Giáo án vật lý 11 trọn bộ chuẩn ktkn

100 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:44

phân phối chơng trình môn vật lý LP 11 năm học 2011-2012 C nm: 37 tun = 70 tit Hc kỡ I: 19 tun = 37 tit Hc kỡ II: 18 tun = 33 tit HC Kè I Ni dung Tng s tit Lớ thuyt Thc hnh Bi tp, ụn tp Chng I. in tớch. in trng 10 7 3 Chng II. Dũng in khụng i 13 8 2 3 Chng III. Dũng in trong cỏc mụi trng 12 8 2 2 Kim tra 1 tit (hc xong chng II) 1 Kim tra hc kỡ I 1 Tng s tit trong hc kỡ 37 HC Kè II Ni dung Tng s tit Lớ thuyt Thc hnh Bi tp, ụn tp Chng IV. T trng 6 4 2 Chng V. Cm ng in t 6 4 2 Chng VI. Khỳc x ỏnh sỏng 4 2 2 Chng VII. Mt. Cỏc dng c quang 15 8 2 5 Kim tra 1 tit (hc xong chng V) 1 Kim tra hc kỡ II 1 Tng s tit trong hc kỡ 33 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 1 Ngy son: Ngy ging: . Tun 1 PHN I. IN HC. IN T HC Chng I. IN TCH. IN TRNG Tit 1. IN TCH. NH LUT CU-LễNG I. MC TIấU 1. Kin thc - Trỡnh by c khỏi nim in tớch im, c im tng tỏc gia cỏc in tớch, ni dung nh lut Cu-lụng, ý ngha ca hng s in mụi. - Ly c vớ d v tng tỏc gia cỏc vt c coi l cht im. - Bit v cu to v hot ng ca cõn xon. 2. K nng - Xỏc nh phng chiu ca lc Cu-lụng tng tỏc gia cỏc in tớch gia cỏc in tớch im. - Gii bi toỏn ng tng tỏc tnh in. - Lm vt nhim in do c xỏt. II. CHUN B 1. Giỏo viờn - Xem SGK Vt lý 7 v 9 bit HS ó hc gỡ THCS. - Chun b cõu hi hoc phiu cõu hi. 2. Hc sinh: ễn tp kin thc ó hc v in tớch THCS. III. TIN TRèNH DY HC 1. n nh lp: :.: 2. Kim tra bi c: 3. Ni dung bi mi Hot ng 1 : Gii thiu chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp, sỏch tham kho. Hot ng 2 : Tỡm hiu s nhim in ca cỏc vt, in tớch, in tớch im, tng tỏc gia cỏc in tớch. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Cho hc sinh lm thớ nghim v hin tng nhim iờn do c xỏt. Gii thiu cỏc cỏch lm vt nhim in. Gii thiu cỏch kim tra vt nhim in. Gii thiu in tớch. Cho hc sinh tỡm vớ d. Gii thiu in tớch im. Cho hc sinh tỡm vớ d v in tớch im. Gii thiu s tng tỏc in. Cho hc sinh thc hin C1. Lm thớ nghim theo s hng dn ca thy cụ. Ghi nhn cỏc cỏch lm vt nhim in. Nờu cỏch km tra xem vt cú b nhim in hay khụng. Tỡm vớ d v in tớch. Tỡm vớ d v in tớch im. Ghi nhn s tng tỏc in. Thc hin C1. I. S nhim in ca cỏc vt. in tớch. Tng tỏc in 1. S nhim in ca cỏc vt - Mt vt cú th b nhim in do : c xỏt lờn vt khỏc, tip xỳc vi mt vt nhim in khỏc, a li gn mt vt nhim in khỏc. - Cú th da vo hin tng hỳt cỏc vt nh kim tra xem vt cú b nhim in hay khụng. 2. in tớch. in tớch im - Vt b nhim in cũn gi l vt mang in, vt tớch in hay l mt in tớch. - in tớch im l mt vt tớch in cú kớch thc rt nh so vi khong cỏch ti im m ta xột. 3. Tng tỏc in - Cỏc in tớch cựng du thỡ y nhau. - Cỏc in tớch khỏc du thỡ hỳt nhau. Hot ng 3 : Nghiờn cu nh lut Coulomb v hng s in mụi. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 2 Gii thiu v Coulomb v thớ nghim ca ụng thit lp nh lut. Gii thiu biu thc nh lut v cỏc i lng trong ú. Gii thiu n v in tớch. Cho hc sinh thc hin C2. Gii thiu khỏi nim in mụi. Cho hc sinh tỡm vớ d. Cho hc sinh nờu biu thc tớnh lc tng tỏc gia hai in tớch im t trong chõn khụng. Cho hc sinh thc hin C3. Ghi nhn nh lut. Ghi nhn biu thc nh lut v nm vng cỏc i lng trong ú. Ghi nhn n v in tớch. Thc hin C2. Ghi nhn khỏi nim. Tỡm vớ d. Ghi nhn khỏi nim. Nờu biu thc tớnh lc tng tỏc gia hai in tớch im t trong chõn khụng. Thc hin C3. II. nh lut Cu-lụng. Hng s in mụi 1. nh lut Cu-lụng - Lc hỳt hay y gia hai din tớch im t trong chõn khụng cú phng trựng vi ng thng ni hai in tớch im ú, cú ln t l thun vi tớch ln ca hai in tớch v t l nghch vi bỡnh phng khong cỏch gia chỳng. F = k 2 21 || r qq ; k = 9.10 9 Nm 2 /C 2 . - n v in tớch l culụng (C). 2. Lc tng tỏc gia cỏc in tớch im t trong in mụi ng tớnh. Hng s in mụi + in mụi l mụi trng cỏch in. + Khi t cỏc in tớch trong mt in mụi ng tớnh thỡ lc tng tỏc gia chỳng s yu i ln so vi khi t nú trong chõn khụng. gi l hng s in mụi ca mụi trng ( 1). + Lc tng tỏc gia cỏc in tớch im t trong in mụi : F = k 2 21 || r qq . + Hng s in mụi c cho tớnh cht cỏch in ca cht cỏch in. Hot ng 4: Cng c, giao nhim v v nh. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh c mc Em cú bit ? Cho hc sinh thc hin cỏc cõu hi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10. Yờu cu hc sinh v nh gi cỏc bi tp 5, 6, 7, 8 sgk v 1.7, 1.9, 1.10 sỏch bi tp. c mc Sn tnh in. Thc hin cỏc cõu hi trong sgk. Ghi cỏc bi tp v nh. IV. RT KINH NGHIM TIT DY giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 3 Ngy son Ngy ging: Tun 1 Tit 2 . THUYT ELECTRON. NH LUT BO TON IN TCH I. MC TIấU 1. Kin thc - Trỡnh by c ni dung thuyt ờlectron, ni dung nh lut bo ton in tớch. - Ly c vớ d v cỏc cỏch nhim in. - Bit cỏch lm nhim in cỏc vt. 2. K nng - Vn dng thuyt ờlectron gii thớch c cỏc hin tng nhim in. - Gii bi toỏn ng tng tỏc tnh in. II. CHUN B 1. Giỏo viờn - Xem SGK Vt lý 7 bit HS ó hc gỡ THCS. - Chun b phiu cõu hi. 2. Hc sinh ễn tp kin thc óc hc v in tớch THCS. III. TIN TRèNH DY HC 1. n nh lp: 11A1:11A2:. 11A3: 2. Kim tra bi c: 3. Ni dung bi mi Hot ng 1 : Kim tra bi c : Phỏt biu, bit biu thc ca nh lut Cu-lụng. Hot ng 2 : Tỡm hiu thuyt electron. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Yờu cu hc sinh nờu cu to ca nguyờn t. Nhn xột thc hin ca hc sinh. Gii thiu in tớch, khi lng ca electron, prụtụn v ntron. Yờu cu hc sinh cho bit ti sao bỡnh thng thỡ nguyờn t trung ho v in. Nu cu to nguyờn t. Ghi nhn in tớch, khi lng ca electron, prụtụn v ntron. Gii thớch s trung ho v in ca nguyờn t. Ghi nhn in tớch nguyờn I. Thuyt electron 1. Cu to nguyờn t v phng din in. in tớch nguyờn t a) Cu to nguyờn t - Gm: ht nhõn mang in tớch dng nm trung tõm v cỏc electron mang in tớch õm chuyn ng xung quanh. - Ht nhõn cu to bi hai loi ht l ntron khụng mang in v prụtụn mang in dng. - Electron cú in tớch l -1,6.10 - 19 C v khi lng l 9,1.10 -31 kg. Prụtụn cú in tớch l +1,6.10 -19 C v khi lng l 1,67.10 -27 kg. Khi lng ca ntron xp x bng khi lng ca prụtụn. - S prụtụn trong ht nhõn bng s electron quay quanh ht nhõn nờn bỡnh thng thỡ nguyờn t trung ho v in. b) in tớch nguyờn t - in tớch ca electron v in tớch ca prụtụn l in tớch nh giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 4 Gii thiu in tớch nguyờn t. Gii thiu thuyt electron. Yờu cu hc sinh thc hin C1. Yờu cu hc sinh cho bit khi no thỡ nguyờn t khụng cũn trung ho v in. Yờu cu hc sinh so sỏnh khi lng ca electron vi khi lng ca prụtụn. Yờu cu hc sinh cho bit khi no thỡ vt nhim in dng, khi no thỡ vt nhim in õm. t. Ghi nhn thuyt electron. Thc hin C1. Gii thớch s hỡnh thnh ion dng, ion õm. So sỏnh khi lng ca electron v khi lng ca prụtụn. Gii thớch s nhim in dng, in õm ca vt. nht m ta cú th cú c. Vỡ vy ta gi chỳng l in tớch nguyờn t. 2. Thuyt electron + Bỡnh thng tng i s tt c cỏc in tớch trong nguyờn t bng khụng, nguyờn t trung ho v in. - Nu nguyờn t b mt i mt s electron thỡ tng i s cỏc in tớch trong nguyờn t l mt s dng, nú l mt ion dng. Ngc li nu nguyờn t nhn thờm mt s electron thỡ nú l ion õm. + Khi lng electron rt nh nờn chỳng cú linh ng rt cao. Do ú electron d dng bt khi nguyờn t, di chuyn trong vt hay di chuyn t vt ny sang vt khỏc lm cho cỏc vt b nhim in. - Vt nhim in õm l vt thiu electron; Vt nhim in dng l vt tha electron. Hot ng 3 : Vn dng thuyt electron. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Gii thiu vt dn in, vt cỏch in. Yờu cu hc sinh thc hin C2, C3. Yờu cu hc sinh cho bit ti sao s phõn bit vt dn in v vt cỏch in ch l tng i. Yờu cu hc sinh gii thớch s nhim in do tip xỳc. Yờu cu hc sinh thc hin C4 Gii tthiu s nhim in do hng ng (v hỡnh 2.3). Yờu cu hc sinh gii thớch s nhim in do hng ng. Yờu cu hc sinh thc hin C5. Ghi nhn cỏc khỏi nim vt dn in, vt cỏch in. Thc hin C2, C3. Gii thớch. Gii thớch. Thc hin C4. V hỡnh 2.3. Gii thớch. Thc hin C5. II. Vn dng 1. Vt dn in v vt cỏch in - Vt dn in l vt cú cha cỏc in tớch t do. - Vt cỏch in l vt khụng cha cỏc electron t do. - S phõn bit vt dn in v vt cỏch in ch l tng i. 2. S nhim in do tip xỳc - Nu cho mt vt tip xỳc vi mt vt nhim in thỡ nú s nhim in cựng du vi vt ú. 3. S nhim din do hng ng - a mt qu cu A nhim in dng li gn u M ca mt thanh kim loi MN trung ho v in thỡ u M nhim in õm cũn u N nhim in dng. Hot ng 4 : Nghiờn cu nh lut bo ton in tớch. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Gii thiu nh lut. Cho hc sinh tỡm vớ d. Ghi nhn nh lut. Tỡm vớ d minh ho. III. nh lut bo ton in tớch - Trong mt h vt cụ lp v in, tng i s cỏc in tớch l khụng i. Hot ng 5 : Cng c, giao nhim v v nh. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 5 Cho hc sinh túm tt nhng kit thc ó hc trong bi. Yờu cu hc sinh v nh gii cỏc bi tp 5, 6 sgk v 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sỏch bi tp. Túm tt li nhng kin thc ó hc trong bi. Ghi cỏc bi tp v nh. IV. RT KINH NGHIM TIT DY Ngy son: Ngy ging: Tun 2 Tit 3-4. IN TRNG V CNG IN TRNG NG SC IN I. MC TIấU 1. Kin thc - Trỡnh by c khỏi nim in trng. - Phỏt biu c nh ngha ca cng in trng v nờu c c im ca vect cng in trng. - Bit cỏch tng hp cỏc vect cng in trng thnh phn ti mi im. - Nờu c khỏi nim ng sc in v cỏc c im ca ng sc in. 2. K nng - Xỏc nh phng chiu ca vect cng in trng ti mi im do in tớch im gõy ra. - Vn dng quy tc hỡnh bỡnh hnh xỏc nh hng ca vect cng in trng tng hp. - Gii cỏc Bi tp v in trng. II. CHUN B 1. Giỏo viờn - Chun b hỡnh v 3.6 n 3.9 trang 19 SGK. - Thc k, phn mu. - Chun b phiu cõu hi. 2. Hc sinh - Chun b Bi trc nh. III. TIN TRèNH DY HC 1. n nh lp: 11A1:11A2:. 11A3: 2. Kim tra bi c: 3. Ni dung bi mi Tit 1. Hot ng 1: Kim tra bi c : Nờu v gii thớch hin tng nhim in do tip xỳc, do hng ng. Hot ng 2: Tỡm hiu khỏi nim in trng. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Gii thiu s tỏc dng lc gia cỏc vt thụng qua mụi trng. Gii thiu khỏi nim in trng. Tỡm thờm vớ d v mụi trng truyn tng tỏc gia hai vt. Ghi nhn khỏi nim. I. in trng 1. Mụi trng truyn tng tỏc in - Mụi trng tuyn tng tỏc gia cỏc in tớch gi l in trng. 2. in trng - in trng l mt dng vt cht bao quanh cỏc in tớch v gn lin vi in tớch. in trng tỏc dng lc in lờn in tớch khỏc t trong nú. Hot ng 3 : Tỡm hiu cng in trng. giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 6 Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Gii thiu khỏi nim in trng. Nờu nh ngha v biu thc nh ngha cng in trng. Yờu cu hc sinh nờu n v cng in trng theo nh ngha. Gii thiu n v V/m. Gii thiu vộc t cng in trng. V hỡnh biu din vộc t cng in trng gõy bi mt in tớch im. Yờu cu hc sinh thc hin C1. V hỡnh 3.4. Nờu nguyờn lớ chng cht. Ghi nhn khỏi nim. Ghi nhn nh ngha, biu thc. Nờu n v cng in trng theo nh ngha. Ghi nhn n v tthng dựng. Ghi nhn khỏi nim.; V hỡnh. Da vo hỡnh v nờu cỏc yu t xỏc nh vộc t cng in trng gõy bi mt in tớch im. Thc hin C1. V hỡnh. Ghi nhn nguyờn lớ. II. Cng d in trng 1. Khỏi nim cng d in trng - Cng in trng ti mt im l i lng c trng cho mnh yu ca in trng ti im ú. 2. nh ngha - Cng in trng ti mt im l i lng c trng cho tỏc dng lc ca in trng ca in trng ti im ú. Nú c xỏc nh bng thng s ca ln lc in F tỏc dng lờn in tớch th q (dng) t ti im ú v ln ca q. E = q F - n v cng in trng l N/C hoc ngi ta thng dựng l V/m. 3. Vộc t cng in trng q F E = - Vộc t cng in trng E gõy bi mt in tớch im cú : - im t ti im ta xột. - Phng trựng vi ng thng ni in tớch im vi im ta xột. - Chiu hng ra xa in tớch nu l in tớch dng, hng v phớa in tớch nu l in tớch õm. - ln : E = k 2 || r Q 4. Nguyờn lớ chng cht in trng n EEEE +++= 21 Tit 2. Hot ng 4 : Tỡm hiu ng sc in. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Gii thiu hỡnh nh cỏc ng sc in. Quan sỏt hỡnh 3.5. Ghi nhn hỡnh nh cỏc ng sc in. III. ng sc in 1. Hỡnh nh cỏc ng sc in Cỏc ht nh cỏch in t trong in trng s b nhim in v nm dc theo nhng ng m tip tuyn ti mi giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 7 Gii thiu ng sc in trng. V hỡnh dng ng sc ca mt s in trng. Gii thiu cỏc hỡnh 3.6 n 3.9. Nờu v gii thớch cỏc c im cuae ng sc ca in trng tnh. Yờu cu hc sinh thc hin C2. Gii thiu in trng u. V hỡnh 3.10. Ghi nhn khỏi nim. V cỏc hỡnh 3.6 n 3.8. Xem cỏc hỡnh v nhn xột. Ghi nhn c im ng sc ca in trng tnh. Thc hin C2. Ghi nhn khỏi nim. V hỡnh. im trựng vi phng ca vộc t cng in trng ti im ú. 2. nh ngha ng sc in trng l ng m tip tuyn ti mi im ca nú l giỏ ca vộc t cng in trng ti im ú. Núi cỏch khỏc ng sc in trng l ng m lc in tỏc dng dc theo nú. 3. Hỡnh dng ng sc ca mt d in trng Xem cỏc hỡnh v sgk. 4. Cỏc c im ca ng sc in + Qua mi im trong in trng cú mt ng sc in v ch mt m thụi + ng sc in l nhng ng cú hng. Hng ca ng sc in ti mt im l hng ca vộc t cng in trng ti im ú. + ng sc in ca in trng tnh l nhng ng khụng khộp kớn. + Qui c v s ng sc i qua mt din tớch nht nh t vuụng gúc vi vi ng sc in ti im m ta xột t l vi cng in trng ti im ú. 4. in trng u in trng u l in trng m vộc t cng in trng ti mi im u cú cựng phng chiu v ln. ng sc in trng u l nhng ng thng song song cỏch u. Hot ng 5 : Cng c, giao nhim v v nh. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh c phn Em cú bit ? Yờu cu hc sinh túm tt nhng kin thc c bn ó hc trong bi. Yờu cu hc sinh v nh gi cỏc bi tp 9, 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 sỏch bi tp. c phn Em cú bit ? Túm tt kin thc. Ghi cỏc cõu hi v bi tp v nh. IV. RT KINH NGHIM TIT DY giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 8 Ngy son: Ngy ging: Tun 3 Tit 5 : BI TP I. MC TIấU 1. Kin thc : - Vộc t cng in trng gõy b mt in tớch im v nhiu in tớch im. - Cỏc tớnh cht ca ng sc in. 2. K nng : - Xỏc nh c cng in trng gõy bi cỏc din tớch im. - Gii thớch c mt s hin tng liờn quan n in trng, ng sc in trng. II. CHUN B Giỏo viờn - Xem, gii cỏc bi tp sgk v sỏch bi tp. - Chun b thờm nt s cõu hi trc nghim v bi tp khỏc. Hc sinh - Gii cỏc cõu hi trc nghim v bi tp thy cụ ó ra v nh. - Chun b sn cỏc vn m mỡnh cũn vng mc cn phi hi thy cụ. III. TIN TRèNH DY HC Hot ng 1 : Kim tra bi c v túm tt nhng kin thc liờn quan n cỏc bi tp cn gii. Hot ng 2 : Gii cỏc cõu hi trc nghim. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Y/c hs gii thớch ti sao chn B. Y/c hs gii thớch ti sao chn D. Y/c hs gii thớch ti sao chn D. Y/c hs gii thớch ti sao chn D. Y/c hs gii thớch ti sao chn D. Y/c hs gii thớch ti sao chn C. Y/c hs gii thớch ti sao chn D. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Gii thớch la chn. Cõu 9 trang 20 : B Cõu 10 trang 21: D Cõu 3.1 : D Cõu 3.2 : D Cõu 3.3 : D Cõu 3.4 : C Cõu 3.6 : D Hot ng 3: Gii cỏc bi tp t lun. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ni dung c bn Hng dn hc sinh cỏc bc gii. V hỡnh Hng dn hc sinh tỡm v trớ ca C. Gi tờn cỏc vộc t cng in trng thnh phn. Xỏc nh vộc t cng in trng tng hp ti C. Lp lun tỡm v trớ ca C. Bi 12 trang21 Gi C l im m ti ú cng in trng bng 0. Gi 1 E v 2 E l cng in trng do q 1 v q 2 gõy ra ti C, ta cú E = 1 E + 2 E = 0 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 9 Yờu cu hc sinh tỡm biu thc xỏc nh AC. Yờu cu hc sinh suy ra v thay s tớnh toỏn. Hng dn hc sinh tỡm cỏc im khỏc. Hng dn hc sinh cỏc bc gii. V hỡnh Hng dn hc sinh lp lun tớnh ln ca E . Tỡm biu thc tớnh AC. Suy ra v thay s tớnh AC. Tỡm cỏc im khỏc cú cng in trng bng 0. Gi tờn cỏc vộc t cng in trng thnh phn. Tớnh ln cỏc vộc t cng in trng thnh phn Xỏc nh vộc t cng in trng tng hp ti C. Tớnh ln ca E => 1 E = - 2 E . Hai vộc t ny phi cựng phng, tc l im C phi nm trờn ng thng AB. Hai vộc t ny phi ngc chiu, tc l C phi nm ngoi on AB. Hai vộc t ny phi cú mụun bng nhau, tc l im C phi gn A hn B vi |q 1 | < |q 2 |. Do ú ta cú: k 2 1 . || AC q = k 2 2 )( || ACAB q + => 3 4 1 2 2 == + q q AC ACAB => AC = 64,6cm. Ngoi ra cũn phi k tt c cỏc im nm rt xa q 1 v q 2 . Ti im C v cỏc im ny thỡ cng in trng bng khụng, tc l khụng cú in trng. Bi 13 trang 21 Gi Gi 1 E v 2 E l cng in trng do q 1 v q 2 gõy ra ti C. Ta cú : E 1 = k 2 1 . || AC q = 9.10 5 V/m (hng theo phng AC). E 2 = k 2 1 . || BC q = 9.10 5 V/m (hng theo phng CB). Cng in trng tng hp ti C E = 1 E + 2 E E cú phng chiu nh hỡnh v. Vỡ tam giỏc ABC l tam giỏc vuụng nờn hai vộc t 1 E v 2 E vuụng gúc vi nhau nờn ln ca E l: E = 2 2 2 1 EE + = 12,7.10 5 V/m. Hot ng 4 : Cng c, giao nhim v v nh. Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Yờu cu hc sinh lm cỏc bi tp trong SGK Hc sinh ghi nh yờu cu ca giỏo viờn. IV. RT KINH NGHIM TIT DY giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 10 [...]... giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 12 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 13 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 14 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn. .. 01689218668 18 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 19 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 20 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 21 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn. .. 01689218668 25 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 26 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 27 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 28 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn. .. kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 22 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 23 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 24 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597... kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 15 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 16 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 17 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597... Yờu cu hc sinh thc hin C1 Cụng ca lc in trong s di chuyn ca in tớch trong in Thc hin C2 Yờu cu hc sinh thc hin C2 trng bt kỡ khụng ph thuc vo hỡnh dng ng i m ch ph giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới 11 năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 thuc vo v trớ im u v im cui ca ng i Lc tnh in l lc th, trng tnh in l trng th Hot ng 3: Tỡm hiu th nng ca mt in tớch trong... sinh thc Thc hin C1 st vn gi l nam chõm hin C1 Nờu c im ca nam + Mi nam chõm cú hai cc: bc Cho hc sinh nờu c chõm v nam im ca nam chõm (núi v + Cỏc cc cựng tờn ca nam giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 30 cỏc cc ca nú) Ghi nhn khỏi nim Gii thiu lc t, t tớnh Thc hin C2 Yờu cu hc sinh thc hin C2 Hot ng 3: Tỡm hiu t tớnh ca... ng sc t l nhng ng trũn nm trong nhng mt phng Ghi nhn qui tc nm tay vuụng gúc vi dũng in v cú phi tõm nm trờn dũng in - Chiu ng sc t c xỏc nh theo qui tc nm tay phi: giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 31 sinh ỏp dng qui tc Ap dng qui tc xỏc bn tay phi sao cho ngún cỏi nm nh chiu ng sc t dc theo dõy dn v ch theo chiu dũng... tt nhng kin thc c bn bn Ghi cỏc bi tp v nh Yờu cu hc sinh v nh lm cỏc bi tp 5 n 8 trang 124 sgk v 19.3; 19.5 v 19.8 sbt IV RT KINH NGHIM TIT DY Ngy son: Tun 20 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 32 Tit 39 LC T CM NG T I MC TIấU: 1 Kin thc : + Phỏt biu c nh ngha vộc t cm ng t, n v ca cm ng t + Mụ t c mt thớ nghim... cỏch t vn Cm ng t ti mt im trong nghim mc I v t vn ca thy cụ, rỳt ra nhn t trng l i lng c trng thay i I v l trong cỏc xột v thc hin theo yờu cho mnh yu ca t trng v giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 33 trng hp sau ú, t ú cu ca thy cụ dn n khỏi nim cm ng t nh ngha cm ng t Gii thiu n v cm ng t Cho hc sinh tỡm mi liờn h . KINH NGHIM TIT DY giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 12 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ. 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 13 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 14 giáo án vật lý 11. hoặc 01689218668 16 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2 011- 2012 liên hệ đt 0943926597 hoặc 01689218668 17 giáo án vật lý 11 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Ngày soạn: .........................

 • Ngày soạn:

 • Ngày soạn:

 • Tiết 6: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

 • Tiết 38. TỪ TRƯỜNG

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.

  • II. CHUẨN BỊ:

 • Tiết 39. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Phát biểu được định nghĩa véc tơ cảm ứng từ, đơn vị của cảm ứng từ.

  • II. CHUẨN BỊ:

 • Tiết 40. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN

 • CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Phát biểu được cách xác định phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy trong dây dẫn tròn và dòng điện chạy trong ống dây.

  • II. CHUẨN BỊ:

 • Tiết 42. LỰC LO-REN-XƠ

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Phát biểu được lực Lo-ren-xơ là gì và nêu được các đặc trưng về phương, chiều và viết được công thức tính lực Lo-ren-xơ.

  • II. CHUẨN BỊ:

 • CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

 • Tiết 44. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông.

  • II. CHUẨN BỊ:

 • IV: RÚT KINH NGHIỆM:

 • Tiết 45:TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

  • I. MỤC TIÊU:

  • 1. Kiến thức : + Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông.

  • II. CHUẨN BỊ:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan