0

Tiểu luận phân tích báo cáo tài chính tại vinamilk 2014

47 4,251 24
  • Tiểu luận phân tích báo cáo tài chính tại vinamilk 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 09:18

Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1: Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 1.1.1:Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua - Phân tích báo cáo tài chính giúp cho nhà phân tích - Đánh giá tiềm năng công ty - Hiệu quả kinh doanh - Rủi ro về tình hình tài chính trong tương lai 1.1.2:Vai trò - Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích tình hình tài chính đối với việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin tổng quát về tình hình kinh tế tài chính của một Doanh Nghiệp - Thông tin trên báo cáo tài chính là thông tin quan trọng 1.2: Ý nghĩa mục tiêu của việc phân tích báo cáo tài chính 1.2.1: Mục tiêu của việc phân tích báo cáo tài chính - Giúp nhà phân tích đánh giá khách quan về tình hình tài chính doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển của DN trong tương lai - Nhà phân tích gồm: Nhà cung cấp, nhà nước, Doanh Nghiệp… 1.2.2: Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính - Giúp cho các nhà phân tích thấy rõ bức tranh tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp, biến động tăng giảm và từ đó xác định nguyên nhân và cuối cùng là đưa ra các quyết định đúng đắn hơn trong tương lai 1.2.3: Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính - Cung cấp cho nhà phân tích những thông tin hưu ích - Biến động tài sản, nguồn vốn - Tình hình khả năng thanh toán - Thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 1.2.4: Nội dung của việc phân tích báo cáo tài chính - Phân tích các thông tin trên các báo cáo tài chính - Phân tích bảng cân đối kế toán - Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 1 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 1 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang - Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phân tích thuyết minh BC tài chính  Phân tích mối liên hệ các chỉ tiêu trên từng BC tài chính - Đánh giá khái quát tình tài chính - Phân tích cấu trúc tình hình tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động SX kinh doanh - Phân tích tình hình khả năng thanh toán - Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích khả năng sinh lời của tài sản - Định giá doanh nghiệp và phân tích tình hình rủi ro tài chính - Dự báo các chỉ tiêu tài chính 1.3: Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính 1.3.1: Phương pháp so sánh - Xác định kỳ gốc về mặt thời gian và không gian: Kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện, kỳ trước, kỳ góc. - Giá trị so sánh có thể: Số tuyệt đối, tương đối hay là số bình quân - Phải đảm bảo các nội dung so sánh là như nhau và có ý nghĩa về mặt kinh tế - Thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu - Thống nhất về phương pháp tính - Thống nhất về đơn vị tính  Khi so sánh công ty với các công ty khác thì phải xem công ty có cùng phương hướng kinh doanh, điều kiện kinh doanh có gần như nhau hay không  Nội dung so sánh - Kỳ phân tích so với kỳ trước - Kỳ phân tích so với kế hoạch - Kỳ phân tích so với kỳ gốc - So sánh công ty với công ty khác - So sánh công ty với bình quân ngành  Phương pháp so sánh có thể thực hiện 3 hình thức - So sánh chiều ngang - So sánh chiều dọc - So sánh xác định xu hướng 1.3.2: Phương pháp loại trừ  Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được thực hiện bằng cách xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này và loại trừ ành hưởng của nhân tố khác.  Có hai cách thực hiện 2 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 2 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang - Cách 1:dựa vào sự ảnh hưởng trực tiếp của từng nhân tố được gọi là phương pháp số chênh lệch - Cách 2: thay thế sự ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố được gọi là phương pháp thay thế liên hoàn 1.3.3: Phương pháp tỷ lệ - Là phương pháp phân tích cho ta biết được tỷ trọng của một nhóm háy một nhóm nhỏ cấu thành một khoản mục. Đặc biệt trong phân tích bảng cân đối kế toán Ví dụ: lấy tổng tài sản và tổng nguồn vốn là tiêu chuẩn (100%) - Hay trong phân tích báo cáo thu nhập, lấy doanh thu làm tiêu chuẩn (100%) 1.3.4: Phương pháp Dupont - Là phương pháp phân tích một số tỷ lệ sơ cấp ( phản ánh hiện tượng) thành các tỷ lệ thứ cấp ( phản ánh các nhân tố ảnh hưởng). Theo chu trình này, người ta xậy dựng một chuỗi các tỷ lệ có mối quan hệ nhân quả với nhau. 1.3.5: Phương pháp đồ thị - Là phương pháp phản ánh trực quan các số liệu phân tích bằng biểu đồ hoặc đồ thị - Dựa vào kết quả tính toán được từ các chỉ tiêu phân tích, lập biểu đồ phân tích nhằm so sánh các chỉ tiêu với nhau, hay cho thấy biến động các chỉ tiêu qua các năm… 1.4: Phân tích kết cấu và biến động báo cáo tài chính - Phân tích biến động tình hình tài chính là việc phân tích đánh giá tình hình thay đổi các chỉ tiêu tài chính bao gồm các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, hiệu quả sử dụng tài sản và các chỉ tiêu sinh lời - Biến động tài sản qua các năm - Biến động nguồn vốn qua các năm - Biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm thông qua các chỉ tiêu hiệu suất và tỷ suất - Biến động lưu lượng tiền của các hoạt động 1.4.1:Phân tích hiệu quả kinh Doanh 1.4.1.1: Hệ số khả năng sinh lời a. Hệ số lợi nhuận trên doanh thu Tỷ suất doanh lợi (tỷ suất sinh lời của doanh thu, tỷ suất lợi nhuận thuần) Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần = X 100 (%) 3 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 3 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Ý nghĩa: - Hệ số này cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận trên một đồng doanh thu. - Trong thực tế khi muốn xem các chi phí này có cao quá hay không là đem so sánh hệ số tổng số lợi nhuận của một công ty với hệ số của các công ty cùng ngành, nếu hệ số tổng lợi nhuận của các công ty đối thủ cạnh tranh cao hơn, thì công ty cần có giải pháp tốt hơn trong việc kiểm soát các chi phí đầu vào. b.Hệ số lãi gộp Tỷ suất lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp Doanh thu thuần bán hàng = X 100 (%) Ý nghĩa: - Hệ số lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (thu nhập sau thuế) của một công ty so với doanh thu của nó. Hệ số này càng cao thì càng tốt vì nó phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty. - Trên thực tế mức lợi nhuận ròng giữa các ngành là khác nhau, còn trong bản thân 1 ngành thì công ty nào quản lý và sử dụng yếu tố đầu vào tốt hơn thì sẽ có hệ số lợi nhuận cao hơn. Đây là một trong các biện pháp quan trọng đo lường khả năng tạo lợi nhuận của công ty năm nay so với các năm khác. c.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) Lợi nhuận sau thuế Tài sản bình quân = X 100 (%) Ý nghĩa: - ROA là hệ số tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. ROA cho biết cứ một đồng tài sản thì công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và ROA 4 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 4 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản của công ty. - Hệ số này càng cao thì cổ phiếu càng có sức hấp dẫn hơn vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài sản hoạt động của công ty. d.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân = X 100 (%) Ý nghĩa - ROE cho biết một đồng vốn tự có tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của công ty càng mạnh và cổ phiếu của công ty càng hấp dẫn, vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận của công ty, hơn nữa tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài chính của công ty. Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư (ROI) LN sau thuế + CP lãi vay X(1- thuế suất thuế TNDN) (Vốn vay + Vốn chủ sở hữu)bình quân = X 100 (%) Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư (ROI) EBIT X (1 - thuế suất thuế TNDN) (Vốn vay + Vốn chủ sở hữu)bình quân = X 100 (%) e. Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư 1.4.1.2: Các chỉ số về cổ phiếu a. Cổ tức Tỷ lệ chi trả cổ tức Cổ tức cho 1 cổ phiếu phổ thông EPS = 5 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 5 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Ý nghĩa: Lợi nhuận trên cổ phiếu LN sau thuế – Cổ tức ưu đãi SL cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân = - Là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để trả cho mỗi cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ. b. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( EPS ) Ý nghĩa: - EPS cho biết nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần họ đang nắm giữ hàng năm là bao nhiêu. Chỉ số này càng cao thì càng được đánh giá tốt vì khi đó khoản thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ cao hơn. c. Giá trên thu nhập của cổ phiếu ( P/E ) Hệ số P/E Giá thị trường 1 cổ phiếu EPS = Ý nghĩa: - Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share - EPS). - P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn để có được 1 đồng thu nhập. - Nếu P/E cao điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến công ty đạt tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai. Thông thường cổ phiếu được đánh giá tốt khi tỷ lệ P/E nằm trong khoảng giá trị 10 lần. 1.4.2: Phân tích biến động 1.4.2.1: Hệ số phân tích hiệu quả sử dụng tài sản a.Hiệu quả sử dụng tài sản DTts = Doanh thu 6 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 6 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Tổng tài sản Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên rằng đầu tư 100 đồng tài sản trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ. - Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp trong ngành thâm dụng vốn thường có chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp hơn so với các doanh nghiệp khác. b. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động (vòng/năm) = Doanh thu thuần TSLĐ và ĐTNH bình quân Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên rằng đầu tư 100 vốn trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ. - Hệ số này đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. c. Vòng quay hàng tồn kho V = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Ý nghĩa: - Chỉ số này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả như thế nào. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu nhìn thấy trong báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm qua các năm. Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng không tốt vì như thế có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. - Thêm nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất không đủ có thể khiến cho dây chuyền bị ngưng trệ. Vì vậy chỉ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng được nhu cầu khách hàng. 1.4.2.2: Hệ số phân tích khả năng tự tài trợ a.Hệ số thích ứng dài hạn của TS CĐ 7 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 7 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Ktu = Tà sản dài hạn Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên rằng khả năng tài trợ của vốn chủ sở hửu cho tài sản dài hạn có đảm bảo hay không và trong tài sản dài hạn này thì vốn chủ sỡ hữu chiếm bao nhiêu. - Hệ số này nhỏ hơn hoặc bằng một là tốt, lớn hơn một là xấu. Hệ số này còn nói lên rằng việc đầu tư tài sản dài hạn nó phải tương ứng với nguồn vốn dài hạn. b. Hệ số tài sản dài hạn trên VCSH Kts = Tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên khả năng tự tài trợ cho tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, hệ số này nhỏ hơn hoặc bằng một là tốt. c. Hệ số nợ trên VCSH Ncsh = Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Ý nghĩa: - Nợ của doanh nghiệp bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp gồm các khoản nợ của doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu - vốn cổ phần của cổ đông (gồm cổ phần thông thường, cổ phần ưu đãi, các khoản lãi phải trả và nợ ròng). Công thức tính như sau: Nợ và vốn chủ sở hữu là 2 nguồn vốn cơ bản để tài trợ vốn cho hoạt động của một DN. Hai nguồn vốn này có những đặc tính riêng biệt và mối quan hệ giữa chúng được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình hình tài chính của công ty. - Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh tài chính, cấu trúc tài chính của DN và làm thế nào DN có thể chi trả cho các hoạt động. Thông thường, nếu hệ số này lớn hơn 1, có nghĩa là tài sản của DN được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ, còn ngược lại thì tài sản của DN được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu. 8 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 8 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang - Về nguyên tắc, hệ số này càng nhỏ, có nghĩa là nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn thì DN ít gặp khó khăn hơn trong tài chính. Hệ số này càng lớn thì khả năng gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc phá sản của DN càng lớn. d. Hệ số VCSH/Tổng nguồn vốn Vcsh = Vốn chủ sở hữu Tổng Nguồn vốn Ý nghĩa: - Hệ số này cho biết trong tổng nguồn vốn thì vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu. - Hệ số này nói lên khả năng tự chủ động về vốn của doanh nghiệp, hệ số này càng cao nói lên khả năng tự chủ động về vốn của doanh nghiệp càng cao (nợ thấp). - Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 0,5 là tốt, hệ số này nhỏ hơn 0,5 là xấu. 1.4.3: Phân tích các tỷ số Số vòng quay nợ phải thu ở khách hàng Tổng tiền hàng bán chịu Số dư nợ phải thu ở khách hàng bình quân = 1.4.3.1: Hệ số phân tích tình thanh tình thanh toán với người mua Ý nghĩa: - Đây là một chỉ số cho thấy tính hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng đối với các bạn hàng. Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. Nhưng nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này vẫn quá cao thì có thể doanh nghiệp sẽ có thể bị mất khách hàng vì các khách hàng sẽ chuyển sang tiêu thụ sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài hơn. Và như vậy thì doanh nghiệp chúng ta sẽ bị sụp giảm doanh số. Khi so sánh chỉ số này qua từng năm, nhận thấy sự sụt giảm thì rất có thể là doanh nghiệp đang gặp khó khăn với việc thu nợ từ khách hàng và cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh số đã vượt quá mức. Số ngày của 1 vòng quay nợ phải thu ở khách hàng Số dư nợ phải thu ở khách hàng bình quân Tổng tiền hàng bán chịu 9 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 9 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang = X 360 ngày Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên bao nhiêu ngày Doanh Nghiệp thu tiền một lần, số ngày thu tiền bình quân càng nhiều chứng tỏ Doanh Nghiệp thu nợ chậm. 1.4.3.2: Hệ số phân tích tình hình thanh toán với người bán Số vòng quay nợ phải trả người bán Tổng tiền hàng mua chịu Số dư nợ phải trả người bán bình quân = Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên rằng trong năm Doanh Nghiệp trả các khoản nợ bao nhiêu lần,hệ số này càng cao càng tốt nói lên khả năng chủ động trả nợ của Doanh Nghiệp càng nhanh. - Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp. Số ngày của 1 vòng quay nợ phải trả người bán Số dư nợ phải trả người bán bình quân Tổng tiền hàng mua chịu = X 360 ngày Ý nghĩa: - Hệ số này nói lên rằng bao nhiêu ngày Doanh Nghiệp trả nợ một lần. 1.4.3.3:Hệ số đánh giá khả năng thanh toán a. Hệ số khả năng thanh toán chung Hệ số khả năng thanh toán chung (tổng quát) Tổng Tài sản Tổng Nợ phải trả = 10 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 10 [...]... 4,809,639,254,891 - 19 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 20 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm GVHD: Nguyễn Minh Quang 20 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 21 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm GVHD: Nguyễn Minh Quang 21 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang 2.2.1.1: Phân tích kết cấu a .Tài sản Đầu năm tài sản ngắn hạn chiếm 54.95%, đến cuối năm 2011 tài sản ngắn hạn chiếm... (Đính kèm)  Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đính kèm) 2.2: Phân tích báo cáo tài chính Công Ty Vinamilk Năm 2010-2011 2.2.1: Phân tích kết cấu và biến động tài sản và nguồn vốn Công ty năm 2010-2011 Bảng 1: Kết cấu bảng cân đối kế toán Đơn vị tính:Đồng 18 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 18 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Năm 2011 (Năm đánh giá) CHỈ TIÊU A TÀI SẢN NGẮN HẠN... phân phối chủ động, vững mạnh và hiệu quả Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định, chất lượng cao với giá cạnh tranh và đáng tin cậy 2.1.5: Cơ cấu tổ chức bộ máy vinamilk 17 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 17 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang 2.1.6: Báo cáo tài chính của Công Ty Vinamilk năm 2011  Bảng cân đối kế toán (Đính kèm)  Bảng báo cáo. .. cho sức khỏe con người 16 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 16 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang - Củng cố hệ thống và chất lượng phân phối nhằm giành thêm thị phần tại các thị trường - mà Vinamilk có thị phần chưa cao, đặc biệt là tại các vùng nông thôn và các đô thị nhỏ Khai thác sức mạnh và uy tín của thương hiệu Vinamilk là một thương hiệu dinh dưỡng có “uy tín khoa học... bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “ tài sản lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không cao 11 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 11 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang CHƯƠNG 2: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK - VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 2.1: Giới thiệu chung về công ty Vinamilk 2.1.1: Lịch... này so với Công Ty Cổ Phần Sữa Hà Nội cùng ngành là 62% năm 2011 thì cao hơn 18% (80%-62%) 29 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 29 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang 2.2.3: Phân tích hiệu quả kinh doanh Công Ty Vinamilk 2010-2011 Bảng 3: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính:Đồng CHỈ TIÊU Năm 2011 Kết cấu 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22,070,557,490,76... vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 3 tháng Căn cứ vào Thuyết minh báo cáo tài chính (trang 27), tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở xuống là danh mục đầu tư duy nhất trong các khoản tương đương tiền Trong năm 2011 thị trường 22 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 22 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang chứng khoán VN có phần suy thoái nên đây có thể là lý do khiến... Dairy Products Joint Stock Company) VINAMILK - VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Số 10, đường Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Điện thoại: +84-(0)8-54.15.55.55 Fax: +84-(0)8-54.16.12.26 Email: vinamilk@ vinamilk-vn.com Website: http://www .vinamilk. com.vn 12 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 12 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang 1976... độ tăng 27.34% 33 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 33 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang Doanh thu hoạt động tài chính năm 2011 tăng 231,702,325,896 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng 51.66 % nguyên nhân là do việc tăng lãi từ tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và phần chênh lệch giá được hưởng Tuy nhiên thì chi phí hoạt động tài chính năm 2011 tăng 93,231,295,374 VNĐ so với năm 2010... tăng 17,12% chủ yếu do doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính tăng mạnh Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 tăng 602,688,769,966 VNĐ tương ứng với tốc đọ tăng 16.67% 34 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 34 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang 2.2.4: Phân tích hiệu quả kinh doanh Công Ty Vinamilk năm 2010-2011 a.Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 3,615,492,938,971 . Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1: Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 1.1.1:Khái niệm Phân tích. việc phân tích báo cáo tài chính - Phân tích các thông tin trên các báo cáo tài chính - Phân tích bảng cân đối kế toán - Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 1 Sinh Viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm 1 Tiểu. Diễm 1 Tiểu Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính GVHD: Nguyễn Minh Quang - Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phân tích thuyết minh BC tài chính  Phân tích mối liên hệ các chỉ tiêu trên từng BC tài chính -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân tích báo cáo tài chính tại vinamilk 2014, Tiểu luận phân tích báo cáo tài chính tại vinamilk 2014,

Từ khóa liên quan