0

đánh giá tác động môi tường nhà máy xử lý nước thải hưng hòa

66 924 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:10

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iii Bảng 1.1: Chỉ tiêu xử lý nước kênh Đen theo thiết kế 4 Bảng 1.2: Chỉ tiêu xử lý nước thải kênh đen theo thực tế 4 Bảng 2.1: lượng mưa trung bình năm 11 Bảng 2.2: Tình trạng sử dụng đất 13 Bảng 2.3: mục đích sử dụng đất 14 Bảng 2.4: Các tuyến cống thoát nước hiện hữu trong khu vực 14 Bảng 2.5: Bề rộng Kênh Đen 15 Bảng 2.6: Lưu lượng và tốc độ dòng chảy trong kênh Đen 15 Bảng 2.7 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 19 Bảng 2.8 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 19 Bảng 2.9 : Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động trong giai đoạn xây dựng của dự án 20 Bảng 2.10 : Đối tượng, quy mô, thời gian bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 21 Bảng 2.11 : thành phần các chất trong khói thải ô tô 23 Bảng 2.12: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn, tiện sắt thép 24 Bảng 2.13: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn hoặc cắt kim loại bằng hơi ( g/Fe2O3/lit oxy) 24 Bảng 2.14: Mức độ ồn tối đa cho phép của phương tiện giao thông vận tải đường bộ 25 Bảng 2.15: Tải lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường 26 Bảng 2.16. Tải lượng các chất ô nhiễm thải vào môi trường 26 Bảng 2.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 27 Bảng 2.18: Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động 30 Bảng 2.19: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan tới chất thải trong thời gian hoạt động 32 i Bảng 2.20: Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động khi dự án đi vào hoạt động 32 Bảng 2.21: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 33 Bảng 2.22: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 35 Bảng 2.23: Tác động của các chất gây ô nhiễm trong nước thải 37 Bảng 2.24: Hệ số phát thải khí thải khi đốt dầu DO 39 Bảng 2.25: Tải lượng khí thải tạo ra từ quá trình đốt dầu DO cho máy phát điện 39 Bảng 2.26: Hàm lượng khí thải tại nguồn từ quá trình đốt DO cho máy phát điện 39 Bảng 2.27: Tác động của các chất ô nhiễm không khí 40 3.4 Chương trình quan trắc môi trường 55 3.4.1 Các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và không khí 55 3.4.2 Chương trình quan trắc môi trường 55 PHỤ LỤC 2: CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ ĐO ĐẠC 61 ii DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG iii Bảng 1.1: Chỉ tiêu xử lý nước kênh Đen theo thiết kế 4 Bảng 1.2: Chỉ tiêu xử lý nước thải kênh đen theo thực tế 4 Bảng 2.1: lượng mưa trung bình năm 11 Bảng 2.2: Tình trạng sử dụng đất 13 Bảng 2.3: mục đích sử dụng đất 14 Bảng 2.4: Các tuyến cống thoát nước hiện hữu trong khu vực 14 Bảng 2.5: Bề rộng Kênh Đen 15 Bảng 2.6: Lưu lượng và tốc độ dòng chảy trong kênh Đen 15 Bảng 2.7 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 19 Bảng 2.8 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 19 Bảng 2.9 : Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động trong giai đoạn xây dựng của dự án 20 Bảng 2.10 : Đối tượng, quy mô, thời gian bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 21 Bảng 2.11 : thành phần các chất trong khói thải ô tô 23 Bảng 2.12: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn, tiện sắt thép 24 Bảng 2.13: Hệ số ô nhiễm của công đoạn hàn hoặc cắt kim loại bằng hơi ( g/Fe2O3/lit oxy) 24 Bảng 2.14: Mức độ ồn tối đa cho phép của phương tiện giao thông vận tải đường bộ 25 Bảng 2.15: Tải lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường 26 Bảng 2.16. Tải lượng các chất ô nhiễm thải vào môi trường 26 Bảng 2.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 27 Bảng 2.18: Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động 30 Bảng 2.19: Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan tới chất thải trong thời gian hoạt động 32 Bảng 2.20: Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động khi dự án đi vào hoạt động 32 iii Bảng 2.21: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 33 Bảng 2.22: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 35 Bảng 2.23: Tác động của các chất gây ô nhiễm trong nước thải 37 Bảng 2.24: Hệ số phát thải khí thải khi đốt dầu DO 39 Bảng 2.25: Tải lượng khí thải tạo ra từ quá trình đốt dầu DO cho máy phát điện 39 Bảng 2.26: Hàm lượng khí thải tại nguồn từ quá trình đốt DO cho máy phát điện 39 Bảng 2.27: Tác động của các chất ô nhiễm không khí 40 3.4 Chương trình quan trắc môi trường 55 3.4.1 Các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và không khí 55 3.4.2 Chương trình quan trắc môi trường 55 PHỤ LỤC 2: CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ ĐO ĐẠC 61 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BOD : nhu cầu oxy sinh học COD : nhu cầu oxy hóa học iv SS : chất rắn lơ lửng DO : Nhu cầu oxy hòa tan QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam BVTV : bảo vệ thực vật UBND : Ủy ban Nhân Dân v Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Việc xây dựng một nhà máy xử lí nước thải sẽ góp phần giải quyết vấn đề môi trường nước mặt. Tuy nhiên, công tác thi công không hợp lí, thiết bị không tốt thì chẳng những không đem lại hiệu quả mà còn có những tác dụng bất lợi ngắn hạn và dài hạn, ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường. Những tác động xấu dài hạn là do phương án thiết kế, những tác động ngắn hạn do quản lí thi công công trình. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động sản xuất của dự án nhà máy xử lí nước thải đến các yếu tố môi trường khi dự án được triển khai. Trên cơ sở đánh giá này, dự án sẽ đề xuất các biện pháp khống chế và giảm nhẹ các tác động có hại đến môi trường. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ 2.1 Mục tiêu - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường nền của khu vực thực hiện dự án. - Phân tích và dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động trực tiếp do hoạt động của dự án tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án và các vùng phụ cận. - Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lí, kĩ thuật công nghệ giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường xung quanh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng dân cư sống trong khu vực 2.2 Nhiệm vụ - Giới thiệu hoạt động của dự án - Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án - Đánh giá dự báo tác động môi trường của dự án - đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động tiêu cực - Đề xuất, kiến nghị Page 1 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa 1.2 Chủ dự án Công trình trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa được hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ cùng nhau đầu tư xây dựng dựa theo thiết kế của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Gent và Liege – Bỉ (BBV). Ban QLDA 415 có điều chỉnh thiết kế chi tiết của BBV trong quá trình xây dựng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nhà thầu chính là liên doanh giữa Công ty Balteau (Bỉ) và Tổng Công ty Thủy lợi 4 (VN). Giám sát thi công là Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ (CTC) - Trường Đại học Thủy lợi (VN). 1.3 Mục tiêu – nhiệm vụ 1.3.1 Mục tiêu • Mục đích chính - Xây dựng khu xử lý nước thải kênh Đen có diện tích lưu vực 785 ha cho giai đoạn 2003 – 2005 với công suất : Q = 20.000 m/ngày vào năm 2003 Q = 46.000m 3 / ngày vào năm 2020 Page 2 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu - Chất lượng nước thải sinh hoạt có các thông số: pH = 6,5 ÷ 9 BOD 5 = 180 ÷ 220 mg/l COD = 200 ÷ 220 mg/l TSS = 200 ÷ 300 ng/l Chất lượng nước sau khi xử lí phải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945 – 95 với: BOD 5 ≤ 50 mg/l COD ≤ 100 mg/l Tổng N ≤ 60 mg/l N-NH 4 ≤ 1 mg/l Tổng P ≤ 6 mg/l Tổng SS ≤ 100 mg/l Coliform ≤ 10.000 MNP/ 100 ml • Mục tiêu phụ - Nghiên cứu đánh giá các đề xuất kĩ thuật và tài chính của các chuyên gia Bỉ, xem xét các yếu tố khả thi hoạc không khả thi của các đề xuất này về các khía cạnh:quy hoạch đô thị, công nghệ và kĩ thuật, các vấn đề vận hành, quản lý cũng như các vấn đề tài chính khác. - Báo cáo khả thi của Việt Nam là căn cứ để UBND Thành phố Hồ Chí Minh trình chính phủ cho phép sử dụng đất cần thiết và vốn đối ứng cho việc thực hiện dự án. - Làm căn cứ cho việc chuẩn bị, phê duyệt, cấp và sử dụng vốn đối ứng của Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án. - Làm căn cứ để cơ quan ban ngành trong thành phố lên kế hoạch hỗ trợ và phối hợp với nhau cùng với Ban Quản Lý dự án 415 để việc thực hiện dự án thuận lợi. 1.3.2 Nhiệm vụ Page 3 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Khu xử lý cần có vùng cách ly tối thiểu với yêu cầu không khí của vùng dân cư gần khu xử lý không vượt quá tiêu chuẩn về CO x , H 2 S, CH 4 , NH 4 . Không cho phép nước thải thẩm thấu xuống tấng nước ngầm Không tạo nên những điều kiện thuận lợi cây cỏ , con trùng( ruồi, muỗi) phát triển tràn lan trên các hồ. Giải quyết vấn đề thoát nước mưa lưu vực kênh Đen và khu vực dân cư trong lưu vực thuộc Bình Tân để tránh úng ngập. 1.4 Nguyên liệu – sản phẩm Trạm xử lí nước thải với nguồn nước đầu vào chủ yếu là nước thải sinh hoạt lấy từ kênh Đen và đầu ra sau xử lí là nước sạch đạt loại B TCVN 5945-1995 với các thông số như sau: Bảng 1.1: Chỉ tiêu xử lý nước kênh Đen theo thiết kế Chỉ tiêu Nước vào Nước ra Tiêu chuẩn TCVN 5945- 1995 (B) SS: Chất rắn lơ lửng (mg/l) 150 22,5 100 BOD 5 : Nhu cầu Oxy sinh học (mg/l) 160 25 50 COD: Nhu cầu Oxy hóa học (mg/l) 200 55 100 NH 4 + : Ammonia (mg/l) 25 10 Bảng 1.2: Chỉ tiêu xử lý nước thải kênh đen theo thực tế Chỉ tiêu Nước vào Nước ra 2008 Nước ra 1-9/ 2009 TCVN 5945-2005 (B) SS: Chất rắn lơ lửng (mg/l) 35 20 20 100 BOD 5 : Nhu cầu Oxy sinh học (mg/l) 84 11 11 50 COD: Nhu cầu Oxy hóa học (mg/l) 185 40 41 80 NH 4 + : Ammonia (mg/l) 28 9,2 9,2 10 Page 4 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu 1.5Vị trí của dự án Trạm xử lí nước thải Bình Hưng Hòa nằm trong “Dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị kênh Tân Hóa – Lò Gốm” giai đoạn mở rộng. Trạm được xây dựng trên khu đất quy hoạch thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân có những đặc điểm sau đây: - Vị trí trên bản đồ thành phố Hình 1.1: vị trí trạm xử lí nước thải trên bản đồ thành phố - Ranh giới + Phía Bắc giáp với nghĩa trang Bình Hưng Hòa + Phía Tây giáp với khu tái định cư và khu dân cư + Phía Đông giáp với kênh Đen + Phía Nam giáp với khu dân cư - Sơ đồ mặt bằng Page 5 [...]... và 8 phường Bình Hưng Hòa 2.3.3 Giai đoạn hoạt động 2.3.3.1 Nguồn tác động a Nguồn tác động liên quan đến chất thải Trong giai đoạn hoạt động của nhà máy chủ yếu phát sinh các loại chất thải sau:  Nước thải sinh hoạt của công nhân và cán bộ làm việc trong nhà máy  Rác thải sinh hoạt  Bùn thải và chất thải rắn khác Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án được... Hoạt động dự trữ, bảo 4 quản nguyên vật liệu ++ ++ ++ + ++ phục vụ công trình Sinh hoạt của công 5 + ++ + + + nhân Ghi chú: Ít tác động + ++ Tác động trung bình +++ Tác động mạnh Page 20 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Qua bảng ma trận đánh giá mức độ tác động trong giai đoạn xây dựng của dự án có thể thấy các hoạt động xây dựng tác động nhiều nhất đến môi. .. nội bộ, công trình nhà ở tạm, đào hồ, , hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống cống dẫn nước, thoát nước và