Bài tập xác suất thống kê đại học và lời giải

125 4.1K 6
Bài tập xác suất thống kê đại học và lời giải

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân BÀI T P XÁC SU T TH NG KÊ Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân CHƯƠNG 1: XÁC SU T 1.1 M t h p có 100 t m th c ghi s t nhiên hai th r i t theo th t t trái qua ph i Tính xác su t n 100, Rút ng u n a/ Rút c hai th l p nên m t s có hai ch s b/ Rút c hai th l p nên m t s chia h t cho Gi i a/ A :“Hai th rút c l p nên m t s có hai ch s ” A92 9.8 P ( A) = = ≈ 0, 0073 A100 100.99 b/ B : “Hai th rút c l p nên m t s chia h t cho 5” S chia h t cho t n ph i ho c có bi n c B thích h p v i ta rút th th hai m t cách tùy ý 20 th mang s 5;10;15;20;…;95;100, rút 99 th l i t vào v trí âu Do ó s trư ng h p thu n l i cho 99.20 P ( B) = 99.20 = 0, 20 A100 1.2 M t h p có ch a qu c u tr ng qu c u en kích thư c Rút ng u nhiên m t lúc qu c u Tính xác su t qu c u rút c có a/ Hai qu c u en b/ Ít nh t c u en c/ Toàn c u tr ng Gi i Rút ng u nhiên lúc 10 qu c u nên s trư ng h p C10 a/ A :”trong qu c u rút có qu c u en” P ( A) = C32 C7 = 0,30 C10 b/ B :”trong qu c u c rút có nh t qu c u en” P ( B) = C32 C7 + C3 C7 = C10 c/ C :”trong qu c u c ch n có tồn c u tr ng” ng kh Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân P (C ) = C7 = C10 1.3 M t h p thu c có ng thu c t t ng ch t lư ng Ch n ng u nhiên l n lư t khơng tr l i ng Tính xác su t : a/ C hai ng c ch n b/ Ch ng c ch n u t t u tiên t t c/ hai ng có nh t m t ng thu c t t Gi i Ch n ng u nhiên l n lư t không tr l i ng nên trư ng h p ng kh A82 a/ A :” C hai ng c ch n b/ B :” Ch ng c ch n u t t” P ( A ) = A52 ≈ 0,357 A82 1 C3 C5 u tiên t t” P ( B ) = ≈ 0, 268 A8 c/ C :” hai ng có nh t m t ng thu c t t” P ( C ) = − A32 ≈ 0,893 A82 1.4 M t h p ng 15 qu bóng bàn ó có qu m i L n u ngư i ta l y ng u nhiên qu thi u, sau ó l i tr vào h p L n th hai l y ng u nhiên qu Tính xác su t c qu l y l n sau u m i Gi i t A :” c qu l y l n sau Bi :” Trong qu l y thi u m i” u có i qu m i” i ∈ {0;1; 2;3} Ta th y { B0 ; B1 ; B2 ; B3 } l p thành nhóm su t tồn ph n y bi n c , theo công th c xác P (A) = P (B0 )P (A | B0 ) + P (B1 )P (A | B1 ) + P (B2 )P (A | B2 ) + P (B3 )P (A | B3 ) = (20.84 + 135.56 + 216.35 + 84.20) ≈ 0, 089 207025 1.5 T m t l p có n sinh viên 12 nam sinh viên, ngư i ta ch n ng u nhiên sinh viên l p Ban cán b l p (BCB) Tính xác su t Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân a/ BCB g m n nam, b/ BCB có nh t m t n , c/ BCB có nh t hai nam hai n Gi i t Ak : “BCB có k nam sinh viên” có: ( k ∈ {0,1, 2,3, 4,5} ), 5− k P ( Ak ) = k C12 C8 C5 20 a/ BCB g m n nam Xác su t ph i tính: P( A2 ) = b/ C12 C C5 20 = 77 323 t N: “BCB có nh t m t n ”, N = A5 Do ó, P( N ) = P( A5 ) = − P( A5 ) =− C12 C C5 20 = − 33 = 613 646 646 c/ t H: “BCB có nh t hai nam hai n ” Do ó, P ( H ) = P ( A2 ) + P ( A3 ) 77 + C 12 C = 616 = 323 969 C5 20 1.6 T m t h p ch a viên bi viên bi tr ng ngư i ta l y ng u nhiên l n, m i l n viên bi, không hồn l i Tính xác su t l y c a/ viên bi ; b/ hai viên bi khác màu; c/ viên bi th hai bi tr ng Gi i V i i ∈ {1, 2} , ăt: Ti : “viên bi l y l n th i bi tr ng”, Di : “viên bi l y l n th i bi ” a/ t A :“l y c viên bi ”, có: P ( A) = P ( D1D2 ) = P ( D1 ) P ( D2 / D1 ) = = 14 13 12 b/ 39 t B : “l y c hai viên bi khác màu”, có: Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân P ( B ) = P (T1 D2 + D1T2 ) = P (T1 D2 ) + P ( D1T2 ) = P (T1 ) P ( D2 / T1 ) + P ( D1 ) P (T2 / D1 ) Suy ra: P ( B) = + = 20 13 12 13 12 39 c/ T2 = T1T2 + D1T2 , nên xác su t ph i tính là: P (T2 ) = P (T1T2 ) + P ( D1T2 ) = P (T1 ) P (T2 / T1 ) + P ( D1 ) P ( D2 / T1 ) suy P (T2 ) = + = 13 12 13 12 13 1.7 M t công ty c n n nhân viên Có ngư i, g m nam n n p ơn xin d n, m i ngư i u có h i c n Tính xác su t ngư i c n, a) có nh t m t nam; b) có nh t m t n Gi i t Ak : “Có k nam c n nhân viên” k ∈ {1,2, 3, 4} G i A : “có nh t nam” P ( A) = P ( A1 ) = C C = C8 70 a) G i B : “có nh t n ” P ( B ) = − P (A4 ) = − C 54 13 = C 84 14 1.8 M t công ty c n n nhân viên Có ngư i, g m nam n n p ơn xin d n, m i ngư i u có h i c n Tính xác su t ngư i c n, a/ có khơng q hai nam; b/ có ba n , bi t r ng có nh t m t n ã c n Gi i t Ak : “Có k nam c n nhân viên” k ∈ {1,2, 3, 4} a/ G i C : “có khơng q nam” C C + C 52 C 32 P (C ) = P (A1 ) + P (A2 ) = = C 84 b/ G i D : “ch n n , bi t r ng có nh t n G i B : “Có nh t m t n c ch n” c n” Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hồng Ân Ta có P ( B ) = − P (A4 ) = − C 54 13 = C 84 14 P ( D ) = P (A1 | B ) = P (A1 ) = P (B ) 13 1.9 M t c a hàng sách c lư ng r ng: Trong t ng s khách hàng n c a hàng, có 30% khách c n h i nhân viên bán hàng, 20% khách mua sách 15% khách th c hi n c hai i u G p ng u nhiên m t khách nhà sách Tính xác su t ngư i a/ không th c hi n c hai i u trên; b/ không mua sách, bi t r ng ngư i ã h i nhân viên bán hàng Gi i t A : “khách hàng c n tư v n” B : “khách hàng c n mua sách” Theo ta có: P ( A) = 0,3; P (B ) = 0, 2; P (AB ) = 0,15 a/ Xác su t khách hàng không c n mua sách không c n tư v n là: ( ) ( ) ( ) ( ) P A.B = P A + P B − P AB = −  15  13 + − − 1 − = 10 10  100  20 b/ không mua sách, bi t r ng ngư i ã h i nhân viên bán hàng ( ) P B /A = 15 ( ) = P (A) − P (AB ) = 10 − 100 = P AB P (A) 1.10 P ( A) 10 M t cu c i u tra cho th y, m t thành ph , có 20,7% dân s dùng lo i s n ph m X , 50% dùng lo i s n ph m Y s nh ng ngư i dùng Y , có 36,5% dùng X Ph ng v n ng u nhiên m t ngư i dân thành ph ó, tính xác su t ngư i y a/ Dùng c X Y ; b/ Không dùng X , không dùng Y Gi i t A : “ ngư i dân thành ph dùng s n ph m X ” B : “ ngư i dân thành ph dùng s n ph m Y ” Theo ta có: P (A ) = 0, 207; P ( B ) = 0,5; P ( A | B ) = 0,365 a) Xác su t ngư i dân ó dùng c X Y P ( AB ) = P ( B ) P ( A / B ) = 0,5.0,365 = 0,1825 b) Xác su t ngư i dân ó khơng dùng c X Y ( ) ( ) ( ) ( ) P A.B = P A + P B − P AB = 0, 4755 1.11 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân M t cu c i u tra cho th y, m t thành ph , có 20,7% dân s dùng lo i s n ph m X , 50% dùng lo i s n ph m Y s nh ng ngư i dùng Y , có 36,5% dùng X Ph ng v n ng u nhiên m t ngư i dân thành ph ó, tính xác su t ngư i y a/ Dùng c X Y ; b/ Dùng Y , bi t r ng ngư i y không dùng X Gi i t A : “ ngư i dân thành ph dùng s n ph m X ” B : “ ngư i dân thành ph dùng s n ph m Y ” Theo ta có: P ( A) = 0,207; P (B ) = 0,5; P (A / B ) = 0,365 a/ Xác su t ngư i dân ó dùng c X Y P ( AB ) = P ( B ) P ( A / B ) = 0,5.0,365 = 0,1825 b/ Xác su t ngư i dân ó dùng Y , bi t r ng không dùng X ( ) P B /A = ( ) = P (B ) − P (AB ) = 0,5 − 0,1852 = 0, 404 − 0, 207 P (A) P ( A) P AB 1.12 Theo m t cu c i u tra xác su t m t h gia ình có máy vi tính n u thu nh p hàng năm 20 tri u (VN ) 0,75 Trong s h c i u tra 60% có thu nh p 20 tri u 52% có máy vi tính Tính xác su t m t h gia ình c ch n ng u nhiên a/ có máy vi tính có thu nh p hàng năm 20 tri u; b/ có máy vi tính, khơng có thu nh p 20 tri u Gi i t A : “H gia ình c ch n ng u nhiên có máy vi tính” B : “H gia ình c ch n ng u nhiên có thu nh p hàng năm 20 tri u” Theo ta có: P (A) = 0,52; P ( B ) = 0, 6; P ( A / B ) = 0, 75 a/ Xác su t h gia ình c ch n có máy vi tính có thu nh p hàng năm 20 tri u là: P ( AB ) = P ( B ) P ( A / B ) = 0, 6.0, 75 = 0, 45 b/ Xác su t tri u là: h gia ình c ch n có máy vi tính thu nh p 20 ( ) P AB = P ( A) − P ( AB ) = 0,52 − 0, 45 = 0, 07 1.13 Theo m t cu c i u tra xác su t m t h gia ình có máy vi tính n u thu nh p hàng năm 20 tri u (VN ) 0,75 Trong s h c i u tra 60% có thu nh p 20 tri u 52% có máy vi tính Tính xác su t m t h gia ình c ch n ng u nhiên a/ Có máy vi tính có thu nh p hàng năm 20 tri u; b/ Có thu nh p hàng năm 20 tri u, bi t r ng h ó khơng có máy vi tính Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân Gi i t A : “H gia ình c ch n ng u nhiên có máy vi tính” B : “H gia ình c ch n ng u nhiên có thu nh p hàng năm 20 tri u” Theo ta có: P (A) = 0,52; P ( B ) = 0, 6; P ( A / B ) = 0, 75 a/ Xác su t h gia ình c ch n có máy vi tính có thu nh p hàng năm 20 tri u là: P ( AB ) = P ( B ) P ( A / B ) = 0, 6.0, 75 = 0, 45 b/ Xác su t h gia ình c ch n có thu nh p hàng năm 20 tri u khơng có máy vi tính là: ( ) P B /A = ( ) = P (B ) − P (AB ) = 0, − 0, 45 = 0,3125 − 0,52 P (A ) P (A) P AB 1.14 Trong m t i n có hai v n ng viên A B thi u A thi u trư c có hy v ng 80% th ng tr n Do nh hư ng tinh th n, n u A th ng tr n có 60% kh B th ng tr n, cịn n u A thua kh c a B ch cịn 30% Tính xác su t c a bi n c sau: a/ i n th ng hai tr n; b/ i n th ng nh t m t tr n Gi i t M i : “v n Theo ng viên i th ng” v i i ∈ {A, B} ( ) ta có: P (M A ) = 0,8; P ( M B / M A ) = 0, 6; P M B / M A = 0, a/ Xác su t i n th ng tr n P ( M AM B ) = P ( M A ) P ( M B / M A ) = 0,8.0, = 0, 48 b/ i n th ng nh t m t tr n nghĩa có nh t m t hai v n A, ho c B th ng Xác su t c n tính là: ng viên P ( M A ∪ M B ) = P ( M B ) + P ( M A ) − P ( M A M B ) = 0,54 + 0,8 − 0, 48 = 0,86 1.15 Trong m t i n có hai v n ng viên A B thi u A thi u trư c có hy v ng 80% th ng tr n Do nh hư ng tinh th n, n u A th ng tr n có 60% kh B th ng tr n, cịn n u A thua kh c a B ch cịn 30% Tính xác su t c a bi n c sau: a/ B th ng tr n; b/ i n ch th ng có m t tr n Gi i t M i : “v n Theo ng viên i th ng” v i i ∈ {A, B} ( ) ta có: P (M A ) = 0,8; P ( M B / M A ) = 0, 6; P M B / M A = 0, a/ Xác su t B th ng tr n là: ( ) ( ) P ( M B ) = P ( M A ) P ( M B | M A ) + P M A P M B | M A = 0,54 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân b/ t D : “ i n ch th ng tr n” Xác su t i n ch th ng tr n là: ( ) ( ) P ( D ) = P M A M B + P M A M B = P ( M A ) − P ( M A M B ) + P ( M B ) − P ( M A M B ) = P ( M A ) + P ( M B ) − 2.P ( M A M B ) = 0,8 + 0,54 − 2.0, 48 = 0,38 ` 1.16 thành l p i n qu c gia v m t môn h c, ngư i ta t ch c m t cu c thi n g m vòng Vòng th nh t l y 80% thí sinh; vịng th hai l y 70% thí sinh ã qua vịng th nh t vịng th ba l y 45% thí sinh ã qua vịng th hai vào c i n, thí sinh ph i vư t qua c c vịng thi Tính xác su t m t thí sinh b t kỳ a/ c vào i n; b/ B lo i vòng th ba Gi i t Ai : “thí sinh c ch n vịng i ” v i i ∈ {1, 2,3} Theo ta có: P ( A1 ) = 0,8; P ( A2 | A1 ) = 0, 7; P ( A3 | AA2 ) = 0, 45 a/ Xác su t thí sinh ó c vào i n P ( AA2A3 ) = P ( A1 ) P ( A2 | A1 ) P ( A3 | AA2 ) = 0,8.0, 7.0, 45 = 0, 252 1 b/ Xác su t ( thí sinh ó b lo i ) vòng th III ( P A1A2 A3 = P ( A1 ) P ( A2 / A1 ) P A3 / A1A2 ) = P ( A1 ) P ( A2 | A1 ) (1 − P ( A3 | AA2 ) ) = 0,8.0, 7.0,55 = 0, 308 1.17 thành l p i n qu c gia v m t môn h c, ngư i ta t ch c m t cu c thi n g m vòng Vòng th nh t l y 80% thí sinh; vịng th hai l y 70% thí sinh ã qua vịng th nh t vịng th ba l y 45% thí sinh ã qua vòng th hai vào c i n, thí sinh ph i vư t qua c c vịng thi Tính xác su t m t thí sinh b t kỳ a/ c vào i n; b/ B lo i vòng th hai, bi t r ng thí sinh b lo i Gi i t Ai : “thí sinh c ch n Theo ta có: vịng i ” v i i ∈ {1, 2,3} P ( A1 ) = 0,8; P ( A2 | A1 ) = 0, 7; P ( A3 | AA2 ) = 0, 45 a/ Xác su t thí sinh ó c vào i n P ( AA2A3 ) = P ( A1 ) P ( A2 | A1 ) P ( A3 | AA2 ) = 0,8.0, 7.0, 45 = 0, 252 1 b/ t K: “Thí sinh ó b lo i” ( ) ( ) ( ) ( P ( K ) = P A1 + P A1 A2 + P AA2 A3 = − P ( A1 ) + P ( A1 ) − P ( AA2 ) + P AA2 A3 1 ) Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân ( ) = − P ( A1 ) P ( A2 / A1 ) + P AA2 A3 = − 0,8.0, + 0,308 = 0, 748 V y, xác su t ( ) P A2 | K = thí sinh ó b lo i ( P A2 K P (K ) vòng II, bi t r ng thí sinh ó b lo i là: ) = P (A A ) = P (A ) P (A 2 P (K ) P (K ) | A1 ) = 0,8 (1 − 0, ) = 0, 3209 0, 748 1.18 M t lô hàng có s n ph m gi ng M i l n ki m tra, ngư i ta ch n ng u nhiên s n ph m; ki m tra xong tr s n ph m l i lơ hàng Tính xác su t sau l n ki m tra, s n ph m u c ki m tra Gi i Chia s n ph m thành nhóm G i Ai : “Ki m tra nhóm i ” i ∈ {1, 2,3} t A :”Sau l n ki m tra, s n ph m u c ki m tra” C 63 C 33 P (A1A2A3 ) = P (A1 )P (A2 | A1 )P (A3 | A1A2 ) = = 1764 C9 C9 1.19 M t l p h c c a Trư ng i h c AG có 2/3 nam sinh viên 1/3 n sinh viên S sinh viên quê An Giang chi m t l 40% n sinh viên, chi m t l 60% nam sinh viên a) Ch n ng u nhiên m t sinh viên c a l p Tính xác su t ch n c m t sinh viên quê An Giang N u bi t r ng sinh viên v a ch n quê An Giang xác su t sinh viên ó nam b ng bao nhiêu? b) Ch n ng u nhiên khơng hồn l i hai sinh viên c a l p Tính xác su t có nh t m t sinh viên quê An Giang, bi t r ng l p h c có 60 sinh viên Gi i a) t: B : “Ch n c sinh viên n ” P ( B ) = C : “Ch n c sinh viên quê An Giang” A : “Ch n c sinh viên nam” P ( A) = P (C ) = P ( AC ) + P ( BC ) = P ( A) P (C | A) + P ( B ) P (C | B ) = Do ó, P (A | C ) = 15 P (AC ) P (A)P (C | A) = = P (C ) P (C ) b) L p có 60 sinh viên suy có 40 sinh viên nam 20 sinh viên n S sinh viên Nam quê An Giang: 24 S sinh viên N quê An Giang: Nên t ng s sinh viên quê An Giang 32 sinh viên F : “ít nh t m t sinh viên quê An Giang” P (F ) = − P (F ) = − C 28 232 = C 60 295 1.20 10 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân H c ch p nh n nghĩa có th coi ch t lư ng bóng èn cơng ty ó s n xu t ng u 28 T i m t nông trư ng, i u tra kh i lư ng c a m t lo i trái cây, sau m t t bón m t lo i phân m i, ngư i ta cân th m t s trái c ch n ng u nhiên c k t qu sau: Kh i lư ng (gam) S trái [45, 50) [50, 55) 11 [55, 60) 25 [60, 65) 74 [65, 70) 187 [70, 75) 43 [75, 80) 16 ≥ 80 Trư c kia, kh i lư ng trung bình c a m i trái 65 gam Hãy ánh giá xem lo i phân bón m i có mang l i hi u qu không? (k t lu n m c ý nghĩa α = 1%) Gi i: T s li u ã cho ta tính c n = 361; x = 66,38; s = 5, 41 Ki m nh gi thi t H : µ = µ = 65( g ); H1 : µ > µ N u H úng U = X − µ0 s m c α = 1% n ~ N ( 0,1) V i α = 0, 01 ta suy ra: gtth = u1−α = u0,99 = 2,33 V i m u c th ta tính c: u = 66, 38 − 65 361 = 4,85 > gtth 5, 41 V y H b bác b nghĩa là: lo i phân bón m i có mang l i hi u qu (k t lu n m c ý nghĩa α = 1%) 29 M t công ty thương m i, d a vào kinh nghi m kh , ã xác nh r ng vào cu i năm 80% s hố ơn ã c tốn y , 10% kh t l i tháng, 6% kh t l i tháng, 4% kh t l i tháng Vào cu i năm nay, công ty ki m tra m t m u ng u nhiên g m 400 hoá ơn th y r ng: 287 hoá ơn ã c toán y , 49 kh t l i tháng, 30 kh t l i tháng 34 kh t l i tháng Như v y, vi c tốn hố ơn năm có cịn theo qui lu t nh ng năm trư c không? (k t lu n m c ý nghĩa α = 5% ) Gi i: Ta ki m nh gi thi t v phân ph i H : Vi c toán hoá ơn năm theo qui lu t năm trư c 111 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân H1 : Vi c tốn hố ơn năm khơng theo qui lu t năm trư c m c ý nghĩa α = 5% B ng t n s lý thuy t th c nghi m: l i Thanh toán Khu t l i Khu t l i Khu t tháng y ( x1 ) tháng ( x2 ) tháng ( x3 ) ( x4 ) T n s sát quan 287 49 30 34 lý 320 40 24 16 T n s thuy t Ta có: ( oi − ei ) i =1 ei Q =∑ ( 287 − 320 ) = 320 ( 49 − 40 ) + 40 ( 30 − 24 ) + 24 ( 34 − 16 ) + 16 = 27,178 2 V i α = 5% , gtth = χ1−α ( 3) = χ0,95 ( 3) = 7,815 Ta th y Q > χ1−α ( 3) nên: Vi c toán hố ơn năm khơng cịn theo qui lu t nh ng năm trư c (k t lu n m c ý nghĩa α = 5%) 30 l p k ho ch s n xu t m t hàng m i, m t công ty ã ti n hành i u tra v s thích c a khách hàng v lo i m u khác c a m t lo i hàng K t qu c trình bày b ng sau: A B C Thích 43 30 42 Khơng thích 35 53 39 Khơng có ý ki n 22 17 19 M u hàng Ý ki n Có hay khơng s phân bi t v s thích c a khách hàng trên? K t lu n m c ý nghĩa 5% Gi i: Ta ki m i v i lo i m u nói nh gi thi t v phân ph i H : Khơng có s phân bi t v s thích H1 : Có s phân bi t v s thích B ng i v i m t hàng (m c ý nghĩa 5%) i chi u t n s : Trong ngo c t n s lý thuy t: M u A 112 B C Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân hàng Ý ki n Thích 43 30 42 (38,33) (38,33) (38,33) Khơng thích 35 53 39 (42,33) (42,33) (42,33) Khơng có ý ki n 22 17 19 (19,33) (19,33) (19,33) ( oi − ei ) i =1 ei Q =∑ 2 = 7, 606 2 χ1−α ( ) = χ0,95 ( ) = 9, 488 Ta th y Q < χ1− α (8 ) nên H c ch p nh n nghĩa là: Khơng có s phân bi t v s thích i v i m t hàng 31 i u tra m t s s n ph m c a m t xí nghi p v chi u dài (X (cm)) hàm lư ng ch t A (Y (%)), ngư i ta có k t qu sau: Y 10 12 14 16 100 5 110 9 X 120 130 140 Các s n ph m có chi u dài khơng q 110cm hàm lư ng ch t A không 12% c g i s n ph m lo i II N u xí nghi p báo cáo r ng s n ph m lo i II có ch tiêu Y trung bình 10% có th ch p nh n c không? K t lu n m c ý nghĩa 5% (gi thi t hàm lư ng có phân ph i chu n) Gi i: B ng s li u cho ch tiêu Y c a nh ng s n ph m lo i A yj 10 12 nj 11 Giá tr trung bình m u: y = 9,85 giá tr l ch chu n m u: sY = 1, 56 , c m u n = 27 113 Bài t p Xác su t th ng kê Ta ki m Di p Hoàng Ân nh gi thi t sau: H : µY = µ0 = 10 ( % ) ; H1 : µY ≠ µ0 N u H úng BNN T = m c ý nghĩa 5% Y − µ0 n ~ t ( n − 1) SY V i m c ý nghĩa α = 5% ta tính c gtth = t ( 26) = 2, 0555 0,05 1− 9,85 − 10 V i m u c th ta tính c: t = 27 = −0,5 1, 56 Ta có t < gtth nên H không b bác b V y, ch p nh n báo cáo c a xí nghi p ( m c ý nghĩa 5%) 32 G o tiêu chu n xu t kh u g o có t l h t nguyên, h t v t m, theo th t , là: 90%, 6% 4% Ki m tra 1000 h t g o c a m t lô g o, ngư i ta th y ó có: H t nguyên: 880; h t v : 60 t m: 60 H i lô g o có tiêu chu n xu t kh u không? Cho k t lu n m c ý nghĩa 5% Gi i: k t lu n v tiêu chu n c a lô g o ta ki m H : Lô g o nh gi thi t sau: tiêu chu n xu t kh u tiêu chu n xu t kh u ( m c ý nghĩa 5%) H1 : Lô g o không N u H úng 1000 h t g o có 900 h t nguyên, 60 h t v 40 h t t m Ta có Q ( 880 − 900 ) = 900 ( 60 − 60 ) + 60 ( 60 − 40 ) + 40 = 10, 44 3) V i α = 5%, gtth = χ1(−0,05 = 7,815 Vì Q > gtth nên H b bác b V y, lô g o không tiêu chu n xu t kh u (k t lu n m c ý nghĩa 5%) 33 Giám c tr i gà Alpha xem l i h sơ c a m t t kh o sát v kh i lư ng c a gà xu t chu ng tr i gà th y s li u c ghi sau: Kh i lư ng (kg) 114 S gà Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân [2,3; 2,7) [2,7; 2,9) 30 [2,9; 3,1) 41 [3,1; 3,3) 25 [3,3; 3,5) 10 [3,5; 3,7) [3,7; 3,9) Ban giám c tr i gà Alpha báo cáo r ng kh i lư ng trung bình c a gà kg Hãy cho nh n xét v báo cáo m c ý nghĩa 2% Gi i: T s li u ta tính c: n = 121; x = 3, 06; s = 0, 2826 Ta ki m nh gi thi t sau: H : µ X = µ0 = 3; H1 : µ X > µ0 m c α = 2% N u H úng BNN U = X − µ0 n ~ N ( 0,1) sX V i α = 2% , gtth = u1−α = u0,95 = 1, 6449 V i m u c th : u = x − µ0 3, 06 − n= 121 = 2, 3354 0, 2826 sX Vì u > gtth nên H b bác b nghĩa báo cáo c a Ban giám nghĩa 5%) c úng ( m c ý 34 so sánh th i gian c t trung bình c a m t máy ti n lo i cũ v i m t máy ti n lo i m i, ngư i ta cho m i máy c t th 10 l n o th i gian c t (tính b ng giây) K t qu thu c sau: Máy lo i cũ: 58, 58, 56, 38, 70, 38, 42, 75, 68, 67 Máy lo i m i: 57, 55, 63, 24, 67, 43, 33, 68, 56, 54 Bi t r ng th i gian c t c a máy lo i cũ c a máy lo i m i bi n ng u nhiên tuân theo lu t phân ph i chu n có l ch chu n, theo th t , 13,5 giây 14,5 giây V i m c ý nghĩa 5%, có th cho r ng máy lo i m i t t (có th i gian c t trung bình hơn) máy lo i cũ hay không? Gi i: G i X , Y theo th t BNN ch th i gian c t c a máy ti n cũ máy ti n m i 115 Bài t p Xác su t th ng kê Ta ki m Di p Hoàng Ân nh gi thi t sau: H : µ X = µY ; H1; µ X > µY N u H úng thù BNN U = X −Y σX n + σ Y2 m c ý nghĩa 5% ~ N ( 0,1) m V i α = 5% , gtth = u1−0,05 = u0,95 = 1, 6449 V i m u c th ta tính c: x = 57; s X = 13, 6; y = 52; sY = 14, 46 Do ó u = 57 − 52 = 2, 988 13, 14,5 + 10 10 Vì u > gtth nên H b bác b V y, có th cho r ng máy lo i m i t t (có th i gian c t trung bình hơn) máy lo i cũ 116 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân CHƯƠNG 7: TƯƠNG QUAN VÀ H I QUY 7.1 Xem vectơ ng u nhiên (X,Y) tuân theo lu t phân ph i chu n hai chi u mà m t m u ng u nhiên g m c p c ch n sau: xi yi 11 17 21 25 29 32 a) Hãy tính giá tr h s tương quan m u c a X Y cho nh n xét nh gi thi t v s tương quan gi a X Y b) Hãy ki m c) Hãy l p hàm h i quy n tính m u d 20 Y nh n giá tr bao nhiêu? m c α = 5% oán n u X l y giá tr b ng Gi i: a) r = ∑ xi yi − n x y b) Ki m = 0,996 X Y có quan h g n n tính (n −1)s X sY nh gi thi t H : ρ = 0; H : ρ ≠ m c α = 5% N u H úng T = R n−2 − R2 ~ t ( n − 2) n ( n = R = ∑ (Xi − X ).(Yi − Y ) i =1 ( n − 1) S X SY h s tương quan m u) 6) V i α = 5% , gtth = t1(−α / = 2,4469 V i m u c th , ta có r = 0,996 t = r n −2 = 0,996 = 27,3 1− r − 0,9962 Vì t > gtth nên H b bác b nghĩa X ,Y th t s tương quan c) Phương trình h i quy n tính m u: y = −0.107 + 4,107 x T ó, n u X = 20 Y = 82,036 7.2 M t s s n xu t ã ghi l i s ti n ã chi cho vi c nghiên c u phát tri n l i nhu n hàng năm c a s năm v a qua sau: ( ơn v 106 VN ) Chi nghiên c u 11 L i nhu n 31 40 30 34 25 20 117 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hồng Ân a) Hãy tính giá tr h s tương quan m u gi a chi nghiên c u l i nhu n b) Chi nghiên c u l i nhu n có th c s tương quan không? (k t lu n m c ý nghĩa α = 2%) c) Vi t phương trình ng h i qui n tính m u c a l i nhu n theo chi phí nghiên c u Gi i: a) r = 0, 909 b) Ki m nh gi thi t H : ρ = 0; H1 : ρ ≠ m c ý nghĩa α = 1% N u H úng BNN T = R n−2 − R2 ~ t ( n − 2) gtth = t1−α / ( t − ) = t0,99 ( ) = 3,7469 V i m u c th ta có t = 0,909 = 4,361 − 0,9092 Vì t > gthh nên H b bác b Nghĩa X Y th c s tương quan m c ý nghĩa α = 2%) (k t lu n c) Phương trình ng h i quy n tính m u: y = x + 20 7.3 o chi u cao Y (cm) chi u dài chi dư i X (cm) c a m t nhóm niên, ngư i ta thu c s li u sau: yi 160 161,5 163 165 167 168 171 172 xi 78 79 80 81 82 83 84 85 (a) Tính giá tr h s tương quan m u c a X Y (b) m c ý nghĩa α = 5%, cho nh n xét v tài li u cho r ng h s tương quan c a X Y 0,9 (c) Vi t phương trình ng h i quy m u c a Y theo X áp s : (a) r = 0,996 (b) Ki m nh gi thi t H0: ρ = 0,9 Tr c nghi m U uôi c s d ng, v i 118 i v i H1: ρ ≠ 0,9 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân U = Z − µZ ~ N (0,1) σZ V i m c α = 5% , gtth = u0,975 = 1, 96 ; v i m u c th , có : ( ) + 0,996 z = ln = 3,106 , ( ) + 0,9 µ Z = ln + − 0,9 − 0,996 0,9 = 1,5365; 2(8 −1) u= σZ = , z − µZ = 3,509 σZ u > gtth nên m c ý nghĩa α = 5%, gi thi t H0 b bác b , nghĩa tài li u không c ch p nh n ( m c ý nghĩa α = 5%) Vì (c) y = 1,768x + 21,857 7.4 M t gi ng viên d y môn th ng kê yêu c u m i sinh viên ph i làm m t án phân tích d li u d kỳ thi h t mơn Sau ó, m t m u g m 10 sinh viên c ch n ng u nhiên, i m s c ghi l i sau: i m thi 81 62 74 78 93 69 72 83 i m án 76 71 69 76 87 62 80 75 90 84 92 79 (a) Tìm kho ng tin c y 95% cho i m thi trung bình c a m t sinh viên (gi thi t i m thi c a sinh viên tuân theo lu t phân ph i chu n) (b) m c ý nghĩa 5%, ánh giá v s tương quan n tính gi a hai lo i i m Gi i: (a) G i X i m thi c a sinh viên Ta có: x = 78,6 s = 9,57 Kho ng tin c y 95% cho i m thi trung bình c a m t sinh viên: ( x − e; x + e ) ( ) e = t1+γ s 5,97 = 2,2622 = 4, 27 10 10 Kho ng tin c y c n tìm ( 74,33; 82,87 ) (b) G i Y i m án c a sinh viên Chúng ta ph i có quy t t ρ = ρX ,Y nh gi a hai gi thi t: H 0: ρ = N u H0 úng BNN 119 H1: ρ ≠ 0, Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân T= R 10 − ~ t(8) − R2 (8) t0,975 = 2,3060 ; V i m c α = 5% , giá tr t i h n là: v i m u c th , có h s tương quan m u: r = 0,776 Do ó: t= 0, 776 − (0, 776) = 3, 48 Vì |t| >2,306 nên gi thi t H0 b bác b m c ý nghĩa α = 5% khác, ch p nh n r ng X Y tương quan m c ý nghĩa 5% Nói cách 7.5 th c hi n m t cơng trình nghiên c u v m i quan h gi a chi u cao Y(m) ng kính X(cm) c a m t lo i cây, ngư i ta quan sát m t m u ng u nhiên có k t qu sau: xi 28 28 24 30 60 30 32 42 43 49 yi 6 10 10 (a) Hãy tính giá tr h s tương quan m u c a X Y cho nh n xét (b) Vi t phương trình ng th ng h i quy m u c a Y theo X Hãy d báo chi u cao c a có ng kính 45 cm Gi i: (a) r = 0,939 Vì r r t g n nên gi a X Y có h i qui n tính (b) y = 0,166x + 1,041 D báo chi u cao c a có ng kính 45 cm là: y = 0,166 × 45 + 1,041 = 8,5 m 7.6 X (%) Y(kg/mm2) hai ch tiêu ch t lư ng c a m t lo i s n ph m i u tra m t s s n ph m, b ng sau: X Y T ns 2 10 10 10 4 15 15 15 20 20 25 25 a) Hãy tính giá tr trung bình m u c a X, Y; phương sai m u c a X, Y h s tương quan m u gi a X Y b) Vi t phương trình h i quy m u c a Y theo X T tiêu X ch tiêu Y bao nhiêu? Gi i: a) Ta có trung bình m u: 120 ód ốn xem n u ch Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân x = 5,93; y = 15,17; Phương sai m u: σ X = 3, 44; σ Y2 = 28, 42 H s tương quan m u: r = 0,66 b) Phương trình h i quy Y theo X: y = 3,86 + 1.91x N u X có giá tr Y s nh n giá tr 21 7.7 X (%) Y(kg/mm2) hai ch tiêu ch t lư ng c a m t lo i s n ph m i u tra m t s s n ph m, b ng sau: X Y T ns 2 10 10 10 4 15 15 15 20 20 25 25 a) Tính giá tr h s tương quan m u gi X Y Vi t Vi t phương trình h i quy m u c a Y theo X nh gi thi t xem X Y có tương quan không b) Ki m m c ý nghĩa 5%? Gi i: a) Giá tr h s tương quan m u: r = 0,66 Phương trình h i quy Y theo X: y = 3,86 + 1.91x nh gi thi t H : ρ = 0; H1 : ρ ≠ b) Ki m m c ý nghĩa 5% N u H úng BNN T= R n−2 − R2 ~ t (n − 2) ( ) V i m c ý nghĩa 5%, gtth = t0,975 = 2,0484 28 V i m u c th ta có t=r n−2 = 4, 69 1− r2 Vì t > gtth nên H b bác b , nghĩa X Y tương quan m c ý nghĩa 5% 7.8 X (%) Y(kg/mm2) hai ch tiêu ch t lư ng c a m t lo i s n ph m i u tra m t s s n ph m, b ng sau: X Y T ns 2 10 10 10 4 15 15 15 20 20 25 25 a) Tìm kho ng tin c y 95% cho ch tiêu Y (gi thi t ch tiêu Y tuân theo lu t phân ph i chu n) 121 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân b) Vi t phương trình h i quy m u c a Y theo X T tiêu X ch tiêu Y bao nhiêu? ód ốn xem n u ch Gi i: a) Trung bình m u ch tiêu Y là: y = 15,17; sY = 5,33 Kho ng tin c y 95% cho trung bình ch tiêu Y là: ( y − e; y + e ) ( ) V i e = t0,975 29 sY 5,33 = 2, 0452 = 1,99 ≈ 30 30 V y kho ng tin c y c n tìm là: (13,18;17,16 ) b) Phương trình h i quy Y theo X: y = 3,86 + 1.91x N u X có giá tr Y s nh n giá tr 21 7.9 X (%) Y(kg/mm2) hai ch tiêu ch t lư ng c a m t lo i s n ph m i u tra m t s s n ph m, b ng sau: X Y T ns 2 10 10 10 4 15 15 15 20 20 25 25 a) Có tài li u cho r ng trung bình ch tiêu X 6,5% Hãy cho nh n xét v tài li u m c ý nghĩa 5% Gi thi t ch tiêu X, Y tuân theo lu t phân ph i chu n b) Tính giá tr h s tương quan m u c a X Y Vi t phương trình ng th ng h i quy m u c a Y theo X Gi i: a) Ki m nh gi thi t H : µ X = µ0 = 6,5; H1 : µ X ≠ µ0 N u H úng BNN T = V i m c ý nghĩa 5% X − µ0 n ~ t ( n − 1) S ( ) m c ý nghĩa 5%, gtth = t0,975 = 2,0452 29 Vói m u c th ta tính c: t = 5,93 − 6,5 30 = 0,908 3, 44 Vì t < gtth nên H không b bác b nghĩa ta ch p nh n tài liêu m c ý nghĩa 5% b) Giá tr h s tương quan m u: r = 0,66 Phương trình h i quy Y theo X: y = 3,86 + 1.91x 122 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân 7.10 Nghiên c u lư ng phân bón (X kg) c dùng bón cho ru ng m t v ; Y(kg/1000m2) su t lúa Th ng kê 30 h gia ình, k t qu sau: S h xi 40 40 50 50 50 60 60 60 yi 270 280 280 290 300 300 310 320 a) Tính giá tr h s tương quan m u c a X Y Vi t phương trình h i quy m u Y theo X b) Ki m nh gi thi t cho r ng h s tương quan c a X Y b ng 0,9 m c ý nghĩa α = 5% Gi i: a) Giá tr h s tương quan m u: r = 0,891 Phương trình ng h i quy m u: Y = 210,15 + 1,64 X nh gi thi t H : ρ = ρ = 0,9; H1 : ρ ≠ ρ b) Ki m m c ý nghĩa α = 5% Tr c nghi m U uôi c s d ng, v i U = Z − µZ ~ N (0,1) σZ V i m c α = 5% , gtth = u0,975 = 1, 96 ; V i m u c th , ta có  + 0,891  z = z = ln   = 1,427  − 0,891  ( ) + 0,9 µ Z = ln + u = − 0,9 0,9 = 1, 488; 2(30 −1) σZ = 27 z − µZ = 0,317 σZ Vì | u |< gtth nên H c ch p nh n nghĩa gi thi t h s tương quan c a X Y b ng 0,9 úng m c ý nghĩa α = 5% 7.11 nghiên c u s tương quan gi a chi u cao X (cm) s c n ngY (kg) ngư i, quan sát m t m u ng u nhiên, ngư i ta có k t qu sau: yk xi [40, 45) 65) [45, 50) 123 [50, 55) [55, 60) [60, Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân [140, 145) [145, 150) [150, 155) 10 [155, 160) 1 [160, 165) (a) Hãy l p b ng phân b t n s , t n su t cho giá tr c a X, Y (b) Tính giá tr trung bình m u, l ch chu n m u h s tương quan m u c a X Y Vi t phương trình ng th ng h i quy n tính m u c a Y theo X Gi i: a) B ng t n s , t n su t c a X Y: Bi n X Bi n Y L p T ns T n su t L p T ns T n su t [140, 145) 0,094 [40, 45) 0,019 [145, 150) 0,170 [45, 50) 0,113 [150, 155) 20 0,377 [50, 55) 24 0,453 [155, 160) 17 0,321 [55, 60) 16 0,302 [160, 165) 0,038 [60, 65) 0,113 b) x = 152,69; y = 54, 23; sX = 5,14; sY = 4, 41 r = 0,6544 Phương trình h i quy: y = −31,59 + 0,56x 7.12 nghiên c u s tương quan gi a chi u cao X (cm) s c n ngY (kg) ngư i, quan sát m t m u ng u nhiên, ngư i ta có k t qu sau: yk xi [40, 45) 65) [45, 50) 124 [50, 55) [55, 60) [60, Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân [140, 145) [145, 150) [150, 155) 10 [155, 160) 1 [160, 165) a) Tính giá tr h s tương quan m u c a X Y Vi t phương trình ng th ng h i quy n tính m u c a Y theo X b) Có tài li u cho bi t h s tương quan gi a X Y 0,65 Hãy cho nh n xét v tài li u ó, m c α = 5% Gi i: a) r = 0,6544 Phương trình h i quy: y = −31,59 + 0,56x b) Ki m 5% nh gi thi t H : ρ = 0,65 i v i H1: ρ ≠ 0,65 m cα= Tr c nghi m U uôi c s d ng, v i U = Z − µZ ~ N (0,1) σZ V i m c α = 5% , gtth = u0,975 = 1, 96 ; v i m u c th , có : ( ) + 0,6544 z = ln = 0,783 , ) 0,65 = 0,7816; 2(53 −1) u= ( z − µZ = 0,01 σZ + 0,65 µ Z = ln + − 0,65 Vì − 0,6544 u < gtth nên σZ = , 50 m c ý nghĩa α = 5%, gi thi t H c ch p nh n, nghĩa tài li u c ch p nh n ( m c ý nghĩa α = 5%) 125 ... t f ( x ) hàm m t xác su t c a m t bi n ng u nhiên liên t c X b/ Tìm hàm phân ph i xác su t F ( x ) c a X c/ Tính xác su t P ( < X < 3) Gi i 38 xác Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân ... M A = 0, a/ Xác su t B th ng tr n là: ( ) ( ) P ( M B ) = P ( M A ) P ( M B | M A ) + P M A P M B | M A = 0,54 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hoàng Ân b/ t D : “ i n ch th ng tr n” Xác su t i... viên trư t c Toán Tâm lý v i xác su t không 13 i p = 0,17 Bài t p Xác su t th ng kê Di p Hồng Ân Do ó, ch n 12 sinh viên nghĩa th c hi n 12 phép th Bernoulli v i xác su t thành công (trư t c

Ngày đăng: 05/01/2015, 19:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan