0

hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và phương pháp tiến hành thí nghiệm

45 771 0
  • hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và phương pháp tiến hành thí nghiệm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 15:00

Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ Chương 2: HỆ THỐNG THÍ NNGHIỆM HOÁ HỌC PHẦN VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN 1. Nội dung kiến thức phần vô cơ líp 12 ban KHTN Phần hoá học vô cơ líp 12 ban KHTN có nhiệm vụ phát triển và hoàn chỉnh những kiến thức hoá học vô cơ ở cấp THCS và ở líp 10, 11 THPT trên cơ sở lí thuyết chủ đạo của chương trình. Nội dung kiến thức phần vô cơ líp 12 ban KHTN có thể chia thành hai phần như sau: - Phần đại cương về kim loại, gồm các kiến thức chung về kim loại như: tính chất vật lí và hoá học chung của các kim loại và hợp kim, sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại - Phần các kim loại cụ thể: Phần này chủ yếu đi sâu vào tìm hiểu một số kim loại cụ thể quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Như vậy nội dung của phần thứ nhất mang tính định hướng giúp HS có cái nhìn khái quát về kim loại; có sự kết hợp với lí thuyết chủ đạo của chương trình để đi sâu nghiên cứu một số kim loại cụ thể có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Đồng thời phần hoá vô cơ của líp 12 ban KHTN còn được mở rộng thêm một số vấn đề về ứng dụng và vai trò của các kiến thức hoá học trong đời sống XH. Vì vậy, phần hoá học vô cơ líp 12 ban KHTN gồm các chương: Chương 4 : Đại cương về kim loại Chương 5 : Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 6 : Crom-Sắt-Đồng Chương 7 : Phân tích hoá học Chương 8 : Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường 2-Những điểm mới so với chương trình hiện hành So với chương trình hoá học líp 12 hiện hành, phần hoá học vô cơ líp 12 ban KHTN có những thay đổi sau: 32 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ 2.1. Sự phân phối số tiết học và cấu trúc các chương Sù thay đổi về phân phối chương trình hoá vô cơ được thể hiện qua bảng so sánh sau: Tổng số tiết Lí thuyết Luyện tập Ôn tập Thực hành Kiểm tra Chương trình ban KHTN (2tiết/tuần) 46 31 (67,4%) 3 (6,5%) 2 (4,4%) 6 (13,0%) 4 (8,7%) Chương trình hiện hành (2tiết/tuần) 33 24 (72,7%) 1 (3,0%) 3 (9,1%) 2 (6,1%) 3 (9,1%) Từ bảng trên ta thấy có sự thay đổi sau: - Tổng số tiết dành cho phần hoá vô cơ tăng từ 33 tiết lên 46 tiết, điều này là do đưa thêm hai chương: Chương 7: “Phân tích hoá học” và chương 8: “Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường” vào, đồng thời phần hoá hữu cơ chỉ còn 3 chương do đã đẩy lùi ba chương đầu xuống líp 11. - Số tiết lí thuyết,ôn tập được giảm đi đồng thời tăng số tiết luyện tập, thực hành, đặc biệt là số tiết thực hành được tăng từ 2 tiết lên 6 tiết. - Các bài luyện tập, thực hành có nội dung cụ thể, rõ ràng giúp HS dễ theo dõi, chuẩn bị. 2.2. Những thay đổi về nội dung trong các chương Nội dung trong các chương có bổ sung những kiến thức mới chuyên sâu hơn và chú trọng hơn đến TNTH khi nghiên cứu kiến thức mới. Cụ thể: 1. Chương: “Đại cương về kim loại” được bổ sung những nội dung sau: - Vấn đề “Điện hoá” trong kim loại, bao gồm: Khái niệm về pin điện hoá; thế điện cực chuẩn của kim loại; dãy điện hoá chuẩn của kim loại và ý nghĩa; sù điện phân. - Điều chế kim loại được đề cập một cách hoàn chỉnh hơn, trong phương pháp điện phân có sử dụng định luật Faraday. 33 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ 2. Chương: “Kim loại kiềm-Kiềm thổ-Nhôm” có thêm kiến thức mới nh: Năng lượng ion hoá; công thức hoá học của muối nhôm aluminat được viết dưới dạng muối phức Na[Al(OH) 4 ]. 3. Chương: “Crom-Sắt-Đồng” được bổ sung nghiên cứu mét sè kim loại: - Tìm hiểu về tính chất hoá học đặc trưng của các hợp chất Cr(II), Cr(III), Cr(VI). - Tính chất của Cu và những hợp chất Cu(I), Cu(II). - Một sè kim loại thông dụng khác nh: Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb về tính chất ,ứng dụng và điều chế. 4. Chương: “Phân tích hoá học” bao gồm những nội dung chính là: - Nhận biết một số cation kim loại và một số anion. - Nhận biết một số hợp chất hữu cơ: ancol, anđehit, axit cacboxylic, glucozơ, tinh bét. 5. Chương: “Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường” với những nội dung tìm hiểu là: - Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế(vấn đề năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu). - Hoá học và vấn đề xã hội(vấn đề lương thực, thực phẩm, may mặc và sức khoẻ con người). - Hoá học và vấn đề môi trường(vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường). Nhận xét: - Nội dung kiến thức trong mỗi chương có bổ xung kiến thức mới mang tính khoa học hiện đại nhằm nâng cao cơ sở lý thuyết để tăng khả năng giải thích, dự đoán lý thuyết của HS trong quá trình vận dụng kiến thức giúp HS tìm hiểu sâu sắc bản chất của hiện tượng hoá học. Điều này được thể hiện rõ ở ngay chương Đại cương về kim loại. 34 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ - Hệ thống kiến thức về chất mang tính toàn diện hơn, đảm bảo cho HS có đủ dữ kiện để hiểu và vận dụng lý thuyết chủ đạo đồng thời làm phong phú vốn kiến thức của HS. - Việc tăng cường sử dụng TN và làm phong phú các dạng bài tập giúp các kĩ năng hoá học cơ bản của HS(kĩ năng dự đoán, giải thích, thực hành ) được hoàn thiện. - Sau một số bài học còn có thêm phần tư liệu đọc thêm giúp HS có thêm những thông tin khoa học, kiến thức thực tế làm cho hoá học gắn bó với đời sống thực tế hơn kích thích sù ham học hỏi hiểu biết của HS. II. HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM PHẦN VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN Sau khi nghiên cứu SGK, SGV líp 12 ban KHTN(thí điểm) phần hoá vô cơ, chúng tôi thấy rằng so với chương trình hiện hành số lượng TN trong mỗi tiết dạy, số bài thực hành tăng lên nhiều. Chất lượng cũng được nâng cao một bước: tăng cường TN nghiên cứu,TN tạo tình huống có vấn đề và phần lớn các TN có thể do tù tay HS tiến hành. Các TN cũng đã được hướng dẫn cách tiến hành. Trong giảng dạy hoá học, việc lùa chọn và xây dựng được mét hệ thống các TN cho mỗi tiết dạy, cho mỗi chương cũng như cách tiến hành các TN đó để sử dụng chúng theo hướng dạy học tích cực là rất có Ých cho mỗi GV đứng líp vì sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức vào việc chuẩn bị các TN. Với mục đích đó, chúng tôi đã tiến hành lùa chọn các TN dùng để giảng dạy trong từng bài học của các chương thuộc phần hoá vô cơ líp 12 ban KHTN(thí điểm) và tiến hành làm các TN đó để xác định các yếu tè đảm bảo thành công, an toàn khi biểu diễn TN. Dưới đây là hệ thống các TN cho phần hoá vô cơ líp 12 ban KHTN(thí điểm) mà chúng tôi đã lùa chọn cụ thể cho từng bài theo các chương và cách tiến hành các TN đó đÓ đảm bảo thành công và an toàn: 1. Hệ thống các thí nghiệm cần thực hiện Bài học TN tiến hành Hoá chất,dụng cô 35 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ Chương 4: Đại cương kim loại Bài 15: (2 tiết) Kim loại. Hợp kim - Zn tác dụng với HCl, H 2 SO 4 loãng. - Cu tác dụng với HNO 3 . - Fe tác dụng với CuSO 4 . - Hoá chất: Cu lá, Zn hạt, Fe bét hoặc đinh sắt; các dd :HCl, HNO 3 , CuSO 4 , bông tẩm xót. - Dụng cô: ống nghiệm, phễu chiết ,eclen, pipet, nót caosu, đèn cồn, bông thuỷ tinh, giá để ống nghiệm ,kẹp ống nghiệm. Bài 16: (2 tiết) Dãy điện hoá của kim loại.Sự điện phân. - Đo suất điện động của pin điện hoá Zn-Cu . - Điện phân dd CuSO 4 . -Hoá chất : các dd:CuSO 4 1M, ZnSO 4 1M, CuSO 4 0,5M. -Dụng cô : Cặp điện cực graphit,cặp điện cực Zn-Cu, cầu muối, ống thuỷ tinh chữ U, cốc thuỷ tinh, nót cao su. Nguồn điện một chiều(pin 1,5V), dây dẫn ,vôn kế. Bài 17: (2 tiết) Sự ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại - Ăn mòn điện hoá trong dd axit loãng. - Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá. -Hoá chất: ddH 2 SO 4 loãng, Cu lá, Zn dây, đinh sắt, ddK 3 [Fe(CN) 6 ]. -Dụng cô: Cốc thuỷ tinh, ống nghiệm loại nhá, dây dẫn nối với bóng đèn hoặc vôn kế. Bài 20: (1 tiết) Bài thực hành số 3: Dãy điện hoá của kim loại.Điềuchế kim loại - Đo suất điện động của pin:Zn-Cu; Zn-Pb. - Điện phân dd CuSO 4 . -Hoá chất: Cu, Zn, Pb dạng thanh. Các dd: ZnSO 4 1M, CuSO 4 1M ,Pb(NO 3 ) 2 1M, CuSO 4 0,5M. -Dụng cô(cho một nhóm HS): Cốc thuỷ tinh:2, vôn kế :1, điện cực graphit:2, dây dẫn có kẹp:2, cầu muối KCl:2, bình điện phân:1, pin 1,5V:2. 36 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ Bài 21: (1 tiết) Bài thực hành số 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại - Ăn mòn điện hoá Fe-Cu. - Bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hoá: bảo vệ sắt bằng kẽm. -Hoá chất: Cu lá, Fe đinh, Zn dây, dd NaCl đặc, dd K 3 [Fe(CN) 6 ]. - Dụng cô: Cốc thuỷ tinh loại100ml: 4, dây dẫn có kẹp :1, bìa cứng:2. Chương 5: Kim loại kiềm- Kiềm thổ- Nhôm Bài 22: (1 tiết) Kim loại kiềm - Na tác dụng với H 2 O, Cl 2 , HCl đậm đặc. -Hoá chất: Na; Cl 2 chứa trong bình thuỷ tinh, H 2 O,HClđặc,phenolphtalein. -Dụng cô:Nót cao su có ống vuốt nhọn xuyên qua, phễu thuỷ tinh,diêm, muôi sắt, đèn cồn, pipet, ống nghiệm . Bài 23: (1 tiết) Mét số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - NaOH tác dụng với HCl, CuSO 4 . - Điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dd NaCl. - NaHCO 3 tác dụng với NaOH; HCl. - Na 2 CO 3 tác dụng với HCl, quì tím. -Hoá chất: ddNaOH, NaHCO 3 , HCl Na 2 CO 3 , pp ,CuSO 4 , giấy quì tím. -Dụng cô: ống nghiệm cỡ nhỏ hoặc đế sứ, pipet, giá ống nghiệm. Bài 24: (1 tiết) Kim loại kiềm thổ - Mg tác dụng với: O 2 , HCl; H 2 O; CuSO 4 - Mg tác dụng với CO 2 . - Hoá chất: Mg phoi bào, ddHCl, H 2 O ,CuSO 4 . - Dụng cô: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, kẹp sắt, pipet, giá ống nghiệm. Bài 25: (1 tiết) Một số hợp chất quan trọng của - Ca(OH) 2 tác dông với HCl,CO 2 ,CuCl 2 -CaCO 3 tác dụng với HCl, CH 3 COOH. -Hoá chất: các dd Ca(OH) 2 , CuCl 2 , HCl, CH 3 COOH; CaCO 3 , pp. -Dụng cô: ống nghiệm hoặc đế sứ, kẹp gỗ, pipet, giá ống nghiệm, đèn 37 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ kim loại kiềm thổ cồn, bình kíp đơn giản. Bài 26: (1 tiết) Nước cứng - Tác hại của nước cứng. - Làm mềm nước cứng tạm thời. - Làm mềm nước cứng vĩnh cửu -Hoá chất: các dd: Ca(HCO 3 ) 2 , nước xà phòng, Na 2 CO 3 , CaCl 2 , nước cất. -Dụng cô: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, pipet, giá ống nghiệm. Bài 27: (1 tiết) Nhôm - Al tác dụng với O 2 (khôngkhí); NaOH; Fe 2 O 3 ; CuSO 4 . - Hoá chất: Al bét, lá, Mg dây, Fe 2 O 3 bét, các dd:NaOH, CuSO 4 , HgCl 2 . - Dụng cô: chén sứ, cát, ống nghiệm, đèn cồn, pipet, búa, giấy lọc, giá ống nghiệm. Bài 28: (1 tiết) Một số hợp chất quan trọng của nhôm - Al 2 O 3 tác dụng với : HCl; NaOH. - Al(OH) 3 tác dụng với: HCl, NaOH. - Hoá chất: Al 2 O 3 (bét), các dd: HCl, NaOH, AlCl 3 đặc. -Dụng cô: ống nghiệm, pipet, kẹp gỗ ,giá ống nghiệm. Bài 30: (1 tiết) Bài thực hành số 5: Tính chất của KLK, KT và nhôm. - Phản ứng của Na, Mg, Al với H 2 O. - Al +CuSO 4 . - Điều chế và thử tính chất của Al(OH) 3. -Hoá chất: các kim loại Na, Mg, Al; các dd: HCl, CuSO 4 , AlCl 3 đặc, NaOH đặc. -Dụng cô: ống nghiệm cỡ nhá và to, ống vuốt nhọn, chậu thuỷ tinh, kẹp kim loại, dao, giấy thấm, giấy ráp, pipet, giá để ống nghiệm,đèn cồn. Chương 6: Crom - Sắt - Đồng Bài 32: (1 tiết) Một số hợp chất của - Cr(OH) 3 tác dụng với NaOH; HCl. - Sự chuyển hoá Cr 2 O 7 2- . - K 2 Cr 2 O 4 tác dụng với -Hoá chất: Cr 2 O 3 (bét), các dd: CrCl 3 , K 2 Cr 2 O 7 , K 2 CrO 4 , NaOH, HCl, KI. -Dụng cô: ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, pipet, giá ống nghiệm. 38 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ Crom KI. Bài 33: (1 tiết) Sắt - Fe tác dụng với H 2 SO 4 loãng và đặc. - Fe HNO 3 loãng và đặc. -Hoá chất: Fe(phoi bào), ddHNO 3 đặc, ddH 2 SO 4 đặc,loãng. -Dụng cô: ống nghiệm, đèn cồn, pipet, kẹp gỗ, diêm, giá ống nghiệm. Bài 34: (1 tiết) Hợp chất của sắt - Fe(OH) 2 tác dụng với O 2 Èm. - Fe 2+ tác dụng với dd KMnO 4 . - Fe 3+ tác dụng với Cu, KI. -Hoá chất: các dd: Fe 2+ , Fe 3+ , KMnO 4 , KI, H 2 SO 4 l, NaOH, hồ tinh bét; Cu mảnh. -Dụng cô: ống nghiệm, pipet, kẹp gỗ ,giá ống nghiệm. Bài 36: (2 tiết) Đồng. Mét số hợp chất của đồng - Cu tác dụng với H 2 SO 4 , HNO 3 . - Cu tác dụng với HCl+O 2 - Cu tác dụng với AgNO 3 -Hoá chất: Cu(mảnh), các dd:H 2 SO 4 đặc và loãng, HNO 3 đặc,loãng,AgNO 3 . -Dụng cô: ống nghiệm, đèn cồn, pipet, kẹp gỗ, giá ống nghiệm. Bài 39: (1 tiết) Bài thực hành số 6: Tính chất hoá học của Crom,sắt , đồng và những hợp chất của chúng - K 2 Cr 2 O 7 tác dụng với Fe 2+ - Điều chế và tính chất của Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 . - Fe 3+ tác dụng với I - . - Đồng tác dụng với axit: H 2 SO 4 , HNO 3 . - Hoá chất: các dd: K 2 Cr 2 O 7 , FeSO 4 , H 2 SO 4 (loãng và đặc), HCl Fe 2 (SO 4 ) 3 , NaOH, FeCl 3 , HNO 3 loãng ; Cu. - Dụng cô : ống nghiệm, pipet ,đèn cồn, đũa thuỷ tinh, kẹp, giá ống nghiệm. Chương 7: Phân tích hoá học Bài 40: (2 tiết) Phân tích định tính một số ion vô cơ trong dung dịch - Nhận biết các cation: NH 4 + ,Na + , K + , Ca 2+ , Ba 2+ , Al 3+ ,Cr 3+ , Fe 3+ , Fe 2+ , Cu 2+ , Mg 2+ . - Nhận biết các anion :NO 3 - ,SO 4 2- , SO 3 2- , CO 3 2- , - Hoá chất: các dd: NH 4 Cl, CrCl 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 ,CuSO 4 , MgSO 4 , KCl, BaCl 2 ,Na 2 SO 4 , Na 2 SO 3 , NaNO 3 , Na 2 CO 3 , NaCl. - Các dd thuốc thử: NaOH, Cu, NH 3 39 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ Cl - . K 2 Cr 2 O 7 , KSCN, Na 2 HPO 4 , H 2 SO 4 l, H 2 O 2 . Dụng cô: ống nghiệm nhỏ, kẹp gỗ, giá ống nghiệm. Bài 41: (1 tiết) Nhận biết một số hợp chất hữu cơ - Nhận biết ancol. - Nhận biết anđehit. -Nhận biết axit cacboxylic. - Nhận biết glucozơ. - Nhận biết tinh bét. -Hoá chất: Rượu etylic, Na, glixerol ,Cu(OH) 2 , các dd: NaOH, NH 3 , AgNO 3 , I 2 , Br 2 , anđehit fomic, axit axetic, glucozơ, tinh bét. -Dụng cô: đèn cồn, ống nghiệm, kẹp gỗ, pipet, giá ống nghiệm. Bài 43: (1 tiết) Bài thực hành số 7: Nhận biết một số ion vô cơ -Nhận biết : NH 4 + , CO 3 2- . -Nhận biết : Fe 2+ ; Fe 3+ -Nhận biết : Cu 2+ -Nhận biết: NO 3 - - Hoá chất: các dd: FeCl 2 , FeCl 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , CuSO 4 , NaNO 3 , Na 2 CO 3 . - Các dd thuốc thử: NaOH, K 2 Cr 2 O 7 , KSCN, NH 3 , H 2 SO 4 l, quì tím. - Dụng cô: ống nghiệm nhỏ, kẹp gỗ, đèn cồn, pipet, giá để ống nghiệm. Bài 44 : (1 tiết) Bài thực hành số 8: Nhận biết một số hợp chất hữu cơ -Nhận biết etanol -Nhận biết axit axetic. -Nhận biết các lọ hoá chất không nhãn. - Hoá chất: Rượu etylic, các dd: KI bão hoà I 2 , NaOH, Na 2 CO 3 FeCl 3 rất loãng, CH 3 COOH,CH 3 CHO,glucozơ. -Dụng cô: ống ghiệm, kẹp, pipet, đèn cồn, giá ống nghiệm. 2-Phương pháp tiến hành TN  Các TN được chúng tôi trình bày theo các bài học với các nội dung sau: - Cách tiến hành TN. - Hiện tượng, giải thích và pthh xảy ra. 40 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ - Những chú ý, gồm: Điều kiện đÓ TN thành công, an toàn, tiết kiệm hoá chất; những đề xuất cải tiến dụng cụ TN, cách tiến hành một số TN phù hợp với điều kiện thực tế phổ thông về cơ sở vật chất.  Với những TN đơn giản có thể cho HS tự tiến hành chúng tôi trình bày theo cách tiến hành với lượng nhỏ hoá chất. Với những TN GV biểu diễn được tiến hành với dụng cô, hoá chất đủ để HS cả líp có thể quan sát rõ hiện tượng xảy ra. Dưới đây là những TN mà chúng tôi đã tiến hành: Chương 4: Đại cương kim loại Thí nghiệm 1: Zn tác dụng với dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng Cách tiến hành: Lấy vào ống nghiệm loại nhỏ khoảng 1ml dd HCl (hoặc H 2 SO 4 ) loãng và bỏ vào đó một viên kẽm nhỏ. Quan sát hiện tượng? Hiện tượng và giải thích: Có bọt khí H 2 thoát ra, pthh: 2H + + Zn → Zn 2+ + H 2 ↑ Chó ý: - Nếu Zn nguyên chất thì khí H 2 thoát ra rất chậm, tuy nhiên trong thực tế sau một thời gian khí H 2 thoát ra rất nhanh(do Zn không nguyên chất) do đó sau khi HS quan sát hiện tượng xong, cần bá ngay viên kẽm ra, rửa sạch và thu hồi để tiết kiệm hoá chất và tránh khí H 2 không thoát ra nhiều trong phòng. - Nếu không có Zn hạt, có thể lấy vỏ pin háng cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông để làm TN sau khi đã đánh sạch chất keo và hoá chất khác bám vào. Thí nghiệm 2: Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 Cách tiến hành: Lấy vào ống nghiệm loại nhỏ khoảng 1ml dd HNO 3 loãng và bỏ vào đó mét mảnh đồng mỏng(0,5cm 2 ). Quan sát hiện tượng? Dùng bông tẩm dd NaOH đậy kín miệng ống nghiệm khi quan sát xong hiện tượng. Hiện tượng và giải thích: Cã bọt khí không màu thoát ra trên bề mặt lá đồng và ở khoảng giữa-gần miệng ống nghiệm khí chuyển sang màu nâu, dd có màu xanh. Pthh: 3Cu + 8H + + 2NO 3 - loãng → 3Cu 2+ xanh + 2NO↑+ 4H 2 O NO (không màu) + O 2 (kk) → NO 2 (màu nâu) 41 [...]... màu đỏ bám vào và khí H 2 thoát ra mạnh hơn ống nghiệm còn lại do tạo ra vô số cặp pin Zn-Cu Tuy nhiên, tiến hành TN theo cách này không nhận ra được sự xuất hiện của dòng điện, chỉ xác định được có sù ăn mòn điện hoá qua hiện tượng tốc độ thoát khí H2 Thí nghiệm 7: Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá Cách tiến hành: Lấy vào hai ống nghiệm mỗi ống 4-5ml dd H 2SO4 rất loãng Cho vào cốc(1)... khí Cl 2 thoát ra làm đỏ giấy quì tím Èm và sau đó mất màu Chó ý: Có thể thử khí Cl2 thoát ra bằng cách nhỏ vài giọt dd KI và hồ tinh bét vào cực dương Thí nghiệm 13: NaHCO3 tác dụng với NaOH; HCl Cách tiến hành: - Lấy 2-3 thìa thuỷ tinh bét NaHCO 3 cho vào ống nghiệm Rãt 4-5 ml nước vào và lắc mạnh Quan sát hiện tượng? Chia dd thu được thành hai phần: - Phần 1: Nhá từng giọt dd HCl vào - Phần 2: Nhá... hưởng đến kết quả thí nghiệm tiếp theo Thí nghiệm 21: Làm mềm nước tạm thời bằng hoá chất Cách tiến hành: Lấy vào 2 ống nghiệm (1) và (2), mỗi ống 2-3 ml dd Ca(HCO3)2 Nhỏ từ từ dd Na2CO3 vào (1) cho đến khi kết tủa hoàn toàn Lọc lấy nước trong (qua giấy lọc) cho vào ống (3) Cho 1ml nước xà phòng vào (2) và (3) rồi lắc mạnh Quan sát hiện tượng ? Hiện tượng và giải thích: Khi nhá dd Na2CO3 vào ống (1) thì... 6 : Crom - Sắt - Đồng Thí nghiệm 29: Cr3+ tác dụng với NaOH; Cr(OH)3 tác dụng với NaOH; HCl Cách tiến hành: - Lấy vào hai ống nghiệm, mỗi ống 2ml dd CrCl 3 Nhá vào mỗi ống nghiệm vài giọt dd NaOH Quan sát hiện tượng xảy ra ? - Nhỏ từ từ dd HCl vào ống nghiệm thứ nhất và dd NaOH vào ống nghiệm thứ hai tới dư Quan sát hiện tượng, viết pthh và rót ra nhận xét Hiện tượng và giải thích: - Dung dịch CrCl3... khí líp học Líp cát để bảo vệ bình phòng khi Na rớt xuống làm nứt lọ Thí nghiệm 11: NaOH tác dụng với HCl, CuSO4 Cách tiến hành: - Lấy vào hai ống nghiệm loại nhỏ, mỗi ống 1ml dd NaOH Nhỏ vào mỗi ống một giọt dd phenolphtalein Thêm từ từ từng giọt dd HCl vào ống (1), dd CuSO 4 vào ống (2) Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích? Hiện tượng và giải thích: Khi nhá phenolphtalein vào hai ống nghiệm chứa... biến đổi là lúc Fe2+ đã bị oxi hoá hết thành Fe3+ Nhận xét: Muối Fe2+ có tính khử Thí nghiệm 36: Fe3+tác dụng với Cu Cách tiến hành: Lấy vào ống nghiệm khoảng 3ml dd Fe 2(SO4)3 Bỏ vào ống nghiệm mét Ýt phoi đồng(hoặc bột đồng) Quan sát hiện tượng xảy ra Hiện tượng và giải thích: Sau khoảng 1-2 phút,màu vàng của dd bị nhạt dần và chuyển thành màu xanh, bột đồng bị hoà tan một phần Phản ứng : Fe3+ + Cu →... Cl-, SO42- lớn vì Fe(III) tạo phức bền với các ion này Thí nghiệm 47: Nhận biết cation Fe2+ Cách tiến hành: Nh TN 32 và 33 Thí nghiệm 48: Nhận biết cation Cu2+ Cách tiến hành: Lấy 3-4 giọt muối Cu2+ vào ống nghiệm Thêm từng giọt dd NH3 vào Quan sát hiện tượng xảy ra? Hiện tượng và giải thích: Ban đầu có kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó tan ra và dd có màu xanh lam của phức [Cu(NH3)4]2+ Phản ứng:... dông với HCl đặc Cách tiến hành: Cho vào ống nghiệm 3/4 thể tích dd HCl 26-30% và cặp lên giá sắt Cắt một mẩu Na bằng hạt đậu xanh, thấm sạch dầu vào bỏ vào ống nghiệm Đậy ống nghiệm bằng phễu thuỷ tinh cuống nhỏ hoặc nót cao su có ống vuốt nhọn xuyên qua Châm lửa đốt khí thoát ra ở cuống phễu Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích? Hiện tượng và giải thích: Viên Na chuyển thành giọt tròn chạy trên... CrO42Cách tiến hành: - Lấy hai ống nghiệm, cho vào ống nghiệm thứ nhất 2ml dd muối K 2CrO4, ống nghiệm thứ hai 2ml dd K2Cr2O7 - Nhá vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt dd HCl(hoặc H2SO4) Quan sát hiện tượng xảy ra - Nhá vào ống nghiệm thứ hai vài giọt dd NaOH Quan sát hiện tượng xảy ra và rót ra nhận xét Hiện tượng và giải thích: - Dung dịch trong ống nghiệm thứ nhất chuyển từ màu vàng sang màu da cam Phản ứng... dd thu được không có màu vàng Thí nghiệm 33: Fe bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc Cách tiến hành: - Lần lượt lấy vào 2 ống nghiệm 3-4ml các dd H 2SO4 đặc và 3-4ml dd HNO3 đặc nguội Bỏ vào mỗi ống nghiệm vài phoi bào sắt sạch(hoặc một chiếc đinh sắt sạch) Quan sát hiện tượng xảy ra? 59 Nguyễn Khắc Công Luận văn thạc sĩ - Lấy phoi bào sắt ở hai ống nghiệm ra cho vào hai ống nghiệm chứa dd HCl loãng . 2: HỆ THỐNG THÍ NNGHIỆM HOÁ HỌC PHẦN VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN 1. Nội dung kiến thức phần vô cơ líp 12 ban KHTN . thực tế hơn kích thích sù ham học hỏi hiểu biết của HS. II. HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM PHẦN VÔ CƠ LÍP 12 BAN KHTN Sau khi nghiên cứu SGK, SGV líp 12 ban KHTN (thí điểm) phần hoá vô cơ, chúng tôi thấy. Đồng thời phần hoá vô cơ của líp 12 ban KHTN còn được mở rộng thêm một số vấn đề về ứng dụng và vai trò của các kiến thức hoá học trong đời sống XH. Vì vậy, phần hoá học vô cơ líp 12 ban KHTN gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và phương pháp tiến hành thí nghiệm, hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và phương pháp tiến hành thí nghiệm, hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và phương pháp tiến hành thí nghiệm

Từ khóa liên quan