xử lý nước thải Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng 2.7 Page 18 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Bảng 2.7 : nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn... thông qua diện tích mặt nước của các hồ Nước thải từ kênh Đen Cửa thu nước, SCR thô Hố thu – trạm bơm Song chắn rác Kênh lắng cát Cipolletti ventury Hồ sục khí Hồ lắng Sân phơi Page 8 bùn Hồ ổn định Hạ lưu kênh Đen Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Hình 1.4: sơ đồ quy trình xử lý nước thải của trạm xử lý Bình Hưng Hòa Thuyết minh: Nguồn nước thải từ kênh Đen sẽ... 2.18: Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động Số Các hoạt động Nguồn gây tác động TT 1 Hoạt động vệ sinh của cán - Nước thải vệ sinh, tắm rửa của cán bộ, công nhân bộ, công nhân trong nhà máy Page 30 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu - Phát sinh từ thức ăn thừa, hộp giấy 2 Hoạt động ăn uống của cán bộ, công nhân 3 Hoạt động nạo vét... sân phơi bùn Nước thải sau khi chảy qua hồ lắng sẽ được dẫn tới hồ ổn định ( hồ hoàn thiện) nhờ dòng chảy trọng lực tự nhiên Cuối cùng hạ lưu kênh Đen là nguồn tiêp nhận nước sau khi đã xử lý Page 9 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ – DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 2.1 Đặc điểm môi trường nền khu vực dự án 2.1.1 Đặc điểm môi trường tự... chất thải độc hại, nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định của BTNMT Điều 14: Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt Page 16 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu  Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt  Cấm xả nước thải, đưa các chất thải gây ô nhiễm vào... vệ môi trường - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của bộ tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 2.2.2 Luật tài nguyên nước 01/1999 Luật tài nguyên nước được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 01/1999 Mục đích của luật này là nhằm bảo vệ các tài nguyên nước khỏi bị ô nhiễm do các hoạt động. .. các nguồn nước và các mục tiêu của dự án khác nhau Dưới đây là một số tiêu chuẩn về môi trường có liên quan đến dự án thoát nước đô thị 2.3 Nhận dạng, mô tả tác động và đánh giá tác động môi trường của dự án 2.3.1 Giai đoạn tiền xây dựng 2.3.1.1 Nguồn tác động Nguồn tác động chủ yếu trong giai đoạn này là giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Trong giai đoạn này gồm các hoạt động phá dỡ nhà, các công... ảnh hưởng của nước mưa nên Q max = 124 930m3/ngày, tương đương 1,466m3/s 2.2 Các pháp chính sách và pháp chế bảo vệ môi trường Page 15 Báo cáo ĐTM: Dự án trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong giai đoạn hoạt động từ năm 2005 đến nay được thiết lập trên cơ sở của các văn bản pháp lí hiện hành sau đây 2.2.1 Luật bảo vệ môi trường và . trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 1.1 Tên dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa 1.2 Chủ dự án Công trình trạm xử lý nước thải. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động sản xuất của dự án nhà máy xử lí nước thải đến các yếu tố môi trường. xử lý nước thải Bình Hưng Hòa GVHD: TS Vũ Chí Hiếu Trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hòa tiếp nhận 60% ÷ 80% lưu lượng nước thải của kênh Đen, trên một lưu vực rộng khoảng 785 ha bao gồm nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi tường nhà máy xử lý nước thải hưng hòa, đánh giá tác động môi tường nhà máy xử lý nước thải hưng hòa, , Bảng 1.2: Chỉ tiêu xử lý nước thải kênh đen theo thực tế, Bảng 2.6: Lưu lượng và tốc độ dòng chảy trong kênh Đen, Bảng 2.15: Tải lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường, Bảng 2.27: Tác động của các chất ô nhiễm không khí, 4 Chương trình quan trắc môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm