rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số cho học sinh lớp 4

20 1.3K 0
rèn kỹ năng giải bài toán có lời  văn liên quan đến tỷ số cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A/ ĐẶ T V Ấ N ĐỀ : - Trong các môn học ở tiểu học, môn toán l công cà ụ để học tốt các môn học khác.Các kiến thức, kỹ năng của môn toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống. Nó góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận, giải quyết vấn đề, phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó đóng góp v o vià ệc hình th nh các phà ẩm chất cần thiết v quan trà ọng cho con người như cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, l m vià ệc có kế hoạch, có nền nếp v tác phong khoa hà ọc. Vì vậy môn toán là một môn học không thể thiếu trong tất cả các cấp học. - Môn toán ở tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh hình th nh hà ệ thống các kiến thức cơ bản, có nhiều ứng dụng trong đời sống về các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, các đại lượng cơ bản, v mà ột số yếu tố hình học. Học sinh biết cách đọc, viết, so sánh các số tự nhiên, phân số, số thập phân. Biết thực h nh tính nhà ẩm, tính viết về bốn phép tính với các số tự nhiên,số thập phân, số đo các đại lượng , các yếu tố hình học. Biết cách giải v trình b y b i già à à ải với những b ià toán có lời văn. - Trong những năm dạy toán ở lớp 4, phần giải b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số, tôi thấy học sinh thường lúng túng trong việc xác định tỷ số, v mà ối quan hệ giữa tỷ số với các đại lượng đã cho trong b i toán.à - Qua quá trình giảng dạy ở lớp 4 tôi thấy, để giải được b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số , học sinh phải nắm chắc kiến thức về phân số, xác định được tỷ số hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỷ số. Khi chưa xác định được tỷ số, học sinh không nhận dạng được dạng toán v khôngà tìm ra cách giải. Chính vì lý do trên m tôi chà ọn đề t i:à “ RÈN KỸ NĂNG GIẢI B I TO N CÓ LÀ Á ỜI VĂN LIÊN QUAN ĐẾN TỶ SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4.” B/ BI Ệ N PH P THÁ Ự C HI Ệ N V KÀ Ế T QU Ả ĐẠ T ĐƯỢ C I/ Các bi ệ n pháp rèn k ỹ n ă ng gi ả i b i toán có là ờ i v ă n liên quan đế n t ỷ s ố ở l ớ p 4. * Khi dạy giải các b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số, giáo viên cần rèn cho học sinh các kỹ năng như: - Đọc kỹ đề b i.à - Phân tích b i toán à để thiết lập mối liên hệ các đại lượng có trong b i toán, xác à định đâu l yà ếu tố đã cho đâu l yà ếu tố cần tìm. - Đặc biệt phải rèn cho học sinh kỹ năng xác định tỷ số v hià ểu được mối quan hệ giữa các đại lượng liên quan đến tỷ số . ( Đây l bà ước học sinh thường lúng túng nhất - Vẽ sơ đồ đoạn thẳng v già ải b i toán.à • Muốn xác định được tỷ số v mà ối quan hệ giữa các đại lượng liên quan đến tỷ số, thì tôi rèn cho học sinh phải hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỷ số rồi hướng dẫn học sinh kỹ năng giải b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số. 1, Tìm hi ể u ý ngh ĩ a th ự c ti ễ n c ủ a t ỷ s ố ( Thông qua một số ví dụ sau) . VD 1 : Tỷ số giữa số bạn trai so với bạn gái l à 3 2 . Để giúp cho học sinh hiểu ý nghĩa thực tiễn của tỷ số 3 2 tôi sẽ hướng dẫn cho học sinh hiểu tỷ số giữa số bạn trai so với số bạn gái l à 3 2 . Số bạn trai bằng 3 2 số bạn gái có nghĩa l sà ố bạn gái l 3 phà ần bằng nhau thì số bạn trai chiếm 2 phần như thế. Tổng số bạn trai v bà ạn gái l 5 phà ần. Tỷ số 3 2 chính l phân sà ố 3 2 . Mẫu số l 3 tà ương ứng với số phần chỉ số bạn gái. Tử số l 2 tà ương ứng với số phần chỉ số bạn trai. VD 2: Tỷ số giữa số bạn gái v sà ố bạn trai l à 2 3 Để giúp cho học sinh hiểu ý nghĩa thực tiễn của tỷ số 2 3 , tôi sẽ hướng dẫn cho học sinh hiểu tỷ số giữa số bạn gái so với số bạn trai l à 2 3 . Số bạn gái bằng 2 3 số bạn trai có nghĩa l sà ố bạn trai l 2 phà ần bằng nhau thì số bạn gái l 3 phà ần như thế. Tỷ số 2 3 chính l phân sà ố 2 3 . Mẫu số l 2 tà ương ứng với số phần chỉ số bạn trai. Tử số l 3 tà ương ứng với số phần chỉ số bạn gái. Tổng số bạn trai v bà ạn gái l 5 phà ần bằng nhau. *Như vậy: Tỷ số l mà ột phân số biểu thị mối quan hệ giữa đại lượng n yà so với đại lượng kia. 2, Rèn k ỹ n ă ng gi ả i b i toán có là ờ i v ă n liên quan đế n t ỷ s ố B i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số ở lớp 4 có hai dạng cơ bản l : Tìmà hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó . Tìm hai số khi biết hiệu v tà ỷ số của hai số đó. Ngo i ra còn có mà ột số dạng b i khác cà ũng liên quan đến tỷ số. a, Dạng toán cơ bản:Tìm hai số khi biết hiệu v tà ỷ số của hai số đó. Để giải được những b i toán à ở dạng n y, hà ọc sinh phải xác định được tổng hoặc hiệu của hai số v tà ỷ số của hai số. Tỷ số của hai số có thể là phân số, cũng có khi ở dạng lời văn. * Tr ườ ng h ợ p 1: Tỷ số dưới dạng phân số. VD 1 : Tỷ số dưới dạng phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số. B i toánà : Hiệu của hai số l 85 .Tà ỷ số của hai số đó l à 8 3 . Tìm hai số đó. -HDHS: Đọc kỹ đề b i, xác à định yếu tố đã cho, yếu tố phải tìm. - Hướng dẫn học sinh phân tích b i toán:à + B i toán cho bià ết gì ? ( B i toán cho bià ết hiệu của hai số l 85 . Tà ỷ số của hai số đó l phân sà ố 8 3 ) + B i toán hà ỏi gì? ( Tìm hai số đó) + B i toán n y thuà à ộc dạng toán n o ? ( B i toán thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu v tà ỷ số của hai số đó ). + Hiệu của hai số phải tìm l bao nhiêu ? (Hià ệu của hai số l 85 ). à + Tỷ số của hai số đó l bao nhiêu ? (Tà ỷ số giữa hai số l à 8 3 ) . + Hai số phải tìm l hai sà ố n o? ( Hai sà ố phải tìm l sà ố lớn v sà ố bé ) - Hướng dẫn học sinh hiểu mối quan hệ giữa tỷ số với hai số phải tìm: Tỷ số của hai số l à 8 3 cho biết số n o tà ương ứng với mẫu số, số n o tà ương ứng với tử số? ( Tỷ số của hai số l à 8 3 cho biết mẫu số l 8 tà ương ứng với số lớn, tử số l 3 tà ương ứng với số bé.) - Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ : Khi vẽ sơ đồ lưu ý cho học sinh biểu thị các phần bằng nhau bằng những đoạn thẳng bằng nhau v bià ểu thị các dữ kiện của b i toán trên sà ơ đồ đoạn thẳng. - Hướng dẫn học sinh trình b y b i già à ải: Khi trình b y b i già à ải, các câu trả lời phải tương ứng với các phép tính. Các chữ số, các dấu của phép tính, tên đơn vị phải viết rõ r ng, à đầy đủ. B i già ải. Vẽ sơ đồ v già ải. ? Theo sơ đồ : Hiệu số phần bằng nhau l :à 8 – 3 = 5(phần). Số bé l :à 85 : 5 x 3 = 51. Số lớn l :à 51 + 85 = 136. Đáp số: Số bé : 51 Số lớn : 136 • Nh ậ n xét : Qua việc hướng dẫn học sinh giải b i toán à ở ví dụ trên, tôi đã rèn cho học sinh những kỹ năng sau: ? 85 - Đọc kỹ đầu b i .à - Xác định yếu tố đã cho v yà ếu tố cần tìm. - Xác định hai số cần tìm. - Xác định mối quan hệ giữa tỷ số với hai số cần tìm. - Vẽ sơ đồ v trình b y b i già à à ải. VD 2: Tỷ số dưới dạng phân số có tử số lớn hơn mẫu số. B i toánà : Hai kho chứa 125 tấn thóc,trong đó số thóc kho thứ nhất bằng 2 3 số thóc kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc? -HDHS phân tích b i toán:à + B i toán cho bià ết gì? (B i toán cho bià ết tổng số thóc ở hai kho l 125à tấn) + B i toán hà ỏi gì? (B i toán hà ỏi mỗi kho chúa bao nhiêu tấn thóc) + B i toán n y thuà à ộc dạng toán n o? ( B i toán n y thuà à à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó). + Hai số phải tìm l hai sà ố n o? (L sà à ố thóc ở kho thứ nhất v sà ố thóc ở kho thứ hai) - HDHS hiểu mối quan hệ giữa tỷ số với số thóc ở hai kho. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 2 3 số thóc ở kho thứ hai có nghĩa l : Sà ố thóc ở kho thứ hai l 2 phà ần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ nhất l 3 phà ần như thế. Mẫu số l 2 tà ương ứng với số thóc ở kho thứ hai. Tử số l 3 tà ương ứng với số thóc ở kho thứ nhất - HD HS vẽ sơ đồ v già ải b i toán.à B i già ải. Theo sơ đồ : Tổng số phần bằng nhau l :à 3 + 2 = 5 (phần). Số thóc ở kho thứ nhất l :à 125 : 5 x 3 = 75 (tấn). Số thóc ở kho thứ hai l :à 125 – 75 = 50 (tấn). Đáp số: Kho 1 : 75 tấn thóc. Kho 2 : 50 tấn thóc. * Nhận xét: Với b i toán có tà ỷ số dưới dạng phân số m tà ử số lớn hơn mẫu số, tôi cũng rèn cho học sinh các kỹ năng giải như các b i toán có tà ỷ số l phân sà ố m tà ử số bé hơn mẫu số. * Tr ườ ng h ợ p 2 :Tỷ số dưới dạng lời văn. Khi hướng dẫn học sinh giải các b i toán à ở dạng n y, tôi cà ũng rèn cho học sinh những kỹ năng đọc kỹ đề b i v phân tích b i toán nhà à à ư những b i à ở trường hợp 1, song tôi phải lưu ý cho học sinh kỹ năng xác định tỷ số v mà ối quan hệ giữa tỷ số với các đại lượng đã cho trong b i toán. Tà ỷ số dưới dạng lời văn được phát biểu dưới nhiều hình thức khác nhau: 125 tấn ?tấn ?tấn Ta có sơ đồ: Kho 1: Kho 2: VD 1:Tổng của hai số bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất gấp 7 lần số thứ hai.( B i 3 trang 149 SGK 4)à HD HS xác định tỷ số:số thứ nhất gấp 7 lần số thứ hai ,tôi đã hướng dẫn học sinh hiểu l : Sà ố thứ nhất gấp 7 lần số thứ hai, hay số thứ hai bằng 7 1 số thứ nhất. Hai số cần tìm l sà ố thứ nhất v sà ố thứ hai Số thứ nhất tương ứng với 7 phần bằng nhau, số thứ hai tương ứng với 1 phần như thế. B i toán n y thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó. Tổng của hai số l 1080 . Tà ỷ số giữa hai số là 7 1 Đến đây học sinh giải b i toán tà ương tự như cách giải b i toán à ở trường hợp 1. * Lưu ý: ở ví dụ trên, tỷ số của hai số ẩn dưới dạng gấp một số lên nhiều lần. VD2:Tổng hai số l 72. Tìm hai sà ố đó, biết rằng nếu số lớn giảm đi 5 lần thì được số bé. HD HS xác định tỷ số : Số lớn giảm đi 5 lần thì được số bé có nghĩa l sà ố lớn gấp 5 lần số bé . Hay số bé bằng 5 1 số lớn. Hai số cần tìm ở đây l sà ố lớn v sà ố bé. Số lớn tương ứng với 5 phần bằng nhau thì số bé tương ứng với 1 phần như thế. B i toán n y thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó.Tổng của hai số l 72. Tà ỷ số giữa hai số l à 5 1 . Học sinh giải b i toánà tương tự cách giải b i toán à ở trường hợp 1. * Lưu ý : ở ví dụ trên , tỷ số của hai số ẩn dưới dạng giảm một số đi nhiều lần VD3 :Tổng số tuổi của Tuấn, bố Tuấn hiện nay l 48 tuà ổi. Biết tuổi của Tuấn được bao nhiêu ng y thì tuà ổi của bố được bấy nhiêu tuần. Tính tuổi của mỗi người.(B i soà ạn toán 4) HD HS xác định tỷ số: 1 tuần có 7 ng y nên tuà ổi bố Tuấn gấp 7 lần tuổi Tuấn. Hay tuổi của Tuấn bằng 7 1 tuổi của bố Tuấn. Hai số cần tìm ở đây l tuà ổi của Tuấn v tuà ổi của bố Tuấn. Tuổi của bố Tuấn tương ứng với 7 phần bằng nhau. Tuổi của Tuấn tương ứng với 1 phần như thế. B i toán n y thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó. Tổng số tuổi của hai người l 48 tuà ổi . Tỷ số giữa số tuổi của hai người l à 7 1 . Đến đây học sinh giải b i toán tà ương tự cách giải b i toán à ở truờng hợp 1. * Lưu ý: ở ví dụ trên tỷ số ẩn dưới dạng mối quan hệ giữa ng y v tuà à ần. VD 4: Tổng của hai số l 1281. Thà ương của hai số l 6. Tìm hai sà ố đó.( BT toán 4/40) HD HS xác định tỷ số: Thương của hai số chính l kà ết quả của phép chia số thứ nhất cho số thứ hai. Có nghĩa l sà ố thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai. Hay số thứ hai bằng 6 1 số thứ nhất. Hai số cần tìm ở đây l sà ố thứ nhất v sà ố thứ hai. Số thứ nhất tương ứng với 6 phần bằng nhau , số thứ hai tương ứng với 1 phần như thế. B i n y thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số đó. Tổng hai số l 1281. Tà ỷ số của hai số l à 6 1 . Đến đây học sinh giải b i toánà tương tự như cách giải b i toán à ở trường hợp 1. Lưu ý : ở ví dụ trên, tỷ số của hai số ẩn dưới dạng l thà ương của hai số. VD 5: Tổng của hai số l 407. Bià ết 4 1 của số thứ nhất thì bằng 7 1 của số thứ hai. Tìm hai số đó. HD HS xác định tỷ số: 4 1 của số thứ nhất thì bằng 7 1 của số thứ hai. Có nghĩa l sà ố thứ nhất l 4 phà ần bằng nhau, thì số thứ hai l 7 phà ần như thế. Hay số thứ nhất bằng 7 4 số thứ hai. Hai số cần tìm ở đây l sà ố thứ nhất v sà ố thứ hai Số thứ hai tương ứng với 7 phần bằng nhau, số thứ nhất tương ứng với 4 phần như thế. B i n y thuà à ộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng v tà ỷ số của hai số. Tổng của hai số l 407. Tà ỷ số giữa hai số là 7 1 . Đến đây học sinh giải b i toánà tương tự như ví dụ trên. [...]... biện pháp rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số ở lớp 4 * Khi dạy giải các bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số, giáo viên cần rèn cho học sinh các kỹ năng như: Đọc kỹ đề bài Phân tích bài toán để thiết lập mối liên hệ các đại lượng có trong bài toán, xác định đâu là yếu tố đã cho đâu là yếu tố cần tìm Đặc biệt phải rèn cho học sinh kỹ năng xác định tỷ số và hiểu được mối quan hệ... “ Tỷ số là phân số, hoặc tỷ số dưới dạng lời văn Các em biết phân tích bài toán , nhận dạng bài toán và lựa chọn cách giải phù hợp Các em biết vận dụng linh hoạt cách giải bằng phương pháp tỷ số để giải các bài toán có liên quan đến tỷ số C/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số cho học sinh, giáo viên cần rèn cho học sinh những kỹ năng sau: Đọc kỹ đầu bài. .. kỹ năng giải như các bài toán có tỷ số là phân số mà tử số bé hơn mẫu số * Trường hợp 2 :Tỷ số dưới dạng lời văn Khi hướng dẫn học sinh giải các bài toán ở dạng này, tôi cũng rèn cho học sinh những kỹ năng đọc kỹ đề bài và phân tích bài toán như những bài ở trường hợp 1, song tôi phải lưu ý cho học sinh kỹ năng xác định tỷ số và mối quan hệ giữa tỷ số với các đại lượng đã cho trong bài toán Tỷ số dưới... biệt học sinh biết xác định tỷ số của hai số mặc dù bài toán cho bi ết tỷ số dưới nhiều hình thức khác nhau “ Tỷ số là phân số, hoặc tỷ số dưới dạng lời văn Các em biết phân tích bài toán , nhận dạng bài toán và lựa chọn cách giải phù hợp Các em biết vận dụng linh hoạt cách giải bằng phương pháp tỷ số để giải các bài toán có liên quan đến tỷ số C/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để rèn kỹ năng giải bài toán có lời. .. ứng với số phần chỉ số bạn gái Tổng số bạn trai và bạn gái là 5 phần bằng nhau *Như vậy: Tỷ số là một phân số biểu thị mối quan hệ giữa đại lượng này so với đại lượng kia 2, Rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số Bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số ở lớp 4 có hai dạng cơ bản là : Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó Ngoài... tôi thấy, để giải được bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số , học sinh phải nắm chắc kiến thức về phân số, xác định được tỷ số hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỷ số Khi chưa xác định được tỷ số, học sinh không nhận dạng được dạng toán và không tìm ra cách giải Chính vì lý do trên mà tôi chọn đề tài: “ RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN VE CÓ LỜI VĂN LIÊN QUAN ĐẾN TỶ SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4. ” B/ BIỆN PHÁP THỰC... đại lượng liên quan đến tỷ số ( Đây là bước học sinh thường lúng túng nhất Vẽ sơ đồ đoạn thẳng và giải bài toán • Muốn xác định được tỷ số và mối quan hệ giữa các đại lượng liên quan đến tỷ số, thì tôi rèn cho học sinh phải hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỷ số rồi hướng dẫn học sinh kỹ năng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số 1, Tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn của tỷ số ( Thông qua một số ví dụ... toán có lời văn liên quan đến tỷ số cho học sinh, giáo viên cần rèn cho học sinh những kỹ năng sau: - Đọc kỹ đầu bài - Xác định yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm, - Xác định tỷ số và mối quan hệ giữa hai đại lượng liên quan đến tỷ số - Vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán - Lựa chọn cách giải bài toán - Rèn kỹ năng trình bày bài giải - Cần rèn cho học sinh biết vận dụng linh hoạt ,sáng tạo các kiến thức đã học để tìm... còn có một số dạng bài khác cũng liên quan đến tỷ số a, Dạng toán cơ bản:Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó Để giải được những bài toán ở dạng này, học sinh phải xác định được tổng hoặc hiệu của hai số và tỷ số của hai số Tỷ số của hai số có thể là phân số, cũng có khi ở dạng lời văn * Trường hợp 1: Tỷ số dưới dạng phân số VD 1: Tỷ số dưới dạng phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số Bài toán: ... các số tự nhiên ,số thập phân, số đo các đại lượng , các yếu tố hình học Biết cách giải và trình bày bài giải với những bài toán có lời văn - Trong những năm dạy toán ở lớp 4, phần giải bài toán có lời văn liên quan đến tỷ số, tôi thấy học sinh thường lúng túng trong việc xác định tỷ số, và mối quan hệ giữa tỷ số với các đại lượng đã cho trong bài toán - Qua quá trình giảng dạy ở lớp 4 tôi thấy, để giải . i:à “ RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN VE CÓ LỜI VĂN LIÊN QUAN ĐẾN TỶ SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4. ” B/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I/ Các biện pháp rèn kỹ năng giải b i toán có là ời văn liên quan. các đại lượng liên quan đến tỷ số, thì tôi rèn cho học sinh phải hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỷ số rồi hướng dẫn học sinh kỹ năng giải b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số. 1, Tìm. biểu thị mối quan hệ giữa đại lượng n y à so với đại lượng kia. 2, Rèn kỹ năng giải b i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số B i toán có là ời văn liên quan đến tỷ số ở lớp 4 có hai dạng cơ

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan