0

Giáo án địa lí lớp 7 cơ bản đầy đủ cả năm

79 3,081 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:57

Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà  Tuần : 20 Ngày dạy :…………… Tiết : 39  .  : HS – Nắm vững sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế không đều được thể hiện trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở Châu Phi – Sự khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực ở Châu Phi : – Rèn kĩ năng phân tích lược đồ . – : Tư duy, giao tiếp. . : - Xây dựng và phát triển kinh tế sau này . !"#: – Gv : Lược đồ kinh tế Châu Phi, lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước Châu Phi( nếu có) – Hs : Tập bản đồ, nội dung kiến thức đã dặn ở tiết trước. $%& – Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân – Động não, HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trình bày 1 phút '()* +,-. /01203 "405 GV nêu vấn đề 67 829':4  ;< - GV nêu nội dung và yêu cầu của bài thực hành. - HS đọc và phân tích lược đồ để rút ra nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia, giữa các khu vực Châu Phi. =<: Thảo luận nhóm nhỏ. - Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước Châu Phi - Gv chia nhóm thảo luận: 2 bàn / 1 nhóm - Chia 6 nhóm .( Phát phiếu câu hỏi) - HS dựa vào lược đồ thu nhập bình quân đầu người các nước Châu Phi (H34.1). + >0?@ : <:A"BC Tên các quốc gia ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người bình quân đầu người trên 2500USD/người/năm, thu nhập trên "4DEF. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 1 - Năm học: 2014 - 2015 "4@: THỰC HÀNH G$H(IJ"J'K LC Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà 1000USD/người/năm , dưới 200USD/người/năm. + >0?M: <:A1<C Tên các quốc gia ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người bình quân đầu người trên 2500 USD/người/năm, trên 1000USD/người/ năm ,dưới 200 USD /người/năm . + >0?N: <:A20C Tên các quốc gia ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người bình quân đầu người trên 2500 USD/người/năm, trên 1000USD/người/ năm ,dưới 200 USD/người /năm . - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. - Học sinh xác định trên lược đồ . - GV bổ sung hoàn chỉnh và thống kê vào bảng . Khu vực "BC 1<C 20C Thu nhập trên 2500USD/người/ năm LiBi GaBông Bốt-xoa-na Nam Phi Thu nhập trên 1000USD/người/ năm Marốc, Aicập, Angiêri, Tuynidi. Namibia Thu nhập dưới 200USD/người/ năm Nigiê, Sat Êtiôpia, Xômali,Buốc-ki-na pha xô, Ê-ti-ô-pi-A, Xi-ê-ra Lê -ông Malauy ?) Nhận xét sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực kinh tế của Châu Phi. -HS : - OP3Q'320 Thu nhập bình quân đầu người 415USD/người(2001) =<Thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở. Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế 3 khu vựcChâu Phi. - GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm phát triển kinh tế của Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi đã học ở các tiết trước và cho điểm . - GV chia 3 nhóm mỗi nhóm thảo luận một khu vực. - Học sinh thảo luận theo nhóm . - Gọi đại diện HS ghi trên bảng mà GV đã chuẩn bị. * Nhận xét sự phân hóa thu nhập 3 khu vực: - Các nước vùng Địa Trung Hải và Cực nam Châu Phi có thu nhập cao hơn so với các nước giữa châu lục. - Chênh lệch giữa mức cao (trên2500 USD/năm) so với các nước có thu nhập thấp dưới ( 200 USD/năm ) quá lớn gấp 12 lần. - Trung Phi có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong 3 khu vực kinh tế châu Phi . "4DER. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 2 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà - Cả lớp nhận xét  Gv bổ sung hoàn chỉnh theo bảng . <:A ST/0U82VW "XC Tương đối phát triển chủ yếu là ngành dầu khí và du lịch )9C Phát triển chậm, chủ yếu khai thác lâm sản, khoáng sản , trồng cây công nghiệp xuất khẩu. JC Các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế chênh lệch . Phát triển nhất là cộng hòa Nam Phi, còn lại là nước nông nghiệp lạc hậu. ?) Qua bảng thống kê so sánh các đặc điểm kinh tế 3 khu vực châu Phi , hãy rút ra đặc điểm chung của nền kinh tế châu Phi ? - HS: - GV liên hệ kinh tế Việt Nam : + Hiện nay đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa , nhưng nền nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng . * Y<D : - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai khoáng , trồng cây công nghiệp xuất khẩu. - Nông nghiệp chưa phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu lương thực, chăn nuôi theo phương thức cổ truyền. - Trình độ phát triển kinh tế chênh lệch giữa các khu vực và các nước . @8Z@. [1\]4^E_  `HS xác định lại các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500 USD người /năm, trên 1000 USD người /năm, dưới 200 USD người /năm. - Trình bày đặc điểm chính nền kinh tế 3 khu vực Châu Phi. M67 ZE. - Làm bài tập bản đồ . - Chuẩn bị bài mới : Khái quát Châu Mĩ 'aOb Khu vực "BC 1<C 20C Thu nhập trên 2500USD/người/ năm Thu nhập trên 1000USD/người/ năm Thu nhập dưới 200USD/người/ năm <:A ST/0U82VW "XC )9C JC  Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 3 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà cd': Le Tuần : 20 ND:……………………. Tiết : 40   :  : − Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Mĩ trên bản đồ . − Trình bày được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, dân tộc của Châu Mĩ : − Xác định trên bản đồ, lược đồ Châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới vị trí địa lí của Châu Mĩ. − Đọc lược đồ các luồng nhập cư vào Châu Mĩ để biết dân cư Châu Mĩ hiện nay có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho Châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng.  : - Khám phá tự nhiên, nền văn minh các Châu Lục. !"# : − GV : Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ. − HS : Tập bản đồ $%& – Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân – Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ-cặp đôi- chia sẻ, trình bày 1 phút '()*  . +,-. /01203 không. "405: 67 829'`  ;<U 9'P<:fV   Trên con đường tìm ra Ấn Độ Dương theo hướng tây, ngày 12/10/1492 đoàn thủy thủ do Crixtôp Côlôm dẫn đầu đã cập bến lên 1 miền đất hoàn toàn mới lạ mà chính ông không hề biết mình đã khám phá ra 1 lục địa thứ tư của trái đất: Đó là Châu Mĩ, phát kiến lớn tìm ra “ Tân thế giới “ có ý nghĩa lớn lao đối với kinh tế-xã hội trên toàn thế giới . Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét khái quát về lãnh thổ và con người của châu lục này ? 67 :  Yg-1 Y5 GV sử dụng bản đồ tự nhiên Châu Mĩ + h35.1/ SGK . ?) Xác định vị trí giới hạn của Châu Mĩ trên bản đồ ? % Yg-1 Y5F. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 4 - Năm học: 2014 - 2015 "hM $i$Le Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà `HS lên xác định : + Vị trí từ 83 o 39 / B(kể cả đảo) đến 55 o 54 / N ?) Tại sao nói Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây? HSTL. GV hướng dẫn: + Ranh giới nửa cầu Đông và nửa cầu Tây là 2 đường kinh tuyến 20 o T và 160 o Đ. Không phải là 2 đường kinh tuyến 0 o và 180 o  Điều đó lí giải là Châu Mĩ nằm cách biệt ở nửa cầu Tây. GV yêu cầu HS xác định trên bản đồ vị trí các đường chí tuyến, đường xích đạo và hai vòng cực. ?) Qua đó, ta thấy vị trí, lãnh thổ Châu Mĩ có gì khác biệt so với các châu lục khác? HSTL, GV nhận xét. + Châu Mĩ trải dài gần 139 vĩ độ nên có dủ các đới tự nhiên thuộc 3 vành đai nhiệt trên Trái đất. + Là châu lục gồm 2 lục địa. + Nối liền 2 lục địa là eo đất Pa-na-ma. GV yêu cầu HS quan sát bản đồ và lược đồ SGK. ?) Cho biết Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương nào? HS xác định trên bản đồ, GV nhận xét. (Giáp với 3 đại dương lớn) ?) Dựa vào bản đồ tự nhiên Châu Mĩ +lược đồ H35.1/SGK cho biết nơi hẹp nhất của châu Mĩ ở đâu, hẹp bao nhiêu km ? HS:Eo đất panama , 50 km . `9'0Q1  : Châu Mĩ là châu lục gồm 2 lục địa : Bắc Mĩ : diện tích 24,2 tr km 2 , Nam Mĩ : diện tích 17,8 tr km 2 . nối liền 2 lục địa là eo đất panama . ?)Xác định vị trí kênh đào panama trên bản đồ , cho biết ý nghĩa của kênh đào này? - Gọi Hs lên xác định trên bản đồ . - 9:0Q1  : Kênh đào xây dựng trong vòng 35 năm (1880-1915) , chiều dài 79,6km, rộng 100m , mỗi năm cho qua từ 15000-17000 tàu , trọng tải 80 triệu tấn . - Nối liền Thái Bình Dương, Đại Tây Dương thuận lợi cho giao thông và kinh tế, quân sự . jk Vị trí châu Phi và châu Mĩ có những điểm giống và khác nhau? + 9Z : Cả 2 đều nằm đối xứng hai bên xích đạo, 2 chí tuyến đi qua lãnh thổ . - Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. - Lãnh thổ: trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam. - Giới hạn : + Phía bắc : Bắc Băng Dương + Phía đông : Đại Tây Dương + Phía tây : Thái Bình Dương . Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 5 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà +  : lãnh thổ châu Mĩ trải dài hơn về 2 cực , các đường chí tuyến qua phần hẹp của lãnh thổ , châu Phi 2 đường chí tuyến qua phần lãnh thổ mở rộng nên thiên nhiên châu Mĩ ôn hòa và phong phú hơn thiên nhiên châu Phi . GV sử dụng bảng số liệu diện tích các châu lục : =<Ol &3U Á Âu Phi  Đại Dương Nam Cực 44,4 Triệu Km 2 10 Triệu Km 2 > 30 Triệu Km 2 @13<0  8,5 Triệu Km 2 14,1 Triệu Km 2 ?) Cho biết diện tích Châu Mĩ? Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích, sau châu nào ? HSTL, GV nhận xét. GV chuyển ý:Chúng ta vừ tìm hiểu xong về vị trí, giới hạn và diện tích của Châu Mĩ còn vể dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2. 67  : 'mf82:mDEc GV yêu cầu HS tự nghiên cứu nội dung phần 2 (hoặc gọi hs đọc “ trước khi …….săn thú ) . ?) Trước thế kỉ XVI chủ nhân của châu Mĩ là người gì? Họ thuộc chủng tộc nào ? HS : Người Anh-điêng và Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it. GV cho HS quan sát lược đồ H35.2/ SGK ?)Xác định luồng dân cư vào Châu Mĩ? - Gọi hs : + Chủng tộc Môn-gô-lô-it cư trú chủ yếu tại châu Á di dân sang châu Mĩ khoảng 25.000 năm trước đây. Họ chia thành người Ex-ki-mô ở vùng bắc châu Mĩ và người Anh điêng phân bố khắp châu Mĩ. ?)Đọc phần 2 /Tr109 kết hợp sự hiểu biết cho biết những nét cơ bản của người Ex-ki-mô và Anh điêng ? + Hoạt động kinh tế? (Người Exkimô sống bằng nghề bắt cá, săn thú , người Anh điêng sống bằng nghề săn bắt, trồng trọt ) + Phân bố địa bàn cư trú? (người Exkimô ven Bắc Băng Dương, Anh điêng phân bố rải rác trên khắp châu lục ) + Các nền văn hóa của các bộ lạc cổ Mai- a, A- xơ-tếch, In-ca ? HSTL, GV nhận xét kết luận. - Diện tích 42 triệu km 2 . %'mf82;=DEc4 En8 2;7R. - Đại bộ phận dân cư có gốc là người nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. + Trước thế kỉ XVI có người Ex-ki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn- gô-lô-ít sinh sống. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 6 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà ?) Từ sau phát kiến Crix-tốp Cô-lôm-bô ( từ thế kỉ XVI-XX) thành phần dân cư châu Mĩ có sự thay đổi như thế nào ? `HSTL?GV nhận xét theo hình 35.2: + Từ Châu Âu : Anh, Pháp, Đức ,Italia thuộc chủng tộc Ơrôpêôit vào Bắc Mĩ. + Từ Châu Phi : Thuộc chủng tộc Nêgrôit vào Bắc, Nam và Trung Mĩ. + Từ Châu Á : Trung Quốc, Nhật Bản. Môngôrôit . + Từ châu Âu : Tây Ban Nha vào Trung Mĩ, Bồ Đào Nha vào Nam Mĩ. ?) Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ ? 9'0Q1  : Người Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô- pê-ô-it và người châu Phi thuộc chủng tộc Nêgrôit đều nhập cư vào châu Mĩ . Nhưng thân phận và mục đích của họ khác nhau . o Thực dân châu Âu ồ ạt di cư sang châu Mĩ ra sức cướp bóc , khai thác tài nguyên và đất đai màu mở , lập đồn điền , tiêu diệt người Anh điêng , đuổi họ về phía tây , nơi có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt . oNgười da đen châu Phi bị cưỡng bức bỏ quê hương sang châu Mĩ làm nô lệ , phục vụ mục đích của người da trắng , họ bị đối xử rất tồi tệ , phải lao động rất cực nhọc . ?) Giải thich tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư khu vực Bắc Mĩ và dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ? - HS: 9'0Q1  : - Cư dân Bắc Mĩ ở 2 nước Hoa Kì và Ca-na-đa là con cháu của người châu Âu từ Anh, Pháp, Đức …di cư sang từ thế kỉ 16- thế kỉ 18 , tiếng nói chính của họ là tiếng Anh, phong tục tập quán chịu ảnh hưởng của người Anh mà tổ tiên của họ là người Ang –lô-xắc –xông (Bộ lạc Ang- lô-xắc-xông được hình thành ở Anh vào khoảng trước thế kỉ 10 – Ang –lô-xắc-xông được coi là ngôn ngữ tiếng Anh cổ ) oNói Châu Mĩ Ang –lô –xắc –xông là chỉ phần bắc của châu Mĩ gồm 2 nước Hoa Kì và Canađa. - Dân cư Trung và Nam Mĩ kể cả quần đảo Ăng ti, từ sông Riô Granđê cho tới đảo Đất lửa bị thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thống trị + Từ thế kỉ XVI có thêm người gốc Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít và người Phi thuộc chủng tộc Nê-gro-it. + Các chủng tộc đã chung sống hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 7 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà gần bốn thế kỉ (từ đầu thế kỉ 16-thế kỉ 19 ). Họ đưa vào đây nền văn hóa Latinh . o Nên phần lục địa này mang tên châu Mĩ Latinh, cư dân sử dụng ngôn ngữ Latinh. @8Z@. ['16E_ - GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu điền vào chổ trống trong các câu sau những từ thích hợp để trở thành câu đúng .  1/ Châu Mĩ rộng ……………… nằm hoàn toàn ở nữa cầu……. ,lãnh thổ trài dài từ ………………………… , khoảng…… vĩ độ . 2/ Châu Mĩ gồm …. lục địa, đó là lục địa ……….có diện tích ………… và lục địa…………có diện tích……………. Nối liền 2 lục địa là là eo đất …………. rộng không đến 50km 2 .  SE 1/ 42 triệu km 2 ,Tây ,vòng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam , 139 . 2/ 2, Bắc Mĩ , 24,2 triệu km 2 , Nam Mĩ , 17,8 triệu km 2 , Panama . - Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư Châu Mĩ? M67 ZE. - Làm bài tập bản đồ. - Chuẩn bị bài :Thiên nhiên Bắc Mĩ + Các dạng địa hình Bắc Mĩ + Sưu tầm tài liệu nói về khí hậu Bắc Mĩ. 'aOb  `Phiếu học tập pppppppppppppppppppppp[[[pppppppppppppppppppppp Tuần :21 ND:………………. Tiết : 41 :   : − Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ. − Trình bày được đặc điểm địa hình bắc Mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến. − Trình bày được đặc điểm của các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ − Trình bày và giải thích(ở mức độ đơn giản) đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ.  : − Xác định trên bản đồ, lược đồ Châu Mĩ hoặc bản đồ thế giới vị trí địa lí của khu vực Bắc Mĩ. − Sử dụng bản đồ , lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của Bắc Mĩ. − Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ để nhận biết và trình bày sự phân hóa địa hình theo hướng Đông- Tây của Bắc Mĩ Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 8 - Năm học: 2014 - 2015 "4N: THIÊN NHIÊN BẮC MĨ Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà  : − Ý thức bảo vệ tự nhiên . !"# - Gv : Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ - Hs : Tập bản đồ $%& – Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân – Động não, HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, trình bày 1 phút '()*: . +,-: 1’kiểm tra sĩ số lớp  /01203  : 5’ - Châu Mĩ là lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu : a Nửa cầu Bắc b Nửa cầu Tây c Nửa cầu Nam d Nửa cầu Đông "405 : Do Bắc Mĩ trãi dài từ 15 0 B  80 0 B là lục địa có tự nhiên phân hoá đa dạng thể hiện qua cấu trúc địa hình, qua đặc điểm khí hậu và đặc biệt là qua mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu Bắc Mĩ. Đó là nội dung bài học hôm nay. 67 829::4q  ;<]4r GV treo bản đồ tự nhiên Bắc Mĩ - Gv yêu cầu Hs dựa vào bản đồ tự nhiên Châu Mĩ hoặc H36.2 để xác định vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ. - HS xác định trên bản đồ, GV chuẩn xác. 67 Cá nhân HS quan sát lược đồ, lát cắt cho biết: ?) Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực địa hình? HS:3  Phía Tây là hệ thống núi trẻ Coocđie  Ở giữa là đồng bằng trung tâm  Phía Đông là là dãy đồng bằng Apalat ?) Hãy cho biết đặc điểm (độ cao, chiều dài, hướng) của hệ thống Coocdie? - GV: Coocđie là miền núi lớn trên thế giới chạy từ eo Bêrinh đến giáp Trung Mĩ, quá trình tạo sơn ở đây vẫn chưa chấm dứt. - Hệ thống núi Coocđie chia 2 mạch chính: + Phía đông là dải Thạch Sơn ( RôcKi) chạy từ Bắc Băng Dương đến bắc MêHiCô cao 3000m, có - Bắc Mĩ nắm từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 15 o B W<:A,2\"B F. - Cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến: + Phía Tây là miền núi trẻ Coocđie cao, đồ sộ, hiểm trở. + Ở giữa là đồng bằng rộng lớn, hình lòng máng, nhiều hồ lớn và sông dài. + Phía Đông là miền núi già Apalat và cao nguyên. a/ Hệ thống Coocđie ở phía tây: - Là miền núi trẻ, cao đồ sộ, dài 9000km, có hướng Bắc – Nam - Gồm các dải núi chạy song song, xen kẽ là các cao nguyên và sơn nguyên. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 9 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà nhiều ngọn núi cao trên 4000m. + Phía tây là dải núi nhỏ hẹp, tương đối cao từ 2000  4000m + Ở giữa là các sơn nguyên và bồn địa từ bắc xuống nam cao 500  2000m. - Gv yêu cầu Hs đọc tên các cao nguyên và bồn địa ?) Hệ Coocđie có những khoáng sản gì? HSTL, GV kết luận. - GV cho HS quan sát H36.1 và 36.2: ?) Hãy nêu đặc điểm của miền đồng bằng trung tâm? ?) Xác định trên lược đồ hệ thồng Hồ Lớn, hệ thống sông Mitxixipi, Misusi và cho biết giá trị của chúng? - GV: Hồ chủ yếu là hồ băng hà , quan trọng nhất là Ngũ Hồ(hồ Thượng, Misigân, Hurôn, Êsiê, Ôntariô) đó là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới (24500km 2 ) nằm trên các độ cao khác nhau -Hệ thống Mitxixipi, Misusi dài 7000km, nối với miền Hồ Lớn và kênh đào, tạo nên mạng lưới giao thông đường thuỷ có giá trị lớn ?) Cho biết miền núi già và sơn nguyên phía đông gồm những bộ phận nào? ( Sơn nguyên trên bán đảo Labrađo của Canađa, dãy Apalat của Hoa Kì) ?) Miền núi già và sơn nguyên có những đặc điểm gì? - GV dùng lát cắt H36.1 và bản đồ tự nhiên Châu Mĩ để hướng dẫn cho HS mối tương quan giữa các miền địa hình ở Bắc Mĩ . (Hệ thống Coocđie như bức tường thành, ngăn gió tây ôn đới từ Thái Bình Dương thổi vào nội địa, có vai trò như hàng rào khí hậu giữa miền ven biển phía tây - Dãy Apalat phía đông thấp và hẹp ảnh hưởng của Đại Tây Dương đối với lục địa Bắc Mĩ - Miền đồng bằng trung tâm như lòng máng khổng lồ tạo nên hành lang cho các khối khí lạnh từ Bắc Băng Dương tràn xuống phía nam, khối khí nóng từ phía nam lên gây nhiễu loạn thời tiết .67 Thảo luận nhóm nhỏ GV chia nhóm thảo luận (mỗi bàn 1 nhóm) theo nội dung: - Dựa vào vị trí , giới hạn của Bắc Mĩ và H36.3, hãy cho biết : - Là miền núi có nhiều khoáng sản quí, chủ yếu là kim loại màu với trữ lượng cao. b/ Miền đồng bằng ở giữa - Cấu tạo địa hình dạng lòng máng lớn. - Cao phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần về phía Nam và Đông Nam - Hệ thống Hồ Lớn và hệ thống sông Mi-xu-ri, Mi-xi-xi-pi có giá trị kinh tế cao. c/ Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông: - Là miền núi già cổ thấp, có hướng Đông Bắc - Tây Nam - Dãy Apalat là miền rất giàu khoáng sản( than, sắt) AE=6WUD<"B : 14’ a- Sự phân hoá khí hậu theo chiều Bắc – Nam: - Do lãnh thổ trải dài từ 80 0 B – 15 0 B nên : Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 10 - Năm học: 2014 - 2015 [...]... tập bản đồ 5 Hoạt động nối tiếp:1’  Làm bài tập bản đồ những câu còn lại  Chuẩn bị bài mới : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ *** Tuần : 23 Tiết : 46 ND : Bài 41 : THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ I MUC TIÊU: 1 Kiến thức: − Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam Mĩ Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 21 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7. .. số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ 2 Kĩ năng: − Xác định trên bản đồ, lược đồ Châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam Mĩ − Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của Trung và Nam Mĩ 3 Thái độ: − Lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ tự nhiên II CHUẨN BỊ : – GV :Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ – HS : Tập bản đồ III CÁC KNS/KT... nguyên Braxin 4 Củng cố:4’ - Cho Hs trả lời các câu hỏi 3, 4 ở tập bản đồ - Nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mĩ ? 5 Hoạt động nối tiếp:1’ Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 23 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 - Chuẩn bị bài mới : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt) _*** Tuần : 24 Tiết : 47 ND : Bài 42 : THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (tt) I MUC TIÊU: 1... tập trung ở ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẽ + Thưa thớt ở các vùng sâu trong nội địa do có khí hậu khô nóng - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao ( 1 ,7% ) - 27 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 như thế nào? - Gv yêu cầu hs so sánh sự phân bố dân cư giữa Trung và Nam Mĩ với Bắc Mĩ + Dân cư Trung và Nam Mĩ được phân bố trên các mạch núi Andet,... đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 28 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 2 Kĩ năng : − Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm kinh tế Trung và Nam Mĩ 3 Thái độ : II CHUẨN BỊ : – Gv : Bản đồ kinh tế chung Châu Mĩ – Hs : Tập bản đồ III CÁC KNS/KT DH: – Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân – Động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ-cặp đôi- chia sẻ,... thực d Tất cả các đáp án trên - Cho Hs trả lời câu hỏi tập bản đồ 5 Hoạt động nối tiếp:1’ - Học bài Làm tiếp các câu hỏi tập bản đồ - Chuẩn bị bài mới : Kinh tế Trung và Nam Mĩ ( tt) *** Tuần : 25 Tiết : 50 ND : Bài 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (TT) I MUC TIÊU: 1 Kiến thức : Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 30 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 - Trình bày... triển công nghiệp của 3 nước khác nhau: + Canađa : chủ yếu khai thác khoáng sản, hoá chất, luyện kim, công nghiệp thực phẩm + Hoa Kì : phát triển tất cả các ngành kĩ thuật cao + Mêhicô : khai thác dầu khí, quặng kim loại màu, hoá dầu, chế biến thực phẩm … Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 ?) Dựa vào bảng số liệu SGK tr 124, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ?... số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ 2 Kĩ năng: − Sử dụng bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm dân cư của Bắc Mĩ 3 Thái độ : − Ý thức về dân số II CHUẨN BỊ: Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 11 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 − GV : Lược đồ phân bố dân cư Châu Mĩ − HS : Tập bản đồ III CÁC KNS/KT DH: – Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân – Động não, HS làm việc cá nhân, thảo luận... các đại điền chủ và công ti chủ và các công ti nước ngoài Vì vậy nông tư bản nước ngoài nghiệp vẫn còn lệ thuộc nước ngoài Chỉ có Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 29 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 nước CHXHCN CuBa là tiến hành thành công việc cải cách ruộng đất - Gv :xác định vị trí nước CuBa trên bản đồ và nói thêm về mối quan hệ giữa Việt Nam và CuBa Hoạt động 2: + Trong... Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 24 - Năm học: 2014 - 2015 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo án Địa Lí 7 Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại vị trí, giới hạn khu vực Trung và Nam Mĩ có sự phân hoá về khí hậu - GV cho HS quan sát H42.1 : ?) Cho biết Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào? (Câu 1 tập bản đồ) Cụ thể: • Từ Bắc Nam (dọc kinh tuyến 70 0T) lục địa Nam Mĩ có các kiểu khí hậu . . "4DER. Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 2 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà - Cả lớp nhận xét  Gv bổ sung hoàn chỉnh theo bảng . <:A ST/0U82VW "XC. Tùng Mậu - 7 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà gần bốn thế kỉ (từ đầu thế kỉ 16-thế kỉ 19 ). Họ đưa vào đây nền văn hóa Latinh . o Nên phần lục địa này mang. 2, 3 tập bản đồ B35. ?)Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ? Trường THCS Hồ Tùng Mậu - 13 - Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Địa Lí 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngà M 67  ZE.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 cơ bản đầy đủ cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 cơ bản đầy đủ cả năm, Giáo án địa lí lớp 7 cơ bản đầy đủ cả năm