skkn phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh thpt

14 1.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn I: T VN  I. TÍNH CP THIT CA  TÀI: Xut phát t mc tiêu, nhim v ca chng trình đi mi phng pháp dy hc. Vi đc trng ca môn Giáo dc th cht là nhm hoàn thin và nâng cao sc khe, đào to, rèn luyn tác phong con ngi mi XHCN, góp phn xây dng nhân cách con ngi, đáp ng nhu cu và s phát trin ca đt nc. Ni dung chy c li ngn là mt môn hc đc bit hay còn gi là “N Hoàng tc đ”, nhm rèn luyn tt c các t cht ca con ngi nh: “Sc nhanh, sc mnh, sc bn, tc đ và phn x…” ây là nhng yu t c bn nht đ hc tt các ni dung khác trong chng trình Giáo dc th cht. in kinh là mt môn th thao phong phú và đa dng, không nhng có tác dng tng cng sc kho cho ngi tp mà còn là c s đ phát trin các t cht th lc nh: Sc nhanh, sc mnh, sc bn, s mm do và khéo léo…  phát trin đc thành tích th thao nói chung và đin kinh nói riêng thì ta phi có phng pháp hun luyn đi vi tng ni dung c th. Chy c ly ngn là mt trong nhng ni dung chính ca mt môn th thao trong nhà trng THPT, bao gm các c ly t 30m đn 400m. Trong đó chy 100m, 200m, 400m là các ni dung thi chính thc trong các i hi Olympic, HKP và các gii thi đu ln. Thành tích đt đc trong chy c ly ngn ph thuc rt nhiu vào các yu t th lc nh: Sc mnh tc đ, sc bn tc đ…  các em hc sinh trong trng THPT rèn luyn và phát huy đc các yu t th lc trên chúng ta phi có phng pháp hun luyn cho hp lý cho các em. II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CU Vic ging dy b môn Th Dc  các trng ph thông còn gp rt nhiu khó khn nh: T l hc sinh đông (T 40 đn 50 hc sinh/1lp), sân bãi dng c còn thiu hoc cha đt chun, trng đang hc 1 ca dn đn vic mt lúc trên sân có ti 3 lp cùng hc đã làm nh hng đn quá trình ging dy và hc tp nht là vi các môn chy. Mt khác nhng nm trc đây trong chng trình môn hc ly vic trang b kin thc, k thut cho hc sinh là mc tiêu quan trng nht. T đó cách chn la ni dung, phng pháp ging dy thiên nhiu v lý lun dn đn thi gian dành cho hc sinh tp luyn ít nên tác dng rèn luyn sc kho, k thut và thành tích còn hn ch. Trong chng trình môn hc mi ly vic góp phn gìn gi sc kho, nâng cao th lc cho hc sinh là quan trng nht.  hc sinh bit tp đúng phng pháp, có hiu qu thì chúng ta cn đa ra cho các em các bài tp phù hp và phng pháp tp luyn hp lí đ các em có th nâng cao sc kho, k thut và đc bit là thành tích. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 1 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Tuy nhiên bên cnh đó thì trong nhng nm gn đây thì b môn Giáo dc th cht nói chung cng có mt s thun li nh s quan tâm ca các cp lãnh đo, nhu cu tp luyn ca các em đ nâng cao sc khe ngày càng đc nâng cao, trang thit b phc v cho tp luyn ngày càng đc b xung đáng k. T thc trng trên kt qu, hiu qu ging dy b môn nhìn chung còn thp so vi nhu cu đòi hi nâng cao hiu qu giáo dc ca ngành đó là: ào to con ngi phát trin mt cách toàn din, chun b cho nhng ngi ch tng lai ca đt nc thc hin s nghip công nghip hoá, hin đi hoá đt nc mà ng và Nhà nc đã đ ra. Trc thc t đó, bn thân tôi luôn suy ngh, cân nhc đ tìm ra nhng phng pháp mi, bài tp mi nhm nâng cao thành tích cho các em hc sinh cp THPT trong chy c li ngn. III. MC ÍCH, NHIM V NGHIÊN CU: Trên c s nghiên cu nhng yu t đc trng quyt đnh thành tích trong chy c ly 100m, 200m, 400m, đ tài nghiên cu nhm xác đnh mc đ ti thiu ca các c ly chy. Giúp hc sinh thy đc khi lng vn đng có phù hp hay không phù hp đ có nhng bin pháp khc phc hp lý nhm đt đc thành tích cao nht. Tìm ra phng pháp hun luyn hp lý và các bài tp phù hp đ nâng cao thành tích trong ni dung chy c ly ngn cho hc sinh THPT. IV. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU: Hc sinh lp 10A1 trng THPT s I Bc Hà nm hc 2010 - 2011. i sâu vào vic nghiên cu phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh lp 10A1 ca trng THPT s I Bc Hà nm hc 2010 - 2011. V. PHNG PHÁP NGHIÊN CU:  gii quyt đc các nhim v ca đ tài, tôi đã dùng các phng pháp nghiên cu sau: - Phng pháp phân tích và tng hp tài liu - Phng pháp trao đi to đàm. - Phng pháp quan sát s phm. - Phng pháp phng vn. - Phng pháp toán hc thng kê. - Phng pháp kim tra, đánh giá và so sánh kt qu thu đc. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 2 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn II: NI DUNG I. GIAI ON HUN LUYN BAN U (Tp th lc - tc đ) Giai đon này ch yu nhm rèn luyn sc kho, nâng cao th lc, tp phn x, tng cng sc nhanh, sc mnh cho tng hc sinh. - Ni dung tp luyn: + Các bài tp phát trin th lc, sc nhanh mnh và tp phn x: ngoài ni dung không th thiu trong mi bui tp là phn khi đng. Trong thi gian này cho hc sinh tng cng tp th lc bng các bài tp nh: chy nhanh tip sc chuyn vt, trò chi cp c, bóng ma …tp chy ti ch trên cát, trên đm, chy luân phiên  bc thm … + Các bài tp phát trin tc đ: Chúng ta phi hiu đc rng mc đích tp luyn là đ phát trin tc đ cho ngi tp (nâng cao thành tích), mà tc đ chính bng:  dài bc chy và tn s bc chy. Trong đó:  dài bc chy là s đo chiu dài ca mt bc chy. Tn s là s ln bc chy trong mt thi gian nht đnh. + Các bài tp tng và n đnh đ dài bc chy: - Thông thng đ dài bc chy ph thuc ch yu vào đ dài cng chân ca tng hc sinh, do đó vic tp luyn đ tng đ dài bc chy là không đáng k, tuy nhiên nu đc luyn tp tt cng có th đ dài bc chy s đc tng lên hoc ít nht cng gi đc mc n đnh cn thit. - Mun vy hc sinh tng cng các bài tp: chy đp sau; chy vi vch quy đnh; chy bc hoc chy qua rào… + Nu đp sau càng nhanh thì thi gian đp sau càng ln. + p sau mnh thì lc phn tác dng khi đp sau s cùng đ ln và đng nht vi phng chuyn đng. + p sau đúng phng hng thì s không b phân tán v lc. + p sau đúng góc đ: Góc đ khong 48 0 đn 52 0 là hp lý nht. + Dui ht các khp mi tn dng đc ht sc mnh ca c thông qua trng tâm c th. Nh vy:  dài bc chy ph thuc vào đng tác đp sau. Nu đp sau không ht thì đ dài bc chy s b hn ch. + Các bài tp tng tn s bc chy: V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 3 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT - Khi đ dài bc chy đã đt đn đ dài cn thit và n đnh thì vic tng v duy trì tn s bc chy s quyt đnh đn thành tích ca ngi tp. Nh vy chúng ta cho hc sinh tp luyn tt các bài tp sau thì s tng đc tn s bc chy: - Chy nâng cao đùi ti ch và di chuyn. - Chy ti ch trên cát hoc trên đm. - Chy tng tc theo đon ngn. - Chy bin tc theo tín hiu… - Lng vân đng này đc tng lên hp lý trong tng bui tp (tránh tình trng tp quá ti hoc quá hi ht). Cui bui tp giáo viên kim tra li tn s bc chy ca tng em và có bin pháp điu chnh. Giáo viên phi có nht kí ghi chép tng bui tp, t đó xác đnh giai đon tp luyn phù hp vi các giai đon tp luyn, đm bo nguyên tc tng tin v th lc. II. GIAI ON CHUYÊN MÔN HOÁ BAN U (Tp k thut): Giai đon tp luyn nâng cao k thut các giai đon trong k thut chy c ly ngn. Trc khi tp luyn giai đon này giáo viên cn phân tích đánh giá c th, t m và khoa hc mt lot các vn đ sau: + Phân tích t m hc sinh ca mình (nhng tin b, thành tích trong nm qua; nhng đim mnh cn khai thác; các ch tiêu v lng vn đng mà hc sinh đã thc hin; nhng nguyên nhân hn ch s phát trin ca hc sinh; nhng tim nng có th phát huy đc; đi chiu nng lc ca hc sinh vi cu trúc thành tích cn phi đt v mt th lc, k thut, chin thut, tâm lý, trí tu…). + Phân tích các điu kin c s vt cht phc v cho công tác hun luyn. + Phân tích điu kin khí hu, thi tit. + K hoch v thi gian tp (gi nào, ngày nào ) + Xác đnh mc đích cn phi đt đc cho tng hc sinh. 1. Luyn tp giai đon chy gia quãng: (ây là giai đon quan trng nht trong chy ngn) Luyn tp các ni dung nh sau: - Tip tc s dng các bài tp tng đ dài và tn s bc chy: Chy đp sau, chy nâng cao đùi, chy bc nh… - S dng các trò chi phát trin sc nhanh: Trò chi chy nhanh tip sc to không khí thi đua, phn khi trong tp luyn. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 4 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT - Hc sinh tp chy 3/4 sc trên đng thng đ giáo viên sa cha k thut điu chnh li hng chy, góc đ thân trên, đim tip đt ca bàn chân… 2. Luyn tp giai đon chy lao sau xut phát : Sau khi luyn tp k thut giai đon gia quãng tng đi n đnh thì cho hc sinh tp luyn giai đon xut phát và chy lao: vi các ni dung nh sau: - Tp xut phát theo hiu lnh “Vào ch”, “Sng sàng”, “Chy” đ khi chun b tt mi xut phát. - Cho hc sinh xut phát có ngi gi vai. - Xut phát vào h cát: tp cm giác đp thng chân vào bàn đp. - Cho hc sinh xut phát vi xà chch: hc sinh t kim tra góc đ thân ngi khi chy. 3. Luyn tp giai đon chy v đích:  giai đon này cng ht sc quan trng vì đây là mt k thut hay còn gi là giai đon bo v thành tích ca các giai đon trc. V mt k thut còn cnh tranh nhau v k thut đánh đích đ đc xp hng cao hn. Thông thng chúng ta cho hc sinh thc hin k thut đánh đích bng đu, ngc và vai là ch yu. III. GIAI ON CHUYÊN MÔN HOÁ SÂU: Nhim v ca giai đon là hoàn thin v th lc, k thut ca vn đng viên chy ngn. c đim ca giai đon này là tính chuyên môn hoá đc th hin rõ hn. T trng hun luyn chuyên môn v th lc, k thut, tâm lý đc tng lên đáng k. Khi lng và cng đ ca các phng tin ch yu tng nhiu hn so vi giai đon trc. iu này din ra không ch do hun luyn chung mà con do u tiên tng s lng các bài tp hun luyn chuyên môn và thi đu. 1. Hun luyn sc nhanh tc đ: Trong giai đon này, đ hun luyn sc nhanh nên s dng các bài tp: - Chy trong các điu kin khó khn nh chy lên dc (4 0 - 8 0 ). - Chy trong các điu kin d dàng hn (chy xung dc, chy có s dng sc kéo nhân to ) - Chy trên cát. - Chy tng tc 30m: Nam: 3’’30 – 3’’35 N : 4’’35 – 4’’40 - Chy tc đ 50m: Nam : 5’’40 – 5’’45 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 5 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT N: 6’’35 – 6’’40 - Chy xut phát thp : 02 ln. - Chy xut phát thp có dây chun 30m : 05 ln. - Chy xut phát thp 120m : Nam : 15’’3 – 15’’5 N : 16’’5 – 16’’8 - Chy 200m: Nam : 25’’ – 25’’2 N : 30’’ – 30’’3 - Chy 400m: Nam: 60’’ – 62’’ N: 68’’ – 70’’ 2. Hun luyn th lc: - Chy đp sau 60m: 03 ln. - Bt cóc 25m: 03 ln. - Bài tp v c lng, c bng, c gp bàn chân, c gp và dui cng chân, c gp và dui đùi (mi bài tp: Nam 25 ln; N 20 ln). IV. GIAI ON HOÀN THIN TH THAO (K - CHIN THUT). Nhim v ca giai đon này là hoàn thin v th lc cng nh k thut trong chy c ly ngn đ chun b cho vn đng viên bc vào thi đu. c đim ca giai đon này là trình đ chuyên môn ca các vn đng viên chy ngn càng cao, lng vn đng trong hun luyn tng ng vi thi đu càng ln và vic tuân theo nguyên tc thích hp cng nghiêm ngt. Vì vy chúng ta cn đc bit thn trng điu hoà mi quan h gia khi lng và cng đ ca lng vn đng trong hun luyn. Khi lng ch yu ca các bài tp trong giai đon này là nhm nâng cao tc đ chy cc đi và hoàn thin chy lao sau xut phát đc th hin trong giai đon hun luyn chuyên môn. Áp dng các bài chy đ khi lng, đ c ly nh: Chy 100m, 200m, 400m vi toàn b k thut. - Chy 30m xut phát cao: Nam : 3’’15 - 3’’20 N : 3’’20 - 3’’23 - Chy 50m, 100m, 200m, 400m xut phát thp: - Chy 50m: Nam: 5”30 - 5”35 N : 6”80 - 6”90 - Chy 100m: Nam: 12” - 12”2 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 6 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT N: 13”5 - 14”0 - Chy 200m: Nam: 26” - 26”3 N: 28” - 29” - Chy 400m: Nam: 59” - 60” N: 65” - 70” Giai đon này đc luyn tp vi trình t nh sau: - Tip tc ôn giai đon chy gia quãng: chy tc đ cao: 60 - 80m sau đó chy v vi 30% sc. Giai đon này tp liên tc bui sau cách bui trc 1 ngày. - Ôn xut phát chy lao. - Xut phát: chy lao - gia quãng - v đích. - T chc thi đu kim tra: rèn luyn ý chí, tâm lý và trí tu… ây cng là giai đon cc k quan trng, ngoài vic t chc tp luyn đ duy trì tc đ cao, hc sinh bit vn dng liên kt gia các giai đon đ đt thành tích cao nht. Mt khác đây là giai đon Giáo viên luôn t chc kim tra thi đu, theo dõi thành tích hàng ngày ca tng hc sinh. Trong các bui tp giáo viên kt hp cho hc sinh ngh ngi hp lý. Sau khi thi đu kim tra giáo viên nhn xét c th, t m kt qu tp luyn ca tng hc sinh, ghi nht ký hàng ngày đ theo dõi điu chnh. Ngoài nhng yu t, nhng ni dung mà giáo viên truyn th cho hc sinh theo k hoch tp luyn chung, giáo viên cn ra bài tp v nhà đ hc sinh thng xuyên luyn tp (theo yêu cu ca giáo viên). Kt hp vi ch đ n ung hp lý (trong điu kin cho phép). Nhm mc đích duy trì và đm bo thành tích luôn  thi k cao nht. VII. KT QU NGHIÊN CU. - Vi phng pháp hun luyn chy c ly ngn nh trên đc áp dng đi vi 40 hc sinh lp 10A1 nm hc 2010 - 2011 đã thu đc kt qu rt kh quan. - Kt qu kim tra đánh giá th lc hc sinh ni dung chy 30m xut phát cao vào thi đim trc và sau khi áp dng các bài tp nh sau: XP LOI Tt t Không đt Thi gian kim tra Tng s SL % SL % SL % u nm hc (09/2010) 40 8 20 20 50 12 30 Cui nm hc (05/2011) 40 15 37,5 25 62,5 0 0 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 7 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn III: KT LUN VÀ BÀI HC KINH NGHIM: Nh vy sau khi vn dng phng pháp tp mi thành tích ca các em đã đc tng lên rõ rt. Ngoài ra khi kim tra cho thy các ch s v th lc và th hình đu tng lên. So sánh vi bng thng kê kt qu kim tra t đu nm (09/2010) vi kt qu kim tra vào cui nm hc (05/2011) cho thy kt qu kim tra sau quá trình áp dng phng pháp này vào quá trình tp luyn trong nm hc hoàn toàn hn hn  mi thông s. iu đó khng đnh nu áp dng các phng pháp hun luyn hp lý thì s có kt qu tt hn. Qua quá trình ging dy hun luyn, áp dng nhng bài tp trên tôi thy hiu qu hun luyn tng lên rõ rt. Hc sinh nm bt tt tng bài tp mt cách nhanh chóng, tng hng phn, hng thú trong luyn tp, thành tích ca các em trong quá trình tp luyn đc nâng lên. T đó tôi thit ngh, nu ngành chúng ta chú trng ti vic hun luyn các ni dung th dc th thao cho hc sinh THPT thì đó s là ni cung cp các vn đng viên tr cho nn th thao ca chúng ta. Trong lnh vc hot đng TDTT, mun có thành tích cao, mun có sc kho, mun có k chin thut tt thì ch có mt con đng đó là phi tng cng tp luyn. Nhng tp luyn cng có hai mt ca nó đó là tích cc và tiêu cc nu: - Bit xây dng k hoch hp lý. - Các bài tp đc tng dn t d đn khó, t đn gin đn phc tp. - Khi lng vn đng phi t ít đn nhiu, t cha có đn có. - Gia bui tp và bui tp 2 phi có thi gian ngh ngi và đc bt đu trong đim c th hi phc vt mc. Nh vy càng tp luyn thì biu đ biu th kt qu tp luyn ngày càng đc tng lên. + Phng pháp tp luyn tiêu cc: Cng là tp luyn song không mang tính khoa hc, thi gian tp luyn ngn mà lng vn đng li quá nhiu làm cho ngi tp luôn trong trng thái mt mi. Nh vy vic tp luyn TDTT thng xuyên và có k hoch hp lý thì sc kho và thành tích chc chn s đc nâng lên. Mt khác, qua kim tra đánh giá cho ta thy: Nhng hc sinh có nng khiu v ni dung chy c ly ngn đu hc tt các ni dung khác nh: Chy bn, Nhy cao, Nhy xa và mt s môn th thao nh Bóng đá, Bóng chuyn, á cu… Trên đây là mt s ý kin ca tôi v phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT. Trong quá trình áp dng tôi nhn thy vn còn nhng thiu sót, rt mong nhn đc s đóng góp ý kin ca các đng nghip vào bn kinh nghim này V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 8 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT đ cho phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh THPT ngày càng đc hoàn thin hn./. Tôi xin chân thành cm n! Bc Hà, ngày 10 tháng 05 nm 2011 Ngi vit V Trung Hiu V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 9 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT DANH MC T LIU THAM KHO 1. Sách giáo viên môn Th dc lp 10 - NXB Giáo Dc. 2. Giáo trình lý lun và phng pháp ging dy TDTT - NXB Giáo Dc. 3. Giáo trình đin kinh dùng cho sinh viên trng Cao đng s phm Th Dc TW1. 4. Phng pháp tuyn chn và hun luyn VV tr - NXB TDTT nm 1999. 5. Bài tp chuyên môn trong in kinh - NXB TDTT nm 2004. 6. Chy c ly ngn - NXB TDTT nm 2002. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 10 [...]... sinh THPT có th luy n ch y c ly ng n thì th l c và c B c Hà, ngày 10 tháng 05 n m 2011 Ng i vi t n V Trung Hi u V Trung Hi u 12 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT S GIÁO D C & ÀO T O LÀO CAI Tr ng THPT s I B c Hà Sáng ki n kinh nghi m: PH NG PHÁP HU N LUY N CH Y C LY NG N CHO H C SINH THPT Ng i vi t: V Trung Hi u T chuyên môn: V t Lý - KTCN - Th D c Tr ng: THPT. .. tích cho h c sinh THPT - Áp d ng m t s ph ng pháp hu n luy n m i cho h c sinh l p 10A1 c a tr ng THPT s I B c Hà - Nh n xét ánh giá k t qu thu c sau khi áp d ng m t s ph ng pháp hu n luy n m i 3 Kh n ng áp d ng tài “Ph ng pháp hu n luy n ch y c áp d ng cho i tuy n i n kinh c a nhà tr ng 4 K t qu Sau khi áp d ng m t s ph ng pháp hu n bi t là thành tích c a các em ã c nâng lên áng k li ng n cho h c sinh. .. “Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT 1 Th c tr ng - Vi c có c thành tích cao môn ch y ng n trong các k HKP i v i h c sinh tr ng THPT S I B c Hà hi n nay là r t khó kh n do trình c ng nh th l c c a các em còn nhi u h n ch h c t p c ng nh thi u t k t qu cao thì òi h i các em ph i c hu n luy n v i nh ng ph ng pháp và bài t p h p lý 2 N i dung gi i pháp - L a ch n m t s ph ng pháp hu... .11 V Trung Hi u 11 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc N NGH CÔNG NH N SÁNG KI N KINH NGHI M Kính g i: H i ng Sáng ki n c s - S GD - T Lào Cai H và tên: V Trung Hi u Sinh ngày: 14 tháng 04 n m 1978 N i sinh: B c Hà - Lào Cai n v công tác: T V t Lí – KTCN - Th D c - Tr ng THPT S I B c Hà Ch c v : Bí... H C SINH THPT Ng i vi t: V Trung Hi u T chuyên môn: V t Lý - KTCN - Th D c Tr ng: THPT s I B c Hà B c Hà, ngày 10 tháng 05 n m 2011 V Trung Hi u 13 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT V Trung Hi u 14 Tr ng THPT s I B c Hà ...Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT M CL C Trang Ph n I: tv n I Tính c p thi t c a 1 tài 1 II Tình hình nghiên c u .1 III M c ích, nhi m v nghiên c u .2 IV V Ph it ng và ph m vi nghiên c u 2 ng pháp nghiên c u 2 Ph n II: N i dung I Giai o n hu n luy n ban 3 u . này V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 8 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT đ cho phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh THPT ngày càng đc hoàn. phng pháp và bài tp hp lý. 2. Ni dung gii pháp. - La chn mt s phng pháp hun luyn nhm nâng cao thành tích cho hc sinh THPT. - Áp dng mt s phng pháp hun luyn mi cho hc sinh. phng pháp hun luyn hp lý và các bài tp phù hp đ nâng cao thành tích trong ni dung chy c ly ngn cho hc sinh THPT. IV. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU: Hc sinh lp 10A1 trng THPT

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan