0

skkn phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh thpt

14 1,557 2
  • skkn phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh thpt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:11

Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn I: T VN  I. TÍNH CP THIT CA  TÀI: Xut phát t mc tiêu, nhim v ca chng trình đi mi phng pháp dy hc. Vi đc trng ca môn Giáo dc th cht là nhm hoàn thin và nâng cao sc khe, đào to, rèn luyn tác phong con ngi mi XHCN, góp phn xây dng nhân cách con ngi, đáp ng nhu cu và s phát trin ca đt nc. Ni dung chy c li ngn là mt môn hc đc bit hay còn gi là “N Hoàng tc đ”, nhm rèn luyn tt c các t cht ca con ngi nh: “Sc nhanh, sc mnh, sc bn, tc đ và phn x…” ây là nhng yu t c bn nht đ hc tt các ni dung khác trong chng trình Giáo dc th cht. in kinh là mt môn th thao phong phú và đa dng, không nhng có tác dng tng cng sc kho cho ngi tp mà còn là c s đ phát trin các t cht th lc nh: Sc nhanh, sc mnh, sc bn, s mm do và khéo léo…  phát trin đc thành tích th thao nói chung và đin kinh nói riêng thì ta phi có phng pháp hun luyn đi vi tng ni dung c th. Chy c ly ngn là mt trong nhng ni dung chính ca mt môn th thao trong nhà trng THPT, bao gm các c ly t 30m đn 400m. Trong đó chy 100m, 200m, 400m là các ni dung thi chính thc trong các i hi Olympic, HKP và các gii thi đu ln. Thành tích đt đc trong chy c ly ngn ph thuc rt nhiu vào các yu t th lc nh: Sc mnh tc đ, sc bn tc đ…  các em hc sinh trong trng THPT rèn luyn và phát huy đc các yu t th lc trên chúng ta phi có phng pháp hun luyn cho hp lý cho các em. II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CU Vic ging dy b môn Th Dc  các trng ph thông còn gp rt nhiu khó khn nh: T l hc sinh đông (T 40 đn 50 hc sinh/1lp), sân bãi dng c còn thiu hoc cha đt chun, trng đang hc 1 ca dn đn vic mt lúc trên sân có ti 3 lp cùng hc đã làm nh hng đn quá trình ging dy và hc tp nht là vi các môn chy. Mt khác nhng nm trc đây trong chng trình môn hc ly vic trang b kin thc, k thut cho hc sinh là mc tiêu quan trng nht. T đó cách chn la ni dung, phng pháp ging dy thiên nhiu v lý lun dn đn thi gian dành cho hc sinh tp luyn ít nên tác dng rèn luyn sc kho, k thut và thành tích còn hn ch. Trong chng trình môn hc mi ly vic góp phn gìn gi sc kho, nâng cao th lc cho hc sinh là quan trng nht.  hc sinh bit tp đúng phng pháp, có hiu qu thì chúng ta cn đa ra cho các em các bài tp phù hp và phng pháp tp luyn hp lí đ các em có th nâng cao sc kho, k thut và đc bit là thành tích. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 1 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Tuy nhiên bên cnh đó thì trong nhng nm gn đây thì b môn Giáo dc th cht nói chung cng có mt s thun li nh s quan tâm ca các cp lãnh đo, nhu cu tp luyn ca các em đ nâng cao sc khe ngày càng đc nâng cao, trang thit b phc v cho tp luyn ngày càng đc b xung đáng k. T thc trng trên kt qu, hiu qu ging dy b môn nhìn chung còn thp so vi nhu cu đòi hi nâng cao hiu qu giáo dc ca ngành đó là: ào to con ngi phát trin mt cách toàn din, chun b cho nhng ngi ch tng lai ca đt nc thc hin s nghip công nghip hoá, hin đi hoá đt nc mà ng và Nhà nc đã đ ra. Trc thc t đó, bn thân tôi luôn suy ngh, cân nhc đ tìm ra nhng phng pháp mi, bài tp mi nhm nâng cao thành tích cho các em hc sinh cp THPT trong chy c li ngn. III. MC ÍCH, NHIM V NGHIÊN CU: Trên c s nghiên cu nhng yu t đc trng quyt đnh thành tích trong chy c ly 100m, 200m, 400m, đ tài nghiên cu nhm xác đnh mc đ ti thiu ca các c ly chy. Giúp hc sinh thy đc khi lng vn đng có phù hp hay không phù hp đ có nhng bin pháp khc phc hp lý nhm đt đc thành tích cao nht. Tìm ra phng pháp hun luyn hp lý và các bài tp phù hp đ nâng cao thành tích trong ni dung chy c ly ngn cho hc sinh THPT. IV. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU: Hc sinh lp 10A1 trng THPT s I Bc Hà nm hc 2010 - 2011. i sâu vào vic nghiên cu phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh lp 10A1 ca trng THPT s I Bc Hà nm hc 2010 - 2011. V. PHNG PHÁP NGHIÊN CU:  gii quyt đc các nhim v ca đ tài, tôi đã dùng các phng pháp nghiên cu sau: - Phng pháp phân tích và tng hp tài liu - Phng pháp trao đi to đàm. - Phng pháp quan sát s phm. - Phng pháp phng vn. - Phng pháp toán hc thng kê. - Phng pháp kim tra, đánh giá và so sánh kt qu thu đc. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 2 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn II: NI DUNG I. GIAI ON HUN LUYN BAN U (Tp th lc - tc đ) Giai đon này ch yu nhm rèn luyn sc kho, nâng cao th lc, tp phn x, tng cng sc nhanh, sc mnh cho tng hc sinh. - Ni dung tp luyn: + Các bài tp phát trin th lc, sc nhanh mnh và tp phn x: ngoài ni dung không th thiu trong mi bui tp là phn khi đng. Trong thi gian này cho hc sinh tng cng tp th lc bng các bài tp nh: chy nhanh tip sc chuyn vt, trò chi cp c, bóng ma …tp chy ti ch trên cát, trên đm, chy luân phiên  bc thm … + Các bài tp phát trin tc đ: Chúng ta phi hiu đc rng mc đích tp luyn là đ phát trin tc đ cho ngi tp (nâng cao thành tích), mà tc đ chính bng:  dài bc chy và tn s bc chy. Trong đó:  dài bc chy là s đo chiu dài ca mt bc chy. Tn s là s ln bc chy trong mt thi gian nht đnh. + Các bài tp tng và n đnh đ dài bc chy: - Thông thng đ dài bc chy ph thuc ch yu vào đ dài cng chân ca tng hc sinh, do đó vic tp luyn đ tng đ dài bc chy là không đáng k, tuy nhiên nu đc luyn tp tt cng có th đ dài bc chy s đc tng lên hoc ít nht cng gi đc mc n đnh cn thit. - Mun vy hc sinh tng cng các bài tp: chy đp sau; chy vi vch quy đnh; chy bc hoc chy qua rào… + Nu đp sau càng nhanh thì thi gian đp sau càng ln. + p sau mnh thì lc phn tác dng khi đp sau s cùng đ ln và đng nht vi phng chuyn đng. + p sau đúng phng hng thì s không b phân tán v lc. + p sau đúng góc đ: Góc đ khong 48 0 đn 52 0 là hp lý nht. + Dui ht các khp mi tn dng đc ht sc mnh ca c thông qua trng tâm c th. Nh vy:  dài bc chy ph thuc vào đng tác đp sau. Nu đp sau không ht thì đ dài bc chy s b hn ch. + Các bài tp tng tn s bc chy: V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 3 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT - Khi đ dài bc chy đã đt đn đ dài cn thit và n đnh thì vic tng v duy trì tn s bc chy s quyt đnh đn thành tích ca ngi tp. Nh vy chúng ta cho hc sinh tp luyn tt các bài tp sau thì s tng đc tn s bc chy: - Chy nâng cao đùi ti ch và di chuyn. - Chy ti ch trên cát hoc trên đm. - Chy tng tc theo đon ngn. - Chy bin tc theo tín hiu… - Lng vân đng này đc tng lên hp lý trong tng bui tp (tránh tình trng tp quá ti hoc quá hi ht). Cui bui tp giáo viên kim tra li tn s bc chy ca tng em và có bin pháp điu chnh. Giáo viên phi có nht kí ghi chép tng bui tp, t đó xác đnh giai đon tp luyn phù hp vi các giai đon tp luyn, đm bo nguyên tc tng tin v th lc. II. GIAI ON CHUYÊN MÔN HOÁ BAN U (Tp k thut): Giai đon tp luyn nâng cao k thut các giai đon trong k thut chy c ly ngn. Trc khi tp luyn giai đon này giáo viên cn phân tích đánh giá c th, t m và khoa hc mt lot các vn đ sau: + Phân tích t m hc sinh ca mình (nhng tin b, thành tích trong nm qua; nhng đim mnh cn khai thác; các ch tiêu v lng vn đng mà hc sinh đã thc hin; nhng nguyên nhân hn ch s phát trin ca hc sinh; nhng tim nng có th phát huy đc; đi chiu nng lc ca hc sinh vi cu trúc thành tích cn phi đt v mt th lc, k thut, chin thut, tâm lý, trí tu…). + Phân tích các điu kin c s vt cht phc v cho công tác hun luyn. + Phân tích điu kin khí hu, thi tit. + K hoch v thi gian tp (gi nào, ngày nào ) + Xác đnh mc đích cn phi đt đc cho tng hc sinh. 1. Luyn tp giai đon chy gia quãng: (ây là giai đon quan trng nht trong chy ngn) Luyn tp các ni dung nh sau: - Tip tc s dng các bài tp tng đ dài và tn s bc chy: Chy đp sau, chy nâng cao đùi, chy bc nh… - S dng các trò chi phát trin sc nhanh: Trò chi chy nhanh tip sc to không khí thi đua, phn khi trong tp luyn. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 4 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT - Hc sinh tp chy 3/4 sc trên đng thng đ giáo viên sa cha k thut điu chnh li hng chy, góc đ thân trên, đim tip đt ca bàn chân… 2. Luyn tp giai đon chy lao sau xut phát : Sau khi luyn tp k thut giai đon gia quãng tng đi n đnh thì cho hc sinh tp luyn giai đon xut phát và chy lao: vi các ni dung nh sau: - Tp xut phát theo hiu lnh “Vào ch”, “Sng sàng”, “Chy” đ khi chun b tt mi xut phát. - Cho hc sinh xut phát có ngi gi vai. - Xut phát vào h cát: tp cm giác đp thng chân vào bàn đp. - Cho hc sinh xut phát vi xà chch: hc sinh t kim tra góc đ thân ngi khi chy. 3. Luyn tp giai đon chy v đích:  giai đon này cng ht sc quan trng vì đây là mt k thut hay còn gi là giai đon bo v thành tích ca các giai đon trc. V mt k thut còn cnh tranh nhau v k thut đánh đích đ đc xp hng cao hn. Thông thng chúng ta cho hc sinh thc hin k thut đánh đích bng đu, ngc và vai là ch yu. III. GIAI ON CHUYÊN MÔN HOÁ SÂU: Nhim v ca giai đon là hoàn thin v th lc, k thut ca vn đng viên chy ngn. c đim ca giai đon này là tính chuyên môn hoá đc th hin rõ hn. T trng hun luyn chuyên môn v th lc, k thut, tâm lý đc tng lên đáng k. Khi lng và cng đ ca các phng tin ch yu tng nhiu hn so vi giai đon trc. iu này din ra không ch do hun luyn chung mà con do u tiên tng s lng các bài tp hun luyn chuyên môn và thi đu. 1. Hun luyn sc nhanh tc đ: Trong giai đon này, đ hun luyn sc nhanh nên s dng các bài tp: - Chy trong các điu kin khó khn nh chy lên dc (4 0 - 8 0 ). - Chy trong các điu kin d dàng hn (chy xung dc, chy có s dng sc kéo nhân to ) - Chy trên cát. - Chy tng tc 30m: Nam: 3’’30 – 3’’35 N : 4’’35 – 4’’40 - Chy tc đ 50m: Nam : 5’’40 – 5’’45 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 5 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT N: 6’’35 – 6’’40 - Chy xut phát thp : 02 ln. - Chy xut phát thp có dây chun 30m : 05 ln. - Chy xut phát thp 120m : Nam : 15’’3 – 15’’5 N : 16’’5 – 16’’8 - Chy 200m: Nam : 25’’ – 25’’2 N : 30’’ – 30’’3 - Chy 400m: Nam: 60’’ – 62’’ N: 68’’ – 70’’ 2. Hun luyn th lc: - Chy đp sau 60m: 03 ln. - Bt cóc 25m: 03 ln. - Bài tp v c lng, c bng, c gp bàn chân, c gp và dui cng chân, c gp và dui đùi (mi bài tp: Nam 25 ln; N 20 ln). IV. GIAI ON HOÀN THIN TH THAO (K - CHIN THUT). Nhim v ca giai đon này là hoàn thin v th lc cng nh k thut trong chy c ly ngn đ chun b cho vn đng viên bc vào thi đu. c đim ca giai đon này là trình đ chuyên môn ca các vn đng viên chy ngn càng cao, lng vn đng trong hun luyn tng ng vi thi đu càng ln và vic tuân theo nguyên tc thích hp cng nghiêm ngt. Vì vy chúng ta cn đc bit thn trng điu hoà mi quan h gia khi lng và cng đ ca lng vn đng trong hun luyn. Khi lng ch yu ca các bài tp trong giai đon này là nhm nâng cao tc đ chy cc đi và hoàn thin chy lao sau xut phát đc th hin trong giai đon hun luyn chuyên môn. Áp dng các bài chy đ khi lng, đ c ly nh: Chy 100m, 200m, 400m vi toàn b k thut. - Chy 30m xut phát cao: Nam : 3’’15 - 3’’20 N : 3’’20 - 3’’23 - Chy 50m, 100m, 200m, 400m xut phát thp: - Chy 50m: Nam: 5”30 - 5”35 N : 6”80 - 6”90 - Chy 100m: Nam: 12” - 12”2 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 6 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT N: 13”5 - 14”0 - Chy 200m: Nam: 26” - 26”3 N: 28” - 29” - Chy 400m: Nam: 59” - 60” N: 65” - 70” Giai đon này đc luyn tp vi trình t nh sau: - Tip tc ôn giai đon chy gia quãng: chy tc đ cao: 60 - 80m sau đó chy v vi 30% sc. Giai đon này tp liên tc bui sau cách bui trc 1 ngày. - Ôn xut phát chy lao. - Xut phát: chy lao - gia quãng - v đích. - T chc thi đu kim tra: rèn luyn ý chí, tâm lý và trí tu… ây cng là giai đon cc k quan trng, ngoài vic t chc tp luyn đ duy trì tc đ cao, hc sinh bit vn dng liên kt gia các giai đon đ đt thành tích cao nht. Mt khác đây là giai đon Giáo viên luôn t chc kim tra thi đu, theo dõi thành tích hàng ngày ca tng hc sinh. Trong các bui tp giáo viên kt hp cho hc sinh ngh ngi hp lý. Sau khi thi đu kim tra giáo viên nhn xét c th, t m kt qu tp luyn ca tng hc sinh, ghi nht ký hàng ngày đ theo dõi điu chnh. Ngoài nhng yu t, nhng ni dung mà giáo viên truyn th cho hc sinh theo k hoch tp luyn chung, giáo viên cn ra bài tp v nhà đ hc sinh thng xuyên luyn tp (theo yêu cu ca giáo viên). Kt hp vi ch đ n ung hp lý (trong điu kin cho phép). Nhm mc đích duy trì và đm bo thành tích luôn  thi k cao nht. VII. KT QU NGHIÊN CU. - Vi phng pháp hun luyn chy c ly ngn nh trên đc áp dng đi vi 40 hc sinh lp 10A1 nm hc 2010 - 2011 đã thu đc kt qu rt kh quan. - Kt qu kim tra đánh giá th lc hc sinh ni dung chy 30m xut phát cao vào thi đim trc và sau khi áp dng các bài tp nh sau: XP LOI Tt t Không đt Thi gian kim tra Tng s SL % SL % SL % u nm hc (09/2010) 40 8 20 20 50 12 30 Cui nm hc (05/2011) 40 15 37,5 25 62,5 0 0 V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 7 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT Phn III: KT LUN VÀ BÀI HC KINH NGHIM: Nh vy sau khi vn dng phng pháp tp mi thành tích ca các em đã đc tng lên rõ rt. Ngoài ra khi kim tra cho thy các ch s v th lc và th hình đu tng lên. So sánh vi bng thng kê kt qu kim tra t đu nm (09/2010) vi kt qu kim tra vào cui nm hc (05/2011) cho thy kt qu kim tra sau quá trình áp dng phng pháp này vào quá trình tp luyn trong nm hc hoàn toàn hn hn  mi thông s. iu đó khng đnh nu áp dng các phng pháp hun luyn hp lý thì s có kt qu tt hn. Qua quá trình ging dy hun luyn, áp dng nhng bài tp trên tôi thy hiu qu hun luyn tng lên rõ rt. Hc sinh nm bt tt tng bài tp mt cách nhanh chóng, tng hng phn, hng thú trong luyn tp, thành tích ca các em trong quá trình tp luyn đc nâng lên. T đó tôi thit ngh, nu ngành chúng ta chú trng ti vic hun luyn các ni dung th dc th thao cho hc sinh THPT thì đó s là ni cung cp các vn đng viên tr cho nn th thao ca chúng ta. Trong lnh vc hot đng TDTT, mun có thành tích cao, mun có sc kho, mun có k chin thut tt thì ch có mt con đng đó là phi tng cng tp luyn. Nhng tp luyn cng có hai mt ca nó đó là tích cc và tiêu cc nu: - Bit xây dng k hoch hp lý. - Các bài tp đc tng dn t d đn khó, t đn gin đn phc tp. - Khi lng vn đng phi t ít đn nhiu, t cha có đn có. - Gia bui tp và bui tp 2 phi có thi gian ngh ngi và đc bt đu trong đim c th hi phc vt mc. Nh vy càng tp luyn thì biu đ biu th kt qu tp luyn ngày càng đc tng lên. + Phng pháp tp luyn tiêu cc: Cng là tp luyn song không mang tính khoa hc, thi gian tp luyn ngn mà lng vn đng li quá nhiu làm cho ngi tp luôn trong trng thái mt mi. Nh vy vic tp luyn TDTT thng xuyên và có k hoch hp lý thì sc kho và thành tích chc chn s đc nâng lên. Mt khác, qua kim tra đánh giá cho ta thy: Nhng hc sinh có nng khiu v ni dung chy c ly ngn đu hc tt các ni dung khác nh: Chy bn, Nhy cao, Nhy xa và mt s môn th thao nh Bóng đá, Bóng chuyn, á cu… Trên đây là mt s ý kin ca tôi v phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT. Trong quá trình áp dng tôi nhn thy vn còn nhng thiu sót, rt mong nhn đc s đóng góp ý kin ca các đng nghip vào bn kinh nghim này V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 8 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT đ cho phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh THPT ngày càng đc hoàn thin hn./. Tôi xin chân thành cm n! Bc Hà, ngày 10 tháng 05 nm 2011 Ngi vit V Trung Hiu V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 9 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT DANH MC T LIU THAM KHO 1. Sách giáo viên môn Th dc lp 10 - NXB Giáo Dc. 2. Giáo trình lý lun và phng pháp ging dy TDTT - NXB Giáo Dc. 3. Giáo trình đin kinh dùng cho sinh viên trng Cao đng s phm Th Dc TW1. 4. Phng pháp tuyn chn và hun luyn VV tr - NXB TDTT nm 1999. 5. Bài tp chuyên môn trong in kinh - NXB TDTT nm 2004. 6. Chy c ly ngn - NXB TDTT nm 2002. V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 10 [...]... sinh THPT có th luy n ch y c ly ng n thì th l c và c B c Hà, ngày 10 tháng 05 n m 2011 Ng i vi t n V Trung Hi u V Trung Hi u 12 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT S GIÁO D C & ÀO T O LÀO CAI Tr ng THPT s I B c Hà Sáng ki n kinh nghi m: PH NG PHÁP HU N LUY N CH Y C LY NG N CHO H C SINH THPT Ng i vi t: V Trung Hi u T chuyên môn: V t Lý - KTCN - Th D c Tr ng: THPT. .. tích cho h c sinh THPT - Áp d ng m t s ph ng pháp hu n luy n m i cho h c sinh l p 10A1 c a tr ng THPT s I B c Hà - Nh n xét ánh giá k t qu thu c sau khi áp d ng m t s ph ng pháp hu n luy n m i 3 Kh n ng áp d ng tài “Ph ng pháp hu n luy n ch y c áp d ng cho i tuy n i n kinh c a nhà tr ng 4 K t qu Sau khi áp d ng m t s ph ng pháp hu n bi t là thành tích c a các em ã c nâng lên áng k li ng n cho h c sinh. .. “Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT 1 Th c tr ng - Vi c có c thành tích cao môn ch y ng n trong các k HKP i v i h c sinh tr ng THPT S I B c Hà hi n nay là r t khó kh n do trình c ng nh th l c c a các em còn nhi u h n ch h c t p c ng nh thi u t k t qu cao thì òi h i các em ph i c hu n luy n v i nh ng ph ng pháp và bài t p h p lý 2 N i dung gi i pháp - L a ch n m t s ph ng pháp hu... .11 V Trung Hi u 11 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc N NGH CÔNG NH N SÁNG KI N KINH NGHI M Kính g i: H i ng Sáng ki n c s - S GD - T Lào Cai H và tên: V Trung Hi u Sinh ngày: 14 tháng 04 n m 1978 N i sinh: B c Hà - Lào Cai n v công tác: T V t Lí – KTCN - Th D c - Tr ng THPT S I B c Hà Ch c v : Bí... H C SINH THPT Ng i vi t: V Trung Hi u T chuyên môn: V t Lý - KTCN - Th D c Tr ng: THPT s I B c Hà B c Hà, ngày 10 tháng 05 n m 2011 V Trung Hi u 13 Tr ng THPT s I B c Hà Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT V Trung Hi u 14 Tr ng THPT s I B c Hà ...Ph ng pháp hu n luy n ch y c li ng n cho h c sinh THPT M CL C Trang Ph n I: tv n I Tính c p thi t c a 1 tài 1 II Tình hình nghiên c u .1 III M c ích, nhi m v nghiên c u .2 IV V Ph it ng và ph m vi nghiên c u 2 ng pháp nghiên c u 2 Ph n II: N i dung I Giai o n hu n luy n ban 3 u . này V Trung Hiu Trng THPT s I Bc Hà 8 Phng pháp hun luyn chy c li ngn cho hc sinh THPT đ cho phng pháp hun luyn chy c ly ngn cho hc sinh THPT ngày càng đc hoàn. phng pháp và bài tp hp lý. 2. Ni dung gii pháp. - La chn mt s phng pháp hun luyn nhm nâng cao thành tích cho hc sinh THPT. - Áp dng mt s phng pháp hun luyn mi cho hc sinh. phng pháp hun luyn hp lý và các bài tp phù hp đ nâng cao thành tích trong ni dung chy c ly ngn cho hc sinh THPT. IV. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU: Hc sinh lp 10A1 trng THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh thpt, skkn phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh thpt,

Từ khóa liên quan