skkn phương pháp giải bài tập về axitnitric và muối nitrat

17 3K 11
skkn phương pháp giải bài tập về axitnitric và muối nitrat

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GIO DC V O TO LO CAI TRNG THPT S 1 THNH PH LO CAI SáNG KIếN KINH NGHIệM Tên đề tài: PHƯƠNG PHáP GIảI BàI TậP Về AXIT NITRIC Và MuốI NITRAT Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ chuyên môn: Hóa- Sinh Lào Cai, tháng 4 năm 2011 PHẦN I: MỞ ĐẦU I) SỰ CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Kiến thức về ‘‘axit nitric và muối nitrat’’ là một mảng quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Ở ñó các em học sinh có ñiều kiện củng cố các kiến thức về axit, về phản ứng oxi hóa khử: sự phụ thuộc của bản chất chất phản ứng, sự ảnh hưởng của nồng ñộ, nhiệt ñộ ñến sản phẩm của phản ứng oxi hóa khử; sự quyết ñịnh của môi trường phản ứng ñến khả năng phản ứng; khả năng oxi hóa – khử của các chất ảnh hưởng quyết ñịnh ñến thứ tự và tiến trình phản ứng Sách giáo khoa Hoá học lớp 11 nâng cao trong bài “ Axit nitric và muối nitrat ” ñã ñưa ra một lượng kiến thức nhất ñịnh giúp học sinh hiểu rõ ñược tính chất của axit nitric và muối nitrat. Tuy nhiên, do lượng kiến thức nhiều và khó, các bài tập chưa ña dạng nên học sinh còn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức cũng như giải các bài tập liên quan. Nhằm giúp học sinh tiếp nhận kiến thức dễ dàng hơn và vận dụng ñược ñể giải nhanh các bài tập ñể thích ứng với phương pháp thi trắc nghiệm khách quan, cũng như giúp bản thân giáo viên hiểu sâu sắc hơn, có ñược một cách nhìn khái quát hơn, từ ñó việc truyền ñạt kiến thức cho học sinh sẽ tự nhiên, dễ hiểu tôi chọn ñề tài: “Phương pháp giải bài tập về axit nitric và muối nitrat ” II) TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Là một giáo viên có kinh nghiệm trong công tác, ñược dạy nhiều ñối tượng học sinh khác nhau nên việc nghiên cứu thực hiện ñề tài của tôi có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, do lượng kiến thức rộng, cách kiểm tra ñánh giá yêu cầu học sinh phải giải quyết nhanh, gọn nên trong quá trình nghiên cứu tôi ñã phải có sự ñầu tư suy nghĩ, tìm tòi ñể ñạt hiệu quả trong giảng dạy. III) MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Giúp học sinh nắm ñược tính chất hóa học của axit nitric và muối nitrat. - Giúp học sinh hình thành kỹ năng giải bài tập về axit nitric và muối nitrat. - Hình thành phương pháp giải nhanh gọn, thích ứng với thi trắc nghiệm khách quan. III) NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Trình bày cơ sở lý thuyết về axit nitric và muối nitrat. - Phân loại các bài tập về axit nitric và muối nitrat và nêu phương pháp giải phù hợp, nhanh gọn, dễ hiểu. IV) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về axit nitric và muối nitrat. - Nghiên cứu các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu tham khảo, ñề thi tuyển sinh ñại học ,cao ñẳng và qua thực tế giảng dạy, tổng hợp và phân loại các bài tập, ñưa ra phương pháp giải phù hợp. - Thực hành giảng dạy cho học sinh lớp 11A 1 trong tiết lí thuyết, luyện tập, ôn tập theo cấu trúc ñề thi tuyển sinh ñại học, cao ñẳng. - Nhận xét, kết luận về hiệu quả của ñề tài ở học sinh lớp 11A 1 V) ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Áp dụng hướng dẫn học sinh lớp 11A 1 trường THPT số 1 TP Lào Cai, năm học 2010- 2011. Nội dung các dạng bài tập về axit nitric và muối nitrat trong chương trình hóa học phổ thông ñể ôn thi tốt nghiệp, ôn thi ñại học. PHẦN II THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I) CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1 . AXIT NITRIC CTCT a. Tính chất hóa học H O N O O HNO 3 TÝnh axit m¹nh TÝnh oxi hãa m¹nh T¸c dông víi kim lo¹i T¸c dông víi phi kim T¸c dông víi hîp chÊt * Tính axit mạnh Axit nitric là một trong số các axit mạnh, trong dung dịch loãng nó phân li hoàn toàn thành H + và NO 3 - Dung dịch HNO 3 làm ñỏ quỳ tím, tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối của axit yếu hơn tạo ra muối nitrat. * Tính oxi hóa mạnh Tùy thuộc vào nồng ñộ của axit , bản chất của chấ t khử và nhiệt ñộ phản ứng mà HNO 3 có thể bị khử ñến các sản phẩm khác nhau của nitơ : +4 +2 +1 0 -3 2 2 2 4 3 NO ; N O ; N O ; N ; NH NO - Tác dụng với hầu hết kim loại, trừ Ag, Pt Fe + 6HNO 3 ñặc 0 t → Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 ↑ + 3H 2 O 3Cu + 8HNO 3 loãng → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO↑ + 4H 2 O + Các kim loại Al, Fe bị thụ ñộng trong dung dịch HNO 3 ñặc nguội + Dung dịch chứa muối nitrat (VD: KNO 3 ) trong môi trường axit cũng có tính chất tương tự như dung dịch HNO 3 , vì trong dung dịch tồn tại H + và 3 NO . - Tác dụng với phi kim: S + 6HNO 3 → H 2 SO 4 + 6NO 2 ↑ + 2H 2 O - Tác dụng với hợp chất có tính khử: FeCO 3 + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + CO 2 ↑ + 2H 2 O FeS 2 + 18HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 SO 4 + 15NO 2 ↑ + 7H 2 O b. Điều chế - Trong phòng thí nghiệm: NaNO 3 tinh thể + H 2 SO 4 ñặc → 0 t NaHSO 4 + HNO 3 - Trong công nghiệp: Sản xuất từ amoniac. Quá trình sản xuất gồm 3 giai ñoạn: NH 3 (1) → NO (2) → NO 2 (3) → HNO 3 . + Giai ñoạn 1: Oxi hóa NH 3 thành NO bằng oxi không khí 4NH 3 + 5O 2 850 o 900 C Pt → 4NO + 6H 2 O + Giai ñoạn 2: Oxi hóa NO thành NO 2 2NO + O 2 → 2NO 2 + Giai ñoạn 3: Chuyển hóa NO 2 thành HNO 3 4NO 2 + 2H 2 O + O 2 → 4HNO 3 2. MUèI NITRAT a) Tính tan: Tất cả các muối nitrat ñều tan trong nước. b) Phản ứng nhiệt phân (thể hiện tính kém bền nhiệt): - Muối nitrat của kim loại hoạt ñộng mạnh (thường ñứng trước Mg trong dãy ñiện hóa) bị phân hủy bởi nhiệt tạo ra muối nitrit và oxi: 2M(NO 3 ) n → 0 t 2M(NO 2 ) n + nO 2 ↑ - Muối nitrat của các kim loại hoạt ñộng trung bình (từ Mg - Cu) bị phân hủy bởi nhiệt tạo ra oxit, nitơ ñioxit và oxi: 2M(NO 3 ) n → 0 t M 2 O n + 2nNO 2 ↑ + n 2 O 2 ↑ - Muối nitrat của kim loại ñứng sau Cu nhiệt phân tạo ra kim loại, nitơ ñioxit và oxi. M(NO 3 ) n → 0 t M + nNO 2 ↑ + n 2 O 2 ↑ c) Nhận biết dung dịch muối nitrat: Dùng Cu và dung dịch H 2 SO 4 3Cu + 8H + + 2NO 3 - → 3Cu 2+ + 2NO↑ + 4H 2 O 2NO + O 2 → 2NO 2 (không màu) (màu nâu) II – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DẠNG 1: TÌM LƯỢNG CHẤT KHI CHO CÁC CHẤT TÁC DỤNG VỚI HNO 3 Thí dụ 1: Bài 7 – Trang 55 ( sgk HH11NC) Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa ñủ với 2,2 lít dung dịch HNO 3 , phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N 2 O. Tính nồng ñộ mol của dung dịch HNO 3 . Biết rằng tỷ khối hơi của hỗn hợp khí ñối với H 2 bằng 19,2. Giải: Cách 1 : Gọi số mol 2 khí NO và N 2 O lần lượt là x, y M hhk = 19,2. 2 = 38,4. Lập tỷ lệ mol của 2 khí dựa vào M hhk và quy tắc ñường chéo NO 30 5,6 38,4  3 2 = y x N 2 O 44 8,4 Viết 2 pthh: Al + 4HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O ( mol) x x 8Al + 30HNO 3 → 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O + 15H 2 O (mol) y 3 8 y Theo ñề bài, ta có hệ phương trình: 3x- 2y = 0 x + 8/3y = 13,5/27  x = 0,1 ; y = 0,15 Vậy số mol HNO 3 tham gia phản ứng là: 4.0,1 + 10. 0,15 = 1,9 (mol)  C M(HNO3) = 1,9/2,2 = 0,8636M Cách 2: Áp dụng ñịnh luật bảo toàn electron - Tương tự như trên, ta có: 3 2 = y x  y = 1,5x - Các quá trình: Al → Al 3+ + 3e ( mol) 0,5 1,5 N +5 + 3 e → N +2 (mol) 3x x N +5 + 4e → N +1 (mol) 12x 3x Ta có phương trình: 15x = 1,5 → x = 0,1 Số mol HNO 3 phản ứng là: 1,5 + 0,1 + 0,3 = 1,9 (mol) C M(HNO3) = 1,9/2,2 = 0,8636M Thí dụ 2: Cho 12,45 gam hỗn hợp X (Al và 1 kim loại hóa trị II) tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu ñược 1,12 lít hỗn hợp N 2 O và N 2 có tỉ khối hơi ñối với H 2 bằng 18,8 và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,448 lít khí NH 3 . Xác ñịnh kim loại M và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ñầu. Biết n X =0,25 mol; các thể tích khí ño ở ñktc. Giải: - Tính số mol 2 khí trong hỗn hợp khí: Gọi số mol N 2 O, N 2 lần lượt là x, y n hhk = 0,05 (mol) Áp dụng quy tắc ñường chéo: x N 2 O 44 9,6 37,6  2 3 = y x . Vậy x = 0,03; y = 0,02 y N 2 28 6,4 - Lập hệ phương trình áp dụng ñịnh luật bảo toàn electron: Gọi số mol Al và kim loại hóa trị II lần lượt là a, b Các quá trình oxi hóa và khử : Al → Al 3+ + 3e M → M 2+ + 2e (mol) a 3 a b 2 b N +5 + 4 e → N +1 ; N +5 + 5 e → N 0 ; N +5 + 8 e → N -3 (mol) 0,24 0,06 0,2 0,04 0,16 0,02 Ta có phương trình: 3 a + 2 b = 0,24 + 0,2 + 0,16 Theo ñề bài, ta có: 27. a + M b = 12,45 a + b = 0,25 Giải hệ phương trình 3 ẩn trên, ta có : a = 0,1 ; b = 0,15 ; M = 65 Vậy kim loại M là kẽm ( Zn) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban ñầu là : m Al = 2,7 (g) ; m Zn = 9,75 (g). Thí dụ 3: Hỗn hợp A gồm FeCO 3 và FeS 2 . A tác dụng với dung dịch axit HNO 3 63% (khối lượng riêng 1,44g/ml) theo các phản ứng sau: FeCO 3 + HNO 3 → muối X + CO 2 + NO 2 + H 2 O (1) FeS 2 + HNO 3 → muối X + H 2 SO 4 + NO 2 + H 2 O (2) Được hỗn hợp khí B và dung dịch C. Tỉ khối của B với oxi bằng 1,425. Để phản ứng vừa hết các chất trong dung dịch C cần dùng 540ml dung dich Ba(OH) 2 0,2M. Lọc lấy kết tủa, ñem nung ñến khối lượng không ñổi, ñược 7,568 gam chất rắn (BaSO 4 coi như không bị nhiệt phân). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1. X là muối gì? Hoàn thành các phương trình phản ứng (1) và (2). 2. Tính khối lượng hỗn hợp từng chất trong hỗn hợp A. 3. Xác ñịnh thể tích dung dịch HNO 3 ñã dùng (giả thiết HNO 3 không bị bay hơi trong quá trình phản ứng) Giải : 1. X là muối Fe(NO 3 ) 3 FeCO 3 + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + CO 2 + NO 2 + 2H 2 O (1) (mol) x x x x FeS 2 + 18HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 SO 4 + 15NO 2 + 7H 2 O (2) (mol) 0,2x 0,2x 0,4x 3x 2. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A - Tìm tỷ lệ mol 2 khí trong B CO 2 : 44 0,4 45,6  4 1 2 2 = NO CO n n . NO 2 : 46 1,6 Gọi số mol CO 2 là x , theo (1) ta có n NO2 = x ( mol), thì số mol NO 2 ở (2) là 3x Phản ứng xảy ra khi cho dung dịch C tác dụng với Ba(OH) 2 : Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 (3) (mol) 0,4 x 0,4x Fe 3+ + 3OH - → Fe(OH) 3 (4) (mol) 1,2x 1,2x H + + OH - → H 2 O (5) Khi nung kết tủa ñến khối lượng không ñổi, ta có 2Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 + 3H 2 O (mol) 1,2 x 0,6 x Theo ñề bài , ta có phương trình: 233. 0,4x + 160 . 0,6x = 7,568  x = 0,04 Khối lượng từng chất trong hỗn hợp A là: m FeCO3 = 116. 0,04 = 4,64 (g) ; m FeS2 = 0,08 . 120 = 0,96 (g) 3. – Số mol OH - trong dung dịch Ba(OH) 2 là: 0,216 (mol) Số mol OH - ñã tác dụng với H + của H 2 SO 4 và Fe 3+ là: 0,4. 0,04. 2 + 1,2. 3. 0,04 = 0,176 (mol) Vậy số mol OH - tác dụng với H + của HNO 3 là: 0,216 – 0,176 = 0,04 (mol) Ta có: số mol HNO 3 ban ñầu là: 4x + 3,6 x + 0,04 = 0,344 (mol) Vậy thể tích dung dịch HNO 3 là: V = 44,163 10063344,0 × × × = 23,89 ( ml) DẠNG 2: XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM KHỬ CỦA N +5 TRONG HNO 3 Thí dụ 1 : Một miếng Mg bị oxi hóa một phần thành oxit, chia miếng ñó làm hai phần bằng nhau. - Phần I: cho hòa tan hết trong dung dịch HCl thì ñược 3,136 lít khí. Cô cạn thu ñược 14,25g chất rắn A. - Phần II: cho hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 thì thu ñược 0,448 lít khí X nguyên chất, phần dung dịch cô cạn ñược 23g chất rắn B. Xác ñịnh công thức phân tử khí X (các thể tích khí ño ở ñktc). Giải: - Phần I: các phản ứng MgO + 2H + → Mg 2+ + H 2 O Mg + 2H + → Mg 2+ + H 2 Chất rắn A là MgCl 2 có số mol là: 14,25 : 95 = 0,15 (mol) n Mg = n H2 = 3,136 : 22,4 = 0,14 ( mol) ; Số mol MgO là : 0,15 – 0,14 = 0,01 (mol) - Phần 2 : Mg, MgO → Mg(NO 3 ) 2 Khối lượng muối Mg(NO 3 ) 2 là: 0,15 . 148 = 22,2 (g) < 23 (g). Vậy trong B phải còn một muối khác, ñó chỉ có thể là NH 4 NO 3 với số mol là: ( 23- 22,2) : 80 = 0,01 (mol) Khí X có thể là: NO 2 , NO, N 2 O, N 2 Gọi số oxi hóa của N trong khí X là a, số nguyên tử N trong X là x ( x chỉ nhận giá trị 1 hoặc 2) Các quá trình oxi hóa và khử: Mg → Mg 2+ + 2e (mol) 0,14 0,28 N +5 + 8e → N -3 ; N +5 + ( 5-a) e → N +a (mol) 0,08 0,01 (5-a). 0,02x 0,02 Áp dụng ñịnh luật bảo toàn electron, ta có: (5-a).0,02x + 0,08 = 0,28 Với x = 1, ta có: a = -5 ( loại) Với x = 2, ta có : a = 0 ( nhận). Vậy công thức phân tử của khí X là N 2 Thí dụ 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,72 g Mg và 1,95 g Zn trong dung dịch HNO 3 loãng, dư, thu ñược 0,015 mol sản phẩm khử duy nhất X. Xác ñịnh công thức phân tử của X. Giải : Sản phẩm khử duy nhất có thể là: NO 2 , NO, N 2 O, N 2 , NH 4 NO 3 Gọi số oxi hóa của N trong sản phẩm khử là a, số nguyên tử N bị khử trong 1 phân tử X là x. Ta có số mol các chất: n Mg = 0,72 : 24 = 0,03 (mol); n Zn = 1,95 : 65 = 0,03 (mol) Quá trình khử và oxi hóa: Mg → Mg 2+ + 2e ; Zn → Zn 2+ + 2e (mol) 0,03 0,06 0,03 0,06 N +5 + ( 5 – a) e → N +a ( mol) ( 5 – a). 0,015 x 0,015x Áp dụng ñịnh luật bảo toàn electron, ta có: ( 5-a). 0,015 x = 0,12 Với x = 1, ta có : a = -3  X là NH 4 NO 3 Với x = 2, ta có : a = 1  X là N 2 O Thí dụ 3: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Al 2 O 3 hòa tan trong lượng dư HNO 3 rất loãng. Sau phản ứng hoàn toàn, thu ñư ợc 0,03 mol khí N 2 ( ở ñktc) và dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu ñược 83,34 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch NH 3 thấy tạo thành 29,64 gam kết tủa. a) Tính m. b) Tính thể tích dung dịch HNO 3 0,01M ñã lấy, biết rằng lượng HNO 3 ñã dùng dư 20% so với lượng cần thiết. Giải : a) Dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch NH 3 , có phản ứng tạo kết tủa: Al 3+ + 3NH 3 + 3H 2 O → Al(OH) 3 + 3NH 4 + Số mol kết tủa Al(OH) 3 là: 29,64/ 78 = 0,38 (mol) Vậy trong dung dịch A có muối Al(NO 3 ) 3 với khối lượng là: 0,38. 213 = 80,94 (g) < 83,34 (g). Vậy trong dung dịch A ngoài muối Al(NO 3 ) 3 còn một muối khác, ñó là NH 4 NO 3 . Số mol NH 4 NO 3 là: ( 83,34 – 80,94) : 80 = 0,03 ( mol). Gọi số mol Al, Al 2 O 3 ban ñầu lần lượt là a, b. (a, b >0). Theo ñề bài, ta có a + 2b = 0,38 (1) Các quá trình oxi hóa khử : Al → Al 3+ + 3e (mol) a 3a 2N +5 + 10 e → N 2 ; N +5 + 8e → N -3 (mol) 0,3 0,03 0,24 0,03 Áp dụng ñịnh luật bảo toàn electron, ta có: 3 a = 0,54 → a = 0,18 (2) Từ (1) và (2) ta có: a = 0,18 ; b = 0,1 Khối lượng hỗn hợp ban ñầu là: m = 0,18. 27 + 0,1. 102 = 15,06 ( g ). b) Số mol HNO 3 ñã phản ứng là: n HNO3 = 0,38. 3 + 0,03.2 + 0,03.2 = 1,26 (mol) Vì axit ñã dùng dư 20% so vớ i lượng cần thiết nên số mol HNO 3 trong dung dịch ban ñầu ñã lấy là: 1,26 + 0,2. 1,26 = 1,512 (mol) Thể tích dung dịch HNO 3 ñã lấy là: V = )(2,151 01,0 512,1 l= DẠNG 3: KHẢ NĂNG OXI HÓA CỦA ION NO 3 - TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT. Thí dụ 1: ( ĐH- Khối B- 2007) Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO 3 1M thoát ra V 1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5 M thoát ra V 2 lí t NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện. Quan hệ giữa V 1 và V 2 là : A. V 2 = V 1 . B. V 2 = 2,5V 1 . C. V 2 = 2V 1 . D. V 2 = 1,5V 1 . Giải : TN1 : n Cu = 3,84/64 = 0,06 (mol) ; n HNO3 = 0,08 (mol) [...]... nitric, ion nitrat và mu i nitrat vào gi i các bài t p, t bài t p ñơn gi n là vi t phương trình hoá h c các ph n ng x y ra, HS ñã chú ý phát hi n nh ng ph n ng hóa h c b n trong ñ bài T bài t p lí thuy t, h c sinh ñã v n d ng ñ gi i quy t các bài t p tính toán mà không b sai, không b thi u trư ng h p Bên c nh ñó, h c sinh ñã v n d ng ñư c m t s phương pháp, ñ nh lu t trong hoá h c, giúp gi i quy t bài t... hơn, thích ng d n v i phương pháp thi tr c nghi m Khi tìm ñư c quy lu t v ph n ng oxi hóa kh , ñ c bi t th hi n trong các ph n ng c a axit nitric v i các ch t có tính kh , ph n ng c a ion nitrat trong môi trư ng axit, ph n ng nhi t phân mu i nitrat thì các bài toán tr nên ñơn gi n hơn, ñó h c sinh ñã tìm th y s h ng thú hơn khi làm các bài t p liên quan axit nitric và mu i nitrat và hi u qu h c t p cũng... nghi p - Rèn luy n cho giáo viên có k năng, phương pháp gi i bài t p ng n g n, d hi u, thuy t ph c ñư c h c sinh Tuy nhiên ñ tài c a tôi còn h n ch là chưa t ng h p ñư c nhi u d ng bài t p khác v axit nitric và mu i nitrat Do ñó, n i dung phương pháp còn chưa bao quát h t nên sau khi áp d ng, khi h c sinh g p ph i các d ng khác còn lúng túng khi gi i quy t bài t p R t mong s ñóng góp ý ki n c a các... = 8,96 ( lít) Ch n B Thí d 4: ( ĐH- Kh i B- 2009) Cho m gam b t Fe vào 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) Giá tr c a m và V l n lư t là: A 10,8 và 4,48 B 10,8 và 2,24 C 17,8 và 2,24 D 17,8 và 4,48 Gi i: Sau ph n ng hoàn toàn, thu ñư c h n h p b t kim lo i,... và mu i nitrat và hi u qu h c t p cũng ñư c nâng lên K t qu kh o sát v các d ng bài t p trên ñ i v i h c sinh l p 11A1 cho k t qu : Gi i Khá Trung bình Y u Kém S lư ng 8 20 12 0 0 T l % 20 50 30 0 0 PH N III K T LU N Bài t p v axit nitric và mu i nitrat là lo i bài t p tương ñ i khó và ph bi n trong các ñ thi, qua nh ng bài t p này, h c sinh có ñi u ki n kh c sâu ki n th c v ph n ng oxi hóa kh , rèn... tôi ch ñ c p ñ n d ng bài t p ng n, nhưng h c sinh hay b m c l i khi không phát hi n h t các trư ng h p có th x y ra Trong th i gian th c hi n ñ tài và áp d ng trong gi ng d y, tôi ñã thu ñư c m t s k t qu sau: 1) V phía h c sinh: - C ng c ñư c ki n th c cơ b n v tính ch t hóa h c c a axit nitric và mu i nitrat - Bi t v n d ng ki n th c v ch t hóa h c c a axit nitric và mu i nitrat, v n d ng các ñ... (ñktc) và dung d ch Y Làm bay hơi dung d ch Y thu ñư c 46 gam mu i khan Khí X là: A N2O B NO2 C N2 D NO Bài 5 ( CĐ – Kh i A- 2010) Cho a gam Fe vào 100 ml dung d ch h n h p g m HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 0,92a gam h n h p kim lo i và khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5 ) Giá tr c a a là A 5,6 B 11,2 C 8,4 D 11,0 III K T QU C A Đ TÀI Sau khi áp d ng ñ tài vào... trong dung d ch Y là: CM = 0,0075.4/0,3 = 0,1 M = 10-1M V y pH = 1 Ch n C * Các bài t p v n d ng: Bài 1( ĐH – Kh i A – 2008) Cho 3,2 gam b t Cu tác d ng v i 100 ml dung d ch h n h p g m HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) Giá tr c a V là A 0,746 B 0,448 Bài 2 ( ĐH – Kh i B – 2008) C 0,672 D 1,792 Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung... ñư c 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung d ch X Kh i lư ng mu i khan thu ñư c khi làm bay hơi dung d ch X là : A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Bài 3 ( CĐ- Kh i A – 2008) Cho 3,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (s n ph m kh duy nh t, ñktc) Khí X là B NO2 C N2 D NO A N2O Bài 4 ( CĐ – Kh i A- 2010) Cho h n h p g m 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác d ng h t v... 0,15 0,1 Fe + Cu2+ (mol) 0,16 + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O 0,4 → 0,1 Fe2+ + Cu 0,16 Theo phương trình ta có: m – ( 0,15 + 0,16) 56 + 64 0,16 = 0,6m m = 17,8 (g) V = 0,1 22,4 = 2,24 (lít) Ch n C D NG 4: BÀI T P V PH N NG NHI T PHÂN MU I NITRAT Thí d 1: ( CĐ- Kh i A- 2008) Nhi t phân hoàn toàn 34,65 gam h n h p g m KNO3 và Cu(NO3)2, thu ñư c h n h p khí X (t kh i c a X so v i khí hiñro b ng 18,8) Kh i lư . bày cơ sở lý thuyết về axit nitric và muối nitrat. - Phân loại các bài tập về axit nitric và muối nitrat và nêu phương pháp giải phù hợp, nhanh gọn, dễ hiểu. IV) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên. tính chất hóa học của axit nitric và muối nitrat. - Giúp học sinh hình thành kỹ năng giải bài tập về axit nitric và muối nitrat. - Hình thành phương pháp giải nhanh gọn, thích ứng với thi trắc. tài vào giảng dạy cho học sinh lớp 11A 1 , tôi thấy học sinh ñã biết vận dụng tính chất hóa học của axit nitric, ion nitrat và muối nitrat vào giải các bài tập, từ bài tập ñơn giản là viết phương

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan