0

So sánh khả năng định lượng cod trong nước thải bằng phương pháp chuẩn độ thể tích sử dụng K2Cr2O7 và KMnO4

49 3,172 1
  • So sánh khả năng định lượng cod trong nước thải bằng phương pháp chuẩn độ thể tích sử dụng K2Cr2O7 và KMnO4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 16:50

SO SÁNH KHẢ NĂNG ĐỊNH LƯỢNG COD TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH SỬ DỤNG K 2 Cr 2 O 7 VÀ KMnO 4 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: ThS. TRẦN NGUYỄN AN SA SVTH: TRẦN CẨM BA PHẠM ÁNH DƯƠNG LỚP: CĐPT9 KHOÁ: 2007-2010 NỘI DUNG Click to add Title 1 TỔNG QUAN 1 Click to add Title 1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2 Click to add Title 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3 Click to add Title 1 KẾT LUẬN 4 ĐỊNH NGHĨA COD  COD là chữ viết tắt tiếng Anh của: Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hoá học.  COD là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hữu cơ trong mẫu thành CO 2 và H 2 O, là chỉ tiêu thường được sử dụng trong quan trắc môi trường để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ đối với nguồn nước mặt thuộc những thuỷ vực nước ngọt. Đối với nước thải công nghiệp thì đây là chỉ tiêu không thể thiếu khi đánh giá mức độ ô nhiễm.  Ưu điểm: phân tích chỉ tiêu COD cho biết kết quả trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều (3 giờ) so với BOD (5 ngày). Do đó trong nhiều trường hợp, COD được dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm của chất hữu cơ thay cho BOD.  Nhược điểm: một trong những hạn chế chủ yếu của phân tích COD là không thể xác định phần chất hữu cơ có khả năng phân huỷ sinh học và không có khả năng phân huỷ sinh học. Thêm vào đó phân tích COD không cho biết tốc độ phân huỷ sinh học của các chất hữu cơ có trong nước thải dưới điều kiện tự nhiên ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM TRONG PHÂN TÍCH COD CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH COD  Hiện nay có hai phương pháp thường dùng để xác định COD: 2. Xác định COD bằng phương pháp kali bicromat 1. Xác định COD bằng phương pháp kali permanganat XÁC ĐỊNH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP PERMANGANAT  Phạm vi áp dụng COD Mn là lượng oxy được tiêu thụ bởi chất chủ yếu là chất hữu cơ và vô cơ có trong mẫu bị oxy hoá bởi ion permangant. Phương pháp kali permanganat dùng để xác định COD ở những nguồn nước ít ô nhiễm hay khi thành phần các chất hữu cơ trong nước đơn giản.  Nguyên tắc Mẫu sau khi thêm một lượng dư permanganat và tạo môi trường acid thì đem đun cách thuỷ. Trong điều kiện này thì ion permanganat oxy hoá mạnh. Lượng dư permanganat tiếp tục bị khử bởi iod và tạo ra I 2 Lượng I 2 sinh ra sẽ được chuẩn bởi thiosulphate Sau đó dùng chỉ thị hồ tinh bột ta xác định điểm tương đương XÁC ĐỊNH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP BICROMAT  Phạm vi áp dụng Tổng hàm lượng chất hữu cơ trong nước sẽ bị oxy hoá bởi tác nhân oxy hoá mạnh là K 2 Cr 2 O 7 và được tính tương đương với lượng oxy tiêu tốn trong quá trình này. Phương pháp bicromat thường dùng để xác định COD ở những nguồn nước bị ô nhiễm nặng hay khi thành phần trong nước là các chất hữu cơ.  Nguyên tắc Trong môi trường acid H 2 SO 4 các hợp chất hữu cơ sẽ bị oxy hoá hoàn toàn bởi K 2 Cr 2 O 7 khi đun nóng trong 2 giờ, sau đó chuẩn lượng dư bằng dung dịch chuẩn Fe 2+ với chỉ thị Ferroin. Điểm tương đương nhận được khi dung dịch chuyển từ xanh lam sang màu nâu đỏ. Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu  Để tìm hiểu thêm về 2 phương pháp KMnO 4 và K 2 Cr 2 O 7 và khả năng ảnh hưởng khi thay thế hoá chất và cách đun trong phương pháp xác định COD. Chúng tôi đặt ra 2 vấn đề khảo sát như sau: 1. Khảo sát ảnh hưởng khi thay Na 2 S 2 O 3 bằng KMnO 4 trong phương pháp KMnO 4 2. Khảo sát qui trình đun cách thuỷ trong phương pháp K 2 Cr 2 O 7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2. Khảo sát qui trình xác định COD bằng K 2 Cr 2 O 7 1. Khảo sát qui trình xác định COD bằng KMnO 4 KHẢO SÁT QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP KMnO 4 1. Khảo sát ảnh hưởng của H 2 SO 4 2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đun (H 2 SO 4 ) 3. Khảo sát ảnh hưởng của AgSO 4 4. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đun (H 2 SO 4 tác nhân ) 5. Khảo sát ảnh hưởng của Fe 3+ 6. Khảo sát hiệu suất thu hồi của phương pháp [...]... quả xác định COD bằng Na2S2O3 Thể tích mẫu trắng Thể tích Na2S2O3 0.0243N (mL) COD (ppm) 14.20 COD 10.56ppm 13.00 COD 52.82ppm 9.00 COD 10.56ppm 11.66 COD 52.82ppm 52.54 KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU HỒI CỦA PHƯƠNG PHÁP PERMANGANAT Để khảo sát hiệu suất thu hồi của phương pháp permanganat, chúng tôi thêm COD chuẩn vào mẫu nước thải Tiến hành phân tích mẫu thêm chuẩn và mẫu không thêm chuẩn theo phương pháp permanganat... COD − COD H(%) = COD them mau ×100 KHẢO SÁT QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP K2Cr2O7 1 Khảo sát ảnh hưởng của H 2SO4 2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đun (H 2SO4 ) 3 Khảo sát ảnh hưởng của AgSO4 4 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đun (H 2SO4 tác nhân) 5 Khảo sát ảnh hưởng của Fe3+ 6 Khảo sát hiệu suất thu hồi của phương pháp KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA H 2SO4 Hút 2mL mẫu Cho vào ống COD + Thay đổi lượng. .. permanganat Từ đó tính ra hiệu suất thu hồi của phương pháp Kết quả COD trên mẫu không thêm dung dịch COD chuẩn Mẫu Thể tích mẫu trắng (mL) COD (ppm) 2.95 Lignin Thể tích Fe2+ 0.2381N (mL) 49.02 2.85 147.06 3.00 Nước thải nhà máy giấy Kết quả COD trên mẫu thêm dung dịch COD chuẩn Thể tích Mẫu mẫu trắng COD Thể tích thêm 0.2381N (ppm) (mL) COD (ppm) (mL) Lignin Nước thải Hiệu suất thu hồi (%) 2.45 3.00 500... THAY Na2S2O3 BẰNG KMnO4 Hút 20mL mẫu Cho vào erlen có nút 50mL + H 2SO4 tác nhân + 4 mL KMnO4 0.1N Đậy nút, thay đổi thời gian đun cách thuỷ DD có màu hồng bền Lấy ra, làm nguội erlen + 5mL Fe2+ 0.1N + 1mL H3PO4 đậm đặc Chuẩn bằng KMnO4 0.1N Kết quả xác định COD bằng KMnO4 Thế tích mẫu trắng (mL) Thể tích KMnO4 0.096N (mL) COD (ppm) 1.10 COD 10.56ppm 2.30 COD 52.82ppm 6.55 COD 10.56ppm 11.76 COD 52.82ppm... Thay đổi lượng H 2SO4 đậm đặc + 3mL K2Cr2O7 0.25N Đậy nút vặn, lắc đều, nung ở 1500C dd nâu đỏ Để nguội, cho vào erlen Chuẩn độ bằng dd Fe2+ 0.25N 1200 COD (ppm) 1000 800 1056.40 528.20 600 105.64 400 200 V H 2SO4 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Lượng H 2SO4 đậm đặc ở thể tích 3-3.5mL là tối ưu 4 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN ĐUN ĐỐI VỚI H 2SO4 Hút 2mL mẫu Cho vào ống COD + H 2SO4 đậm đặc + 3 mL K2Cr2O7 0.25N... 105.64ppm 40 20 V H 2SO4 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Lượng H 2SO4 tác nhân cho vào ở thể tích 1-1.5mL là tối ưu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN ĐUN ĐỐI VỚI H 2SO4 tác nhân Hút 20mL mẫu Cho vào erlen có nút 50mL + H 2SO4 tác nhân + 4 mL KMnO4 0.1N Đậy nút, thay đổi thời gian đun cách thuỷ DD không màu Tiếp tục chuẩn bằng Na2S2O3 0,025N Lấy ra, làm nguội erlen + 1 mL KI 5% Chuẩn độ bằng Na2S2O3 0,025N DD vàng rơm + 1-2... cho vào erlen Chuẩn độ bằng dd Fe2+ 0.25N 1200 COD (ppm) 1000 800 1056.40 528.20 600 105.64 400 200 V H 2SO4 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Lượng H 2SO4 tác nhân tối ưu là 3-3.5mL 4 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN ĐUN ĐỐI VỚI H 2SO4 tác nhân Hút 2mL mẫu Cho vào ống COD + H 2SO4 tác nhân + 3mL K2Cr2O7 0.25N Đậy nút vặn, lắc đều, nung ở 150oC trong khoảng thời gian khác nhau dd nâu đỏ Để nguội, cho vào erlen Chuẩn. ..KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA H 2SO4 Hút 20mL mẫu Cho vào erlen có nút 50mL DD không màu + Thay đổi lượng H 2SO4 1:3 + 4 mL KMnO4 0.1N Đậy nút, đun cách Tiếp tục chuẩn thủy Ở 80oC bằng Na2S2O3 0,025N Lấy ra, làm nguội erlen + 1 mL KI 5% Chuẩn độ bằng Na2S2O3 0,025N DD vàng rơm + 1-2 giọt hồ tinh bột 1% 120 COD (ppm) 100 80 10.56ppm 52.82ppm 60 105.64ppm 40 20 V H 2SO4 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Lượng H 2SO4 (1:3)... không màu Tiếp tục chuẩn bằng Na2S2O3 0,025N Lấy ra, làm nguội erlen + 1 mL KI 5% Chuẩn độ bằng Na2S2O3 0,025N DD vàng rơm + 1-2 giọt hồ tinh bột 1% Nồng độ Fe3+ (ppm) 1 3 10 15 8.70 8.35 7.90 49.98 51.94 54.88 58.31 62.72 Thể tích mẫu trắng (mL) Thể tích Na2S2O3 0.0243N (mL) COD 52.82 (ppm) 5 14.30 9.20 9.00 Khi nồng độ Fe3+ từ 3ppm trở lên sẽ ảnh hưởng đến qui trình xác định COD KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG... 3 Lượng H 2SO4 (1:3) cho vào trong khoảng 1-1.5mL là tối ưu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN ĐUN ĐỐI VỚI H 2SO4 Hút 20mL mẫu Cho vào erlen có nút 50mL + H 2SO4 1:3 + 4 mL KMnO4 0.1N Đậy nút, thay đổi thời gian đun cách thuỷ DD không màu Tiếp tục chuẩn bằng Na2S2O3 0,025N Lấy ra, làm nguội erlen + 1 mL KI 5% Chuẩn độ bằng Na2S2O3 0,025N DD vàng rơm + 1-2 giọt hồ tinh bột 1% 120 COD (ppm) 100 80 10.56ppm . SO SÁNH KHẢ NĂNG ĐỊNH LƯỢNG COD TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH SỬ DỤNG K 2 Cr 2 O 7 V KMnO 4 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH BÁO CÁO ĐỒ. COD CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH COD  Hiện nay có hai phương pháp thường dùng để xác định COD: 2. Xác định COD bằng phương pháp kali bicromat 1. Xác định COD bằng phương pháp kali permanganat XÁC ĐỊNH. CỨU 2. Khảo sát qui trình xác định COD bằng K 2 Cr 2 O 7 1. Khảo sát qui trình xác định COD bằng KMnO 4 KHẢO SÁT QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP KMnO 4 1. Khảo sát ảnh hưởng của H 2 SO 4 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh khả năng định lượng cod trong nước thải bằng phương pháp chuẩn độ thể tích sử dụng K2Cr2O7 và KMnO4, So sánh khả năng định lượng cod trong nước thải bằng phương pháp chuẩn độ thể tích sử dụng K2Cr2O7 và KMnO4, So sánh khả năng định lượng cod trong nước thải bằng phương pháp chuẩn độ thể tích sử dụng K2Cr2O7 và KMnO4

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm