0

Giáo án hình học 6 đầy đủ cả năm

81 2,509 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 17:04

Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày soạn : 08/09/12 Ngày giảng: 14/09/12 Tit 1 Đ Đ 1. 1. * Kin thc : Hc sinh nm c hỡnh nh ca im, hỡnh nh ca ng thng. Bit c khỏi nim im thuc ng thng, khụng thuc ng thng. * K nng: Bit v im, ng thng, bit t tờn im, ng thng. Bit s dng ký hiu , . Quan xỏt cỏc hỡnh nh thc t. Biết vẽ hình minh hoạ các quan hệ: điểm thuộc hoặc không thuộc đờng thẳng. * Thỏi : Lm quen vi hỡnh hc, bc u bit s dng cụng c v. - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chuẩn bị : 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty. VI. Hoạt động dạy học: 1 . n nh 2 . Bi dy !"#$%&'( !"#$%& )* $+,- HĐ1: Giới thiệu chơng và bài mới (5) Gv: Mi hỡnh phng l mt tp hp im ca mt phng. lp 6 ta s gp mt s hỡnh phng nh on thng, tia, ng thng, gúc, tam giỏc, Hỡnh hc phng nghiờn cu tớnh cht ca hỡnh phng. - Yờu cu hs quan sỏt bc hi ho ni ting ca Hộc Banh (ho s ngi Phỏp) - Chỳng ta s nghiờn cu nhng hỡnh n gin nht ca hỡnh hc, ú l im v ng thng. - Hs chỳ ý HĐ2: ./(10) Hỡnh hc n gin nht ú l im. Mun hc hỡnh trc tiờn phi bit v hỡnh. Vy im c v nh th no? õy ta khụng nh ngha im, m ch a ra hỡnh nh ca im, ú l 1 du chm nh trờn trang giy, hoc trờn bng en. - V 1 im trờn bng v t tờn - Dựng ch cỏi in hoa t tờn cho im ? Trờn hỡnh chỳng ta va v cú my im? Gv : Gii thiu 3 im phõn bit, trựng nhau. Hs : V hỡnh v c tờn mt s im . Chỳ ý xỏc nh hai im trựng nhau v cỏch t tờn cho im - Cú 3 im phõn bit 0./ -Du chm nh trờn trang giy l hỡnh nh ca im . - Ngi ta dựng cỏc ch cỏi in hoa A,B,C t tờn cho im Vd : M B A - Hai im trựng nhau: C A - Bt c hỡnh no cng l tp hp Gi¸o ¸n H×nh Häc 6 N¨m häc 2012- 2013 - Hình là tập hợp điểm. các điểm . Mỗi điểm cũng là một hình . H§3: 12(10’) Ngoài điểm, đường thẳng, mặt phẳng cũng là những hình cơ bản, không định nghĩa, mà chỉ mô tả hình ảnh của nó bằng sợi chỉ căng thẳng, mép bàn, mép bẳng, ? Hãy tìm hình ảnh của đường thẳng trong thực tế ? ? Làm thế nào để vẽ được 1 đường thẳng ? ? Đặt tên cho đường thẳng như thế nào ? ? Có nhận xét gì khi kéo dài đ/thẳng về hai phía? ? Mỗi đường thẳng xác định có bao nhiêu điểm thuộc nó? ? Trong hình vẽ sau có những điểm nào, đường thẳng nào? Điểm nào nằm trên, không nằm trên đ/thẳng đã cho. a M A B N Gv : thông báo - Đ/thẳng là tập hợp điểm . - Đ/thẳng không bị giới hạn về hai phía. Hs : Quan sát hình vẽ , đọc và viết tên đường thẳng . - Xác định hình ảnh của đường thẳng trong thực tế lớp học. - HS vẽ / thẳng. - Dùng chữ cái in thường đặt tên. - Hai đ/thẳng khác nhau có hai tên khác nhau. - Đ/thẳng không bị giới hạn về hai phía. - Có vô số điểm thuộc nó. - Trong hình có đường thẳng a và các điểm A, B, M, N, trong đó A, M nằm trên đường thẳng và N, B không nằm trên đường thẳng. 312 - Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng … cho ta hình ảnh của đường thẳng. - Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía . - VD q p a - Đặt tên cho đ/thẳng: Dùng chữ cái in thường đặt tên cho đ/thẳng. - Nhận xét: Đ/thẳng không bị giới hạn về hai phía. H§4: ./$#12./45$#12(10’) Y/c hs quan sát hình 4. GV giới thiệu - Điểm A thuộc đường thẳng d - Điểm A nằm trên đường thẳng d - Đường thẳng d đi qua điểm A - Đường thẳng d chứa điểm A ? Nêu cách nói khác nhau về ký hiệu: A ∈ d; B ∉ d ? ? Quan sát hình vẽ ta có nhận xét gì? - HS quan sát hình 4 - HS nêu - Bất kỳ đ/thẳng nào cũng có điểm 6 ./  $  #1 2  ./  45  $  #1 2 B A d - Điểm A thuộc đ/thẳng d, kí hiệu A ∈ d, còn gọi : điển A nằm trên d, hoặc đ/thẳng d đi qua A hoặc Gi¸o ¸n H×nh Häc 6 N¨m häc 2012- 2013 GV treo bảng phụ hình 5, hs hoạt động nhóm. ? Các nhóm nhận xét lẫn nhau ? thuộc đ/thẳng, và có điểm k thuộc đ/thẳng đó. - HS hoạt động nhóm - HS nhận xét đ/thẳng d chứa điểm A . - Tương tự với điểm B ∉ d. ?. Nhìn hình 5 Q P N M E C a) b) C ∈ a ; E ∉ a c) 7%89:(;<=0>?@ ? Nêu cách đặt tên cho điểm, đường thẳng. - Dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm. - Dùng chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng. Bài 1: (Học sinh lên bảng vẽ) a) Vẽ đường thẳng c. b) Vẽ điểm b ∈ c. c) Vẽ điểm M sao cho điểm M nằm trên c. d) Vẽ điểm N sao cho c đi qua N. e) Nhận xét gì về vị trí ba điểm này. Bài 2. Vẽ hình theo kí hiệu sau a) A ∈ p , b, B ∉ q - HS hoạt động cá nhân. - HS lên bảng Bài 1 c B M N e) B, M, N cùng nằm trên c. Bài 2. B p A H§6: Híng dÉn vÒ nhµ (2’) - Về nhà ôn lại cách vẽ và đặt tên điểm, đường thẳng. - Đọc hình vẽ, nắm vững các quy ước, ký hiệu và hiểu kỹ về nó, nhớ các nhận xét trong bài. - Làm bài 1, 2, 3, 4, 5, 6,(sgk – 104+105) Rót kinh nghiÖm : Ngµy so¹n : 15/09/12 Ngµy gi¶ng: 21/09/12 Tiết 2 § § 2. 2. AB ABC Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 * Kin thc : Biết các khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. Biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm. * K nng: Bit v ba im thng hng, ba im khụng thng hng. Bit s dng cỏc thut ng nm cựng phớa, khỏc phớa, nm gia. * Thỏi : Lm quen vi hỡnh hc, bc u bit s dng cụng c v. - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chuẩn bị : 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty. VI. Hoạt động dạy học: 1 . n nh 2 . Bi dy !"#$%&'( !"#$%& )* $+,- HĐ1: D./)& (7) Bi 1. a) V im M v ng thng b sao cho M b. b) V /thng a v im A sao cho: M a; A b; A a c) V im N a v N b. d) Hỡnh v cú gỡ c bit. Hs: Nhn xột. Gv: Nhn xột, cho im. Gv: Ta thy 3 im M, N, A cựng nm trờn ng thng a. Ta núi M, N, A thng hng. Vy th no l 3 im thng hng, cỏch v nh th no? Vo bi Bi 1 a A N M b - Hỡnh v cú hai ng thng a v b cựng i qua im A. - Ba im M, N, A cựng nm trờn /thng b HĐ2: ./(10) ? Khi no ta cú th núi 3 im A, B, C thng hng ? ? Khi no ta cú th núi 3 im A, B, C khụng thng hng ? ? v ba im thng hng, ba im khụng thng hng ta lm ntn ? Yờu cu hs v 3 im thng hng, 3 im khụng thng hng. ? nhn bit c 3 im thng hng, 3 im khụng thng hng ta lm th no? ? Cú th xy ra nhiu im cựng thuc 1 /thng khụng? Vỡ sao? ? Nhiu im khụng cựng thuc 1 ng thng khụng ? Vỡ sao? - Khi 3 im cựng nm trờn 1/thng - Khi 3 im k cựng nm trờn mt /thng. - HS nờu - HS lờn bng v hỡnh - Dựng thc thng kim tra. - Mt /thng cha vụ s im thuc nú, nờn cú th xy ra nhiu im cựng thuc mt /thng. - Mt /thng cú vụ s im k thuc nú 0EF!GF,&#./2 FH - Ba im A, B, C cựng nm trờn 1 ng thng, ta núi chỳng thng hng. C D A - Ba im A, B, C khụng cựng nm trờn 1 ng thng, ta núi chỳng khụng thng hng. C A B Gi¸o ¸n H×nh Häc 6 N¨m häc 2012- 2013 ĐVĐ. Giữa 3 điểm thẳng hàng có mối quan hệ với nhau như thế nào ? nên có nhiều điểm k thuộc đ/thẳng. H§3: 12(10’) Yêu cầu hs đọc bài ? Kể từ trái qua phải vị trí các điểm như thế nào với nhau? ? Trên hình có mấy điểm được biểu diễn, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại ? ? Nêu nhận xét ? ? Nếu nói điểm E nằm giữa hai điểm M, N thì 3 điểm này có thẳng hàng không? GV. Không có khái niệm nằm giữa khi 3 điểm không thẳng hàng. - Hs trả lời - Có 3 điểm được biểu diễn, có 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại. - HS nhận xét - Ba điểm thẳng hàng 3  I&  ;  J&  ,&  #./ 2F C D A - B, C nằm cùng phía với A - A, C nằm cùng phía với B - A, B nằm khác phía với C Nhận xét. Trong ba điểm thẳng hàng, có 1 điểm và chỉ 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Chú ý: Nếu biết một điểm nằm giữa hai điểm còn lại thì 3 điểm đó thẳng hàng. K%89:(;<=07?@ ? Thế nào là 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng? ? Ba điểm thẳng hàng có mối quan hệ với nhau như thế nào? Bài 8 (SGK-106) Y/c hs hoạt động cá nhân Bài 10 (SGK-106) - Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng - Ba điểm E, C, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C, D. - Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng - HS … - Cùng phía, khác phía, nằm giữa N M C B A - HS 1 - HS 2 - HS 3 Bài 8 (SGK-106) - Ba điểm A, M, N thẳng hàng - Ba điểm A, B, C k thẳng hàng Bài 10 (SGK-106) P M N D C E R R T H§6: Híng dÉn vÒ nhµ (3’) - Về nhà ôn lại cách vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. - Đọc hình vẽ, nắm vững các quy ước, ký hiệu và hiểu kỹ về nó, nhớ các nhận xét trong bài. - Làm bài 110; 11; 12; 13; 14;,(sgk – 107) - Đọc trước bài “ Đường thẳng đi qua hai điểm”. Rót kinh nghiÖm : Ngµy so¹n : 21/09/12 Ngµy gi¶ng: 28/09/12 Tiết 3 § § 3. 3. ILBB  Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 * Kin thc: Hc sinh hiu cú mt v ch mt ng thng i qua 2 im phõn bit. Lu ý hc sinh cú vụ s ng khụng thng i qua 2 im. Biết các khái niệm hai đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. * K nng: Hc sinh bit v ng thng i qua 2 im, ng thng ct nhau, song song. Nm vng v trớ tng i ca ng thng trờn mt phng. * Thỏi : V cn thn, chớnh xỏc ng thng i qua 2 im A v B. - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chuẩn bị : 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty. VI. Hoạt động dạy học: 1 . n nh 2 . Bi dy !"#$%&'( !"#$%& )* $+,- HĐ1: D./)& (7) ? Khi no 3 im A, B, C thng hng, khụng thng hng? Cho im A v ng thng i qua A. V c bao nhiờu ng thng i qua A? ? Hi thờm: Cho B (B A) v ng thng i qua A v B? Cú bao nhiờu ng thng i qua A v B? - ng thng v thờm chớnh l ng thng i qua hai im. v ng thng i qua 2 im ta phi lm th no v v c my ng thng i qua 2 im ú, cũn cú cỏch khỏc gi tờn ng thng hay khụng chỳng ta cựng nghiờn cu tit hc hụm nay. - HS Tr li - HS v ng thng i qua A. A B - Cú vụ s cỏc ng thng i qua A. A B - Cú 1 / thng i qua A v B HĐ2: ./(10) Yờu cu hs c cỏch v ng thng trong sgk ? Mun v ng thng i qua hai im A, B ta lm nh th no ? Mt hs lờn bng, c lp v vo v. ? V c my ng thng i qua hai im A, B ? ? Cho hai im P, Q v ng thng i qua hai im P, Q ? ? V c my ng thng i qua hai im P, Q? ? Cho hai im E, F. V ng khụng thng i qua hai im ú, s ng thng v c? - HS c bi - HS nờu cỏc v - HS v - Ch 1 /thng - HS v - Ch 1 /thng - Vụ s /thng qua E v F 0MN#12 Mun v ng thng i qua hai im A, B ta lm nh sau: - t cnh thc i qua hai im A, B - Dựng du chỡ vch theo cnh thc. B A - Nhn xột: (SGK 108) HĐ3: #12(8) Gi¸o ¸n H×nh Häc 6 N¨m häc 2012- 2013 Yêu cầu hs đọc mục 2 (SGK – 108) trong 3ph ? Cho biết cách đặt tên của đường thẳng như thế nào? Làm ?. hình 18 hs thảo luận trong bàn ? Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ AB, AC . Hai đường thẳng này có đặc điểm gì? ? Dựa vào sgk hãy cho biết đường thẳng AB, AC có vị trí như thế nào với nhau ? Chúng có mấy điểm chung ? Có sảy ra trường hợp hai đường thẳng có vô số điểm chung không? ? Có thể sảy ra trường hợp hai đường thẳng không có điểm chung nào không? GV. Vậy với hai đ/thẳng có thể sảy ra vị trí hai đ/thẳng cắt nhau, trùng nhau, song song. - HS đọc bài - HS trả lời - HS thảo luận Đại diện trả lời -HS vẽ, hai đường thẳng có chung nhau điểm A. - 2 đ/thẳng cắt nhau, có 1 điểm chung - Hai đường thẳng trùng nhau - Hai đường thẳng song song. 3#12 C 1 : Dùng hai chữ cái in hoa AB (BA) C 2 : Dùng 1 chữ cái in thường. C 3 : Dùng hai chữ cái in thường. y x a C3. C2. C1. B A ?. Đường thẳng: AC, BA, BC, CA. H§4: 12O&P)Q&PR!R!(10’) ? Khi nào thì hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau, song song ? Giới thiệu: Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là hai đường thẳng phân biệt. ? Hai đường thẳng có 2 điểm chung phân biệt thì nó ở vị trí tương đối nào? - HS trả lời - HS theo dõi SGK-109 Hai đ/thẳng trùng nhau, vì qua 2 điểm phân biệt chỉ có 1 đ/thẳng. 6  1  2  O  &P  )Q &PR!R! - Hai đường thẳng AB, AC cắt nhau tại giao điểm A (có 1 điểm chung). C A B - Hai đường thẳng a và b trùng nhau (có vô số điểm chung) b a - Hai đường thẳng song song (không có điểm chung) t z y x Chú ý; (SGK – 109) Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 7%89:(;<=S?@ ? Cú my cỏch t tờn cho ng thng, ú l nhng cỏch no? ? Cú my v trớ ca hai ng thng, ú l nhng v trớ no? ? Qua hai im v c my ng thng? ? Quan sỏt thc thng, em cú nhn xột gỡ? Vy ta cú cỏch v hai ng thng song song bng thc thng. - Hs: Tr li. - Hs: Tr li. - Hai l thc l hỡnh nh hai ng thng song song. Y/c hs lm bi 15, 16,17 (SGK-109) Bi 15 HS ng ti ch tr li Bi16 HS ng ti ch tr li V ly VD minh ha cho ý b Bi 17 hs lờn bng thc hin - Y/c hs nhn xột - HS 1 - HS 2 - HS 3 - HS nhn xột Bi 15(SGK-109) - Cú mt ng thng i qua hai im A v B. Bi 16(SGK-109) a) Ch cú mt ng thng i qua hai im. b) Dựng thc thng Bi 17 (SGK-109) D C B A Cú 6 ng thng: AB ; AC ; AD ; BC; BD; DC HĐ6: Hớng dẫn về nhà (2) - V nh ụn li cỏch v ng thng i qua hai im phõn bit v cỏch t tờn cho ng thng, ụn li v trớ ca hai ng thng. - Lm bi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21(SGK 109,110) - Mi t chun b 3 cc tiờu, 1 dõy di, 1 bỳa úng cc. - c k bi thc hnh (SGK 110). - Tit sau thc hnh ngoi tri. Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 29/09/12 Ngày giảng: 05/10/12 Tit 4 Đ Đ 4. 4. TCUVWXC * Kin thc : Hc sinh bit trng cõy thng hng * K nng: Hc sinh bit t cỏc cc thng hng vi nhau da trờn cỏc khỏi nim 3 im thng hng. Bit kim tra ng thng ng bng dõy di. Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 * Thỏi : Lm quen vi cỏch t chc cụng vic thc hnh. - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chuẩn bị : 1. Giỏo viờn : Chun b 3 cc tiờu, 1dõy di, 1 bỳa úng cc, 1 si dõy mm (15m). 2. Hc sinh : c trc bi, chun b dng c thc hnh, biờn bn thc hnh. VI. Hoạt động dạy học: 1 . n nh 2 . Bi dy !"#$%&'( !"#$%& )* $+,- HĐ1: Y;,FZF (3) - Kim tra dng c thc hnh. Gv: chỳng ta cú th ỏp dng kin thc hỡnh hc vo thc t mt cỏch linh hot thỡ trong tit hc ny chỳng ta cựng thc hnh trng cõy thng hng. HĐ2: ;/[=5) GV Nờu nhim v - Nhc li nhim v phi lm. - C lp ghi bi. 0;/[ a) Trng cỏc cc ro thng hng nm gia hai ct mc A v B. b) o h trng cõy thng hngvi 2 cõy A v B ó cú u l ng. HĐ3: GF/(33) Khi ó cú dng c trong tay chỳng ta s tin hnh nh th no? GV Lm trc lp mu cho hs xem Y/c Hc sinh thc hnh theo nhúm. Quan sỏt cỏc nhúm hs thc hnh, nhc nh, iu chnh khi cn thit. Yờu cu cỏc nhúm ghi li biờn bn thc hnh theo trỡnh t cỏc khõu: 1. Chun b thc hnh: (kim tra tng cỏ nhõn) 2. Thỏi , ý thc thc hnh (c th tng cỏ nhõn). 3. Kt qu thc hnh: (nhúm t ỏnh giỏ) - HS cựng c mc 3 (sgk 108) v quan sỏt k hai tranh v hỡnh 24 v hỡnh 25 - HS chỳ ý quan sỏt - HS thc hin theo nhúm - NT phõn cụng nhim v cho tng thnh viờn - Thc hnh v hon thin biờn bn np. 3 GF/ B 1 : Cm cc tiờu thng ng vi mt t ti hai dim A v B. B 2 : Hs 1 ng gn v trớ im A. Hs 2 ng v trớ im C ( im C ỏng chng nm gia im A v B. B 3 : Hs1 ngm v ra hiu cho hs2 t cc tiờu v trớ im C. Sao cho hs1 thy cc tiờu A lp hon ton hai cc tiờu v trớ B v C.Khi ú 3 im A, B, C thng hng. Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 K%8=3?@ - Gv nhn xột, ỏnh giỏ kt qu thc hnh ca tng nhúm. - Tp chung hs v nhn xột ton lp. - Thu biờn bn thc hnh chm im. HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Xem li ni dung thc hnh. - c trc bi mi: Tia . Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 05/10/12 Ngày giảng: 12/10/12 Tit 5 Đ Đ 5. TIA 5. TIA * Kin thc: Biết các khái niệm tia, đoạn thẳng. Biết các khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. Hc sinh bit nh ngha v mụ t tia bng cỏch khỏc nhau. * K nng: Biết vẽ một tia. Nhận biết đợc một tia trong hình vẽ * Thỏi : Rốn luyn s cn thn, chớnh xỏc trong v hỡnh, phỏt biu chớnh xỏc cỏc mnh toỏn hc. - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III. Chuẩn bị : 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty. VI. Hoạt động dạy học: [...]... 2cm Năm học 2012- 2013 Giáo án Hình Học 6 => M nm gia A v B 2 Trờn tia Ax nu AM < AB => M nm gia A v B H4 Cng c - Luyn tp (10) Bi 53 (SGK-124) - V OM; ON - Tớnh MN - So sỏnh OM; ON ? Bi 53 (SGK-124) - Hs c bi, Gii xỏc nh yờu cu O M ca bi toỏn 3 x N 6 Trờn tia Ox cú OM < ON (vỡ 3cm < 6cm) nờn M nm gia O v N Gii bi toỏn theo cỏc yờu cu trờn => OM + MN = ON Lu ý HS: Lp lun bi toỏn m OM = 3 cm; ON = 6cm,... Bi 63 Hs hot ng nhúm tr li Bi 63 (SGK-1 26) Yờu cu HS in ch (); (S) vo cỏc - Hs hot ng a) Sai cõu ỳng, sai Di lp ghi vo giy nhúm b) Sai - Kim tra kt qu ca 3 5 HS c) ỳng ? HS gii thớch cỏc cõu sai, vỡ sao? - HS gii thớch d) ỳng HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Hc ton b bi - Lm bi tp: 61 ; 62 ; 64 ; 65 (1 26- SGK) - Tr li cỏc cõu hi: SGK-trang 1 26- 127 + BT Tit sau ụn tp Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 18/10/12 Giáo. .. no ? HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Thuc v hiu nh ngha on thng - Luyn v hỡnh biu din on thng ct on thng, on thng ct tia, on thng ct /thng - Lm bi tp 37, 38, 39 (sgk 1 16) Rút kinh nghiệm : Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày soạn : 26/ 10/12 Ngày giảng: 02/11/12 Tit 8 Đ7 DI ON THNG I Mc tiờu * Kin thc : Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng * K nng: Biết dùng thớc đo độ dài để đo đoạn thẳng Biết vẽ một... AB=>NB = AB - AN (1) Vỡ M nm gia A v B nờn AM+MB =AB=> AM= AB - MB (2) M AN = MB (3) Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 - Hs nhn xột T (1); (2); (3) suy ra: AM = NB b) TH 2: A N M B (Trỡnh by tng t) H 6: Hớng dẫn về nhà (2) - Hc ton b bi - BTVN: 47; 48; 50; 51; 52 (SGK-121) - Tit sau: Luyn tp Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 16/ 11/12 Ngày giảng: 23/11/12 Tit 10 LUYN TP I Mc tiờu * Kin thc: Hc sinh c cng... một tia trong hình vẽ * Thỏi : Rốn luyn s cn thn, chớnh xỏc trong v hỡnh, phỏt biu chớnh xỏc cỏc mnh toỏn hc II Phng phỏp - Nêu và giải quyết vấn đề, Trực quan nêu vấn đề, thực hành III Chuẩn bị : 1 Giỏo viờn : Thc thng, phn mu 2 Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty, bng nhúm VI Hoạt động dạy học: 1 n nh 2 Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013... OA = 8cm;AB =2cm ta cú: 8 + 2 = OB => OB =10 (cm) Bi toỏn cú 2 ỏp s:OB = 6 cm OB = 10 cm ? HS nhc li cỏch v on thng trờn tia? ? Du hiu nhn bit im nm gia Hs: Tr li 2 im khỏc ó bit? HĐ5: Hớng dẫn về nhà (2) - Hc ton b bi, nm chc cỏch v - BTVN: 54; 56; 57; 59 (124-SGK) - c trc bi: Đ10 Trung im ca on thng B x Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày soạn : 30/11/12 Ngày giảng: 07/12/12 Đ10 TRUNG IM CA... Quan xỏt v nhn dng tng v trớ xy ra A K x O B H35:AB xy = {A} Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 A H y x B Cho học sinh quan sát các bảng phụ và mô tả các trờng hợp cắt nhau trong bảng phụ sau: O B C C a N a A B D A O O B x O A x B A D A B x B A A B x O HĐ4: Cng c - Luyn tp (10) Cng c: ? Nhc li nh ngha on thng AB Treo bng ph bi tp 35 (SGK-1 16) Gi M l mt im bt k trờn on thng AB, im M nm õu? Em hóy chn... trên một đờng thẳng HS3: HS thực hiện vẽ hình x m a n a' a a y C2: Dùng hai chữ cái in thờng x a y x y x B C3: Dùng A chữ cái in hoa hai B A B A 2 Ba điểm thẳng hàng Điểm B nằm giữa hai điểm A và C: AB + AC = AC A y Trên hình có : - Các đoạn thẳng: MI; IN; MN - Các tia: Ma; IM (hay Ia); Na; Ia (hay IN) - Các tia đối nhau là: Ia và B C Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 Ia; Ix và Iy HS: I cách M... : 1 Giỏo viờn : Thc thng, phn mu, bng ph 2 Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty VI Hoạt động dạy học: 1 n nh 2 Bi dy Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng HĐ1: Kim tra (5) ? V hai im A, B t mộp thc thng i qua hai im A, B Dựng phn vch theo thc t A n B, ta c mt A B Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 hỡnh Hỡnh ny gm bao nhiờu im, ú l nhng im - Hỡnh ny gm vụ s im, gm hai no? im A, B v nhng... cú thng hng khụng? Vỡ sao? - Hs tr li ? ng i t A, B ng no ngn Bi 52: (SGK-112) ng thng ngn nht Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 nht? (hay i theo on thng AB) Q/sỏt hỡnh 53 (SGK-112) tr li ? Khi no AM + MB = AB ? ? Khi no thỡ AM + MB AB ? HĐ4 : Hớng dẫn về nhà (1) - Xem li cỏc bi tp ó lm - BTVN: 45; 46; 49; 51 (102-103 SBT) - c trc bi: Đ9 V on thng cho bit di Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 21/11/12 . thẳng. - Luyện vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đ/thẳng. - Làm bài tập 37, 38, 39 (sgk – 1 16) . Rót kinh nghiÖm : Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 Ngày. Thc thng, phn mu. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ty. VI. Hoạt động dạy học: Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012- 2013 1 . n nh 2 . Bi dy !"#$%&'( !"#$%& )* $+,- HĐ1:. xét ^" 6 AF<G(;[Na Bài 28 (SGK-113) M O N x y a) Tia ON là tia đối của tia OM b) Điểm O nằm giữa hai điểm còn lại Bài 31 (SGK-114) Lấy 3 điểm không Giáo án Hình Học 6 Năm học 2012-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 6 đầy đủ cả năm, Giáo án hình học 6 đầy đủ cả năm,