0

chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài mòn

161 540 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2015, 06:42

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT d DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ f DANH MỤC CÁC BẢNG h MỞ ĐẦU 1 Chương 1 5 Tổng quan về chẩn đoán động cơ đốt trong 5 1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 5 1.1.1 Vấn đề chung của chẩn đoán động cơ đốt trong 5 1.1.2 Chẩn đoán động cơ trên cơ sở mô hình trợ giúp 6 1.1.3 Phương pháp chẩn đoán động cơ hiện đang được dùng trên ô tô 9 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 12 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 12 1.2.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 14 Chương 2 17 Cơ sở lý thuyết về mòn các chi tiết động cơ đốt trong và phân tích dầu bôi trơn trong chẩn đoán mòn 17 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẨN ĐOÁN MÒN CỦA ĐỘNG CƠ 17 2.1.1 Phương trình giữa nồng độ hạt mài trong dầu và tốc độ mòn khi không tính đến hiệu quả lọc17 2.1.2 Phương trình giữa nồng độ hạt mài và tốc độ mòn bề mặt ma sát có tính đến hiệu quả lọc 24 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HƯ HÁNG DO MÒN CỦA VẬT LIỆU 27 2.2.1 Thông số cơ bản của vật liệu ma sát 27 2.2.2 Vật liệu cặp ma sát 28 2.2.3 Tập hợp tải ma sát 29 2.2.4 Điều kiện tiếp xúc 29 2.3 QUY LUẬT MÒN CỦA CÁC CHI TIẾT MA SÁT TRONG ĐỘNG CƠ 32 2.3.1 Các dạng hao mòn và hư háng của bề mặt ma sát 32 2.3.2 Quy luật mòn của các chi tiết ma sát trong động cơ 32 2.4 DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ 36 2.4.1 Thành phần hoá học và phân đoạn dầu mỏ 36 2.4.2 Thành phần của dầu bôi trơn 36 2.4.3 Biến chất dầu bôi trơn động cơ Điezen 37 2.5 CÁC TÍNH CHẤT LÝ- HOÁ DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DÙNG CHẨN ĐOÁN 39 Chương 3 46 Phương pháp và thiết bị phục vụ chẩn đoán động cơ qua phân tích các hạt mài mòn trong dầu bôi trơn 46 3.1 PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÁC HẠT MÀI MÒN TRONG DẦU BÔI TRƠN 46 3.1.1 Sự xuất hiện của phổ hấp thụ nguyên tử 46 3.1.2 Nguyên tắc của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 47 3.1.3 Kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu 47 3.1.4 Trang bị của phép đo AAS 48 3.2 PHƯƠNG PHÁP TÁCH HẠT MÀI TRONG DẦU BÔI TRƠN 49 3.2.1 Phương pháp tách các hạt mài mòn kim loại trong dầu bôi trơn 50 3.2.1.1 Đặc tính kỹ thuật của máy Ferrograph 50 3.2.1.2 Đặc tính kỹ thuật của Ferroscope TFX-X1 51 3.2.1.3 Sự phân bố các hạt mài mòn trên Ferrogram 52 3.2.2 Kỹ thuật lấy mẫu dầu 53 3.2.3 Chuẩn bị và pha loãng mẫu 54 3.2.4 Kỹ thuật Ferrograph 54 3.2.5 Đọc các Ferrogram 56 3.2.6 Xử lý nhiệt các Ferrogram 57 - c - 3.3 CÁC HẠT MÀI MÒN VÀ NGUỒN GỐC CỦA CHÚNG 59 3.3.1 Hình thái các dạng mài mòn chủ yếu và các hạt mài mòn tương ứng từ các chi tiết chịu ma sát trong động cơ Điezen 59 3.3.1.1 Hạt mài mòn ở chế độ động cơ hoạt động bình thường 59 3.3.1.2 Hạt mài mòn cắt 60 3.3.1.3 Hạt mài hình cầu 61 3.3.1.4 Mòn trượt khốc liệt 62 3.3.1.5 Hạt mài mòn bạc lót (các bộ phận quay) 62 3.3.1.6 Hạt mài mòn bánh răng (sự liên kết giữa trượt và lăn) 63 3.3.2 Các kim loại tách ra từ các chi tiết động cơ 64 3.3.2.1 Hạt không từ tính màu trắng 65 3.3.2.2 Hạt hợp kim đồng 66 3.3.2.3 Hạt hợp kim Ba bít 67 3.3.2.4 Các dạng nhiễm bẩn 68 3.3.2.5 Biến chất của sản phẩm dầu bôi trơn và Polyme do ma sát 69 3.3.2.6 Hạt từ tính 71 Chương 4 76 Chẩn đoán động cơ Điezen 3408 lắp trên xe CAT 769C 76 4.1 THEO DÕI VÀ CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ ĐIEZEN 3408 LẮP TRÊN XE CAT 769C 76 4.1.1 Các thông số kỹ thuật của động cơ 3408 76 4.1.2 Các thông số về dầu dùng để chạy chẩn đoán trên động cơ 3408 76 4.2 HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ 3408 77 4.2.1 Sơ đồ đường dầu bôi trơn từ các te dầu đến đường dầu chính 77 4.2.2 Sơ đồ đường dầu bôi trơn bên trong động cơ điezen 3408 78 4.3 CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA LẤY MẪU ĐỊNH KỲ 79 4.3.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu dầu bôi trơn định kỳ 79 4.3.2 Phương pháp chạy chẩn đoán động cơ 80 4.3.3 Những triệu chứng dùng trong chẩn đoán 81 4.3.4 Trình tự chẩn đoán động cơ 3408 81 4.4 KẾT QUẢ THEO DÕI CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ 3408 LẮP TRÊN XE CAT 769C 84 4.4.1 Kết quả theo dõi xe 02 84 4.4.2 Kết quả theo dõi xe 13 89 4.4.3 Kết quả theo dõi xe 15 93 4.4.4 Kết quả theo dõi các xe lấy theo thời điểm 200 giê và 250 giê 96 4.4.5 Đánh giá kết quả của các xe theo dõi ở thời điểm 200 giê và 250 giê 103 4.5 CÁC HẠT MÀI MÒN KHÁC ĐÃ PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THEO DÕI 110 Kết luận chung của luận án 116 Danh mục các công trình có liên quan đến luận án được công bố TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC - d - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu La tinh A 0 - Diện tích hình học tiếp xúc ma sát A 1 - Tổng diện tích danh nghĩa A a - Diện tích tiếp xúc danh nghĩa r A - Diện tích tiếp xúc thực ri A - Diện tích tiếp xúc vĩ mô a - Nửa chiều rộng tiếp xúc điểm của cặp ma sát có líp phủ a 0 - Nửa chiều rộng tiếp xúc điểm của cặp ma sát không có líp phủ b - Chiều rộng tiếp xúc đường của cặp ma sát có líp phủ b 0 - Chiều rộng tiếp xóc đường của cặp ma sát không có líp phủ C - Nồng độ các hạt kim loại mài mòn trong dầu c - Tốc độ của ánh sáng trong chân không C ov - Hệ số trùng khít D- Cường độ hấp thụ của một vạch phổ d- Đường kính trung bình của vết tiếp xúc E’- Mô đun đàn hồi tổng hợp E 0 , E m - năng lượng của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích m F f - Lực ma sát F n - Tải pháp tuyến H- Độ cứng của chi tiết mềm hơn trong cặp ma sát H K - Độ cứng của kim loại H M - Độ cứng của hạt mài HV- Độ cứng tế vi của chi tiết ma sát mềm hơn h - Chiều sâu mòn của bề mặt ma sát I- Cường độ chùm sáng sau khi đi qua môi trường hấp thụ I g - Cường độ mòn theo khối lượng I t - Cường độ mòn tính theo thể tích  K - Hệ số hấp thụ của mỗi vạch phổ L- Chiều dài đường ma sát m- Khối lượng hạt mài mòn kim loại cuốn vào hệ thống bôi trơn trong một đơn vị thời gian N- Số lượng điểm tiếp xúc vi mô H P - Áp lực Hertz lớn nhất của cặp ma sát có líp phủ 0 H P - Áp lực Hertz lớn nhất của cặp ma sát không có líp phủ T- Tổng số thời gian hoạt động của động cơ t- Thời gian U- Lượng mòn V- Thể tích dầu dùng trong hệ thống bôi trơn V d - Thể tích mòn của chi tiết V E - Thể tích vật liệu bị mòn trên đường ma sát L y- Độ cao vành ngoài w - Chiều sâu thâm nhập của chi tiết ma sát cứng vào chi tiết mềm hơn - e - ASTM- Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ Ký hiệu Hy lạp:  - Bán kính cong đỉnh tổng hợp của độ nhám hai bề mặt  - Tỷ số diện tích danh nghĩa và diện tích thực của bề mặt ma sát e  - Hiệu suất có Ých của động cơ - Hệ số ma sát  - Sè lượng đỉnh nhấp nhô trong diện tích tiếp xúc danh nghĩa  - Chỉ số dẻo f  - Ứng suất cắt ma sát  - Sai lệch phân bố chuẩn độ nhấp nhô vĩ mô eff  - Ứng suất khi bong hạt mòn n  - Áp lực pháp tuyến  - Mật độ của vật liệu mòn E - Năng lượng của tia sáng đã bị nguyên tử hấp thụ G - Khối lượng mòn trong quá trình ma sát - f - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Chương I Hình 1. 1: Phương pháp nhận biết lỗi trên cơ sở mô hình trợ giúp 7 Hình 1. 2: Quan hệ hư háng- Triệu chứng theo ý nghĩa vật lý và khi chẩn đoán 8 Chương II Hình 2. 1: Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ hạt mài theo thời gian 18 Hình 2. 2: Đường cong thay đổi nồng độ hạt mài mòn 20 Hình 2. 3: Những thông số quan trọng của hệ thống ma sát 27 Hình 2. 4: Cấu tạo khu vực bề mặt kim loại 28 Hình 2. 5: Các dạng cơ bản của tải ma sát 29 Hình 2. 6: Các loại ma sát động cơ bản 30 Hình 2. 7: Đồ thị phụ thuộc của lượng mòn U vào thời gian 34 Hình 2. 8: Sơ đồ đơn giản của quá trình biến chất dầu động cơ 38 Hình 2. 9: Nhít kế chảy ngược 42 Hình 2. 10: Dụng cụ đo nhiệt độ chớp cháy cốc hở 43 Chương III Hình 3. 1: Thể hiện mẫu lắng đọng trên Ferrogram 51 Hình 3. 2: Máy phân tích Ferrograph 52 Hình 3. 3: Ferroscope 52 Hình 3. 4: Sự phân bố các hạt mài trên Ferrogram 52 Hình 3. 5: Đường truyền ánh sáng trong kính hiển vi lưỡng sắc 55 Hình 3. 6: Phương pháp đọc Ferrogram 56 Hình 3. 7: Giao thoa của ánh sáng trên bề mặt hợp kim 57 Hình 3. 8: Cơ chế tạo thành hạt mài hình cầu 61 Hình 3. 9: Hạt mài hình cầu 62 Chương IV Hình 4. 1: Sơ đồ đường dầu bôi trơn 77 Hình 4. 2: Sơ đồ của đường dầu bôi trơn 78 Hình 4. 3: Lưu đồ chẩn đoán động cơ Điezen 3408 83 Hình 4. 4: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 40 0 C 85 Hình 4. 5: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 100 0 C 85 Hình 4. 6: Đồ thị biến đổi nhiệt độ chớp cháy cốc hở 85 Hình 4. 7: Đồ thị biến đổi trị số kiềm tổng (TBN) 86 Hình 4. 8: Hạt mài mòn ổ bi 87 Hình 4. 9: Hạt mài mòn hình cầu phân bố không theo quy luật trên Ferrogram 87 Hình 4. 10: Hạt mài mòn khốc liệt 88 Hình 4. 11: Hạt mài mòn hợp kim nhôm trước và sau khi xử lý bằng hoá chất 88 Hình 4. 12: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 40 0 C 90 Hình 4. 13: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 100 0 C 90 Hình 4. 14: Đồ thị biến đổi nhiệt độ chớp cháy 90 Hình 4. 15: Đồ thị biến đổi trị số kiềm tổng (TBN) 91 Hình 4. 16: Ferrogram của động cơ hoạt động bình thường 92 Hình 4. 17: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 40 0 C 94 Hình 4. 18: Đồ thị biến đổi độ nhít ở 100 0 C 94 Hình 4. 19: Đồ thị biến đổi nhiệt độ chớp cháy 94 Hình 4. 20: Đồ thị biến đổi trị số kiềm tổng ( TBN) 95 Hình 4. 21: Hạt hợp kim đồng trước khi xử lý nhiệt 96 - g - Hình 4. 22: Hạt hợp kim đồng cùng loại sau khi đã được xử lý nhiệt 96 Hình 4. 23: Hạt mài mòn bánh răng 106 Hình 4. 24: Hạt hợp kim cao của thép 106 Hình 4. 25: Hạt Silicát trong bôi than 107 Hình 4. 26: Sợi giấy lọc sau khi được xử lý nhiệt 108 Hình 4. 27: Hạt mài oxit sắt đỏ 110 Hình 4. 28: Hạt mài oxit sắt đen 110 Hình 4. 29: Cổ trục khuỷu động cơ bị mài xước nghiêm trọng 111 Hình 4. 30: Bạc lót động cơ bị chảy dẻo 111 Hình 4. 31: Hạt mài cắt 112 Hình 4. 32: Hạt mài mòn oxit Pb/Sn trước khi xử lý nhiệt 112 Hình 4. 33: Hạt mài mòn hợp kim babít 112 Hình 4. 34: Hạt mài mòn oxit Pb/Sn sau khi xử lý nhiệt 112 Hình 4. 35: Hạt mài MoS 2 113 Hình 4. 36: Hạt mài oxit kim loại đen 114 - h - DANH MỤC CÁC BẢNG Chương II Bảng 2. 1: Những chỉ tiêu đánh giá dầu bôi trơn động cơ 39 Bảng 2. 2: Các nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi độ nhít 42 Chương III Bảng 3. 1: Độ phóng đại của kính hiển vi quang học 52 Bảng 3. 2: Thời gian lấy mẫu cho thiết bị 54 Bảng 3. 3: Cách nhận biết các hạt mài mòn không từ tính màu trắng 66 Bảng 3. 4: Vật liệu một số chi tiết chịu ma sát trong động cơ Điezen 73 Chương IV Bảng 4. 1: Các thông số kỹ thuật của động cơ 3408 76 Bảng 4. 2: Các thông số và giới hạn sử dụng của dầu chạy chẩn đoán 77 Bảng 4. 3: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 02 84 Bảng 4. 4: Kết quả phân tích mẫu dầu xe CAT 02 84 Bảng 4. 5: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 13 89 Bảng 4. 6: Kết quả phân tích mẫu dầu xe CAT 13 89 Bảng 4. 7: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 15 93 Bảng 4. 8: Kết quả phân tích mẫu dầu xe CAT 15 93 Bảng 4. 9: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 01 97 Bảng 4. 10: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 03 97 Bảng 4. 11: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 04 98 Bảng 4. 12: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 05 98 Bảng 4. 13: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 07 98 Bảng 4. 14: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 08 98 Bảng 4. 15: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 09 99 Bảng 4. 16: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 10 99 Bảng 4. 17: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 12 99 Bảng 4. 18: Áp suất dầu bôi trơn động cơ của xe CAT 14 100 Bảng 4. 19: Kết quả phân tích các chỉ tiêu dầu bôi trơn ở thời điểm 200 giê và 250 giê 100 - 1 - MỞ ĐẦU ược tạo ra cách đây hơn một thế kỷ, động cơ Điezen mang tên của người phát minh đầu tiên đến nay đã được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ ngành vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt đến ngành năng lượng, nông nghiệp, quân sù, khai khoáng, xây dựng Trong ngành khai khoáng đặc biệt là ở Tập đoàn Than và khoáng sản Việt nam, động cơ Điezen được trang bị trên xe ô tô vận tải, máy khai thác, dẫn động các thiết bị khoan, máy phát điện, máy nén khí v.v Động cơ Điezen thực sự là thiết bị không thể thiếu trong các hoạt động khai thác. Ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới Tổng công ty than Việt Nam trước đây, và hiện nay là Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam đã luôn đổi mới thiết bị cũng như công nghệ khai thác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình sản xuất. Để thay thế dần những thiết bị từ thế hệ cũ lạc hậu, độ tin cậy không cao, hiện nay các thiết bị khai thác và vận tải ở Tập đoàn hầu hết đều được nhập khẩu từ các nước phát triển như Thụy ĐiÓn, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc rất phong phú về số lượng còng nh- đa dạng về chủng loại. Những thương hiệu nổi tiếng về thiết bị vận tải và khai thác nh-: Caterpillar, Volvo, Komatsu, Hyundai, Hitachi, Samsung, Yamaha, Kawasaki đã quá quen thuộc với công nhân khai thác và cán bé quản lý ở vùng má. Đặc thù của thiết bị khai thác đều hoạt động tại những địa hình phức tạp giao thông rất khó khăn (như tại Công ty than Cọc Sáu các thiết bị hoạt động ở địa hình âm trên 100 m so với mực nước biển) đồng thời phải phục vụ 3 ca/ngày trong suốt thời gian khai thác do đó yêu cầu trước hết là thiết bị phải có tính năng kinh tế kỹ thuật cao, có độ tin cậy lớn. Đi kèm với việc vận hành các thiết bị hiện đại này, công tác sửa chữa, bảo trì máy móc ở các đơn vị quản lý chiếm một vị trí rất quan trọng. Kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị ở hầu hết các đơn vị sản xuất ở Việt Nam hiện nay đều là kỹ thuật cổ điển, lạc hậu và chủ yếu dùa vào kinh nghiệm của người sử dụng. Các phương pháp bảo dưỡng chủ yếu được áp dông ở các đơn vị quản lý thiết bị ở Việt Nam hiện nay là sửa chữa khi đã xảy ra hư háng hoặc bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ thời gian hay sè km xe đã chạy. Các phương pháp này đã bộc lé hàng loạt các nhược điểm: - Gây ra các hư háng bất thường làm dừng toàn bộ thiết bị. - Gây bị động trong việc quản lý sản xuất, tiêu thụ vật tư còng nh- công tác quản lý bảo dưỡng. - Khối lượng chi tiết thay thế cần chuẩn bị nhiều do không định trước được hư háng gây lãng phí. Đ - 2 - - Trong khi bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ thời gian phải tháo ra kiểm tra và thay thế một số chi tiết vẫn còn sử dụng được tiếp gây lãng phí không cần thiết Chính vì vậy, chi phí bảo dưỡng hàng năm rất lớn mà hiệu quả bảo dưỡng không cao. Do đó, để giảm được chi phí tăng năng suất hoạt động của thiết bị, việc áp dụng các kỹ thuật bảo dưỡng tiên tiến là một tất yếu khách quan đối với tất cả các thiết bị khai thác ở điều kiện sản xuất ở Việt Nam hiện nay- tức là Phương pháp bảo dưỡng phòng ngõa theo tình trạng thiết bị. Bản thân các thiết bị khai thác và vận tải được nhập khẩu từ nước ngoài như đã nói ở trên cũng đã có những phần mềm chuyên dụng để chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của thiết bị, tuy nhiên trong đó không đề cập đến trạng thái mài mòn của các chi tiết chịu ma sát còng như chế độ bôi trơn bất thường trong động cơ để khẳng định chất lượng thiết bị trong quá trình sử dụng. Các nước phát triển trên thế giới cũng áp dụng công