0

mẫu đánh giá tác động môi trường nhà ở cao tầng tại hà nội

137 510 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 18:40

Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " CC Kí HIU VIT TT BOD : Nhu cầu ôxi sinh hoá BVMT : Bảo vệ môi trờng COD : Nhu cầu oxi hoá học CP : Chính phủ CTR : Chất thải rắn ĐCCT : Địa chất công trình ĐTM : Đánh giá tác động môi trờng KHCN&M T : Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trờng NCKT : Nghiên cứu khả thi PCCC Phòng cháy chữa cháy QL : Quốc lộ QĐ - UB : Quyết định của Uỷ ban TCCP : Tiêu chuẩn cho phép TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT : Tài nguyên và Môi trờng UBND : Uỷ ban nhân dân VOC : Hợp chất hữ cơ dễ bay hơi VSMT : Vệ sinh môi trờng XDCT : Xây dựng công trình Mục lục Mở đầu 4 Công ty TNHH Minh Khang 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " 1. Xuất xứ của Dự án 4 2. Mc ớch v ni dung ca bỏo cỏo 7 2.1. Mc ớch 7 2.2. Ni dung bỏo cỏo TM 8 3. Cn c phỏp lý v k thut ca vic thc hin ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM) 8 3.1. Cn c phỏp lý chung 8 3.2. Cn c phỏp lý ca D ỏn 11 4. T chc thc hin TM 12 a. Mụi trng khụng khớ 13 b. Mụi trng nc 14 4.2. C quan v cỏ nhõn tham gia 16 Chơng I. Mô tả tóm tắt dự án 17 1.1. Tên Dự án 17 1.2. chủ dự án 17 1.3. vị trí địa lý của Dự án 17 1.4. Mục tiêu đầu t 17 1.5. Quy mụ D ỏn 18 2.1. iu kin t nhiờn v mụi trng 33 2.1.1. iu kin v a cht cụng trỡnh, thu vn 33 2.1.2. iu kin khớ tng thu vn 33 2.1.3. Hiện trạng khu đất xây dựng Dự án 38 2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội khu vực Dự án 38 2.3. điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu vực thực hiện dự án 39 2.4. hiện trạng chất lợng môi trờng khu vực dự án 39 Khu vực 42 Chơng III. Đánh giá tác động môi trờng 44 3.1. Các nguồn gây tác động, đối tợng quy mô bị tác động 45 3.2. Đánh giá các tác động trong các giai đoạn triển khai xây dựng dự án 47 3.2.1. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 47 3.2.2. Đánh giá tác động môi trờng trong giai đoạn thi công 48 * Nguồn gây tác động 48 Nớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của Dự án chủ yếu từ 3 nguồn sau: 48 Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nớc thải sinh hoạt 50 * Tác động của Dự án đối với môi trờng nớc 65 Chơng IV. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trờng 73 4.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 73 4.1.1. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi 73 4.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trờng không khí 74 4.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trờng đất, nớc 74 4.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công 75 4.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 75 4.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 78 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng nớc 82 4.2.4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trờng đất 83 4.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn vận hành 92 4.3.1. Giải pháp thoát nớc ma và xử lý nớc thải 92 4.3.1.1 Hệ thống thoát nớc ma 92 4.3.1.2. Hệ thống thoát nớc thải 94 Công ty TNHH Minh Khang 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " 4.3.1.3. Hệ thống xử lý nớc thải sinh hoạt 94 4.3.2. Các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí 97 Bảng 4.3. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 98 Bảng 4.4. Hiệu quả lọc bụi của cây xanh 98 4.3.3. Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 99 4.3.4. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 100 4.3.5. Ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm mùi 101 4.3.6. Các biện pháp phòng chống cháy nổ 101 b. Biện pháp PCCC của Toà nhà 104 5.1. Chơng trình quản lý và giám sát môi trờng 105 5.1.1. Cơ sở pháp lý 105 5.1.2. Chơng trình quản lý môi trờng 105 a. Quản lý chất thải rắn 105 b. Quản lý nớc thải 106 5.2. Chơng trình giám sát, quan trắc môi trờng 106 5.2.1. Giai đoạn xây dựng 107 5.2.1.1. Quan trắc chất lợng môi trờng không khí 107 5.2.1.2. Giám sát chất lợng nớc mặt 108 5.2.1.3. Quan trắc chất lợng môi trờng nớc ngầm 109 5.2.1.4. Quan trắc các hiện tợng sụt lún xung quanh khu vực dự án 110 5.2.2. Giai đoạn vận hành dự án 111 Chơng VI. Tham vấn ý kiến cộng đồng 112 6.1 Sự cần thiết của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 112 6.2. Mục đích của việc tham vấn ý kiến cộng đồng 112 6.3. Phơng pháp tiến hành 112 6.4. Tổng hợp các ý kiến tham vấn 113 6.4.1. ý kiến của Uỷ ban nhân dân quận 113 6.4.2. ý kiến của Uỷ ban mặt trận tổ quốc quận 114 Kết luận và kiến nghị 115 1. kết luận 115 2. Kiến nghị 116 Cam kết 117 1. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trờng 117 2. Trách nhiệm của ban quản lý dự án trong công tác bảo vệ môi trờng 119 Công ty TNHH Minh Khang 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " Mở đầu 1. Xuất xứ của Dự án Cn c cụng vn s 6669/ Q- UB ngy 11/10/2004 ca UBND Tp H Ni v vic giao Vin Nghiờn cu Da- Giy (B Cụng Nghip) 489,4 m2 t ti s 20 Nỳi Trỳc- P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh tip tc s dng cựng vi 2.091 m2 t ó xõy dng cụng trỡnh ang s dng lm c s lm vic v nghiờn cu khoa hc ca ngnh Da- Giy. Cn c cụng vn s 3645/ Q - BCN ngy 15/12/2006 ca B cụng nghip v vic phờ duyt ỏn chuyn i Vin Nghiờn cu Da- Giy thnh t chc khoa hc v cụng ngh thc hin ch t ch, t chu trỏch nhim quy nh ti Ngh nh s 115/2005/N - CP. Cn c cụng vn s 939/BCN- KHT ngy 07/03/2007 ca B Cụng Nghip v vic chp thun lp d ỏn u t xõy dng tr s vn phũng, trung tõm thng mi ti 20 ph Nỳi Trỳc, Ba ỡnh, H Ni. Cn c cụng vn s 20/ Q - BCN ngy 18/5/2007 ca B Cụng Nghip v vic quyt nh ban hnh iu l T chc v hot ng ca Vin Nghiờn Cu Da-Giy, t chc khoa hc v cụng ngh thc hin c ch t ch, t chi trỏch nhim, hot ng theo mụ hỡnh Vin vi cỏc n v thnh viờn. Cn c cụng vn s 2584/BCT- KHT ngy 01/11/2007 ca B Cụng Thng v vic la chn nh u t hp tỏc u t xõy dng tũa nh cao cp, tr s, trung tõm thng mi v vn phũng cho thuờ. Cn c cụng vn s 760/ VQH- T1 ngy 06/12/2007 ca Vin Quy hoch xõy dng H Ni v vic cp s liu k thut ti s 20 ph Nỳi Trỳc- qun Ba ỡnh- H Ni. Cn c cụng vn s 3935/BCT- TCKT ngy 13/12/2007 ca B Cụng Thng v vic lm th tc xin cp chng nhn quyn s dng t. Công ty TNHH Minh Khang 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " Cn c cụng vn s 7187/ UBND- XD T ngy 17/12/2007 ca U ban nhõn dõn thnh ph H Ni v vic lp d ỏn xõy dng tũa nh cao cp hn hp lm tr s, trung tõm thng mi, vn phũng cho thuờ ti s 20 ph Nỳi Trỳc. Cn c cụng vn s 1035/UBND- XD T ngy 19/1/2008 ca U ban nhõn dõn thnh ph H Ni v vic kim tra tỡnh hỡnh qun lý, s dng t ca Vin Nghiờn cu Da Giy thnh ph H Ni v vic chuyn i mc ớch s dng t ti 20 ph Nỳi Trỳc, qun Ba ỡnh. Cn c cụng vn s 593/STNMT&N.KTK ngy 02/2/2008 ca S Ti nguyờn mụi trng v nh t H Ni v vic kim tra tỡnh hỡnh qun lý, s dng t ca Vin nghiờn cu Da Giy ti s 20, ph Nỳi Trỳc, phng Ging Vừ, qun Ba ỡnh. Cn c cụng vn s 221/QHKT- P1 ngy 04/2/2008 ca S Quy hoch- Kin trỳc v vic thụng tin quy hoch kin trỳc khu t ti 20 ph Nỳi Trỳc, phng Ging Vừ, qun Ba ỡnh. Cn c cụng vn 1551/BCT- CNN ngy 27/02/2008 ca B Cụng Thng v vic chuyn i mc ớch s dng t ca Vin Nghiờn cu Da Giy. Cn c bn v ch gii ng (ký hiu CG) do Vin quy hoch xõy dng H Ni lp ngy 29/11/2007 c S quy hoch kin trỳc thnh ph H Ni chp thun ngy 30/11/2007. Cn c bn hin trng t l 1/500 do Cụng ty a chớnh H Ni lp thỏng 10 nm 2007. Cn c bỏo cỏo kho sỏt a cht do cụng ty T vn u t v Xõy dng t Vit (VILANDCO). Cn c h s thit k s b phn kin trỳc d ỏn do cụng ty TNHH SWA Vit Nam. Vic lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh theo ỳng quy hoch c duyt l thc hin kp thi ch trng chớnh sỏch ca Thnh ph, phự hp vi quy hoch chung ca khu vc v chin lc ca Thnh ph H Ni. Công ty TNHH Minh Khang 5 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " S cn thit phi u t Trong hn mt thp k qua cựng vi chớnh sỏch m ca, nn kinh t ca Vit Nam thng xuyờn t mc tng trng 6,5% - 7,5%, ng thi thu nhp ca cỏc tng lp nhõn dõn c ci thin ỏng k. Trong bi cnh ú nhu cu v xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng l rt ln. Qun Ba ỡnh nm trung tõm ca Th ụ H Ni, phớa Tõy giỏp qun Tõy H, phớa Nam giỏp qun Hon Kim v qun ng a, phớa Nam giỏp qun Cu Giy. Vi v trớ thun li, nm ti phng Ging Vừ, qun Ba ỡnh, H Ni. L trung tõm hot ng chớnh tr, kinh t, giỏo dc, khoa hc- k thut, ng thi l mt trung tõm ln v kinh t ca Qun v th ụ H Ni. Trong quỏ trỡnh kho sỏt iu tra, c bit hin nay dũng u t nc ngoi v lng khỏch du lch v cỏc thng gia n H Ni ngy cng nhiu, H Ni ang thiu trm trng vn phũng lm vic v trung tõm thng mi dch v. Thnh ph H Ni ang khuyn khớch cỏc d ỏn u t xõy dng Vn phũng v trung tõm thng mi. Hn na, phn t 20 ph Nỳi Trỳc l a im tt, cú nhiu th mnh cn c khai thỏc li th ca nú cho xng ỏng vi v th gn khỏch sn ln nh Khỏch sn H Ni, Ging Vừ, h Ging Vừ v H Ngc Khỏnh to nờn mt qun th cụng trỡnh ng b cho khu vc, Vin nghiờn cu Da Giy v Cụng ty C phn Trung Thy sau khi bn bc, tớnh toỏn v cõn nhc k lng thy cn thit u t xõy dng ti 20 ph Nỳi Trỳc Tũa nh vn phũng lm vic, trung tõm thng mi nhm ci to cỏc iu kin lm vic v dch v gii trớ tng giỏ tr ca khu t. Công ty TNHH Minh Khang 6 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " 2. Mc ớch v ni dung ca bỏo cỏo 2.1. Mc ớch Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng d ỏn u t xõy dng Tũa nh Lancaster ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni c thc hin nhm: - Xỏc nh cỏc hot ng ca d ỏn cú kh nng nh hng n cht lng mụi trng khu vc thc hin d ỏn; - Mụ t hin trng v cht lng mụi trng trong phm vi d ỏn, c bit l nhng khu vc chu tỏc ng trong tng lai khi d ỏn c trin khai, i vo hot ng; - ỏnh giỏ v xỏc nh cỏc tỏc ng tớch cc v tiờu cc ca d ỏn n mụi trng sinh thỏi - vt lý, mụi trng kinh t - xó hi trong cỏc giai on thc hin d ỏn; - Xõy dng v xut cỏc bin phỏp k thut, cụng ngh v qun lý ngn chn, gim thiu v loi tr cỏc tỏc ng tiờu cc ca d ỏn n mụi trng; - xut chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng; - Bỏo cỏo TM ny cng cung cp cỏc thụng tin c s, cỏc chin lc qun lý v cỏc tiờu chun cỏc c quan cú chc nng ti a phng v trung ng cú th ỏnh giỏ v kim soỏt. ng thi õy cng l vn c cho ch d ỏn thc hin tt cỏc bin phỏp bo v mụi trng trong quỏ trỡnh trin khai xõy dng cng nh sut quỏ trỡnh hot ng; - Bỏo cỏo TM cũn l c s phỏp lý, cn c khoa hc cỏc Nh u t xem xột phờ duyt vn u t. Công ty TNHH Minh Khang 7 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " 2.2. Ni dung bỏo cỏo TM Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng cho d ỏn u t xõy dng T hp vn phũng, thng mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni bao gm nhng ni dung chớnh sau: M u. Chng 1: Mụ t túm tt d ỏn xõy T hp vn phũng, thng mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni vi nhng ni dung hng mc cụng trỡnh s trin khai Chng 2: iu kin t nhiờn, mụi trng v kinh t- xó hi khu vc thc hin d ỏn Chng 3: ỏnh giỏ cỏc tỏc ng ca d ỏn xõy dng T hp vn phũng, thng mi v nh ti 20 ph Nỳi Trỳc - P. Ging Vừ - Q. Ba ỡnh - H Ni n mụi trng khu vc thc hin d ỏn. Chng 4: xut cỏc bin phỏp gim thiu tỏc ng xu, phũng nga v ng phú s c mụi trng. Chng 5. Chng trỡnh qun lý v giỏm sỏt mụi trng. Chng 6: Chng trỡnh tham vn cng ng Kt lun v, kin ngh v cam kt 3. Cn c phỏp lý v k thut ca vic thc hin ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM) 3.1. Cn c phỏp lý chung - Cn c Lut xõy dng 2003; - Cn c Lut t ai; - Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/6/2007 ca Chớnh ph v Qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh; Công ty TNHH Minh Khang 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " - Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph ban hnh Quy nh v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; - Thụng t s 120/2003/TT-BTC ngy 12/12/2003 ca B Ti chớnh hng dn thi hnh Ngh nh s 158/2003/N-CP ban hnh ngy 10/12/2003 quy nh mt s chi tit thi hnh lut thu giỏ tr gia tng v lut sa i, b sung mt s iu ca lut thu GTGT; - Thụng t s 05/2007/TT-BXD H Ni ngy 25 thỏng 7 nm 2007 v vic hng dn lp v qun lý chi phớ XD thuc cỏc d ỏn u t; - -Thụng t 07/2006/TT-BXD ngy 10/11/2006 hng dn iu chnh h s nhõn cụng v mỏy trong xõy dng c bn; - Thụng t s 76/2003/TT-BTC ngy 4/8/2003 ca B Ti chớnh hng dn v bo him trong u t xõy dng; - Quyt nh s 10/2005/Q-BXD ngy 15/4/2005 ca B Xõy dng v vic ban hnh nh mc chi phớ lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh; - Quyt nh s 11/2005/Q-BXD ngy 15/4/2005 ca B Xõy dng v vic ban hnh nh mc chi phớ lp D ỏn v thit k xõy dng cụng trỡnh; - Thụng t s 109/200/TT-BTC ngy 13/11/2000 ca B Ti chớnh hng dn ch thu, np v s dng l phớ thm nh u t; - Cn c Ngh nh 16/2005/N-CP ngy 07/02/2005 v Ngh nh s 112/2006/N-CP ngy 29/9/2006 ca Chớnh ph v Qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh; - Cn c Ngh nh 52/1999/N-CP ngy 08/7/1999 v Ngh nh s 12/2000/N-CP ngy 05/5/2000, Ngh nh s 07/2003/N-CP ngy 30/01/2003 ca chớnh ph v vic ban hnh Quy ch qun lý u t xõy dng; - Ngh nh 80/2006/N-CP ngy 9/8/2006 ca Chớnh Ph v vic quy nh chi tit Công ty TNHH Minh Khang 9 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " - Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca chớnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 80/2006 ngy 09/8/2006 ca Chớnh Ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v Mụi trng - - Thông t 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ tài nguyên môi trờng về việc Hớng dẫn đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng và cam kết bảo vệ môi trờng; - Các TCVN về môi trờng, TCVN 1995, TCVN 2000, TCVN 2001, TCVN 2005; - Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trờng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc; - Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/2/2005 của Thủ tớng Chính phủ về BVMT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nớc; - Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tớng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu t trong nớc (sửa đổi) số 03/1998/QH10; - Căn cứ Thông t số 20/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 của Bộ Tài chính về việc hớng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về u đãi đầu t xây dựng nhà ở để bán và cho thuê; - Chi phí xây dựng đợc xác định trên cơ sở tính toán theo hồ sơ thiết kế cơ bản và một số công tác tính theo suất đầu t, qua khảo sát các công trình đã thực hiện có tính chất tơng tự tại địa bàn Hà Nội; - Chi phí thiết bị tạm tính dựa theo giá trị thị trờng tại thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công ty TNHH Minh Khang 10 [...]... Minh Khang 17 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" chóng hơn, đồng thời cũng làm cho uy thế vị trí của Viện và Công ty cũng đợc nâng cao hơn khi có một trụ sở làm việc khang trang; - Là nơi cho các Công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nớc thuê và làm địa điểm giao dịch, điều hành công việc nhằm khai... phũng, thng mi v nh + Quy mụ nh Nh cao tng Công ty TNHH Minh Khang 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" + Cp cụng trỡnh c bit + Tng din tớch t nghiờn cu 2580m2 + Din tớch xõy dng cụng trỡnh 60% + H s s dng t 8,45 ln + Tng ngm 03 tng + Tng ni 27 tng + Tng k thut 02 tng + Chiu cao kin trỳc 101,1 m c Gii phỏp... TNHH Minh Khang 33 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" Theo ti liu quan trc ti Trm Lỏng nm 2006, c trng khớ hu ca H Ni nh sau: * Nhit khụng khớ Theo s liu t trm quan trc Lỏng, nhit khụng khớ trung bỡnh nm ti H Ni l 24.70C, cao nht vo thỏng VII v thp nht l thỏng XII-I Ngy cú nhit cao nht l 390C (ngy 1 thỏng... và nhà ở 1.2 chủ dự án Công ty tnhh minh khang 1.3 vị trí địa lý của Dự án Toà nhà nằm ở số 20 Phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Tp Hà Nội - Phía Bắc: Nhà dân hiện có - Phía Nam: Tập thể A3- UBKHNN - Phía Đông: Dân c phờng Giảng Võ - Phía Tây: Phố Núi Trúc 1.4 Mục tiêu đầu t - Làm nơi làm việc, điều hành sản xuất và giao dịch của Viện Nghiên cứu Da Giầy và công ty, góp phần làm cho sự điều hành... c kim duyt l h thng to tia tiờn o dựng h thng kim thu sột Pular 18, di 2m liờn kt vi b ghộp ni inox di 3m, cú tng cao 5m c t trờn mỏi Công ty TNHH Minh Khang 25 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" cụng trỡnh, h thng ny chu c mi tỏc ng khc nghit ca thi tit, cựng tn ti vi tũa nh v cú bỏn kớnh bo v l 55m H... gi (2 ln) WCdh = 3,8 = 0,95(m 3) 4 K: h s d tr k n chiu cao xõy dng v phn lng cn ỏy kột nc (ly K= 1,3) Dung tớch ton phn ca kột nc xỏc nh theo cụng thc *: Wk = 1,3 ì (0,95 + 3) 5,135(m 3 ) Công ty TNHH Minh Khang 30 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" Ta chn 2 kột nc, v trớ t kột ti ct sn + 72,600; mi kột... ra khi b s trong Công ty TNHH Minh Khang 31 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" - Ti ỏy b, cn hu c nh hot ng ca cỏc vi sinh vt ym khớ s lờn men, gim mựi hụi, gim th tớch Tc lờn men ca cn ph thuc vo nhit , pH ca nc thi, lng vi sinh vt trong lp cn Nhit cng cao thỡ tc lờn men cng nhanh.Thi gian gia hai ln... 2280m2 - Khi cụng trỡnh tm cao 1,5 tng din tớch 120m2 Quy mụ cụng trỡnh bao gm 25 tng; 02 tng k thut v 01 tng mỏi 1.5.1 Gii phỏp h tng k thut ton lụ t a Cỏc cn c lp thit k Phng ỏn thit k tuõn theo: - Cỏc ch tiờu ca quy hoch ó duyt Công ty TNHH Minh Khang 18 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" - Theo TCVN 4319-1986:... trong mựa hố: ụng - Nam Công ty TNHH Minh Khang 35 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" Tc giú trung bỡnh nm ti H Ni dao ng trong khong t 1.0 2.0m/s, trung bỡnh l 1.1m/s Tc giú ln nht l 15m/s (Bng 2.4) Bảng 2 4 Đặc trng hớng và tốc độ gió tháng, năm tại Trạm Láng (m/s) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X... ti liu trong v ngoi nc 4.1 Phng phỏp v thit b s dng trong o c, ly mu, phõn tớch ỏnh giỏ hin trng mụi trng Công ty TNHH Minh Khang 12 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P Giảng Võ- Q Ba Đình- Hà Nội" 4.1.1 Kho sỏt o c, ly mu, phõn tớch ỏnh giỏ hin trng mụi trng ti khu vc d ỏn Cn c ni dung cng ca bỏo cỏo, on cỏn b kho sỏt ca Liờn hip Khoa . bị tác động 45 3.2. Đánh giá các tác động trong các giai đoạn triển khai xây dựng dự án 47 3.2.1. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 47 3.2.2. Đánh giá tác động môi. địa bàn thành phố Hà Nội; Công ty TNHH Minh Khang 10 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " -. Quy mụ nh Nh cao tng Công ty TNHH Minh Khang 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- Hà Nội " +
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu đánh giá tác động môi trường nhà ở cao tầng tại hà nội, mẫu đánh giá tác động môi trường nhà ở cao tầng tại hà nội, , Xuất xứ của Dự án, Cn c phỏp lý v k thut ca vic thc hin ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng (TM), a. Mụi trng khụng khớ, Chương I. Mô tả tóm tắt dự án, Chương III. Đánh giá tác động môi trường, Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của Dự án chủ yếu từ 3 nguồn sau:, * Tác động của Dự án đối với môi trường nước, Chương IV. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, b. Quản lý nước thải, Chương VI. Tham vấn ý kiến cộng đồng, 1 Sự cần thiết của việc tham vấn ý kiến cộng đồng, Kết luận và kiến nghị, Trách nhiệm của ban quản lý dự án trong công tác bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm