0

thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng cho thuê số 4 láng hạ - hà nội

47 767 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CHẾ BIẾN o0o GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đức Lợi SVTH : Đinh Thanh Hùng K45 - Ngành Nhiệt Lạnh MSSV : 45DC114 Đề Tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TÒA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ - SỐ 4 LÁNG HẠ - HÀ NỘI - SỐ 4 LÁNG HẠ - HÀ NỘI Nha Trang, tháng 12 năm 2007 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHƯƠNG 3: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA CHƯƠNG 3: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN MÁY VÀ CÁC THIẾT BỊ CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN MÁY VÀ CÁC THIẾT BỊ CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. VAI TRÒ CỦA ĐHKK ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI 1.1. VAI TRÒ CỦA ĐHKK ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI Sức khỏe con người là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến Sức khỏe con người là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất lao động. Hệ thống điều hòa không khí có nhiệm vụ tạo ra và giữ ổn năng suất lao động. Hệ thống điều hòa không khí có nhiệm vụ tạo ra và giữ ổn định định các thông số trạng thái của không khí trong không gian hoạt động của con các thông số trạng thái của không khí trong không gian hoạt động của con người, để con người luôn cảm thấy dễ chịu nhất tức là tạo cho con người điều người, để con người luôn cảm thấy dễ chịu nhất tức là tạo cho con người điều kiện vi khí hậu thích hợp. kiện vi khí hậu thích hợp. 1.2. VAI TRÒ CỦA ĐHKK ĐỐI VỚI SẢN XUẤT 1.2. VAI TRÒ CỦA ĐHKK ĐỐI VỚI SẢN XUẤT Điều hòa không khí có vai trò đặc biệt quan trọng thậm chí không thể Điều hòa không khí có vai trò đặc biệt quan trọng thậm chí không thể thiếu đối với nhiều ngành công nghiệp: Cơ khí chính xác, điện tử, … và các thiếu đối với nhiều ngành công nghiệp: Cơ khí chính xác, điện tử, … và các ngành công nghiệp nhẹ như: Dệt, thuốc lá, giấy … Để đảm bảo chất lượng cao ngành công nghiệp nhẹ như: Dệt, thuốc lá, giấy … Để đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm hoặc đảm bảo cho máy móc, thiết bị làm việc bình thường cho sản phẩm hoặc đảm bảo cho máy móc, thiết bị làm việc bình thường . . 1.3. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1.3. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ là một là một tòa nhà lớn với kiến trúc hiện đại tòa nhà lớn với kiến trúc hiện đại 15 tầng cao trên 50 m, có diện tích mặt 15 tầng cao trên 50 m, có diện tích mặt bằng là 760 m bằng là 760 m 2 2 , với hướng chính là hướng Đông Nam. Đây là một công , với hướng chính là hướng Đông Nam. Đây là một công trình cao tầng với quy mô lớn trình cao tầng với quy mô lớn được xây dựng với mục đích chính cho các được xây dựng với mục đích chính cho các công ty trong và ngoài nước thuê làm văn phòng làm việc. công ty trong và ngoài nước thuê làm văn phòng làm việc. Các thông số chi tiết của từng phòng được giới thiệu trong bảng sau: Tầng Tầng Phòng Phòng Diện Diện tích, tích, m 2 2 Chiều Chiều cao, m cao, m DT DT tường tường bao, bao, m 2 2 DT DT tường tường ngăn, ngăn, m 2 2 DT DT kính kính m 2 2 1 1 Phòng làm việc Phòng làm việc 505 505 3,5 3,5 124,8 124,8 42,5 42,5 79,25 79,25 Hành lang thang máy Hành lang thang máy 23 23 3,5 3,5 - - 38,8 38,8 - - Phòng quản lý Phòng quản lý 17 17 3,5 3,5 12,6 12,6 21,6 21,6 2,25 2,25 2 ÷ 3 2 ÷ 3 Phòng làm việc Phòng làm việc 528 528 3,5 3,5 150,25 150,25 32,05 32,05 84,25 84,25 Hành lang thang máy Hành lang thang máy 28 28 3,5 3,5 - - 31,7 31,7 - - Phòng quản lý Phòng quản lý 40 40 3,5 3,5 36 36 31 31 8,25 8,25 4 4 Phòng làm việc Phòng làm việc 528 528 3,5 3,5 178,85 178,85 32,05 32,05 55,65 55,65 Hành lang thang máy Hành lang thang máy 28 28 3,5 3,5 - - 31,7 31,7 - - Phòng quản lý Phòng quản lý 40 40 3,5 3,5 37,6 37,6 31 31 7,05 7,05 5÷ 5÷ 14 14 Phòng làm việc Phòng làm việc 528 528 3 3 160,75 160,75 37,5 37,5 40,25 40,25 Hành lang thang máy Hành lang thang máy 28 28 3 3 - - 26,6 26,6 - - Phòng quản lý Phòng quản lý 40 40 3 3 32,2 32,2 25,3 25,3 6,75 6,75 15 15 Phòng làm việc Phòng làm việc 150 150 3,5 3,5 72,55 72,55 51,9 51,9 23 23 Hội trường Hội trường 293 293 3,5 3,5 77,8 77,8 99,3 99,3 14,25 14,25 Phòng quản lý Phòng quản lý 40 40 3,5 3,5 18,05 18,05 58 58 2,25 2,25 1.4. CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 1.4. CHỌN CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 1.Chọn cấp điều hòa không khí 1.Chọn cấp điều hòa không khí Qua phân tích đặc điểm công trình, cấp ĐHKK được chọn cho công trình Qua phân tích đặc điểm công trình, cấp ĐHKK được chọn cho công trình là điều hòa không khí cấp 3. là điều hòa không khí cấp 3. 2. Chọn các thông số tính toán ngoài nhà 2. Chọn các thông số tính toán ngoài nhà Thông số ngoài nhà được chọn cho điều hòa cấp 3 tại Hà Nội theo tiêu Thông số ngoài nhà được chọn cho điều hòa cấp 3 tại Hà Nội theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687-1992 biểu diễn trên đồ thị I - d của không khí chuẩn Việt Nam TCVN 5687-1992 biểu diễn trên đồ thị I - d của không khí ẩm. Điều kiện khí hậu lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4088 - 85. ẩm. Điều kiện khí hậu lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4088 - 85. Sau khi chọn và tra đồ thị ta được các thông số thiết kế ngoài nhà như sau: Sau khi chọn và tra đồ thị ta được các thông số thiết kế ngoài nhà như sau: Mùa Mùa Thông số Thông số Nhiệt độ, Nhiệt độ, 0 0 C C Độ ẩm, Độ ẩm, % % Entanpy, Entanpy, kJ/kg kJ/kg Độ chứa ẩm, Độ chứa ẩm, g ẩm/kg kkk g ẩm/kg kkk Mùa hè Mùa hè 32,8 32,8 66 66 87,4 87,4 21,3 21,3 3. Chọn các thông số tính toán trong nhà 3. Chọn các thông số tính toán trong nhà Các thông số tính toán trong nhà được chọn theo yêu cầu tiện nghi Các thông số tính toán trong nhà được chọn theo yêu cầu tiện nghi của con người theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687 – 1992. Sau khi chọn của con người theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5687 – 1992. Sau khi chọn và tra đồ thị ta được các thông số tính toán trong nhà như bảng sau: và tra đồ thị ta được các thông số tính toán trong nhà như bảng sau: Không gian Không gian Mùa Mùa Thông số Thông số Nhiệt độ, Nhiệt độ, 0 0 C C Độ ẩm, Độ ẩm, % % Entanpy, Entanpy, kJ/kg kJ/kg Độ chứa ẩm, Độ chứa ẩm, g/kg g/kg Trong nhà Trong nhà Hè Hè 25 25 65 65 58,4 58,4 13,1 13,1 Hành lang Hành lang Hè Hè 29 29 65 65 71,3 71,3 18,6 18,6 CHƯƠNG 2: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHƯƠNG 2: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM Hiện nay có rất nhiều phương pháp tính toán cân bằng nhiệt ẩm khác Hiện nay có rất nhiều phương pháp tính toán cân bằng nhiệt ẩm khác nhau, nhưng có hai phương pháp hay dùng là phương pháp truyền thống và nhau, nhưng có hai phương pháp hay dùng là phương pháp truyền thống và phương pháp Carrier. Phần tính cân bằng nhiệt ở đây được thực hiện theo phương pháp Carrier. Phần tính cân bằng nhiệt ở đây được thực hiện theo phương pháp truyền thống. phương pháp truyền thống. 2.1 TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA 2.1 TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA Xác định các nguồn nhiệt tỏa vào phòng Xác định các nguồn nhiệt tỏa vào phòng từ các nguồn khác nhau như: từ các nguồn khác nhau như: Do người, máy móc, chiếu sáng, rò lọt không khí, bức xạ mặt trời, thẩm Do người, máy móc, chiếu sáng, rò lọt không khí, bức xạ mặt trời, thẩm thấu qua kết cấu bao che … thấu qua kết cấu bao che … Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát có dạng: Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát có dạng: Q Q t t = Q = Q tỏa tỏa + Q + Q tt tt Trong đó: Q Trong đó: Q t t - nhiệt thừa trong phòng, W - nhiệt thừa trong phòng, W Q Q tỏa tỏa - nhiệt tỏa ra trong phòng, W - nhiệt tỏa ra trong phòng, W Q Q tt tt - nhiệt thẩm thấu từ ngoài vào qua kết cấu bao che do chênh - nhiệt thẩm thấu từ ngoài vào qua kết cấu bao che do chênh lệch nhiệt độ, W. lệch nhiệt độ, W. 2.1.1 Tính toán nhiệt tỏa: 2.1.1 Tính toán nhiệt tỏa: Q Q tỏa tỏa = Q = Q 1 1 + Q + Q 2 2 + Q + Q 3 3 + + Q Q 4 4 + Q + Q 5 5 + Q + Q 6 6 + Q + Q 7 7 + Q + Q 8 8 , W , W Q Q 1 1 - nhiệt tỏa từ máy móc - nhiệt tỏa từ máy móc Q Q 2 2 - nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng - nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng Q Q 3 3 - nhiệt tỏa từ người - nhiệt tỏa từ người Q Q 4 4 - nhiệt tỏa từ bán thành phẩm - nhiệt tỏa từ bán thành phẩm Q Q 5 5 - nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt - nhiệt tỏa từ bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt Q Q 6 6 - nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính - nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua cửa kính Q Q 7 7 - nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che - nhiệt tỏa do bức xạ mặt trời qua bao che Q Q 8 8 - nhiệt tỏa ra do rò lọt không khí qua cửa. - nhiệt tỏa ra do rò lọt không khí qua cửa. [...]... làm việc 2÷3 QT, W Phòng quản lý 1 Phòng Phòng làm việc Tầng 3 643 1 3 ,45 38015 Hội trường 68796 13,8 17 947 Phòng quản lý 9895 0,92 38720 CHƯƠNG 3: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3.1 THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Qua phân tích đực điểm công trình: “ Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ - Hà Nội ” ta thấy: Đây là công trình điều hoà thông thường không đòi hỏi nghiêm... 145 ,7 132,3 176,1 CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐHKK VÀ CÁC THIẾT BỊ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG 4. 1 LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐHKK Sau khi so sánh và phân tích các ưu nhược điểm của các hệ thống ĐHKK hiện có trên thị trường, căn cứ vào tính chất công trình, em lựa chọn hệ thống ĐHKK cho tòa nhà là hệ thống VRV-WII (VRV giải nhiệt nước) của hãng DAIKIN - Nhật Bản Hệ thống VRV - WII bao gồm các thiết bị chính sau đây: +... trong vận hành sử dụng hệ thống điều hòa không khí nói chung Đặc biệt là đối với hệ thống điều hòa không khí kiểu VRV do có một số đặc thù kỹ thuật riêng nên có một số yêu cầu khắt khe hơn trong việc thi công lắp đặt các hạng mục của hệ thống so với các hệ thống điều hòa khác nên giải pháp kỹ thuật thi công lắp đặt càng trở nên phức tạp Các hạng mục công trình sẽ thi công: A/ Trước khi tiến hành các... tâm hàng đầu, trong tòa nhà không có chất độc hại Do đó, chỉ cần sử dụng sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp là đủ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mà lại tiết kiệm về mặt kinh tế 2 1 3 4 12 5 6 7 8 11 10 9 Nguyên lý làm việc của sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp 1- Cửa lấy gió tươi 2 - Buồng hoà trộn 3 - Thiết bị xử lý nhiệt ẩm 4 - Quạt gió cấp 5 - Ống gió cấp 6 - Miệng thổi 7 - Không gian điều hoà 8 - Miệng... gian điều hoà 5.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ Trong các tính toán thiết kế ta phải đáp ứng được các yêu cầu chung của các hệ thống đường ống gió như: - Bố trí đường ống đơn giản và nên đối xứng, - Hệ thống đường ống gió phải tránh được các kết cấu xây dựng, kiến trúc và các thiết bị khác trong không gian thi công Có rất nhiều phương pháp tính toán thiết kế hệ thống ống dẫn không khí, ... thái không khí để khử Q T và WT 5,6 110 Hành lang thang máy 3,8 10,1 103 Hành lang thang máy 3,8 Phòng quản lý 9,8 Phòng làm việc 93 Hành lang thang máy 3,6 Phòng quản lý 9,0 Phòng làm việc 15 4 Phòng làm việc 5 ÷ 14 Hành lang thang máy Phòng quản lý 4 115 Phòng làm việc 2÷3 Năng suất lạnh, kW Phòng quản lý 1 Phòng Phòng làm việc Tầng 51,5 Hội trường 93 Phòng quản lý 13,0 Tổng, kW 157 155,5 145 ,7 132,3... 11,62 25765 Hành lang thang máy 2 948 0,58 18298 3951 0 ,46 30921 79582 12,06 23756 Hành lang thang máy 2815 0,58 1 747 2 7211 0,92 28217 75223 12,06 2 245 5 Hành lang thang máy 2815 0,58 1 747 2 Phòng quản lý 7 046 0,92 27571 Phòng làm việc 68178 12,06 20352 Hành lang thang máy 2677 0,58 16616 Phòng quản lý 6 540 0,92 25591 Phòng làm việc 15 83165 Phòng làm việc 5÷ 14 εT, kJ/kg Phòng quản lý 4 WT, kg/h Phòng làm... W/m2.K, T αN λi α N = 20 W/m2K, hệ số tỏa nhiệt phía trong và ngoài nhà Fi - diện tích bề mặt kết cấu bao che thứ i, m2; ∆ti - hiệu nhiệt độ trong và ngoài nhà của kết cấu bao che thứ i, K 2.2 TÍNH TOÁN LƯỢNG ẨM THỪA Do trong nhà không có bán thành phẩm mang ẩm, không có các thiết bị sinh hơi, các phòng được điều hoà có sàn khô, sàn ẩm ở các nhà vệ sinh với miệng hút riêng, nên ta chỉ tính toán lượng ẩm... kinh tế và kỹ thuật Hệ thống điều hoà không khí VRV có khả năng tự động thông báo sự cố của các thiết bị trong hệ thống bằng cách hiện thị mã lỗi trên màn hình tinh thể lỏng của điều khiển tay Thông qua mã lỗi này người vận hành, sửa chữa khoanh vùng được sự cố làm giảm thời gian khắc phục sự cố KẾT LUẬN Phương án lựa chọn hệ thống điều hòa không khí VRV với các dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi, giải... Hệ thống VRV không lấy được gió tươi, để cấp gió tươi cho phòng và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống ĐHKK cần bố trí thêm thiết bị thông gió hồi nhiệt đi kèm - Giá thành hệ thống VRV tương đối cao nên chủ yếu phục vụ cho điều hòa tiện nghi chất lượng cao Đề xuất ý kiến: - Nên sử dụng phần mềm để việc tính toán cân bằng nhiệt ẩm trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn - Đây là hệ thống hiện đại . Hùng K45 - Ngành Nhiệt Lạnh MSSV : 45 DC1 14 Đề Tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TÒA THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ . thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ - Hà Nội ” ta thấy: Đây là công trình điều phòng cho thuê số 4 Láng Hạ - Hà Nội ” ta thấy: Đây là công trình điều hoà thông thường không đòi hỏi. TRÌNH Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 4 Láng Hạ là một là một tòa nhà lớn với kiến trúc hiện đại tòa nhà lớn với kiến trúc hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng cho thuê số 4 láng hạ - hà nội, thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà văn phòng cho thuê số 4 láng hạ - hà nội,

Từ khóa liên quan