0

khảo sát mạng viễn thông tỉnh bình định

54 483 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:29

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: TỔNG ĐÀI NEAX 61∑ Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Văn A Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Hường Lớp: VT206B2 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Khảo sát mạng viễn thông tỉnh Bình Định Giáo viên hướng dẫn: TS. Đoàn Nhựt Vinh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 TP Hồ Chí Minh - 2009 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP    Quy Nhơn, ngày tháng năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN    Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009 MỤC LỤC MỤC LỤC i THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iv v LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 2 1.1. GIỚI THIỆU 2 1.2. MẠNG CHUYỂN MẠCH 2 1.3. MẠNG TRUYỀN DẪN 2 1.4. HỆ THỐNG MẠNG xDSL 7 1.5. MẠNG CÁP NGOẠI VI 7 1.6. MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ TTVT I 7 1.7. KẾT LUẬN 8 CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG TỔNG ĐÀI NEAX 61∑ 9 2.1. TỔNG QUAN 9 2.1.1. ỨNG DỤNG VÀ DUNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 9 2.1.1.a. Ứng dụng 9 2.1.1.b. Dung lượng hệ thống 9 2.1.1.c. Dung lượng thực tế 10 2.1.2. CẤU HÌNH VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG 10 2.1.2.a. Cấu hình của hệ thống 10 2.1.2.b. Đặc điểm cơ bản của hệ thống 12 2.2. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG 13 2.2.1. TỔNG QUÁT 13 2.2.2. PHÂN HỆ ỨNG DỤNG 14 2.2.2.a. Chức năng 14 2.2.2.b. Thành phần 14 2.2.2.c. Sơ đồ khối tổng quát của phân hệ ứng dụng trong hệ thống 15 2.2.2.d. Khối đường dây (LM) và bộ điều khiển (LOC) 16 2.2.2.e. Module giao tiếp truyền dẫn số (DTIM) và Module điều khiển giao tiếp truyền dẫn số DTIC 18 2.2.2.f. Khối trung kế (TM) 19 2.2.2.g. Thiết bị báo hiệu kênh chung (SHM) 20 2.2.3. PHÂN HỆ CHUYỂN MẠCH 21 2.2.3.a. Tổng quát 21 2.2.3.b. Thành phần 21 2.2.3.c. Sơ đồ tổng quát của phân hệ chuyển mạch trong hệ thống 21 2.2.3.d. Khối chuyển mạch thời gian (TSM) 22 2.2.3.e. Khối chuyển mạch không gian (SSM) 23 2.2.4. PHÂN HỆ XỬ LÝ 23 2.2.4.a. Tổng quát 23 2.2.4.b. Thành phần 23 2.2.4.c. Sơ đồ chức năng của phân hệ xử lý 23 2.2.4.d. PRU 24 2.2.4.e. Bộ xử lý RISC 24 2.2.5. PHÂN HỆ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 25 2.2.5.a. Tổng quát 25 2.2.5.b. Thiết bị giao tiếp người - máy 26 i 2.2.5.c. Bộ chỉ thị lỗi/cảnh báo 27 2.2.5.d. Thiết bị xuất nhập 27 2.2.5.e. Thiết bị giao tiếp 27 2.2.5.f. Thiết bị đo thử 27 2.2.5.g. Bộ điều khiển thông tin (COC) 28 2.2.5.h. Bộ điều khiển giám sát (SVC) 28 2.2.5.i. Bộ điều khiển SCSI (SCC) 28 2.2.6 PHÂN HỆ XA 28 2.2.6.a. Đơn vị đường dây xa (RLU) 28 2.2.6.b. Đơn vị đường mở rộng (ELU) 29 2.3. MẶT BẰNG LẮP ĐẶT TẠI HOST QUI NHƠN 29 CHƯƠNG III VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG TỔNG ĐÀI NEAX 61 ∑ 31 3.1. VẬN HÀNH TỔNG ĐÀI NEAX 61∑ 31 3.1.1. VẬN HÀNH 31 3.1.2. GIÁM SÁT HỆ THỐNG 31 3.1.3. CẤU TRÚC LỆNH 31 3.1.4. MỘT SỐ LỆNH LIÊN QUAN ĐỀN THUÊ BAO VÀ TRUNG KẾ 32 3.1.4.a. Các dịch vụ điện thoại công thêm 32 3.1.4.b. Tạo thuê bao và dịch vụ thuê bao 33 3.1.4.c. Trung kế 34 3.2. BẢO DƯỠNG 36 3.2.1. BẢO DƯỠNG THƯỜNG KÌ 36 3.2.1.a. Quản lý và bảo dưỡng trạng thái hoạt động 36 3.2.1.b. Quản lý đường dây 41 3.2.1.c. Kiểm tra đường dây và trung kế 41 3.2.1.d. Kiểm tra và vệ sinh thường xuyên 41 3.2.2. XỬ LÝ LỖI TRONG HỆ THỐNG 41 3.2.3. BẢO DƯỠNG TỰ ĐỘNG 42 4.2.4. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA 42 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 ii DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ mạng ring QUI NHƠN (STM-4) 3 Hình 1.2: Sơ đồ mạng ring STM-1 (NEC) 3 Hình 1.3: Sơ đồ mạng QUI NHƠN RING 01 4 Hình 1.4: Sơ đồ mạng Ring STM-16 các node trọng điểm 4 Hình 1.5: Sơ đồ mạng viễn thông Bình Định 6 Hình 1.6: Mô hình tổ chức nhân sự TTVT I 7 Hình 2.1: Các ứng dụng khác nhau trong mạng của đài NEAX61Σ 9 Hình 2.2: Cấu hình tổng quát của tổng đài NEAX61 11 Hình 2.3: Sơ đồ tổng quát của phân hệ ứng dụng 15 Hình 2.4: Sơ đồ khối chức năng của LM và LOC 16 Hình 2.5: Sơ đồ của khối trung kế (TM) 19 Hình 2.6: Sơ đồ khối chức năng của SHM 20 Hình 2.4: Sơ đồ khối của phân hệ chuyển mạch trong hệ thống 22 Hình 2.5: Cấu hình của phân hệ xử lý 24 Hình 2.6: Cấu hình của phân hệ vận hành và bảo dưỡng 26 Hình 2.7: Sơ đồ mặt bằng lắp đặt của tổng đài Neax 30 Hình 3.1: Quá trình liên lạc giữa người và hệ thống bằng cách dùng lệnh 32 Hình 3.2: Kiểm tra tình trạng các thiết bị của hệ thống bằng GUI 37 Hình 3.2: Đo thử thuê bao 42 iii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT AALP Audible Alarm Panel Bảng cảnh báo âm thanh AC Alternating Current Dòng xoay chiều ACT ADPCM ATGE CC CCSC CDL CLP CLKM COC CSC DAT DHM DHW DPOS DTI EAC ESP FANM FCONV FP HOW OSC ICT IMAT MAT MIC MIF MMU MSC MTU MWT OHB OMC OMP OGT Active Adaptive Diffefential Pulse Artificial Test Call Generator Equipment Central Controller Central Channel Signaling Controller Call Detetor Logic Call Processor Clock Module Communication Controller CPU Slave Controller Digital Audio Tape D Channel Handling Module Data Highway Dial Pulse Outgoing Sender Digital Transmission Interface Emergency Action Controllerce Enhance Speech Path Frame Aligner Memory Error Frequency Converter Frame Pulse Howler Oscillator Incomming Trunk Intergrated Maintenance Memory Address Translation Table Main Memory Interface Controller Maintenance Interface Memory Managerment Unit Mobile Service Switching Center Magnetic Tape Unit Multiway Trunk Overehead Bit Operation And Maintenance Center Operation And Maintenance Processor Outgoing Trunk Tích cực, hoạt động Bộ giải mã điều chế xung mã vi Thiết bị tạo ra cuộc gọi giả để đo thử Bộ điều khiển trung tâm Bộ điều khiển báo hiệu kênh chung Vòng phát hiện gọi Bộ xử lý gọi Module đồng hồ Bộ điều khiển giao tiếp Bộ điều khiển CPU tớ Băng từ âm thanh số Module xử lý kênh D Luồng cao tốc dữ liệu Bộ gửi xung gọi phía ra Giao tiếp truyền dẫn số Bộ điều khiển các hoạt động khẩn cấp Đường thoại nâng cao Lỗi bộ nhớ đồng bộ khung Bộ biến đổi tần số Xung khung Bộ tạo dao động âm hiệu rú Trung kế vào Đầu cuối quản trị và bảo dưỡng tích hợp Bảng dịch địa chỉ bộ nhớ Bộ điều khiển giao tiếp bộ nhớ chính Giao tiếp bảo dưỡng Đơn vị quản lý bộ nhớ Trung tâm chuyển mạch điện thoại di động Đơn vị băng từ Trung kế đa chiều Bít mào đầu Trung tâm vận hành bảo dưỡng Bộ xử lý vận hành bảo dưỡng Trung kế ra iv OUS PAD PBX PHS PMH PMX PRU PRG RISC RLU RTOS SBIS SBY SCC SC SCN SJF SSC SPM SHM SVT TDNW TLS TMC TNG TSM TSC TST Out Of Service Pad Private Branch Exchange Personal Handyphone System Protocol Message Handle Primary Highway Multiplexer Processor Unit Programmable Ringing Generator Reduced Instruction Set Computer Remote Line Unit Real Time Operating System SP-Bus Interface Slave Stand By Small Computer System Interface Controller Check-Bit Selector Scan Subjunctor Space Switch Controller Speech Path Memory Signal Handling Module Service Trunk Time Division Network Toll And Local Switch Trunk Module Controller Tone Generator Time Switch Module Time Switch Controller Test Switch Ngưng phục vụ Phần thêm vào Tổng đài điện thoại nhánh tư nhân Hệ thống điện thoại vô tuyến Bộ xử lý bản tin giao thức Bộ ghép/phân kênh cho luồng cao tốc cơ bản Đơn vị xử lý Bộ tạo chuông có thể lập trình được Máy tính cài đặt ít lệnh Đơn vị đường dây xa Hệ điều hành thời gian thực Giao tiếp bus SP phụ Dự phòng Bộ điều khiển hệ thống giao tiếp máy tính nhỏ Bộ chọn bít kiểm tra Quét Khung tiếp giáp phụ Bộ điều khiển chuyển mạch không gian Bộ nhớ đường thoại Modue xử lý báo hiệu Trung kế dịch vụ Mạch phân thời gian Chuyển mạch quá giang và nội hạt Bộ điều khiển module trung kế Bộ tạo âm hiệu Module chuyển mạch thời gian Bộ điều khiển chuyển mạch thời gian Khóa đo thử v Báo cáo thực tập Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung và ngành Viễn thông Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển nhảy vọt mang tính đột phá, từ những năm cuối thập niên 80. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, hàng loạt các thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn cũng được nâng cấp và cải tiến. Nhờ đó, các dịch vụ viễn thông đã được triển khai ngày càng phong phú, đa dạng, thuận lợi, với chất lượng cao, dịch vụ đa dạng và đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách hàng. Sự có mặt nhiều hệ thống chuyển mạch số của các tập đoàn, của các hãng lớn trên thế giới như: Alcatel (Pháp), Ericssion (Thụy Điển), Siemens (Đức), NEC ( Nhật Bản). Trong đó hệ thống chuyển mạch NEAX61Σ của hãng NEC (Nhật Bản) là hệ thống có dung lượng lớn khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ viễn thông và các tính năng mềm dẽo trong cấu trúc phần cứng, phần mềm. Phù hợp với điều kiện phát triển mạng thông tin ở nước ta. Theo xu hướng đó và viễn thông tỉnh đang sử dụng tổng đài Neax61∑, em đã chọn đề tài “ Tổng đài Neax 61 ∑ “ để làm báo cáo thực tập. Trong báo cáo thực tập này, em xin trình bày các nội dung chủ yếu sau: 1. Tìm hiểu mạng viễn thông tỉnh Bình Định 2. Nghiên cứu phần cứng Neax 61 Σ 3. Tìm hiểu mặt bằng lắp đặt của đài 4. Trực tiếp tham gia các hoạt động điều hành và bảo dưỡng đài 5. Tìm hiểu mô hình tổ chức nhân sự đài Vì thời gian cũng như kiến thức có hạn, nên trong báo cáo thực tập này không tránh khỏi những sai sót và hạn chế, vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo, bổ sung của quý thầy cô cùng các anh chị và các bạn. Cuối cùng em xin chân thành cám ơn thầy cô khoa Điện Tử -Viễn Thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, đặc biệt là thầy Đoàn Nhựt Vinh, Lãnh đạo Trung Tâm Viễn Thông 1 cùng các anh chị tổ Chuyển Mạch Trung Tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo thực tập này. SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Trang 1 Lớp: VT207B1 [...]...Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG VIỄN THƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1 GIỚI THIỆU Bình Định là tỉnh dun hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú n, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đơng giáp biển Đơng Bình Định có 11 đơn vị hành chính: thành phố Quy và 10 huyện... xDSL, mạng chuyển mạch, mạng ngoại vi của các khu vực trên; Trung Tâm Viễn Thơng II gồm huyện Hồi Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Hồi Ân và An Lão; Trung Tâm Viễn Thơng III gồm huyện An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh Trung Tâm Viễn Thơng II, III chỉ quản lý về mạng chuyển mạch, đầu cuối xDSL và mạng ngoại vi của các khu vực trực thuộc Mạng viễn thơng của tỉnh bao gồm mạng chuyển mạch, mạng truyền dẫn, mạng. .. ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định 1.7 KẾT LUẬN Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh, mạng điện thoại phát triển với tốc độ cao và nhu cầu đòi hỏi các dịch vụ viễn thơng có chất lượng ngày càng lớn của khách hàng, vì vậy trong những năm vừa qua mạng truyền dẫn quang Bình Định đã có sự quan tâm đầu tư nâng cấp thiết bị cũng như phát triển mạng cáp đi tất cả mọi nơi trong tỉnh để... Phù Cát Hình 1.4: Sơ đồ mạng Ring STM-16 các node trọng điểm SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 Trang 4 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định Thiết bị tham gia trong mạng truyền dẫn quang tại Viễn Thơng Bình Định hầu hết là thiết bị truyền dẫn MA 2020 (NEC) và thiết bị FLX 150/600 (FUJITSU) cho các node mạng trọng điểm Nhìn chung năng lực mạng truyền dẫn đã đáp ứng... I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định Hình 1.5: Sơ đồ mạng viễn thơng Bình Định SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 Trang 6 Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định Báo cáo thực tập 1.4 HỆ THỐNG MẠNG XDSL Hệ thống xDSL có 4 DSLAM HUB và 97 MINI DSLAM sử dụng cơng nghệ ATM và IP với tổng dung lượng lắp đặt trên tồn mạng là: 30.304 port ADSL, 1.504 port SHDSL Tổng dung lượng sử... triển mạng ngoại vi cũng đóng góp vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần khơng nhỏ vào việc quyết định chất lượng sản phẩm các dịch vụ viễn thơnng như : thoại, fax, Internet 1.6 MƠ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ TTVT I Trung tâm viễn thông I được thành lập vào ngày 10 tháng 01 năm 2008 và hoạt động theo phương án “Chia tách Bưu Chính -Viễn thông trên đòa bàn tỉnh Bình Đònh, từ các đơn vò của đài Viễn thông. .. việc tổ chức mạng lưới có gặp khó khăn Một số thiết bị VIBA sử dụng đã lâu chất lượng khơng cao cộng với điều kiện khí hậu miền trung khắc nghiệt là cho chất lượng thoại cũng như truyền dữ liệu có lúc có nơi khơng đảm bảo Sơ đồ mạng Viễn Thơng tỉnh Bình Định được thể hiện như sau: SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 Trang 5 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định Hình... thuộc Trung Tâm Viễn Thơng III cung cấp chủ y ếu cho th bao các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh 1.3 MẠNG TRUYỀN DẪN Về mạng truyền dẫn nội tỉnh, với trang thiết bò hiện có trên mạng gồm: SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 Trang 2 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định - Về thiết bò truyền dẫn quang có 32 đầu FLX 150/600, 08 đầu thiết bò SDH Nec 2020(STM4), 08 đầu... bằng) Tồn tỉnh có 157 xã, phường, thị trấn Hệ thống giao thơng khá đồng bộ Quốc lộ 1A, đường sắt quốc gia chạy xun suốt chiều dài Bắc - Nam của tỉnh, cùng với Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19 nối Cảng Qui Nhơn với bên ngồi thuận lợi Hiện nay, Viễn thơng Bình Định chia làm 03 Trung tâm viễn thơng Trung tâm Viễn Thơng I gồm KV Qui Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh quản lý tồn bộ mạng truyền dẫn của tỉnh, hệ... - Nhơn Hòa Hình 1.2: Sơ đồ mạng ring STM-1 (NEC)  Mạch vòng RING QUY NHON 01-STM1 (FUJITSU): gồm 13 Trạm: Qui Nhơn - Tuy Phước - Phước Sơn - Cát Tiến - Hưng Mỹ - Phù Cát - Phù Mỹ - An Lương – Mỹ Thọ - Mỹ An - Bình Dương - Hồi Ân –Hồi Nhơn SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: VT207B1 Trang 3 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định Hình 1.3: Sơ đồ mạng QUI NHƠN RING 01  Mạch . VT207B1 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thơng tỉnh Bình Định CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG VIỄN THƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1. GIỚI THIỆU Bình Định là tỉnh dun hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng. đồ mạng Viễn Thông tỉnh Bình Định được thể hiện như sau: SVTH: Nguyễn Thị Thanh Loan Trang 5 Lớp: VT207B1 Báo cáo thực tập Chương I: T ổng quan mạng viễn thông tỉnh Bình Định Hình 1.5: Sơ đồ mạng. VT206B2 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VIỄN THÔNG 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Khảo sát mạng viễn thông tỉnh Bình Định Giáo viên hướng dẫn: TS. Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát mạng viễn thông tỉnh bình định, khảo sát mạng viễn thông tỉnh bình định, , CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH, CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG TỔNG ĐÀI NEAX 61∑, Hình 2.2: Cấu hình tổng quát của tổng đài NEAX61,  Kiến trúc hệ thống điều khiển, Hình 2.4: Sơ đồ khối chức năng của LM và LOC, * Cache (bộ nhớ đệm), Hình 2.6: Cấu hình của phân hệ vận hành và bảo dưỡng, * Hoạt động của RLU, CHƯƠNG III VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG TỔNG ĐÀI NEAX 61 ∑, Hình 3.1: Quá trình liên lạc giữa người và hệ thống bằng cách dùng lệnh, Hình 3.2: Kiểm tra tình trạng các thiết bị của hệ thống bằng GUI, Hình 3.2: Đo thử thuê bao

Mục lục

Xem thêm