0

phương pháp giải bài tập về ancol và phenol

Bài tập và Phương pháp giải bài tập về điện phân potx

Bài tập Phương pháp giải bài tập về điện phân potx

Hóa học - Dầu khí

... 1,34A trong 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot thể tích khí Bài tập Phương pháp giải bài tập về điện phân vào - m (dung dịch sau điện phân) = m (dung dịch trước ... mol của Phương pháp giải bài tập về điện phân I – NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 1) Điện phân chất điện li nóng chảy: áp dụng đối với MCln, M(OH)n Al2O3 (M là kim loại nhóm IA IIA) 2) Điện ... MỘT SỐ CƠ SỞ ĐỂ GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN - Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám - Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa...
 • 13
 • 1,276
 • 23
Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền cơ chế di truyền

Sinh học

... bài) .?=$\69$)=95o GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VINACAL: MÔN SINH HỌC o GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 3) o GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VINACAL: MÔN ... đỏ có kiểu genđồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 bao nhiêu?+LMN4. Số liên kết peptit được hình thành để tạo ra chuỗi pôlipeptit.Hướng dẫn giải bài tập 1. Xác định bộ ba trên ... nhiêu?Hướng dẫn giải bài tập 1. Hàm lượng ADN ở kỳ đầu có số nuclêôtit là: 2. 6. 109 = 12. 109 cặp nuclêôtit.2. Hàm lượng ADN ở tinh trùng có số nuclêôtit là: . 109 = 3. 109 cặp nuclêôtit Bài toán...
 • 28
 • 1,422
 • 0
Phương pháp giải bài tập về điện phân

Phương pháp giải bài tập về điện phân

Hóa học - Dầu khí

... và AgNO3 trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 0,2 M 0,1 M B. 0,1 M 0,2 M C. 0,2 M 0,2 M D. 0,1 M 0,1 M Hướng dẫn: - Ta có ne = mol - Tại catot: Ag+ + 1e → Ag Ta có hệ phương ... ml khí . Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M thời gian t lần lượt là: A. Ni 1400 s B. Cu 2800 s C. Ni 2800 s D. Cu 1400 s Hướng dẫn: Gọi nMSO4 = nM2+ = x mol Ví ... phân. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot catot lần lượt là: A. 149,3 lít 74,7 lít B. 156,8 lít 78,4 lít C. 78,4 lít 156,8 lít D. 74,7 lít 149,3 lít Hướng dẫn: mNaOH (trước điện...
 • 6
 • 2,913
 • 123
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

Cao đẳng - Đại học

... => i = I0 sin(ωt - ϕ)với hoặc 2UZUI00=20II= PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH ... như cũ. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNPHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Nếu cho Sử dụng công thức Chú ý CCLLRZUZURUZUI====RZZtgCL−=ϕZR=ϕcosϕcosRZ=RPI=Cđhd I hđthd UĐộ ... cơ sở đặc tính vật lý là tần số và biên độ. Hiện tượng nhật thực, nguyệt Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực được giải thích dựa vào thực được giải thích dựa vào định luật nào trong vật lý...
 • 23
 • 3,554
 • 3
Ôn ĐH-Phương pháp giải bài tập về nhôm

Ôn ĐH-Phương pháp giải bài tập về nhôm

Hóa học

... ra 1 phần CM Phương pháp giải bài tập về nhôm .A. Nội dung Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp . Ngoài việc sử dụng các phương pháp như bào ... 1,8 2,4 lít . Bài 2: Cho 1 lít dung dịch vào dung dịch chứa 0,2 mol lọc ,nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 7,65 gam chất rắn . Tính nồng độ của dung dịch .Hướng dẫn giải : Bài ... dung dịch .Hướng dẫn giải : Bài 3:Hỗn hợp X gồm . Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra 1 lít khí .Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch dư thì được 1,75 lít khí .Tính thành phần...
 • 6
 • 2,523
 • 158
Phương pháp giải Bài tập về Kim loại lưỡng tính

Phương pháp giải Bài tập về Kim loại lưỡng tính

Hóa học

... D7"d&()#h78i7@37!00$8b(0jd &87ka;b-: ,#Các bài toán về nhômảấủảứ  !"#$%&'()*+,-!...
 • 9
 • 1,837
 • 69
Các phương pháp giải bài tập về Kim loại

Các phương pháp giải bài tập về Kim loại

Hóa học

... CO2 dư vào dung dịch A được a gam kết tủa. Gía trị của m a là? (Al=27;Na=23;O=16;H=1)A. 8,2g 78g B. 8,2g 7,8g C. 82g 7,8g D. 82g 78gCâu 13: Rót 150 ml dung dịch NaOH 7M vào 50 ... lít 1,1 lít B. 0,1 lít 0,5 lít C. 0,2 lít 0,5 D. 0,1 lít và 1,1Câu 8: Có một dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau đó lại thêm vào ... NaOH 0,02M Ba(OH)2 0,01M. Gía trị của V(lít) để được kết tủa lớn nhất lượng kết tủa nhỏ nhất là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1;Mg=24;Ba=137)A. 1,25lít 1,475lít B. 1,25lít 14,75lítC....
 • 5
 • 1,971
 • 77
Phương pháp giải bài tập về chuyển động của thấu kính

Phương pháp giải bài tập về chuyển động của thấu kính

Tư liệu khác

... dịch chuyển Bước 3: Giải phương trình Ta trừ vế theo vế các cặp phương trình (1 & 3) (2 & 4), sau đó giải các phương trình này ta được kết quả. v Đối với dạng bài này thì vật AB luôn ... đề Khi giải toán về thấu kính đơn, ta thường gặp các bài toán mà trong đó có sự dịch chuyển tương đối giữa vật, ảnh thấu kính. Đây là một dạng toán khó, để có thể giải nhanh các bài toán ... là một dạng toán khó, để có thể giải nhanh các bài toán này ta cần có một phương pháp chung.II. Phương pháp giải Ta xét bài toán tổng quát sau: Khi chưa dịch chuyển, vật AB qua thấu kính cho ảnh...
 • 3
 • 2,574
 • 46
Phương pháp giải bài tập về nhôm_06

Phương pháp giải bài tập về nhôm_06

Trung học cơ sở - phổ thông

... Chuyên đề 9 Phơng pháp giảI bI tập về nhôm I nội dung Với các bài toán hoá học về nhôm, hợp chất của nhôm cũng nh các bài toán hỗn hợp. Ngoài việc sử dụng các phơng pháp giải nh bảo toàn ... (đktc) gồm CO2 CO có tỉ khối đối với hidro là 17,2. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X là A. 40% 60% B. 60% 40% C. 50% 50% D. 70% 30% Bài 5. Chia ... ml dung dịch HCl vào B. Sau phản ứng thu đợc 7,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch HCl là A. 0,3 1,5 M B. 0,2 1,5 M C. 0,3 1,8 M D. 0,2 1,8 M Hớng dẫn giải. a. do đó ở...
 • 17
 • 2,534
 • 28
Phương pháp giải bài tập về kim loại

Phương pháp giải bài tập về kim loại

Cao đẳng - Đại học

... (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1;Mg=24;Ba=137) A. 1,25lít 1,475lít B. 1,25lít 14,75lít C. 12,5lít 14,75lít D. 12,5lít 1,475lít Câu 12: Cho m gam hn h p X g m Na2O Al2O3 tác dng v i H2O ... 0,5M. Thi khí CO2 du vào dung dch A du c a gam k t t a. Gía tr c a m và a là? (Al=27;Na=23;O=16;H=1) A. 8,2g 78g B. 8,2g 7,8g C. 82g 7,8g D. 82g 78g Câu 13: Rót ... B. 0,1 lít 0,5 lít C. 0,2 lít 0,5 D. 0,1 lít và 1,1 Câu 8: Có mt dung dch ch a 16,8g NaOH tác d ng v i dung d ch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau dó li thêm vào 13,68gam...
 • 9
 • 964
 • 9
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CỘNG CỦA HIĐROCACBON

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CỘNG CỦA HIĐROCACBON

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... giảm ñi một nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiñrocacbon là A. C2H2 C4H6. B. C2H2 C4H8. C. C3H4 C4H8. D. C2H2 C3H8. ... C2H2 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu ñược hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam có 280 ... suất của phản ứng hiñro hóa là A. 70% B. 60% C. 50% D. 80% Ví dụ 11. (B9) Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng...
 • 2
 • 3,490
 • 49
phương pháp giải bài toán về aluminum và hợp chất của aluminum

phương pháp giải bài toán về aluminum hợp chất của aluminum

Hóa học

... ging ti : http://aotrangtb.comChìa khóa vàng 12Phơng pháp giảI bài toán về aluminum hợp chất của aluminumI. một số chú ý khi giảI bài toán về aluminum hợpchất của aluminum. Nh chúng ta ... này Bài toán 22: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu đợc 7,8 gam kếttủa keo. Nồng độ M của dung dịch KOH là: A: 1,5 3,5 B: 1,5 2,5 C: 2,5 3,5 D: 2,5 4,5 Bài ... (đktc) thu đợc lần lợt là: A: 6,72 lít 2,24 lít B: 67,2 lít 22,4 lítC: 2,016 lít 0,672 lít D: 0,672 lít 2,016 lít Bài giải: - áp dụng phơng pháp bảo toàn electron: + Al - 3e Al3+Al4,59n...
 • 11
 • 1,463
 • 28
phương pháp giải bài tập về HIĐROCACBON KHÔNG NO

phương pháp giải bài tập về HIĐROCACBON KHÔNG NO

Hóa học

... làm bài tập, chăm ôn bài cũ 1CHUYỀN ĐỀ 3 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO I. Phản ứng cộng X2, HX, H2O, H2 1. Phản ứng cộng X2 (X là Cl, Br, I) Phương ... làm bài tập, chăm ơn bài cũ 2 ● Chú ý : Trong phản ứng cộng H2 ankin mà xúc tác là Pd/PbCO3 thì phản ứng chỉ dừng lại ở giai đoạn tạo anken. Phương pháp giải 1. Bài tập tìm ... C5H10 và C6H12. b. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là : A. 25% 75%. B. 33,33% 66,67%. C. 40% 60%. D. 35% 65%. Hướng dẫn giải a. Xác định công thức phân tử của hai...
 • 19
 • 3,127
 • 19
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON THƠM

Hóa học

... Vương – Phú Thọ Phương pháp để học tốt môn hóa học là : Chăm chú nghe giảng, chăm học lí thuyết, chăm làm bài tập, chăm ôn bài cũ 1CHUYỀN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON ... được 4,05 gam H2O 7,728 lít CO2 (đktc). Giá trị của m số tổng số mol của A, B là : A. 4,59 0,04. B. 9,18 0,08. C. 4,59 0,08. D. 9,14 0,04. Hướng dẫn giải Đặt công thức ... CO2, H2O 1,232 lít N2 (đktc). Công thức phân tử số mol X trong hỗn hợp là : A. C6H5NO2 0,9. B. C6H5NO2 0,09. C. C6H4(NO2)2 0,1. D. C6H5NO2 0,19....
 • 8
 • 29,953
 • 1,117

Xem thêm