0

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

14 11,788 43

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2014, 07:25

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh giúp học sinh tự giải quyết được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống hằng ngày như: tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội,… để các em chủ động, tự tin không phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn mà vẫn có thể tự bảo vệ mình.Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng cho học sinh nên tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học”.        !"Đinh Quốc Nguyễn #  $%&"#' $(%)*+ , -." / 01"23-4- 1 ' 4 5" 6789(+,*((,6:!9;"(),,/<+(// + =2" >?"85@'#'A555 * BC"D$5! < 70 $":EF G--   065H :IJK!-4LC95M "NOD;G  %PQR"#((  !J5 5"D$5SC G   !  TUV!WX4"; %WX4"+%  $&$XYX4J3W :5,%ZJO" [\K &Q4L$L]LJ^&Y 5$5&?_L'` [\O5M ?EaS 8\bSC4  ` [\O5M ?EaS 8\cdX%&NSLE7L$L&7J J5 eQ 5$ I#&?_L/` Trang 1   Sáng kiến kinh nghiệm" !"#$$%&'"( ) f%#((#(-gKD$5C5 5JEKS$5SCX %&?hL5$iQP GO?K j :E7Z Y J]Jk :5 V Y44:dXU%&j$@i :EF G l MLmYn4:dXU%&5&EWh G QY-!S5o? :5 E Ei$5!-LC1] :JY 4SXY Bp4:dXU%&5&lY?4-$5!? ] :JY4SXY B5&&55&IJ  -Y %-? o  q rQP G?QP 5m s5&L$  :G-IP54 :Q05&XY B7Qs :5 PL-?5JKlLs$5 SC&WX%&-X%?EFJG&W !X4 oB_ :EF-23K_ D$5SCX%&5&]L& Vs8Y JEaK & MJm Y  V :5K&RE" V%&W&BXt@-Qs54  :EFLl$ 423K-qJG$@jJK- V X LC K5 55EF?_uW G VQs54I n_vU Z8 :j4$5SCX%5&! Jm "\Một số giải pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học”. *+,- ./01232456 D$5SCX%&5&?$5SC5$@W$& oV :523K4J-?2OSV5H Jwi$@$ @5 E_ oVLxaL_C !L$  :G 5S4O$EF :! 7&i]L&W : B-$ :0- $JKX%LxaL nPy%&?Iz WmJ0U84X$mX%&{J0 UJEa G4SE_.$ B YLPX$ EF-X %&JEaG?.X% V5EFZJGWJEa&V  5-K&Xt@_M ?Ea5 @5 wB%W-X5$5SCT!aL86|>}9-X %&?%?V$OJG V4JZJj$B% 5 K&-.X%JWk_/ :CK j$5SC" + Học để biết:$X% ESL!L$- ES&$ 5-:8Y J0MJm-P BJEaP8sj4?q + Học để làm việc:X% V444CEX %JH C !-JsP :$4 + Học để làm người:$X%$OEBLW_% e- XG&5$ s2]- VP B- V q Trang 2   + Học để chung sống:$X%E5 YL- E7?Ea-Xe J0-aL $-?4 @5W- G4&Vs q @5 wB~ YY_6•}9-X%&?X% Y  V 5EFZJGWK& 5Xt@-JW?.X% O?v 23K5 YL{$OW GWJG E7 $_.EFX$ K $48s5HBLW_.MJm $ BjK& R E7J_84j•}-lW84X%&? .X% O?v23K?!8JY. : B-.$ :0. $JK-xJEa G4:QR.?5$$OW G os8Y W48s$!Z $ BjK& @5|€>==-X%&? PLaL:M mX% O?v23K 5 YL$O]L55EFJE:.8Y J0W7&i-5 YLK $W48s-L$  :G$X% V2N?v8s?vQs O R]LWK K&?W48s $X$4Jm M "y%& KmL :x%?V B ?Q5s : B- $JK6U:K9XLs?L :x X P jJK- 7/0189:;8<=6 :5%#(,#(/ J3 @5S•-8&$ - YLPPSCK &sL$L5?_Lj46?_L/9‚E @5S•-8&$ - YLP$5 !x& K :EF-5 M V YjMJm?" 2.1 Về giáo viên: K QKLP$5!E V&V8 OJY4$5SCX% &5&1] : :m CXY Bi&$$5X5!E 0XW I l$I BLE7L$L wB5$5 JK! ?M &VB ]j& K &$5!Ek..XY BmX%&"y% Iz$SCjX%JWz:GX-PSCX%JWE Y55 aL?ozq 2.2 Về học sinh: & PL CJK-jY1@? @5 Z$5-o &$ 5- o V$E5-?EF5 JK- CJKq &1WXY B-Xs%BLW-s8Y _$ I  :5K&Xh- o V o - V m- EFWs-2JK ?uq y%5 YLY-W C-NQPq 2.3 Về phụ huynh: !OXYJLZ&XW YLPJEa$5 JKX % V23K?S5LCX5LhL&LC5:R 5@I1ZtXY B Trang 3   ƒC&1XYXo$5 IXY B8!E_ 55@I?  5 JKJ5 G-5 JK23K$B2N :5JI ƒZ?_iJILC5 YL :5JIlmY- 2EEV!$@Qk E_2E Y 4s >?, #$$ .<@AB<C62DEFGHIJKLMN6O6F0P6F;9A9Q;0<69R Z oVJw_LE7L$LsSRXYXo&V !Z- oVj&-ZLsQY X $L$ %XY- m%&$ 5i{&nI{&?K OP JHQ4 -Ls $5SC&E Y5JG$@s M 5s$ :5 I jK& Z EF2! wB$5 JK$5SCR]L$@L$ :GJJm$?UV" GM - P B- Is23K uƒ$  o oVj$@-]L$@B ]-jJKX$ L$ I l-QY PSCXY B-XU%54s8Y $ I X$ Z]L$@WJEa.?!XY P  Y _.QX$ :5?_L-$@QY &„%&W- :„ZLsm$2N-QY ?k @ :IQSJ JEavjIX5 :5$W&X$ -]L$@?s M V X YLP$ N $_ Giải pháp:g$&$ KS$5SCX%&5& g$&$ 5KSj$5SCX%&PSC?5 $ KSj$5SCX%& … @5 f5 JK$5SC5F?! ?_LJmX4C Gj f S†$J0:•$KS$5SCX%&62$J0:•$X% &ZI L$  :G5&9JG oaL5KSj5 JK$5SC  5:JK?V5&-?5& K $ oV 58$ :II X%&WX%s8Y MJm-X %:8Y J0-X% VP BmQs O-X%BLW_s 2] EF2!?!4_LCJGX0L Fk IIj$@- :5Jw_LC.KSQ4L$L%&W$5SC$@ -QQ$s8Y .XWX%HLLs 7T@;HU6969V6FMN6O6F0P6F;/WX6;Y6JKL8Z[12\]84^<8<I49Q; _ O&?v :„@QP G IWmXU%8 : :„ZLsQY  :E_X PL :5%5$JHQ4 ? :„@JK w?_L V YXY 8sjm!BJm5 M$XU%8 :M :„Ls5 FJZj%o?.XU%&E"&V aL $- VXG&5$ - o V - V?PL- ll-Xs% MG5 YL n42$J0JEa$XU%7QsLxaL_?B w&‡]L$5!?V J].KS : OJGS :„ Trang 4   Giải pháp:sQs5 V4  $! k$5SCX%& y%&?.X% O?v23K7Qs]L5$O   oB :5K&-]L5$O. :E_K&W m $ BE‚m7K :5 V qX%&J7s ? M sJmZ Y ] LsQY JGWJEaXs% oB_. JwS:R :5K& nI Y$5!Zk:•'! km$5SCXU%&5 & [E7 $"$XU% E7?Ea-XU%s8Y MJmqJEa I    :58$ :I& E7 $_QQd.EF2 85JmX4JG$@WS0L G4vXYjI2@2h vXY jEFX$;5P$5!Z wB$5 JKW oM  E7 $ :5$5 JK$5SC5F?!?_LJG$5SCX%&5 $@ [:s4"ZLsW Y XY wB5 JK$5SC5F ?!?_L5&JEa5 JK V-W7K G4v Ei-W7K2N ?o$ I‚ELsQ4qX%&1JEaI X EF :s48 V YWWXU%X$@JEa?4JW [! k Y :I! k Jw"D$5!X G $5SCX%& :5K ?ZX%&?K 8$ :I fP BI  $JK JwJwjK 5EF JHQ4   ?8$ :IXWX%;5P$5SCX%&X G ?K Ls?sK 8$ :I [F :EF$5SC"D$5SC$5SCX%&JEa V4?]7p$5SCX%&JEa$5SC :5 :EFEJI- :EF-23KpZLs 5JmX4 J5& 5$ I P  :5& ;5JW- :58$ :I wB5 JK$5SCX%&5 &LsJsQs5 V4  $! kj$5SC _$9@894LB]<8Z`a8@;Jb6FBD9<c4d4X;e]9AK8Hf6FF<@AJb;Mg 6O6F0P6F;9A9Q;0<69 5 JK$5SCX%&?5 JKJEa wB @5C !- KS-E7 :ISE_&VE_Suj$5!85 JK $5SCX%&W G]L&&K $ 5-X5„W Xs% oB_QYJwjK& cd?45&$X%7QsLxaL_?B wE"X %5 YLB2NW%5$pX% wB8s?v $5 JK PL G_ E$?j Gj5 JKpX% VXG :-J$$XY 8s PL-:d?4pj-L$  :G$- W8@   :5 PL- ?5JK $23K gSE^ $JK V$ oV $5 JK PL G5 JK23KpI  IsO -m  :5&$_K&- _8!E7JM E_pW $JKJ]JkJ_$4 Ea V!23 Trang 5   KEP-5 JK$5SCX%& V&VZ Y ;5JWZL$  J :l- $SC48sj5 JK$5SCX%&5 & Giải pháphC GWKSj.XU%7Qs$5!Z S :„ [yU%& V "K  :5.XU%JZ !$5!Z ] O?L$  :G&V V -?l V :j :„U?]L :„sP JEaI?-sm$O‚E :584_.EFX$ yU%&]L :„?s M V  :5 Ii7 [yU%&aL $"gR$ :l7-O4-Q$ $5! ]L :„$x?4_Q-JO?K 4XtJ_ $@&?B wys%aL $&‡]L$@QY s  x?4_$Q [yU% o ll-t-Xs% MG"O?K  :5 .XU%8 :M ZWi$@5J5?&VX$ X5 JEaEF$5!Z&NSCm E?4v EiX$JGX7 a o ll V!j$@m!B5 M:R-$O 45H$5 JK E?4 oM X$? EFX7a :o 35m7?. BW GJ5$ :E_JEa [yU%5 YL"D$5!ZS :„QY  G4Qs OSJ v EijI5EFX$G- :„ZsPJEa0 :o-XY Bj I :5 Y_28WO?K XU%7QsX$8 : J_ :„WW0 :ooYX&5_ M s$XU%X$EJ-Y - ? 5$!BX5Y$@s M 5s$XWmK v EioXY5JW-$@&‡ :i!SS&‡&ˆ& YL P.&U_Oo?Y Z Y JG]L&&ˆ&  B [5:-i :EF$5!ZS& B%W :5 %8JWS$@XU%?5JK VLCC-:d o V?PLE"gY V:N &&‡ :E_X%-1% Q%-QY $&NSC.J Sx-P SC :5%K $J]Jk-%-X:73- t‰XO Y-P4X B%-QY F :E_X %-s7&X%-QY  VS-M J]{h-J‚-{q5HQY ]LEF?_SS‰L-k-X?sEiJYEF2 8 i!f80PW<c6j9@j;b89I ] W G M:R$5SCX%&?JmZ Y 5 EF-?B wHQ4 ?J_?B w&GJm Z Y I$@Ji?B wQk E_EF?_D$5SCX%&? 4ZJEa Y EF2!-?! C-LxaL_JHJG O&?o ?B w-5s-5 JKj f?5J EaC Gn4$5SCX %& :5 :EFW G Y @5.LE7$&" Trang 6   †OSV$5SCX%&JE5E7 :Is Sj :EF #ThL$KS$5SCX%&5$WE Y$5 JK$5SCX$j :EF ,oaLKS$5SCX%&5$-5$5 JK$5SCX$ /EF2! wB5&7$ :l7 PL G?- 7$ :l7SO- wB$5 JK%4 G 5-8$5 JK:d5&XU%B2N_QQd-2OSV  ZJ5XY   - X%?k@-X%aL $-X%8Y J0-QY XmYQs O :5X2N?o$ I_QQd 'wB5 JK5XW!Jm\D$5SCX%&5 &`- 55&K &O7JG&JEa VX%&- JEa5?E-JEa EMmX%&JG48s:dX%&5 &JEaO?!k?m_ V YK& +wB$5 JK?5JKf&B_&"4&&O :EF- ?_L- :%&WO :!&O :EF-Q5-EF :EFqp& JEa:dK &X%E"Zw8h -W :$- E_O- 1?$-p 8 JW&QY &NSCW48sJSx?5JK *D$5!X1I .X$4X5-$?4 :oWlE_Su _&V 5SVL$  :G$O$j&H Q4  :„ G EFQk E_EF?_:M   Eii$ Z$5- $5nIP-{$5!‚Ls? EF2! V:dX%&- ? G4? ME7 :5&$-uV5&5 @5 <D$5!Z V4  Jw_LE7L$LSJGL$  o oVjJK&$ 5j&6n;"&NSCLE7L$L s5?P W-LE7L$Lai-!MJm-LE7L$LJW-pQY ?V LXY aL?5 $LE7L$LI B wBS9p8$ 5 JK PL-&JEa:d$X%LO o- waL- ES&$ 5-aL $ @5W-X%J$$-X%aL $ :5W-X%2N ?v I- )i$?_L PLMR_ 4-O5P B-GQY v B:dX%&5$5!-LC-KJ& (wB$Qw&5  PL G-5 JKS35 wB  $5 JK23K-5 JKJ5 G6K Y! m L5o9  k#l f.k!B ?4-X4jQs O-&VaL $- ]LJ^j$J4L-&VjK oVj$QP‰J3]L J JEaK &XY 8s :54S$XU%&7Qs G4i$XY 8s %#(,#(/E&" yY 8sj&?_L" Trang 7   ((Š&JmJEa$5! 5JmX4-XYXoX7 SP o ll-L$  :G :o Ei Ea-%JK-S- V  ((Š&JEa:d?4Xs%&ˆ& 5$5 JK PLi :EF48s5 )#-)Š&W W8@?5JK VLCC-JEa:d?4XU% V?PLpXU%P BpXU%PJKt-PJK  8$5 JK :5K&j& *<-+Š&JEa:dXU% VXG&5$ Qs O-L$  :GW&$ 5- o V  8$5 JK%XY‡- GSC-$ X$ ((Š&JEa:d?4XU%23KpXU%ms2]-5 YLp&lQI- 4 JX2s:2JK $Oi :EF ‚EiJI ((Š&JEa$5SC-%&WSE^  -JEaQs54&B Xt@-JEaQs5Js 5 :5 PL-&5 ?5JKpLlQ4- .Q4X0L Fq *(Š&?WXY 8s   :5 PL 8XY 8s PL &{J5-8XY 8sXG :J$$M ?Ea&{jJmJ_ f&J X$  -C G"S- V ")#-)ŠpXU%aL $" <)-,ŠpXU%5 YL")#-)Šp V?PL- VLCC"((Šp?LhL"((ŠpXU % oX$L$t"*-/ŠpXU% VXG&5$ Qs O"<'-*ŠpXU %2$J0C !"*<-+Šq &JJm-J  ‹?4!ZJ ((Šo HLXWX%X JY?_LpWXU%?5JK VLCC5Qs O-QY  E7!QQd :5 xK $ :EF-QY  s]LJ^Qx YQKq #nmQs O$5!" 0XWZ‚4 :l_&- :s?F M s.Otj $@-X?kps8Y aL?v-QR_ I2s: .$@& :5?_Lq :5sS-]vJY5 JK$O-5 JKWm7- 8 OJJmJY M s$J Ea&q S- V JmXG$KLLC&-QY  V Q0-LaLH ‡- :5Jw EF2!_‰$@q Tmano#'$)p n_.XY 8sJ JEa-Qs O 1!?!.X 4M S5!B ?4-S5 o?JEa :5& 8$ :I FsS_5N$J4L-LC& . J4L o :5Jw-&„_K &JmZ?Z :$ R]L$J4L-LC&.Jm7QsJG:dXU% &E&" .!f80PH<q46Frs<2t6;Y62DEF<uj;@;vEZw624Lc6MN6O6F0P6Fh mZ? :E_Y ?EF?_Ls? ME7&$-! E7-  :-J2NQR_ :„JsQs5 55 :„ Trang 8   n4j :„Y?JEaEF?_XYXo-&„ I :„&‡ V 5%?VjQs O] EF5 E7?m7 54$5SCj5$X!JG 8$m F ‚XZ &B PL?4-‰1 o  FX5$ @ M‰:M 5 :$ :0j4$5SCn4 iBJK5 X8 :E FJW P J$$JW?&VJZ EZ Y 5 E7?j$@ 7!f80PH<q46Frs<2t6;Y68Z@69M9<JKL8Z[MN6O6F0P6Fh y ML$@"B{?Z] W.?F MLXs %$@?] J3L$^.&U oVmoQs Oj &y! 55$@ W8@X!5E‚X! W.?FXJ_ :„ yS "EF?_Z_:R{?Z] S ?] J3?5 :„&a3%PEF?_VJ@S5 5W5JB :„&‡X]L5j$@  7 yQk $@B‰"nI&VB‰5HS XWvU J_@IY$@sPJEak:B IX? :l?FB Ii $@&‡L$  :Gs$?{ZJK!-XYXo$@  - V4 y!!Z$@LC x @5vEF?_?PL BI&V LC xK $ $8$XW&V 5s P.$Q!X 5Jm X4L$  :G o V?PLi$@ y!Z.JmXLxaL_$@I.!Zi $@Ls V4K ok$@EWXs%5H$ @Ls?$!ZX o M ?! C :545 LhL5HMJ5$&‡sEiX  JY&VL$  :G oP Bj & y!h ?EaXY B8$B&5_Xs% YLP j35QK :5KJw_4jJM E_ XY 5EF JEa5 :m m% :o 4x_&B  ZO$j 5EFJEaJm5L$ ‡ :5?UVj23K V Y4$5SCJ5 5J3JEaE_8 OJE?!8 &$JZ 4S.W4:dXU%&W:!?M JmJHQ4 8 :K m :Y J3W\y5XW J5JB I1?&V :Cj?`J5JBJWo?XU% &j&IP4 V4:dXU%&5&?Z Y QY Q5ZXeJ04JB :„ oP-I  .XU%&S:?OLC K:M m5BJKJ]Jk :5$jEF?_J_JB :„Œ Xin chân thành cảm ơn!  !# Trang 9   D$5SCXU%& :5$i G•T_L•TE j6jQ!9:Z0}•0•†gD$5SCn4 -#( #D$5SCXU%& :5$i G•T_L#•TE j6jQ!9:Z0}•0•†gD$5SCn4 -#( ,D$5SCXU%& :5$i G•T_L,•TE j6jQ!9:Z0}•0•†gD$5SCn4 -#( /D$5SCXU%& :5$i G•T_L/•TE j6jQ!9:Z0}•0•†gD$5SCn4 -#( 'D$5SCXU%& :5$i G•T_L'•TE j6jQ!9:Z0}•0•†gD$5SCn4 -#( +?4 PLMD$5SCXU%&gK$5SCJ5 5 x,  Đinh Quc Nguyn $pp D$5$"y5T_L/ Y /$y!"z  nkx{|(40’) !b;8<C4h yG !K &Q4?O?8JEF !5$" !s- s-?0-q !!OO:K &Q4?O8JEF !5$"E_?3-% XaL4&-Sx B%  !$Ll :$K &Q4?O8JEF !5$" [D.4&% [D.4&$O [D.4& :EF V4.4&%JGLlQ4 KNS: * Nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh lây qua đường tiêu hóa. Về trách nhiệm giữ vệ sinh phòng bệnh của bản thân. Trang 10 [...]... ……………………………………………………………… Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………… Tổ chức thực hiện các giải pháp Giáo viên làm gì để dạy kĩ năng sống cho học sinh? …………………… Xác định những kĩ năng sống cơ bản cần dạy trẻ ở lứa tuổi tiểu học. …… Phát huy vai trò, tác dụng và hiệu quả của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ……………………………………………………………… Một số biện pháp cụ thể.…………………………………………………… 1 2 3 3 4 4 5 6 7 Trang 13 Đinh... là do vệ sinh ăn uống kém, vệ sinh môi trường kém Do vậy, chúng ta cần giữ vệ sinh trong ăn uống, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường tốt để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò (5’) - Trò chơi ô chữ - Nhận xét, đánh giá tiết học - Chuẩn bị tiết sau : Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? dõi - Tổ chức cho HS trao đổi ý kiến với nhau trong nhóm học tập - Gọi học sinh nêu...Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai * Trao đổi ý kiến với gia đình, cộng đồng về các biện pháp phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa II Chuẩn bị : - Máy chiếu, giáo án PowerPoint - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy – học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Khởi động (5’) - Hát * Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu nguyên nhân và tác hại của bệnh... sạch, hợp vệ đường tiêu hóa? sinh, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, giữ vệ sinh môi trường xung quanh - Gọi HS đọc mục “Bạn cần biết” trang 31/SGK - HS đọc - Cả lớp chú ý theo Trang 12 Đinh Quốc Nguyễn TH Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai * Tại sao chúng ta phải diệt ruồ? * Theo em, em nên trao đổi ý kiến với gia đình, cộng đồng về các biện pháp phòng bệnh lây qua đường... (15’) Mục tiêu: HS biết kể tên một số lây qua đường tiêu hóa và nhận thức được mối nguy hiểm của các bệnh này - GV nêu yêu cầu hoạt động trao đổi nhóm đôi - 2 HS ngồi cùng bàn hỏi nhau - Có bao giờ các em đã tiêu chảy chưa? về cảm giác khi đau bụng, tiêu - Em cảm thấy thế nào khi bị tiêu chảy? chảy, tả, lị, … và tác hại của - Vậy tác hại của bệnh tiêu chảy như thế nào? một số bệnh đó - HS xung phong... tiêu hóa cần điều trị kịp thời và phòng bệnh cho mọi người xung quanh Hoạt động 3: Nguyên nhân và cách đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa (15’) Mục tiêu: HS nêu được nguyên nhân và cách đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa - GV nêu yêu cầu hoạt động - Giới thiệu hình ảnh minh họa trang 30, 31/SGK - HS quan sát - GV chia nhóm (6 nhóm) - Phát phiếu học tập - Đại diện nhóm nhận phiếu Nhóm: 1,3,5... sạch đun sôi - Hình 4: Rửa chân tay sạch sẽ - Hình 5: Đổ bỏ thức ăn ôi, thiu - Hình 6: Chôn lấp kĩ rác thải giúp chúng ta không bị mắc các bệnh lây qua đường tiêu hóa 2 Nguyên nhân nào gây ra - Nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu các bệnh lây qua đường tiêu hóa là do: ăn uống không hợp vệ sinh, môi trường hóa? xung quanh bẩn, uống nước không đun sôi, tay chân bẩn 3 Các bạn nhỏ trong... nhận phiếu Nhóm: 1,3,5 - HS quan sát hình, ảnh minh 1 Các bạn trong hình đang làm gì ? Làm như vậy họa có tác dụng, tác hại gì ? - Thảo luận theo yêu cầu 2 Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua phiếu học tập đường tiêu hóa? Nhóm 2,4,6 - Đại diện từng nhóm trình bày 3 Các bạn nhỏ trong hình đã làm gì để đề phòng kết quả thảo luận các bệnh lây qua đường tiêu hóa ? - Các nhóm nhận xét, bổ 4 Chúng ta . :j4$5SCX%5&! Jm " Một số giải pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học . *+,- ./01232456 D$5SCX%&5&?$5SC5$@W$& . Học để làm người:$X%$OEBLW_% e- XG&5$ s2]- VP B- V q Trang 2   + Học để chung sống: $X%E5. 5 K&-.X%JWk_/ :CK j$5SC" + Học để biết:$X% ESL!L$- ES&$ 5-:8Y J0MJm-P BJEaP8sj4?q + Học để làm việc:X% V444CEX %JH
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC,

Từ khóa liên quan