nghệ chẩn đoán các thiết bị cơ khí theo quy mô từ đơn giản đến phức tạp về mặt bôi trơn, mài mòn tạo ra một phạm vi rộng cho các cán bộ kỹ thuật ở các nước đang phát triển có thể lùa chọn các thiết bị và giải pháp phù hợp nhất đối với các đơn vị quản lý phương tiện vận tải của mình. Nhưng cho đến nay ở Việt Nam việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong công tác chẩn đoán và kiểm soát tình trạng hoạt động của động cơ đốt trong hầu như chưa được áp dụng tại các đơn vị vận tải. Với các kiÕn thức sâu về thiết bị đặc biệt động cơ Điezen cỡ lớn thông qua nhiều năm sửa chữa, thay thế, chế tạo phụ tùng cùng với việc kết hợp các thiết bị đo, phân tích hiện đại ở các nước phát triển với các ngành liên quan như tribologi- cơ khí ta hoàn toàn có thể xây dựng được các hệ thống giám sát và phân tích tình trạng thiết bị về mặt bôi trơn, mài mòn có giá thành rẻ và hiệu quả cao phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam. Vì vậy, việc áp dụng kỹ thuật giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị về mặt bôi trơn, mài mòn trong thực tế sản xuất của Việt Nam là hoàn toàn có thể thành hiện thực. Với mục tiêu tiếp cận thành quả đạt được hiện nay của thế giới về lĩnh vực ma sát mài mòn kết hợp với điều kiện sử dụng động cơ điêzen và những thiết bị đo lường hiện có của Việt Nam tác giả lấy đề tài nghiên cứu: ‘Chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài chứa trong dầu’ làm nội dung luận án của mình. Mục đích nghiên cứu: Dùa vào những kết quả phân tích tính chất lý hoá cùng với những hạt mài mòn kim loại lắng đọng trong dầu bôi trơn đã qua sử dụng tác giả muốn đánh giá chất lượng hệ thống bôi trơn động cơ để kịp thời phát hiện ra sự cố trong quá trình vận hành tránh những hư háng đáng tiếc xảy ra. Phương pháp chẩn đoán ở đây được lấy làm tiền đề cho phương pháp bảo - 3 - dưỡng phòng ngõa theo tình trạng thiết bị thay thế cho các phương pháp bảo dưỡng cũ lạc hậu. Đối tượng nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu của mình tác giả trực tiếp theo dõi phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống bôi trơn thông qua các mẫu dầu của 14 động cơ 3408 lắp trên xe ô tô vận tải CAT 769C ở các chu kỳ thay dầu khác nhau và một số mẫu dầu cùng với những sự cố gặp phải trên các ô tô vận tải khác. Phương pháp nghiên cứu: Từ những lý thuyết chung về chẩn đoán động cơ, về hệ thống bôi trơn động cơ ô tô cùng lý thuyết và thực tiễn về ma sát mài mòn các chi tiết của động cơ đốt trong tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tế ngoài hiện trường, theo dõi chẩn đoán quá trình mài mòn không bình thường của những động cơ Điezen vận tải qua từng chu kỳ thay dầu qua đó rót ra những đánh giá chất lượng hệ thống bôi trơn. Với phương pháp nghiên cứu này tác giả đưa ra quy trình chẩn đoán kỹ thuật động cơ Diezen, công việc mà trước đây mới chỉ được làm một cách rời rạc qua theo dõi các thông số của thiết bị. Bằng phương pháp Ferroraph lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam để tách các hạt mài mòn kim loại có kích thước lớn hơn 5m ra khỏi dầu bôi trơn động cơ nhằm phát hiện quá trình mài mòn bất thường của các cặp ma sát từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục giảm thiểu hư háng thiết bị. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận án cùng với phần mềm chẩn đoán chuyên dụng có sẵn của thiết bị góp phần giúp người quản lý nắm bắt được tình trạng kỹ thuật của thiết bị có kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời nhằm ngăn chặn những hư háng đáng tiếc xảy ra và tận dụng khả năng khai thác tối đa các thiết bị. Kết quả của đề tài nghiên cứu còn tạo điều kiện sử dụng phương pháp bảo dưỡng phòng ngõa theo tình trạng thiết bị về mặt bôi trơn, mài mòn thay thế các phương pháp bảo dưỡng cũ lạc hậu. Nội dung chính của luận án bao gồm: Chương I: Tổng quan về chẩn đoán động cơ đốt trong. Nêu lên những vấn đề chung nhất của chẩn đoán động cơ đốt trong, đánh giá việc sử dụng thiết bị khai thác ở các đơn vị sản xuất sau đó nêu khái quát tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước trong chẩn đoán động cơ từ đó thấy rõ hơn nữa tính cấp thiết của đề tài. Chương II: Cơ sở lý thuyết về mòn các chi tiết động cơ đốt trong và phân tích dầu bôi trơn trong chẩn đoán mòn. Nêu lên sự biến đổi nồng độ hạt mài mòn trong dầu bôi trơn theo thời gian hoạt động và tốc độ mài mòn của cặp ma sát trong các trường hợp có bầu lọc và không có bầu lọc dầu. [...]... thnh hai nhúm: phng phỏp nhn bit li trờn c s mụ hỡnh quỏ trỡnh v phng phỏp nhn bit li trờn c s mụ hỡnh tớn hiu Nhận biết lỗi trên cơ sở mô hình trợ giúp Phân tích mô hình tín hiệu Mô hình tín hiệu tham số Phân tích hàm t-ơng quan Phân tích phổ Phân tích mô hình quá trình Phân tích sóng Đánh gía tham số Đánh gía trạng thái Cân bằng đồng đẳng Hỡnh 1 1: Phng phỏp nhn bit li trờn c s mụ hỡnh tr giỳp Cỏc... mt cỏch hp lý gim thi gian dng mỏy khụng cn thit Phn cui ca chng ny tỏc gi gii thiu c s lý thuyt phõn tớch du bụi trn trong chn oỏn mũn gm v phõn on du m cng nh thnh phn hoỏ hc ca du bụi trn ng c, vi trờn 20 ch tiờu hoỏ lý ca du bụi trn ng c lm c s cho vic chn oỏn ban u i vi ng c iờzen Cn c vo s bin i 5 ch tiờu hoỏ lý in hỡnh cú th oỏn nhn c quỏ trỡnh bụi trn khụng bỡnh thng trong ng c v sm a ra hnh... chi tit núi chung, c s lý thuyt v mi mũn ca cỏc chi tit chu ma sỏt trong ng c Kết hp cựng cỏc bin i ca cỏc chi tiờu hoỏ lý in hỡnh ca du v cỏc ht mi mũn t cỏc chi tit c tỏch ra trong du bụi trn cỏc chng tip theo to nờn mt bc tranh ton cnh v ch mi mũn trong ng c iờzen giỳp chn oỏn chớnh xỏc v khc phc kp thi nh ú hon ton cú th lm ch c thit b v d trự nhng chi tit thay th mt cỏch hp lý gim thi gian dng... v nguyờn nhõn h hỏng Nhiu khi c s xut hin theo thi gian ca h hỏng cng c quan tõm Chẩn đoán Nguyên nhân H- hỏng H- hỏng Nhận biết hhỏng Kết quả Sự kiện Triệu chứng Triệu chứng Sự kiện Triệu chứng Sự kiện Triệu chứng Triệu chứng Triệu chứng Sự kiện Triệu chứng Triệu chứng Hỡnh 1 2: Quan h h hỏng- Triu chng theo ý ngha vt lý v khi chn oỏn Phõn tớch h hỏng trong cỏc trng hp ph thuc vo cht lng ca triu chng... mt h thng chn -8oỏn ngi ta xỏc nh cỏc quan h gia cỏc h hỏng thc xut hin hoc cỏc h hỏng nhõn to vi cỏc du hiu t phõn tớch lý thuyt hoc ỏnh giỏ cỏc s liu thc nghim v lu gi chỳng mt dng thớch hp Khi chn oỏn ngi ta i thoi vi c s d liu ú tỡm ra mt li gii phự hp Trong khi theo ý ngha vt lý thỡ h hỏng l nguyờn nhõn ca triu chng, cũn khi chn oỏn, h hỏng li c kt lun theo triu chng Khi phõn tớch li cn xỏc nh... tớch: dựa trờn c s cỏc phng trỡnh toỏn hc, cỏc thut toỏn biu din chớnh xỏc cỏc kin thc v quỏ trỡnh, cỏc dng tiờu biu biu din kin thc gii tớch l cỏc cụng thc vt lý hoc cỏc quan h tham s toỏn hc - Phng phỏp nhn bit li trờn c s mụ hỡnh tr giỳp: Kt qu chẩn oỏn li ph thuc chớnh vo nng lc biu hin, tớnh tng quỏt v cht lng ca du hiu chn oỏn v triu chng h hỏng to ra t quỏ trỡnh nhn bit li n nay ngi ta ó s dng rt... nghiờn cu mi cho cỏc nh khoa hc ngnh tribology HOFMAN MV v JOHNSON JH nm 1977 trong phũng thớ nghim ca mỡnh ó phỏt trin lý thuyt v Ferrograph o kớch thc cỏc ht mi mũn trong du bụi trn qua ú a ra iu kin vn hnh khụng bỡnh thng ca ng c iezen [38] Tuy nhiờn õy mi ch l nghiờn cu mang tớnh cht lý thuyt v cỏc ng c th nghim ca tỏc gi l cỏc ng c chun cũn trong thc t sn xut cũn mt s iu kin khỏc cng nh hng n tớnh... trờn Ferrogram Vic ng dng cỏc thnh tu ca lý thuyt ny c ỏp dng rng rói vi cỏc trang b ng lc c ln sau ny Trong ti liu IN- SERVICE OIL MONITOR gn õy ca hóng Caltex xut bn nm 1993 cú cp nhiu n li ích ca vic phõn tớch du bụi trn ó qua s dng [44]: Sm cung cp nhng h hỏng tim tng trong thit b; Xỏc nh nhng iu kin vn hnh khụng bỡnh thng ca thit b; Xỏc nh vic s dng hp lý sn phm du bụi trn (thi im thay du bụi... hi ngh quc t v ma sỏt hc Massachusetts- M nm 1996 ó ng dng vic giỏm sỏt iu kin bụi trn ca cỏc cp ma sỏt trong ng c t trong chn oỏn tui th v thi gian thay du hp lý cho ng c Theo bỏo cỏo ny LUKAS cho rng nu s dng hm lng lu hunh trong du DO hp lý cựng vi ch lm vic n nh thỡ thi gian thay du bụi trn cú th tng lờn 1,2-1,3 ln [60] Cũng trong nm 1996 B.K.N RAO ó a ra cm nang giỏm sỏt iu kin hot ng ca thit... hot ng ca thit b c khớ núi chung thụng qua cỏc ch tiờu ca du bụi trn cn phi dựa trờn 3 ngun thụng tin chớnh: ch tiờu hoỏ lý ca du bụi trn, cỏc ht mi mũn trong du bụi trn v cui cựng iu kin lm vic ca du bụi trn Cựng vi cỏc nh nghiờn cu Anh, M n nm 2000 ISTRAN BALOGH ngi Hungary a ra lý thuyt iu kin to thnh ht mi mũn hỡnh cu cỏc chi tit bụi trn v ễng ó i n kt lun cú ý ngha rt quan trng: ch cỏc chi tit . có của Việt Nam tác giả lấy đề tài nghiên cứu: Chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài chứa trong dầu làm nội dung luận án của. Cơ sở lý thuyết về mòn các chi tiết động cơ đốt trong và phân tích dầu bôi trơn trong chẩn đoán mòn 17 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẨN ĐOÁN MÒN CỦA ĐỘNG CƠ 17 2.1.1 Phương trình giữa nồng độ hạt. đoạn dầu mỏ 36 2.4.2 Thành phần của dầu bôi trơn 36 2.4.3 Biến chất dầu bôi trơn động cơ Điezen 37 2.5 CÁC TÍNH CHẤT LÝ- HOÁ DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DÙNG CHẨN ĐOÁN 39 Chương 3 46 Phương pháp và
- Xem thêm -

Xem thêm: chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài mòn, chẩn đoán kỹ thuật động cơ điêzen trên cơ sở phân tích tính chất lý hoá của dầu bôi trơn và hạt mài mòn,

Từ khóa liên quan