0
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Việc phân loại nguyên vật liệu (vật liệu công cụ dụng cụ) ở công ty rất cụ

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ (Trang 27 -28 )

thể chi tiết công tác nghiên cứu đã có sự sắp đặt kỹ lõng tuy nhiên có chỗ cha đợc hợp lý. Chính vì vậy với công cụ dụng cụ ở công ty kế toán chỉ hạch toán nh

những công cụ dụng cụ nhỏ và hạch toán xuất công cụ dụng cụ nh vật liệu. Do vậy

mà kế toán cha tiến hành xuất nguyên liệu riêng, công dụ dụng cụ riêng cho nên dẫn đến một số nhầm lẫn trong bút toán ghi số và nh vậy cũng sẽ có ảnh hởng đến giá thành của công ty.

- Phơng pháp hạch toán ở công ty hiện nay còn một số bút toán cần điều chỉnh. + Công ty cho vay vật t là hình thức cho vay ngắn hạn có tính lãi nhng kế toán lại đa vào trờng hợp xuất vay tạm thời:

Nợ TK 1388 Có TK 153

Khi tính ra lãi phải thu kế toán ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 1388

Có TK 6428

+ Khi xuất dùng công cụ dụng cụ kế toán vẫn shi bút toán nh phân bổ chỉ phí với Vật liệu: Nợ TK 621 Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 Có TK 153

+ Đối với công cụ dụng cụ phân bổ từ 2 lần trở lên công ty không tiến hành

phân bổ nh vậy sẽ ảnh hởng đến chi phí.

- Việc xây dựng định mức vật t ở công ty cha đợc xác định rõ ràng, khoa học.

b-/, Những u điểm:

- Công ty là một trong những công ty áp dụng hệ thống kế toán mớ nói chung là khá hoàn chỉnh và luôn cập nhật đổi mới của chế độ kế toán.

- Giá hạch toán đợc sử dụng trong cả niên độ kế toán, phơng pháp này nói chung phù hợp với hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phơng pháp số số d mà công ty đã thực hiện giúp cho kế toán theo dõi kịp thời tình hình xuất nhập - tồn của công ty theo giá hạch toán và tính ra giá thực tế dễ dàng.

- Công ty mã hoá nguyên vật liệu trên số điểm danh giúp cho việc quản lý vật t đợc tốt, hạch toán kế toán sẽ chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho việc vi tính hoá phần kế toán vật t giúp phần giảm bớt khối lợng công tác kế toán, xử lý vật liệu nhanh chóng, cung cấp thông tin kế toán kịp thời.

2-/ Những giải pháp:

- Công ty sẽ phải hoàn thiện kế toán cho phù hợp với yêu cầu hiện nay để giảm bớt khối lợng công việc ở phòng kế toán sử dụng phần mềm kế toán hợp lý giúp cho việc xử lý thông tin ra quyết định một cách nhanh chóng.

- Việc phân biệt rõ ràng nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ giúp cho việc xác định đợc chi phí, giá thành một cách hợp lý tăng tính cạnh tranh (cần phân bổ

công cụ dụng cụ sử dụng nhiều lần).

- Cần điều chỉnh một số phơng pháp hạch toán ở công ty cho phù hợp.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ (Trang 27 -28 )

×