0

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3

71 1,969 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 16:39

Học kỳ I Tuần 1 Ngày dạy: Tiết 1 Ngày soạn: consolidation I. Mục đích yêu cầu Students practice the present tense, the past tense and do some exercises II. Nội dung ngôn ngữ Ngữ pháp S + tobe + N/adj S + tobe not + N/adj Tobe + S + N/adj ? - Yes, S + tobe - No, S + tobe not S + V (s, es) S + dont/doesnt +Vnt Do/does + S + Vnt ? - Yes, S + do/does - No, S + dont/doent III. phơng pháp dạy Thay thế, hỏi đáp iv. Đồ dùng dạy học. Phấn, bảng, SGK IV. Tiến trình bài dạy Teacher s activities Students activities 1. Warm up Good morning Good morning How are you? We are fine 2. New lesson a, Thế nào là tobe P1: thì, là , ở ? Có mấy dạng động từ tobe 3 dạng : am , is, are ? Give examples P3 : I am tall P4 : She is beautiful P5 : S + tobe + N/adj Thể khẳng định : VD : They are teachers Note : Chú ý cách đọc s ở hình thức số nhiều. Có 3 cách đọc Listen and write down (-) Thể phủ định P6 : S + tobe + not + N/adj P7 : Nam isnt a student P8 : The Brown is in Ha Noi (?) Thể nghi vấn P9 : Tobe + S + N/adj? Yes, S + tobe No, S + tobe not ? Give examples? P10 : Are you a teacher? P11 : No, I am not P12 : Is your brother a worker? P13 : Yes, he is Exercise : Chia động từ trong ngoặc các câu sau Từng em lên bảng chữa 1. They (tobe) in Hue P : They are in Hue 2. A pair of shoes (tobe) white A pair of shoes is while 3. You and I (not tobe) the same height You and I arent the same height 4. She (tobe) up stairs? Is she upstains? Đa đáp án So sánh chữa vào vở B, Thế nào là động từ thờng? P : Là những từ chỉ hoạt động của ngời hay vật Có mấy thể : 3 thể : KĐ, PĐ, NV (+) Thể khẳng định Cấu trúc nh thế nào HS: S + (s, es) + Ghi bảng Ghi vở S + V(s , es) HS : nếu động từ tận cùng là ch, o, tch, sh, x, o, ss, + es Example : go HS : He watches T.V She goes to HN Nếu động từ tận cùng là y trớc y là 1 phụ âm biến đổi y i + es VD : Nam writes a letter (-) Thể phủ định S + dont + Vnt HS : They dont stay up late Doesnt She doesnt drink beer (?) Thể nghi vấn Do + I /we / they, you + Vnt? HS : Does your mother play guitar Does + she/he, it , Lan + Vnt? No, she doesnt Yes, S + do/does Do you play soccer? No, S + dont/doesnt Yes, I do Exercises : Đổi các câu sau sang 2 thể còn lại Các em lên bảng chữa (4 HS0 1. Mr Peter washes his hands 1. Peter doesnt wash his hands Does Peter wash his hands 2. Do they watch football 2. They watch football They dont watch football 3. She doesnt 3. She misses the bus Does she miss the bus? 4. Does Mary sew a dress 4. Mary doesnt sew a dress Mary sews a dress Đa đáp án Ghi vở Home work : - Học thuộc cách sử dụng cấu trúc câu - Chuẩn bị bài 1 Listen Rút kinh nghiệm . . . Ngày dạy: Tiết 2 Ngày soạn: Unit 1 my friends Lesson 1 : Getting Started & listen and read I. Mục đích Sau khi học xong bài, HS có khả năng - Miêu tả đặc điểm, tính cách con ngời. - Giới thiệu ngời và cách đối đáp khi đợc giới thiệu. II. Nội dung ngôn ngữ a, Ngữ pháp - Simple tenses - Present simple to talk about general truth - (not) adj + enough + to + Verb. b, Từ vựng - Tính từ chỉ tính cách, đặc điểm của ng ời - Từ để điền vào bản khai (sơ lợc thông tin về cá nhân) III. Đồ dùng dạy học. - Băng và catset - Tranh, ảnh, minh họa. IV. Tiến trình bài dạy Teacher s activities Students activities Getting started 1. GV và HS ôn lại các hoạt động của HS hay làm vào thời gian rỗi - Nghe, trả lời Teacher : What do you usually do in your free time? - HS trả lời GV có thể gọi 1 số cặp lên bảng viết : - Viết lên bảng : I usually play soecer I usually read book I usually watch T.V 2. GV cho họ xem tranh và giới thiệu: Các em thử xem các bạn trong tranh có làm các việc nh các em không? - Nghe, trả lời câu hỏi của GV GV đặt một số câu hỏi về các nhân vật trong tranh, GV làm mẫu 1 bức tranh HS theo dõi - What are these children doing? They are playing soccer Where are they? They are in the park - Are the girls also playing soccer? - No, they arent No, they arent Yêu cầu 1 số HS hỏi và trả lời trớc lớp HS tập hỏi và trả lời về các hoạt động Thực hành theo cặp (Hỏi Trả lời) theo tranh VD : Do you play badminton? Who do you like to play with? - Thực hành theo cặp (Hỏi Trả lời) tự do 3. Listen & Read HS ôn lại một số thông tin về Hoa - Answer T : What do you know about Hoa? Shes from Hue Last year she was in 7A Shes living with her aunt & uncle in Ha Noi Her class mates are : Nga , Lan, Ba GV giới thiệu bài mới : Lan & Hoa are classmates, today Hoa received a letter from her friend Nien, in Hue. Hoa is talking toLan about Nien. Listen - Nghe GV giới thiệu ngữ liệu HS nghe - What does she look like ? Thực hành theo cặp Dùng để hỏi hình dáng, đặc điểm bên ngoài GV yêu cầu một số cặp đặt câu hỏi và trả lời về số bạn trong lớp HS trả lời - Nam is 6 years old He can go to school Nam is old enough to go to school Viết vào vở - Lan isnt well She cant go to school Lan isnt well enough to go to school 4. Cấu trúc: (not) + adj + enough + to V Ghi vào vở (đủ, không đủ để làm gì) Nghe lần 1 : Nghe - HS nghe băng và cố tìm thông tin về Niên Nghe, tìm thông tin - HS trao đổi thông tin với ngời bên cạnh - GV cùng HS chữa bằng cách viết lên bảng HS đọc câu trả lời Niên : - next door neighbor in Hue - beautiful - lovely mile - Nghe, đối chiếu thông tin - 12 years old - going to visit Hoa at Christmas 5. Nghe lần 2 Nghe + GV & HS đối chiếu thông tin 6. Nghe lần 3 : Nghe, đọc đồng thanh - HS nghe, đọc đồng thanh Đọc theo băng - GV yêu cầu 1 số HS đọc trớc lớp 2 HS - GV yêu cầu trả lời 1 số câu hỏi Trả lời câu hỏi : a, Where does Niên live? - She lives in Hue b, Does Lan know Lien - No, she doesnt c, Which sentence tells you that Hoa is older than Nien? - She wasnt old enough to be in my class d, When is Nien going to visit Hoa? - She is going to visit Hoa at Christmas Homework - Đặt 5 câu với cấu trúc enough - Viết 5 từ mới về hình dáng con ngời, 5 từ về đặc điểm tính cách. HS ghi vở Rút kinh nghiệm : Ngày dạy: Tiết 3 Ngày soạn: Unit 1 my friends Lesson 2 : speak I. Mục đích yêu cầu - Luyện tập mô tả đặc điểm ngoại hình để nhận dạng - Luyện phát triển kỹ năng nghe hiểu. II. Nội dung 1. Từ vựng - slim : gầy, mảnh mai - bold hair : hói - blond = yellow= fair - curly >< straight 2. Cấu trúc Vị trí của tính từ ghép : kích cỡ, tính chất, đặc điểm, màu sắc. III. Phơng pháp dạy học Luyện kỹ năng đọc. Cách ghép tính từ . IV. Đồ dùng dạy học SGK, phấn, bảng, V. Tiến trình . Teacher s activities Student s activities 1.Warm up : - How are you? - Nghe, trả lời - Whats the weather like today ? Its - What does Nam look like? Hes 2. Check up the old lesson Play a game HS tham gia trò chơi GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS viết tính từ tả hình dáng, tính cách short light fat heavy slim tall GV & HS cùng chữa bài - Làm BT trên bảng 3. New lesson GV đọc bài khóa giới thiệu từ mới bằng tranh - Viết từ vào vở - slim : gầy, mảnh mai - slim : gầy, mảnh mai - bold hair : hói - bold hair : hói - blond = yellow= fair - blond = yellow= fair - curly >< straight - curly >< straight Yêu cầu HS đọc từ mới Đọc đồng thanh 2 lần GV gọi HS điền những từ này vào phần kiểm tra bài cũ HS trả lời GV đa bức tranh giới thiệu - Xem tranh , nghe A: This person is short & thin. She has long blond hair B : Is this Mary? A: Yes Nhấn mạnh : hình dáng dùng tobe Ghi vở tóc dùng to have GV yêu cầu HS miêu tả thêm 1 nhân vật HS trả lời This person is tall & strong Tall : kích cỡ grey fair curly brow blond black Strong : đặc điểm He has short black hair Short : kích cỡ Black : màu sắc short curly blond hair kích cỡ - đặc điểm màu sắc GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm, sắp xếp các tính từ cho đúng Build Hair tall thin long curly blord short fat short straight fair slim dark bold GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm Tả lại 1 ngời trong tranh, ngời khác đoán HS trao đổi Home work : Dùng những tính từ và vị trí của tính từ ghép để miêu tả những ngời thân trong gia đình (ít nhất 5 ngời) HS ghi vào vở Rút kinh nghiệm : Tuần 2 Ngày dạy: Tiết 4 Ngày soạn: Unit 1 my friends Lesson 3 : listen I. Mục đích yêu cầu - Luyện tập mô tả đặc điểm ngoại hình để nhận dạng - Luyện phát triển kỹ năng nghe hiểu. II. Nội dung 1. Từ vựng 2. Cấu trúc Nice to meet you Its a pleasure to meet you III. Phơng pháp dạy học Luyện kỹ năng nghe Điền chi tiết thiếu IV. Đồ dùng dạy học SGK, phấn, bảng, Tiến trình . Teacher s activities Student activities GV giải thích This is Nam = Id like you to meet nam Viết vào vở = Come & meet Nam How do you do ? = Nice to meet you = Its a pleasure to meet you GV cho HS đoán trớc viết ra giấy Đoán câu - Nghe lần 1 : đối chiếu kết quả - Nghe lần 1 - Nghe lần 2 : Đọc đồng thanh - Nghe lần 2 , đọc theo Chữa lỗi HS ghi câu đúng vào vở Đáp án : 1- Id like to meet 1- Id like to meet 2- Nice to meet you 2- Nice to meet you 3- Id like to meet 3- Id like to meet 4- Its a pleasure to meet you 4- Its a pleasure to meet you 5- Come and meet 5- Come and meet 6- How do you do 6- How do you do [...]... emigrate : xuất cảnh, di c - exhibition : cuộc triển lãm, trng bày - Đọc đồng thanh 2 lần - 3 HS đọc Trả lời câu hỏi Đọc lần 1 - HS đọc lại câu trả lời - HS đọc thầm - Trao đổi theo cặp Sửa lại câu sai Edinburgh At Boston University 87 6 X Đọc lần 3 So sánh đáp án với bạn ngồi cạnh - Gv gọi HS trả lời, chữa lỗi sai nếu có và đa đáp án đúng Đáp án Ghi đáp án đúng vào vở 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 d e... tra lại đáp án - Sửa lỗi cho HS Date : June 16 Time : After midday For : Mrs Van Message : Mr Nam called about his station ery order (His telephone number is 86 34 082 ) He wanted you to call him at 86 34 082 Taken by : Mr Toan 3 Qua EX 1, EX 2, GV yêu cầu HS tự rút ra mẫu phiếu nhắn tin - Date : - Time : - For : Đọc kỹ đoạn văn rồi điền So sánh đáp án Ghi vở 1 phoned 5 name 2 May 12 6 delivery 3 speak 7... tranh bằng tiếng việt, sau đó hỏi xem các em đã biết những đồ vật nào bằng tiếng Anh - Gv cho HS ghép tên đồ vật với tên tơng ứng (đối chiếu kết quả) - GV kiểm ta đồng thời luyện phát âm GV : Picture a Pupils activities - Nghe GV : It is a mobile phone It is an address book Đoán tên các vật trong tranh - Làm việc theo cặp (ghép tên tơng ứng) HS (đồng thanh) an answering machine - Chữa bài : Đáp án. .. 1/ 23 Trả lời câu hỏi Đọc kỹ phiếu rồi trả lời a, Who is this message? Its for Mr Ha b, Who left this message? Mrs Liên did c, Who took this message? - GV giải thích từ mới delivery (n) : sự giao hàng Tam did Nghe, ghi - HS đọc đoạn văn có chỗ trống rồi điền - GV yêu cầu HS so sánh đáp án với ngời ngồi cạnh - GV chữa bài, đa ra đáp án đúng 1 phoned 5 name 2 May 12 6 delivery 3 speak 7 Mr Ha 4 took 8. .. Play a game 1/b 3/ a 2/b 1/a - living 1/b are 1/a 5/a 4/a 2/a-sent 2/b-came 3/ b 2/a 4/b 3/ a was 3/ b-showed 4/a - is 4/b introduced 5/a willcome Ex 2/16 : Comple the dialogue - GV đọc từ trongkhung yêu cầu HS đoán Giải thích to set >< to rise go down>< go up Mars : sao Hỏa Mercury : sao Thủy planet : hành tinh GV yêu cầu HS làm bài cá nhân Gv chữa bài tập qua trò chơi Lucky number Đoán từ Làm bài tập... Đáp án : Date : September 20 Time : 8. 30 For : Nancy Message : Tom called about playing tennis this afternoon He will come over to pick you up at 1 .30 Taken by : Lisa III Home work - Massage : - Taken by : Đọc làm việc theo cặp Thảo luận nhóm điền vào phiếu nhắn tin Sửa lỗi Chép đáp án vào vở Chép BTVN - Viết 1 đoạn văn giống EX2 - Viết 1 phiếu nhắn tin nh EX 1 Rút kinh nghiệm : Tuần 5 Tiết 13. .. 3 New lesson - GV yêu cầu HS đọc kỹ các câu a k Đọc kỹ các câu a k bài 1 tìm ra từ mới a pop concert a band - GV yêu cầu HS đọc lần 2 tìm ra các thông tin : + Tên 2 ngời gọi điện + Ai gọi cho ai + Mục đích của cuộc gọi điện - GV yêu cầu HS làm bài tập Xếp thành bài có nghĩa theo trình tự: cá nhân cặp (so sánh kết quả) - Cuối cùng GV chữa đa ra đáp án: 1-b ; 2-f ; 3- j ; 4-a ; 5-i ; 6-e ; 7-e ; 8- k;... invented the telephone - GV yêu cầu HS đọc thầm lần 2 , làm BT 1/22 - HS trao đổi theo cặp, sửa lỗi, đa đáp án đúng a/F, b/F, c/T , d/F , e/F, f/T - Gv cho HS sửa lại câu sai : a, The USA b, In a hospital in Boston c, 187 7 e, Between deaf mutes - GV cho HS đọc lần 2/làm BT3 - GV cho HS so sánh đáp án với bạn Viết từ vào vở từ mới - assistant : ngời phụ tá - conduct : thực hiện, tiến hành - experiment... goes f- Lucky number c/- Luckynumber g/5 is d /3 - moves Ex 3/ 17 : Look and describt GV giới thiệu tranh (1 phút) HS quan sát tranh trả lời câu hỏi - How many people are there in the picture? - What does each person look like? h/6 is Look at the pucture (try to remember details of the picture) - There are four - What to each person wearing 2 HS xem lại tranh/kiểm tra lại câu trả lời HS hỏi trả lời theo... partner (GV đi vòng quanh lớp, sửa lỗi cho HS) - Ex 3 : Luyện trạng từ chỉ nơi chốn - GV yêu cầu HS nhắc lại các trạng từ chỉ nơi chốn đã học GV nghe yêu cầu bổ sung - GV yêu cầu HS điền trạng từ trong hộp vào đúng vị trí - HS trao đổi đáp án theo cặp - GV chữa lỗi, đa đáp án Wheres Tuan ? I think hes upstairs No, He isnt here Penhaps hes outside No, hesnt there Im not outside Im inside Ba 3 Home work 1 HS . HS nói tên các đồ vật trong tranh bằng tiếng việt, sau đó hỏi xem các em đã biết những đồ vật nào bằng tiếng Anh It is an address book Đoán tên các vật trong tranh - Gv cho HS ghép tên đồ vật. GV cho HS đoán trớc viết ra giấy Đoán câu - Nghe lần 1 : đối chiếu kết quả - Nghe lần 1 - Nghe lần 2 : Đọc đồng thanh - Nghe lần 2 , đọc theo Chữa lỗi HS ghi câu đúng vào vở Đáp án : 1- Id like. bài, qua trò chơi Noughts & Crosses - Play a game 1/b 3/ a 2/b 1/a 5/a 4/a 3/ b 2/a 4/b 1/a - living 1/b are 2/a-sent 2/b-came 3/ a was 3/ b-showed 4/a - is 4/b introduced 5/a willcome Ex 2/16
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3, Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3, , I. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những câu hỏi bên dưới.