Kế toán và quản lý vật tư

28 866 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:52

Kế toán và quản lý vật tư Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368mở đầuXét về mặt giá trị, nguyên vật liệu là một khoản chi phí lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, trong nền kinh tế thị trờng hiện nay chỉ có một sự thay đổi trong chi phí nguyên vật liệu sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do vậy việc giảm chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nó không những làm cho quá trình hoạt động trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn mà còn có tác động trực tiếp đến từng thành viên của doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy mọi ngời làm việc tốt hơn. Nh vậy nguyên vật liệu đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng.Vật liệu - công cụ dụng cụ vừa là sản phẩm của quá trình lao động vừa là đầu vào của quá trình sản xuất khác. Do vậy vật liệu - công cụ dụng cụ là một nhân tố tạo nên mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đóng vai trò tạ nên sự cân đối sản xuất giữa các ngành, các đơn vị trong nền kinh tế.Xuất phát từ vai trò từ ý nghĩa quan trọng của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với kết quả sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải quản các quy trình từ thu mua vận chuyển bảo quản dự trữ sử dụng vật liệu - công cụ dụng cụ. Để thực hiện yêu cầu đó với t cách là ngời nắm bắt sử cung cấp các thông tin về mặt tài chính thì công tác hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ là rất quan trọng, tổ chức tốt công tác hạch toán sẽ thúc đẩy việc cung cấp kịp thời các loại vật t cho sản xuất, ngăn ngừa các hiện tợng tổn thất nguyên vật liệu trong tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất. Qua đó góp phần giảm bớt chi phí hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Vì vậy, việc quản sử dụng tốt nguyên vật liệu có ảnh hởng rất lớn tới mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà em chọn đề tài là kế toán quản vật t.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Phần 1lý luận chung về tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ I-/ luận chung về vật liệu, công cụ dụng cụ:1-/ Những vấn đề cơ bản về vật liệu, công cụ dụng cụ:- Vật liệu là những đối tợng lao động đã đợc thể hiện dới dạng vật hoá, khi tham gia vào chu trình sản xuất thì vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm hoặc đợc dùng để đảm bảo cho tài sản cố định công cụ dụng cụ hoạt động bình thờng.Vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất đợc giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu giá trị của vật liệu đợc chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra.- Công cụ dụng cụ là những t liệu lao động đợc dùng trong quá trình sản xuất, có giá trị nhỏ hơn hoặc thời gian sử dụng ngắn hơn tiêu chuẩn quy định cho tài sản cố định (theo thông t 1062 do Bộ Tài Chính ban hành).Công cụ dụng cụ có thể tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất mà vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Trong quá trình tham gia đó công cụ dụng cụ chỉ bị hao mòn đợc kết chuyển vào giá thành sản phẩm phần hao mòn đó hoặc chi phí lu thông trong kỳ.2-/ Phân loại tính giá nguyên vật liệu:2.1. Phân loại nguyên vật liệu: a. Phân loại vật liệu trong các doanh nghiệp:- Phân loại theo vai trò tác dụng: + Nguyên vật liệu chính.+ Vật liệu phụ. + Nhiên liệu. + Phụ tùng thay thế. + Vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. - Phân loại vật liệu theo nguồn hình thành: + Vật liệu mua ngoài.2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Vật liệu tự sản xuất. + Vật liệu từ những nguồn khác. - Phân loại vật liệu theo quyền sở hữu: + Vật liệu tự có. + Vật liệu của các doanh nghiệp khác.b. Phân loại công cụ dụng cụ:- Công cụ dụng cụ.- Bao bì luân chuyển.- Đồ dùng cho thuê.2-/ Tính giá thành vật liệu - công cụ dụng cụ:* Đối với giá của vật t nhập:- Giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ mua ngoài: + Giá trên hoá đơn của ngời bán (không có VAT). + Chi phí thu mua thực tế.- Giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ tự sản xuất bằng giá thành công xởng thực tế bao gồm: + Giá vật liệu xuất để chế biến. + Chi phí chế biến.- Giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ thuê ngoài chế biến: + Giá trị vật liệu - công cụ dụng cụ thực tế xuất để thuê ngoài chế biến. + Chi phí thuê ngoài chế biến. + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ (nếu doanh nghiệp tự vận chuyển).- Giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ nhận góp vốn liên doanh: Giá do hai bên cùng thoả thuận.- Giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ đợc cấp phát, nhận viện trợ biếu tặng: Tính giá theo giá thị trờng tơng đơng.- Giá thực tế của vật liệu - công cụ dụng cụ thu hồi: + Theo giá thị trờng (nếu giá trị lớn).3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kế toán định giá (nếu giá trị nhỏ).* Đối với giá của vật t xuất:Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp đã chọn:- Phơng pháp nhập trớc xuất trớc: = - Phơng pháp nhập sau xuất trớc: = - Phơng pháp giá đơn vị bình quân: = x Pđơn vị bình quânTrong đó:Pđơn vị bình quân = - Phơng pháp giá hạch toán: = x (Giá hạch toán đơn vị đợc hạch toán chọn là giá kế hoạch hoặc là giá thực tế của nguyên vật liệu đó tồn đầu kỳ để hạch toán trong suốt cả kỳ).Đến cuối kỳ kế toán cần xác định giá thực tế xuất cho nguyên vật liệu xuất trong kỳ. = x Hệ số giáTrong đó:Hệ số giá = - Phơng pháp đích danh:Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho sử dụng căn cứ vào đơn giá thực tế của vật liệu nhập kho theo từng nhập tức là xuất lô hàng nào thì tính giá trị của chính lô hàng đó.Ưu điểm là xác định chính xác nhng công việc rất phức tạp.II-/ Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu:4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Khái niệm: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là việc theo dõi cho từng thức vật t ở từng kho từng doanh nghiệp theo cả thớc đo giá trị thớc đo hiện vật.- Trên thực tế để hạch toán có 3 phơng pháp sau:1-/ Phơng pháp thẻ song:Quy trình ghi thẻ nh sau:5kế toán tổng hợpphiếu xuất khobảng tổng hợp N - X - Tthẻ hạch toán chi tiếtthẻ khophiếu nhập kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682-/ Phơng pháp sổ số d:3-/ Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển:Quy trình ghi thẻ:6kế toán tổng hợpbảng luỹ kế N - X - Tphiếu giao nhận chứng từ xuấtphiếu gia nhận chứng từ nhậpsổ số dưthẻ khophiếu xuất khophiếu nhập khokế toán tổng hợpsổ đối chiếu luân chuyểnbảng xuấtbảng nhậpthẻ khophiếu xuất khophiếu nhập khoGhi hàng ngàyQuan hệ đối chiếuGhi cuối tháng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368III-/ hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:A-/ Hạch toán theo phơng pháp KKTX:1-/ Tài khoản sử dụng: 152 : Nguyên liệu, vật liệu. 153 : Công cụ, dụng cụ.2-/ Hạch toán tăng nguyên vật liệu: 2.1 Doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ.a-/ Tr ờng hợp mua ngoài về nhập kho: a.1. Nếu hàng hoá đơn cùng về:Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận, phiếu nhập kho, ghi:Nợ TK 152 : (Chi tiết từng loại) - Trị giá vật liệu mua ngoài.Nợ TK 153 : (Chi tiết từng loại) - Trị giá công cụ dụng cụ mua ngoài.Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT đợc khấu trừ.Có TK liên quan (TK 331,111,112, .) : Tổng giá thanh toán.a.2. Nếu hàng mua về trớc hoá đơn về sau:Kế toán lu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ hàng cha có hoá đơn. Nếu trong tháng có hoá đơn về thì ghi sổ bình thờng nh bút toán (a.1). Nếu cuối tháng hoá đơn cha về thì ghi sổ theo giá tạm tính nh sau:Nợ TK 152 : (Chi tiết) - Trị giá vật liệu mua ngoài (giá tạm tính).Nợ TK 153 : (Chi tiết) - Trị giá công cụ dụng cụ mua ngoài (giá tạm tính).Có TK 331 : Phải trả ngời bán (giá tạm tính).Sang tháng sau, khi hoá đơn về, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh theo một trong các trờng hợp sau:Trờng hợp giá hoá đơn bằng giá tạm tính, kế toán ghi thêm bút toán bổ sung thuế:Nợ TK 133 (1331) :7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Có TK 331 :Trờng hợp giá hoá đơn khác với giá tạm tính, kế toán có thể dùng bút toán đỏ hoặc bút toán ngợc để xoá bút toán tạm tính, sau đó ghi lại bút toán nh trờng hợp (a.1). Hoặc tính mức chênh lệch:Trị giá chênh lệch = Tổng giá thực tế - Tổng giá tạm tính.Sau đó kế toán ghi bút toán điều chỉnh:+ Điều chỉnh tăng : (Giá tạm tính < Giá thực tế).Nợ TK 152,153 : - Trị giá chênh lệch.Nợ TK 133 (1331) : - Thuế GTGT của hàng mua.Có TK 331 : - Trị giá chênh lệch thuế GTGT.+ Điều chỉnh giảm: (Giá tạm tính > Giá thực tế). Kế toán dùng bút toán đỏ hoặc bút toán ngợc ghi giảm trị giá vật t, sau đó ghi thêm bút toán bổ sung thuế GTGT đầu vào:Nơ TK 133 (1331) :Có TK 331 :a.3. Nếu hoá đơn về trớc hàng về sau:Kế toán lu hoá đơn, nếu trong tháng hàng về, làm thủ tục nhập kho ghi bút toán nh trờng hợp (a.1). Nếu cuối tháng hàng cha về kế toán ghi tăng hàng đang đi đờng:Nợ TK 151 : Trị giá hàng đang đi đờng.Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT của hàng mua. Có TK liên quan (TK 331,111,112,141).Tháng sau, hàng về nhập kho, ghi định khoản:Nợ TK 152,153 :Có TK 151 :a.4. Xử các trờng hợp thừa thiếu so với hoá đơn: Trờng hợp hàng thừa so với hoá đơn: Về nguyên tắc, khi phát hiện thừa, phải làm văn bản báo cho các liên quan để cùng xử lý. Về mặt kế toán ghi nh sau:- Nếu nhập toàn bộ kế toán định khoản:8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Nợ TK 152,153 : Trị giá toàn bộ số hàng.Nợ TK 133 (131) : Thuế GTGT tính theo số hoá đơn.Có TK 331 : Trị giá thanh toán theo hoá đơn.Có TK 3381 : Trị giá số hàng thừa cha có thuế GTGT.Sau đó căn cứ vào quyết định xử lý, kế toán ghi:+ Nếu trả lại cho ngời bán:Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa đã xử lý.Có TK 152,153 : Trị giá vật t thừa trả lại.+ Nếu đồng ý mua tiếp số thừa: kế toán ghi:Nợ TK 3381 : - Trị giá hàng thừa (giá cha có thuế GTGT.Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT của số hàng thừa.Có TK 331 : Tổng giá thanh toán số hàng thừa.+ Nếu thừa không đáng kể do cân đo, vận chuyển, ghi tăng thu nhập:Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa không thuế.Có TK 721 : Thu nhập bất thờng.- Nếu nhập theo số hoá đơn: Kế toán ghi nhận số nhập nh trờng hợp (a.1). Số thừa coi nh giữ hộ ngời bán ghi:Nợ TK 002 : Trị giá hàng giữ hộ.Khi có quyết định xử lý, ghi: Có TK 002 : Trị giá hàng giữ hộ.Và căn cứ cách xử lý:+ Nếu đồng ý mua tiếp số thừa:Nợ TK 152,153 : Nhập kho số hàng thừa.Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT của số hàng thừa.Có TK 331 : Tổng giá thanh toán số hàng thừa.+ Nếu thừa do cân, đo, vận chuyển, ghi tăng thu nhập:Nợ TK 152 : Trị giá hàng thừa không thuế.Có TK 721 : Thu nhập bất thờng. Trờng hợp hàng thiếu so với hoá đơn:9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Kế toán chỉ phản ánh số hàng thực nhập, số thiếu căn cứ vào biên bản kiểm nhận, thông báo cho bên bán biết ghi sổ.- Phản ánh trị giá hàng nhập:Nợ TK 152,153 : - Trị giá số vật t thực nhập.Nợ TK 1381 : - Trị giá số thiếu (không thuế GTGT).Có TK 331 : - Trị giá thanh toán theo hoá đơn.- Sau đó căn cứ vào xử kế toán định khoản:+ Nếu ngời bán giao tiếp số hàng thiếu:Nợ TK 152,153 : - Trị giá số vật t thiếu nhận tiếp.Có TK 1381 : - Xử số thiếu.+ Nếu ngời bán không còn hàng, trừ vào số tiền phải trả:Nợ TK 331 : - Ghi giảm số tiền phải trả.Có TK 1381 : - Xử trị giá hàng thiếu.Có TK 133 (1331) : - Thuế GTGT của số hàng thiếu.+ Nếu cá nhân làm mất phải bồi thờng:Nợ TK 1388,334 : - Cá nhân phải bồi thờng.Có TK 133 (1331) : - Thuế GTGT của số hàng thiếu.Có TK 1381 : - Xử số thiếu.+ Nếu thừa không đáng kể (do vận chuyển, cân đo, .), ghi tăng chi phí bất thờng:Nợ TK 821 : - Chi phí bất thờng.Có TK 1381 : - Xử số thiếu.a.5. Trờng hợp hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách, không đảm bảo nh hợp đồng, tuỳ theo cách xử của hai bên:- Với hàng hoá kém phẩm chất trả lại ngời bán, ghi:Nợ TK 331,111,112, . :Có TK 152, 153 : - Trị giá vật t trả lại.Có TK 133 (1331) : - Thuế GTGT của số hàng giao trả.10 [...]... giá hạch toán tính ra giá thực tế dễ dàng. - Công ty mà hoá nguyên vật liệu trên số điểm danh giúp cho việc quản vật t đợc tốt, hạch toán kế toán sẽ chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho việc vi tính hoá phần kế toán vật t giúp phần giảm bớt khối lợng công tác kế toán, xư vËt liƯu nhanh chãng, cung cÊp th«ng tin kế toán kịp thời. 2-/ Những giải pháp: - Công ty sẽ phải hoàn thiện kế toán cho... giải quyết để hoàn thiện chế độ kế toán ở công ty: - Công ty khoá Minh Khai là một trong những đơn vị áp dụng chế độ kế toán mới đầu tiên. Hiện nay công ty cũng đà dùng máy vi tính cho công tác kế toán. Tuy vậy không phải hoàn toàn bằng máy mà là kết hợp giữa kế toán máy kế toán thủ công. Công ty sư dơng h×nh thøc sỉ nhËt ký chung. Nhng do chịu ảnh h- ởng của kế toán cũ nên sổ sách chi tiết vẫn... giảm: (Giá tạm tính > Giá thực tế). Kế toán dùng bút toán đỏ hoặc bút toán ngợc ghi giảm trị giá vật t, sau đó ghi thêm bút toán bổ sung thuế GTGT đầu vào: Nơ TK 133 (1331) : Có TK 331 : a.3. Nếu hoá đơn về trớc hàng về sau: Kế toán lu hoá đơn, nếu trong tháng hàng về, làm thủ tục nhập kho ghi bút toán nh trờng hợp (a.1). Nếu cuối tháng hàng cha về kế toán ghi tăng hàng đang đi đờng: Nợ TK... mà công tác kế toán ở công ty cũng rất cồng kềnh, số lợng nhiều. - Việc phân loại nguyên vật liệu (vật liệu - công cơ dơng cơ) ë c«ng ty rÊt cơ thĨ chi tiết công tác nghiên cứu đà có sự sắp đặt kỹ lỡng tuy nhiên có chỗ cha đợc hợp lý. Chính vì vậy với công cụ dụng cụ ở công ty kế toán chỉ hạch toán nh những công cụ dụng cụ nhỏ hạch toán xuất công cụ dụng cụ nh vật liệu. Do vậy mà kế toán cha tiến... hàng về trớc còn hoá đơn cha về. Kế toán ghi giống nh trờng hợp hàng và hoá đơn cùng về nhng giá ở đây là giá hạch toán. Khi hoá đơn về kế toán ghi bút đỏ để xoá tạm nhập ghi lại bút toán mới nh trờng hợp hàng hoá đơn cùng về. Ví dụ: Công ty mua bulông của công ty khoá Việt Tiệp cuối tháng 01 hoá đơn cha về kế toán tính với giá tạm tính là 1.600.000. Hạch toán: Nợ TK 1522 : 1.600.000 Có TK... mức vật t ở công ty cha đợc xác định rõ ràng, khoa học. b-/ Những u điểm: - Công ty là một trong những công ty áp dụng hệ thống kế toán mớ nói chung là khá hoàn chỉnh luôn cập nhật đổi mới của chế độ kế toán. - Giá hạch toán đợc sử dụng trong cả niên độ kế toán, phơng pháp này nói chung phù hợp với hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phơng pháp sổ số d mà công ty đà thực hiện giúp cho kế toán. .. - Phân loại vật liệu theo nguồn hình thành: + Vật liệu mua ngoài. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II-/ Các hạch toán nguyên vật liệu tại công ty: 1-/ Hạch toán từng nguyên vật liệu: (Số liệu tháng 1, tháng 2 năm 1999). - Vật t mua ngoài về nhập kho: ở công ty đi mua ngoài vật t thì vật t về cùng hoá đơn vật t về trớc hoá đơn về sau. + Hàng hoá đơn về... đến một số nhầm lẫn trong bút toán ghi sổ nh vậy cũng sẽ có ảnh hởng đến giá thành của công ty. - Phơng pháp hạch toán ở công ty hiện nay còn một số bút toán cần điều chỉnh. + Công ty cho vay vật t là hình thức cho vay ngắn hạn có tính lÃi nhng kế toán lại đa vào trờng hợp xuất vay tạm thời: Nợ TK 1388 Có TK 153 Khi tính ra lÃi phải thu kế toán ghi giảm chi phí quản doanh nghiƯp: Nỵ TK 1388 Cã... chức hạch toán vật liệu - công cơ dơng cơ I-/ ln chung vỊ vËt liƯu, công cụ dụng cụ: 1-/ Những vấn đề cơ bản về vật liệu, công cụ dụng cụ: - Vật liệu là những đối tợng lao động đà đợc thể hiện dới dạng vật hoá, khi tham gia vào chu trình sản xuất thì vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm hoặc đợc dùng để đảm bảo cho tài sản cố định công cụ dụng cụ hoạt động bình thờng. Vật liệu... Hạch toán tăng vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp: Đối với cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện để tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, thì thuế GTGT đầu vào đợc ghi vào giá thực tế của vật liƯu - c«ng cơ dơng cơ. Nh vËy, khi mua vật liệu - công cụ dụng cụ, thuế GTGT đầu vào đợc tính vào giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ. Kế toán không . quản lý và sử dụng tốt nguyên vật liệu có ảnh hởng rất lớn tới mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà em chọn đề tài là kế toán và quản lý. thờng .Vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và đợc giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu và giá trị của vật liệu đợc chuyển toàn bộ một lần vào giá

Hình ảnh liên quan

bảng tổng hợp N - X - Tthẻ hạch  - Kế toán và quản lý vật tư

bảng t.

ổng hợp N - X - Tthẻ hạch Xem tại trang 5 của tài liệu.
bảng kê xuấtbảng kê  - Kế toán và quản lý vật tư

bảng k.

ê xuấtbảng kê Xem tại trang 6 của tài liệu.
bảng phân bổ nvl  - Kế toán và quản lý vật tư

bảng ph.

ân bổ nvl Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan