0

SKKN Biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS

36 1,792 3
  • SKKN  Biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 19:41

Với nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục, giáo dục THCS đóng vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về Tiếng Việt, Toán, Lịch sử dân tộc, kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ .… Tuy nhiên, trong quá trình dạy học và giáo dục ở THCS không chỉ thuần tuý dạy cho học sinh những kiến thức văn hoá mà chúng ta phải có những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) để kích thích sự hứng thú học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Mặt khác, ở nhà trường phổ thông, nhân cách học sinh được hình thành hai con đường cơ bản: con đường dạy học và con đường GDNGLL. A- PHẦN MỞ DẦU I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta đang chuyển mình theo sự vận động và phát triển của các nước trên thế giới, sự chuyển mình đó chính là từng bước phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó, nhân tố con người đóng vai trò là vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội xây dựng đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đầu tư phát triển giáo dục “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người”, “Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Như vậy con người được đặt ở trung tâm chiến lược, trong đó lớp thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người làm chủ tương lai đất nước sau này. Nhiệm vụ, mục tiêu Giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo dục phải đào tạo ra những con người có tính tự chủ, năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá, đặc biệt phải có lòng nhân ái yêu đất nước, yêu CNXH . Với nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục, giáo dục THCS đóng vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về Tiếng Việt, Toán, Lịch sử dân tộc, kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ .… Tuy nhiên, trong quá trình dạy học và giáo dục ở THCS không chỉ thuần tuý dạy cho học sinh những kiến thức văn hoá mà chúng ta phải có những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) để kích thích sự hứng thú học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Mặt khác, ở nhà trường phổ thông, nhân cách học sinh được hình thành hai con đường cơ bản: con đường dạy học và con đường GDNGLL. Tâm lí học cho thấy lứa tuổi học sinh ở bậc THCS (từ 11 đến 15 tuổi) là lứa tuổi chuyển tiếp giữa trẻ con và người lớn. Ở giai đoạn này, các em rất ưa hoạt động, thích tự lập, muốn bắt chước người lớn và học làm người lớn. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn mà sự phát triển về thể chất, về tâm lí ở các em đang còn 1 phát triển mạnh mẽ, những xung đột về tâm lí thường xuyên xảy ra, những biểu hiện đó nhiều khi làm cho người lớn chúng ta phải ngỡ ngàng nhưng đằng sau của những biểu hiện đó ta vẫn nhận thấy bản chất của các em vẫn còn là “trẻ con”. Chính vì vậy ngoài việc giáo dục cho học sinh thông qua những giờ học chính khoá trên lớp thì hoạt động GDNGLL có một vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh. Từ năm 2002, thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, chương trình hoạt động GDNGLL được coi là một môn học ở trường THCS. Lần đầu tiên, chương trình hoạt động này được ban hành chính thức trong các trường THCS. Như chúng ta đã biết, đặc thù của loại hình GDNGLL có nhiều nội dung phong phú cập nhật với đời sống chính trị, xã hội, hình thức giáo dục lại đa dạng, dễ hấp dẫn với lứa tuổi, phạm vi tiến hành rộng rãi không bị gò ép trong một khuôn khổ nhất định, dễ dàng tạo những khả năng liên kết, phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Vì vậy nếu tiến hành tổ chức tốt các hoạt động này một cách khoa học, phù hợp với đặc thù tâm sinh lí lứa tuổi các em thì hiệu quả giáo dục sẽ rất cao, cũng như góp phần hoàn thành một cách tốt nhất mục tiêu đào tạo của cấp học. Thực tiễn cho thấy việc tổ chức các hoạt GDNGLL ở các nhà trường THCS hiện nay đang còn là một vấn đề đáng quan tâm, hiệu quả của các hoạt động GDNGLL ở các nhà trường THCS chưa cao. Sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường chưa chặt chẽ, sát sao. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS? Ban giám hiệu có biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động này như thế nào cho có hiệu quả? Với cương vị là một cán bộ quản lý trong nhà trường THCS tôi rất trăn trở về vấn đề này, vì vậy tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL nhằm tháo gỡ một vài vướng mắc trong quá trình chỉ đạo tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn nói riêng và các nhà trường THCS nói chung. 2 II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS, cùng với những quan điểm chỉ đạo hoạt động GDNGLL của các ngành và tình hình chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hoá để tìm ra những biện pháp hữu hiệu chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng Bỉm Sơn giai đoạn 2007-2010, góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động GDNGLL ở trường THCS. III- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS. - Nghiên cứu thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGL ở nhà trường THCS. - Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS. IV- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1, Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS . 2, Phạm vi nghiên cứu : - Phạm vi nghiên cứu của đề tài rất rộng, tôi chỉ nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS. - Vận dụng biện pháp đó để chỉ đạo hoạt động GDNGLL tại trường THCS Xi Măng Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hoá V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài đã sử dụng các nhóm phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu văn bản, tài liệu về chương trình hoạt động GDNGLL ở trường THCS để vận dụng vào quá trình nghiên cứu. 3 - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát qua quá trình thực tế , thu thập thông tin, khảo sát điều tra tình hình thực tiễn, phân tích và tổng kết kinh nghiệm. - Nhóm phương pháp bổ trợ: đã sử dụng thống kê toán học để phân tích, tổng hợp số liệu. VI- KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU - Từ 12/4 đến 14/4: Chọn và nhận đề tài - Từ 16/4 đến 5/5 : Thực tế trong và ngoài tỉnh, thu thập số liệu thông tin. - Từ 6/5 đến 11/5: Xây dựng đề cương - Từ 13/5 đến 23/5: Viết bản thảo - Từ 25/5 đến 10/6: Hoàn thành tiểu luận. 4 B- PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS I. Cơ sở lí luận 1. Một số khái niệm 1.1. Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp là gì? Hoạt động GDNGLL là hoạt động cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm thực thi quá trình đào toạ nhân cách học sinh, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. Hoạt động GDNGLL là những hoạt động tổ chức ngoài giờ của các môn học ở trên lớp, là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của HS. 1.2. Thế nào là chỉ đạo? Là hướng dẫn cụ thể một công việc, hoạt động nào đó theo một đường lối, chủ trương nhất định. 1.3. Thế nào là biện pháp? Cách thức, con đường, thực hiện, tiến hành một hoạt động nào đó, một công việc nào đó.Hoặc có thể hiểu một cách đơn giản là cách làm một việc nào đó. 1.4. Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL là như thế nào? Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL là hướng dẫn cách làm, cách thực hiện, cách tiến hành chương trình hoạt động GDNGLL theo qui định của Bộ GD &ĐT. Qua đó hoàn thiện qui trình sư phạm toàn diện thống nhất, góp phần phát triển nhân cách của người học sinh một cách tích cực. 2. Mục tiêu của hoạt động GDNGLL Hoạt động GDNGLL ở trường THCS nhằm: 2.1.Hoạt động GDNGLL ở trường THCS nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho HS về các lĩnh vực 5 đời sống, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của HS. 2.2. Hoạt động GDNGLL còn rèn cho học sinh kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi HS như: Kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội. 2.3. Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; Hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hoạt động tự nhiên và xã hội. 3. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL 3.1. Vị trí của hoạt động GDNGLL Hoạt động GDNGLL có vị trí then chốt trong quá trình giáo dục góp phần điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục đạt hiệu quả. Họat động GDNGLL là cầu nối tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Dưới góc độ chỉ đạo vị trí của hoạt động GDNGLL cũng đã khẳng định là một trong ba kế hoạch đào tạo, đó là: Giờ lên lớp - Hoạt động ngoài giờ - Hướng nghiệp dạy nghề. Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp học theo định hướng giáo dục nhân văn, khoa học và kỹ thuật. 3.2. Vai trò của hoạt động GDNGLL Hoạt động GDNGLL có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh, đồng thời góp phần tích cực trong việc củng cố kết quả dạy học trên lớp. Hoạt động GDNGLL thực chất là sự tiếp nối hoạt động dạy học do đó nó là nhân tố tạo nên sự cân đối, hài hoà của quá trình sư phạm toàn diện, thống nhất nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của cấp học. 6 Hoạt động GDNGLL vừa củng cố vừa phát triển quan hệ giao tiếp của học sinh trong nhà trường và trong cộng đồng xã hội, đồng thời đây cũng là một sân chơi đặc biệt đối với mỗi học sinh trong nhà trường. Thông qua mỗi hoạt động, hoạt động GDNGLL nếu được tổ chức và chuẩn bị tốt sẽ thu hút và phát huy được tiềm năng của các lực lượng giáo dục xã hội và gia đình một cách mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Hoạt động GDNGLL thực chất là việc tổ chức giáo dục thông qua những hoạt động thực tiễn của học sinh về mọi mặt qua đó giúp các em hình thành và phát triển nhân cách theo những định hướng giáo dục đã được xác định. 4. Nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL 4.1. Nhiệm vụ về giáo dục về nhận thức: 4.1.1. Bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp, ngoài ra còn giúp cho học sinh có những hiểu biết mới về thế giới xung quanh, cộng đồng xã hội. 4.1.2. Giúp học sinh biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề do đời sống đặt ra. 4.1.3. Giúp học sinh có hướng nhận thức, biết tự điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống và qua đó càng làm giàu kinh nghiệm sống cho các em. 4.1.4. Giúp học sinh những hiểu biết nhất định về truyền thống văn hoá, đấu tranh cách mạng của quê hương, đất nước, tăng thêm hiểu biết về Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên Tiền phong … để các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh và người đội viên. 4.1.5. Giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại như chiến tranh, hoà bình, hữu nghị, môi trường, dân số, pháp luật… 4.2. Nhiệm vụ giáo dục về thái độ: 4.2.1. Hoạt động GDNGLL phải tạo cho học sinh sự hứng thú và ham muốn hoạt động. Vì vậy nó đòi hỏi nội dung, hình thức và qui mô hoạt động phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi và nhu cầu các em. 7 4.2.2. Hoạt động GDNGLL từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào những giá trị mà các em phải vươn tới, đó là niềm tin vào chế độ XHCN đang đổi mới mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, tin vào tiền đồ của tương lai đất nước. Từ đó các em có lòng tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp thêm truyền thống của trường, lớp của quê hương mình, mong muốn vươn lên thành con ngoan trò giỏi, đội viên tích cực để trở thành công dân có ích cho xã hội mai sau. 4.2.3. Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm đạo đức trong sáng, qua đó giúp các em biết kính yêu và trân trọng cái tốt, cái đẹp, biết phân biệt những cái xấu, cái tốt, cái lỗi thời không phù hợp trong cuộc sống. 4.2.4. Bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống và nếp ssống phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, truyền thống ttốt đẹp của địa phương và đất nước. 4.2.5. Bồi dưỡng học sinh tính tích cực, tính năng động, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt độngtập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành của bản thân. 4.2.6. Họat động GDNGLL còn góp phần giáo dục cho học sinh tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế và các dân tộc khác trên thế giới. 4.3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng: 4.3.1. Hoạt động GDNGLL rèn luyện cho học sinh những kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá, những thói quen tốt trong học tập, trong lao động và trong hoạt động khác. 4.3.2. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng tự quản, trong đó kỹ năng giáo tổ chức, điều khiển, và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả, kỹ năng nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh, hoà nhập để thực hiện tốt những nhiệm vụ do thầy giáo, cô giáo, do nhà trường, tập thể lớp giao cho. 5 - Nội dung, hình thức, chương trình Hoạt động GDNGLL 5.1. Nội dung của hoạt động 8 Nội dung của hoạt động GDNGLL có liên quan đến nội dung của các môn học, các lĩnh vực giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục lao động, giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật, giáo dục trật tự an toàn giao thông, giáo dục dân số, giáo dục môi trường…. Nội dung của hoạt động GDNGLL thể hiện ở 6 loại hình hoạt động sau đây: 5.1.1 Hoạt động xã hội- chính trị Đó là những hoạt động có liên quan đến những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước và quốc tế đang được quan tâm; các hoạt động tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường, địa phương, dân tộc; các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện…. 5.1.2. Hoạt động văn hoá, nghệ thuật Nội dung của hoạt động văn hoá, nghệ thuật hướng vào việc giáo dục cho học sinh có được những hiểu, những tình cảm chân thành với con người, với Tổ quốc, với thiên nhiên và với cả chính bản thân mình. Nội dung cuả hoạt động văn hoá, nghệ thuật thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: sinh hoạt văn nghệ, các cuộc thi, tổ chức đi xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, các cuộc tham quan du lịch hay cắm trại, các câu lạc bộ chuyên đề phù hợp với lứa tuổi…. 5.1.3. Hoạt động thể dục, thể thao Hoạt động TDTT sẽ giúp học sinh có điều kiện để rèn luyện thể lực, tăng cường sức khoẻ, hình thành nhiều phẩm chất tốt. Hoạt động TDTT diễn ra dưới nhiều hình thức như: thể dục giữa giờ chống mệt mỏi; các hình thức nghỉ ngơi tích cực (thể dục nhịp điệu, đá cầu, nhảy dây, các trò chơi tập thể…); hoạt động của các đội bóng đá mi ni, cờ vua, điền kinh, hoạt động thể dục thể thao trong ngày hội vui khoẻ, ngày hội thể thao toàn trường. 5.1.4. Hoạt động theo hứng thú khoa học, kỹ thuật 9 Nội dung của các loại hình này nhằm đáp ứng những hứng thú và niềm say mê tìm tòi cái mới trong học tập, ứng dụng kiến thức của học sinh vào thực tế. Đó là các hoạt động của câu lạc bộ theo chuyên đề; sưu tầm tìm hiểu về xã hội, khoa học, về các hiện tượng của tự nhiên, về các danh nhân, các nhà bác học, những tấm gương ham học, về các ngành nghề trong xã hội; tham quan cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp… 5.1.5. Hoạt động lao động công ích Là những hoạt động trong đó học sinh tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường cảnh quan của nhà trường, của địa phương bằng những việc làm hữu ích, thiết thực, phù hợp với khả năng và hứng thú của các em. 5.1.6. Hoạt động vui chơi giải trí Vui chơi giải trí là hoạt động giúp HS thư giãn sau những giờ học miệt mài, căng thẳng mệt mỏi ở các em. Vui chơi giải trí có nhiều hình thức như: thi đố vui, thi đấu thể thao, thi ứng xử, các trò chơi…. Trên đây là 6 hoạt động GDNGLL, các hoạt động này được thực hiện chủ yếu trong tiết sinh hoạt cuối tuần, tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và bằng hoạt động của ngày cao điểm trong tháng. 5.2. Chương trình hoạt động Chương trình hoạt động gồm hai phần: Phần bắt buộc và phần tự chọn - Phần bắt buộc: Yêu cầu mọi nhà trường, mọi học sinh phải tham gia vì đó là những nội dung góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh THCS. Chương trình bắt buộc được xây dựng theo chủ điểm giáo dục và gắn với những ngày kỉ niệm lịch sử trong tháng, với nhiệm vụ trọng tâm của từng thời điểm giáo dục trong năm học. Phần bắt buộc gồm 8 chủ điểm giáo dục trong năm học và một chủ điểm hoạt động hè với quỹ thời gian đã được xác định trong kế hoạch giáo dục nhà trường THCS. 10 [...]... ngoài nhà trường II- Tình hình chung về vấn đề chỉ đạo Hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS Hiện nay việc chỉ đạo hoạt động GDNGLL đang là một vấn đề được ngành quan tâm, Cùng với sự chỉ đạo của ngành, của Sở GD&ĐT Thanh hoá các nhà trường THCS trong tỉnh đã chú ý đến chỉ đạo, hướng dẫn cho giáo viên và học sinh thực hiện theo đúng qui định mà Bộ GD&ĐTT qui định Tuy nhiện việc chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở nhà. .. 26 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SẼ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2010 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về chỉ đạo Hoạt động GDNGLL, từ những kinh nghiệm thực tiễn về chỉ đạo hoạt động GDNGLL trong thời gian qua để nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo Hoạt động GDNGLL tôi đề xuất một số biện pháp chỉ đạo như sau: Biện pháp 1: Xây dựng một chương trình hoạt động phù hợp đặc điểm tình hình của nhà trường, ... Vì vậy mà nhà trường đã có bề dày về thành tích trong dạy và học Năm học 2003-2004 nhà trường được UBND Tỉnh cấp bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 là trường chuẩn đầu tiên của khối THCS ở Thị xã Bỉm Sơn 17 II- Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng - Bỉm Sơn 1 Đánh giá hoạt động của nhà trường Công tác chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng... chất lượng hoạt động GDNGLL để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo của cấp học Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT, Phòng GD có những văn bản hướng, chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL cho các nhà trường THCS 8.2.Nội dung chỉ đạo. hoạt động GDNGLL ở trường THCS 8.2.1 Người giáo viên chủ nhiệm đối với hoạt động GDNGLL: Người giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp tổ chức hướng dẫn hoạt động của lớp... kết quả hoạt động GDNGLL trong nhà trường 2.1 Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện hoạt động - Hiệu trưởng hoặc đồng chí P.Hiệu trưởng được phân công phụ trách hoạt động GDNGLL có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, các hoạt động GDNGLL Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động Đặc biệt hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm tra giám sát Tổng 27 phụ trách Đội thực thi kế hoạch hoạt động, đánh giá kết quả thực hiện từng hoạt động của... 1 - 4 PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN Trang 5 - 16 LỚP Ở TRƯỜNG THCS CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GDNGLL Ở TRƯỜNG THCS XI Trang 17 -26 MĂNG – BỈM SƠN CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SẼ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Trang 27 -30 Trang 31-32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Chương trình THCS - Nhà xuất bản... Ban giám hiệu nhà trường đã nhận thức được sự cần thiết của chương trình hoạt động GDNGLL trong nhà trường THCS Nhận thức đúng mục tiêu của hoạt động GDNGLL, coi chương trình hoạt động GDNGLL như là một môn học trong nhà trường, nó tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, từ đó giáo dục nhận thức tư tưởng cho cán... Đội tự tổ chức Có những nhà trường cũng đã chú ý đến nhưng còn lúng túng trong việc chỉ đạo hoặc có chăng chỉ là những hoạt động chiếu lệ, hình thức Qua khảo sát thực tế, các nhà trường THCS trong địa bàn Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL còn máy móc, phần lớn các nhà trường chỉ chủ yếu hoạt động dưới dạng sinh hoạt lớp, sinh hoạt cuối tuần và một vài hoạt động văn hoá, văn nghệ,... trọng của hoạt động GDNGLL nhưng các nhà trường trong Thị xã thực hiện chưa đúng kế hoạch, chương trình mà Bộ GD&ĐT đã qui định Trong những năm đầu thay sách giáo khoa, hầu hết các nhà trường rất ít quan tâm đến hoạt động này, thậm chí còn xem nhẹ, bỏ qua, chưa nhận thức được hoạt động này là một môn học trong nhà trường 15 THCS nên không đưa vào chương trình hoạt động, không có kế hoạch chỉ đạo, chỉ giao... chương trình văn nghệ… - Dự kiến công việc phải chuẩn bị, phân công công việc cho lực lượng tham gia… - Đôn đốc kiểm tra sự chuẩn bị Bước 3: Tiến hành và kết thúc hoạt động Bước 4: Tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động 8 Cơ sở lý luận về quản lý, chỉ đạo hoạt động GDNGLL 8.1 Các quan điểm chỉ đạo hoạt động GDNGLL hiện nay Trước đây trong chương trình giáo dục ở trường THCS không có chương . đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS. - Nghiên cứu thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGL ở nhà trường THCS. - Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS. IV-. Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS . 2, Phạm vi nghiên cứu : - Phạm vi nghiên cứu của đề tài rất rộng, tôi chỉ nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở. khối THCS ở Thị xã Bỉm Sơn. 17 II- Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng - Bỉm Sơn 1. Đánh giá hoạt động của nhà trường Công tác chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS, SKKN Biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS, SKKN Biện pháp chỉ đạo chương trình hoạt động GDNGLL ở nhà trường THCS, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS, I. Cơ sở lí luận, II- Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Xi Măng - Bỉm Sơn

Từ khóa liên quan