báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam á

61 2.5K 4
báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam á

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường do sự chi phối của các quy luật cạnh tranh và các quy luật vốn có của các doanh nghiệp. Muốn tồn tại và phát triển phải sử dụng các nguồn lực , các tiềm năng của mình một cách có hiệu quả nhất , láy hiếu quả kinh tế làm thước đo hàng đầu. Thực sự chú trọng đến các nguyên tắc “ lấy thu bù chi có lợi nhuận”. Mặt khác lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế hiệu quả nhất, kích thích mạnh mẽ hoạt động sảm xuất kinh doanh. Phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận ngày càng caolà mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Muốn có lợi nhuận cao thì khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm cần phải được quan tâm trú trọng trong các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.chính vì vậy việc đi sâu trong quá trình bán hàng là cần thiết . Trong thời gian thực tập tại : “Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á”. Xuất phát từ thực tiễn tổ chức hoạt động quản lý kinh doanhvà thực hiện quá trình bán hàng tại công ty, Em thấy vấn đề này đã đang và tiếp tục được công ty giải quyết ngày càng hàn thiện. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian thực tập tại công ty dược sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn cùng các thành viên trong văn phòng công ty Em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài thực tập . Kế cấu đề tài gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. ChươngII: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á. ChươngIII: Kết Luận và Kiến Nghị. 1 Báo cáo tốt nghiệp Chương I : Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. 1. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán bán hàng 1.1. Đăc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Thực hiện nghiệp vụ này, vốn của doanh nghiệp thương mại dược chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp thương mại có những đăc điểm cơ bản sau. 1.1.1. Đối tượng phục vụ: Đối tượng phục vụ của doanh nghiệp thương mại là người tiêu dùng cá nhân. 1.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Bán buôn kho: là bán buôn hàng hoá mà hàng bán được từ kho bảo quản của doanh nghiệp . Trong phương thức này có hai phương thức:  Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này bên mua đề cử đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá , đã thanh toán thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ , hàng được xác định là tiêu thụ.  Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này , căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc thao đơn đặt hàng , doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá , bằng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài , chuyển hàng giao cho bên mua ở một địa điểm thoả thuận . Hàng hoá chuyển bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp .Hàng hoá naỳ được xác nhận tiêu thụ khi nhận đựơc tiền do bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mau đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán . Chi phí vận chuyển được trả theo thoả thuận mỗi bên. Néu doanh nghiệp thương mại chịu chi phi vận chuyển thì nó sẽ được ghi vào chi phí bán hàng . 2 Báo cáo tốt nghiệp  Bán buôn vận chuyển thẳng : Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng , nhập hàng không đưa về nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua . Phương thức này có thể thưc hiện theo hai hình thức :  Bán hàng vận chuyển thẳng theo phương thức giao trực tiếp (hình thức giao tay ba) . Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng , nhận hàng mua và giao trực tiếp cho đại diện bên mua tại kho người bán . Sau khi giao , đại diện bên mua ký nhận đủ , bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng được xác nhận tiêu thụ  Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức vận chuyển hàng . Theo hình thức này , doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng bằng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa chỉ đã thoả thuận . Hàng được chấp nhận tiêu thụ khi bên mua đã nhận đủ hàng và chấp nhận thanh toán . Phương thức bán lẻ : là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng . Trong phương thức này có bốn hình thức : Hình thức bán hàng thu tiền tập trung : Theo phương thức này việc thu tiền của người mua và giao hàng cho người mua tách rời nhau. Mỗi quầy bán hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách , viết hoá đơn hoặc tích kê cho khách hàng. Hết ca , hết ngày bán hàng nhân viên căn cứ vào hoá đơn hoặc tích kê giao hàng cho khách hoặc kiểm kê hàng hoá tồn quầy đẻ xác định lượng bán trong ngày và lập báo cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền bán hàng nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ và làm giấy nộp tiền. Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này nhân viên thu tiền trực tiếp giao hàng cho khách. Hết ca , hết ngày bán hàng nhân viên bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ và làm giáy nộp tiền. Sau đó kiểm kê lượng hàng bán ra và còn tồn , lập báo cáo bán hàng. 3 Báo cáo tốt nghiệp Hình thức bán hangf tự phục vụ : Theo hình thức này , khách hàng tự chọn lấy hàng hoá , trước khi ra khỏi cửa hàng đến bộ phận thu tiền. Nhân viên bán hàng nhận hoá đơn bán hàng và thu tiền của khách. Trường hợp này thường áp dụg với các siêu thị. Hình thức bán hàng trả góp : Theo hình thức này người mua được trả tiền mua hàng làm nhiều lần. Doanh nghiệp thương mại , ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường còn thu thêm người mua một khoản lãi do trả châm. Phương thức gửi đại lý bán: Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại giao hàng cho đại lý. Bên đại lý sẽ trực tiếp bán hàng và thu tiền cho doanh nghiệp htương mại và hưởng hoa hồng đại lý bán. số hàng được xác nhận tiêu thu khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên đại lý thanh toán. 1.13. Pham. Vi xác định hàng bán :  Hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại được xác định là hàng bán khi thoả mãn các điều kiện sau:  Phải đảm bảo thông qua mua , bán thnah toán theo một phương thức thanh toán nhất định.  Doanh nghiệp mất quuyền sở hữu về hàng hoá , đã thu được tiền hoặc người mua chấp nhận nợ.  Hàng bán ra thuộc quyền kinh doanh của doanh nghiệp mua vào hoặc xảm xuất hoặc chế biến . Một số trường hợp khác được coi là bán như:  Hàng hoá xuất để đổi lấy hàng hoá khác còn gọi là đối lưu.  Hàng hoá xuất để thanh toán tiền lương tiền thưởng cho nhân viên, thanh toán thu nhập chia cho các bên tham gia liên doanh.  Hàng hoá xuất làm quà biếu tặng.  Hàng hoá xuất dùng trong nội bộ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của donh nghiệp . 4 Báo cáo tốt nghiệp  Hàng hoá hao hụt, tổn thất trong khâu bán do hợp đồng bên mua chịu. 1.1.4. Giá bán hàng hoá của doanh nghiệp thương mại Giá bán hàng hoá của doanh nghiệp thương mại là giá thoả thuận giữa người mua hoặc người bán được ghi trên hợp đồng. 1.1.5 Doanh thu bán hàng : Được ghi nhận khi thoả mãn năm điều kiện: o Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hưu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua . o Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hứu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. o Doanh thu xác định tương đối chắc chắn . o Doanh nghiệp sẽ thu dược hoặc đã thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng . Thời điểm ghi nhận doanh thu , quy theo từng phương thức hình thức bán hàng sau: o Bán buôn qua kho , bán buôn vận chuỷên thẳng theo phương thức trực tiếp, thời điểm ghi nhận hàng bán là khi thu được tiền hoặc bên mua xác nhận đã nhận được hàng chấp nhận thanh toán . o Phương thức bán lẻ , thời điểm ghi chép hàng bán khi nhận được báo cáo của nhân viên bán hàng . o Phương thức gửi đại lý bán , thời điểm ghi chép bán hàng là khi nhận tiền hoặc bên đại lý chấp nhận thanh toán . 1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng : Kế toán nghiệm vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại , có các nhiệm vụ cơ bản sau: 5 Báo cáo tốt nghiệp • Ghi chép, phản ánh kịp thời , đầy đủ chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Ngoài kế toán tổng hợp trên các tài khoản kế toán , kế toán bán hàng caanf phải theo rõi ghi chép số lượng , kết cấu chủng loại , ghi chép doanh thu bán hàng thuế giá trị gia tăng đầu ra cua r từng nhóm mặt hàng , theo dõi từng đơn vị trực thuộc . • Tính toán giá mua thực tế của hàng hoá đã tiêu thụ nhằm xác định kết quả bán hàng . • Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng và fquản lý tiền bán hàng. đối với hàng hoá bán chịu , cần phải ghi chép theo từng khách hàng , thời hạn tình hình trả nợ • Cung cấp đầy đủ kịp thời , chính xacs thông tin cần thiết về tình hình bán hàng , phục vụ cho công việc chỉ đạo, điều hàng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Kế toán bán hàng theo phương thức kê khai thường xuyên: 2.1 Chứng từ kế toán . Tuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng , kế toán bán hàng sử dụng các chứng từ kế toán sau: • Hoá đơn GTGT • Báo cáo bán hàng , bản kê bán lẻ hàn hoá , dịch vụ. • Giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng • Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày. • Bảng thanh toán hàng đại lý • Các chứng từ kế toán khác có liên quan . 2.2. Tài khoản kế toán sử dụng : 6 Báo cáo tốt nghiệp Kế toán bán hàng sử dụng các tài khoản sau: Tài khoản 511” doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này dùng để phản ánh tổng doanh thu bán hàng thực tế , các khoản giảm trừ doanh thu và xác định doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. Nội dung ghi chép của tài khoản như sau: Bên nợ: • Khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại. • Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất , thuế GTGT theo phương thức trực tiếp phải nộp. • Kết chuyển doanh thu thuần . Bên có: Doanh thu bán hàng trong kỳ . Doanh thu bán hàng trong kỳ ghi vào bên có TK 511, phân biệt theo từng trường hợp sau .  Hàng hoá diạch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trư thuế , doanh thu bán hàng ghi theo giá bán chưa thuế .  Hàng hoá , dịch vụ thuộc đối tượng chịu thúê GTGT theo phương thức trực tiếp , thuế TTĐB , thuế xúât khẩu doanh thu bán hàng ghi theo gia thanh toán cho người mua , gồm cả thuế phải chịu.  Hàng hoá diạch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế ghi theo giá không thuế. TK 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” . Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu do bán hàng hoá , sản phẩm , dịch vụ trong nội bộ, giữa các đơn vị trực thộc trong một công ty hoặc tổng công ty. Kết cấu TK 512 tương tự kết cấu tài khoản 511. Tài khoản 512 có ba tài khoản cấp 2. TK 512 “ Doanh thu bán hàng” 7 Báo cáo tốt nghiệp TK5122 “ Doanh thu bán hàng thành phần” TK 5123 “ doanh thu cung cấp dịch vụ” TK 512 “ chiết khấu thương mại”. Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do viêc người mua hàng với số lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi trên hợp đồng kinh tế mua hàng hoặc cam kết mua, bán. Nội dung ghi chép tài khoản như sau: Bên nợ : số tiền chiết khấu thương mại chấp nhận thanh toán cho khách hàng . Bên có: Kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại sang tài khoản “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ hạch toán. Tk 512 “ chiết khấu thương mại “ cuối ky không có dư. Tk 513 “ hàng bán bị trả lại”. Tài khoản này phản ánh giá trị số hàng hoá , thành phẩm , dịch vụ đã tiêu thụ, bị khách hàng trả lạido không đmr bảo yêu cầu hoặc vi phậm hợp đồng kinh tế . Nội dung như sau: Bên nợ: Giá tri hàng bán bị trả lại. Bên có: Kết chuyển giá trị hàng bị trả lại sang tài khoản liên quan để xác định doanh thu thuần. TK 532 “ giảm giá hàng bán”. Tài khoản này dùng để phản ánh giảm giá cho khách hàng với giá thoả thuận. Nội dung như sau: Bên nợ : Khoản giảm giá đã chấp nhận cho người mua. Bên có : kết chuyển khoản giảm giá sang tài khoản có liên quan để xác định doanh thu thuần. (Tài khoản 532 cuối kỳ không có dư). TK 131 “ phải thu của khách hàng”: Tài khoản phản ánh tình hình thanh toán công nợ phải thu của khách hàng về tiền bán hàng , dịch vụ. Nội dung như sau: 8 Báo cáo tốt nghiệp Bên nợ: • Số tiền phải thu của khách hàng về hàng hoá , thành phẩm , dịch vụ. • Số tiền thừa phải trả lại cho khách hàng. Bên có : • Số tiền đã thu của khách hàng . • Số tiền giảm trừ cho khách hàn về chiết khấu. Số dư bên nợ : Phản ánh số tiền còn phải thu của khach hàng. Số dư bên có : Phản ánh tiền ứng trước hoặt thu thừa của người mua. TK 157 “ hàng gửi bán”: tài khoảnn này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá, thành phẩm gửi bán chuyển bán đại lý, nhưng chưa tiêu thụ. Nội dung ghi như sau: Bên nợ : • Giá trị thực tế hàng hoá thành phẩm gửi bán . • Giá trị dịch vụ đẫ hoàn thành nhưng chưa được chấp nhận thanh toán . Bên có: • Trị giá thực tế hàng hoá , thành phẩm gửi bán, ký gửi , dịch vụ đã hoàn thành đã được xác định tiêu thụ. • Trị giá thực tế hàng hoá , thành phẩm bị người mau , đại lý trả lại. Số dư bên nợ: Trị giá thực tế hàng hoá thành phẩm gửi bán chưa xác định tiêu thụ. TK 632 “ Giá vốn hàng bán” . Tài khoản phản ánh giá trị vốn của hàng hoá , thành phẩm dịch vụ đã thu trong kỳ. Nội dung ghi chép như sau: Bên nợ : • Trị giá vốn hàng hoá , dich vụ đã xác định tiêu thụ. 9 Báo cáo tốt nghiệp • Phản ánh chi phí nguyên vật liệu , chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sảm xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kế toán. • Phản ánh phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. Bên có: • Kết chuyển giá vốn hàng hoá , dịch vụ đã tiêu thụ vào tái khoản xác định kết quả. • Phản ánh khoản thu nhập phòng giảm giá giá hàng tồn kho cuối năm tài chính. TK 632 cuối kỳ không có số dư. Ngoài các tài khoản nói trên kế toán bán hàng còn sử dụng thêm tài khoản khác như: TK111. 112,156,138 2.3 Trình tự kế toán: 2.3.1.kế toán bán buôn qua kho theo phương thức chuyển hàng.  Khi xuất kho hàng chuyển đến cho người mua , căn cứ vào trị giá hàng hoá xuất kho ghi. Nợ TK157: Hàng gửi bán. Có TK156: Hàng hoá.  Nếu bao bì đi kèm theo tính giá riêng, khi xuất hàng khi xuất hàng hoá phải xuất bao bì ra khỏi kho ghi: Nợ 138: phải thu khác (1388) Có 153: công cụ dụng cụ (1532).  Nếu phát sinh chi phí vận chuyển bên mua chịu, bên bán chi hộ kế toán ghi. 10 [...]... hoá đã tiêu thụ trong kỳ Nợ TK632: Giá vốn hàng bán Có TK611: Mua hàng 23 Báo cáo tốt nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam A 1 Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam Á 1.1 ) quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam. .. tháng lập sổ tổng hợp,các chi tiết và căn cứ vào nhật ký chứng từ để ghi sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kế toán 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công tycổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á 2.1 chứng từ ban đầu: Kế toán bán hàng tại công ty sử dụng bao gồm các chứng từ sau: • Hoá đơn giá trị gia tăng • Bảng k ê chứng từ • Phiếu thu • Giấy báo có 2.11 Hoá đơn giá... theo dõi và báo cáo kịp thời về tình hình tài chính cho giám đốc 1.5Đặc diểm tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam Á 27 Báo cáo tốt nghiệp 1.51 Tổ chức bộ máy công tác kế toán : Bộ máy của công ty được tổ chức theo hình thức tập chung chuyên sâu Mỗi người trong phòng kế toán được phân công phụ trách một công việc nhất định do vậy công tác kế toán tại công ty là tương đối... số tiền phát sinh và lập báo cáo Kế toán tổng hợp : Thực hiện công tác cuối kỳ , có thể giữ sổ cái tổng hợp , lập báo cáo nội bộ cho bên ngoài đơn vị theo định kỳ báo cáo hoặc yêu cầu đột suất Kế toán nợ: Phản ánh các khoản nợ phải thu , nợ phải trả , các khoản phải nộp, phải cấp cũng như tình hìh thanh toán và còn phải thanh toán 29 Báo cáo tốt nghiệp với các đối tượng( người mua , người bán , người... 32 Báo cáo tốt nghiệp Bắt đầ từ ngày 1/1/1999 nhà nước ta phát hành kiểu mẫu hoá đơnmí, nó có nhiều chức năng gọn nhẹ và thay thế được cho nhiều chứng từ như: “ Hoá đơn bán hàng , hoá đơn kiểm phiếu xuất kho ’’ 33 Báo cáo tốt nghiệp Mã số 01 GTGT – 3LL- KQ/01-B NQ 041084 Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng Liên 3: Dùng thanh toán Ngày: 12/1/2006 Công ty bán hàng : Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Nam. .. máy quản lý kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch dụ Đong Nam A’ Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty : quản lý theo hình thức tập trung, chức năng gọn nhẹ chuyên sâu , bao gồm 26 Báo cáo tốt nghiệp 1.2 Mô hình quản lý bộ máy công ty. Giám đốc : Là người đứng đầu , đại diện cho tư cách pháp nhân của công ty và là người chịu trach nhiệm Giám đốc trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của công. .. thu khách hàng Có TK 511: Doanh thu bán hàng 15 Báo cáo tốt nghiệp • Kế chuyển giá trị mua thực tế hàng đã tiêu thụ Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 157: Hàng gửi bán Các bút toán còn lại ghi tương tựnghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 5 Kế toán bán lẻ hàng hoá: Căn cứ vào báo cáo bán hàng và giáy nộp tiền của mậu dịch viên, kế toán ghi • Đối với hàng tính thuế theo phương pháp khấu... trược ban giám đốc của công ty và các cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình tại công ty Cố nhiệm vụ theo dõi chung , chịu trách nhiệm hướng dấn tổ chức phân công kiểm tra các công việc của nhân viên ckế toán Kế toán kho: Cập nhật chi tiết lượng hàng hoá, dụng cụ xuất ra cho văn phòng ,công ty và lượng hàng hoá mua vào của công ty dựa vào chứng từ xuất , nhậpvật tư Cuối tháng tính ra... hoạt đông không tbị chồng chéo 28 Báo cáo tốt nghiệp 1.3 Tổ chức công tác kế toánPhòng kế toán của công ty có năm người trong đó có một phó giám đốc , một kế toán trưởngvà ba kế toán viên PGĐ tài chính Chức năng phòng kế toán : giúp cho ban Kế toán kho giám đốc Kế trưởng thực toán chỉ hiện bộ công Kế toán công nợ chính, kế toán trong công Kế toán thanh chế độ chính sách của nhà đạo Thủ quỹ toàn tác... và chặt chẽ chế Thủ quỹ đọ tài vụ theo nguyên đúng tắc , quy định của nhà nước và ban giám đốc của công ty Hoàn thành Phòng kế toán việc quyết toán sổ sách và báo cáo tài chính , lưu chữ và bảo mật hồ sơ, Kế toán kho Kế toán công nợ, kế toán thanh Kế toán tổng hợp chứng từ Thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ tiền lương , thưởng theo quy định Quản lý trực tiếp các quỹ của công ty , theo dõi và báo . nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. ChươngII: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á. ChươngIII:. gian thực tập tại : Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á . Xuất phát từ thực tiễn tổ chức hoạt động quản lý kinh doanhvà thực hiện quá trình bán hàng tại công ty, Em thấy. Á. ChươngIII: Kết Luận và Kiến Nghị. 1 Báo cáo tốt nghiệp Chương I : Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. 1. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán bán hàng 1.1.

Ngày đăng: 13/01/2015, 15:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng

  • Bảng Sao Kê Chứng Từ

   • Phiếu thu

   • Đã nhận đủ số tiền :Ba tư triệu chín trăm tám mươi nghìn.

    • Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng

    • Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng

    • Giấy Báo Có

     • Bảng kê hàng bán

      • Cửa hàng số 1

       • Tháng 1/2006

        • Bảng kê hàng bán

        • Tháng 1/2006

        • Tháng 1/2006 (đợt 1)

         • Bảng kê tài khoản 131

         • Tháng 3/2006 (đợt 2)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan