0

kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ

18 2,086 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 15:38

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:  ! " #$#%&  '$ $ (   $ " )*& +,$(  -$.$/#0  12 )3  4$$"+2$ !$3+,$( $  /&"(   $5 12  6789 :$2$;#&  122)<  $;" #=:>#?+$5#&"3 @$"#<$& ) $6$.#0 "$A@ @$"#02  /&B$ )!$;#0  12$A67C2$A =DDEF=DDG,2 1 $& 12HIJK8#  )#L6 %$%$:B  $ ( +,+M  )$224$,N$3$66$ $O&  )$3 4 !($  $M  0 7 P $%O& $; %:QR  )S%+,$&:QR )4$$3$66$   )+<T7L$.4:QR$%5$U  :$5 12  V$2'+@U$?) $.WIX  6&  789 :$$AVYE$!Z 12?[# $0#\  : $? " 12+QQ]U$$<?#$U$$A $&+%< ) 43 )3$; #'$'+%$.2  42+9:$$ #4 !,$;2 12 4V$7^M.5PL2$L$.:Q R$%O)$.$V3 (    :$? " 12 +QQ"B  U CW  +,$( $   @$<+_ 4$7 II- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: : C )S$#T =DY=F=DYP`=DYPF=DYa 12$;$"  :4$$%2 %$ 7  ^ :$5$? " 12+QQ7  8?$B@$' )#T 4$<$  :$? " 12+QQ7   Năm học 2013-2014 Y Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ b$."$#Z ) +2 $# @#3L2\ Fb$M $<@2  :$5 F2$4#5Q )S$#T FX4)$?$2 0 $ ( $0  B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CƠ SỞ LÍ LUẬN: ^'$2O: $5+c 12$,+cdde$,+c 123+$,$ $( $$"Q#0  ;(3  12$;# U:  12fL< 27ghL,$ieeFX@2[eeeO] hj“Giáo dục là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế xã hội, có vị trí hàng đầu trong chiến lược con người, phục vụ chiến lược kinh tế xã hội và quốc phòng”. 8? ($S I $ @ 0 +.L2$$ %  U$ 7 8@#j“Đào tạo ra những con người lao động trí tuệ cao, có ý chí vững bền, có khả năng đáp ứng và đón đầu những đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. $< L< " #:5  ?@7^ % ! $" @ %@3@+%S .$ $$" 12 )!:2 12   ;[$g27g+,$(  +_%$ @U$?($  )<@# )!   $5  % +  $,!  #$37k%$' )5:,$ <L2)<#&.+%2 12$,$0 `;@ ) @5$( $)<9$ 12$,:,$  $ @ L4$;)<7 k%$ @$? #@@L2$$ l# )_)#54L,$U?7g@@ $$"$M$%  )_ #5#$)$`.$  - U$ $,$L2$ 12 ;#2  / -$5 @m$( &$+@#  @+,  @?, @$ +2 7 b$:QR$#$U?4 $2U$ L2$`^<:M$;^OU$:$:"nVấn đề phát triển năng khiếu của học sinh rất quan trọng . Học sinh phải có kiến thức phổ thông toàn diện, nhưng đối với các em có năng khiếu cần có kế hoạch hướng dẫn thêm”. XU$$$A $3 1284#“Phát hiện tài năng bồi dưỡng nhân tài cho đất nước” '$2 4 )@ $,$o2$A#' U$,#' $!$7[5  $$":QR2$A:5 $" # % ,$)( L2$VS Năm học 2013-2014 = Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ ;34+%A 4$,?"+, +M  ))23 $53 ($.$V ,#_$$( 7 [ 4  :$ 2$%4$!" 9 :$ L2$7%L2 4$ 2' p3 2 $. 3%l+_4$$A@ 2 U$#&$ " 7^p$%L24$ 2 @$ $' -$$"$#  l#+4)$  12 )7 II- CƠ SỞ THỰC TIỄN: $;2&  %:QR4$L2$66$  )#T$%5$U!$)<V <  :$? " 12+Q Q]U$+?7X9:$  6 )$0 )0#'$' 2#q$<U$?$;2#4!,+,$L4  4V $777[53#rs2$0 $,4$%'$2& $)<3  :4)2j Y7!"#$"%&'()*j;!  $+ $# 2 "3 )$2+4+'  :$? " 12+QQ#M$&  'm,7s2 $.$V3 (U$?$#$% $U <“ Toán chuyên đề số đo thời gian & chuyển độngt 12$ 4b8. 0  ,2# <U$ @ 3?3 n^ :$? +QQt#,$LM$ c @Y:q#3L2,)0 " 12  +a:#$5+% /:q$@ @ :q4U$( $+@"< 43 )7 g2 <“Toán nâng cao lớp 5- Tập 2” 12[pJ8fC <“Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 - Môn toán ” @$)<:2 V   <+ +%? 5,7gQ$#"3$2+4Ll7 =7+ *j^ :$? " 12+QQ# :+@2$L$.4$6 $.WIX3  ) c& $."?:$ " / ? 1225$$3 / $LO;$u ( 2& $,]' $3$$0 $,4 :QR$%$;  3 c02$)<:!$#$3  V$$0## $"q )4 2 h+@$ +2$ $$"$3+,$( "2$3:$ 2:,$   2$  :]0  $( $M$;2 f:"  U  )77 P7!",'-.j0  U$$ " 12+QQ# $ " / ? 1225$Z+'$+;\$3 /$LO ;5$<  12f++%?$2)@U$$A$&<$ Năm học 2013-2014 P Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 12 )" 7H!.  6q$;L6 "$3$LO ;$u7[.5+4:$  6$;9+@+ )2j FX%5&   :$O $ $$$ "?7 F^ "5$< 5$< 2+'$+; VQ7 Fv'$'$ ] h+4  :222+7 Fg#q  $M$;22  :  :$ /Z$; 2"=+$2$$@ %`2+ ""$/+M$#3 2`$2$$;$u\7 [ p M.+@+@+9  :$? "  12+QQCW$; @$"4 4+%<$,$ 4 $7 A3$3$%O <*3 ($.24$<$ U$":4$ @$"$0$+#3#:QR" )$, 5$ $  ($' @L47 III - CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN : 1- Thiết lập cộng thức của dạng toán “ Hai vật chuyển động cùng chiều đuổi nhau” trên một quãng đường thẳng. %5$U"&  CW"  4  :$? " 12 +QQ$.$ ,$$L$.4+,$(  :4$)  +2TI[ 4 'm+* )&   4  :$5?= " / ?2!$,$nv$5 tZ$7YaTFWIX$T\7A:$5q WIX223q )  4'$ 2 %$( $L$ 12$$6  : )2j FI[3?$!:Y2nv$5 tZ$7YaTFWIX$T\jk$; ]6$AH,^5$< Y=+>;7^/#' @$;]6$AN  H #aE+5$< Pw+>;$6]67CS+"$A#' :*$)2U; ]6+h]6r FI[x)Q$@$*$#3:4j Pw+>Y=+> d6d6   N aE+ H^ FICWL2)$)Q3#:$7 FI[3$< S&!"CW3&   : 4j Năm học 2013-2014 a Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ rX4  2]6]6+ 4=]6:*$]U$$#:23r ( là 48 km ) rkf;]6$3]6:23+r(36 - 12 = 24 km ) rX4  $#aE+f;]6#$3]6# =a+7[5<:,$4U$U;]6+h]6$2#$,r(48 : 24 = 2 giờ) F8":4*$2 @$"#=: )2j ;2"]6+h]6#jaEjZPwyY=\z=Z;\ ^ )32$V 12f)<#$3:"$( 3:4 aEjZPwyY=\z=Z;\ Khoảng cách giữa 2 động tử Hiệu vận tốc Thời gian đuổi kịp nhau I[ CWL2)$:"$( "'$2+,$#5jHai động tử có khoảng cách S cùng khởi hành một lúc để đuổi kịp nhau thì thời gian đuổi kịp (t) được tính như sau:  $/(0 12 3*)  4'5 FA %$( O#5I[3 CW'$2 %$( $M+4  2= ${+:,$5$<  12f5$$;2" '+h2` %$( $M 5$<  12=5$+:,$+4  2 '$;2" '+h 2 2 3*)  145] $/(0 4'512 3*)   $/(0 F|3 CW   %$( "4  :$n^" / ?2t$@ @  :$?+QQ7 2- Hướng dẫn học sinh xác định vận tốc; hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờj %$;  :$? " 12+QQ c#3L2, L2 "2+'$+;7IqCW] h 5$<  12+'$+;5$< 22+)2j }J/$ , QQ$5$Z9 %. , QQ @$:Q/ $#P\78"qW$." r8;$V:2L29$QQ&  2#U :B2rZY=\7  rL$. "+;+'$  / ?2&  ?2r(cùng chiều) rY;+; "& LO;:B Năm học 2013-2014 T Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ :23 12VQQr( Y= Y vòng đồng hồ - vì cứ một giờ thì kim giờ chạy được từ vạch này đến một vạch tiếp theo liền kề) I <$j Y= Y vòng đồng hồ/ giờ chính là vận tốc của kim giờ. rY;+'$ "& LO;:B:23 12 VQQr(1 giờ, kim phút quay đúng 1 vòng trên bề mặt đồng hồ) I <$j1vòng đồng hồ/ giờ chính là vận tốc của kim phút. ? Y;+'$+;;:B:23r  Z1 giờ kim phút đi hơn kim giờ là: Yy Y= Y = Y= YY (vòng đồng hồ) r[$ , QQ  -$.5$<  12+;+'$ @$2 $L$. "2+%rZ+%$2\ rC5$<  12+;+'$#:23rZYy Y= Y = Y= YY vòng đồng hồ ) r[5$<  12+'$+;+%$2$L$. " 5 12 '##& @$22+%r( không thay đổi)  I[+,$#5jVì vận tốc của kim giờ và kim phút không thay đổi trong quá trình chuyển động nên hiệu vận tốc của kim giờ và kim phút cũng là đại lượng không thay đổi. III- Hướng dẫn HS giải các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ. 6+402  :$5? " 12+ QQO9$% 2  :$5? " 12+QQ$P  :4)2j Dạng 1: Hai kim chuyển động để chồng khít lên nhau. Dạng 2: Hai kim đồng hồ tạo với nhau thành một góc vuông7 Dạng 3: Hai kim đồng hồ tạo với nhau thành một đường thẳng7 [f$%?$6  : )2j B1: Chọn bài tập mẫu B2: Hướng dẫn cách xác định khoảng cách ban đầu (KCBĐ) giữa hai kim; vận tốc của kim phút, kim giờ và giải bài tập mẫu. B3: Thiết lập công thức tổng quát từ bài mẫu B4: HS thực hành giải bài tập - 64'(78$9$8:(,&' a, Bài tập mẫu: Hiện nay là 2 giờ đúng, hỏi sau ít nhất bao nhiêu thời gian thì kim phút sẽ đuổi kịp kim giờ? Năm học 2013-2014 w Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ FI CWL2)$h$M+'$+;"$4#; Sj rs2)$QQ  %:,$#' =;'$.+; c )<UrX'$ c)<Ur (Kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2) rX4  :22+'$+;#:23 12VQQr ( Y= = vòng đồng hồ hay w Y vòng đồng hồ )? * GV cần lưu ý với HS: 3*) ;'$<=3>?@A''($:: ;'*BC),D(E$F(B=(G,D(B$F( E@%),H*"I'7J'($:: rkf;+; & :23 12VQQrFC25$< 12+;#:23r( Y= Y vòng đồng hồ/ giờ) rkf;+'$ & :23 12VQQrFC25$< 12+'$#:23r(1 vòng đồng hồ/ giờ). I[j2]6+;+'$ M#=${ "Q$;$3 /$LO;+'$#5$ $6+;7 r.5$<  12+'$+;r1- Y= Y = Y= YY ( vòng đồng hồ/giờ) F|3 CW* # %$( $M$;2"+h2 122 ${  / ? /+!$#'  @+4  NH7(Thời gian= Khoảng cách : Hiệu hai vận tốc) W2+$.":$5q3 CW5 %$( $3"4: $7 H4 v' =;+'$ c)<Y=+; c)<=z~X4  :22+ '$+;# w Y VQQ7 [5$<  12+;# Y= Y VQQ>;`5$<  12+'$#YV QQ>;7 C5$< 2+'$+;#j YF Y= Y z Y= YY ZVQQ>;\ ;2"+'$+h+;#j w Y j Y= YY z YY = Z;\ 8)<j YY = ;7 Năm học 2013-2014 • Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ *Rút ra công thức tính: Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ được tính như sauj b, Bài tập luyện tập Bài 1: Hiện nay là 1 giờ đúng. Hỏi bao lâu kim phút sẽ đuổi kịp kim giờ? Bài 2: Hiện nay là 9 giờ đúng. Hỏi bao lâu kim phút sẽ đuổi kịp kim giờ? Bài 3: Hiện nay là 5 giờ 15 phút. Hỏi sau bao lâu nữa thì kim phút đuổi kịp kim giờ? Lúc đó là mấy giờ? 8<:$5P.#:$5 @;O +%4#;I[  qCW  ] h+4  :22=+)2jLúc 5 giờ đúng, kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5; thêm 15 phút nữa ( tức là a Y giờ) thì kim phút sẽ đi thêm a Y vòng đồng hồ và nó sẽ chỉ vị trí số 3. Còn kim giờ sẽ đi thêm a Y khoảng cách từ số 5 đến số 6 và a Y khoảng cách này ứng với Y= Y x a Y = aE Y vòng đồng hồ. Từ số 3 đến só 5 ứng với w Y vòng đồng hồ. Như vậy KCBĐ giữa kim phút và kim giờ là w Y + aE Y = aE G vòng đồng hồ.W2@  %$( Oq"4 64'($::*+'%9KG.  ,$I[ 4"CW"+=+%@ 2$.+4  2=+#%# a Y Y= P hay VQQ 8"'CW€"*  4:$5$% 2$=$; &)2j  LMB8"+4 22+$2$$@ %Z$M$6 ?+QQ$A+'$,+;\$.kim phút chuyển động không phải vượt qua kim giờ7ZC2@  + $;&#+4  :2 22+~ a Y VQQ\7 a, Bài tập mẫu: Hiện nay là 7 giờ đúng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thời gian để khoảng cách giữa hai kim tạo thành một góc vuông? FI  )L2)$h$M+'$+;"$4#; Sj rs2)$QQ  %:,$#' •;'$.+; c)<UrX'$ c)<Ur (kim giờ chỉ số 7, Kim phút chỉ số 12) r Năm học 2013-2014 E 13>?45 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ  rX4  $A+'$,+;Z$M$6 ?+QQ\ #:2 3r ( Y= • vòng đồng hồ)  I[j8,++4  22+$2$$@ %$. +4  & '$* V a Y VQQ7 g5$+4$;2@+'$O+;;:B +4  :2$A a Y Z Y= • - a Y z P Y VQQ\7A@<$.$;2" +4  2+$2$$@ %$2 c #ULO;+ '$+; 25$< 2+7 H4 v' •;+'$ c)<Y=+; c)<•7X4  2+'$ +;Z$M$A+'$,+;$6 ?+QQ\# Y= • VQQ7X +'$+;$2$$@ %$.+4  & '$ *# V a Y VQQz~+4$;2@+ '$O+;#j  Y= • - a Y z P Y ZVQQ\7 Y;+;&  Y= Y VQQ7X'$& YVQ Q7 [5$Y;+'$+;Z25$< 2=+\#j Yy Y= Y z Y= YY ZVQQ\ ;2"2+$2$$@ %#j  P Y j Y= YY z YY a Z;\ 8)<j YY a ; }I3P: 4&m"CW'$2 %$( j Z a P F a Y \j Y= YY z  YY w Z;\ ( KCBĐ - a Y ) : Hiệu vt = Thời gian. *Rút ra công thức tính: Thời gian hai kim tạo với nhau thành một góc vuông(trường hợp kim phút không phải chạy vượt qua kim giờ) được tính như sau: b, Bài tập luyện tập Năm học 2013-2014 G 1=3>?N a Y @ Y= YY Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ Bài 1: Hiện nay là 4 giờ ( hoặc 5 giờ; 6 giờ; 7 giờ; 9 giờ). Hỏi sau bao lâu nữa khoảng cách giữa hai kim tạo thành một góc vuông?  LMB8"+4 22+$2$$@ %Z$M$6 ?+QQ$A+'$,+;\$.kim phút chuyển động phải vượt qua kim giờ.( C2@  + $;&#+4  :22 2+• a Y VQQ\7 '?%* O: Hiện nay là 1 giờ . Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một góc vuông? FI CWL2)$h$M+'$+;"$4#; Sj r[#' Y;'+'$+;B!h$Mr(Kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 1) rX4  2+'$+;#:23r ( 1/12 vòng đồng hồ.) r 8,++'$+;$2$$@ %$.+4   $A+'$,+;#:23r ( bằng 1/4 vòng đồng hồ) GVjĐể kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một góc vuông thì kim phút phải chạy vượt lên gặp kim giờ sau đó tiếp tục chạy vượt lên cho đến khi khoảng cách giữa nó và kim giờ tạo với nhau thành một góc vuông. Tại thời điểm đó, kim phút đã đi hơn kim giờ đoạn đường bằng KCBĐ là Y= Y vòng đồng hồ và thêm a Y vòng đồng hồ nữa. Như vậy nó đã đi hơn kim giờ đoạn đường là: P Y a Y Y= Y =+ ( vòng đồng hồ) A:$q!Y 2 )O @$"€$.2 )< 12:$:B  #U$LO;+'$+;Z P Y V QQ\ 2 5$< 2+Z Y= YY VQQ\7 H4j v' Y;+'$ c)<Y=+; c)<Y7X4  2+'$ +;# Y= Y VQQ7X+'$+;$2$$@ % $.+'$O+;#j  Y= Y ‚ a Y z P Y ZVQQ\7 Y;+;&  Y= Y VQQ7+'$& YVQ Q7[5$Y;+'$+;#j Năm học 2013-2014 YD [...]... nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ đồng hồ và nằm đúng vị trí số 8 Khoảng cách từ số 8 đến số 3 tính theo chiều quay của kim đồng hồ ứng với 7 vòng đồng hồ 12 => Khoảng cách ban đầu giữa kim phút và kim giờ tính theo chiều quay của kim 7 1 23 + = (vòng đồng hồ) 12 18 36 đồng hồ là: Vì kim phút chạy nhanh hơn nên đến khi hai kim tạo với nhau... quãng đường kim phút đi hơn kim giờ chia hiệu vận tốc hai kim (t = (KCBĐ – Năm học 2013-2014 3 11 ) : ) 4 12 11 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 3- Dạng 3: Hai kim đồng hồ tạo với nhau thành một đường thẳng - Trước hết GV cần giảng để HS hiểu khi 2 kim thẳng hàng với nhau thì khoảng cách giữa hai kim luôn là 1 vòng đồng hồ 2 -Tương tự... ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút vuông góc với nhau? Năm học 2013-2014 15 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ Bài 4:Bây giờ 15 giờ 40 phút Hỏi ít nhất sau bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút làm thành một đường thẳng? Với đội tuyển học sinh giỏi năm học 2012-2013, thời điểm tôi chưa áp dụng kinh nghiêm này, kết quả thu... thành một đường thẳng thì kim phút đã đi hơn kim giờ là: 1 1 2 + = (vòng đồng hồ) 6 2 3 Hiệu vận tốc của kim phút và kim giờ là: Năm học 2013-2014 14 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 1 11 = ( vòng đồng hồ) 12 12 1– Thời gian để hai kim tạo với nhau thành một đường thẳng là: 2 11 8 : = ( giờ ) 3 12 11 8 8 2+ =2 (giờ) 11 11 8 8 Đáp số:... một số ý kiến như sau: Năm học 2013-2014 16 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ - Về phía các nhà trường, hằng năm cần quan tâm nhiều hơn đến việc mua bổ sung sách, báo, tài liệu tham khảo để phục vụ tốt hơn nữa cho công tác dạy và học - Các phòng giáo dục nên thường xuyên tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tiếng việt... bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài này được hoàn thiện hơn nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ơ Tiểu học Hà Tĩnh, ngày 3 tháng 4 năm 2014 Năm học 2013-2014 17 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ Năm học 2013-2014 18 ... thẳng là: Năm học 2013-2014 12 Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 1 1 11 : = ( giờ ) 12 12 11 Đáp số: 1 (giờ) 11 * Giáo viên gộp 3 bước giải, gợi ý để HS rút ra công thức: ( 7 12 - ( KCBĐ - 1 ) 2 1 ) 2 : 11 12 = 1 ( giờ ) 11 : Hiệu vt = Thời gian *Rút ra công thức tính: Thời gian hai kim tạo với nhau thành một đường thẳng (trường hợp kim phút không.. .Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 1– 1 11 = ( vòng đồng hồ) 12 12 Thời gian để hai kim tạo với nhau thành một góc vuông là: 1 11 4 : = 3 12 11 (giờ ) Đáp số : 4 giờ 11 * Giáo viên gộp 3 bước giải, gợi ý để... (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) đúng bằng vòng 4 3 đồng hồ => KC từ kim phút đến kim giờ (tính theo chiều quay của kim đồng hồ) là 4 1 3 vòng đồng hồ (1 - = ) Như vậy, trong khoảng thời gian đó kim phút đã đi hơn kim 4 4 3 5 3 1 giờ đoạn đường bằng KCBĐ trừ đi ( − = vòng đồng hồ) 4 6 4 12 là Từ đó, tương tự các bài toán như trên, muốn tìm thời gian để khoảng cách hai kim tạo với nhau... để hai kim tạo với nhau thành một đường thẳng ? - Gv cho HS quan sát vị trí kim phút, kim giờ để trả lời câu hỏi: ? Vào lúc 5 giờ đúng, kim phút, kim giờ nằm ơ vị trí nào? (Kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 5) ? Khoảng cách giữa kim phút và kim giờ là bao nhiêu? ( 7 vòng đồng hồ) 12 ? Khoảng cách giữa kim phút và kim giờ (tính theo chiều kim đồng hồ) là bao nhiêu? ( 7 vòng đồng hồ) 12 . LO;:B Năm học 2013-2014 T Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ :23 12VQQr( Y= Y vòng đồng hồ - vì cứ một giờ thì kim giờ. 2+'$+;#j YF Y= Y z Y= YY ZVQQ>; ;2"+'$+h+;#j w Y j Y= YY z YY = Z; 8)<j YY = ;7 Năm học 2013-2014 • Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ *Rút ra công thức tính: Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ được tính như sauj b, Bài. c)<Ur (kim giờ chỉ số 7, Kim phút chỉ số 12) r Năm học 2013-2014 E 13>?4 5  Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ 
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ, kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động của kim đồng hồ,

Từ khóa liên quan