 1788, Nguyn Hu xõy dng Phng Hong Trung ụ chõn nỳi Phng Hong v K Lõn, thuc thnh ph Vinh. Cú th coi sụng Lam, con sụng chy qua lng Kim Liờn, qua nỳi Quyt, Bn Thu, Ca Hi l im hi t, l ni hỡnh thnh v phỏt trin vn hoỏ x Ngh, l trung tõm du lch ca x Ngh. Khai thỏc dũng sụng Lam th mng nh mt di la dỏt vng tụ im cho tng vựng, tng cnh khụng nhng giỳp phỏt trin du lch ti Tnh Ngh An m cũn to ra s phi kt hp nhp nhng vi du lch cỏc vựng ph cn, trong ú cú H Tnh, nhm gỡn gi nn vn hoỏ, tinh hoa x Ngh. ó cú mt s hot ng nhm a du lch sụng Lam vo Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lÞch s«ng Lam – Hµnh tr×nh t×m hiÓu di tÝch vµ danh nh©n phát triển chung với tổng thể du lịch của Tỉnh và của cả nước, nhưng sau một vài thất bại, việc đó trở nên khó khăn và không được quan tâm nữa. Đó là một điều đáng tiếc. Là một người con của xứ Nghệ, với tình cảm yêu mến dành cho sông Lam, cho quê hương xứ Nghệ, cùng với những kiến thức học được trong thực tế cũng như trên giảng đường của một sinh viên chuyên ngành Văn hoá du lịch tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học “Du lịch sông Lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân ”. Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà, đóng góp chung vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của xứ Nghệ. 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Du lịch sông Lam đã có một vài bài báo đề cập đến nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở dạng những bài cảm tác ca ngợi về vẻ đẹp của nó mà chưa có công trình nào nghiên cứu sâu dưới góc độ phát triển du lịch. Cũng đã có một số công ty nghiên cứu phát triển du lịch sông Lam, nhưng đang chú trọng vào du lịch thắng cảnh vui chơi giải trí đơn thuần, chưa đi sâu vào giá trị nhân văn sâu sắc của các các điểm di tích gắn liền với các danh nhân nổi tiếng quốc gia. Người viết đưa vào đề tài này một ý tưởng mới về sự phát triển du lịch trên một dòng sông mang nhiều ý nghĩa đối với cư dân một vùng đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất xứ Nghệ - mảnh đất học, mảnh đất nuôi lớn nhiều nhân tài cho đất nước. Du lịch chuyên sâu về lịch sử - văn hoá không phải là dễ áp dụng cho rộng rãi đối tượng, song nếu tiến hành du lịch sông Lam thành công sẽ là cơ hội để phát triển du lịch bền vững, phát triển du lịch địa phương trong tổng thể du lịch quốc gia. NguyÔn ThÞ Quúnh Anh – V¨n ho¸ Du lÞch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân 3. Mc ớnh, i tng, phm vi nghiờn cu 3.1. Mc ớch nghiờn cu ti tp trung nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng vic khai thỏc cỏc im du lch gn lin vi dũng sụng Lam, cng nh nhng th mnh, tim nng ca cỏc di tớch gn lin vi dũng sụng Lam, trờn c s ú xut phng hng v cỏc gii phỏp nhm phỏt trin cỏc im du lch bờn dũng sụng nhm bin sụng Lam thnh mt a im du lch lch s - vn hoỏ cú sc hp dn i vi du khỏch trong v ngoi nc. 3.2. i tng nghiờn cu Nghiờn cu cỏc gii phỏp nhm phỏt trin tim nng du lch lch s - vn hoỏ ca khu danh thng sụng Lam - Tnh Ngh An - H Tnh . 3.3. Phm vi nghiờn cu 3.3.1. Khụng gian nghiờn cu Cuc kho sỏt c tin hnh trờn mt s im du lch ni bt bờn b dũng sụng Lam (t Ca Hi ngc dũng chy lờn qua 2 tnh Ngh An v H Tnh). 3.3.2. Thi gian nghiờn cu T u 2009 tr v trc 4. Nhim v nghiờn cu 4.1. Xõy dng c s lý lun ca ti. 4.2. ỏnh giỏ thc trng vic khai thỏc cỏc di tớch lch s gn lin vi dũng sụng Lam trong vic phỏt trin du lch hai tnh Ngh An v H Tnh. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân 4.3. Lm rừ c th mnh ca cỏc di tich lch s - vn hoỏ gn lin vi dũng sụng Lam trong vic thu hỳt khỏch du lch trong v ngoi nc n vi du lch hai tnh Ngh An v H Tnh. 4.4. xut phng hng v cỏc gii phỏp nhm khai thỏc tim nng v th mnh ca cỏc di tớch lch s - vn hoỏ gn lin vi dũng sụng Lam nhm phỏt trin ngnh du lch ca hai tnh Ngh An v H Tnh. 5. Gi thuyt khoa hc Cỏc di tớch vn hoỏ - lch s gn lin vi dũng sụng Lam l mt im n hp dn i vi du khỏch khi n vi mnh t x Ngh. Nu chỳng ta bit khai thỏc tim nng, th mnh ca nhng im du lch ú thỡ s thu hỳt c ngy cng ụng lng du khỏch trong v ngoi nc n vi du lch Ngh An v H Tnh trong thi gian ti. 6. Phng phỏp nghiờn cu 6.1. Phng phỏp phõn tớch, tng hp v khỏi quỏt cỏc ti liu liờn quan n ti nghiờn cu Trờn c s cỏc thụng tin th cp thu c t cỏc ngun t liu xut phỏt t cỏc ti nghiờn cu ó c cụng b; cỏc bi vit tham lun, hi tho khoa hc; thụng tin t mng internet; cỏc xut bn phm ca B vn hoỏ th thao v du lch, cỏc ti liu nhng a bn nghiờn cu kho sỏt l nhng t liu c th v cỏc a im du lch gn lin vi dũng sụng Lam, t ú tng hp phõn tớch cỏc t liu, s liu cú liờn quan n ch , mc ớch nghiờn cu. 6.2. Phng phỏp quan sỏt ti da vo s quan sỏt khỏch quan khi i nghiờn cu trờn a bn nm bt c thc t hỡnh nh v thc trng cỏc a im du lch bờn dũng sụng Lam. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lÞch s«ng Lam – Hµnh tr×nh t×m hiÓu di tÝch vµ danh nh©n 6.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp, thống kê số liệu Đây là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu. Trên cơ sở các thông tin sẵn có trong các tài liệu, tác giả rút ra được các thông tin cần thiết nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 7. Bố cục của đề tài Ngoài mở đầu và kết luận, bài nghiên cứu đi vào ba chương. Chương 1. Đánh giá tiềm năng du lịch của địa bàn nghiên cứu Chương 2. Hiện trạng phát triển du lịch sông Lam trong tổng thể du lịch xứ Nghệ Chương 3. Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch sông Lam NguyÔn ThÞ Quúnh Anh – V¨n ho¸ Du lÞch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân NI DUNG Phần I: Cơ sở Lý luận và thực tiễn của đề tài 1. Du lch l gỡ? ó cú nhiu khỏi nim khỏc nhau v du lch, nhng hu ht cỏc tỏc gi u nhỡn nhn t c im di chuyn ca khỏch du lch nh Kins - mt hc gi ngi Thu S cho rng: Du lch l hin tng nhng ngi i n nhng ni khụng phi c trỳ thng xuyờn bng phng tin vn ti v cỏc dch v du lch. Hay nh kinh t hc ngi Anh Odgilvi thỡ a ra khỏi nim Khỏch du lch l ngi n t nc khỏc theo nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, nhng nguyờn nhõn ch yu khụng phi lm thng mi. Sõu xa hn mt chỳt hai hc gi Hunsiker v Krap li a ra khỏi nim: Du lch l tp hp cỏc mi quan h v cỏc hin tng phỏt sinh trong cỏc cuc hnh trỡnh v lu trỳ ca nhng ngi ngoi a phng, nu vic lu trỳ ú khụng phi c trỳ thng xuyờn v khụng dớnh dỏng n hot ng k thut, kinh t v t chc liờn quan n cỏc cuc hnh trỡnh ca con ngi v vic lu trỳ ca h ngoi ni thng xuyờn vi nhiu mc ớch khỏc nhau, loi tr mc ớch ngnh ngh, kim li hoc n thm cú tớnh cht thng xuyờn. Thc cht du lch nhỡn t mt ni dung hot ng ca nú l quỏ trỡnh du ngon ca con ngi theo mt lch trỡnh nht nh c thng thc cỏi p, cỏi mi l, khụng nhm mc ớch sinh li bng ng tin. Cn c vo thc cht ú, i sõu vo bn cht ớch thc ca du lch v tỡm ra mt khỏi nim tng quỏt nht, trong cun Tng quan du lch PGS.TS. Trn Nhoón ó a ra nh sau: Du lch l quỏ trỡnh hot ng ca con ngi ri khi ni c trỳ thng xuyờn n mt ni khỏc vi mc ớch ch yu l Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân c thm nhn nhng sc thỏi vn hoỏ v cnh quan thiờn nhiờn vựng, min khỏc vi ni c trỳ thng xuyờn. 2. Cỏc ngun lc phỏt trin du lch. phỏt trin du lch bn vng thỡ bt c mt quc gia no cng phi tp trung khai thỏc cỏc ngun lc phỏt trin ca t nc, bao hm c ngun ni lc v ngoi lc. Cú 7 ngun lc phỏt trin du lch gm : 2.1. H thng di sn vn hoỏ Bao gm di sn vn hoỏ vt th v di sn vn hoỏ phi vt th, ú l nhng sn phm vt cht, tinh thn c giỏ tr phn chiu lch s, vn hoỏ ca quc gia, hoc ca tng tc ngi trong cng ng dõn tc. Di sn l cỏi gc mang tớnh tin xõy dng nhng im du lch ni ting, hu ht cỏc chng trỡnh du lch u khai thỏc t cỏc thnh t ca di sn vn hoỏ tho món nhu cu ca khỏch du lch. Nh nhng di sn vn hoỏ ny m th h sau cú th hiu rừ c th h trc v ho mỡnh vo quỏ kh quc gia, dõn tc. Vỡ vy vic bo tn h thng di sn vn hoỏ l vic vụ cựng quan trng tụn vinh giỏ tr vn hoỏ quc gia v phỏt trin du lch bn vng. 2.2. H thng cnh quan thiờn nhiờn Cnh quan thiờn nhiờn l s hp thnh ca cỏc yu t v trớ a lý, a hỡnh, khớ hu, thu vn, th nhng, v sinh vt. Vit Nam l mt t nc c thiờn nhiờn ban tng cho ngun ti nguyờn t nhiờn phong phỳ cú ng bng, cú nỳi, cao nguyờn, rng, sụng, bin, o, hang ng v c vựng tri rng ln. Nhng ng quờ trự phỳ, cnh quan thiờn nhiờn ti p v khụng thiu nhng cnh quan ngon mc m khụng bt k mt quc gia no trờn th gii cú c. L ngun gc to cỏc chng trỡnh du lch sinh thỏi, nh du lch bin, leo nỳi, du lch hang ng, du lch ng quờ, du lch mo him Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lÞch s«ng Lam – Hµnh tr×nh t×m hiÓu di tÝch vµ danh nh©n 2.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Để đảm bảo cho du khách một chuyến đi thực sự thoả mãn, hài lòng cần có một hệ thống đồng bộ những cơ sở hạ tầng như: đường sá và phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc, hệ thống cơ sở lưu trú và ăn uống, cơ sở y tế, ngân hàng, vui chơi giải trí… Hệ thống cơ sở hạ tầng giữ vị trí “hậu cần” trong phát triển du lịch, có đóng góp quan trọng trong việc tăng hay giảm số ngày lưu trú, mức chi tiêu của khách. Việt Nam mặc dù mới chập chững bước vào nền kinh tế thị trường và du lịch cũng mới phát triển vài thập kỷ gần đây, nhưng nói chung cơ sở vật chất du lịch cũng đã được xây dựng có hệ thống, đủ đáp ứng một số nhu cầu du lịch cơ bản. Trong những năm sắp tới tin rằng hệ thống sẽ được xây dựng và khắc phục đồng bộ để du lịch Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có của quốc gia. 2.4. Nguồn lực dân cư – lao động Yếu tố dân cư - lao động là nguồn lực chi phối trực tiếp đến tốc độ phát triển du lịch. Con người trong xã hội có mức thu nhập cao, thời gian rỗi nhiều, có thói quen đi du lịch, sẽ tạo ra nhu cầu lớn, ắt sẽ tạo ra nguồn khách du lịch dồi dào. Yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng trong quá trình tạo nguồn khách du lịch. Nguồn dân cư – lao động cung ứng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch. Hoạt động du lịch đòi hỏi một lực lượng lao động lớn. Nơi nào có lực lượng lao động đông đảo, tay nghề cao đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. NguyÔn ThÞ Quúnh Anh – V¨n ho¸ Du lÞch 14C Du lÞch s«ng Lam – Hµnh tr×nh t×m hiÓu di tÝch vµ danh nh©n Nguồn dân cư – lao động trực tiếp tạo ra môi trường du lịch tốt hoặc xấu trong hoạt động du lịch. Thái độ ứng xử của cư dân địa phương tại điểm du lịch đối với khách có thể để lại ấn tượng tốt hay xấu trong lòng du khách. Việt Nam là một đất nước có nguồn lực dân cư – lao động khá đông đảo, nhu cầu du lịch cao, nguồn lao dộng dồi dào khiến thị trường du lịch diễn ra sôi động, đáp ứng tốt, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bền vững. Nhưng để duy trì và phát triển du lịch mạnh mẽ hơn, hiện nay nhà nước ta đã tiến hành các công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ làm nghề du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức về du lịch cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là cư dân có tuyến điểm du lịch. 2.5. Đường lối chính sách phát triển du lịch Để đảm bảo cho sự tăng trưởng du lịch nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước, Đảng và nhà nước đề ra các chính sách, chiến lược phù hợp, đúng đắn nhằm đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với tiềm năng của đất nước. Đặc biệt, các Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X đều nhấn mạnh đến việc phát triển du lịch để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và thu hút khách quốc tế. Đường lối chính sách phát triển du lịch giữ vị trí “mở đường” trong các nguồn lực phát triển. 2.6. Những cơ hội để phát triển du lịch Kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các giải thể thao lớn, các lễ hội, hội nghị, hội thảo quốc tế, cuộc thi hoa hậu, thời trang… là những dịp ngắn ngủi nhưng là thời cơ vàng để xúc tiến hoạt động du lịch. Nó vừa giúp tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước đón khách, vừa giúp kéo dài thời vụ du lịch. Đó là nguồn lực để phát triển du lịch bền vững. NguyÔn ThÞ Quúnh Anh – V¨n ho¸ Du lÞch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Qua quỏ trỡnh i mi v hi nhp, Vit Nam ang ngy cng nõng cao v th trờn trng quc t, chỳng ta cn mnh dn ng cai cỏc hot ng mang tớnh quc t v phỏt huy cỏc s kin ú vo phỏt trin du lch bn vng. 2.7. Ngun lc bờn ngoi phỏt trin du lch Trong xu th hi nhp quc t, quan h song phng v a phng gia cỏc quc gia tng trng vt bc. Ngun lc bờn ngoi gi v trớ khỏch quan nh hng sõu sc n hot ng du lch. Ngun lc bờn ngoi ch yu gm: vn, chuyn giao cụng ngh, v kinh nghim qun lý. Vit Nam hin nay ang m ca tranh th cỏc ngun lc bờn ngoi t cỏc nc phỏt trin. Vn u t vo Vit Nam ngy cng tng, c bit l lnh vc du lch, cựng vi vic i mi cụng ngh, ng dng, nõng cao kinh nghim qun lý a du lch Vit Nam tin xa hn tm khu vc. 3. í ngha ca du lch trong s phỏt trin nn KT - XH 3.1. í ngha v mt kinh t ca phỏt trin Du lch Du lch lm tng ngun thu ngõn sỏch quc gia, c bit l cỏc a phng phỏt trin du lch. Hot ng du lch phỏt trin, to ngun thu ngõn sỏch cho cỏc a phng t cỏc khon trớch np ngõn sỏch ca cỏc c s du lch trc thuc qun lý trc tip ca a phng v t cỏc khon thu phi np ca cỏc doanh nghip du lch kinh doanh trờn a bn. Du lch gúp phn thỳc y cỏc ngnh kinh t khỏc phỏt trin theo. Trc ht hot ng kinh doanh du lch ũi hi s h tr liờn ngnh, yờu cu v s h tr liờn ngnh l c s cho cỏc ngnh khỏc ( nh giao thụng vn ti, ti chớnh, bu in, cụng nghip, nụng nghip, hi quan,) phỏt trin, i vi nn sn xut xó hi, du lch m ra mt th trng tiờu th hng hoỏ. Mt Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C [...]... trong ú du lch Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân vn hoỏ l tim nng to ln m khụng phi con sụng no cng cú c Cn phi bit khai thỏc v phỏt huy nhng th mnh ú trong phỏt trin du lch nõng cao s hiu bit ca th h tr v lch s v phỏt trin du lch a phng Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân. .. bỡnh quõn - - - - - 1,54 1,53 Khỏch quc t 1,65 1,74 2,02 1,45 1,48 - - Khỏch ni a 1,82 1,81 1,47 1,52 1,55 - - Ngun: S VH,TT&DL Ngh An, 2009 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Qua bng tng hp trờn d dng nhn thy nhng con s tng lờn ỏng k, phõn tớch tc tng trng bỡnh quõn hng nm v khỏch du lch t khong 23% So sỏnh t trng khỏch du lch quc... kin, du lch tip tc m rng cỏc nc chõu u ch yu l du lch cụng v, du lch tụn giỏo Thi k cn i, du lch quc t bt u xut hin, c bit l du lch chõu M - chõu u thi k hin i, du lch phỏt trin rm r vi dch v phong Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân phỳ, tin nghi, cnh tranh trờn th trng din ra gay gt trờn mi hỡnh thc v phng din Trong iu kin kinh t - chớnh... doanh thu dch v du lch t khỏch du lch quc t tng nhanh hn khỏch du lch ni a 2.1.2 ỏnh giỏ tng hp khỏch du lch thi k 200 2-2 008 ca ton tnh H Tnh Cựng vi du lch Ngh An, du lch H Tnh cng ang trờn phỏt trin, mc dự cha cao, nhng khỏ n nh v cú nhiu tim nng Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Bng HT 3- Khỏch du lch n H Tnh giai on 200 2-2 008 n v: 1... nuụi con - Nỳi Chung: Ni gn lin vi cuc i th u ca Bỏc H Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Ti im du lch ny cú th t chc cỏc sn phm du lch vn hoỏ lch s, ng thi xõy dng cỏc sn phm du lch b sung ỏp ng nhu cu s lng ln khỏch tham quan - L hi: l hi Lng Sen t chc hng nm vo thỏng nm (trựng vi sinh nht Bỏc) Khu di tớch nỳi Dng Quyt Khu du lch nỳi... d di ca t nc, Nguyn Du li cho nn vn hc nc nh nhng tỏc phm th kit xut trng tn mói vi thi gian Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Ton b khu di tớch Nguyn Du v dũng h Nguyn Tiờn in nm ri rỏc trờn vựng t rng chng 20 ha t b nam Sụng Lam n x ng Cựng, bao gm n th Nguyn Hu i Vng, cu Tiờn, khu lu nim, n th Nguyn Nghim, Nguyn Trng, m Nguyn Du. .. hng nm trờn 1200mm - n 2000mm, ó cung cp ngun nc trờn a bn, cú c ngun nc khoỏng v sui nc núng phc v du lch cha bnh Sụng Lam l con sụng ln nht chy qua tnh Ni õy cú h thng ao h t nhiờn nhõn to phõn b khp ni vi din tớch ln phỏt trin kinh t, dch v, v cú cnh quan thun li cho Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân vic phỏt trin du lch Ti nguyờn... nỳi, du lch cm giỏc mnh, du lch sinh thỏi Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Vựng i cú c im l i thp, nh bng, sn thoi, xen k thung lng, l ni cú nhiu tim nng du lch nhõn vn, va l ni cung cp lng thc, thc phm phc v phỏt trin du lch Vựng ng bng l ni cú nhiu ti nguyờn nhõn vn v ti nguyờn bin xen k nhau to thun li cho vic t chc cỏc loi hỡnh du. .. phm ca Nguyn Du thỡ cú mt s hin vt quý nh: nghiờn mc, a mai hc Nguyn Du c tng trong thi gian i s, nm v chộn ung ru, gc nai Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân treo ỏo, la bn dựng i sn, bc phự iờu bng g ghi li hỡnh nh rc Tin s, hon sc ca Nguyn Nghim Ngoi khu lu nim l phn m i thi ho Nguyn Du s ng Cựng , m c xõy bng gch trờn din tớch 702m... nguyờn tuy nhiu nhng cha thc s ỏp ng nhu cu khỏch du lch quc t v khỏch cú yờu cu cao, sn phm dch v du lch cha hp dn nớu kộo khỏch quyt nh lu trỳ ti Ngh An Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân Bng HT 2- Doanh thu t du lch tnh Ngh An giai on 200 2-2 008 n v: Triu ng Ch tiờu Tng 2002 172.04 2003 191.85 2004 266.81 2005 385.39 2006 459.75 2007 . hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch sông Lam NguyÔn ThÞ Quúnh Anh – V¨n ho¸ Du lÞch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân NI DUNG Phần I: Cơ sở Lý luận và thực. cỏc di tớch lch s gn lin vi dũng sụng Lam trong vic phỏt trin du lch hai tnh Ngh An v H Tnh. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Văn hoá Du lịch 14C Du lịch sông Lam Hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân 4.3 học Du lịch sông Lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân ”. Với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà, đóng góp chung vào
- Xem thêm -

Xem thêm: du lịch sông lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân, du lịch sông lam - hành trình tìm hiểu di tích và danh nhân,

Từ khóa liên quan